SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
فناوری اطلعات و 
L/O/G/O 
ارتباطات 
در آموزش مربیان 
ززممسستتاانن 8899 
تتههییهه ککننننددهه :: ممححسسنن ششررییففیی رراادد 
ددااننششججوویی ککااررششننااسسیی ااررششدد 
ررششتتهه آآممووززشش وو تتررووییجج ککششااووررززیی
مقدمه 
فناوری های اطلعاتی و ارتباطی عامل اساسی در شکل 
دهی به اقتصاد جدید جهانی و ایجاد تغییرات سریع در جامعه 
تغییرات اساسی ICTSs هستند در دهه گذشته ابزارهای جدید 
در روش های ارتباط مردم و تجارت ایجاد کرده اند . این 
فناوری ها تحولت اساسی در صنعت ، کشاورزی ، پزشکی و 
دیگر بخش ها پدید آورده اند ، همچنین ظرفیت لزم برای 
تحول در ماهیت آموزش را دارند ، تا بتوانند به این سوال 
پاسخ دهند که یادگیری کجا و چگونه صورت می گیرد و نقش 
فراگیران چگونه است ؟
مقدمه 
در فرایند ICTs به منظور بهره برداری از برنامه ی آموزشی از 
یادگیری و در آموزش های قبل و ضمن خدمت مربیان باید به 
طور موثر از ابزارهای جدید یادگیری استفاده شود . 
همان گونه فناوری تغییراتی را در تمام جوانب جامعه ایجاد 
کرده انتظارات ما را از آنچه فراگیران باید یاد بگیرند تا بتوانند 
در اقتصاد جهانی جدید فعالیت کنند را نیز تغییر داده است . 
فراگیران به یادگیری مادام العمر مشارکت دیگران در انجام 
وظایف پیچیده و اثر بخش و کاربرد روش های مختلف برای 
ارائه و ارتباط علمی با دیگران نیاز دارند .
دیدگاه سنتی از فرایند یادگیری 
ددرر اایینن ررووشش ممععللمم ششخخصصیی بباا تتججررببهه ببووددهه وو تتووززییعع ککننننددهه یی ععللمم ددرر 
ببیینن ددااننشش آآممووززاانن ااسستت .. 
آآممووززشش غغااللبباا بباا ددییددگگااهه ههاایی ززییرر اازز ییااددگگییرریی ههممررااهه ممیی ببااششدد :: 
• ییااددگگییرریی ففررااییننددیی ممششککلل ااسستت .. 
• ییااددگگییرریی ممببتتننیی ببرر ممددلل ههاایی صصننفف ههاایی ففررااگگییرراانن ااسستت .. 
• ییااددگگییرریی ییکک ففرراایینندد ااننتتققاالل وو ددررییااففتت ااططللععااتت ااسستت .. 
• ییااددگگییرریی ییکک ففرراایینندد ااننففررااددیی ااسستت .. 
• ییااددگگییرریی ببهه ووسسییللهه خخرردد ککررددنن ممححتتوویی وو تتججززییهه آآنن ببهه ووااححددههاایی 
ککووچچککتترر تتسسههییلل ممیی ششوودد .. 
• ییااددگگییرریی ییکک ففرراایینندد خخططیی ااسستت ..
دیدگاه جدید از فرایند یادگیری 
• یادگیری یک فرایند طبیعی است . 
• یادگیری یک فرایند اجتماعی است . 
• یادگیری یک فرایند فعالنه برای فراگیران است . 
• یادگیری فرایند یکپارچه و مبتنی بر زمینه است. 
• یادگیری بر پایه یک مدل تقویتی از توانایی ها و علیق و 
فرهنگ دانش آموزان استوار می باشد . 
• یادگیری براساس میزان انجام کار ، فراورده ها و حل 
مسایل واقعی چه از طریق تلش های گروهی و چه از 
طریق تلش های فردی ارزیابی می شود .
تغییر جهت از تدریس به سوی یادگیری 
حرکت از تاکید بر روی تدریس به سمت تاکید بر روی یادگیری می تواند یک 
محیط یادگیری فعال برای مربیان و فراگیران ایجاد کند که این محیط جدید 
تغیراتی را در وظایف و نقش های مربی و فراگیر نیز به وجود می آورد . 
نقش معلم از انتقال دهنده دانش به تسهیل کننده یادگیری ، راهنمای دانش 
ICTSs . ، هدایت کننده دانش و فراگیری متقابل تغییر خواهد نمود 
ابزارهای قدرتمندی را مهیا می کند که حامی حرکت به سمت یادگیری 
فراگیر مهد و نقش های جدید برای فراگیران و مربیان است .
نظریه های حمایتی از دیدگاه فرایند 
یادگیری 
ننظظررییهه ااججتتممااععیی –– ففررههننگگیی 
ژژاانن پپییااژژهه 
ییااددگگییرریی ممببتتننیی ببرر ححلل ممسسااللهه 
آآممووززشش ااتتککاایییی 
ششننااخختت گگسستتررددهه 
ننظظررییهه ااننععططاافف پپذذییرریی ششننااخختتیی 
ششااگگررددیی ششننااخختتیی 
ییااددگگییرریی ووضضععییتتیی 
ییااددگگییرریی خخوودد گگرردداانن
ددرر آآممووززشش ممررببییاانن آآنن ااسستت IICCTTss چچااللشش ففرراا رروویی 
ککهه ااططممیینناانن ییااببدد بباا ننسسلل ججددییدد ممععللمماانن ببهه ههمماانن 
خخووببیی ممععللمماانن ففععللیی تتررببییتت ممیی ششوونندد ککهه ررووشش 
ههاایی ججددییدد ییااددگگییرریی ،، ففرراایینندد ههاا وو مموواادد وو 
رراا ببرراایی ییااددگگییرریی ببهه ککاارر IICCTTss ااببززااررههاایی ججددییدد 
گگییررنندد ..
انجمن فناوری اطلعاتی و آموزش مربیان اصول 
اساسی را شناسایی کرده که برای توسعه موثر 
در آموزش مربیان ادغام شود این اصول ICTs 
عبارتند از : 
فناوری باید در یک زمینه خاص معرفی شود . 
فراگیران باید محیط یادگیری تحت حمایت فناوری 
های جدید را در برنامه آموزش مربیان تجربه کنند . 
ففننااوورریی ممیی تتوواانندد ببهه ممننظظوورر ححممااییتت اازز ااششککاالل سسننتتیی 
ییااددگگییرریی وو ددرر ججههتت تتححوولل ییااددگگییرریی مموورردد ااسستتففااددهه 
.. ققرراارر گگییرردد
آموزش مربیان در زمینه ی 
ICTs 
ممووثثررتترریینن تتککننییکک ببرراایی تتووسسععهه ححررففهه اایی ممررببییاانن اارراائئهه ددووررهه ههاایی ددرر ااررتتببااطط بباا 
ممیی ببااششدد ککهه تتووسسطط ککااررککنناانن ددرر IICCTTss ممههااررتت ههاا وو ددااننشش پپااییهه ببرراایی ککااررببرردد 
ممررااککزز ممححللیی وو ممللیی ااررااییهه ممیی ششوودد .. اایینن ددووررهه ههاا ددرر ممررااککزز آآممووززششیی ییاا 
ددااننششگگااهه ههاا بباا ممججممووععهه اایی اازز ببخخشش ههاایییی ککهه ببهه ووسسییللهه یی آآژژااننسس ههاایی ممللیی ییاا 
ففققطط ببااششدد IICCTTss ممححللیی ههممااههننگگ ششددهه ااسستت تتددررییسس ممیی ششوودد ااگگرر تتممررککزز رروویی 
ننممیی تتوواانندد آآممووززشش رراا ببههببوودد ببخخششدد ،، ببللککهه اایینن ددییددگگااهه ببااییدد رروویی آآننچچهه 
ممیی IICCTTss تتوواانندد ببتتووخخاانندد ششبب ررا زا ببرراایی زممیییی نبنبههههبب ببههببوودد وووودد آآففممررووززههنن آآممووززشش شش گگاا ننووجج ااننججاامم ااددممیی ددگگرر هه ددههدد دد ععممتت وواا ممتتممررککزز مممرمرککللزز ززششمموویین ششوودد دن د . .. 
هه. اایی رراا ککهه ببااییدد ددرر ننففووذذ 
وو ففننااوورریی ببهه ددییددنن ببررننااممهه آآممووززششیی ممررببییاانن ددرر ننظظرر گگررففتتهه ششوودد رراا 
ششننااسساایییی ممیی ککنندد .. اایینن ببخخشش ککااررببرردد ففننااوورریی رراا ددرر ررووشش ههاایی 
ففررههننگگیی ووییژژهه وو تتووسسععهه تتوواامم بباا ااححتترراامم ببرراایی ففررههننگگ ههاا وو ززممییننهه 
ههاایی ممتتففااووتت ککهه ننییاازز ببهه آآممووززشش وو ششککلل ددههیی ببهه ووسسییللهه ممررببییاانن 
ددااررنندد ششاامملل ممیی ششوودد ررههببرریی وو ددییددگگااهه ببرراایی ککااررببرردد وو ططررااححیی 
ممووففقق ففنن آآوورریی ددرر ددرروونن ببررننااممهه یی آآممووززشش ممررببییاانن ضضرروورریی ههسستتنندد 
وو ححممااییتت ررههببرریی اازز ممددییرراانن ممووسسسسهه آآممووززشش ممررببییاانن مموورردد ننییاازز 
ااسستت .. ییااددگگییرریی مماادداامم االلععممرر ببییاانن ممیی ککنندد ککهه ییااددگگییرریی ببععدد اازز ببخخشش 
