Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

199 views

Published on

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی - دکتر فریده مشایخ - مشاور راهبردی پداگوژی و برنامه ریزی آموزشی - سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی - 1392/08/14

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

 1. 1. ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫به‬-‫یادگیری‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫راهبردی‬ ‫مشاور‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫پژوهش‬ ‫سازمان‬ 14/81392/ 11392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
 2. 2. 1392/8/14 2f.mashayekh@pedagogy.ir
 3. 3. ◦‫به‬ ‫درسی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫چرا‬‫رصد‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬‫و‬‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬-‫یادگیری‬‫است؟‬ ‫نیاز‬ ◦‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬‫کلیدی‬ ‫راهبردی‬ ‫مفاهیم‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ◦‫برمفهوم‬ ‫تاملی‬‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ◦‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫گزینش‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ◦‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦‫درسی‬ ‫برنامه‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫نظام‬‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦‫کاربرد‬‫شناختی‬ ‫رویکرد‬‫دربازنمایی‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬‫و‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ◦‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 1392/8/14 3f.mashayekh@pedagogy.ir
 4. 4. ‫واشتغال‬ ‫زندگی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫همگرا‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬:Nano,Bio,Info&Cognitive Science ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬ ،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬”‫داده‬ ‫انقالب‬“(‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬)‫نتیجه‬ ‫ودر‬ ‫ارتقائ‬ ‫ضروت‬‫مشترک‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬‫و‬ ‫ملی‬ ‫درمقیاس‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫المللی‬ ‫بین‬(www.paris21.org) 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 4
 5. 5. ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬‫راهبردی‬ ‫مفهومی‬‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫محور‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وتوصیه‬ ‫تعریف‬ ‫یونسکوباز‬ ‫توسط‬ ‫ویکم‬: ‫یادگیری‬‫دانستن‬ ‫برای‬(‫شناسی‬ ‫وهستی‬ ‫شناسی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تعامل،تجربه،تامل‬) ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬) ‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫راهبری‬) ‫زیستن‬ ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬) ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫یادگیری‬‫فردی‬ ‫پیشرفت‬‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫آمادگی‬ ‫نیست،بلکه‬ ‫زندگی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫راهبری‬(‫ای‬ ‫وحرفه‬ ‫فردی،خانوادگی،اجتمایی‬)‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوسته‬ ‫وبهم‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬. 1392/8/14 5f.mashayekh@pedagogy.ir
 6. 6. ‫از‬ ،‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬”‫للگی‬“‫به‬”‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یادگیری‬“‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬. ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫ومطالبات‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫معنایی‬ ‫تحول‬ ‫این‬ ‫معلم‬-‫محوری‬‫به‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬‫یادگیرنده‬-‫محوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫بر‬ ‫وتامل‬ ،‫تجربه‬ ، ‫تعامل‬ ‫تجربه‬‫باشد‬ ‫می‬ ،. ‫درتعامالت‬ ‫پداگوژی‬ ‫دیجیتال،نقش‬ ‫عصر‬ ‫وپیچیده‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫،وفرهنگی‬ ‫،سیاسی‬ ‫اقتصادی،اجتماعی‬. 61392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
 7. 7. ‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬(Meirieu,2012)‫روش‬”‫خوب‬“‫یا‬”‫بد‬“‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬”‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬“‫یاددهی‬-‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫دارد‬‫مستلزم‬ ‫که‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬” ‫اجتماعی‬-‫شناختی‬“‫است‬. ‫موقعیت‬ ‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫باقر‬ ‫دکترمحمد‬ ‫ازروانشاد‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مطلوب‬:“‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬.“(،‫هوشیار‬1327) 71392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir
 8. 8. ‫بر‬ ‫وتاکید‬ ‫یادگیری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ،‫امروز‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫حصول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫درباره‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫توافق‬“‫معنایی‬ ‫بردار‬“‫پژوهشگران‬ ‫میان‬ ،‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ، ‫ویژه‬ ‫،به‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اندرکاران‬ ‫دست‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬. ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫از‬ ‫پذیر‬ ‫نا‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫وساختن‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫فرایند‬‫همیاری‬ ‫با‬،‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫مطالبات‬ ،‫بلکه‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ،‫تنها‬ ‫نه‬ ، ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫تمیز‬ ‫واجتماعی‬ ‫وآموزشی‬ ‫درسی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬-‫مورد‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫فرهنگی‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬. 1392/8/14 8f.mashayekh@pedagogy.ir
