SlideShare a Scribd company logo

دامن کلوش

S
simakade

دامن کلوش انواع مختلفی دارد و ما قصد داریم که انواع دامن کلوش رو معرفی کینم و به آموزش آنها بپردازیم دامن کلوش یکی از راحت ترین دامن ها برای استفاده هست که محبوبیت زیادی بین بانوان دارد هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ راحتی و هم از لحاظ طرز دوخت میشه گفت یکی از بهترین دامن ها دامن کلوش هست که در ادامه طرز رسم الگوی دامن کلوش را به شما آموزش میدهیم. این دامن علاوه بر اینکه هنگام پوشیدن در تن بسیار زیباست، دوخت ساده ای دارد و پوشش جالب و بسیار راحتی بحساب می آید. در این آموزش خیاطی قصد داریم صفر تا صد دوخت دامن کلوش با رسم الگو را به شما آموزش دهیم. قسمت بعدی آموزش که مربوط به انواع دیگری از دامن کلوش است که به ترتیب به آموزش رسم این الگوها نیز پرداخته شده هست. https://simakade.ir/long-skirt/

1 of 176
Download to read offline
»‫حوله‬ ‫سرویس‬ ‫«دوخت‬ ‫خیاطی‬
‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬
1392
‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬
‫کشور‬ ‫استثنایی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬
‫‏بخشی‬‫ن‬‫توا‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬ : ‫تالیف‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ویژه‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ )‫مهارتی‬ ‫و‬ ‫(درسی‬ ‫آموزشی‬ ‫‏ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫گروه‬
182/27 : ‫کد‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ .»‫حوله‬ ‫سرویس‬ ‫«دوخت‬ ‫خیاطی‬: ‫کتاب‬ ‫نام‬
‫میرابراهیمی‬ ‫فخرالسادات‬ ، ‫ماکیانی‬ ‫رئیسی‬ ‫فریده‬ ، ‫بسی‬ ‫کرم‬ ‫الدن‬ : ‫مولفین‬
‫مشایخی‬ ‫نازلی‬ ‫و‬
‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نشر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ : ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
)‫موسوی‬ ‫شهید‬ ( ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ 4 ‫شمارۀ‬ ‫ساختمان‬ - ‫شمالی‬ ‫ایرانشهر‬ ‫خیابان‬ : ‫تهران‬
1584747359 : ‫کدپستی‬ ، 88309266 : ‫دورنگار‬ ، 88831161-9 : ‫تلفن‬
www.chap.sch.ir : ‫سایت‬ ‫وب‬
‫معینی‬ ‫علی‬ : ‫هنری‬ ‫مدیر‬
‫معینی‬ ‫علی‬ : ‫جلد‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫آرا‬ ‫صفحه‬ ، ‫عکاس‬
) ‫عام‬ ‫سهامی‬ ( ‫افست‬ ‫شرکت‬ : ‫چاپخانه‬
1392 ‫اول‬ : ‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫سال‬
‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫چاپ‬ ‫حق‬
978-964-05-2269-1 : ‫شابک‬
دامن کلوش
6.........................‫سازمان‬ ‫مقدمه‬
7.....................‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫مقدمه‬
8........................... ‫همکار‬ ‫مقدمه‬
10.................................... ‫مقدمه‬
‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬
‫استخر‬ ‫و‬ ‫سونا‬ ‫حوله‬ ‫سرویس‬ : ‫اول‬ ‫بخش‬
‫نوزاد‬ ‫حوله‬ ‫سرويس‬ : ‫دوم‬ ‫بخش‬
57........................‫دستي‬ ‫كوچك‬ ‫حوله‬ 	
63................................‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ 	
69...............................‫مثلثي‬ ‫روسري‬ 	
73...........................‫نوزاد‬ ‫حمام‬ ‫حوله‬ 	
79....................................‫حمام‬ ‫ليف‬ 	
87......................................‫بند‬ ‫پيش‬ 	
‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ 		
17....................................‫دستي‬ ‫حوله‬ 	
25.......................................‫تنی‬ ‫حوله‬ 	
31.................................‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ 	
37................................‫مثلثی‬ ‫روسري‬ 	
45.................................‫قيفي‬ ‫روسري‬
‫عروس‬ ‫حوله‬ ‫سرویس‬ : ‫سوم‬ ‫بخش‬
‫پالتویی‬ ‫حوله‬ : ‫چهارم‬ ‫بخش‬
‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ 		
‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ 		
99 .........................‫دستي‬ ‫حوله‬ 	
109 ......................‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ 	
117 ..................‫دار‬ ‫بندینک‬ ‫	كاله‬
129 .................. ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫دمپايي‬ 	
145 ............................‫كاله‬ ‫بدون‬ ‫پالتويي‬ ‫حوله‬ 	
161 ...............................‫دار‬ ‫كاله‬ ‫پالتويي‬ ‫حوله‬
‫استفاده‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫تـأثيرگذاري‬ ‫بسيار‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ،‫پيچيده‬ ‫هاي‬ ‫مــؤلفه‬ ‫از‬ ‫درسي‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫فـرايند‬
.‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫تربيت‬ ‫و‬ ‫تعليم‬ ‫هاي‬ ‫سياست‬ ‫تبيين‬ ‫به‬ ‫عناصر‬ ‫ساير‬ ‫يا‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫اهداف‬ ‫از‬
.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫خاصي‬ ‫اهميت‬ ‫و‬ ‫جايگاه‬ ‫از‬ ‫درسي‬ ‫برنامه‬ ‫محتواي‬ ‫آموزشي‬ ‫نظام‬ ‫هاي‬ ‫مؤلفه‬ ‫بين‬ ‫در‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مرتـبط‬ ‫‌آموزان‬‫ش‬‫دانـ‬ ‫هـويت‬ ‫با‬ ‫مستـقيم‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫آموزشي‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫محتواست‬ ‫طريق‬ ‫از‬
.‫سازد‬ ‫مي‬ ‫متجلي‬ ‫آنان‬ ‫شخصيت‬ ‫و‬ ‫توانايي‬ ،‫باور‬ ،‫انديشه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهـداف‬
‫آن‬ ‫هـدف‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اي‬ ‫حــرفه‬ ‫آمـوزش‬ ،‫متــوسطه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫آمـوزش‬ ‫اساسي‬ ‫محـورهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬
‫و‬ ‫مـهارت‬ ‫انـتقال‬ ‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫هاي‬ ‫آمـوزش‬ ‫رســالت‬ .‫است‬ ‫كار‬ ‫دنياي‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫براي‬ ‫افراد‬ ‫كردن‬ ‫آماده‬
‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫كـار‬ ‫بـازار‬ ‫تـغيير‬ ‫درحال‬ ‫نــيازهاي‬ ‫به‬ ‫پاسخگويي‬ ‫جهت‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫شايستگي‬
‫را‬ ‫شـخصي‬ ‫خودكـفايي‬ ‫و‬ ‫نسبي‬ ‫استقالل‬ ‫كسب‬ ، ‫ويژه‬ ‫نيازهاي‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫اين‬
»‫انساني‬ ‫توسعه‬ «‫اصلي‬ ‫هاي‬ ‫شاخصه‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫لذا‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬
.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ،‫فردي‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬
‫اعتـالي‬ ‫در‬ ‫مثـبتي‬ ‫هاي‬ ‫قـدم‬ ‫استثـنايي‬ ‫پـرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬ ‫اخير‬ ‫هاي‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫حركت‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫جـزئي‬ ‫حـاضر‬ ‫كتاب‬ ‫تـدوين‬ ‫و‬ ‫برداشته‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫كمي‬ ‫و‬ ‫كيفي‬
‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫صالحيت‬ ‫به‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانش‬ ‫دستـيابي‬ ‫در‬ ‫مؤثـر‬ ‫نقشي‬ ‫محتـوا‬ ‫اين‬ ‫اميدوارم‬
.‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫اين‬ ‫دار‬ ‫معني‬ ‫حضور‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫داشته‬
‫به‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫ايـفا‬ ‫اساسي‬ ‫نـقش‬ ‫حركت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫عـزيزاني‬ ‫تمامي‬ ‫زحمات‬ ‫از‬ ‫دانم‬ ‫مي‬ ‫واجب‬ ‫خود‬ ‫بر‬
‫و‬ ‫تشكر‬ ‫آمـوزشي‬ ‫ريزي‬ ‫بـرنامه‬ ‫و‬ ‫پـژوهش‬ ‫سازمان‬ ‫كـارشناسان‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫‌دبيران‬،‫كارشناسان‬ ‫ويژه‬
.‫نمايم‬ ‫قدرداني‬
‫ارتـقاء‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ارزشـمند‬ ‫نظرات‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫آموزش‬ ‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫‌كـارشناسان‬،‫دبيران‬ ‫است‬ ‫اميد‬
.‫نمايند‬ ‫ياري‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫اين‬ ، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫درسي‬ ‫برنامه‬ ‫كيفي‬
‫عبدالهیان‬ ‫نامدار‬
‫استثنایی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫و‬ ‫وزیر‬ ‫معاون‬
‫تعالی‬‫بسمه‬
6

Recommended

تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیHassan Najafi
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 

More Related Content

Similar to دامن کلوش

تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهHoma Raeisdana
 
آموزش و پرورش شناختی
آموزش و پرورش شناختیآموزش و پرورش شناختی
آموزش و پرورش شناختیsmn1426
 
شیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاین
شیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاینشیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاین
شیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاینcomputerka
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
 
Student managing
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
 
Mba. tehran university
Mba. tehran universityMba. tehran university
Mba. tehran universityabdohnet
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 
ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
 ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زادهجشنواره سلمان
 
مسیر انتخاب کسب‌ و کار
مسیر انتخاب کسب‌ و کارمسیر انتخاب کسب‌ و کار
مسیر انتخاب کسب‌ و کارکسب و کار شما
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستمDrSeyedMohamadHasanH
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیsomayeh mehrabi
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 

Similar to دامن کلوش (20)

یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
Km in project based com
Km in project based comKm in project based com
Km in project based com
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
 
آموزش و پرورش شناختی
آموزش و پرورش شناختیآموزش و پرورش شناختی
آموزش و پرورش شناختی
 
شیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاین
شیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاینشیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاین
شیوه نامه مسابقه کتابخوانی آنلاین
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
 
Student managing
Student managingStudent managing
Student managing
 
Mba. tehran university
Mba. tehran universityMba. tehran university
Mba. tehran university
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
 ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
 
مسیر انتخاب کسب‌ و کار
مسیر انتخاب کسب‌ و کارمسیر انتخاب کسب‌ و کار
مسیر انتخاب کسب‌ و کار
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستممدرسه ای که من رهبر آن هستم
مدرسه ای که من رهبر آن هستم
 
Educational data mining
Educational data miningEducational data mining
Educational data mining
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 

