SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
‫گزارش‬
‫منابع‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬ ‫دومین‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬
‫عمل‬ ‫تا‬ ‫تعهد‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬
8
‫لوبیانا‬
-
:‫اسلوانی‬
18
-
20
‫سپتامبر‬
2017
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
1
-
‫مقدمه‬
‫جهانی‬ ‫کنگره‬ ‫دومین‬
«
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
»
،‫روز‬ ‫سه‬ ‫مدت‬ ‫به‬
27
‫تا‬
29
‫مهرما‬
‫ه‬
1396
‫با‬ ،‫اسلوانی‬ ‫کشور‬ ‫پایتخت‬ ،‫لوبیانا‬ ‫در‬ ،
‫پیش‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پژوهشگران‬ ‫و‬ ‫دانشگاهیان‬ ،‫مسئوالن‬ ‫از‬ ‫کثیری‬ ‫جمع‬ ‫حضور‬
.‫شد‬ ‫تشکیل‬ ،‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫تا‬ ‫دبستانی‬
‫دسترسی‬ ‫گسترش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬ ‫اولین‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬
2012
‫پاریس‬ ‫در‬
‫صدور‬ ‫با‬ ‫کنگره‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫تشکیل‬
«
‫پاریس‬ ‫بیانیه‬
»
9
‫دولت‬ ‫از‬
‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫آمد‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫ها‬
‫ای‬
‫عمومی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫که‬
10
‫می‬ ‫تهیه‬
،‫عمومی‬ ‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ،‫شود‬
‫گواهی‬
‫نامه‬
‫باز‬
11
.‫نمایند‬ ‫صادر‬
‫آموز‬ ‫منابع‬ ‫مطالبه‬
‫آتاباس‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫یونسکو‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫با‬ ،‫بار‬ ‫نخستین‬ ،‫باز‬ ‫شی‬
( ‫کا‬
athabasca
‫گسترش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کانادا‬ ‫در‬ )
‫به‬ ‫دسترسی‬
«
‫باز‬ ‫آموزش‬
»
12
‫سال‬ ‫در‬
2002
.‫شد‬ ‫مطرح‬
2
-
‫اصطالحات‬ ‫تعریف‬
:‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫منابع‬
‫به‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬
‫با‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬
‫گواهی‬
‫نامه‬
،‫کاربرد‬ ،‫دریافت‬ ‫امکان‬ ‫باز‬
‫ترکیب‬ ،‫نظر‬ ‫تجدید‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫دوباره‬ ‫توزیع‬ ‫و‬
‫کتاب‬ ،‫درس‬ ‫طرح‬ ،‫اسالید‬ ،‫دروس‬ ‫محتوای‬ ‫بازشامل‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ .‫کند‬
‫های‬
‫موا‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫درسی‬
‫آموزشی‬ ‫د‬
‫ای‬
‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬
.‫باشد‬
‫گواهی‬
‫نامه‬
:‫باز‬
‫گواهی‬
‫نامه‬
‫برا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬
‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫دارای‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫ی‬
،
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دوباره‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ،‫کاربرد‬ ‫اجازه‬
‫می‬
‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫نوع‬ ‫بهترین‬ .‫سازد‬
«
‫گواهی‬
‫نامه‬
‫باز‬
»
‫گواهی‬
‫نامه‬
‫های‬
«
‫مشترک‬ ‫خالقیت‬
»
13
‫که‬ ‫است‬
‫سازوکار‬
‫برای‬ ‫قانونی‬ ‫های‬
‫گذشته‬ ‫زمان‬ ‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫بازتولید‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تضمین‬
‫می‬
‫عنوان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫برای‬ ‫گواهی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫باشند‬
‫می‬ ‫عرضه‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫شود‬
.‫سازد‬
‫عمومی‬ ‫عرضه‬
14
:
‫استناد‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫به‬
‫می‬
‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ساقط‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫تاریخ‬ ‫ها‬
‫حق‬ ‫مؤلف‬ ‫یا‬ ‫و‬
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫واگذار‬ ،‫عموم‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ،‫را‬ ‫تألیف‬
8
Commonwealth Learning, 2017. Open Educational Resource From Commitment to Action.
Htpp://geahvecommons.ag/liceby/4.0/
9
Unesco,2012 Paris Declaration
10
Public funds
11
Open License
12
Open education
13
Creative Commons Licenses (CCL)
14
Public domain
‫ذینفعان‬
‫من‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ابع‬
15
:
‫آموزش‬ ‫سطوح‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫استادان‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬
‫سیاست‬ ،‫مدیران‬ ،
‫سازمان‬ ،‫گذاران‬
‫های‬