 9. 9. ‫یاددهی‬ ‫کیفیت‬ ‫تعین‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫جمله‬ ‫از‬-‫یادگیری‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫درنظام‬: ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫سرانه‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تعداد‬ ‫نسبت‬‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫و‬ ،‫آموزشی‬ ‫فعال‬ ‫فضای‬ ‫سرانه‬ ‫خدمت‬ ‫حین‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫ساعات‬(‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬)‫معلمان‬. 1392/8/14 9f.mashayekh@pedagogy.ir
 10. 10. ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬ ‫بازنمایی‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬-‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬: .1‫با‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫وتجربه‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫میان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫مضامین‬ ‫پیوند‬‫است؟‬ .2‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وعملکرد‬ ‫،نگرش‬ ‫دانش‬‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫مسائل‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫چگونه‬ .3‫ارتقائ‬ ‫برای‬ ‫بهنگام‬ ‫بازخورد‬ ‫درارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ،‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ 1392/8/14 10f.mashayekh@pedagogy.ir
 11. 11. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 11
 12. 12. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 12 ‫آور‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(4Cs) ‫انتقادی‬ ‫تفکر‬/‫ارتباطی‬/ ‫همیاری‬/‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اطالعات‬/‫رسانه‬/‫وفناوری‬ ‫دروس‬ ‫اصلی‬(3Rs)+ ‫قرن‬ ‫های‬ ‫موضوع‬(‫توسعه‬ ‫پایدار‬)... ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫وتدریس‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬
 13. 13. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 13
 14. 14. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 14
 15. 15. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 15
 16. 16. ‫هر‬،‫هدف‬‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬‫از‬‫انتظارات‬‫و‬‫‌ها‬‫ي‬‫خروج‬‫را‬‫در‬‫بر‬‫دارد‬. ‫انتظار‬‫‌رود‬‫ي‬‫م‬‫افراد‬‫به‬‫ازاي‬‫هر‬‫هدف‬،‫آموزشي‬‫‌اي‬‫ه‬‫مجموع‬‫از‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬‫را‬‫كسب‬‫نمايند‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 16
 17. 17. •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫متون‬ ‫بازنگري‬ ‫و‬ ‫بندي‬‫قالب‬ ،‫تخلیص‬ •‫با‬ ‫ویدیو‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫متن‬ ،‫صوت‬ ‫متنوع‬ ‫هاي‬‫فرمت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫تولید‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ،‫سازماندهي‬ ،‫گردآوري‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جهاني‬ ‫و‬ ‫محلي‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫همكاري‬ ‫و‬ ‫تعامل‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫طراحي‬ ،‫ریزي‬‫برنامه‬ ،‫توليد‬‫تعامل‬ ‫و‬‫همكاري‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫مفهومي‬ ‫و‬ ‫كاربردي‬ ‫دانش‬ ‫بكارگیري‬ ‫و‬ ‫شرح‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫سازي‬‫بهینه‬ ‫و‬ ‫نگهداري‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫مهارت‬ ‫توسعه‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫بكارگیري‬ ‫تمرین‬ ‫و‬ ‫فهم‬ ‫توسعه‬‌‫ش‬‫دان‬،‫پايه‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مهار‬‫و‬‫مفاهيم‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫بازیابي‬ ‫و‬ ‫دسترسي‬ ،‫جستجو‬ ،‫تحقیق‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ساماندهي‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ،‫ارزیابي‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫بروز‬ •‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫هاي‬‫استراتژي‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫تفكر‬‫خالقانه‬ •‫و‬ ‫شخصي‬ ‫زندگي‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫تاثیرگذاري‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫شرح‬ ‫افراد‬ ‫اجتماعي‬ •‫طریق‬ ‫از‬ ‫گفتاري‬ ‫هاي‬‫زبان‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫كالمي‬ ‫هاي‬‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ •‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫اخالق‬ ‫و‬ ‫پذیري‬‫مسئولیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫آگاهي‬ ‫بروز‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫فهم‬‫تاثيرات‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬‫شخصي‬ ‫فناوري‬‫اطالعات‬ 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 17