دامن کلوش

 • 1. »‫حوله‬ ‫سرویس‬ ‫«دوخت‬ ‫خیاطی‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ 1392
 • 2. ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ ‫کشور‬ ‫استثنایی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬ ‫‏بخشی‬‫ن‬‫توا‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫معاونت‬ : ‫تالیف‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ویژه‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ )‫مهارتی‬ ‫و‬ ‫(درسی‬ ‫آموزشی‬ ‫‏ریزی‬‫ه‬‫برنام‬ ‫گروه‬ 182/27 : ‫کد‬ ‫سوم‬ ‫و‬ ‫دوم‬ .»‫حوله‬ ‫سرویس‬ ‫«دوخت‬ ‫خیاطی‬: ‫کتاب‬ ‫نام‬ ‫میرابراهیمی‬ ‫فخرالسادات‬ ، ‫ماکیانی‬ ‫رئیسی‬ ‫فریده‬ ، ‫بسی‬ ‫کرم‬ ‫الدن‬ : ‫مولفین‬ ‫مشایخی‬ ‫نازلی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫مواد‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫نشر‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ : ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ )‫موسوی‬ ‫شهید‬ ( ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ 4 ‫شمارۀ‬ ‫ساختمان‬ - ‫شمالی‬ ‫ایرانشهر‬ ‫خیابان‬ : ‫تهران‬ 1584747359 : ‫کدپستی‬ ، 88309266 : ‫دورنگار‬ ، 88831161-9 : ‫تلفن‬ www.chap.sch.ir : ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫معینی‬ ‫علی‬ : ‫هنری‬ ‫مدیر‬ ‫معینی‬ ‫علی‬ : ‫جلد‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫آرا‬ ‫صفحه‬ ، ‫عکاس‬ ) ‫عام‬ ‫سهامی‬ ( ‫افست‬ ‫شرکت‬ : ‫چاپخانه‬ 1392 ‫اول‬ : ‫چاپ‬ ‫نوبت‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫سال‬ ‫است‬ ‫محفوظ‬ ‫چاپ‬ ‫حق‬ 978-964-05-2269-1 : ‫شابک‬
 • 4. 6.........................‫سازمان‬ ‫مقدمه‬ 7.....................‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫مقدمه‬ 8........................... ‫همکار‬ ‫مقدمه‬ 10.................................... ‫مقدمه‬ ‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ ‫استخر‬ ‫و‬ ‫سونا‬ ‫حوله‬ ‫سرویس‬ : ‫اول‬ ‫بخش‬ ‫نوزاد‬ ‫حوله‬ ‫سرويس‬ : ‫دوم‬ ‫بخش‬ 57........................‫دستي‬ ‫كوچك‬ ‫حوله‬ 63................................‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ 69...............................‫مثلثي‬ ‫روسري‬ 73...........................‫نوزاد‬ ‫حمام‬ ‫حوله‬ 79....................................‫حمام‬ ‫ليف‬ 87......................................‫بند‬ ‫پيش‬ ‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ 17....................................‫دستي‬ ‫حوله‬ 25.......................................‫تنی‬ ‫حوله‬ 31.................................‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ 37................................‫مثلثی‬ ‫روسري‬ 45.................................‫قيفي‬ ‫روسري‬
 • 5. ‫عروس‬ ‫حوله‬ ‫سرویس‬ : ‫سوم‬ ‫بخش‬ ‫پالتویی‬ ‫حوله‬ : ‫چهارم‬ ‫بخش‬ ‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ ‫رفتاري‬ ‫‏هاي‬‫ف‬‫هد‬ 99 .........................‫دستي‬ ‫حوله‬ 109 ......................‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ 117 ..................‫دار‬ ‫بندینک‬ ‫ كاله‬ 129 .................. ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫دمپايي‬ 145 ............................‫كاله‬ ‫بدون‬ ‫پالتويي‬ ‫حوله‬ 161 ...............................‫دار‬ ‫كاله‬ ‫پالتويي‬ ‫حوله‬
 • 6. ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫تـأثيرگذاري‬ ‫بسيار‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ،‫پيچيده‬ ‫هاي‬ ‫مــؤلفه‬ ‫از‬ ‫درسي‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫فـرايند‬ .‫پردازد‬ ‫مي‬ ‫تربيت‬ ‫و‬ ‫تعليم‬ ‫هاي‬ ‫سياست‬ ‫تبيين‬ ‫به‬ ‫عناصر‬ ‫ساير‬ ‫يا‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ،‫اهداف‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫خاصي‬ ‫اهميت‬ ‫و‬ ‫جايگاه‬ ‫از‬ ‫درسي‬ ‫برنامه‬ ‫محتواي‬ ‫آموزشي‬ ‫نظام‬ ‫هاي‬ ‫مؤلفه‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫مرتـبط‬ ‫‌آموزان‬‫ش‬‫دانـ‬ ‫هـويت‬ ‫با‬ ‫مستـقيم‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫آموزشي‬ ‫نظام‬ ‫كه‬ ‫محتواست‬ ‫طريق‬ ‫از‬ .‫سازد‬ ‫مي‬ ‫متجلي‬ ‫آنان‬ ‫شخصيت‬ ‫و‬ ‫توانايي‬ ،‫باور‬ ،‫انديشه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اهـداف‬ ‫آن‬ ‫هـدف‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫اي‬ ‫حــرفه‬ ‫آمـوزش‬ ،‫متــوسطه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫آمـوزش‬ ‫اساسي‬ ‫محـورهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫و‬ ‫مـهارت‬ ‫انـتقال‬ ‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫هاي‬ ‫آمـوزش‬ ‫رســالت‬ .‫است‬ ‫كار‬ ‫دنياي‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫براي‬ ‫افراد‬ ‫كردن‬ ‫آماده‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫كـار‬ ‫بـازار‬ ‫تـغيير‬ ‫درحال‬ ‫نــيازهاي‬ ‫به‬ ‫پاسخگويي‬ ‫جهت‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫شايستگي‬ ‫را‬ ‫شـخصي‬ ‫خودكـفايي‬ ‫و‬ ‫نسبي‬ ‫استقالل‬ ‫كسب‬ ، ‫ويژه‬ ‫نيازهاي‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫اين‬ »‫انساني‬ ‫توسعه‬ «‫اصلي‬ ‫هاي‬ ‫شاخصه‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫لذا‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ،‫فردي‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫اعتـالي‬ ‫در‬ ‫مثـبتي‬ ‫هاي‬ ‫قـدم‬ ‫استثـنايي‬ ‫پـرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬ ‫اخير‬ ‫هاي‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫راستا‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫حركت‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫جـزئي‬ ‫حـاضر‬ ‫كتاب‬ ‫تـدوين‬ ‫و‬ ‫برداشته‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫هاي‬ ‫آموزش‬ ‫كمي‬ ‫و‬ ‫كيفي‬ ‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫صالحيت‬ ‫به‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانش‬ ‫دستـيابي‬ ‫در‬ ‫مؤثـر‬ ‫نقشي‬ ‫محتـوا‬ ‫اين‬ ‫اميدوارم‬ .‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫اين‬ ‫دار‬ ‫معني‬ ‫حضور‬ ‫زمينه‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫ايـفا‬ ‫اساسي‬ ‫نـقش‬ ‫حركت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫عـزيزاني‬ ‫تمامي‬ ‫زحمات‬ ‫از‬ ‫دانم‬ ‫مي‬ ‫واجب‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫تشكر‬ ‫آمـوزشي‬ ‫ريزي‬ ‫بـرنامه‬ ‫و‬ ‫پـژوهش‬ ‫سازمان‬ ‫كـارشناسان‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫‌دبيران‬،‫كارشناسان‬ ‫ويژه‬ .‫نمايم‬ ‫قدرداني‬ ‫ارتـقاء‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫ارزشـمند‬ ‫نظرات‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫آموزش‬ ‫نظران‬ ‫صاحب‬ ‫و‬ ‫‌كـارشناسان‬،‫دبيران‬ ‫است‬ ‫اميد‬ .‫نمايند‬ ‫ياري‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫اين‬ ، ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫درسي‬ ‫برنامه‬ ‫كيفي‬ ‫عبدالهیان‬ ‫نامدار‬ ‫استثنایی‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫سازمان‬ ‫رییس‬ ‫و‬ ‫وزیر‬ ‫معاون‬ ‫تعالی‬‫بسمه‬ 6
 • 7. ‫‏تواند‬‫ي‬‫م‬ ،‫شما‬ ‫توانمندي‬ ‫برافزايش‬ ‫عالوه‬ ‫آن‬ ‫يـادگيري‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫كاربردي‬ ‫هاي‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫خياطي‬ ‫هنر‬ .‫باشد‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫دستيابي‬ ‫براي‬ ‫ابزاري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دوخــت‬ ‫و‬ ‫بـرش‬ ‫آمـوزش‬ ‫دربـارة‬ ‫كـتاب‬ ‫اين‬ ‫‏محتـواي‬، ‫است‬ »‫حوله‬ ‫«دوخت‬ ‫خیاطی‬ ‫شـما‬ ‫كتـاب‬ ‫عنـوان‬ ‫تجـهيزات‬ ،‫ابــزار‬ ‫انـواع‬ ‫از‬ ‫استفــاده‬ ‫نــحوة‬ ‫با‬ ‫كـتاب‬ ‫ايـن‬ ‫مخـتلف‬ ‫‏هـاي‬‫س‬‫در‬ ‫در‬ ، ‫است‬ ‫حـمام‬ ‫پوشاک‬ .‫‏شويد‬‫ي‬‫م‬ ‫آشنا‬ ‫اتـوكاري‬ ‫و‬ ‫دوخت‬ ،‫پارچه‬ ‫برش‬ ،‫الگو‬ ‫انتقال‬ ،‫مناسب‬ ‫الگوي‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مصـرفي‬ ‫مواد‬ ‫مدرسه‬ ‫اولياء‬ ‫با‬ ‫مشورت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫استعداد‬ ‫و‬ ‫تـوانايي‬ ،‫عـالقه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مهـارت‬ ‫اين‬ ‫شما‬ ‫حتم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫و‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫متوسطه‬ ‫دوره‬ ‫كردن‬ ‫طي‬ ‫شمادر‬ ‫موفقيت‬ ‫باعث‬ ،‫انتخاب‬ ‫صرف‬ ‫ولي‬ ‫‏ايد‬‫ه‬‫كرد‬ ‫انتخاب‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ،‫پشتكار‬ ،‫عالقه‬ ‫كارها‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫تـحصيل‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫بلكه‬ ،‫‏شود‬‫ي‬‫نم‬ ‫كار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ : ‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ،‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بايد‬ ‫كه‬ ‫موارد‬ ‫برخي‬ ‫به‬ ‫زير‬ ‫در‬ .‫دهيد‬ ‫نشان‬ .‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حمام‬ ‫پوشاک‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫کنید‬ ‫تالش‬ • ‫بارها‬ ‫را‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫تـمري‬ ،‫بهتر‬ ‫نـتيجه‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫لزوم‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫تـمري‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫حـوصله‬ ‫با‬ • .‫كنيد‬ ‫تكرار‬ .‫كنيد‬ ‫شناسايي‬ ‫مختلف‬ ‫‏هاي‬‫ش‬‫بخـ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانايي‬ ‫و‬ ‫استـعداد‬ ،‫كار‬ ‫حيـن‬ ‫در‬ ‫مربي‬ ‫راهنمايي‬ ‫و‬ ‫كمك‬ ‫با‬ • ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫كار‬ ‫محـصول‬ ‫شدن‬ ‫بهتر‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫كنيد‬ ‫فعاليت‬ ‫‏هايي‬‫ش‬‫بـخ‬ ‫در‬ ،‫گروهي‬ ‫كارهاي‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ • .‫‏شود‬‫ي‬‫م‬ ‫گروهي‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ .‫كنيد‬ ‫توجه‬ ‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫ايمني‬ ‫نكات‬ ‫به‬ ‫تجهيزات‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ • .‫كنيد‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫مواد‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ • .‫كنيد‬ ‫نگهداري‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شخصي‬ ‫لوازم‬ ‫از‬ • .‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫نيز‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫امكان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ديده‬ ‫آموزش‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫مهار‬ • ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ،‫خياطي‬ ‫مجالت‬ ‫مشاهده‬ ،‫خريد‬ ‫مراكز‬ ‫از‬ ‫بازديد‬ ‫با‬ ‫ديده‬ ‫آموزش‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫مهار‬ ‫انجام‬ ‫در‬ • .‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫نوآوري‬ ‫‏االمكان‬‫ي‬‫حت‬ ‫آشنايان‬ ، ‫بستگان‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫مشورت‬ ‫باشيد‬ ‫موفق‬ ‫ان‬‫ز‬‫آمو‬‫انش‬‫د‬‫با‬‫سخني‬ 7