‫ارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫مدنی‬ ‫جامعه‬
‫معتبر‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قاء‬
.‫هستند‬ ‫عالقمند‬
3
-
‫کنگره‬ ‫اهداف‬
‫به‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫کنگره‬ ‫دومین‬
‫آ‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
‫با‬ ‫مشارکتی‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫دربرگیرنده‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫موزش‬
‫ا‬
:‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫هداف‬
-
‫آزمو‬
‫د‬
‫راه‬ ‫ن‬
‫حل‬
‫چ‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫های‬
‫الش‬
،‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬
‫نظام‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫در‬
‫آموزش‬ ‫های‬
‫ی‬
‫مقیاس‬ ‫در‬ ،
‫غالب‬ ‫جریان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫جهانی‬
-
‫گذاشتن‬ ‫نمایش‬ ‫به‬
‫سیاست‬
‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ،‫ها‬
‫تخصص‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫حو‬ ‫در‬ ‫برتر‬ ‫های‬
‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫زه‬
،
‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬
-
‫ت‬
‫شخیص‬
‫توصیه‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫غالب‬ ‫جریان‬ ‫پیشبرد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ،‫عمل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬
4
-
‫چالش‬
‫ها‬
‫زیرساخت‬ ‫با‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬
‫پهن‬ ‫های‬
‫س‬ ‫در‬ ‫افق‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ،‫باند‬
‫هی‬
‫م‬
‫میان‬ ‫همیاری‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫شدن‬
‫ذینفع‬
‫سازمان‬ ،‫ان‬
‫در‬ ‫را‬ ‫کشورها‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫آموزش‬ ‫حوزه‬
‫هم‬
‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫با‬ ،‫درستی‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫افزایی‬
-
‫یادگیری‬
16
،
،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫پی‬ ‫یادگیری‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬
‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬
‫به‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫تواند‬
‫ف‬ ،‫عالوه‬
‫رصت‬
‫سهیم‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫های‬
‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫در‬ ‫شدن‬
‫مدرسا‬ ‫نیازهای‬
‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫انفرادی‬ ‫مطالعات‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫دسترسی‬ ،‫همچنین‬ .‫دهد‬
‫می‬ ‫و‬ ‫داده‬
‫شبکه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬
17
‫فرصت‬ ‫به‬
‫فراین‬ ‫در‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫برای‬ ‫هایی‬
‫یاددهی‬ ‫د‬
-
.‫بینجامد‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬
‫همچنین‬
،
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫(سواد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫سواد‬ ‫اهمیت‬
‫ای‬
18
)
‫محتوای‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مقوالت‬ ‫و‬ ،
.‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫باید‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
‫فرصت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫می‬ ‫ها‬
‫آ‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بهبود‬ ‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫اثر‬ ‫تواند‬
‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫موزش‬
‫های‬
‫توانمندسازی‬ ،‫آموزشی‬ ‫نهادهای‬ ‫هزینه‬ ‫درست‬ ‫تأمین‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ،‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬
‫کارکنان‬
-
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫اداری‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫از‬ ‫اعم‬
‫کارورزی‬ ‫و‬ ‫بازآموزی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫ا‬ ‫با‬ ‫های‬
‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫نگیزه‬
‫مطالبه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬
‫مجموع‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ،‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬
5
‫به‬ ‫عمده‬ ‫چالش‬
:‫است‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬
-
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ،‫کاربرد‬ ،‫دریافتن‬ ‫کاربران‬ ‫توانمندسازی‬