 18. 18. ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬:‫رفتار‬ ‫تغیر‬‫،تاکید‬ ‫وتنبیه‬ ‫تشویق‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محتوا‬ ‫برانتقال‬(‫دانش‬)‫درون‬ ‫به‬ ‫برون‬ ‫از‬(‫طریق‬ ‫از‬‫با‬ ‫شدن‬ ‫شرطی‬ ‫وپاسخ‬ ‫محرک‬) ‫شناختی‬ ‫نظریه‬:‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫ساختارهای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برون‬ ‫به‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬(‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬) ‫سازاگرایی‬ ‫نظریه‬:‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬:‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫وهمیاری‬(‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬) 1392/8/14 18f.mashayekh@pedagogy.ir
 19. 19. ‫گهربار‬ ‫راهبرد‬”‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬“(Lifelong Learning) ‫بویژه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬: ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬(OER= Open Educational Resources)‫و‬ ‫گسترده‬ ‫وبرخط‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬(MOOC=Massive Open Online Courses) ‫برای‬ ،‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬ ،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫حاضر‬ ‫قرن‬ ‫در‬‫انسانی‬ ‫توسعه‬، ‫ویژه‬ ‫به‬‫جوانان‬ ‫اشتغال‬‫و‬،‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروندان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬(European-Union,MOOC,2013) 1392/8/14 19f.mashayekh@pedagogy.ir
 20. 20. ‫یادگیری‬ ‫محورهای‬(‫ازکتاب‬ ‫نقل‬ ‫به‬”‫یادگیری‬:‫درون‬ ‫گنج‬”‫توسط‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ،‫یونسکو‬1996)‫از‬ ‫عبارتند‬: ،‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫کردن‬ ‫تولید‬)، ‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫وتوسعه‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬)، ‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬(‫پایدار‬ ‫صلح‬.) 1392/8/14 20f.mashayekh@pedagogy.ir
 21. 21. ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫مطلوب‬ ‫یادگیری‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫حیطه‬(Bloom,1956,Anderson,2001)‫است‬ ‫گرفته‬ ‫زیرشکل‬ ‫شرح‬ ‫به‬: .1‫شناختی‬(Cognitive)، .2‫عاطفی‬-‫نگرشی‬(Affective)‫و‬ .3‫حسی‬-‫حرکتی‬(Psycho-motor). ‫از‬ ‫گذار‬ ‫در‬‫سطحی‬ ‫یادگیری‬(‫کاربرد‬ ،‫درک‬ ،‫دریافت‬)‫به‬‫یادگیری‬‫عمقی‬ (‫شناخت‬ ‫وفرا‬ ‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫تحلیل‬)،‫شناختی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬‫رویکرد‬ ‫انتخاب‬ ‫یاددهی‬-‫است‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫مناسب‬ ‫یادگیری‬. 1392/8/14 21f.mashayekh@pedagogy.ir
 22. 22. ‫فراشناخت‬- ‫خالقیت‬(‫دانش‬ ‫ساختن‬) ‫ارزیابی‬ ‫تحلیل‬-‫ترکیب‬ ‫کاربرد‬ ‫درک‬ ‫پیام‬ ‫دریافت‬ ‫نمودار‬(1)‫شناختی‬ ‫درحیطه‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫سطوح‬ 1392/8/14 22f.mashayekh@pedagogy.ir
 23. 23. ‫شناختی‬ ‫فرایند‬ ‫کردن‬ ‫تولید‬ (‫دانش‬ ‫ساختن‬) ‫کردن‬ ‫ارزیابی‬‫کردن‬ ‫تحلیل‬‫کاربردن‬ ‫به‬‫کردن‬ ‫درک‬‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ابعاد‬(‫سطوح‬) ‫دانش‬(‫انواع‬) ‫آوردن‬ ‫پدید‬‫کردن‬ ‫کنترل‬‫کردن‬ ‫انتخاب‬‫دادن‬ ‫پاسخ‬‫کردن‬ ‫خالصه‬‫کردن‬ ‫فهرست‬‫واقعیتها‬ ‫دانش‬ ‫آوردن‬ ‫هم‬ ‫گرد‬‫کردن‬ ‫تعیین‬‫گذاردن‬ ‫تفاوت‬‫کردن‬ ‫فراهم‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کردن‬ ‫دادن‬ ‫تمیز‬‫مفهومی‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫طراحی‬‫کردن‬ ‫قضاوت‬‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫در‬‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫آوردن‬ ‫بخشیدن‬ ‫وضوح‬‫آوردن‬ ‫یاد‬ ‫به‬‫ها‬ ‫شیوه‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫خلق‬‫کردن‬ ‫تامل‬‫شکنی‬ ‫ساختار‬‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫کردن‬‫شناسی‬ ‫باز‬‫فرا‬ ‫دانش‬ ‫شناختی‬ 1392/8/14 23f.mashayekh@pedagogy.ir
 24. 24. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 24 ‫دانش‬ ‫ابعاد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫درحیطه‬ ‫پردازش‬ ‫سطوح‬ 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 24
 25. 25. ‫سخنرانی‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫فرا‬ ‫گوش‬%5 ‫متن‬ ‫خواندن‬%10 ‫دیدن‬+‫شنیدن‬%20 ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬%30 ‫گروهی‬ ‫بحث‬%50 ‫نمودن‬ ‫دادن،تولید‬ ‫نمودن،انجام‬ ‫تجربه‬%75 ‫تجربه‬ ‫صاحب‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫وسهیم‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬%90 1392/8/14 25f.mashayekh@pedagogy.ir
 26. 26. 2626f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14
 27. 27. ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬‫رمزگشایی‬ ‫و‬(‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬)،،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬. ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬. ،‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ،‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬. 1392/8/14 27f.mashayekh@pedagogy.ir
 28. 28. ‫مسئله‬‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گرایی‬ ‫شناخت‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫تا‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وضعیت‬(‫مطلوب‬.) ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫نگرشی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫درک‬. ‫انتظارات‬ ‫موج‬-‫برونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬-‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ،‫جهت‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ،‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬. ‫رو،کیفیت‬ ‫ازاین‬‫هر‬‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬: ‫به‬ ‫نخست‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬،‫سپس‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ویافتن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬‫دارد‬ ‫بستگی‬. 1392/8/14 28f.mashayekh@pedagogy.ir
