SlideShare a Scribd company logo

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR
PEDAGOGY.IR PEDAGOGY.IR

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریدکتر فریده مشایخ f.mashayekh@pedagogy.ir نشست تخصصی پژوهشگاه آموزش و پرورش: 26 مرداد ماه 1394

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

1 of 30
‫دکتر‬‫مشایخ‬ ‫فریده‬
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫نشست‬‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫تخصصی‬:
26‫ماه‬ ‫مرداد‬1394
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94 1
‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
2
Adamson, C. (2012)
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ، ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫جهانی،نهادهای‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬
‫هزاره‬(MDGs)‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وپایش‬2015‫اهداف‬ ،‫برنامه‬ ‫نوبرای‬
‫توسعه‬2015-2030‫اند‬ ‫نموده‬ ‫واعالم‬ ‫تدوین‬.
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫درتعریف‬2015-2030‫بر‬ ،«‫در‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬
‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬»‫و‬‫برای‬ ‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارتقائ‬
‫شهروندان‬ ‫همه‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ،(‫شماره‬ ‫اصل‬4)
‫این‬ ‫در‬ ‫اجرائی‬ ‫ونهادهای‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫عضو‬ ‫کشورهای‬
‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫کشورها‬‫چهار‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬
‫زمینه‬:‫وآموزش‬ ‫فرهنگ‬ ‫،و‬ ‫زیست‬ ‫انرژی،آب،محیط‬‫باشند‬ ‫،می‬.
3
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
4
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫افق‬ ‫در‬2050‫یادگیری‬ ،‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫هوشمندی‬ ‫گسترش‬ ‫با‬
‫فناوری‬ ‫ومهندسی‬ ‫سوادرایانه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(techno-
engineering)‫و‬ ،Cognitive computing‫شود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬.
‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬-‫وتوانمند‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬
‫همان‬ ‫،به‬ ‫آینده‬ ‫افق‬ ‫وپاسخگو،در‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫سازی‬
‫است‬ ‫نیاز‬ ‫،مورد‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫وبیش‬ ‫اندازه‬.
‫انتخاب‬ ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬
‫فنی‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬-‫ماشین‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬(MMI)‫اجتماعی‬ ‫یا‬-
‫فنی‬‫تعامل‬ ‫و‬‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انسان‬(HCI)‫تعین‬ ،‫است‬ ‫کننده‬.
5
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
‫فناوری‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬-‫مهندسی‬–‫اقتصادی‬‫مصرف‬ ،‫تولید‬ ،
‫در‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ،‫بازار‬ ‫حاکمیت‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫غایت‬.
‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫در‬-‫فناوری‬‫در‬ ،،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫پیوندبا‬‫رشد‬
‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫وچند‬ ‫شناختی‬ ‫صالحیتهای‬‫از‬ ،‫طریق‬
‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬–‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬‫مد‬ ،‫پداگوژیک‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬.‫ومصرف‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫شهروند‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬
‫توسعه‬ ‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫کننده‬،‫پایدار‬‫یابد‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫امکان‬.
6
‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
Ad

Recommended

โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์
โครงการผู้บำเพ็ญประโยชน์panomkon
 
กรอบรูปจากช้อนพลาสติก
กรอบรูปจากช้อนพลาสติกกรอบรูปจากช้อนพลาสติก
กรอบรูปจากช้อนพลาสติกTook Kata
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 

More Related Content

Similar to تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Eisa Rezaei
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Eisa Rezaei
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
Teaching for understanding
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understandingSonia Balegh
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...PEDAGOGY.IR
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesIman Narimani
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 

Similar to تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری (20)

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
Typological Analysis of Massive Open Online Courses Based on Pedagogical Appr...
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
Teaching for understanding
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understanding
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
 
green information literacy in academic libraries
green information literacy in academic librariesgreen information literacy in academic libraries
green information literacy in academic libraries
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 

More from PEDAGOGY.IR

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359PEDAGOGY.IR
 
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...PEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillagePEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudiencePEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModulePEDAGOGY.IR
 
MIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfMIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationPEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...PEDAGOGY.IR
 
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...PEDAGOGY.IR
 
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...PEDAGOGY.IR
 
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...PEDAGOGY.IR
 
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanPEDAGOGY.IR
 
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریPEDAGOGY.IR
 
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ PEDAGOGY.IR
 
Envisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technologyEnvisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technologyPEDAGOGY.IR
 

More from PEDAGOGY.IR (20)

پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
پیکار با بی سوادی در جمهوری سوسیالیستی ویتنام - دکتر فریده مشایخ، 1359
 
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
Digital Learning week 2023: Steering technology for education (4-7 September ...
 