 • 8. :‫امي‬‫ر‬‫گ‬‫همكار‬ ‫توانمندسازي‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫كه‬ ‫است‬ »‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫آموزش‬ « ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫متوسطه‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫آموزش‬ ‫اساسي‬ ‫محورهاي‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫پـنداره‬ ‫خود‬ ‫بـهبود‬ ‫با‬ ‫سويي‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آنان‬ ‫اشتغال‬ ‫روند‬ ‫تسهيل‬ ‫موجب‬ ‌،‫شغلي‬ ‫هاي‬ ‫مـهارت‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫‌آموزان‬‫ش‬‫دانـ‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫حـــوله‬ ‫دوخـت‬ ‫كتـاب‬ ‫اين‬ ‫بحث‬ ‫مـوضوع‬ .‫سازد‬ ‫مي‬ ‫فـراهم‬ ‫را‬ ‫ديگران‬ ‫با‬ ‫مفيد‬ ‫ارتباط‬ ‫زمينه‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ .‫است‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خياطي‬ ‫حرفه‬ ‫هاي‬ ‫گرايش‬ ‫دارد‬ ‫كاربـرد‬ ‫صنعتي‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫خـانگي‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫حـاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طوالني‬ ‫قدمتي‬ ‫با‬ ‫زيبا‬ ‫هنري‬ ‫خياطي‬ ‫ها‬ ‫هـزينه‬ ‫در‬ ‫جـويي‬ ‫صرفه‬ ‫عامل‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫اقتصادي‬ ‫ابزاري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫است‬ ‫مهارت‬ ‫يك‬ ‫كه‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ .‫‏باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫ويژه‬ ‫نـياز‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫آموزش‬ ‫براي‬ ‫مفـيد‬ ‫هاي‬ ‫رشتـه‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫لـذا‬ .‫شود‬ ‫محــسوب‬ ‫با‬ ‫مرتـــبط‬ ‫هاي‬ ‫پــودمان‬ ‫آمـوزش‬ ‫براي‬ ‫كتاب‬ ‫اين‬ ‫‌از‬‫است‬ ‫الزم‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫پودماني‬ ‫رويكرد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ »‫خــاص‬ ‫های‬ ‫پــارچه‬ ‫«دوخـت‬ ‫آمـوزش‬ ‫در‬ ‫نـــمونه‬ ‫عنــوان‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫استفــاده‬ ‫نیز‬ ‫كـتاب‬ ‫آمــوزشي‬ ‫محتــواي‬ ‫در‬ ،‫پـودمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهـارت‬ ‫کـسب‬ ‫بر‬ ‫عـالوه‬ ‫آموزان‬ ‫دانــش‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫استفاده‬ ‫دروس‬ ‫کلیه‬ ‫محتــوای‬ ‫از‬ ‫‏تـوانید‬‫ی‬‫م‬ ‫کتاب‬ ‫با‬ ‫مرتـبط‬ ‫‏های‬‫ن‬‫«پــودمـا‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫جدولی‬ ‫کتـاب‬ ‫درپیوست‬ .‫نمایند‬ ‫مشارکت‬ ‫نیز‬ ‫تولیدی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫درج‬ ‫محترم‬ ‫همکاران‬ ‫راهنمایی‬ ‫حوله»جهت‬ ‫دوخت‬ ‫ذيـل‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫گــرفته‬ ‫بکــار‬ ‫خـاصی‬ ‫راهـکارهای‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ،‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫گروه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫حـرفه‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫ويژگي‬ ‫با‬ ‫متـناسب‬ ‫خـود‬ ‫خـالقيت‬ ‫و‬ ‫تـجربيات‬ ‫با‬ ‫گـرامي‬ ‫همكـاران‬ ‫است‬ ‫اميد‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫اشـاره‬ ‫مــوارد‬ ‫بـرخي‬ ‫به‬ .‫جويند‬ ‫بهره‬ ‫آموزش‬ ‫روند‬ ‫تسهيل‬ ‫براي‬ ‫ديگري‬ ‫خاص‬ ‫راهكارهاي‬ ‫از‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نماييد‬ ‫تقسيم‬ ‫كوچـكتري‬ ‫هاي‬ ‫گـام‬ ‫به‬ ‫امكان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فـعاليت‬ ،‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫توانمندي‬ ‫و‬ ‫ويژگي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ - ‫هدف‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانش‬ ‫دستـيابي‬ ‫امكان‬ ‫تا‬ ‫نماييد‬ ‫تدبير‬ ‫و‬ ‫طراحي‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫آموزشي‬ ‫اهداف‬ .‫باشد‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫بعدي‬ ‫هاي‬ ‫موفقيت‬ ‫ساز‬ ‫زمينه‬ ‫موفقيت‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‌،‫باشد‬ ‫ميسر‬ ‫و‬ ‫تـمركـز‬ ‫و‬ ‫فـراگيـرند‬ ‫را‬ ‫مهـارت‬ ‫اين‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانـش‬ ‫تا‬ ‫كنيد‬ ‫سـامـاندهي‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانـش‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫فضاي‬ - ‌‫د‬‫شو‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫براي‬ ‫خـاصي‬ ‫فـضاي‬ ‫نـمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫وظـايف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫بيشتري‬ ‫دقت‬ ... ‫و‬ ‫شود‬ ‫داري‬ ‫نگه‬ ‫مخصوص‬ ‫درجاي‬ ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫تمام‬ ‫نيمه‬ ‫كارهاي‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫راهنـمايي‬ ‫گام‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫بتوانيد‬ ‫تا‬ ‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫شخصا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫دوخت‬ ‌، ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫دهيد‬ ‫ارائه‬ ‫آمــوزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫نماييد‬ ‫همراه‬ ‫كالمي‬ ‫توضيحات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫عملي‬ ‫كامال‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزش‬ - ‫هاي‬ ‫راهنـمايي‬ ‫و‬ ‫نـماييد‬ ‫نـظارت‬ ‫آنها‬ ‫كار‬ ‫انجـام‬ ‫نـحوه‬ ‫بر‬ ‫شخصا‬ ،‫آمـوزان‬ ‫دانش‬ ‫تـوسط‬ ‫فعاليت‬ ‫انجام‬ ‫شروع‬ ‫در‬ - .‫شود‬ ‫جلوگيري‬ ، ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫غلط‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫عـادات‬ ‫گيري‬ ‫شـكل‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهيد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫ارزيابي‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫آنها‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫زيرا‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بازبيني‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫نحوه‬ ‫بر‬ ‫بخواهيد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ - .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫بهبود‬ ‫براي‬ ‫بـيشتري‬ ‫انـگيزه‬ ‌، ‫پردازند‬ ‫مي‬ .‫گيرد‬ ‫شكل‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مربوط‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عادت‬ ‫تا‬ ‫نماييد‬ ‫ترغيب‬ ‫آن‬ ‫تصاوير‬ ‫و‬ ‫كتاب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ - ‫الزم‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫برقراری‬ ‫ضمن‬ ‫لذا‬ ،‫دارند‬ ‫يادگيري‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‫در‬ ‫ارزشي‬ ‫با‬ ‫نقش‬ ‫والدين‬ - .‫شوید‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫آموزشگاه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫هاي‬ ‫فـعاليت‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫همكاري‬ ‫از‬ ‫اطـالع‬ ‫های‬ ‫وپـایگاه‬ ‫نـموده‬ ‫استفاده‬ ‫مربوط‬ ‫منـابع‬ ‫از‬ ،‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫يادگيري‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫نماييد‬ ‫معرفي‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مفيد‬ ‫رسانی‬ 8
 • 9. ‫به‬ ‫عملي‬ ‫كامال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫آموزان‬ ‫دانـش‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫وانـتظار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تــدوين‬ ‫درس‬ ‫آن‬ ‫رفتاري‬ ‫هاي‬ ‫هدف‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫ابتداي‬ ‫در‬ - .‫يابند‬ ‫دست‬ ‫اهداف‬ ‫آن‬ ‫درس‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫مكــرر‬ ‫بـيان‬ ‫از‬ ‌،‫دارد‬ ‫وجـود‬ ‫مـشتركي‬ ‫مراحل‬ ،‫خــياطي‬ ‫هاي‬ ‫فـعاليت‬ ‫تمامي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫توضيح‬ ‫است‬ ‫شايسته‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫قـيد‬ »‫مشتـرك‬ ‫رفتاري‬ ‫عنوان«اهداف‬ ‫تحت‬ ‫كتاب‬ ‫ابتداي‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫اين‬ ‫لـذا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اجـتناب‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫مـد‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫اهـداف‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانش‬ ‫دستيابي‬ ‌،‫عملي‬ ‫هاي‬ ‫فـعاليت‬ ‫انـجام‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫ارجـمند‬ ‫همـكاران‬ ‫هـمكاران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تــدوين‬ ، ‫اي‬ ‫زنـجيره‬ ‫تــصاوير‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫فــعاليت‬ ‫تــحليل‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فــعاليت‬ ‫انـجام‬ ‫مراحل‬ - .‫نمايند‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫آموزشي‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫طـراحي‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫مي‬ ‫محترم‬ ‫و‬ ‫آمـوزان‬ ‫دانــش‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫رعـايت‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫ايــمني‬ ‫نــكات‬ ‫به‬ ،‫موضوع‬ ‫تــناسب‬ ‫به‬ ،‫دروس‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫در‬ - .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫تـأكيد‬ ‫مورد‬ ‫مربيان‬ ‫عالقمند‬ ‫و‬ ‫مستعد‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫براي‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫تـكميلي‬ ‫هاي‬ ‫فـعاليت‬ ‌،‫درسي‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫انــعطاف‬ ‫منظور‬ ‫به‬ - .‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫بيشتري‬ ‫مـمارست‬ ‫و‬ ‫تمرين‬ ‫فرصت‬ ‫بين‬ ‫تـعامل‬ ‫افــزايش‬ ‫موجـب‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ »‫گـوكنيد‬ ‫و‬ ‫عنوان«گفت‬ ‫تحت‬ ‫هايي‬ ‫فعاليت‬ ‌،‫كاري‬ ‫واحدهاي‬ ‫برخي‬ ‫در‬ - .‫شود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫واژگان‬ ‫كاربرد‬ ‫تقويت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫تــوسعه‬ ، ‫آمــوزان‬ ‫دانش‬ ‫معـلومات‬ ‫و‬ ‫دانـش‬ ‫بر‬ ‫آموزان‬ ‫دانــش‬ ‫بيشتر‬ ‫تـــمركز‬ ‫موجـب‬ ‫كه‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سؤاالتي‬ ،‫كــتبي‬ ‫خـودآزمــايي‬ ‫بخش‬ ‫در‬ - .‫شود‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫انـــجام‬ ‫برای‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫شده‬ ‫طراحي‬ ‫عملي‬ ‫هاي‬ ‫فعاليت‬ ‌، ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫هر‬ ‫خاص‬ ‫ظرفيت‬ ‫از‬ ‫بهينه‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫گروهي‬ ‫كارهاي‬ ‫انجام‬ ‫اهميت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ - ‫تـمامي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تقسيم‬ ‫آنها‬ ‫بيـن‬ ‫گـروه‬ ‫اعضاي‬ ‫تــوانمندي‬ ‫با‬ ‫مـتناسب‬ ‫وظايف‬ ،‫مربي‬ ‫راهنــمايي‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫است‬ .‫نمايند‬ ‫ارزشمندي‬ ‫خود‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫مشاركت‬ ‫محصول‬ ‫يك‬ ‫توليد‬ ‫در‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫يابي‬‫ارزش‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫اي‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫كتبي‬ ،‫عملي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫اين‬ ‫يابي‬ ‫ارزش‬ :‫كتاب‬‫ساختار‬ 9