-
‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫تنوع‬
‫فره‬ ‫های‬
‫نگی‬
-
‫دسترسی‬ ‫تضمین‬
‫فراگیر‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫برابر‬ ‫و‬
-
‫تغییر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬
-
‫سیاست‬ ‫توسعه‬
‫ه‬
‫فضاها‬ ‫و‬ ‫حمایتی‬ ‫ای‬
5
-
‫فعالیت‬
‫چالش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫های‬
:‫شده‬ ‫یاد‬ ‫های‬
15
Stakeholders OER
16
pedagogy
17
Collaborative Learning
18
Media Information literacy
‫کاربران‬ ‫توانمندسازی‬
-
‫آگاه‬
‫سیاست‬ ،‫والدین‬ ،‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫مسئوالن‬ ،‫معلمان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫و‬ ‫سازی‬
‫گذاران‬
‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫آموزشی‬
‫ذینفعان‬
‫دسترسی‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫بهبود‬ ،‫اثربخش‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬
.‫ها‬
-
‫دوره‬ ‫عرضه‬
‫نظام‬ ‫خدمت‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫نخستین‬ ‫کارآموزی‬ ‫های‬
‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مند‬
‫تربیت‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫های‬
‫بخ‬ ‫بهبودی‬ ،‫یافتن‬ ‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ،‫کتابداران‬
.‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫کردن‬ ‫خلق‬ ،‫شیدن‬
‫دریافت‬ ‫توانایی‬ ‫شامل‬ ‫امر‬ ‫این‬
‫گواهی‬
‫نامه‬
( ‫باز‬
CC
‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ،‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫واگذاری‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مقوالت‬ ،)
‫رسانه‬
.‫است‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫محتوای‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مقوالت‬ ‫و‬ ‫ای‬
-
‫توزیع‬
‫یافته‬
‫هزینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ،‫موفق‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫حمایتی‬ ‫الگوهای‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬
-
‫اکتشاف‬ ،‫پایداری‬ ،‫اثربخشی‬
‫ابزار‬
‫فناوری‬ ‫و‬
‫نو‬ ‫های‬
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ،
.‫کیفیت‬ ‫با‬
‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫تنوع‬
‫فرهنگی‬ ‫های‬
‫این‬ ‫برای‬
‫استفا‬ ‫مورد‬ ‫گسترده‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫که‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ده‬
‫توسط‬ ‫باید‬ ‫گوناگون‬
‫ذینفع‬
‫دولت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ویژه‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫قرارگیرد‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫ان‬
،‫ها‬
‫معلمان‬ ،‫آموزشی‬ ‫نهادهای‬
،
‫انجمن‬ ‫و‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬
‫حرفه‬ ‫های‬
‫برای‬ ،‫زبان‬ ‫در‬ ‫هماهنگی‬ ‫مسئوالن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫ت‬
.‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ،‫تفاهم‬ ‫و‬ ‫فهیم‬
‫دسترسی‬ ‫تضمین‬
‫فراگیر‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫برابر‬ ‫و‬
‫به‬ ‫دسترسی‬
«
‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
»
‫توانمندی‬ ،‫سن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ،‫غیررسمی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫توسط‬
‫اقتصادی‬ ‫موقعیت‬ ،‫جسمی‬
-
‫به‬ ‫اجتماعی‬
‫دس‬ ‫دور‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫عالوه‬
‫عشای‬ ‫مانند‬ ،‫ت‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫ر‬
‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬
،‫مهاجران‬
‫به‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫برابر‬ ‫راهبردی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫این‬ ‫رغم‬
‫که‬
‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫کاستی‬
‫مانند‬ ‫هایی‬
‫رسانه‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫الکتریسته‬
‫صورت‬ ‫به‬ ،‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ،‫ای‬
‫چا‬ ‫یک‬
.‫است‬ ‫مطرح‬ ‫همچنان‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫لش‬
‫تغییر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬
‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نو‬ ‫الگوهای‬ ‫برانگیختن‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫الگوهای‬ ‫بر‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬
‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫نوآور‬ ‫الگوهای‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ ‫جدید‬ ‫پدیدآورندگان‬ ‫به‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ .‫است‬
‫باز‬
‫را‬
‫دولت‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬
،‫ها‬
‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫آموزشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫نهادها‬
‫نوآوری‬ ‫این‬ ‫ولی‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫ها‬
‫تضمین‬ ‫باید‬ ‫ها‬
‫دسترسی‬ ‫کننده‬
‫تجربه‬ ‫به‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
،
.‫باشد‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬
‫سیاست‬ ‫توسعه‬
‫محیط‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫کننده‬ ‫حمایت‬ ‫های‬
‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫گسترش‬
‫مستل‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ز‬
‫به‬ ‫و‬ ‫مطالبه‬ ،‫سازگارسازی‬ ،‫خلق‬ ‫زم‬
‫سیاست‬ ‫کارگیری‬
‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫حمایتی‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬
‫به‬ .‫است‬ ‫ها‬
‫هزینه‬ ‫تأمین‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬
‫سیاست‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬
:‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫حمایتی‬ ‫های‬
«
‫باال‬ ‫به‬ ‫پائین‬
»
‫و‬
«
‫باال‬
‫پائین‬ ‫به‬
»
‫عمل‬ ‫ابتکار‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬
‫سیاست‬ ‫سطح‬ ‫در‬
‫و‬ ‫دولت‬ ‫های‬
،‫نهادها‬
‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫شدن‬ ‫غالب‬
.‫کند‬
‫سیاست‬
‫سیاست‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دولت‬ ‫های‬
‫می‬ ‫کمک‬ ،‫نهادها‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ،‫مرتبط‬ ‫های‬
‫سیاست‬ ‫هدف‬ .‫کند‬
‫های‬
‫آموزش‬ ‫منابع‬
‫ی‬
‫پژوهش‬ ‫هزینه‬ ‫تأمین‬ ،‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫باز‬
‫شواهد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬
19
‫و‬
‫انگی‬ ‫ایجاد‬
‫زه‬
‫تجربه‬ ‫برای‬
‫است‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باکیفیت‬ ‫های‬
،
‫به‬
‫به‬ ‫باکیفیت‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫طوری‬
‫بخش‬ ‫عنوان‬
‫جدایی‬
‫ن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ناپذیر‬
‫به‬ ‫ه‬
‫حاشیه‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫عنوان‬
،‫ای‬
.‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬
‫نتیجه‬
‫گیری‬
19
Evidenced-based research
‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬
‫گ‬ ‫های‬
‫وناگون‬
،
‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
«
‫باز‬
»
20
‫را‬
‫با‬ ‫مترادف‬
«
‫دسترسی‬
»
‫فراهم‬
‫باز‬ ‫(آموزش‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫کرده‬
21
)
‫باز‬ ‫(سالمت‬ ‫سالمت‬ ،
22
‫دولت‬ ‫و‬ )
‫باز‬ ‫(دولت‬
23
‫ابزاری‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .)
‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫تنها‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫ساختن‬
«
‫دسترسی‬
»
‫هم‬ ‫آگاهانه‬ ‫باید‬ ،
‫افز‬
‫میان‬ ‫راهبردی‬ ‫ایی‬
‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
-
‫سرمایه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫مطالبه‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬
‫گذاری‬
‫کر‬
.‫د‬
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫توانمندسازی‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫با‬ ،‫مهم‬ ‫این‬ ‫انجام‬
‫تأکید‬ ‫مورد‬ ‫دفعات‬ ‫به‬ ،‫ای‬
‫شرکت‬
‫الزم‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫کنندگان‬
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ،‫است‬ ‫یادآوری‬ ‫به‬
‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ،‫پایه‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬
‫سال‬ ‫در‬
2013
‫یونسکو‬ ‫توسط‬
‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬
‫و‬
‫آن‬ ‫پایش‬ ‫برای‬
113
‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫نشانگر‬
‫که‬
‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫ساالنه‬
‫می‬ ‫قرار‬ ‫پایش‬ ‫مورد‬ ‫جهانی‬
.‫گیرد‬
( ‫اکتبر‬ ‫ماه‬ ‫آخر‬ ‫هفته‬ ‫امسال‬
25
‫اک‬
‫تا‬ ‫تبر‬
1
‫نوامبر‬
2017
‫هفته‬ ‫نام‬ ‫به‬ )
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
‫ای‬
24
.‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬
20
open
21
Open education
22
Open Health
23
Open government
24
MIL week, 2017