ههاایی آآممووززشش ممررببییاانن ییااددگگییرریی مماادداامم االلععممرر رراا ببهه ععننوواانن ییکک ببخخشش 
ددرر آآممووززشش ممررببییاانن IICCTTss ککللییددیی اازز ککااررببرردد وو تتععههددااتت ررووززااففززوونن
آموزش مربیان در زمینه ی 
ICTs 
مدیریت تغییر موضوع نهایی است که به وسیله خود فناوری شتاب داده 
شده است که اهمیت و دقت برنامه ریزی و مدیریت موثر را در فرایند 
تغییر شناسایی می کند . این موضوعات به عنوان راهبردهای ترکیبی از 
که به آموزشگران کمک می کند تا چهار شایستگی درونی خود را 
توسعه دهند درک شود 
این شایستگی ها عبارتند از : 
ممههااررتت ههاایی آآممووززششیی وو تتججاارربب آآممووززششیی ممررببییاانن ،، ممششااررککتت وو ااررتتببااططااتت
ا بزارهای قدرتمند جدیدی را برای حمایت از ارتباطات بین ICTs 
گروه های یادگیری وحتی فراتر از کلس درس فراهم می 
. آورد 
تتششررییکک 
ممسسااععیی وو 
ششببککهه سسااززیی 
ممسسااییلل 
ااججتتممااععیی وو 
تتننددررسستتیی 
مسایل 
فنی 
باعث ایجاد مسئولیت برای تمامی افراد می ICTs دسترسی به 
شود چالش هایی که در جوامع مجلسی و در سطوح ملی به 
خاطر پذیرش فناوری مشاهده می شوند ، باید بخشی از برنامه 
درسی باشد و مبتنی بر روشی که فراگیران را در فعالیت ها 
درگیر کرده و به آنها کمک می کند تا به طور موثر خواسته های 
خویش را در طی بحث و مناظره مطرح نمایند . 
را در برنامه ی آموزشی در نظر دارند ICTs موراد فنی که ادغام 
، شامل شایستگی های تکنیکی در برگیرنده هر دو جنبه حمایت 
های فنی و زیرساخت های فنی برای استفاده از فناوری در 
عرصه برنامه ریزی آموزشی می باشد . هنگامی که فن آوری 
قدرتمند شده و به طور متبحرانه از آن استفاده از یک حالت 
پیش زمینه به زمینه اصلی تغییر حالت داده به صورت یک عنصر 
ضروری باقی می ماند .
استاندارد های ملی فناوری آموزشی برای 
مربیان 
1 – مفاهیم و عملیات فناوری : مربیان درک صحیحی از عملیات مفاهیم 
فناوری از خود بروز می دهند . 2 – برنامه ریزی و طراحی تجارب و محیط های آموزشی : مربیان تجارب و 
محیط های آموزشی موثری را به وسیله فناوری برنامه ریزی و طراحی می 
کنند . 
3 – آموزش ، یادگیری و برنامه ریزی آموزشی : مربیان طرح های آموزشی را 
اجرا می کنند که شامل راهبردها و روش هایی برای کاربرد فناوری به منظور 
افزایش یادگیری فراگیران می باشد . 
4 – ارزیابی و ارزشیابی : مربیان از فناوری جهت تسهیل انواع متعددی از 
راهبردهای ارزیابی و ارزشیابی موثر استفاده می کنند . 
5 – کارایی و تجارب حرفه ای : مربیان فناوری را برای افزایش کارایی و 
تجارب حرفه ای خویش به کار می گیرند . 
6 – مسایل انسانی ، قانونی ، اخلقی و اجتماعی : مربیان باید مسایل انسانی 
، قانونی ، اخلقی و اجتماعی که کاربرد فناوری در مدارس را در بر گرفته 
درک کنند و آن را عمل به کار گیرند .
استفاده از راهبرد هایی الگویی برای ادغام 
در درون تدریس ICTs 
ارائه های چند رسانه ای 
2 
1 5 
4 
3 
کاوش بر روی وب 
راهنمایی های بر 
خط 
پروژه های رایانه ای 
از راه دور 
بحث های بر 
خط
مولفه های ضروری برای 
در توسعه ICTs پشتیبانی 
مربیان 
چچششمم اانندداازز ممششتتررکک :: 
مدیریت و رهبری دارای چشم انداز مشترک در حمایت از تمامی نظام است . 
ددسستتررسسیی :: 
مربیان به فناوری ها ، نرم افزارها و شبکه های ارتباطی از راه دور و رایج دسترسی دارند . 
ممررببییاانن ممااههرر :: 
مربیان در کاربرد فناوری و آموزش مهارت یافته اند . 
تتووسسععهه ححررففهه اایی :: 
مربیان به توسعه حرفه ای لزم در حمایت از کاربرد فناوری در تدریس و یادگیری دست یافته اند . 
ممسسااععددتت ففننیی :: 
مربیان برای نگهداری و کاربرد فناوری از مساعدت فنی برخوردار هستند . 
ااسستتاانندداارردد ههاایی ممححتتوواا وو ممننااببعع ببررننااممهه ررییززیی :: 
مربیان باید در زمینه استاندارد های محدوده موضوعی و روش شناسی تدریس و رشته تحصیلی خویش آگاهی کامل 
داشته باشند. 
تتددررییسس ففررااگگییرر ممححوورر :: 
تدریس در تمامی مجموعه ها و رهیافت های فراگیر محور یادگیری را در بر می گیرد . 
ااررززییااببیی :: 
ارزیابی مداومی از اثر بخشی فناوری در زمینه یادگیری صورت می گیرد . 
ححممااییتت ججااممععهه :: 
جامعه و اولیا مدرسه خدمات کارشناسی ، منابع و پشتیبانی را مهیا می کنند . 
سسییااسستت ههاایی ححممااییتتیی :: 
سیاست های دانشگاه ، مدرسه ، مالی و ساختارهای پاداش باید در جایی قرار گیرند که کاربرد فناوری را در یادگیری
ICTs مراحل توسعه حرفه ای برای 
چهار مرحله وجود دارد ICTs به طور معمول برای توسعه حرفه ای در زمینه 
در حیطه ICTs یا کاربرد های ICTs که ممکن است به همراه صور جدید 
های نو تکرار شوند . 
- اولین مرحله برای هر فرد آگاهی است و پاسخ مناسب در این 
مرحله ، ارائه اطلعات کاربردی و روش های ویژه کاربرد 
آنهاست که می تواند در ارتباط با دغدغه های حرفه ای یا فردی 
کنونی افراد باشد . 
مطالعات موردی 
کارگاه های آموزشی با حمایت های راهبردی 
نظارت متقابل
راهبردهایکلیدیطرح enlaces
enlaces راهبردهای کلیدی طرح 
ششاامملل 33 ففععااللییتت ممتتففااووتت eennllaacceess ررااههببرردد آآممووززشش ممررببییاانن ددرر ططررحح 
ممیی ببااششدد :: 
11 –– آآممووززشش ااووللییهه ددرر ططیی ییککسساالل ببهه ممررببییاانن ککممکک ممیی ککنندد تتاا ففننااوورریی ااططللععااتت 
آآممووززششیی رراا ددرر تتمماامم ججننببهه ههاایی تتددررییسس خخووییشش ببهه ککاارر گگییررنندد .. 
22 –– پپییگگییرریی ککممکک ههاایی ففننیی ببهه ممددااررسس ااججااززهه ممیی ددههدد تتاا ببهه ااددغغاامم ففععااللننهه ففننااوورریی 
آآممووززششیی ددرر پپررووژژهه ههاایی آآممووززششیی خخوودد ااددااممهه ددههنندد وو ااسستتققلللل ددااخخللیی ببییششتترریی رراا ببرراایی 
خخوودد ددرر اایینن ححییططهه ببهه ددسستت آآووررنندد .. 
33 –– ففننااوورریی ااططللععااتت آآممووززششیی ممررببییاانن تتججززییهه وو ککسسبب آآگگااههیی اازز ففععااللییتت ههاایی ییککددییگگرر 
تتششووییقق ممیی ککنندد .. ففررااگگییرراانن ممیی تتوواانننندد ددسستتااوورردد ههاایی ههممققططاارراانن خخووددششاانن رراا ددرر 
ممددااررسس ددییگگرر ممششااههددهه ککنننندد .. وو ججااممععهه ننییزز ببهه خخااططرر ااسستتففااددهه اازز ممننااببعع ففننااوورریی ددرر 
ممددااررسس خخووییشش ققددرر وو ااررززشش ببییششتترریی رراا ککسسبب ننممااییدد ..
به دست آمده این است enlaces نتیجه مهمی که از مشاهده مدارس در مورد 
که نوآوری باید از بطن فعالیت های آموزشی ناشی شود . مربیان خیلی مایل 
به استفاده از فناوری هستند در صورتی که آنها بتوانند فناوری را به آسانی و 
مستقیما به کارهای کلسی ، مواد آموزشی و الگو های آموزشی خودشان 
مربوط کنند. 
enlaces طرح
توسعه طرح راهبردی برای فناوری 
تتوومرسسععحلهه ه ططررسححا زففنن ماااوونررییی سس هه م مررطححلل رهاه رر حاا یشش اافممنا لل وممریی ی ا ششزوو ددن ککماهه ی نععبب دااگرراتتنندد ن اازگز : ر: وه مرحله سازمانی : طراحی فناوری از نمایندگان گروه های کلیدی دست اندر کار 