 • 10. ‫پـوشاک‬ ‫بـدون‬ ‫زیرا‬ .‫است‬ ‫برخـوردار‬ ‫زيادي‬ ‫اهميت‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫زندگي‬ ‫در‬ ‫پوشاک‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ... ‫و‬ ‫باران‬ ، ‫باد‬ ، ‫گرما‬ ، ‫سرما‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫مناسب‬ ‫زمستانی‬ ‫پـوشاک‬ ‫جمله؛‬ ‫از‬ ‫مـختلفی‬ ‫‏های‬‫ل‬‫شـک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مخـتلفی‬ ‫انواع‬ ‫پوشاک‬ ‫دوخت‬ ‫کـتاب‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ .‫‏شود‬‫ی‬‫م‬ ‫‏بندی‬‫ه‬‫دست‬ ...‫و‬ ‫ورزشی‬ ‫پوشاک‬ ‫آقایان؛‬ ‫پوشاک‬ .‫است‬ ‫پوشاک‬ ‫حرفه‬ ‫‏های‬‫ه‬‫گرو‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حوله‬ ‫سرویس‬ ‫براي‬ ‫غيرضروري‬ ‫وسايل‬ ‫تهيه‬ ‫و‬ ‫گرايي‬ ‫تجمل‬ ‫به‬ ‫تشويق‬ ‫كتاب‬ ‫اين‬ ‫تأليف‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫جامعه‬ ‫افـراد‬ ‫براي‬ ‫حـمام‬ ‫پـوشاك‬ ‫تهيه‬ ‫بلكه‬ ‫باشد‬ ‫نمي‬ ‫افــراد‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫جـنس‬ ‫به‬ ‫تــوجه‬ ‫حـوله‬ ‫دوخـت‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ضـروری‬ ‫آراستـگي‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫مختصری‬ ‫شرح‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مهمی‬ ‫نـقش‬ ‫آن‬ ‫اتوی‬ ‫و‬ ‫دوخت‬ ،‫الگو‬ ‫نوع‬ ، ‫پارچه‬ :‫است‬ ‫آمده‬ ‫‏‏‏ها‬‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ : ‫مقدمه‬ 10
 • 11. ‫جنس‬ ‫مرغوبیت‬ ‫و‬ ‫رطوبت‬ ‫جذب‬ ‫خاصيت‬ ،‫پارچه‬ ‫لطافت‬ ‫و‬ ‫نرمي‬ ‫‏‬،‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫در‬ ‫ويژگي‬ ‫مهمترين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ،... ‫و‬ ‫كتـاني‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ، ‫اي‬ ‫پنبه‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫مانند؛‬ ‫طـبيعي‬ ‫اليـاف‬ ‫از‬ ‫بايد‬ ‫این‬ ‫بـنابر‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ .‫نمود‬ ‫استفاده‬ ‫كند‬ ‫نمي‬ ‫حساسيت‬ ‫ايجاد‬ ‫پوست‬ ‫اي‬ ‫حــوله‬ ‫پـارچه‬ ،‫نازك‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پـارچه‬ ،‫ضخيم‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫مختلف؛‬ ‫انواع‬ ‫در‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫حول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ... ‫و‬ ‫اي‬ ‫لوله‬ ‫بهتر‬ ،‫این‬ ‫بنابر‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مناسب‬ ‫‏های‬‫گ‬‫رن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نوزادان‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫رعايت‬ ‫براي‬ ‫آبي‬ ،‫ليمويي‬ ‫مـاليم‬ ‫صورتي‬ ،‫سـفيد‬ ‫مثال؛‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫روشن‬ ‫خيلي‬ ‫و‬ ‫ماليم‬ ‫هاي‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫نوزادان‬ ‫برای‬ ‫است‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ...‫و‬ ‫روشن‬ ‫‏هـا‬‫ز‬‫در‬ ‫یا‬ ‫کــار‬ ‫دور‬ ‫تـمیزی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پـرزدار‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پـارچ‬ ‫جزو‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫حـول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پـارچ‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫‏ایی)برای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پالتو‬ ‫دوخت‬ ‫درس‬ ‫به‬ ‫(مراجعه‬ ‫کمتر‬ ‫درز‬ ‫با‬ ‫‏های‬‫و‬‫الگ‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫خاصی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫‏تر‬‫ب‬‫مناس‬ ‫پارچه‬ ‫نوع‬ )‫دوز‬ ‫راسته‬ ‫صنعتی‬ ‫دوخت‬ ‫مـاشین‬ ‫بشور(توسط‬ ‫اریب‬ ‫نوار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫حـول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پـارچ‬ ‫دوزی‬ ‫لبه‬ .‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫دوام‬ ،‫کار‬ ‫زیبایی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ )‫خانگی‬ ‫دوخت‬ ‫ماشین‬ ‫(توسط‬ ‫ساتن‬ ‫اریب‬ ‫نوار‬ ‫یا‬ ،‫استـخر‬ ‫و‬ ‫سونـا‬ ‫شـامل؛سرويس‬ ‫كه‬ ‫حــمام‬ ‫پــــوشاك‬ ‫دوخـت‬ ‫و‬ ‫برش‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫كـتاب‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫كلي‬ ‫بطور‬ .‫‏شويد‬‫ي‬‫م‬ ‫آشنا‬ ،‫است‬ ‫پالتويي‬ ‫حوله‬ ‫و‬ ‫عروس‬ ‫سرويس‬ ،‫نوزاد‬ ‫سرويس‬ .‫شود‬ ‫اتو‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ،‫کار‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫ظاهري‬ ‫زيبايي‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ، ‫سالمت‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ : ‫مناسب‬ ‫پارچه‬ : ‫لباس‬ ‫رنگ‬ : ‫الگو‬ ‫نوع‬ :‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫دوخت‬ :‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫اتوي‬ 11
 • 12. .‫كند‬ ‫روشن‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫حين‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫هاي‬ ‫المپ‬ ‫و‬ ‫تهويه‬ ‫دستگاه‬ )1 .‫بپوشد‬ ‫را‬ ‫كارگاه‬ ‫مخصوص‬ ‫سربند‬ ، ‫كفش‬ ، ‫روپوش‬ )2 .‫بچيند‬ ‫كار‬ ‫ميز‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ )3 .‫كند‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫صابون‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫و‬ ‫پشت‬ )4 .‫كند‬ ‫پهن‬ ‫كار‬ ‫ميز‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫اليه‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫اليه‬ ‫يك‬ ‫بصورت‬ ‫كار‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ )5 .‫كند‬ ‫نصب‬ ‫صحيح‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫راستا‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پارچه‬ ‫طول‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )6 .‫كند‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ،‫الگو‬ ‫شكل‬ )7 .‫بزند‬ ‫برش‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ، ‫شده‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫خطوط‬ ‫روي‬ ‫از‬ )8 .‫يابد‬ ‫دست‬ ‫زير‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫آموزش‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫انتظار‬ ‫فراگير‬ ‫از‬ ‫رفتاري‬‫اف‬‫د‬‫اه‬ )‫دروس‬‫همه‬‫(مشترك‬
 • 13. .‫كند‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫دوز‬ ‫راسته‬ ‫و‬ ‫كاره‬ ‫همه‬ ‫خانگي‬ ‫دوخت‬ ‫ماشين‬ ،‫كار‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )9 ،‫مناسـب‬ ‫جاي‬ ‫در‬ ‫پدال‬ ‫گذاشتن‬ ، ‫كار‬ ‫شـروع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تمـيزكاري‬ ،‫پوش‬ ‫در‬ ‫برداشتن‬ ( ‫تنظيم‬ ،‫نخ‬ ‫كشش‬ ‫تنظيم‬ ،‫گذاشتن‬ ‫سوزن‬ ،‫كردن‬ ‫نخ‬ ، ‫دوخت‬ ‫ماشين‬ ‫كردن‬ ‫روشن‬ )‫پايه‬ ‫گذاشتن‬ ، ‫دوخت‬ ‫درجه‬ .‫كند‬ ‫سردوز‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫اطراف‬ ،‫دوخت‬ ‫ماشين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ )10 .‫آورد‬ ‫بيرون‬ ‫پريز‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شاخه‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫خاموش‬ ‫كار‬ ‫پايان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اتو‬ ‫و‬ ‫دوخت‬ ‫ماشين‬ )11 .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مناسب‬ ‫جاي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وسايل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫فراگيران‬ ‫ديگر‬ ‫همكاري‬ ‫با‬ ‫كار‬ ‫پايان‬ ‫در‬ )12 ‫كند‬ ‫نظافت‬ ‫را‬ ‫كارگاه‬ ‫محيط‬ ‫و‬ ‫ميزكار‬ ،‫اتو‬ ،‫دوخت‬ ‫هاي‬ ‫ماشين‬ ،‫فراگيران‬ ‫ديگر‬ ‫همكاري‬ ‫با‬ )13 .‫بريزد‬ ‫بازيافت‬ ‫سطل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫اضافات‬ ‫و‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫كار‬ ‫در‬ ‫مداومت‬ ‫و‬ ‫عالقه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫كار‬ )14 .‫كند‬ ‫جويي‬ ‫صرفه‬ ‫مواد‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ )15 .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫صحت‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫تميز‬ )16
 • 15. .‫دهد‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫و‬ ‫پشت‬ .1 ‫و‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آماده‬ ‫الگو‬ ،‫پارچه‬ ‫خواب‬ ‫و‬ ‫بيراه‬ ،‫راه‬ ، ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .2 .‫كند‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ .‫كند‬ ‫كدگذاري‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بريده‬ ‫قطعات‬ .3 .‫كند‬ ‫نواردوزي‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫دوردوزي‬ ‫را‬ ‫تني‬ ‫حوله‬ ، ‫پايي‬ ‫زير‬ ، ‫دستي‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ .4 .‫بدوزد‬ ‫را‬ ‫استخر‬ ‫كاله‬ ‫و‬ ‫روسري‬ .5 .‫كند‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ،‫كار‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫پايان‬ ‫از‬ ‫پس‬ .6 .‫كند‬ ‫كشي‬ ‫اتو‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫تكه‬ ‫اتو‬ ‫درجه‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .7 ‫مخصوص‬ ‫هاي‬ ‫كيسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫تا‬ ‫مناسب‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫حوله‬ . 8 .‫كند‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫بتواند‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ .‫یابد‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ 15
 • 16. ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫سالمت‬ ‫براي‬ ‫مفيد‬ ‫هاي‬ ‫ورزش‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫کردن‬ ‫شنا‬ .‫است‬ ‫شـاد‬ ‫اي‬ ‫روحيه‬ ‫از‬ ‫استفـاده‬ ‫مفصلي‬ ‫و‬ ‫عـضالني‬ ‫دردهاي‬ ‫كردن‬ ‫برطرف‬ ‫براي‬ ‫نيز‬ ‫پزشكان‬ .‫اند‬ ‫كرده‬ ‫توصيه‬ ‫را‬ ‫سـونا‬ ‫و‬ ‫استخر‬ ‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫شخصي‬ ‫وسايل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫مكان‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫براي‬ ‫لذا‬ .‫نشود‬ ‫ايجاد‬ ‫مشكلي‬ ‫شما‬ ‫براي‬ ‫بهداشتي‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫تا‬ 16
 • 17. ‫دستي‬‫حوله‬‫ودوخت‬‫برش‬ :‫نياز‬‫مورد‬‫اد‬‫و‬‫م‬‫و‬‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫دستي‬ ‫حوله‬ ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 17
 • 18. .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫گرد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اليه‬ ‫يك‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫مرواريدي‬ ‫گرد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫از‬ ،‫حوله‬ ‫بلند‬ ‫پرز‬ ‫علت‬ ‫به‬ 18
 • 19. ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫پارچه،بدون‬ ‫روي‬ ‫را‬ ‫الگو‬ ‫دور‬ )2 .‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫صابون‬ ‫با‬ .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫حوله‬ )3 19
 • 20. .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫سردوزي‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ )4 ‫را‬ ‫خانگی‬ ‫دوخت‬ ‫ماشین‬ ‫باید‬ ،‫کار‬ ‫دور‬ ‫دوزی‬ ‫نوار‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫تنظیم‬ ‫بخیه‬ ‫سه‬ ‫دوخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ 20