More Related Content

Similar to دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Eisa Rezaei
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
 
نقش پادکست در آموزش
نقش پادکست در آموزشنقش پادکست در آموزش
نقش پادکست در آموزشmohammad sabzevari
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesIman Narimani
 
Ciard general presentation- Farsi
Ciard general presentation- FarsiCiard general presentation- Farsi
Ciard general presentation- FarsiAARINENA-RAIS
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محورMohsen Sharifirad
 

Similar to دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل (20)

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
Convergent
ConvergentConvergent
Convergent
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
Educational data mining
Educational data miningEducational data mining
Educational data mining
 
نقش پادکست در آموزش
نقش پادکست در آموزشنقش پادکست در آموزش
نقش پادکست در آموزش
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
 
Ciard general presentation- Farsi
Ciard general presentation- FarsiCiard general presentation- Farsi
Ciard general presentation- Farsi
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
 
ict literacy
ict literacy ict literacy
ict literacy
 

More from Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
 
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...Dr. Farideh Mashayekh
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 
فکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعهفکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعهDr. Farideh Mashayekh
 

More from Dr. Farideh Mashayekh (9)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
 
FMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
 
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 
فکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعهفکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعه
 

دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل

 • 1. ‫گزارش‬ ‫منابع‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬ ‫دومین‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫عمل‬ ‫تا‬ ‫تعهد‬ ‫از‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫برای‬ 8 ‫لوبیانا‬ - :‫اسلوانی‬ 18 - 20 ‫سپتامبر‬ 2017 f.mashayekh.pedagogy@gmail.com 1 - ‫مقدمه‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬ ‫دومین‬ « ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ » ،‫روز‬ ‫سه‬ ‫مدت‬ ‫به‬ 27 ‫تا‬ 29 ‫مهرما‬ ‫ه‬ 1396 ‫با‬ ،‫اسلوانی‬ ‫کشور‬ ‫پایتخت‬ ،‫لوبیانا‬ ‫در‬ ، ‫پیش‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پژوهشگران‬ ‫و‬ ‫دانشگاهیان‬ ،‫مسئوالن‬ ‫از‬ ‫کثیری‬ ‫جمع‬ ‫حضور‬ .‫شد‬ ‫تشکیل‬ ،‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ ‫تا‬ ‫دبستانی‬ ‫دسترسی‬ ‫گسترش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫جهانی‬ ‫کنگره‬ ‫اولین‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ 2012 ‫پاریس‬ ‫در‬ ‫صدور‬ ‫با‬ ‫کنگره‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫تشکیل‬ « ‫پاریس‬ ‫بیانیه‬ » 9 ‫دولت‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫آمد‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫ای‬ ‫عمومی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫که‬ 10 ‫می‬ ‫تهیه‬ ،‫عمومی‬ ‫دسترسی‬ ‫جهت‬ ،‫شود‬ ‫گواهی‬ ‫نامه‬ ‫باز‬ 11 .‫نمایند‬ ‫صادر‬ ‫آموز‬ ‫منابع‬ ‫مطالبه‬ ‫آتاباس‬ ‫دانشگاه‬ ‫و‬ ‫یونسکو‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ‫با‬ ،‫بار‬ ‫نخستین‬ ،‫باز‬ ‫شی‬ ( ‫کا‬ athabasca ‫گسترش‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫کانادا‬ ‫در‬ ) ‫به‬ ‫دسترسی‬ « ‫باز‬ ‫آموزش‬ » 12 ‫سال‬ ‫در‬ 2002 .‫شد‬ ‫مطرح‬ 2 - ‫اصطالحات‬ ‫تعریف‬ :‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫با‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫گواهی‬ ‫نامه‬ ،‫کاربرد‬ ،‫دریافت‬ ‫امکان‬ ‫باز‬ ‫ترکیب‬ ،‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫دوباره‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ،‫درس‬ ‫طرح‬ ،‫اسالید‬ ،‫دروس‬ ‫محتوای‬ ‫بازشامل‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ .‫کند‬ ‫های‬ ‫موا‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫درسی‬ ‫آموزشی‬ ‫د‬ ‫ای‬ ‫می‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬ .‫باشد‬ ‫گواهی‬ ‫نامه‬ :‫باز‬ ‫گواهی‬ ‫نامه‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫دارای‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫ی‬ ، ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫دوباره‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ،‫کاربرد‬ ‫اجازه‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫نوع‬ ‫بهترین‬ .