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression ToolkitMIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
MIL for Teachers Module 12: Freedom of Expression Toolkit
 
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global VillageMIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
MIL for Teachers Module 11: Media, Technology and the Global Village
 
MIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: AudienceMIL for Teachers Module 10: Audience
MIL for Teachers Module 10: Audience
 
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone ModuleMIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
MIL for Teachers Module 09: Communication, MIL and Learning – a Capstone Module
 
MIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdfMIL4Teachers-Module08.pdf
MIL4Teachers-Module08.pdf
 
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and ChallengesMIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
MIL for Teachers Module 07: Internet Opportunities and Challenges
 
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional MediaMIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
MIL for Teachers Module 06: New and Traditional Media
 
MIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: AdvertisingMIL for Teachers Module 05: Advertising
MIL for Teachers Module 05: Advertising
 
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and InformationMIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
MIL for Teachers Module 04: Languages in Media and Information
 
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and InformationMIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
MIL for Teachers Module 03: Representation in Media and Information
 
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
MIL for Teachers Module 02: Understanding the News, Media, and Information Et...
 
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
MIL for Teachers Module 01: Citizenship, Freedom of Expression and Informatio...
 
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
Nurturing Trust: A Media and Information Literacy Imperative; Global Media an...
 
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy: An ...
 
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action PlanLjubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
Ljubljana OER (Open Education Resources) Action Plan
 
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیریروانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
روانشناسی شناختی و الزامات پداگوژی در فرایند یاددهای – یادگیری
 
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
قرن یادگیری / دکتر فریده مشایخ
 
Envisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technologyEnvisioning the future of education technology
Envisioning the future of education technology
 