 • 21. .‫كنيد‬ ‫اتو‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫مناسب‬ ‫درجه‬ ‫با‬ )5 .‫كنيد‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫مخصوص‬ ‫هاي‬ ‫كيسه‬ ‫در‬ ‫زده‬ ‫تا‬ ‫مناسب‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫حوله‬ )6 21
 • 22. 22
 • 23. .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ... ‫دوزي‬ ‫تور‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫دوزي‬ ‫شماره‬ ،‫دوزي‬ ‫تكه‬ ‫انواع؛‬ ‫از‬ ‫حوله‬ ‫تزئين‬ ‫براي‬ - .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫دور‬ ‫سپس‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫كالس‬ ‫به‬ ‫داريد‬ ‫زيبايي‬ ‫تصاوير‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫تزئين‬ ‫دستي‬ ‫هاي‬ ‫حوله‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ - .‫دهيد‬ ‫نشان‬ ‫خود‬ ‫شود؟‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫بدن‬ ‫قسمت‬ ‫چه‬ ‫كردن‬ ‫خشك‬ ‫براي‬ ‫استخر‬ ‫دستي‬ ‫حوله‬ ‫از‬ - ‫كنيم؟‬ ‫رعايت‬ ‫را‬ ‫نكاتي‬ ‫چه‬ ‫بايد‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ - ‫هستند‬ ‫ضخامت‬ ‫داراي‬ ‫كه‬ ‫معمولي‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫هاي‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫آيا‬ - .‫كنيد‬ ‫گو‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫كرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫نيز‬ )‫(گردباف‬ ‫نازك‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫هاي‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ 23
 • 24. ‫دور‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫بـدن‬ ‫مخـصوص‬ ‫حـوله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بپوشاند‬ ‫را‬ ‫بـدن‬ ‫مستـطيل‬ ‫هاي‬ ‫حـوله‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫تـنها‬ ‫برسد‬ ‫زانو‬ ‫تا‬ ‫آن‬ ‫بلندي‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫زدن‬ ‫گــره‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫شكـل‬ 24
 • 25. ‫تنی‬‫حوله‬‫دوخت‬‫و‬‫برش‬ :‫نياز‬‫مورد‬‫اد‬‫و‬‫م‬‫و‬‫وسايل‬ ‫‏متر‬‫ی‬‫سانت‬ 80×140 ‫ابعاد‬ ‫به‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 25
 • 26. .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ )1 .‫كنيد‬ ‫سردوزي‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ )2 26
 • 27. .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ )3 ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حوله‬ ‫روي‬ ‫دارد‬ ‫كمتري‬ ‫گيري‬ ‫آب‬ ‫كه‬ ‫حوله‬ ‫مخملي‬ ‫قسمت‬ .‫است‬ ‫حوله‬ ‫پشت‬ ‫دارد‬ ‫بيشتري‬ ‫گيري‬ ‫آب‬ ‫كه‬ ‫حوله‬ ‫سوزني‬ 27
 • 28. 28
 • 29. .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫حوله‬ ‫تزئين‬ ‫براي‬ ‫آماده‬ ‫هاي‬ ‫دوزي‬ ‫تكه‬ ‫انواع‬ ‫از‬ - .‫كنيد‬ ‫تزئين‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تنی‬ ‫حوله‬ ... ‫و‬ ‫قيطان‬ ‫نوار‬ ،‫روبان‬ ،‫تور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ - ‫مكرر‬ ‫هاي‬ ‫استفـاده‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫تنی‬ ‫حوله‬ ‫روي‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫توانيم‬ ‫مي‬ ‫چگونه‬ - ‫كنيم؟‬ ‫مشخص‬ ‫حوله‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫چگونه‬ - ‫نمود؟‬ ‫حفظ‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫و‬ ،‫خستگی‬ ‫رفع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫نـرمشی‬ ‫حرکات‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کوتاه‬ ‫زمانی‬ ، ‫شاد‬ ‫ای‬ ‫روحیـه‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ 29
 • 30. ‫زيادي‬ ‫ميكروب‬ ‫يا‬ ‫قــارچ‬ ‫استخـر‬ ‫زمين‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫كه‬ ‫جایی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بـاشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫هاي‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫پا‬ ‫حــوله‬ ‫است‬ ‫بــهتر‬ ‫نشود‬ ‫شسته‬ ‫خـوبي‬ ‫به‬ ‫پــاها‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫جدا‬ ‫بدن‬ ‫ديگر‬ .‫دهيم‬ ‫مي‬ ‫آموزش‬ ‫را‬ ‫پايي‬ ‫زير‬ ‫حـوله‬ ‫تـهيه‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دليل‬ ‫همين‬ ‫به‬ 30
 • 31. ‫پایی‬‫زیر‬‫حوله‬‫ودوخت‬‫برش‬ :‫نياز‬‫مورد‬‫اد‬‫و‬‫م‬‫و‬‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - )‫آب‬ ‫(ضد‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 31
 • 32. ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ،‫كنيد‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫برروي‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫بگذاريد‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫زده‬ ‫برش‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ )2 32
 • 33. .‫بزنيد‬ ‫كوك‬ ‫و‬ ‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫حوله‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ )3 ‫باشد‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حوله‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫نحوه‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫الیه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫پشت‬ ‫که‬ 33
 • 34. .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫و‬ ‫سردوزي‬ ‫را‬ ‫زيرپايي‬ ‫دور‬ )4 )‫شمعی‬ ‫(پارچه‬ ‫مشمعي‬ ‫قطعه‬ ‫كردن‬ ‫وصل‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫داد‬ ‫انجام‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ،‫را‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫تزئينات‬ ،‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ ‫به‬ ‫آورد؟‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫بهداشتي‬ ‫‏هاي‬‫ت‬‫مراقب‬ ‫چه‬ ‫پايي‬ ‫زير‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ - .‫ببريد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ - 34
 • 35. 35
 • 36. ‫آنجـايي‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫مناسب‬ ‫بسيار‬ ‫استخر‬ ‫براي‬ ‫مثلثي‬ ‫روسري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سر‬ ‫دور‬ ‫اي‬ ‫حــوله‬ ‫بايد‬ ‫پوشاند‬ ‫نـمي‬ ‫را‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫شــانه‬ ‫بـدن‬ ‫حـوله‬ ‫كه‬ ‫پــوشيم‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫لبـاس‬ ‫كه‬ ‫زمـاني‬ ‫فــاصله‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫شـود‬ ‫پـــيچيده‬ .‫نخوريم‬ ‫سرما‬ ‫و‬ ‫نكرده‬ ‫خـيس‬ ‫را‬ ‫لباسهايمان‬ ‫مـوها‬ 36
 • 37. ‫مثلثی‬‫روسری‬‫ودوخت‬‫برش‬ :‫نياز‬‫مورد‬‫اد‬‫و‬‫م‬‫و‬‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 37
 • 38. ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ،‫كنيد‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫برروي‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ .‫كنيد‬ ‫سردوز‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ )2 38
 • 39. .‫كنيد‬ ‫نواردوزي‬ ‫را‬ ‫روسري‬ ‫پایین‬ ‫ابتدا‬ )3 .‫بدوزید‬ ‫بندینک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫54سانتي‬ ‫روسری؛‬ ‫باالی‬ ‫دوزی‬ ‫نوار‬ ‫برای‬ )4 39
 • 40. .‫کنید‬ ‫نواردوزی‬ ‫روسری‬ ‫باالي‬ ‫ضلع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اریب‬ ‫نوار‬ ‫ادامه‬ )5 ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫سانتي‬ 45،‫روسری‬ ‫باالی‬ ‫نواردوزی‬ ‫از‬ ‫پس‬ )6 .‫بدوزيد‬ ‫بندينك‬ ‫صورت‬ 40
 • 41. ‫ببنديد؟‬ ‫سر‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫روش‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مثلثي‬ ‫روسري‬ - .‫كنيد‬ ‫تمرين‬ ‫مانكن‬ ‫يا‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫‏را‬‫آن‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وسط‬ ‫قسمت‬ ‫مثلثی‬ ‫روسري‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫مدلی‬ ‫دوخت‬ ‫براي‬ ‫‏توانيد‬‫ي‬‫م‬ - ‫دهيد‬ ‫چين‬ ‫كمي‬ .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫سپس‬ 41
 • 42. 42
 • 43. 43
 • 44. ‫ديگري‬ ‫مدل‬ ‫مثــلثي‬ ‫روسـري‬ ‫مدل‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫بدوزيم‬ ‫توانيم‬ ‫مي‬ ‫نيز‬ ‫قيفي‬ ‫مدل‬ ‫بنام‬ ‫تر‬ ‫مناسب‬ ‫بلند‬ ‫مـوهاي‬ ‫براي‬ ‫قـيفي‬ ‫روسري‬ ‫ســـر‬ ‫مـــوي‬ ‫آب‬ ‫ريــزش‬ ‫از‬ ‫زيــرا‬ ‫است‬ .‫كند‬ ‫مي‬ ‫جلوگيري‬ ‫بدن‬ ‫روي‬ ‫بر‬ 44
 • 46. ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ، ‫كنيد‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫اليه‬ ‫دو‬ ‫برروي‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫درزبرش‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫الـــگو‬ ‫در‬ ‫مـــوازنه‬ ‫نــقاط‬ )2 .‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ 46
 • 47. ‫پشت‬ ‫درز‬ ‫و‬ ‫وصل‬ ‫يكديگر‬ ‫به‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زده‬ ‫برش‬ ‫الیه‬ ‫دو‬ )3 .‫كنيد‬ ‫دوزی‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫چرخ‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫نواردوزی‬ ‫سردوزی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫روسری‬ ‫بیرونی‬ ‫لبه‬ )4 47
 • 48. ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫‏توان‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫روسری‬ ‫بیرونی‬ ‫‏های‬‫لبه‬ .‫کرد‬ ‫دوزی‬ ‫سر‬ ‫نیز‬ ‫روسری‬ ‫دوالیه‬ .‫بدوزيد‬ ‫روسري‬ ‫قيف‬ ‫انتهاي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫چرخ‬ ‫بندينك‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نوار‬ ‫ادامه‬ ،‫نواردوزی‬ ‫پایان‬ ‫در‬ )5 48
 • 49. .‫بدوزيد‬ ‫روسري‬ ‫باالي‬ ‫در‬ ‫درشت‬ ‫دكمه‬ ‫يك‬ )6 .‫‏شود‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫روسری‬ ‫باالی‬ ‫دکمه‬ ‫به‬ ‫وصل‬ ‫حلقه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫دوخته‬ ‫ازبندینک‬ 49
 • 51. ،‫كنيد‬ ‫تزئين‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سر‬ ‫باالي‬ ‫لبه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫روسري‬ ‫اين‬ ‫دوخت‬ ‫براي‬ - . ‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫تزئين‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫‏توانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫كار‬ ‫اين‬ ‫براي‬ ‫ببنديد؟‬ ‫سر‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫قيفي‬ ‫روسري‬ ‫توانيد‬ ‫مي‬ ‫آيا‬ - .‫كنيد‬ ‫تمرين‬ ‫مانكن‬ ‫يا‬ ‫خودتان‬ ‫سر‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫‏را‬‫ن‬‫آ‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ 51
 • 52. :‫خودآزمايي‬ .‫دارد‬ .......................... ‫آبگيري‬ ‫مقدار‬ ‫حوله‬ ‫روی‬ .1 .‫دارد‬ ............................. ‫آبگيري‬ ‫مقدار‬ ‫حوله‬ ‫پشت‬ .2 ‫شدن‬ ‫خشك‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫رويه‬ ‫كدام‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .3 ‫شود؟‬ ‫استفاده‬ ‫بدن‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫شدن‬ ‫خيس‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫براي‬ ‫استخر‬ ‫در‬ ‫شنا‬ ‫از‬ ‫پس‬ .4 .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫پايي‬ ‫زير‬ ‫غلط‬ ‫صحيح‬ 52