‫سازد‬ « ‫گواهی‬ ‫نامه‬ ‫باز‬ » ‫گواهی‬ ‫نامه‬ ‫های‬ « ‫مشترک‬ ‫خالقیت‬ » 13 ‫که‬ ‫است‬ ‫سازوکار‬ ‫برای‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫گذشته‬ ‫زمان‬ ‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫بازتولید‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تضمین‬ ‫می‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫برای‬ ‫گواهی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫باشند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫شود‬ .‫سازد‬ ‫عمومی‬ ‫عرضه‬ 14 : ‫استناد‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ساقط‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫تاریخ‬ ‫ها‬ ‫حق‬ ‫مؤلف‬ ‫یا‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫واگذار‬ ،‫عموم‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ،‫را‬ ‫تألیف‬ 8 Commonwealth Learning, 2017. Open Educational Resource From Commitment to Action. Htpp://geahvecommons.ag/liceby/4.0/ 9 Unesco,2012 Paris Declaration 10 Public funds 11 Open License 12 Open education 13 Creative Commons Licenses (CCL) 14 Public domain
 • 2. ‫ذینفعان‬ ‫من‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ابع‬ 15 : ‫آموزش‬ ‫سطوح‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫استادان‬ ‫و‬ ‫معلمان‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫سیاست‬ ،‫مدیران‬ ، ‫سازمان‬ ،‫گذاران‬ ‫های‬ ‫ارت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫و‬ ‫مدنی‬ ‫جامعه‬ ‫معتبر‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫قاء‬ .‫هستند‬ ‫عالقمند‬ 3 - ‫کنگره‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫کنگره‬ ‫دومین‬ ‫آ‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫مشارکتی‬ ‫و‬ ‫باز‬ ،‫دربرگیرنده‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫موزش‬ ‫ا‬ :‫شد‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫هداف‬ - ‫آزمو‬ ‫د‬ ‫راه‬ ‫ن‬ ‫حل‬ ‫چ‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫های‬ ‫الش‬ ،‫باز‬ ‫آموزش‬ ‫منابع‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ، ‫غالب‬ ‫جریان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫جهانی‬ - ‫گذاشتن‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫سیاست‬ ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ ،‫ها‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حو‬ ‫در‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫زه‬ ، ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ - ‫ت‬ ‫شخیص‬ ‫توصیه‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫غالب‬ ‫جریان‬ ‫پیشبرد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ،‫عمل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ 4 - ‫چالش‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫با‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬ ‫پهن‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫افق‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ،‫باند‬ ‫هی‬ ‫م‬ ‫میان‬ ‫همیاری‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫ذینفع‬ ‫سازمان‬ ،‫ان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کشورها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫هم‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫با‬ ،‫درستی‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫افزایی‬ - ‫یادگیری‬ 16 ، ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫پی‬ ‫یادگیری‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫تواند‬ ‫ف‬ ،‫عالوه‬ ‫رصت‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫مدرسا‬ ‫نیازهای‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیرندگان‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ارتقاء‬ ‫را‬ ‫انفرادی‬ ‫مطالعات‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫دسترسی‬ ،‫همچنین‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫شبکه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ 17 ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫فراین‬ ‫در‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫یاددهی‬ ‫د‬ - .‫بینجامد‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫همچنین‬ ، ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫(سواد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫سواد‬ ‫اهمیت‬ ‫ای‬ 18 ) ‫محتوای‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مقوالت‬ ‫و‬ ، .