SlideShare a Scribd company logo

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی دکتر فریده مشایخ مشاور راهبردی پداگوژی و برنامه ریزی آموزشی f.mashayekh.pedagogy@gmail.com سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی 1392/8/14 رئوس مطالب چرا در سیاست گذاری های راهبردی و برنامه ریزی آموزشی و درسی به رصد مفاهیم نو و رویکردهای نوین به یاددهی -یادگیری نیاز است؟ چند نمونه از مفاهیم راهبردی کلیدی در سیاست گذاری برای برنامه ریزی آموزشی وبرنامه ریزی درسی تاملی برمفهوم کیفیت یادگیری در نظام آموزشی گزینش رویکرد های یادگیری متناسب با نظریه های یادگیری پیامدهای یادگیری متناسب با زمان و مکان برنامه درسی متناسب با پیامدها ی یادگیری مورد نظر نظام های حمایتی متناسب با پیامد های یادگیری کاربرد رویکرد شناختی دربازنمایی موقعیت مسئله ویادگیری عمقی نتیجه گیری

1 of 53
Download to read offline
‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫به‬
-
‫یادگیری‬
‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
‫از‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫راهبردی‬ ‫مشاور‬
‫آموزشی‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫پژوهش‬ ‫سازمان‬
14
/
8
1392/
1
1392/8/14
f.mashayekh@pedagogy.ir
1392/8/14 2
f.mashayekh@pedagogy.ir
◦
‫به‬ ‫درسی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫چرا‬
‫رصد‬
‫نو‬ ‫مفاهیم‬
‫و‬
‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬
-
‫یادگیری‬
‫است؟‬ ‫نیاز‬
◦
‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬
‫کلیدی‬ ‫راهبردی‬ ‫مفاهیم‬
‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬
‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬
◦
‫برمفهوم‬ ‫تاملی‬
‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬
‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬
◦
‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫گزینش‬
‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬
◦
‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬
‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
◦
‫درسی‬ ‫برنامه‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
◦
‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫نظام‬
‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬
◦
‫کاربرد‬
‫شناختی‬ ‫رویکرد‬
‫دربازنمایی‬
‫مسئله‬ ‫موقعیت‬
‫و‬
‫عمقی‬ ‫یادگیری‬
◦
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
1392/8/14 3
f.mashayekh@pedagogy.ir

‫واشتغال‬ ‫زندگی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬

‫همگرا‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬
:
Nano,Bio,Info&Cognitive Science

‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬
،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬

‫گیری‬ ‫شکل‬
”
‫داده‬ ‫انقالب‬
“
(
‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬
)
‫نتیجه‬ ‫ودر‬
‫ارتقائ‬ ‫ضروت‬
‫مشترک‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬
‫و‬ ‫ملی‬ ‫درمقیاس‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬
‫المللی‬ ‫بین‬
(www.paris21.org)
1392/8/14
f.mashayekh@pedagogy.ir 4

‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬
‫راهبردی‬ ‫مفهومی‬
‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫محور‬ ‫چهار‬ ‫با‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫وتوصیه‬ ‫تعریف‬ ‫یونسکوباز‬ ‫توسط‬ ‫ویکم‬
:

‫یادگیری‬
‫دانستن‬ ‫برای‬
(
‫شناسی‬ ‫وهستی‬ ‫شناسی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تامل‬،‫تجربه‬،‫تعامل‬
)

‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬
)

‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫راهبری‬
)