 • 53. :‫كنيد‬ ‫تقسيم‬ ‫اعضا‬ ‫بين‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫وظايف‬ ،‫گروه‬ ‫تشكيل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫برروي‬ ‫الگو‬ ‫انتقال‬ - ‫سردوزی‬ ‫و‬ ‫درز‬ ‫دوخت‬ - ‫نواردوزي‬ - ‫بندينك‬ ‫دوخت‬ - ‫دكمه‬ ‫دوخت‬ - ‫اتوكاري‬ - »‫قیفی‬ ‫روسری‬ ‫«دوخت‬ ‫عملي‬ ‫تمرين‬
 • 54. ‫رفتاری‬ ‫هدفهای‬ ) ‫نوزاد‬ ‫حوله‬ ‫(سرویس‬ 54
 • 55. .‫ببرد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫نوزاد‬ ‫حوله‬ ‫سرويس‬ ‫اجزاي‬ .1 .‫دهد‬ ‫تشخيص‬ ‫را‬ ‫نوزاد‬ ‫بدن‬ ‫مناسب‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ .2 ‫آماده‬ ‫الگوي‬ ‫پارچه‬ ‫خواب‬ ‫و‬ ‫بيراه‬ ‫و‬ ‫راه‬ ، ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .3 .‫كند‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫را‬ .‫كند‬ ‫وصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ،‫صحيح‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .4 .‫كند‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ،‫كار‬ ‫پايان‬ ‫از‬ ‫پس‬ .5 .‫كند‬ ‫كشي‬ ‫اتو‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫اتو‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫حرارت‬ ،‫پارچه‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .6 ‫به‬ ‫را‬ ‫حمام‬ ‫تنی‬ ‫و‬ ‫لیف‬ ،‫‏بند‬‫ش‬‫پی‬ ، ‫روسری‬ ،‫زیرپایی‬ ،‫دستی‬ ‫‏های‬‫ه‬‫حول‬ .7 .‫بدوزد‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫مخصوص‬ ‫هاي‬ ‫كيسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫تا‬ ‫مناسب‬ ‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫هاي‬ ‫حوله‬ .8 .‫كند‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫بتواند‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ .‫یابد‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ 55
 • 56. ‫نوزاد‬ ‫حمام‬ ‫سرويس‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پوشاك‬ ‫انواع‬ ‫بزرگ‬ ‫حوله‬ ،‫دســتي‬ ‫كــوچك‬ ‫حــوله‬ ‫؛‬ ‫شامل‬ ‫بدني‬ ‫حوله‬ ، ‫بند‬ ‫پيش‬ ، ‫روسري‬ ،‫ليف‬ ،‫زيرپايي‬ .‫باشد‬ ‫مي‬ ‫نوزاد‬ 56
 • 57. ‫دستی‬ ‫کوچک‬ ‫حوله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 57
 • 58. ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ،‫كنيد‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫اليه‬ ‫يك‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫سردوزی‬ ‫را‬ ‫حوله‬ )2 .‫كنيد‬ ‫نواردوزی‬ ‫و‬ 58
 • 59. 59
 • 60. »‫آزمایش‬ « ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫‏های‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫در‬ ‫بیراه‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫مقایسه‬ ‫برش‬ ‫مراحل‬ ‫و‬ ‫بگذارید‬ ‫پـارچه‬ ‫اریـب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫راستا‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫دستی‬ ‫کوچک‬ ‫حوله‬ ‫الگوی‬ ‫‏هایی‬‫ت‬‫تـفاو‬ ‫چه‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ ‫قبلی‬ ‫حـوله‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫دوخـته‬ ‫حوله‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫درس‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫‏کنید؟‬‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ..............................................................................................................................................1 ..............................................................................................................................................2 ‫و‬ ‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫تكه‬ ‫را‬ ‫كودك‬ ‫مناسب‬ ‫طرحي‬ ‫حوله‬ ‫روي‬ ‫بر‬ - .‫نمائيد‬ ‫استفاده‬ ‫ديگري‬ ‫تزئين‬ ‫هرنوع‬ ‫از‬ ‫يا‬ ‫‏توان‬‫ي‬‫م‬ ‫چگونه‬ ‫شود؟‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫بدن‬ ‫قـسمت‬ ‫چه‬ ‫كردن‬ ‫خـشك‬ ‫براي‬ ‫دستـي‬ ‫حـوله‬ ‫از‬ - ‫نمود؟‬ ‫حفظ‬ ‫حوله‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫نوزاد‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫هستيد‬ ‫آشنا‬ ‫كودك‬ ‫مخصوص‬ ‫هاي‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫ديگري‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫اگر‬ - .‫بگذاريد‬ ‫ميان‬ 60
 • 62. ‫اين‬ ‫‏تـوانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫زيـرپـايي‬ ‫حـوله‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫دهيد‬ ‫قـرار‬ ‫كودك‬ ‫كمر‬ ‫زير‬ ‫را‬ ‫حـوله‬ ‫‏شود‬‫ي‬‫م‬ ‫خشك‬ ‫كودك‬ ‫بدن‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫كه‬ ‫زماني‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫تا‬ .‫شود‬ ‫جلوگيري‬ ‫او‬ ‫بدن‬ ‫شدن‬ ‫آلوده‬ ‫از‬ 62
 • 63. ‫پایی‬ ‫زیر‬ ‫حوله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ) ‫شمعی(ضدآب‬ ‫پارچه‬ - ‫زيرپايي‬ ‫حوله‬ ‫آماده‬ ‫الگوي‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 63
 • 64. ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫برش‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫پشت‬ )2 64
 • 65. .‫بزنيد‬ ‫كوك‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫و‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ )3 .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫را‬ ‫پايي‬ ‫زير‬ ‫دور‬ )4 65
 • 66. 66
 • 67. ‫پارچه‬ ‫دواليه‬ ‫سپس‬ ‫كنيد‬ ‫تزئين‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫ابتدا‬ ،‫حوله‬ ‫تزئين‬ ‫براي‬ - .‫بدوزيد‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫مشمع‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫انواع‬ ‫بگذاريد‬ ‫را‬ ‫شـمعی‬ ‫پـارچه‬ ‫اينكه‬ ‫از‬ ‫قـبل‬ ‫اصلي‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫توانيد‬ ‫مي‬ ‫شما‬ - .‫بدوزيد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫اليه‬ ‫دو‬ ‫سپس‬ ‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫تزئينات‬ ‫كرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫بدن‬ ‫ديگر‬ ‫هاي‬ ‫قسمت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پایی‬ ‫زیر‬ ‫حوله‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫آيا‬ - ‫نمود؟‬ ‫حفظ‬ ‫حوله‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سالمت‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫چگونه‬ - 67
 • 68. ‫خشك‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫مثلثي‬ ‫روسري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫داشته‬ ‫نـگاه‬ ‫گـرم‬ ‫را‬ ‫او‬ ، ‫نوزاد‬ ‫بدن‬ ‫كردن‬ . ‫كند‬ ‫مي‬ ‫جلوگيري‬ ‫وی‬ ‫خوردن‬ ‫سرما‬ ‫از‬ ‫و‬ 68
 • 69. ‫نوزاد‬ ‫روسری‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 69
 • 70. ‫نوزاد‬ ‫مثلثي‬ ‫روسري‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫بزرگسال‬ ‫روسري‬ ‫مانند‬ .‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫آفتاب‬ ‫نور‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫اي‬ ‫حوله‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫بعداز‬ .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫كننده‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫آبكشي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫شستشو‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ،‫استفاده‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫نكنيد‬ ‫استفاده‬ ، ‫است‬ ‫نشده‬ ‫خشك‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫توصيه‬ 70
 • 71. 71
 • 72. ‫‏باشد‬‫ي‬‫م‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫لطـيف‬ ‫نـوزادان‬ ‫بدن‬ ‫پوست‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫حول‬ ‫هاي‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫توصيه‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ ‫نـوزاد‬ ‫حـمام‬ ‫حـوله‬ ‫دوخـت‬ ‫براي‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ظريف‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ 72
 • 73. ‫نوزاد‬ ‫حمام‬ ‫حوله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 73
 • 74. ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ .‫كنيد‬ ‫نواردوزي‬ ‫و‬ ‫سردوزي‬ ‫را‬ ‫كاله‬ ‫لبه‬ )2 74
 • 75. .‫كنيد‬ ‫سردوزي‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫چرخ‬ ،‫وصل‬ ‫اصلي‬ ‫حوله‬ ‫به‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫كاله‬ ‫تکه‬ )3 .‫كنيد‬ ‫نواردوزي‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ )4 75
 • 76. 76
 • 77. .‫دهيد‬ ‫انجام‬ ‫تزئيني‬ ‫كار‬ ‫كاله‬ ‫قسمت‬ ‫روي‬ ،‫حوله‬ ‫شدن‬ ‫زيباتر‬ ‫براي‬ - ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫داريد‬ ‫آشنايي‬ ‫نوزاد‬ ‫دار‬ ‫كاله‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫حول‬ ‫از‬ ‫‏ديگري‬‫ل‬‫مد‬ ‫با‬ ‫اگر‬ - .‫كنيد‬ ‫تهيه‬ ‫دركالس‬ ‫مربي‬ ‫راهنمايي‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫كودك‬ ‫براي‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫حول‬ ‫روسري‬ ‫بستن‬ ‫به‬ ‫نيازي‬ ‫دار‬ ‫كاله‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫آيا‬ - .‫گوكنيد‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫خود‬ ‫‏هاي‬‫ي‬‫همكالس‬ ‫با‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫لطيف‬ ‫و‬ ‫ظريف‬ ‫تزئينات‬ ‫از‬ ‫نوزاد‬ ‫سرويس‬ ‫تزئين‬ ‫براي‬ ‫بايد‬ ‫چرا‬ - 77
 • 78. ‫سنجاق‬ ‫و‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫هنگام‬ .‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫دندان‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لب‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫هرگز‬ 78
 • 79. ‫حمام‬ ‫لیف‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 79
 • 80. .‫بزنید‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دور‬ ،‫الگو‬ ‫انتقال‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫پس‬ )1 .‫کنید‬ ‫سردوزی‬ ‫را‬ ‫لیف‬ ‫باالی‬ )2 80
 • 81. ‫به‬ ‫موازنه‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫سردوزي‬ ‫لبه‬ )3 .‫کنید‬ ‫اتو‬ ‫و‬ ‫بزنيد‬ ‫تا‬ ‫داخل‬ .‫كنيد‬ ‫چرخ‬ ‫را‬ ‫ليف‬ ‫ازلبه‬ ‫تر‬‎‫ن‬‫پايي‬ ‫متر‬ ‫سانتي‬ 2 )4 81
 • 82. .‫كنيد‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫چرخکاری‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 1 ‫فاصله‬ ‫به‬ )5 .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫لیف‬ ‫درز‬ ‫لبه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اریب‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آماده‬ ‫بندینک‬ )6 82
 • 83. .‫کنید‬ ‫دوال‬ ‫را‬ ‫لیف‬ )7 .‫کنید‬ ‫سردوزی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫چرخ‬ ‫را‬ ‫لیف‬ ‫درز‬ ) 8 .‫کنید‬ ‫اتو‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫لیف‬ .9 83
 • 84. 84