شکل می گیرد . 
در این مرحله حیطه کاری تعیین شده و وظایف طراحی به منظور اجرا ، شناسایی می 
گردند . 
شامل فعالیت های : انتخاب رهبر تیم ، تشکیل تیم طراحی ، تعیین حیطه کاری 
طراحی ، شناسایی محدودیت های بودجه و زمان برای تکمیل طرح می باشد . 
مرحله ارزیابی و تحلیل : در این مرحله تحلیلی از وضعیت موجود شامل سطح 
کنونی دانش و مخارت های فناوری آموزشگران برنامه درسی و نتایج عملکردی 
آموزش مربیان استاندارد های ملی فناوری آموزش مربیان ف شرایط تسهیلت آموزش 
مربیان صورت می پذیرد . 
مرحله تدوین : بر پایه دیدگاه ، آرمان ها و اهداف ، یک طرح فناوری توسعه می 
یابد ، که استاندارد ها و مدل های فناوری و یادگیری ، خدمات حمایتی فناوری ، 
ملزومات برای بهبود تسهیلت ، سیر زمانی پروژه ، حیطه های مسئولیت و یک بودجه 
منفصل را شامل می شود .
توسعه طرح راهبردی برای فناوری 
مراحل فرایند طراحی فناوری 
انتخاب رهبر 
و عضو تیم 
طراحی 
تشکیل تیم 
طراحی 
تعیین حیطه 
کار طراحی 
شناسایی مسایل 
، روندها 
وجایگاه کنونی 
طرح 
توسعه بیانیه 
چشم انداز 
برای طرح 
فناوری 
تحلیل وضعیت 
کنونی منابع 
فناوری تسهیلت 
شناسایی سظوح 
کنونی استفاده 
ازفناوری 
وصلحیت ها 
تدوین بیانیه 
رسالت 
تحلیل داده ها و 
نتایج عملکرد 
دانشجو 
توسعه آرمانها و 
اهداف 
شناسایی 
فراهم نمودن 
ملزومات خدمات 
حمایتی فنی 
تتووسسععهه ااسستتااننددااررددههاایی ففننااوورریی 
ووممللززووممااتت:: سسخختت ااففززااررههاا،، 
ززییررسسااخختت ووننررمم ااففززااررههاا 
فراهم نمودن 
ملزومات توسعه 
پرسنل 
تدوین بودجه ها و 
برنامه زمانی
در آموزش ICTs ارزیابی جایگاه کنونی 
مربیان 
در برنامه آموزش مربیان و سطوح تلفیق ICTs تعیین به موقع میزان دسترسی به 
فناوری در برنامه درسی و اقدامات آموزشی آموزشگران در فرایند های طراحی 
مهم می باشد . چارت مزبور موسسات آموزش مربیان را در چهار طبقه رتبه بندی 
می نماید . 
ففننااوورریی ااووللییهه :: ببررننااممهه ههاایی آآممووززشش ممررببییاانن دداارراایی ممننااببعع وو ززییرر سسااخختت ففننااوورریی ممححددووددیی 
ههسستتنندد .. اایینن ببررننااممهه ههاا ههززییننهه ککممتترریی ببهه خخوودد ااخختتصصااصص ممیی ددههنندد .. ححممااییتت ففننیی ممححددوودد 
ااسستت وو ککممتترر اازز 2255 ددررصصدد ررووشش ههاا وو ممححتتوواایی ددووررهه ههاا،، ففننااوورریی رراا ددرر ببررننااممهه ددررسسیی 
تتللففییقق ممیی ننمماایینندد .. 
ففننااوورریی ددرر ححاالل تتووسسععهه :: ففننااوورریی ددرر 55 ددررصصدد اازز ددووررهه ههاا وو تتججاارربب ممییددااننیی ددااننششججووییاانن 
تتللففییقق ششددهه ااسستت .. 
تتااممیینن ممااللیی تتاا ححددیی ههممسساانن سسااییرر ببررننااممهه ههاایی ممججتتممعع آآممووززششیی ااسستت وو سسررممااییهه گگذذاارریی 
ددرر ففننااوورریی وو رروو ببهه رروو ممیی ببااششنندد .. 
ففننااوورریی پپششررففتتهه :: تتااممیینن ممااللیی ففننااوورریی بباا 22 تتاا 33 تتاا ببررننااممهه یی سسططحح ببااللیی ممججتتممعع آآممووززششیی 
ببررااببرریی ممیی ککنندد وو ففننااوورریی ددرر ببییششتترر ددووررهه ههاا وو ددرر 7755 ددررصصدد تتججاارربب ممییددااننیی تتللففییقق ششددهه 
ااسستت .. 
ففننااوورریی مموورردد ننظظرر (( ااییددهه آآلل )) :: ددااننششججووییاانن وو آآممووززششگگرراانن ممررببییاانن اازز ممننااببعع ددییججییتتاالل ککننووننیی 
ااسستتففااددهه ممیی ننمماایینندد .. oonnlliinnee ههمم ددرر ککللسس ددررسس وو ههمم ببهه صصووررتت ببرر خخطط
مدیریت نوآوری و تغییر 
ممااههییتت ننووآآوورریی وو تتغغییییرر 
نوآوری و تغییر مقوله های جدیدی به شمار نمی روند و رهبران آموزشی خوب ، 
زمانی که با جدیت برای بهبود تدریس و یادگیری و در راستای کسب بهترین 
دستاوردهای آموزشی برای دانشجویان تلش می نمایند ، همواره در پی نوآوری 
هستند . 
مدلهای تغییر آموزشی : 
چهار مدل تغییر آموزشی شامل نشر نوآوری ها ، شرایط تغییر ، راهنمای عامل 
تغییر و مدل پذیرش مبتنی بر مساله معرفی می شوند که می تواند به صورت 
فرایندی مرحله ای یا خطی باشد . اما باید در مطالعه این مدل ها به خاطر داشت 
که آموزش مربیان بخشی از یک نظام در هم تنیده است و بخش های مختلف این 
مدل اغلب به موازات هم ترسیم شده اند .
راهبردهایی برای پذیرش نوآوری 
راجرز پنج خصیصه مزیت نسبی ، قابلیت سازگاری ، پیچیدگی ، آزمون پذیری و رویت 
پذیری را ویژگی های نوآوری شناسایی نموده است 
ددرر IICCTTss االلیی ددرر ییکک ممططااللععهه ههششتت ششررطط رراا ککهه ممیی تتوواانندد ببرر ییکک تتغغییییرر ههمماانننندد ککااررببرردد 
آآممووززشش ممررببییاانن ااثثرر ببگگذذاارردد .. 
ششررطط ااوولل :: ننااررضضااییتتیی اازز ششییووهه ککننووننیی ااننججاامم ففععااللییتت ممیی ببااششدد .. 
IICCTTss ششررطط ددوومم :: ممسسااععددتت آآممووززششگگرراانن ببرراایی ککسسبب ددااننشش وو ممههااررتت ههاایی ککااررببرردد 
ااسستت .. 
سسووممیینن ششررطط :: ددررددسستتررسس ببووددنن ززییررسسااخختت ههاایی ضضرروورریی ااسستت .. 
ووتتللففییقق IICCTTss چچههااررممیینن ششررطط :: ااخختتصصااصص ززمماانن ککااففیی تتووسسطط آآممووززششگگرراانن ببهه ییااددگگییرریی 
ددرر ممووضضووععااتتیی ککهه تتددررییسس ممیی ننمماایینندد ،، ممیی ببااششدد .. IICCTTss 
رراا ددرر آآممووززشش IICCTTss پپننججممیینن ششررطط :: ننییااززممننددیی ببهه ااررااییهه ششووقق ههاا ببرراایی ککسسااننیی ااسستت ککهه 
ممررببییاانن ممططررحح ممیی ننمماایینندد .. 
ششررطط ششششمم :: تتااممیینن ههززییننهه ههاا ،، ممننااببعع وو ففررصصتت ههاایی ممططللووبب ببرراایی ممششااررککتت آآممووززششگگرراانن 
ممیی ببااششدد وو ننییاازز ااسستت ککهه آآننههاا مموورردد تتششووییقق ققرراارر گگییررنندد .. IICCTTss ددرر ااسستتففااددهه اازز 
ششررطط ههففتتمم :: ااففرراادد ددخخییلل ددرر ططررحح ممیی ببااششدد .. 
ششررطط ههششتتمم :: ررههببرریی ککاارر ببااییدد ببهه صصووررتتیی ممششخخصص ععمملل ننممااییدد ..
راهنمایی برای طراحی تغییر 
ب ه عنوان یک مدل تغییر آموزشی توسعه یافته به وسیله ها و C-R-E-A-T-E-R 
ICTs لک راهنمایی عملی برای یک موسسه فراهم می آورد تا در بال استفاده از 
در آموزش مربیان تصمیم گیری نمایند . این راهنما هفت مرحله کلیدی را شامل می 
شود که حرفه ای بوده و متقابل به هم مرتبط می باشند این هفته مرحله شامل 
. مراقبت ایجاد ارتباط بررسی اکتساب ، آزمون گسترش و نوسازی می باشد 
ی ک راهنمای کاربردی برای کسانی است که نوآوری را برای C-R-E-A-T-E-R 
در آموزش مربیان هدایتمی نمایند . ICTs معرفی 
رهبران آموزشی را در هر مرحله از اجرای تغییر C-R-E-A-T-E-R در حالی که 
به افرادی که تغییر را اجرا می CBAM راهنمایی می کند مدل پذیرش مبتنی بر مساله یا 
نمایند کمک می کند تا بداند در کجا قرار دارند . 
مراحل مساله آگاهی اطلعاتی ، فردی مدیریت عارضه تشریک مساعی و 