‫زیستن‬ ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬
(
‫پایدار‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬
)
‫برای‬ ‫تنها‬ ‫یادگیری‬
‫فردی‬ ‫پیشرفت‬
‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫آمادگی‬ ‫بلکه‬،‫نیست‬
‫زندگی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫راهبری‬
(
‫ای‬ ‫وحرفه‬ ‫اجتمایی‬،‫خانوادگی‬،‫فردی‬
)
‫مسئولیت‬ ‫با‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوسته‬ ‫وبهم‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬
.
1392/8/14 5
f.mashayekh@pedagogy.ir
‫از‬ ،‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬
”
‫للگی‬
“
‫به‬
”
‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬
‫یادگیری‬
“
‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬
.
‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫ومطالبات‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫معنایی‬ ‫تحول‬ ‫این‬
‫معلم‬
-
‫محوری‬
‫به‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬
‫یادگیرنده‬
-
‫محوری‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫بر‬ ‫وتامل‬ ،‫تجربه‬ ، ‫تعامل‬
‫تجربه‬
‫باشد‬ ‫می‬ ،
.
‫درتعامالت‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫وپیچیده‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫وفرهنگی‬، ‫سیاسی‬، ‫اجتماعی‬،‫اقتصادی‬
.
6
1392/8/14
f.mashayekh@pedagogy.ir

Recommended

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 

More Related Content

Similar to مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژیPEDAGOGY.IR
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیHassan Najafi
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
 
Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)
Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)
Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)Health Educators Inc
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محورMohsen Sharifirad
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Eisa Rezaei
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...PEDAGOGY.IR
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهHoma Raeisdana
 
Teaching for understanding
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understandingSonia Balegh
 

Similar to مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی (20)

نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
(عاملیت یادگیرنده و علم و هنر یاددهی - یادگیری (پداگوژی
 
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسیعوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
عوامل جامعه شناختی مؤثر در طراحی برنامه درسی
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
 
Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)
Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)
Mjms volume 63 issue 2_pages 2309-2319 (1)
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محور
 
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
Development and validation of moocs instructional design model based connecti...
 
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
از سواد تابعی تا سواد اطلاعات و رسانه (تجربه های زیسته در کاربرد علم و هنر ...
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
 
Teaching for understanding
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understanding
 

More from Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 

More from Dr. Farideh Mashayekh (8)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
 
FMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 

مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی

 • 1. ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ ‫و‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ - ‫یادگیری‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫دکتر‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پداگوژی‬ ‫راهبردی‬ ‫مشاور‬ ‫آموزشی‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫پژوهش‬ ‫سازمان‬ 14 / 8 1392/ 1 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 3. ◦ ‫به‬ ‫درسی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫چرا‬ ‫رصد‬ ‫نو‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫یاددهی‬ ‫به‬ ‫نوین‬ ‫رویکردهای‬ - ‫یادگیری‬ ‫است؟‬ ‫نیاز‬ ◦ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫کلیدی‬ ‫راهبردی‬ ‫مفاهیم‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫وبرنامه‬ ‫آموزشی‬ ‫ریزی‬ ◦ ‫برمفهوم‬ ‫تاملی‬ ‫یادگیری‬ ‫کیفیت‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ◦ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫رویکرد‬ ‫گزینش‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ◦ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦ ‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ◦ ‫کاربرد‬ ‫شناختی‬ ‫رویکرد‬ ‫دربازنمایی‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫عمقی‬ ‫یادگیری‬ ◦ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ 1392/8/14 3 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 4.  ‫واشتغال‬ ‫زندگی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬  ‫همگرا‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ : Nano,Bio,Info&Cognitive Science  ‫و‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫افزایش‬ ،‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫هوشمندی‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬  ‫گیری‬ ‫شکل‬ ” ‫داده‬ ‫انقالب‬ “ ( ‫داده‬ ‫گردآوری‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫نوآوری‬ ) ‫نتیجه‬ ‫ودر‬ ‫ارتقائ‬ ‫ضروت‬ ‫مشترک‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫درمقیاس‬ ‫وتفاهم‬ ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ (www.paris21.org) 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 4
 • 5.  ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫راهبردی‬ ‫مفهومی‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ‫محور‬ ‫چهار‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫وتوصیه‬ ‫تعریف‬ ‫یونسکوباز‬ ‫توسط‬ ‫ویکم‬ :  ‫یادگیری‬ ‫دانستن‬ ‫برای‬ ( ‫شناسی‬ ‫وهستی‬ ‫شناسی‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫تامل‬،‫تجربه‬،‫تعامل‬ )  ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬ )  ‫بودن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫راهبری‬ )  ‫زیستن‬ ‫باهم‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پایدار‬ ‫صلح‬ ‫از‬ ‫پاسداری‬ ) ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫یادگیری‬ ‫فردی‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬ ‫آمادگی‬ ‫بلکه‬،‫نیست‬ ‫زندگی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫راهبری‬ ( ‫ای‬ ‫وحرفه‬ ‫اجتمایی‬،‫خانوادگی‬،‫فردی‬ ) ‫مسئولیت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پیوسته‬ ‫وبهم‬ ‫پیچیده‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫وپاسخگویی‬ ‫پذیری‬ . 1392/8/14 5 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 6. ‫از‬ ،‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باستان‬ ‫یونان‬ ‫از‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ” ‫للگی‬ “ ‫به‬ ” ‫یاددهی‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یادگیری‬ “ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متحول‬ . ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ،‫زمان‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫ومطالبات‬ ‫مبارزات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫معنایی‬ ‫تحول‬ ‫این‬ ‫معلم‬ - ‫محوری‬ ‫به‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫گرا‬ ‫اقتدار‬ ‫یادگیرنده‬ - ‫محوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ،‫تجربه‬ ، ‫تعامل‬ ‫تجربه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ، . ‫درتعامالت‬ ‫پداگوژی‬ ‫نقش‬،‫دیجیتال‬ ‫عصر‬ ‫وپیچیده‬ ‫پیوسته‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫وفرهنگی‬، ‫سیاسی‬، ‫اجتماعی‬،‫اقتصادی‬ . 6 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 7.  ‫میریو‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ (Meirieu,2012) ‫روش‬ ” ‫خوب‬ “ ‫یا‬ ” ‫بد‬ “ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ” ‫پداگوژیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ “ ‫یاددهی‬ - ‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫دارد‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫یادگیرنده‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ” ‫اجتماعی‬ - ‫شناختی‬ “ ‫است‬ .  ‫موقعیت‬ ‫معادل‬ ‫هوشیار‬ ‫باقر‬ ‫دکترمحمد‬ ‫ازروانشاد‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫پداگوژیک‬ ‫موقعیت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫مطلوب‬ : “ ‫را‬ ‫پرورشی‬ ‫عمل‬ ‫پرورشکار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫مطلوب‬ ‫گردد‬ ‫مربی‬ ‫از‬ ‫نیاز‬ ‫بی‬ ‫متربی‬ ‫که‬ ‫برساند‬ ‫جایی‬ ‫به‬ . “ ( ،‫هوشیار‬ 1327 ) 7 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 8.  ‫بر‬ ‫وتاکید‬ ‫یادگیری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫پداگوژی‬ ‫واژه‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ،‫امروز‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬ ‫ضرورت‬ ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ (ICT) ‫حصول‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫درباره‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫توافق‬ “ ‫معنایی‬ ‫بردار‬ “ ‫پژوهشگران‬ ‫میان‬ ،‫پداگوژی‬ ‫مفهوم‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ، ‫ویژه‬ ‫به‬، ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اندرکاران‬ ‫دست‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ .  ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫با‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫پذیر‬ ‫نا‬ ‫جدایی‬ ‫بخش‬ ‫پداگوژی‬ ‫دانش‬ ‫وساختن‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫فرایند‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫مطالبات‬ ،‫بلکه‬ ،‫یادگیری‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ،‫تنها‬ ‫نه‬ ، ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نقش‬ ‫تمیز‬ ‫واجتماعی‬ ‫وآموزشی‬ ‫درسی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ - ‫مورد‬ ،‫است‬ ‫الزم‬ ‫فرهنگی‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ . 1392/8/14 8 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 9. ‫یاددهی‬ ‫کیفیت‬ ‫تعین‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫کمی‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫جمله‬ ‫از‬ - ‫یادگیری‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫درنظام‬ :  ‫آموز‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫معلم‬ ‫سرانه‬ ‫نسبت‬  ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫تعداد‬ ‫نسبت‬ ‫مقرر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬  ‫و‬ ،‫آموزشی‬ ‫فعال‬ ‫فضای‬ ‫سرانه‬  ‫خدمت‬ ‫حین‬ ‫آموزی‬ ‫کار‬ ‫ساعات‬ ( ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ) ‫معلمان‬ . 1392/8/14 9 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 10.  ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬ ‫بازنمایی‬ ‫نیز‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ - ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ : .1 ‫با‬ ‫مدارس‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫وتجربه‬ ‫درسی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫میان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫راهبردی‬ ‫مضامین‬ ‫پیوند‬ ‫است؟‬ .2 ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫وعملکرد‬ ‫نگرش‬، ‫دانش‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫مسائل‬ ‫محلی‬ ‫جامعه‬ ‫گیرد؟‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫چگونه‬ .3 ‫ارتقائ‬ ‫برای‬ ‫بهنگام‬ ‫بازخورد‬ ‫درارائه‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ،‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ 1392/8/14 10 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 12. 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 12 ‫آور‬ ‫نو‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ (4Cs) ‫انتقادی‬ ‫تفکر‬ / ‫ارتباطی‬ / ‫همیاری‬ / ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫اطالعات‬ / ‫رسانه‬ / ‫وفناوری‬ ‫دروس‬ ‫اصلی‬ (3Rs) + ‫قرن‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ( ‫توسعه‬ ‫پایدار‬ )... ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫معیار‬ ‫وتدریس‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫محیط‬
 • 18.  ‫گرایی‬ ‫رفتار‬ ‫نظریه‬ : ‫رفتار‬ ‫تغیر‬ ‫تاکید‬، ‫وتنبیه‬ ‫تشویق‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫محتوا‬ ‫برانتقال‬ ( ‫دانش‬ ) ‫درون‬ ‫به‬ ‫برون‬ ‫از‬ ( ‫طریق‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫شرطی‬ ‫وپاسخ‬ ‫محرک‬ )  ‫شناختی‬ ‫نظریه‬ : ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫ساختارهای‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫برون‬ ‫به‬ ‫درون‬ ‫از‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ( ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ذهن‬ ‫درون‬ )  ‫سازاگرایی‬ ‫نظریه‬ : ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرایی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ : ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫وهمیاری‬ ( ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تجربه‬ ،‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ) 1392/8/14 18 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 19.  ‫گهربار‬ ‫راهبرد‬ ” ‫بجوی‬ ‫دانش‬ ‫گور‬ ‫تا‬ ‫زگهواره‬ “ ( Lifelong Learning ) ‫بویژه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ :  ‫باز‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ (OER= Open Educational Resources) ‫و‬  ‫گسترده‬ ‫وبرخط‬ ‫باز‬ ‫های‬ ‫دوره‬ (MOOC=Massive Open Online Courses) ‫برای‬ ،‫جهانی‬ ‫و‬ ،‫ملی‬ ،‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫حاضر‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ، ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫جوانان‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ،‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫مسئول‬ ‫شهروندان‬ ‫سازی‬ ‫توانمند‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫عملیاتی‬ (European-Union,MOOC,2013) 1392/8/14 19 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 20.  ‫یادگیری‬ ‫محورهای‬ ( ‫ازکتاب‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ” ‫یادگیری‬ : ‫درون‬ ‫گنج‬ ” ‫توسط‬ ‫یکم‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫قرن‬ ‫برای‬ ،‫یونسکو‬ 1996 ) ‫از‬ ‫عبارتند‬ :  ،‫دانستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬  ‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫کردن‬ ‫تولید‬ ) ،  ‫زیستن‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پایدار‬ ‫وتوسعه‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفظ‬ ) ،  ‫همزیستی‬ ‫برای‬ ‫یادگیری‬ ( ‫پایدار‬ ‫صلح‬ .) 1392/8/14 20 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 21.  ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ،‫مطلوب‬ ‫یادگیری‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫درسی‬ ‫سه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫حیطه‬ (Bloom,1956,Anderson,2001) ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫زیرشکل‬ ‫شرح‬ ‫به‬ : .1 ‫شناختی‬ (Cognitive) ، .2 ‫عاطفی‬ - ‫نگرشی‬ (Affective) ‫و‬ .3 ‫حسی‬ - ‫حرکتی‬ (Psycho-motor) .  ‫از‬ ‫گذار‬ ‫در‬ ‫سطحی‬ ‫یادگیری‬ ( ‫کاربرد‬ ،‫درک‬ ،‫دریافت‬ ) ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫عمقی‬ ( ‫شناخت‬ ‫وفرا‬ ‫ارزیابی‬ ،‫ترکیب‬ ،‫تحلیل‬ ) ،‫شناختی‬ ‫حیطه‬ ‫در‬ ‫رویکرد‬ ‫انتخاب‬ ‫یاددهی‬ - ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫مناسب‬ ‫یادگیری‬ . 1392/8/14 21 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 23. ‫شناختی‬ ‫فرایند‬ ‫کردن‬ ‫تولید‬ ( ‫دانش‬ ‫ساختن‬ ) ‫کردن‬ ‫ارزیابی‬ ‫کردن‬ ‫تحلیل‬ ‫کاربردن‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫درک‬ ‫آوردن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ابعاد‬ ( ‫سطوح‬ ) ‫دانش‬ ( ‫انواع‬ ) ‫آوردن‬ ‫پدید‬ ‫کردن‬ ‫کنترل‬ ‫کردن‬ ‫انتخاب‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫کردن‬ ‫خالصه‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫واقعیتها‬ ‫دانش‬ ‫آوردن‬ ‫هم‬ ‫گرد‬ ‫کردن‬ ‫تعیین‬ ‫گذاردن‬ ‫تفاوت‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫کردن‬ ‫دادن‬ ‫تمیز‬ ‫مفهومی‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫طراحی‬ ‫کردن‬ ‫قضاوت‬ ‫تنیدن‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫آوردن‬ ‫بخشیدن‬ ‫وضوح‬ ‫آوردن‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شیوه‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫خلق‬ ‫کردن‬ ‫تامل‬ ‫شکنی‬ ‫ساختار‬ ‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫کردن‬ ‫شناسی‬ ‫باز‬ ‫فرا‬ ‫دانش‬ ‫شناختی‬ 1392/8/14 23 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 24. 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 24 ‫دانش‬ ‫ابعاد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫شناختی‬ ‫درحیطه‬ ‫پردازش‬ ‫سطوح‬ 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 24
 • 25.  ‫سخنرانی‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫فرا‬ ‫گوش‬ % 5  ‫متن‬ ‫خواندن‬ % 10  ‫دیدن‬ + ‫شنیدن‬ % 20  ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ % 30  ‫گروهی‬ ‫بحث‬ % 50  ‫نمودن‬ ‫تولید‬،‫دادن‬ ‫انجام‬،‫نمودن‬ ‫تجربه‬ % 75  ‫تجربه‬ ‫صاحب‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫وسهیم‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬ % 90 1392/8/14 25 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 27.  ‫رمز‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رایانه‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫گذاری‬ ‫رمزگشایی‬ ‫و‬ ( ‫نماد‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ) ، ،‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫عرضه‬ .  ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫از‬ ‫نمادین‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫واجد‬ ‫هوشمندی‬ ‫نظام‬ ‫هر‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫معنا‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ .  ،‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫در‬ ‫بهبودی‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ،‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ . 1392/8/14 27 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 28. ‫مسئله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫گرایی‬ ‫شناخت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫میان‬ ‫فاصله‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫وضعیت‬ ( ‫مطلوب‬ .) ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫فرد‬ ‫نگرشی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫درک‬ . ‫انتظارات‬ ‫موج‬ - ‫برونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ - ‫بازگشت‬ ‫و‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ،‫جهت‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ،‫تعادل‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ . ‫کیفیت‬،‫رو‬ ‫ازاین‬ ‫هر‬ ‫یادگیری‬ ‫فعالیت‬ :  ‫به‬ ‫نخست‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ،‫سپس‬ ‫و‬  ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ویافتن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ . 1392/8/14 28 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 29. ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫وتامل‬ ‫تجربه‬،‫تعامل‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫کیفیت‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ : 1 - ‫تعامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ 2 - ‫کردن‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬ 3 - ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫وبهبودی‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫تامل‬ . 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 29
 • 30.  ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شناختی‬ ‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ‫ذهنی‬ (mental representations) ‫چنان‬ ‫از‬ ‫مقاومتی‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ، ،‫نتیجه‬ ‫ودر‬ ‫یادگیری‬ ‫شود‬ .  ،‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ - ‫به‬ ‫را‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫بازنمایی‬ ، ‫یادگیری‬ ،‫آشکار‬ ‫تشریحی‬ ‫نظام‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ،‫مسئله‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫برای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫آورد‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫همیاری‬ ( ،‫تعامل‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تامل‬ ) ‫امر‬ ‫یادگیری‬ ( ‫بازنمای‬ ‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبودی‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ) ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ . 1392/8/14 30 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 32.  ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫یادشده‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :  ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫کیفیت‬ - ‫تجربه‬ ‫یا‬ ،‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫آموزشی‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ،‫یادگیری‬ : .1 ‫آموزشی‬ ‫کادر‬ ‫مداوم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫توسعه‬ ‫ومدیریتی‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫وهنر‬ ‫علم‬ ‫یاددهی‬ - ‫یادگیری‬ ( ‫پداگوژی‬ ) ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫مسئله‬ . 1392/8/14 32 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 33. 2 - ‫تفهیم‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫مرجع‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫افزایی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫وتفاهم‬ ‫وجهانی‬ ‫ملی‬،‫محلی‬ 3 - ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫یادگیری‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیامد‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫مستمر‬ ‫رصد‬ ‫در‬ ،‫مطالبه‬ ‫و‬، ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫بصیرت‬ ‫با‬ ‫حمایتی‬ ‫ملی‬ ‫مقیاس‬ . 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 33
 • 34.  ‫یادگیری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫مسئله‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫درتمرین‬ : .1 ‫نموده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫ونوع‬ ‫شناختی‬ ‫سطح‬ ،‫نخست‬ ( ‫بلوم‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ) .2 ‫حمایتی‬ ‫های‬ ‫ونظام‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یادگیری‬ ‫پیامدهای‬ ،‫سپس‬ ‫برنامه‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫الگوی‬ ‫به‬ ‫عطف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیامدها‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫نمایید‬ ‫نمایی‬ ‫باز‬ ‫ملی‬ ‫درسی‬ . 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 34
 • 35.  ،‫گوتیه‬ ‫ک‬ . ‫م‬،‫وتاردیف‬ . ( 2005 .) ‫پداگوژی‬ : ‫وهنریاددهی‬ ‫علم‬ - ‫یادگیری‬ ( ‫و‬ ‫نظریه‬ ‫تهران‬ : ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫وزارت‬ .  Meirieu,P. Des Methodes en pedagogie. Entretien. Retrieved on 18.06.2013 from: http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/entretienmethodes.pdf .  Pedagogy.ir . HOW WE LEARN DETERMINES THE KIND OF SOCIETY WE BUILD. Retrieved on 11.04.2013 from http://www.pedagogy.ir/ 1392/8/14 35 f.mashayekh@pedagogy.ir
 • 36.  1-B.Bloom,s Taxonomy  2-Unesco,s ICT Competencies for Teachers  3-Learning Theories 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir 36
 • 42.  ‫رفتارگرائی‬ Behaviorism  ‫گرائی‬ ‫شناخت‬ Cognitivism  ‫سازاگرائی‬ ‫فردی‬ Constructivism (individual)  ‫اجتماعی‬ ‫سازاگرائی‬ Constructivism (social) 1392/8/14 42 f.mashayekh@pedagogy.ir f.mashayekh@pedagogy.ir 1392/8/14 42
 • 43. 1392/8/14 f.mashayekh@pedagogy.ir ‫وارتباطات‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫چارچوب‬ ‫مدرسان‬ ‫برای‬ ( ‫منبع‬ : ،‫یونسکو‬ 2011 ) 43