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫باید‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ،‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آ‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بهبود‬ ‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫اثر‬ ‫تواند‬ ‫بایست‬ ‫پیش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫موزش‬ ‫های‬ ‫توانمندسازی‬ ،‫آموزشی‬ ‫نهادهای‬ ‫هزینه‬ ‫درست‬ ‫تأمین‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ،‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫کارکنان‬ - ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫اداری‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫کارورزی‬ ‫و‬ ‫بازآموزی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫نگیزه‬ ‫مطالبه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ،‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬ 5 ‫به‬ ‫عمده‬ ‫چالش‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ - ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ،‫کاربرد‬ ،‫دریافتن‬ ‫کاربران‬ ‫توانمندسازی‬ - ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫تنوع‬ ‫فره‬ ‫های‬ ‫نگی‬ - ‫دسترسی‬ ‫تضمین‬ ‫فراگیر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫برابر‬ ‫و‬ - ‫تغییر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ - ‫سیاست‬ ‫توسعه‬ ‫ه‬ ‫فضاها‬ ‫و‬ ‫حمایتی‬ ‫ای‬ 5 - ‫فعالیت‬ ‫چالش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫های‬ :‫شده‬ ‫یاد‬ ‫های‬ 15 Stakeholders OER 16 pedagogy 17 Collaborative Learning 18 Media Information literacy
 • 3. ‫کاربران‬ ‫توانمندسازی‬ - ‫آگاه‬ ‫سیاست‬ ،‫والدین‬ ،‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫مسئوالن‬ ،‫معلمان‬ ‫توانمندسازی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫گذاران‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫آموزشی‬ ‫ذینفعان‬ ‫دسترسی‬ ‫ضرورت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫بهبود‬ ،‫اثربخش‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ .‫ها‬ - ‫دوره‬ ‫عرضه‬ ‫نظام‬ ‫خدمت‬ ‫ضمن‬ ‫و‬ ‫نخستین‬ ‫کارآموزی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مداوم‬ ‫و‬ ‫مند‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫معلم‬ ‫تربیت‬ ‫های‬ ‫بخ‬ ‫بهبودی‬ ،‫یافتن‬ ‫چگونگی‬ ‫درباره‬ ،‫کتابداران‬ .‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫کردن‬ ‫خلق‬ ،‫شیدن‬ ‫دریافت‬ ‫توانایی‬ ‫شامل‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫گواهی‬ ‫نامه‬ ( ‫باز‬ CC ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ،‫تألیف‬ ‫حق‬ ‫واگذاری‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مقوالت‬ ،) ‫رسانه‬ .‫است‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫محتوای‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫مقوالت‬ ‫و‬ ‫ای‬ - ‫توزیع‬ ‫یافته‬ ‫هزینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ،‫موفق‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫حمایتی‬ ‫الگوهای‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬ - ‫اکتشاف‬ ،‫پایداری‬ ،‫اثربخشی‬ ‫ابزار‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ، .‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ‫تنوع‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫استفا‬ ‫مورد‬ ‫گسترده‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بتواند‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ،‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ده‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫گوناگون‬ ‫ذینفع‬ ‫دولت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ویژه‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫قرارگیرد‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫ان‬ ،‫ها‬ ‫معلمان‬ ،‫آموزشی‬ ‫نهادهای‬ ، ‫انجمن‬ ‫و‬ ‫مؤسسات‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫برای‬ ،‫زبان‬ ‫در‬ ‫هماهنگی‬ ‫مسئوالن‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ت‬ .‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ،‫تفاهم‬ ‫و‬ ‫فهیم‬ ‫دسترسی‬ ‫تضمین‬ ‫فراگیر‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫برابر‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ « ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ » ‫توانمندی‬ ،‫سن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ،‫غیررسمی‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫یادگیرنده‬ ‫توسط‬ ‫اقتصادی‬ ‫موقعیت‬ ،‫جسمی‬ - ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫دس‬ ‫دور‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫عالوه‬ ‫عشای‬ ‫مانند‬ ،‫ت‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫ر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ،‫مهاجران‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫برابر‬ ‫راهبردی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫این‬ ‫رغم‬ ‫که‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫کاستی‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫رسانه‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫الکتریسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ،‫ای‬ ‫چا‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫مطرح‬ ‫همچنان‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫لش‬ ‫تغییر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نو‬ ‫الگوهای‬ ‫برانگیختن‬ ‫با‬ ‫سنتی‬ ‫الگوهای‬ ‫بر‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫پایدار‬ ‫و‬ ‫نوآور‬ ‫الگوهای‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ ‫جدید‬ ‫پدیدآورندگان‬ ‫به‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫دولت‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ،‫ها‬ ‫یادگیرنده‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫آموزشی‬ ‫متخصصان‬ ،‫نهادها‬ ‫نوآوری‬ ‫این‬ ‫ولی‬ .