تمرکز مجدد می باشد . 
سطوح استفاده شامل عدم استفاده تعیین موفقیت ، مهیا شدن ، مکانیکی ، رویکرد 
عادی شدن ، بهسازی ، تلفیق و نوسازی می باشد .
اصول آموزش مربیان با استفاده از 
ICTs 
در هر مقموله ای از تدریس و یادگیری ممکن است اطلعاتی نمودن ICTs تلفیق 
آموزش نامیده شود . اطلعاتی نمودن مولفه ضروری ، شرایط و تسهیلگیری برای 
نوسازی آموزش را فراهم می آورد و امکان حرکت از یک مدل باز تولیدی درزمینه 
تدرییس و یادگیری را به سوی یک مدل مستقل که مشوق ابتکار و خلقیت با کمک 
اطلعات است را فراهم می آورد . 
این مدل جدیدد آموزش نقش تحقیق مستقل را تقویت می نماید و از فراگیران 
انتظار دارد ، تا به گردآوری ، انتخاب ، تحلیل ، سازماندهی و ارایه دانش بپردازند . 
مهترین اصل در توسعه فردی یک مربی با یادگیری فعال و مبتنی بر پروژه است 
. تدریس باید به شیوه ای انجام شود که تقریبا بازگو کننده اصول آموزش ، 
همانند اجرای یک برنامه اطلعاتی نمودن باشد .
مشارکت کنندگان اصلی 
فرایند 
ممششااررککتت ککننننددگگاانن ععممددهه ددرر ففرراایینندد تتووسسععهه ححررففهه اایی ممررببییاانن وو ییاا ببهه ععببااررتتیی ببااززییگگرراانن 
ععممددهه ددرر اایینن ممددلل ععببااررتتنندد اازز ::
دو جریان عمده یادگیری در 
راستای تقویت متقابل 
برای حل مسایل مورد استفاده قرار می گیرد که برای زندگی شخصی و ICTs هنگامی 
به ویژه فعالیت های با دیگری کاربران مهم و جالب باشد 
ننخخسستتیینن ججررییاانن که در سراسر دوره تدریس عمومی جاری است مهارت های آموزشی 
محتوا ، روش ها و سازمانئهی فرایند تدریس و یادگیری را شامل می شود 
ددووممیینن ججررییاانن از طریق پودمان های جداگانه جریان می یابد ، که در قالب آنها مهارت 
از نظر توالی برنامه ریزی شده ای حاصل می شود و به وسیله دانشجویان ICTs های 
برای حل مسایل مرتبط با آموزش که به لحاظ فردی جالب هستند به کار گرفته می 
ICTs شود هر پودمان مدل یک پروژه جداگانه سازماندهی می شود و حیطه خاصی از 
را به دانشجویان معرفی می کند که باعث توسعه ظرفیت های کاری آنها در حیطه ها 
می شود هر جریان به یک فعالیت مقدماتی و تدریس نظام مند تقسیم می شود .
سسننااررییوویی ززییرر ییکک ببییننشش وو ددییددگگااهه رراا اازز ششییووهه ههاایی 
ددرر ففرراایینندد ییااددگگییرریی ددووررهه ممققددممااتتیی ففررااههمم ممیی IICCTTss تتللففییقق 
آآوورردد 
جلسه اول : برخورد نخست 
هنگام تجربه رهیافت سنتی کلس و در ICTs مربیان دانشجو نخستین برخورد را با 
هنگام سخنرانی کسب می کنند در اولین برخورد و استفاده از روش ، سخنرانی شبه 
مکوسیک به سادگی می توان نتیجه ی حاصل از کاربرد مواد آموزشی را مورد توجه 
قرار داد . در این مرحله نخست مربی صحبت می کند و شاگرد نیز برداشت خاص 
خویش را دارد ،که منظور از برداشت فراگیر اکتساب و دریافت تحصیلتی و ارتباط 
دادن مواد یا مطالب کم و بیش بهم پیوسته ای است که قبل فرا گرفته و درک شده 
است برداشت اختصاصی ممکن است خود به خود صورت نپذیرد که در این حال به 
تبادل از سوی مربی و شاگرد نیاز است این فعالیت در سه مرحله زیر انجام می شود به 
خاطر سپاری ، تفسیر و ارزیابی یا ارزش گذاری .
سسننااررییوویی ززییرر ییکک ببییننشش وو ددییددگگااهه رراا اازز ششییووهه ههاایی 
ددرر ففرراایینندد ییااددگگییرریی ددووررهه ممققددممااتتیی ففررااههمم ممیی IICCTTss تتللففییقق 
آآوورردد 
جلسه دوم : تدوین محتوا 
منبع عمده اطلعاتی جلسه دوم یک برنامه ویدیویی مستند و متوالی است که حاصل 
برداشت هایی از یکسری بخش های کوتاه در زمینه رویداد های تدریس یادگیری در 
تعدادی از کلس های درسی دوره دبستان می باشد در هر نمونه ویدیویی طراح 
موارد زیر را به صورت دیجیتال و هم به صورت رونوشت برای استاد فراهم می آورد . 
رونوشتی کامل از ارایه کلمی و تبادل ان در بین فردی و شاگردان 
یک داستان گسترده با عناوین فرعی و یک نقشه متحرک از موضوعات که امکان درک 
ترکیب و ساختار معنی دار کل کرده را به طور اجمالی فراهم می سازد . 
یک توصیف تحلیل جامع ، تبیین تفسیری و ارزشیابی رویداد های معنی دار آموزشی که 
در نیمرخ جای دارند .
سسننااررییوویی ززییرر ییکک ببییننشش وو ددییددگگااهه رراا اازز ششییووهه ههاایی 
ددرر ففرراایینندد ییااددگگییرریی ددووررهه ممققددممااتتیی ففررااههمم ممیی IICCTTss تتللففییقق 
آآوورردد 
جلسه سوم : یادگیری از ارشد ها 
تدریس به معنای عام ، آموزش کلس ، سرپرستی ، استاد و شاگردی کاراموزی حمایت 
و نظایر اینها را شامل می شود . شاگرد مشتاق باید کار یک ارشد را مشاهده و تقلید 
نماید دللت دو گانه ای بر قدرت کنترل محیط پیرامون و توانایی استفاده مقتضی از این 
قدرت را دارد .
کاربرد عملی مدل 
در فعالیت های ICTs در طی دوره ها ، مربیان دانشجو از مدل های مختلفی از 
تدریس و یادگیری استفاده می نمایند در طی فعالیت های دانشجویی خویش درزمینه 
به تفکر خواهند پرداخت . ICTs تدریس آنها بیشتر درباره عناصر نظری و عملی 
فعالیت های که مربیان در کلس درس به کار می برند شامل : چیدمان ابر رسانه ای 
ارایه چند رسانه ای می باشد . 
ططررااححیی ففرراایینندد ههاا وو پپررووژژهه :: ممححوورر ککاارریی ممددلل ههاا ،، تتددوویینن ااههدداافف وو ییاا ففرراایینندد ههاا ببهه 
ووسسییللهه ددااننششججوو صصووررتت ممیی گگییرردد ببهه خخااططرر ددااششتتنن وو ررععااییتت ششییووهه ههاایی ممتتننووعع ااننججاامم اایینن 
ععمملل دداارراایی ااههممییتت ااسستت .. 
ننممااییشش ممههااررتت ههاایی ففننیی :: ااممررووززهه ییککیی اازز ضضرروورریی تترریینن ممههااررتت ههاا ننییاازز ککاارر بباا صصففححهه 
ککللییدد رراا ااسستت .. 
غغووططهه وورر ششددنن ددرر ززبباانن خخااررججیی :: ببهه ععننوواانن ببخخششیی اازز تتققررییرر ههاایی پپررووژژهه ددااننششججووییاانن بباا 
تتججررببهه ککاارر ممتتررججمماانن ممببتتننیی ببرر ررااییااننهه ننییااززممنندد ههسستتنندد .. 
ااررززییااببیی :: ببهه ععننوواانن ببخخششیی اازز ببررننااممهه ممببتتننیی ببرر پپررووژژهه ممررببییاانن ددااننششججوو ممیی تتوواانننندد ااسستتففااددهه 
اازز آآززمموونن ممببتتننیی ببرر ررااییااننهه رراا تتججررببهه ننممووددهه وو آآننرراا ففرراا گگییررنندد ..
ججببرراانن ننققصص ههاایی ججددیی اانندداامم ههاایی ححسسیی وو اانندداامم ههاایی ححممااییتتیی ححررککتتیی رراا ممممککنن IICCTTss 
ممیی سسااززدد .. 
ددرر مموورردد ککووددککاانن ممببتتلل ببهه ننااششننوواایییی وو آآسسییبب ههاایی ششننییدداارریی وو ههممییننططوورر ببهه ننااببیینناایییی اازز 
ب رراایی ااررتتققاایی ککااررککرردد اانندداامم ضضععییفف ییاا پپییدداا ککررددنن ججااییگگززیینن ببرراایی ععضضوو ننااتتوواانن IICCTTss 
.. ااسستتففااددهه ممیی ششوودد
خخسستتهه ننببااششییدد 
L/O/G/O 
تتههییهه ککننننددهه :: ممححسسنن ششررییففیی رراادد 
ددااننششججوویی ککااررششننااسسیی ااررششدد 
ررششتتهه آآممووززشش وو تتررووییجج ککششااووررززیی 
ززممسستتاانن 8899