 • 85. ‫كنيد‬ ‫سعي‬ ،‫كنيد‬ ‫تهيه‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫حول‬ ‫ليف‬ ‫يك‬ ‫‏توانيد‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫شما‬ - .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫ليف‬ ‫اين‬ ‫تهيه‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫زيبايي‬ ‫تزئين‬ ‫يا‬ ‫متفاوت‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫بود؟‬ ‫خواهد‬ ‫‏تر‬‫ب‬‫جال‬ ‫كودكان‬ ‫براي‬ ‫بدوزيم‬ ‫حيوانات‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ ‫شكل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ليف‬ ‫اگر‬ ‫چرا‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ - .‫كنيد‬ ‫تهيه‬ ‫خود‬ ‫مربي‬ ‫راهنمايي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مدل‬ ‫يك‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خانواده‬ ‫راهنمايي‬ ‫با‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫كودك‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ ‫جنس‬ ‫چرا‬ - .‫دهيد‬ ‫ارائه‬ ‫‏ها‬‫ي‬‫همكالس‬ ‫ساير‬ ‫به‬ ‫كارگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫كنيد‬ ‫تحقيق‬ ‫نوزاد‬ ‫مناسب‬ ‫‏هاي‬‫ه‬‫پارچ‬ ‫با‬ 85
 • 86. ‫كافي‬ ‫مـهارت‬ ‫غذا‬ ‫بـلع‬ ‫در‬ ‫كودكان‬ ‫كه‬ ‫آنجایي‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫دهـان‬ ‫آبـريزش‬ ‫مشـكل‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫لباس‬ ‫مــاندن‬ ‫پــاكيزه‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ 86
 • 87. ‫نوزاد‬ ‫بند‬ ‫پیش‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫لطيف‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - )‫شمعی(ضدآب‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 87
 • 88. ‫با‬ ‫اي‬ ‫حـوله‬ ‫پــارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫الگـو‬ )1 ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫بـرش‬ ‫درز‬ ‫اضـافه‬ ‫بـدون‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫كنيد‬ .‫بزنيد‬ ‫کوک‬ ‫دوخت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫گردن‬ ‫حلقه‬ ‫برش‬ ،‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ ‫آمدن‬ ‫کش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫با‬ 88
 • 89. ‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫بگذاريد‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫زده‬ ‫برش‬ ‫پارچه‬ )2 .‫بزنيد‬ ‫كوك‬ ‫سپس‬ ،‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫گرد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫و‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫پشت‬ )3 89
 • 90. ‫را‬ ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫بيروني‬ ‫قسمت‬ )4 .‫كنيد‬ ‫دوزی‬ ‫نوار‬ ‫و‬ ‫سردوزي‬ .‫کنید‬ ‫خالی‬ ‫قیچی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫گردن‬ ‫گودی‬ )5 90
 • 91. .‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫ساده‬ ‫دوخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دوخت‬ ‫ماشین‬ ،‫بندینک‬ ‫دوخت‬ ‫برای‬ . ‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ) ‫متر‬ ‫سانتي‬ 25 ‫طرف‬ ‫هر‬ ‫(از‬ ‫اضافه‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫گردني‬ ‫ناحيه‬ )6 91
 • 92. 92
 • 93. . ‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ... ‫و‬ ‫دوزي‬ ‫شماره‬ ،‫دوزي‬ ‫تكه‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ،‫بند‬ ‫پيش‬ ‫تزئين‬ ‫براي‬ - ‫توانيد‬ ‫مي‬ )‫حيوانات‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ( ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫شكل‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫نوزاد‬ ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫براي‬ - .‫بدوزيد‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫طرح‬ ‫يك‬ ‫خود‬ ‫سليقه‬ ‫با‬ ‫نيز‬ ‫شما‬ ‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫آب‬ ‫ضـد‬ ‫پــارچه‬ ‫از‬ ،‫بند‬ ‫پـــيش‬ ‫آستـري‬ ‫بـراي‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫آيا‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ - ‫كرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫پالستيكي‬ ‫یا‬ ‫كرد؟‬ ‫استفاده‬ ‫پالستيكي‬ ‫یا‬ ‫آب‬ ‫ضد‬ ‫پارچه‬ ‫بدون‬ ِ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫مواردي‬ ‫چه‬ ‫در‬ - .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫‏بند‬‫ش‬‫پی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫باره‬ ‫در‬ - 93
 • 94. ‫دارد؟‬ ‫نام‬ ‫چه‬ ‫نوزاد‬ ‫سرويس‬ ‫تهيه‬ ‫مناسب،براي‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ .1 ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫نوزاد‬ ‫لباس‬ ‫شدن‬ ‫خيس‬ ‫از‬ ‫جلوگيري‬ ‫براي‬ .2 .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ............... ‫و‬ ‫‏اي‬‫ه‬‫حول‬ ‫اليه‬ ‫دو‬ .‫‏شود‬‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫حمام‬ ‫ليف‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ ‫زير‬ ‫تصاوير‬ ‫در‬ .3 .‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫شماره‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ، ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫خودآزمايي‬ 94
 • 95. :‫كنيد‬ ‫تقسيم‬ ‫اعضا‬ ‫بين‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫وظايف‬ ،‫گروه‬ ‫تشكيل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مشمع‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫انتقال‬ - ‫بند‬ ‫پيش‬ ‫سردوزي‬ - ‫بندينك‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ - »‫نوزاد‬ ‫بند‬ ‫«پیش‬ ‫عملي‬ ‫تمرين‬ 95
 • 96. ‫رفتاري‬ ‫هدفهاي‬ ) ‫عروس‬ ‫حمام‬ ‫(سرويس‬
 • 97. .‫ببرد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ) ... ‫و‬ ‫زيرپايي‬ ،‫دستي‬ ‫(حوله‬ ‫حمام‬ ‫سرویس‬ ‫حوله‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬ .1 .‫دهد‬ ‫راتشخيص‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫وروي‬ ‫پشت‬ .2 ‫و‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آماده‬ ‫الگو‬ ‫پارچه‬ ‫راه‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫راه‬ ،‫پارچه‬ ‫،خواب‬ ‫ونقشه‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ .3 .‫كند‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ .‫كند‬ ‫كدگذاري‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بريده‬ ‫قطعات‬ .4 .‫كند‬ ‫وصل‬ ‫يكديگر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ‫صحيح‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ .5 .‫كند‬ ‫نواردوزي‬ ‫و‬ ‫سردوزي‬ ‫را‬ ‫‏زده‬‫ش‬‫بر‬ ‫‏های‬‫ه‬‫تک‬ .6 .‫كند‬ ‫كنترل‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫درستي‬ ، ‫كار‬ ‫هرمرحله‬ ‫پايان‬ ‫از‬ ‫پس‬ .7 .‫بدوزد‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬ ‫رابه‬ ‫حمام‬ ‫دمپايي‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫بندينك‬ ‫كاله‬ ،‫زیرپایی‬ ،‫دستی‬ ‫‏های‬‫ه‬‫حول‬ .8 .‫كند‬ ‫اتو‬ ‫درستي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تكميل‬ ‫پوشاك‬ .9 .‫كند‬ ‫بندي‬ ‫بسته‬ ‫مخصوص‬ ‫هاي‬ ‫كيسه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫آماده‬ ‫‏های‬‫ه‬‫حول‬ .10 ‫بتواند‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫انتظار‬ ‫فراگیر‬ ‫از‬ .‫یابد‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ 97
 • 98. ‫هاي‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫عروس‬ ‫حمام‬ ‫پوشاک‬ ‫سرويس‬ ‫براي‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫متناسب‬ ‫تزئينات‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شاد‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ 98
 • 99. ‫دستی‬ ‫حوله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫روبان‬ ‫و‬ ‫تورتزئینی‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 99
 • 100. .‫كنيد‬ ‫نصب‬ ‫گرد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اليه‬ ‫يك‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫راستا‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 ..‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ،‫را‬ ‫الگو‬ ‫دور‬ )2 100
 • 101. ‫با‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫باال‬ ‫حوله‬ ‫عرض‬ ‫‏ی‬‫ه‬‫لب‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ 12 )3 .‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫خیاطی‬ ‫صابون‬ )‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫حوله‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫(این‬ .‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫‏کش‬‫ط‬‫خ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ )4 101
 • 102. ‫بزنید‬ ‫برش‬ ‫حوله‬ ‫عرض‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تزئینی‬ ‫تور‬ ‫طول‬ )5 ‫بزنید‬ ‫برش‬ ‫تور‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫‏اندازه‬‫م‬‫ه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رد‬ ‫تزئینی‬ ‫تور‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روبان‬ )6 102
 • 103. .‫کنید‬ ‫سردوزی‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫خط‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‏گرد‬‫ه‬‫ت‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تور‬ )7 .‫کنید‬ ‫راچرخ‬ ‫آن‬ ،‫تور‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫چرخکاری‬ ‫مخصوص‬ ‫خطوط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )8 103
 • 104. .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫را‬ ‫حوله‬ ‫دور‬ )9 ‫مخصوص‬ ‫خطوط‬ ‫دارای‬ ‫بودنشان‬ ‫لبه‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫لبه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نواری‬ ‫تورهای‬ ‫اکثر‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫خـطوط‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫تور‬ ‫دوخـت‬ ‫هنگام‬ ‫این‬ ‫بنابر‬ ‫هستند‬ ‫چرخکاری‬ .‫کنید‬ ‫توجه‬ 104
 • 105. .‫کنید‬ ‫تزئین‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫كنيدو‬ ‫استفاده‬ ‫آماده‬ ‫دستي‬ ‫حوله‬ ‫از‬ ‫توانيد‬ ‫مي‬ - 105
 • 106. ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫تمیز‬ ‫در‬ .‫باشید‬ ‫کوشا‬ ‫کارگاه‬ ‫محیط‬ 106
 • 107. 107
 • 108. 108
 • 109. ‫پایی‬ ‫زیر‬ ‫حوله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - )‫آب‬ ‫شمعی(ضد‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫روبان‬ ‫تورو‬ - ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 109
 • 110. ‫كنيد‬ ‫عالمتگذاري‬ ،‫كنيد‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫برروي‬ ‫را‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫بگذاريد‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫زده‬ ‫برش‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ )2 110
 • 111. .‫کنید‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ ‫مل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫باال‬ ‫حوله‬ ‫عرض‬ ‫هر‬ ‫لبه‬ ‫سانتیمتراز‬ 8 )3 )‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫چند‬ ‫درعرض‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫(این‬ .‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫‏کش‬‫ط‬‫خ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گذاری‬ ‫عالمت‬ )4 111
 • 112. .‫بزنید‬ ‫برش‬ ‫حوله‬ ‫عرض‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تور‬ ‫طول‬ )5 ‫کرده‬ ‫رد‬ ‫تزئینی‬ ‫تور‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روبان‬ )6 .‫بزنید‬ ‫برش‬ ‫تور‬ ‫طول‬ ‫با‬ ‫‏اندازه‬‫م‬‫ه‬ ‫و‬ 112