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری

 • 1. ‫دکتر‬‫مشایخ‬ ‫فریده‬ f.mashayekh@pedagogy.ir ‫نشست‬‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫تخصصی‬: 26‫ماه‬ ‫مرداد‬1394 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94 1 ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ ‫خداوند‬ ‫نام‬ ‫به‬
 • 2. 2 Adamson, C. (2012) ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 3. ‫توسعه‬ ‫اهداف‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ، ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫جهانی،نهادهای‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫هزاره‬(MDGs)‫زمانی‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وپایش‬2015‫اهداف‬ ،‫برنامه‬ ‫نوبرای‬ ‫توسعه‬2015-2030‫اند‬ ‫نموده‬ ‫واعالم‬ ‫تدوین‬. ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫اهداف‬ ‫درتعریف‬2015-2030‫بر‬ ،«‫در‬ ‫آموزش‬ ‫تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫گیرنده‬ ‫بر‬»‫و‬‫برای‬ ‫العمر‬ ‫مادام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ارتقائ‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬‫است‬ ‫شده‬ ‫تاکید‬ ،(‫شماره‬ ‫اصل‬4) ‫این‬ ‫در‬ ‫اجرائی‬ ‫ونهادهای‬ ‫ملی‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ،‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ،‫کشورها‬‫چهار‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫زمینه‬:‫وآموزش‬ ‫فرهنگ‬ ‫،و‬ ‫زیست‬ ‫انرژی،آب،محیط‬‫باشند‬ ‫،می‬. 3 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 4. 4 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 5. ‫افق‬ ‫در‬2050‫یادگیری‬ ،‫زندگی‬ ‫ابعاد‬ ‫تمام‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ‫هوشمندی‬ ‫گسترش‬ ‫با‬ ‫فناوری‬ ‫ومهندسی‬ ‫سوادرایانه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬(techno- engineering)‫و‬ ،Cognitive computing‫شود‬ ‫می‬ ‫تاکید‬. ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬-‫وتوانمند‬ ‫سازی‬ ‫آگاه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫همان‬ ‫،به‬ ‫آینده‬ ‫افق‬ ‫وپاسخگو،در‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ، ‫انسان‬ ‫سازی‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫،مورد‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫وبیش‬ ‫اندازه‬. ‫انتخاب‬ ، ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬-‫ماشین‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬(MMI)‫اجتماعی‬ ‫یا‬- ‫فنی‬‫تعامل‬ ‫و‬‫ماشین‬ ‫با‬ ‫انسان‬(HCI)‫تعین‬ ،‫است‬ ‫کننده‬. 5 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 6. ‫فناوری‬ ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬-‫مهندسی‬–‫اقتصادی‬‫مصرف‬ ،‫تولید‬ ، ‫در‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ،‫بازار‬ ‫حاکمیت‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫غایت‬. ‫اجتماعی‬ ‫گزینه‬ ‫در‬-‫فناوری‬‫در‬ ،،‫فناوری‬ ‫رشد‬ ‫پیوندبا‬‫رشد‬ ‫شهروندان‬ ‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫وچند‬ ‫شناختی‬ ‫صالحیتهای‬‫از‬ ،‫طریق‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬–‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬‫مد‬ ،‫پداگوژیک‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬.‫ومصرف‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫شهروند‬ ،‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫دغدغه‬ ‫،با‬ ‫کننده‬،‫پایدار‬‫یابد‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫امکان‬. 6 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 7. ‫گزینه‬ ‫انتخاب‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫اجتماعی‬-، ‫فناوری‬‫در‬‫شناختی‬ ‫حیطه‬‫گذر‬ ‫برای‬ ،: ‫از‬‫سطحی‬ ‫یادگیری‬:‫اجرا‬ ‫وبه‬ ،‫دریافت،درک‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫درآوردن‬(‫فرمانبرداری‬) ‫به‬‫عمقی‬ ‫یادگیری‬:‫،ارزیابی‬ ‫تحلیل،ترکیب‬ ‫توانایی‬ ‫یعنی‬ ‫وفراشناخت‬(‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫خالقیت‬) ‫راهبردی‬ ‫عزم‬ ‫به‬‫در‬ ،‫درست‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ،‫ملی‬ ‫مقیاس‬‫به‬ ‫و‬‫روز‬‫کاربرد‬ ، ‫پداگوژی‬(‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫یادگیری‬)‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫وتوصیه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬.(UNESCO,2015) 7 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 8. ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬‫به‬ ،‫نخست‬ ،‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫موقعیت‬. ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫وتولید‬ ‫گوناگون‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫یادگیری‬. ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫نو‬ ‫دانش‬ ‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫ودر‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫یعنی‬ ‫گیری‬ ‫یاد‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نو‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدت‬. ‫ساختارجدا‬ ‫ازدو‬ ‫متشکل‬ ‫انتهاست‬ ‫بدون‬ ‫دانش‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫حافظه‬ ‫یکدیگر‬ ‫ومکمل‬:‫حافظه‬‫روایتی‬‫حافظه‬ ‫و‬‫معنایی‬. ‫روایتی‬ ‫حافظه‬‫ایست‬ ‫نامه‬ ‫وزیست‬ ‫خاطرات‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬. ‫مفهومی‬ ‫یا‬ ‫معنایی‬ ‫حافظه‬‫ماست‬ ‫زبانشناختی‬ ‫حافظه‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫داریم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مفاهیمی‬ ‫تمام‬ ‫ونگهداری‬. 8 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 9. ◦‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫کیفیت‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫بیش‬ ‫از‬ ‫نو،بیش‬ ‫نسلهای‬،‫دغدغه‬‫نزدیک‬ ‫آینده‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ما‬. ◦،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫توجه‬-‫یادگیری‬(‫پداگوژی‬)‫مانند‬ ،‫علم‬ ‫محوری‬ ‫واقعیت‬ ‫یک‬ ‫وفناوری‬‫و‬‫غیر‬‫اجتناب‬ ‫قابل‬‫معاصر‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬. ◦‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬،‫کیفیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫ذهنی‬ ‫وهم‬ ‫عینی‬ ‫هم‬. 9 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 10. ‫امروز‬،‫همگانی‬‫رسه‬ ‫مد‬ ‫شدن‬‫گوناگون‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ ‫ودسترسی‬ ‫آموزش‬(‫برخط‬ ‫یا‬ ‫حضوری‬)‫تمامی‬ ،‫در‬ ‫را‬ ‫جامعه‬ ‫اقشار‬‫تماس‬ ‫پداگوژی‬ ‫با‬‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬. ‫ما‬ ‫از‬ ‫هریک‬‫وتحت‬ ‫با‬ ‫منطبق‬‫پداگوژی‬ ‫نوعی‬ ‫تاثیر‬‫گرفته‬ ‫شکل‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫وشکل‬ ‫ایم‬. ‫امروز‬‫در‬ ،‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عصر‬–‫بنیان‬‫در‬ ،‫و‬ ‫جهان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ،‫هستند‬ ‫مواجه‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بخشی‬ ‫واثر‬ ‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫بازاندیشی‬‫کاهش‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫مخاطرات‬‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬ ،. 10 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 11. ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬،‫وارتباطات‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬‫حسب‬ ‫بر‬ ، ‫گیهای‬ ‫ویژ‬‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شخصی‬:‫سن‬‫توانائی‬ ،‫جنسیت‬ ،‫جسمی‬‫تسلط‬ ،‫بر‬ ‫زبان‬‫زمینه‬ ‫موقعیت‬ ،‫دین‬ ،‫عالقه‬ ، ‫صالحیت‬ ،‫مهارت‬ ،‫دانش‬ ،(‫فرهنگی‬، ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬)‫و‬...،‫تعریف‬‫شود‬ ‫می‬. ‫کاال‬ ‫تولید‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫پژوهی‬ ‫بر‬ ‫کار‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬‫عرضه‬ ، ‫خدمات‬(‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫از‬)‫و‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ،‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫های‬ ‫استقرارنظام‬ ‫گیرد‬ ‫قرارمی‬. ‫وخدمات‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫برای‬ ‫آموزشی‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫امروز‬ ‫کیفیت‬ ‫کدام‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬:‫عینی‬‫شود؟‬ ‫طراحی‬ ‫باید‬ ‫ذهنی‬ ‫یا‬ ‫تمیزکیفیت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫عرضه‬ ‫الگوهای‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعین‬. 11 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 12. ◦‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫شانس‬ ‫برابری‬ ‫گسترش‬ ‫امکان‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬OERs))‫خط‬ ‫وبر‬ ،‫باز‬ ،‫گسترده‬ ‫،درسهای‬ ◦(MOOCs)‫مطالبه‬ ،‫دیگرکیفیت‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫ویا‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عملکرد‬. ◦‫عبارتست‬ ‫مطرح‬ ‫راهبردی‬ ‫پرسش‬:‫چگونه‬‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫داد؟‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫،کیفیت‬ ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫ومواد‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ◦‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫پیوند‬ ‫فناوری‬ ‫دانش‬ ‫با‬‫کرد‬ ‫جستجو‬ ‫باید‬. 12 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 13. ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫پداگوژی‬ ‫اهمیت‬-‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫علم‬(‫گرایی‬ ‫تجربی‬)‫هنر‬ ‫و‬(‫خالقیت‬‫علم‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬)‫وبه‬ ‫بایکدیگر‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دستیابی‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫تدریس‬ ‫حرفه‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ، ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬. ‫برنامه‬ ‫وارزیابی‬ ‫ریزی،اجرا‬ ‫راهبردی،برنامه‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫موفقیت‬ ،‫شناخت‬ ‫تعهددر‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫هر‬‫بهره‬ ‫و‬‫مند‬ ‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬ ‫از‬ ‫شدن‬‫بسیج‬ ‫و‬‫مالی‬ ‫امکانات‬‫کالبدی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫خدمت‬ ‫در‬. 13 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 14. ‫سازمان‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اثربخشی‬ ‫ساالنه‬‫ملل‬ (UNDP)‫نشانگرهای‬ ‫با‬«‫انسانی‬ ‫توسعه‬»‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬.‫رتبه‬ ‫در‬ ‫ایران‬2013‫روی‬187‫کشور‬75‫است‬ ‫بوده‬. ‫توسط‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫سنجش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫برنامه‬OECD‫نهادهای‬ ‫وسایر‬ ، ‫المللی‬ ‫بین‬‫نیز‬ ،‫را‬ ‫کشورها‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫عملکرد‬‫در‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رصد‬ ،‫جهانی‬ ‫مقیاس‬. ‫در‬ ‫شده‬ ‫استاندارد‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫کتابهای‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فرض‬ ‫تدریس‬ ‫خدمت‬. 14 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 15. ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬، ‫امکان‬‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫دروس‬ ‫و‬‫برای‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برخط‬ ‫ااساتید‬ ،‫معلمان‬‫دانش‬ ،‫آموزان‬‫دانشجویان‬ ‫و‬‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬. ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫آخرین‬ ‫طبق‬‫یادگیری‬(‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬)‫یادگیری‬ ،‫تعامل‬ ‫در‬ ‫وتامل‬ ، ‫تجربه‬ ،‫زمینه‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬‫که‬ ،‫ذهن‬ ‫سازنده‬‫زبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یادگیرنده‬‫انجام‬ ،‫پذیرد‬ ‫می‬. ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬-‫پیوند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫محتوایی‬ ‫یادگیری‬ ‫باشد‬ ‫یادگیرنده‬ ‫وتجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫بستر‬ ‫با‬. 15 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 16. ‫از‬ ‫اعم‬ ،‫درسی‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیداکتیک‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫یا‬ ‫چاپی‬‫بدون‬ ،‫با‬ ‫پیوند‬ ‫پداگوژی‬‫برای‬ ،‫است‬ ‫ناکافی‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ‫تحقق‬. ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پداگوژی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬‫با‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫میان‬ ‫وتعامل‬ ‫همیاری‬‫منابع‬ ،‫مربی‬ ، ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫وبستر‬. ‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬(2012)‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫روش‬‫بلکه‬ «‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬»‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫در‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسئله‬ ‫یک‬ ‫با‬-‫است‬ ‫شناختی‬. 16 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 17. ‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫دکتر‬ ‫روانشاد‬ ‫را‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ «‫یادگیری‬ ‫مطلوب‬ ‫موقعیت‬»‫تعریف‬‫کرده‬‫است‬ (،‫هوشیار‬1327:) «‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬.» 17 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 18. ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ،‫تدریس‬ ‫حرفه‬‫یاددهی‬ ‫فرایند‬-‫یادگیری‬‫گیرنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مکمل‬ ‫دوبخش‬: 1-‫دانش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫وساختار‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫متن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدرس‬‫دیداکتیک‬‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬‫مانند‬ ،‫دیداکتیک‬ ‫یا‬ ‫ریاضیات‬ ‫دیداکتیک‬ ‫خارجی‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرانسه‬ ‫زبان‬. 2-‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫وتبدیل‬ ‫پردازش‬‫میان‬ ‫تعامالت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫سازماندهی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ،‫وبستر‬ ‫منابع‬ ،‫مدرس‬ ،‫یادگیرنده‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مدرس‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫پداگوژی‬‫دارد‬ ‫تعلق‬(،‫آلته‬1997.) 18 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 19.  