More Related Content

Similar to فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)

یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
الدليل الارشادي لمبادرة قرين
الدليل الارشادي لمبادرة قرينالدليل الارشادي لمبادرة قرين
الدليل الارشادي لمبادرة قرينMohamed Hassan
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
خلاقیت و کارآفرینی در سازمانخلاقیت و کارآفرینی در سازمان
خلاقیت و کارآفرینی در سازمانMojtaba Abbasian Ardakani
 
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیکاقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیکnargesjiyan65
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
احصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالاتاحصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالاتFarhad Safi
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningmilad shahnazi
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشabdollah24
 
.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2abdollah24
 
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEisa Rezaei
 

Similar to فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators) (20)

Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
الدليل الارشادي لمبادرة قرين
الدليل الارشادي لمبادرة قرينالدليل الارشادي لمبادرة قرين
الدليل الارشادي لمبادرة قرين
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
 
Kalami
KalamiKalami
Kalami
 
خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
خلاقیت و کارآفرینی در سازمانخلاقیت و کارآفرینی در سازمان
خلاقیت و کارآفرینی در سازمان
 
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیکاقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
احصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالاتاحصائیه او احتمالات
احصائیه او احتمالات
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planningبرنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
برنامه ریزی تعاملی-Interactive planning
 
Shillintaak slider
Shillintaak sliderShillintaak slider
Shillintaak slider
 
Mahan conferences 3
Mahan conferences 3Mahan conferences 3
Mahan conferences 3
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
 
.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2.pptxمدیریت دانش2
.pptxمدیریت دانش2
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And ConsiderationsEthics in e-Learning: Dimensions And Considerations
Ethics in e-Learning: Dimensions And Considerations
 

More from Mohsen Sharifirad

Grounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانGrounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانMohsen Sharifirad
 
Qualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachQualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachMohsen Sharifirad
 
the modern practice of adult education
the modern practice of adult educationthe modern practice of adult education
the modern practice of adult educationMohsen Sharifirad
 
Active Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamActive Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamMohsen Sharifirad
 
New Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyNew Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyMohsen Sharifirad
 
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشMohsen Sharifirad
 
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Mohsen Sharifirad
 
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیUsing ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیMohsen Sharifirad
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محورMohsen Sharifirad
 

More from Mohsen Sharifirad (17)

Grounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانGrounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیان
 
Qualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachQualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative Reseach
 
the modern practice of adult education
the modern practice of adult educationthe modern practice of adult education
the modern practice of adult education
 
Active Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamActive Learning - Listening Team
Active Learning - Listening Team
 
Buzz group
Buzz groupBuzz group
Buzz group
 
Culture and leadership
Culture and leadershipCulture and leadership
Culture and leadership
 
Meta Evaluation
Meta EvaluationMeta Evaluation
Meta Evaluation
 
Adult education
Adult educationAdult education
Adult education
 
CaseStudy
CaseStudyCaseStudy
CaseStudy
 
SEM
SEMSEM
SEM
 
Tips of ads
Tips of adsTips of ads
Tips of ads
 
New Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyNew Technology- Nano Technology
New Technology- Nano Technology
 
تحلیل اهداف
تحلیل اهدافتحلیل اهداف
تحلیل اهداف
 
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخش
 
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
 
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیUsing ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)