 • 113. ‫تورها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تکرار‬ ‫پایی‬ ‫زیر‬ ‫حوله‬ ‫دیگر‬ ‫عرض‬ ‫برای‬ ‫را‬ 7 ‫الی‬ 3 ‫بندهای‬ )7 .‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫حوله‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫‏گرد‬‫ه‬‫ت‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫راچرخ‬ ‫‏ها‬‫ن‬‫آ‬ ،‫تور‬ ‫روی‬ ‫در‬ ‫چرخکاری‬ ‫مخصوص‬ ‫خطوط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )8 113
 • 114. .‫بزنيد‬ ‫كوك‬ ‫و‬ ‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫حوله‬ ‫پشت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫پشت‬ )9 .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫و‬ ‫سردوزي‬ ‫را‬ ‫زيرپايي‬ ‫دور‬ )10 .‫کنید‬ ‫تزئین‬ ‫دلخواه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫پایی‬ ‫زیر‬ ‫حوله‬ ‫یک‬ - 114
 • 115. 115
 • 116. ‫توانيم‬ ‫مي‬ ‫قیفی‬ ‫و‬ ‫مثلثي‬ ‫‏های‬‫ي‬‫روسر‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫حمام‬ ‫کاله‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫دار‬ ‫بندینک‬ ‫کـاله‬ ‫دوخت‬ ‫نـحوه‬ ‫با‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‏شویم‬‫ی‬‫م‬ ‫آشنا‬ 116
 • 117. ‫دار‬ ‫بندینک‬ ‫کاله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫آماده‬ ‫الگوهای‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 117
 • 118. ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫راستا‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫الگوها‬ )1 ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫وبا‬ .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫را‬ ‫الگوها‬ ‫دور‬ )2 118
 • 119. .‫بزنيد‬ ‫چرت‬ ‫را‬ ‫كاله‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫تاخوردگي‬ ‫محل‬ ،‫الگو‬ ‫دور‬ ِ‫برش‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الگو‬ ‫در‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ )3 .‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫کنید‬ ‫دوال‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بندینک‬ )4 .‫کنید‬ ‫چرخ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫طول‬ ‫و‬ 119
 • 120. .‫بزنید‬ ‫اتو‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫بندینک‬ )5 .‫کنید‬ ‫کاری‬ ‫محکم‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫موازنه‬ ‫نقطه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫بندینک‬ )6 120
 • 121. .‫کنید‬ ‫ثابت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫‏گرد‬‫ه‬‫ت‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تا‬ ‫طول‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاله‬ ،‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ )7 .‫کنید‬ ‫محکم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫چرخ‬ ‫موازنه‬ ‫نقطه‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫کاله‬ ‫جلو‬ ‫لبه‬ )8 121
 • 122. .‫کنید‬ ‫چرخ‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫کاله‬ ‫پشت‬ ‫لبه‬ )9 ‫محل‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ ‫بزنید‬ ‫تا‬ ‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫کاله‬ ‫شده‬ ‫دوخته‬ ‫لبه‬ )10 .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫وسط‬ ‫در‬ )‫بندینک‬ ‫(سر‬ ‫زدگی‬ ‫بیرون‬ 122
 • 123. .‫کنید‬ ‫‏کاری‬‫م‬‫محک‬ ‫را‬ )‫بندینک‬ ‫زدگی(سر‬ ‫بیرون‬ ‫محل‬ ) 11 .‫بزنید‬ ‫اتو‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫سردوزی‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫دوخته‬ ‫درزهای‬ )12 123
 • 124. .‫بدوزید‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بندینک‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫چرخ‬ ‫را‬ ‫کاله‬ ‫جلوی‬ ‫شده‬ ‫تا‬ ‫لبه‬ )13 .‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫کاله‬ ‫پشت‬ ‫لبه‬ ،‫پارچه‬ ‫همرنگ‬ ‫شده‬ ‫ال‬ ‫چند‬ ‫نخ‬ ‫با‬ )14 124
 • 125. .‫بدوزید‬ ‫شده‬ ‫جمع‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دکمه‬ )15 ‫هاي‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫بندينك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫كاله‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫زيبا‬ ‫براي‬ - .‫كنيد‬ ‫استفاده‬ ‫روبان‬ ‫یا‬ ‫تزئيني‬ ‫نوارهاي‬ ، ‫متضاد‬ ‫يا‬ ‫گلدار‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ 125
 • 126. 126
 • 128. ،‫ایوان‬ ‫و‬ ‫بالکن‬ ،‫حیاط‬ ‫دمپایی‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫‏شود‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫روفرشی‬ ‫و‬ ‫نظافت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دمپـایی‬ ‫انـواع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫حـمام‬ ‫دمپایی‬ ‫بودن‬ ‫مرطوب‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫حمام‬ ‫از‬ ‫آمدن‬ ‫بــیرون‬ ‫محض‬ .‫شود‬‎‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پا‬ 128
 • 129. ‫ای‬ ‫حوله‬ ‫دمپایی‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ :‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫وسايل‬‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ - ‫ساتن‬ ‫اريب‬ ‫نوار‬ - ‫طلق‬ - ‫دمپايي‬ ‫مخصوص‬ ‫كفي‬ - )‫دمپايي‬ ‫كف‬ ‫و‬ ‫(رويه‬ ‫آماده‬ ‫الگو‬ - ‫ماتیکی‬ ‫چسب‬ - ‫خياطي‬ ‫ملزومات‬ - 129
 • 130. ‫با‬ ‫یا‬ ‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫سایز‬ ‫و‬ ‫آماده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬‎‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫دمپایی‬ ‫‏های‬‫ی‬‫کف‬ .‫کرد‬ ‫تهیه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫فوم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کفی‬ ‫الگو‬ ‫گذاشتن‬ ‫و‬ )‫فشرده(فوم‬ ‫اسفنج‬ ‫ورق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫اليه‬ ‫دو‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫مرتبه‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫رويه‬ ‫الگو‬ )1 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ 130
 • 131. ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫طلق‬ ‫الیه‬ ‫دو‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫راستا‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫كفي‬ ‫الگوي‬ )2 .‫کنید‬ ‫گذاري‬ ‫عالمت‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ثابت‬ ‫چسب‬ ‫نوار‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫طلق‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫كفي‬ ‫الیه‬ )3 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ 131
 • 132. ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫پارچه‬ ‫برروي‬ ‫راستا‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫كفي‬ )4 .‫بزنيد‬ ‫برش‬ ‫درز‬ ‫اضافه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ثابت‬ ‫مرواريد‬ ‫ته‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫و‬ .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫نوار‬ ‫را‬ ‫دمپايي‬ ‫رويه‬ ‫خارجي‬ ‫لبه‬ )5 132
 • 133. .‫دهيد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫كفي‬ ‫پارچه‬ ،‫طلق‬ ‫کاری‬ ‫چسب‬ ‫از‬ ‫پس‬ )6 .‫شود‬ ‫خشک‬ ‫چسب‬ ‫بگذارید‬ ‫زدن‬ ‫چسب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بشویید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستان‬ ‫بالفاصله‬ ‫کاری‬ ‫چسب‬ ‫از‬ ‫پس‬ 133
 • 134. .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫طلق‬ ‫و‬ ‫كفي‬ ‫پارچه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫رویه‬ )7 .‫كنيد‬ ‫نواردوزی‬ ‫سپس‬ ،‫چرخکاری‬ ‫درشت‬ ‫بخيه‬ ‫دوخت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دور‬ )8 134
 • 135. .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫ساده‬ ‫بخیه‬ ‫دوخت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دور‬ ‫نواردوزي‬ .‫بچسبانید‬ )‫فومی‬ ‫(قالب‬ ‫كفي‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫ماتیکی‬ ‫چسب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫پارچه‬ ‫دمپايي‬ )9 135
 • 136. .‫بدوزید‬ )‫فومی‬ ‫(قالب‬ ‫كفي‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اي‬ ‫پارچه‬ ‫دمپايي‬ ، ‫ساده‬ ‫دوخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ )10 ‫درجه‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫بخیه‬ ‫دوخت‬ ‫با‬ ،‫قبلی‬ ‫دوخت‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دور‬ ‫نواردوزي‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫درشت‬ 136
 • 137. ‫كار‬ ‫روي‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫رو‬ ‫نخ‬ ‫رنگ‬ ‫دمپایی‬ ‫دوخت‬ ‫در‬ .‫كنيد‬ ‫انتخاب‬ ‫كار‬ ‫زير‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫نخ‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ )‫فوم‬ ‫جنس‬ ‫کفی(از‬ ‫دوخت‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ )‫دوز‬ ‫صنعتی(راسته‬ ‫دوخت‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ 137
 • 138. 138
 • 139. ‫رويه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ،‫دمپايي‬ ‫دوخت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫توانيد‬ ‫مي‬ ‫دمپايي‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫زيبا‬ ‫براي‬ - .‫كنيد‬ ‫دوزي‬ ‫تكه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫دوزی‬ ‫منجوق‬ ،‫دوزي‬ ‫پولك‬ ‫توانيم‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫ديگري‬ ‫مواد‬ ‫چه‬ ‫فوم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫دمپايي‬ ‫دوخت‬ ‫براي‬ .‫بگذاريد‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫معلم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫موارد‬ ، ‫كنيم‬ ‫جايگزين‬ 139
 • 140. ‫خودآزمايي‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دار‬ ‫بندينك‬ ‫كاله‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫برش‬ ‫مراحل‬ ‫زير‬ ‫تصاوير‬ ‫در‬ .1 . ‫كنيد‬ ‫گذاري‬ ‫شماره‬ ‫را‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫مراحل‬ ،‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫اي‬ ‫حوله‬ ‫هاي‬ ‫پارچه‬ ‫از‬ ‫عروس‬ ‫حوله‬ ‫سرويس‬ ‫تهيه‬ ‫براي‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .2 .‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ .................. ‫هاي‬ ‫رنگ‬ 140
 • 141. :‫كنيد‬ ‫تقسيم‬ ‫اعضا‬ ‫بين‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫وظايف‬ ،‫گروه‬ ‫تشكيل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آن‬ ‫برش‬ ‫و‬ ‫شمعی‬ ‫پارچه‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫الگو‬ ‫انتقال‬ - ‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تور‬ ‫دوخت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ - ‫حوله‬ ‫دوزی‬ ‫سر‬ - ‫حوله‬ ‫دوزی‬ ‫نوار‬ - ‫اتوكاري‬ - »‫پایی‬ ‫زیر‬ ‫حوله‬ ‫«دوخت‬ ‫عملي‬ ‫تمرين‬ 141
 • 142. .‫بدوزید‬ ‫دمپایی‬ ‫یک‬ ،‫دمپایی‬ ‫کفی‬ ‫و‬ ‫رویه‬ ،‫‏ای‬‫ه‬‫حول‬ ‫پارچه‬ ‫متضاد‬ ‫‏های‬‫گ‬‫رن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫تشکیل‬ ‫با‬ :‫كنيد‬ ‫تقسيم‬ ‫اعضا‬ ‫بين‬ ‫را‬ ‫زير‬ ‫وظايف‬ ‫موازنه‬ ‫نقاط‬ ‫كردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫انتقال‬ - ‫طلق‬ ‫و‬ ‫پارچه‬ ‫برش‬ - ‫سردوزی‬ - ‫نواردوزي‬ - ‫اتوكاري‬ - »‫حمام‬ ‫دمپایی‬ ‫«دوخت‬ ‫عملي‬ ‫تمرين‬ 142