Equity pedagogies and research methodologies (AERA, 2014),  Quest for culturally revealed pedagogies in teacher education programs (AERA, 2014),  Explicit pedagogy (Gautier,TT, 2013),  Optimize your pedagogical capital (HR),  Pedagogical Radar (France, 2013),  GEOPARK and pedagogy(France, 2015),  Neuro-pedagogy: Brain, Body and mind (APA),  Pedagogy of the oppressed (Freire, 1976) 19 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 20. ‫برای‬‫پداگوژی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬ ‫تحول‬‫پداگوژی‬ ‫به‬ ‫ازسنتی‬‫از‬ ،‫نوین‬«‫لگی‬ ‫ل‬»‫تا‬ «‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬»‫عمل‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وکاربرد‬،‫در‬‫غرب‬،‫بیش‬‫از‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫دوهزاره‬. ‫بردار‬ ‫این‬ ‫در‬‫زمانی‬:‫از‬‫باستان‬ ‫یونان‬،‫تا‬‫وسطی‬ ‫قرون‬،‫عصر‬‫نوزایی‬،‫تا‬ ‫عصر‬‫روشنگری‬‫و‬‫دوران‬‫پیاژه‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سقراط‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫انسان‬ ،‫معاصر‬ ‫اندیشه‬ ‫با‬ ،‫اند‬ ‫کوشیده‬ ‫دیگر‬ ‫آوران‬ ‫ونام‬ ،‫ویگوتسکی‬ ‫و‬‫وعمل‬،‫پداگوژیک‬ ‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫گرانسنگی‬ ‫میراث‬ ‫نمودن‬ ‫مدون‬ ‫امکان‬ ‫سازند‬ ‫جهانی،فراهم‬ ‫مقیاس‬ ‫معاصر،در‬. 20 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 21. ‫گرانقدر‬ ‫میراث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫آیا‬‫اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫کهن‬ ‫سرزمین‬ ‫مسئول‬ ‫دانشگاهیان‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬‫از‬ ،‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهشی‬ ‫ملی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫طریق‬: «‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬-‫زمین‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬:‫از‬‫دوران‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬» ‫گردد؟‬ ‫تدوین‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ 21 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 22. 22 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 23. 23 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 24. 24 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 25. -‫موریس‬ ، ‫تاردیف‬ ‫و‬ ‫کلرمون‬ ،‫گوتیه‬(.2005.)|‫پداگوژی‬:‫علم‬‫وهنر‬ ‫یاددهی‬-‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫دوران‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬(‫وکاربرد‬ ‫نظریه‬.)‫ترجمه‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬.‫تهران‬:‫انتشارات‬‫سمت‬. - Bates, T. (2015). Teaching in Digital age. - UNESCO (2015). Online, Open and Flexible Higher Education form the Future We want. From Statements to Action: Equity, Access , and Quality Learning Outcomes, 9-11 June, UNESCO, Paris. 20/04/2019 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬- 26-5-94 25
 • 26. 26 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 27. 27 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 28. 28 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 29. 29 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94
 • 30. 1-‫اهمیت‬”‫شناسی‬ ‫معنا‬”‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دانش‬ ‫وارتقائ‬ ،‫اجرا‬ ‫تا‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫در‬ 2-‫در‬ ‫شناسی‬ ‫معنا‬ ‫راهبردی‬ ‫نقش‬ ‫اهمیت‬“‫گزینی‬ ‫واژه‬“‫ومکان‬ ‫زمان‬ ‫بستر‬ ‫در‬ 3-‫راهبردی‬ ‫معنایی‬ ‫بار‬”‫پداگوژی‬“ 1-3-‫هنر‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫در‬ 2-3-‫کلیسا‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وسطا‬ ‫قرون‬ ‫در‬ 3-3-‫انسان‬ ‫حاکمیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫رنسانس‬ ‫عصر‬ ‫در‬ 4-3-‫کودک‬ ‫شناخت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫روشنگری‬ ‫قرن‬ ‫در‬:‫طبیعت‬–‫فرهنگ‬ 5-3-‫روانشناسی‬ ‫ومکاتب‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫علوم‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬ ‫در‬:‫وشناخت‬ ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫اجتمایی‬ ‫،سازاگرایی‬ ‫گرایی‬ ‫گرایی،سازا‬ 6-3-‫کاربر‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫در‬- ‫یتناهی‬ ‫ال‬ ‫وهستی‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫با‬ ،‫دیگری‬ ‫با‬ ،‫خود‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروند‬ 4-‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫محیط‬ ‫کیفیت‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ 5-‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫در‬ ‫رسمی‬ ‫آموزش‬ ‫نظام‬ ‫مفهومی‬ ‫الگوی‬ ‫بر‬ ‫سیستمیک‬ ‫تاملی‬‫نقش‬ ‫و‬‫پداگوژی‬ 30 ‫پداگوژی‬ ‫وعمل‬ ‫اندیشه‬ ‫بر‬ ‫تاملی‬-‫دکتر‬‫فریده‬‫مشایخ‬-26-5-94