 • 1. فناوری اطلعات و L/O/G/O ارتباطات در آموزش مربیان ززممسستتاانن 8899 تتههییهه ککننننددهه :: ممححسسنن ششررییففیی رراادد ددااننششججوویی ککااررششننااسسیی ااررششدد ررششتتهه آآممووززشش وو تتررووییجج ککششااووررززیی
 • 2. مقدمه فناوری های اطلعاتی و ارتباطی عامل اساسی در شکل دهی به اقتصاد جدید جهانی و ایجاد تغییرات سریع در جامعه تغییرات اساسی ICTSs هستند در دهه گذشته ابزارهای جدید در روش های ارتباط مردم و تجارت ایجاد کرده اند . این فناوری ها تحولت اساسی در صنعت ، کشاورزی ، پزشکی و دیگر بخش ها پدید آورده اند ، همچنین ظرفیت لزم برای تحول در ماهیت آموزش را دارند ، تا بتوانند به این سوال پاسخ دهند که یادگیری کجا و چگونه صورت می گیرد و نقش فراگیران چگونه است ؟
 • 3. مقدمه در فرایند ICTs به منظور بهره برداری از برنامه ی آموزشی از یادگیری و در آموزش های قبل و ضمن خدمت مربیان باید به طور موثر از ابزارهای جدید یادگیری استفاده شود . همان گونه فناوری تغییراتی را در تمام جوانب جامعه ایجاد کرده انتظارات ما را از آنچه فراگیران باید یاد بگیرند تا بتوانند در اقتصاد جهانی جدید فعالیت کنند را نیز تغییر داده است . فراگیران به یادگیری مادام العمر مشارکت دیگران در انجام وظایف پیچیده و اثر بخش و کاربرد روش های مختلف برای ارائه و ارتباط علمی با دیگران نیاز دارند .
 • 4. دیدگاه سنتی از فرایند یادگیری ددرر اایینن ررووشش ممععللمم ششخخصصیی بباا تتججررببهه ببووددهه وو تتووززییعع ککننننددهه یی ععللمم ددرر ببیینن ددااننشش آآممووززاانن ااسستت .. آآممووززشش غغااللبباا بباا ددییددگگااهه ههاایی ززییرر اازز ییااددگگییرریی ههممررااهه ممیی ببااششدد :: • ییااددگگییرریی ففررااییننددیی ممششککلل ااسستت .. • ییااددگگییرریی ممببتتننیی ببرر ممددلل ههاایی صصننفف ههاایی ففررااگگییرراانن ااسستت .. • ییااددگگییرریی ییکک ففرراایینندد ااننتتققاالل وو ددررییااففتت ااططللععااتت ااسستت .. • ییااددگگییرریی ییکک ففرراایینندد ااننففررااددیی ااسستت .. • ییااددگگییرریی ببهه ووسسییللهه خخرردد ککررددنن ممححتتوویی وو تتججززییهه آآنن ببهه ووااححددههاایی ککووچچککتترر تتسسههییلل ممیی ششوودد .. • ییااددگگییرریی ییکک ففرراایینندد خخططیی ااسستت ..
 • 5. دیدگاه جدید از فرایند یادگیری • یادگیری یک فرایند طبیعی است . • یادگیری یک فرایند اجتماعی است . • یادگیری یک فرایند فعالنه برای فراگیران است . • یادگیری فرایند یکپارچه و مبتنی بر زمینه است. • یادگیری بر پایه یک مدل تقویتی از توانایی ها و علیق و فرهنگ دانش آموزان استوار می باشد . • یادگیری براساس میزان انجام کار ، فراورده ها و حل مسایل واقعی چه از طریق تلش های گروهی و چه از طریق تلش های فردی ارزیابی می شود .
 • 6. تغییر جهت از تدریس به سوی یادگیری حرکت از تاکید بر روی تدریس به سمت تاکید بر روی یادگیری می تواند یک محیط یادگیری فعال برای مربیان و فراگیران ایجاد کند که این محیط جدید تغیراتی را در وظایف و نقش های مربی و فراگیر نیز به وجود می آورد . نقش معلم از انتقال دهنده دانش به تسهیل کننده یادگیری ، راهنمای دانش ICTSs . ، هدایت کننده دانش و فراگیری متقابل تغییر خواهد نمود ابزارهای قدرتمندی را مهیا می کند که حامی حرکت به سمت یادگیری فراگیر مهد و نقش های جدید برای فراگیران و مربیان است .
 • 7. نظریه های حمایتی از دیدگاه فرایند یادگیری ننظظررییهه ااججتتممااععیی –– ففررههننگگیی ژژاانن پپییااژژهه ییااددگگییرریی ممببتتننیی ببرر ححلل ممسسااللهه آآممووززشش ااتتککاایییی ششننااخختت گگسستتررددهه ننظظررییهه ااننععططاافف پپذذییرریی ششننااخختتیی ششااگگررددیی ششننااخختتیی ییااددگگییرریی ووضضععییتتیی ییااددگگییرریی خخوودد گگرردداانن
 • 8. ددرر آآممووززشش ممررببییاانن آآنن ااسستت IICCTTss چچااللشش ففرراا رروویی ککهه ااططممیینناانن ییااببدد بباا ننسسلل ججددییدد ممععللمماانن ببهه ههمماانن خخووببیی ممععللمماانن ففععللیی تتررببییتت ممیی ششوونندد ککهه ررووشش ههاایی ججددییدد ییااددگگییرریی ،، ففرراایینندد ههاا وو مموواادد وو رراا ببرراایی ییااددگگییرریی ببهه ککاارر IICCTTss ااببززااررههاایی ججددییدد گگییررنندد ..
 • 9. انجمن فناوری اطلعاتی و آموزش مربیان اصول اساسی را شناسایی کرده که برای توسعه موثر در آموزش مربیان ادغام شود این اصول ICTs عبارتند از : فناوری باید در یک زمینه خاص معرفی شود . فراگیران باید محیط یادگیری تحت حمایت فناوری های جدید را در برنامه آموزش مربیان تجربه کنند . ففننااوورریی ممیی تتوواانندد ببهه ممننظظوورر ححممااییتت اازز ااششککاالل سسننتتیی ییااددگگییرریی وو ددرر ججههتت تتححوولل ییااددگگییرریی مموورردد ااسستتففااددهه .. ققرراارر گگییرردد
 • 10. آموزش مربیان در زمینه ی ICTs ممووثثررتترریینن تتککننییکک ببرراایی تتووسسععهه ححررففهه اایی ممررببییاانن اارراائئهه ددووررهه ههاایی ددرر ااررتتببااطط بباا ممیی ببااششدد ککهه تتووسسطط ککااررککنناانن ددرر IICCTTss ممههااررتت ههاا وو ددااننشش پپااییهه ببرراایی ککااررببرردد ممررااککزز ممححللیی وو ممللیی ااررااییهه ممیی ششوودد .. اایینن ددووررهه ههاا ددرر ممررااککزز آآممووززششیی ییاا ددااننششگگااهه ههاا بباا ممججممووععهه اایی اازز ببخخشش ههاایییی ککهه ببهه ووسسییللهه یی آآژژااننسس ههاایی ممللیی ییاا ففققطط ببااششدد IICCTTss ممححللیی ههممااههننگگ ششددهه ااسستت تتددررییسس ممیی ششوودد ااگگرر تتممررککزز رروویی ننممیی تتوواانندد آآممووززشش رراا ببههببوودد ببخخششدد ،، ببللککهه اایینن ددییددگگااهه ببااییدد رروویی آآننچچهه ممیی IICCTTss تتوواانندد ببتتووخخاانندد ششبب ررا زا ببرراایی زممیییی نبنبههههبب ببههببوودد وووودد آآففممررووززههنن آآممووززشش شش گگاا ننووجج ااننججاامم ااددممیی ددگگرر هه ددههدد دد ععممتت وواا ممتتممررککزز مممرمرککللزز ززششمموویین ششوودد دن د . .. هه. اایی رراا ککهه ببااییدد ددرر ننففووذذ وو ففننااوورریی ببهه ددییددنن ببررننااممهه آآممووززششیی ممررببییاانن ددرر ننظظرر گگررففتتهه ششوودد رراا ششننااسساایییی ممیی ککنندد .. اایینن ببخخشش ککااررببرردد ففننااوورریی رراا ددرر ررووشش ههاایی ففررههننگگیی ووییژژهه وو تتووسسععهه تتوواامم بباا ااححتترراامم ببرراایی ففررههننگگ ههاا وو ززممییننهه ههاایی ممتتففااووتت ککهه ننییاازز ببهه آآممووززشش وو ششککلل ددههیی ببهه ووسسییللهه ممررببییاانن ددااررنندد ششاامملل ممیی ششوودد ررههببرریی وو ددییددگگااهه ببرراایی ککااررببرردد وو ططررااححیی ممووففقق ففنن آآوورریی ددرر ددرروونن ببررننااممهه یی آآممووززشش ممررببییاانن ضضرروورریی ههسستتنندد وو ححممااییتت ررههببرریی اازز ممددییرراانن ممووسسسسهه آآممووززشش ممررببییاانن مموورردد ننییاازز ااسستت .. ییااددگگییرریی مماادداامم االلععممرر ببییاانن ممیی ککنندد ککهه ییااددگگییرریی ببععدد اازز ببخخشش ههاایی آآممووززشش ممررببییاانن ییااددگگییرریی مماادداامم االلععممرر رراا ببهه ععننوواانن ییکک ببخخشش ددرر آآممووززشش ممررببییاانن IICCTTss ککللییددیی اازز ککااررببرردد وو تتععههددااتت ررووززااففززوونن
 • 11. آموزش مربیان در زمینه ی ICTs مدیریت تغییر موضوع نهایی است که به وسیله خود فناوری شتاب داده شده است که اهمیت و دقت برنامه ریزی و مدیریت موثر را در فرایند تغییر شناسایی می کند . این موضوعات به عنوان راهبردهای ترکیبی از که به آموزشگران کمک می کند تا چهار شایستگی درونی خود را توسعه دهند درک شود این شایستگی ها عبارتند از : ممههااررتت ههاایی آآممووززششیی وو تتججاارربب آآممووززششیی ممررببییاانن ،، ممششااررککتت وو ااررتتببااططااتت
 • 12. ا بزارهای قدرتمند جدیدی را برای حمایت از ارتباطات بین ICTs گروه های یادگیری وحتی فراتر از کلس درس فراهم می . آورد تتششررییکک ممسسااععیی وو ششببککهه سسااززیی ممسسااییلل ااججتتممااععیی وو تتننددررسستتیی مسایل فنی باعث ایجاد مسئولیت برای تمامی افراد می ICTs دسترسی به شود چالش هایی که در جوامع مجلسی و در سطوح ملی به خاطر پذیرش فناوری مشاهده می شوند ، باید بخشی از برنامه درسی باشد و مبتنی بر روشی که فراگیران را در فعالیت ها درگیر کرده و به آنها کمک می کند تا به طور موثر خواسته های خویش را در طی بحث و مناظره مطرح نمایند . را در برنامه ی آموزشی در نظر دارند ICTs موراد فنی که ادغام ، شامل شایستگی های تکنیکی در برگیرنده هر دو جنبه حمایت های فنی و زیرساخت های فنی برای استفاده از فناوری در عرصه برنامه ریزی آموزشی می باشد . هنگامی که فن آوری قدرتمند شده و به طور متبحرانه از آن استفاده از یک حالت پیش زمینه به زمینه اصلی تغییر حالت داده به صورت یک عنصر ضروری باقی می ماند .
 • 13. استاندارد های ملی فناوری آموزشی برای مربیان 1 – مفاهیم و عملیات فناوری : مربیان درک صحیحی از عملیات مفاهیم فناوری از خود بروز می دهند . 2 – برنامه ریزی و طراحی تجارب و محیط های آموزشی : مربیان تجارب و محیط های آموزشی موثری را به وسیله فناوری برنامه ریزی و طراحی می کنند . 3 – آموزش ، یادگیری و برنامه ریزی آموزشی : مربیان طرح های آموزشی را اجرا می کنند که شامل راهبردها و روش هایی برای کاربرد فناوری به منظور افزایش یادگیری فراگیران می باشد . 4 – ارزیابی و ارزشیابی : مربیان از فناوری جهت تسهیل انواع متعددی از راهبردهای ارزیابی و ارزشیابی موثر استفاده می کنند . 5 – کارایی و تجارب حرفه ای : مربیان فناوری را برای افزایش کارایی و تجارب حرفه ای خویش به کار می گیرند . 6 – مسایل انسانی ، قانونی ، اخلقی و اجتماعی : مربیان باید مسایل انسانی ، قانونی ، اخلقی و اجتماعی که کاربرد فناوری در مدارس را در بر گرفته درک کنند و آن را عمل به کار گیرند .