 29. 29. ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تعامل،تجربه‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬: 1-‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ 2-‫کردن‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬ 3-‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫وبهبودی‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 29
 30. 30. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬‫های‬ ‫بازنمایی‬‫ذهنی‬ (mental representations)‫چنان‬ ‫از‬‫مقاومتی‬ ‫قدرت‬‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫مانع‬،،‫نتیجه‬ ‫ودر‬‫یادگیری‬‫شود‬. ،‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬-‫به‬ ‫را‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ، ‫یادگیری‬ ،‫آشکار‬ ‫تشریحی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬،‫مسئله‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫برای‬‫با‬ ‫تا‬ ‫آورد‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫همیاری‬(،‫تعامل‬‫تجربه‬‫و‬‫تامل‬)‫امر‬‫یادگیری‬(‫بازنمای‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬)‫پذیرد‬ ‫انجام‬. 1392/8/14 30f.mashayekh@pedagogy.ir
 31. 31. 1392/8/14 31f.mashayekh@pedagogy.ir (Saroyann & Amundsen, 2004)
 32. 32. ‫با‬‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫یادشده‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫توجه‬: ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬-‫تجربه‬ ‫یا‬ ،‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬: .1‫آموزشی‬ ‫کادر‬ ‫مداوم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫ومدیریتی‬‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬-‫یادگیری‬(‫پداگوژی‬)‫در‬‫موقعیت‬ ‫مسئله‬.1392/8/14 32f.mashayekh@pedagogy.ir
 33. 33. 2-‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫وتفاهم‬ ‫وجهانی‬ ‫محلی،ملی‬ 3-‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫رصد‬ ‫در‬ ،‫مطالبه‬ ‫،و‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫بصیرت‬ ‫با‬ ‫حمایتی‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 33
 34. 34. ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫درتمرین‬: .1‫نموده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫ونوع‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ،‫نخست‬ (‫بلوم‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬) .2‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ،‫سپس‬ ‫برنامه‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫عطف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫نمایید‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫ملی‬ ‫درسی‬. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 34
 35. 35. ،‫گوتیه‬‫ک‬.‫وتاردیف،م‬.(2005.)‫پداگوژی‬:‫وهنریاددهی‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬(‫و‬ ‫نظریه‬ ‫تهران‬:‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬.  Meirieu,P. Des Methodes en pedagogie. Entretien. Retrieved on 18.06.2013 from: http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/entretienmethodes.pdf .  Pedagogy.ir . HOW WE LEARN DETERMINES THE KIND OF SOCIETY WE BUILD. Retrieved on 11.04.2013 from http://www.pedagogy.ir/ 1392/8/14 35f.mashayekh@pedagogy.ir
 36. 36.  1-B.Bloom,s Taxonomy  2-Unesco,s ICT Competencies for Teachers  3-Learning Theories 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 36
 37. 37. 1392/8/14 371392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 37
 38. 38. 1392/8/14 381392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 38
 39. 39. 1392/8/14 39f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 39
 40. 40. 1392/8/14 40f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 40
 41. 41. 1392/8/14 41 f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 41
 42. 42. ‫رفتارگرائی‬Behaviorism ‫گرائی‬ ‫شناخت‬Cognitivism ‫سازاگرائی‬‫فردی‬ Constructivism (individual) ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرائی‬ Constructivism (social) 1392/8/14 42f.mashayekh@pedagogy.ir f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 42
 43. 43. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫چارچوب‬ ‫مدرسان‬ ‫برای‬(‫منبع‬:،‫یونسکو‬2011) 43
 44. 44. f.mashayekh@pedagogy.ir 441392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 44
 45. 45. f.mashayekh@pedagogy.ir 451392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 45
 46. 46. f.mashayekh@pedagogy.irf.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 46
 47. 47. 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 47
 48. 48. 1392/8/14 1391/9/15 f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 48
 49. 49. f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 49
 50. 50. 1392/8/14 50f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 50
 51. 51. 1392/8/14 51f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 51
 52. 52. 1392/8/14 52f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 52
 53. 53. 1392/8/14f.mashayekh@pedagogy.ir 53f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 53

×