‫است‬ ‫ساخته‬ ‫فراهم‬ ،‫ها‬ ‫تضمین‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫دسترسی‬ ‫کننده‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ، .‫باشد‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫سیاست‬ ‫توسعه‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کننده‬ ‫حمایت‬ ‫های‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫گسترش‬ ‫مستل‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مطالبه‬ ،‫سازگارسازی‬ ،‫خلق‬ ‫زم‬ ‫سیاست‬ ‫کارگیری‬ ‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تأمین‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫سیاست‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬ :‫رویکرد‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫حمایتی‬ ‫های‬ « ‫باال‬ ‫به‬ ‫پائین‬ » ‫و‬ « ‫باال‬ ‫پائین‬ ‫به‬ » ‫عمل‬ ‫ابتکار‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫سیاست‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ،‫نهادها‬ ‫می‬ ‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫شدن‬ ‫غالب‬ .‫کند‬ ‫سیاست‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دولت‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ،‫نهادها‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ،‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫هدف‬ .‫کند‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫منابع‬ ‫ی‬ ‫پژوهش‬ ‫هزینه‬ ‫تأمین‬ ،‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫باز‬ ‫شواهد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ 19 ‫و‬ ‫انگی‬ ‫ایجاد‬ ‫زه‬ ‫تجربه‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باکیفیت‬ ‫های‬ ، ‫به‬ ‫به‬ ‫باکیفیت‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫بخش‬ ‫عنوان‬ ‫جدایی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫ناپذیر‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫حاشیه‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫عنوان‬ ،‫ای‬ .‫آموزش‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬ 19 Evidenced-based research
 • 4. ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ‫گ‬ ‫های‬ ‫وناگون‬ ، ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ « ‫باز‬ » 20 ‫را‬ ‫با‬ ‫مترادف‬ « ‫دسترسی‬ » ‫فراهم‬ ‫باز‬ ‫(آموزش‬ ‫آموزش‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫کرده‬ 21 ) ‫باز‬ ‫(سالمت‬ ‫سالمت‬ ، 22 ‫دولت‬ ‫و‬ ) ‫باز‬ ‫(دولت‬ 23 ‫ابزاری‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ .) ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫تنها‬ ‫با‬ ‫آموزش‬ ‫ساختن‬ « ‫دسترسی‬ » ‫هم‬ ‫آگاهانه‬ ‫باید‬ ، ‫افز‬ ‫میان‬ ‫راهبردی‬ ‫ایی‬ ‫یاددهی‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ - ‫سرمایه‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫مطالبه‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫گذاری‬ ‫کر‬ .‫د‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫توانمندسازی‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫با‬ ،‫مهم‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫تأکید‬ ‫مورد‬ ‫دفعات‬ ‫به‬ ،‫ای‬ ‫شرکت‬ ‫الزم‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫کنندگان‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ،‫است‬ ‫یادآوری‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ،‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ،‫پایه‬ ‫سطح‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫سال‬ ‫در‬ 2013 ‫یونسکو‬ ‫توسط‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫پایش‬ ‫برای‬ 113 ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫نشانگر‬ ‫که‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫ساالنه‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پایش‬ ‫مورد‬ ‫جهانی‬ .‫گیرد‬ ( ‫اکتبر‬ ‫ماه‬ ‫آخر‬ ‫هفته‬ ‫امسال‬ 25 ‫اک‬ ‫تا‬ ‫تبر‬ 1 ‫نوامبر‬ 2017 ‫هفته‬ ‫نام‬ ‫به‬ ) ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫ای‬ 24 .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬ 20 open 21 Open education 22 Open Health 23 Open government 24 MIL week, 2017