 • 14. استفاده از راهبرد هایی الگویی برای ادغام در درون تدریس ICTs ارائه های چند رسانه ای 2 1 5 4 3 کاوش بر روی وب راهنمایی های بر خط پروژه های رایانه ای از راه دور بحث های بر خط
 • 15. مولفه های ضروری برای در توسعه ICTs پشتیبانی مربیان چچششمم اانندداازز ممششتتررکک :: مدیریت و رهبری دارای چشم انداز مشترک در حمایت از تمامی نظام است . ددسستتررسسیی :: مربیان به فناوری ها ، نرم افزارها و شبکه های ارتباطی از راه دور و رایج دسترسی دارند . ممررببییاانن ممااههرر :: مربیان در کاربرد فناوری و آموزش مهارت یافته اند . تتووسسععهه ححررففهه اایی :: مربیان به توسعه حرفه ای لزم در حمایت از کاربرد فناوری در تدریس و یادگیری دست یافته اند . ممسسااععددتت ففننیی :: مربیان برای نگهداری و کاربرد فناوری از مساعدت فنی برخوردار هستند . ااسستتاانندداارردد ههاایی ممححتتوواا وو ممننااببعع ببررننااممهه ررییززیی :: مربیان باید در زمینه استاندارد های محدوده موضوعی و روش شناسی تدریس و رشته تحصیلی خویش آگاهی کامل داشته باشند. تتددررییسس ففررااگگییرر ممححوورر :: تدریس در تمامی مجموعه ها و رهیافت های فراگیر محور یادگیری را در بر می گیرد . ااررززییااببیی :: ارزیابی مداومی از اثر بخشی فناوری در زمینه یادگیری صورت می گیرد . ححممااییتت ججااممععهه :: جامعه و اولیا مدرسه خدمات کارشناسی ، منابع و پشتیبانی را مهیا می کنند . سسییااسستت ههاایی ححممااییتتیی :: سیاست های دانشگاه ، مدرسه ، مالی و ساختارهای پاداش باید در جایی قرار گیرند که کاربرد فناوری را در یادگیری
 • 16. ICTs مراحل توسعه حرفه ای برای چهار مرحله وجود دارد ICTs به طور معمول برای توسعه حرفه ای در زمینه در حیطه ICTs یا کاربرد های ICTs که ممکن است به همراه صور جدید های نو تکرار شوند . - اولین مرحله برای هر فرد آگاهی است و پاسخ مناسب در این مرحله ، ارائه اطلعات کاربردی و روش های ویژه کاربرد آنهاست که می تواند در ارتباط با دغدغه های حرفه ای یا فردی کنونی افراد باشد . مطالعات موردی کارگاه های آموزشی با حمایت های راهبردی نظارت متقابل
 • 18. enlaces راهبردهای کلیدی طرح ششاامملل 33 ففععااللییتت ممتتففااووتت eennllaacceess ررااههببرردد آآممووززشش ممررببییاانن ددرر ططررحح ممیی ببااششدد :: 11 –– آآممووززشش ااووللییهه ددرر ططیی ییککسساالل ببهه ممررببییاانن ککممکک ممیی ککنندد تتاا ففننااوورریی ااططللععااتت آآممووززششیی رراا ددرر تتمماامم ججننببهه ههاایی تتددررییسس خخووییشش ببهه ککاارر گگییررنندد .. 22 –– پپییگگییرریی ککممکک ههاایی ففننیی ببهه ممددااررسس ااججااززهه ممیی ددههدد تتاا ببهه ااددغغاامم ففععااللننهه ففننااوورریی آآممووززششیی ددرر پپررووژژهه ههاایی آآممووززششیی خخوودد ااددااممهه ددههنندد وو ااسستتققلللل ددااخخللیی ببییششتترریی رراا ببرراایی خخوودد ددرر اایینن ححییططهه ببهه ددسستت آآووررنندد .. 33 –– ففننااوورریی ااططللععااتت آآممووززششیی ممررببییاانن تتججززییهه وو ککسسبب آآگگااههیی اازز ففععااللییتت ههاایی ییککددییگگرر تتششووییقق ممیی ککنندد .. ففررااگگییرراانن ممیی تتوواانننندد ددسستتااوورردد ههاایی ههممققططاارراانن خخووددششاانن رراا ددرر ممددااررسس ددییگگرر ممششااههددهه ککنننندد .. وو ججااممععهه ننییزز ببهه خخااططرر ااسستتففااددهه اازز ممننااببعع ففننااوورریی ددرر ممددااررسس خخووییشش ققددرر وو ااررززشش ببییششتترریی رراا ککسسبب ننممااییدد ..
 • 19. به دست آمده این است enlaces نتیجه مهمی که از مشاهده مدارس در مورد که نوآوری باید از بطن فعالیت های آموزشی ناشی شود . مربیان خیلی مایل به استفاده از فناوری هستند در صورتی که آنها بتوانند فناوری را به آسانی و مستقیما به کارهای کلسی ، مواد آموزشی و الگو های آموزشی خودشان مربوط کنند. enlaces طرح
 • 20. توسعه طرح راهبردی برای فناوری تتوومرسسععحلهه ه ططررسححا زففنن ماااوونررییی سس هه م مررطححلل رهاه رر حاا یشش اافممنا لل وممریی ی ا ششزوو ددن ککماهه ی نععبب دااگرراتتنندد ن اازگز : ر: وه مرحله سازمانی : طراحی فناوری از نمایندگان گروه های کلیدی دست اندر کار شکل می گیرد . در این مرحله حیطه کاری تعیین شده و وظایف طراحی به منظور اجرا ، شناسایی می گردند . شامل فعالیت های : انتخاب رهبر تیم ، تشکیل تیم طراحی ، تعیین حیطه کاری طراحی ، شناسایی محدودیت های بودجه و زمان برای تکمیل طرح می باشد . مرحله ارزیابی و تحلیل : در این مرحله تحلیلی از وضعیت موجود شامل سطح کنونی دانش و مخارت های فناوری آموزشگران برنامه درسی و نتایج عملکردی آموزش مربیان استاندارد های ملی فناوری آموزش مربیان ف شرایط تسهیلت آموزش مربیان صورت می پذیرد . مرحله تدوین : بر پایه دیدگاه ، آرمان ها و اهداف ، یک طرح فناوری توسعه می یابد ، که استاندارد ها و مدل های فناوری و یادگیری ، خدمات حمایتی فناوری ، ملزومات برای بهبود تسهیلت ، سیر زمانی پروژه ، حیطه های مسئولیت و یک بودجه منفصل را شامل می شود .
 • 21. توسعه طرح راهبردی برای فناوری مراحل فرایند طراحی فناوری انتخاب رهبر و عضو تیم طراحی تشکیل تیم طراحی تعیین حیطه کار طراحی شناسایی مسایل ، روندها وجایگاه کنونی طرح توسعه بیانیه چشم انداز برای طرح فناوری تحلیل وضعیت کنونی منابع فناوری تسهیلت شناسایی سظوح کنونی استفاده ازفناوری وصلحیت ها تدوین بیانیه رسالت تحلیل داده ها و نتایج عملکرد دانشجو توسعه آرمانها و اهداف شناسایی فراهم نمودن ملزومات خدمات حمایتی فنی تتووسسععهه ااسستتااننددااررددههاایی ففننااوورریی ووممللززووممااتت:: سسخختت ااففززااررههاا،، ززییررسسااخختت ووننررمم ااففززااررههاا فراهم نمودن ملزومات توسعه پرسنل تدوین بودجه ها و برنامه زمانی
 • 22. در آموزش ICTs ارزیابی جایگاه کنونی مربیان در برنامه آموزش مربیان و سطوح تلفیق ICTs تعیین به موقع میزان دسترسی به فناوری در برنامه درسی و اقدامات آموزشی آموزشگران در فرایند های طراحی مهم می باشد . چارت مزبور موسسات آموزش مربیان را در چهار طبقه رتبه بندی می نماید . ففننااوورریی ااووللییهه :: ببررننااممهه ههاایی آآممووززشش ممررببییاانن دداارراایی ممننااببعع وو ززییرر سسااخختت ففننااوورریی ممححددووددیی ههسستتنندد .. اایینن ببررننااممهه ههاا ههززییننهه ککممتترریی ببهه خخوودد ااخختتصصااصص ممیی ددههنندد .. ححممااییتت ففننیی ممححددوودد ااسستت وو ککممتترر اازز 2255 ددررصصدد ررووشش ههاا وو ممححتتوواایی ددووررهه ههاا،، ففننااوورریی رراا ددرر ببررننااممهه ددررسسیی تتللففییقق ممیی ننمماایینندد .. ففننااوورریی ددرر ححاالل تتووسسععهه :: ففننااوورریی ددرر 55 ددررصصدد اازز ددووررهه ههاا وو تتججاارربب ممییددااننیی ددااننششججووییاانن تتللففییقق ششددهه ااسستت .. تتااممیینن ممااللیی تتاا ححددیی ههممسساانن سسااییرر ببررننااممهه ههاایی ممججتتممعع آآممووززششیی ااسستت وو سسررممااییهه گگذذاارریی ددرر ففننااوورریی وو رروو ببهه رروو ممیی ببااششنندد .. ففننااوورریی پپششررففتتهه :: تتااممیینن ممااللیی ففننااوورریی بباا 22 تتاا 33 تتاا ببررننااممهه یی سسططحح ببااللیی ممججتتممعع آآممووززششیی ببررااببرریی ممیی ککنندد وو ففننااوورریی ددرر ببییششتترر ددووررهه ههاا وو ددرر 7755 ددررصصدد تتججاارربب ممییددااننیی تتللففییقق ششددهه ااسستت .. ففننااوورریی مموورردد ننظظرر (( ااییددهه آآلل )) :: ددااننششججووییاانن وو آآممووززششگگرراانن ممررببییاانن اازز ممننااببعع ددییججییتتاالل ککننووننیی ااسستتففااددهه ممیی ننمماایینندد .. oonnlliinnee ههمم ددرر ککللسس ددررسس وو ههمم ببهه صصووررتت ببرر خخطط
 • 23. مدیریت نوآوری و تغییر ممااههییتت ننووآآوورریی وو تتغغییییرر نوآوری و تغییر مقوله های جدیدی به شمار نمی روند و رهبران آموزشی خوب ، زمانی که با جدیت برای بهبود تدریس و یادگیری و در راستای کسب بهترین دستاوردهای آموزشی برای دانشجویان تلش می نمایند ، همواره در پی نوآوری هستند . مدلهای تغییر آموزشی : چهار مدل تغییر آموزشی شامل نشر نوآوری ها ، شرایط تغییر ، راهنمای عامل تغییر و مدل پذیرش مبتنی بر مساله معرفی می شوند که می تواند به صورت فرایندی مرحله ای یا خطی باشد . اما باید در مطالعه این مدل ها به خاطر داشت که آموزش مربیان بخشی از یک نظام در هم تنیده است و بخش های مختلف این مدل اغلب به موازات هم ترسیم شده اند .
 • 24. راهبردهایی برای پذیرش نوآوری راجرز پنج خصیصه مزیت نسبی ، قابلیت سازگاری ، پیچیدگی ، آزمون پذیری و رویت پذیری را ویژگی های نوآوری شناسایی نموده است ددرر IICCTTss االلیی ددرر ییکک ممططااللععهه ههششتت ششررطط رراا ککهه ممیی تتوواانندد ببرر ییکک تتغغییییرر ههمماانننندد ککااررببرردد آآممووززشش ممررببییاانن ااثثرر ببگگذذاارردد .. ششررطط ااوولل :: ننااررضضااییتتیی اازز ششییووهه ککننووننیی ااننججاامم ففععااللییتت ممیی ببااششدد .. IICCTTss ششررطط ددوومم :: ممسسااععددتت آآممووززششگگرراانن ببرراایی ککسسبب ددااننشش وو ممههااررتت ههاایی ککااررببرردد ااسستت .. سسووممیینن ششررطط :: ددررددسستتررسس ببووددنن ززییررسسااخختت ههاایی ضضرروورریی ااسستت .. ووتتللففییقق IICCTTss چچههااررممیینن ششررطط :: ااخختتصصااصص ززمماانن ککااففیی تتووسسطط آآممووززششگگرراانن ببهه ییااددگگییرریی ددرر ممووضضووععااتتیی ککهه تتددررییسس ممیی ننمماایینندد ،، ممیی ببااششدد .. IICCTTss رراا ددرر آآممووززشش IICCTTss پپننججممیینن ششررطط :: ننییااززممننددیی ببهه ااررااییهه ششووقق ههاا ببرراایی ککسسااننیی ااسستت ککهه ممررببییاانن ممططررحح ممیی ننمماایینندد .. ششررطط ششششمم :: تتااممیینن ههززییننهه ههاا ،، ممننااببعع وو ففررصصتت ههاایی ممططللووبب ببرراایی ممششااررککتت آآممووززششگگرراانن ممیی ببااششدد وو ننییاازز ااسستت ککهه آآننههاا مموورردد تتششووییقق ققرراارر گگییررنندد .. IICCTTss ددرر ااسستتففااددهه اازز ششررطط ههففتتمم :: ااففرراادد ددخخییلل ددرر ططررحح ممیی ببااششدد .. ششررطط ههششتتمم :: ررههببرریی ککاارر ببااییدد ببهه صصووررتتیی ممششخخصص ععمملل ننممااییدد ..
 • 25. راهنمایی برای طراحی تغییر ب ه عنوان یک مدل تغییر آموزشی توسعه یافته به وسیله ها و C-R-E-A-T-E-R ICTs لک راهنمایی عملی برای یک موسسه فراهم می آورد تا در بال استفاده از در آموزش مربیان تصمیم گیری نمایند . این راهنما هفت مرحله کلیدی را شامل می شود که حرفه ای بوده و متقابل به هم مرتبط می باشند این هفته مرحله شامل . مراقبت ایجاد ارتباط بررسی اکتساب ، آزمون گسترش و نوسازی می باشد ی ک راهنمای کاربردی برای کسانی است که نوآوری را برای C-R-E-A-T-E-R در آموزش مربیان هدایتمی نمایند . ICTs معرفی رهبران آموزشی را در هر مرحله از اجرای تغییر C-R-E-A-T-E-R در حالی که به افرادی که تغییر را اجرا می CBAM راهنمایی می کند مدل پذیرش مبتنی بر مساله یا نمایند کمک می کند تا بداند در کجا قرار دارند . مراحل مساله آگاهی اطلعاتی ، فردی مدیریت عارضه تشریک مساعی و تمرکز مجدد می باشد . سطوح استفاده شامل عدم استفاده تعیین موفقیت ، مهیا شدن ، مکانیکی ، رویکرد عادی شدن ، بهسازی ، تلفیق و نوسازی می باشد .
 • 26. اصول آموزش مربیان با استفاده از ICTs در هر مقموله ای از تدریس و یادگیری ممکن است اطلعاتی نمودن ICTs تلفیق آموزش نامیده شود . اطلعاتی نمودن مولفه ضروری ، شرایط و تسهیلگیری برای نوسازی آموزش را فراهم می آورد و امکان حرکت از یک مدل باز تولیدی درزمینه تدرییس و یادگیری را به سوی یک مدل مستقل که مشوق ابتکار و خلقیت با کمک اطلعات است را فراهم می آورد . این مدل جدیدد آموزش نقش تحقیق مستقل را تقویت می نماید و از فراگیران انتظار دارد ، تا به گردآوری ، انتخاب ، تحلیل ، سازماندهی و ارایه دانش بپردازند . مهترین اصل در توسعه فردی یک مربی با یادگیری فعال و مبتنی بر پروژه است . تدریس باید به شیوه ای انجام شود که تقریبا بازگو کننده اصول آموزش ، همانند اجرای یک برنامه اطلعاتی نمودن باشد .
 • 27. مشارکت کنندگان اصلی فرایند ممششااررککتت ککننننددگگاانن ععممددهه ددرر ففرراایینندد تتووسسععهه ححررففهه اایی ممررببییاانن وو ییاا ببهه ععببااررتتیی ببااززییگگرراانن ععممددهه ددرر اایینن ممددلل ععببااررتتنندد اازز ::
 • 28. دو جریان عمده یادگیری در راستای تقویت متقابل برای حل مسایل مورد استفاده قرار می گیرد که برای زندگی شخصی و ICTs هنگامی به ویژه فعالیت های با دیگری کاربران مهم و جالب باشد ننخخسستتیینن ججررییاانن که در سراسر دوره تدریس عمومی جاری است مهارت های آموزشی محتوا ، روش ها و سازمانئهی فرایند تدریس و یادگیری را شامل می شود ددووممیینن ججررییاانن از طریق پودمان های جداگانه جریان می یابد ، که در قالب آنها مهارت از نظر توالی برنامه ریزی شده ای حاصل می شود و به وسیله دانشجویان ICTs های برای حل مسایل مرتبط با آموزش که به لحاظ فردی جالب هستند به کار گرفته می ICTs شود هر پودمان مدل یک پروژه جداگانه سازماندهی می شود و حیطه خاصی از را به دانشجویان معرفی می کند که باعث توسعه ظرفیت های کاری آنها در حیطه ها می شود هر جریان به یک فعالیت مقدماتی و تدریس نظام مند تقسیم می شود .
 • 29. سسننااررییوویی ززییرر ییکک ببییننشش وو ددییددگگااهه رراا اازز ششییووهه ههاایی ددرر ففرراایینندد ییااددگگییرریی ددووررهه ممققددممااتتیی ففررااههمم ممیی IICCTTss تتللففییقق آآوورردد جلسه اول : برخورد نخست هنگام تجربه رهیافت سنتی کلس و در ICTs مربیان دانشجو نخستین برخورد را با هنگام سخنرانی کسب می کنند در اولین برخورد و استفاده از روش ، سخنرانی شبه مکوسیک به سادگی می توان نتیجه ی حاصل از کاربرد مواد آموزشی را مورد توجه قرار داد . در این مرحله نخست مربی صحبت می کند و شاگرد نیز برداشت خاص خویش را دارد ،که منظور از برداشت فراگیر اکتساب و دریافت تحصیلتی و ارتباط دادن مواد یا مطالب کم و بیش بهم پیوسته ای است که قبل فرا گرفته و درک شده است برداشت اختصاصی ممکن است خود به خود صورت نپذیرد که در این حال به تبادل از سوی مربی و شاگرد نیاز است این فعالیت در سه مرحله زیر انجام می شود به خاطر سپاری ، تفسیر و ارزیابی یا ارزش گذاری .
 • 30. سسننااررییوویی ززییرر ییکک ببییننشش وو ددییددگگااهه رراا اازز ششییووهه ههاایی ددرر ففرراایینندد ییااددگگییرریی ددووررهه ممققددممااتتیی ففررااههمم ممیی IICCTTss تتللففییقق آآوورردد جلسه دوم : تدوین محتوا منبع عمده اطلعاتی جلسه دوم یک برنامه ویدیویی مستند و متوالی است که حاصل برداشت هایی از یکسری بخش های کوتاه در زمینه رویداد های تدریس یادگیری در تعدادی از کلس های درسی دوره دبستان می باشد در هر نمونه ویدیویی طراح موارد زیر را به صورت دیجیتال و هم به صورت رونوشت برای استاد فراهم می آورد . رونوشتی کامل از ارایه کلمی و تبادل ان در بین فردی و شاگردان یک داستان گسترده با عناوین فرعی و یک نقشه متحرک از موضوعات که امکان درک ترکیب و ساختار معنی دار کل کرده را به طور اجمالی فراهم می سازد . یک توصیف تحلیل جامع ، تبیین تفسیری و ارزشیابی رویداد های معنی دار آموزشی که در نیمرخ جای دارند .
 • 31. سسننااررییوویی ززییرر ییکک ببییننشش وو ددییددگگااهه رراا اازز ششییووهه ههاایی ددرر ففرراایینندد ییااددگگییرریی ددووررهه ممققددممااتتیی ففررااههمم ممیی IICCTTss تتللففییقق آآوورردد جلسه سوم : یادگیری از ارشد ها تدریس به معنای عام ، آموزش کلس ، سرپرستی ، استاد و شاگردی کاراموزی حمایت و نظایر اینها را شامل می شود . شاگرد مشتاق باید کار یک ارشد را مشاهده و تقلید نماید دللت دو گانه ای بر قدرت کنترل محیط پیرامون و توانایی استفاده مقتضی از این قدرت را دارد .
 • 32. کاربرد عملی مدل در فعالیت های ICTs در طی دوره ها ، مربیان دانشجو از مدل های مختلفی از تدریس و یادگیری استفاده می نمایند در طی فعالیت های دانشجویی خویش درزمینه به تفکر خواهند پرداخت . ICTs تدریس آنها بیشتر درباره عناصر نظری و عملی فعالیت های که مربیان در کلس درس به کار می برند شامل : چیدمان ابر رسانه ای ارایه چند رسانه ای می باشد . ططررااححیی ففرراایینندد ههاا وو پپررووژژهه :: ممححوورر ککاارریی ممددلل ههاا ،، تتددوویینن ااههدداافف وو ییاا ففرراایینندد ههاا ببهه ووسسییللهه ددااننششججوو صصووررتت ممیی گگییرردد ببهه خخااططرر ددااششتتنن وو ررععااییتت ششییووهه ههاایی ممتتننووعع ااننججاامم اایینن ععمملل دداارراایی ااههممییتت ااسستت .. ننممااییشش ممههااررتت ههاایی ففننیی :: ااممررووززهه ییککیی اازز ضضرروورریی تترریینن ممههااررتت ههاا ننییاازز ککاارر بباا صصففححهه ککللییدد رراا ااسستت .. غغووططهه وورر ششددنن ددرر ززبباانن خخااررججیی :: ببهه ععننوواانن ببخخششیی اازز تتققررییرر ههاایی پپررووژژهه ددااننششججووییاانن بباا تتججررببهه ککاارر ممتتررججمماانن ممببتتننیی ببرر ررااییااننهه ننییااززممنندد ههسستتنندد .. ااررززییااببیی :: ببهه ععننوواانن ببخخششیی اازز ببررننااممهه ممببتتننیی ببرر پپررووژژهه ممررببییاانن ددااننششججوو ممیی تتوواانننندد ااسستتففااددهه اازز آآززمموونن ممببتتننیی ببرر ررااییااننهه رراا تتججررببهه ننممووددهه وو آآننرراا ففرراا گگییررنندد ..
 • 33. ججببرراانن ننققصص ههاایی ججددیی اانندداامم ههاایی ححسسیی وو اانندداامم ههاایی ححممااییتتیی ححررککتتیی رراا ممممککنن IICCTTss ممیی سسااززدد .. ددرر مموورردد ککووددککاانن ممببتتلل ببهه ننااششننوواایییی وو آآسسییبب ههاایی ششننییدداارریی وو ههممییننططوورر ببهه ننااببیینناایییی اازز ب رراایی ااررتتققاایی ککااررککرردد اانندداامم ضضععییفف ییاا پپییدداا ککررددنن ججااییگگززیینن ببرراایی ععضضوو ننااتتوواانن IICCTTss .. ااسستتففااددهه ممیی ششوودد
 • 34. خخسستتهه ننببااششییدد L/O/G/O تتههییهه ککننننددهه :: ممححسسنن ششررییففیی رراادد ددااننششججوویی ککااررششننااسسیی ااررششدد ررششتتهه آآممووززشش وو تتررووییجج ککششااووررززیی ززممسستتاانن 8899

Editor's Notes

 1. Content Layouts
 2. Content Layouts
 3. Content Layouts