SlideShare a Scribd company logo

effective evaluation ارزشیابی اثربخش

effective evaluation ارزشیابی اثربخش

effective evaluation ارزشیابی اثربخش

1 of 22
Download to read offline
LOGO 
ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی 
Evaluation of Training Effectiveness 
استاد درس: جناب آقای دکتر مهدیزاده 
دکتر کوروش فتحی واجارگاه 
تهیه کننده: محسن شریفی راد )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و ترویج کشاورزی(
تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگوهای مرتبط با آن 
-1 اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدف ها: • 
برخی اثربخشی دوره ها را به عنوان میزان حصول و دستیابی دوره های آموزشی به هدف های تعیین شده تعریف کرده اند. 
.(Tyler and Spector) مهمترین حامیان این دیدگاه ، تایلر و اسپکتر می باشند 
2 – اثربخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه: • 
برخی نیز اثربخشی را کلیه نتایج حاصل از یک برنامه می دانند و معتقدند هردورۀ آموزشی می تواند نتایج قصدشده )هدف 
ها ( و نیز نتایج قصد نشده ) دستاوردهای پنهان ( را به دنبال داشته باشد، ازحامیان این دیدگاه اسکریون و اپل 
.(Apple and Scriven) هستند 
-3 اثربخشی به عنوان تامین رضایت گروه های ذینفع: • 
گروهی نیز این دیدگاه را مطرح میکنند که اثربخشی دوره ها باید از دیدگاه چه کسانی بررسی شود؟ چه کسانی در دوره 
های آموزشی ذینفع هستند؟ آنان چه انتظاری از دوره های آموزشی دارند؟ آیا این انتظارات برآورده می شود؟ مهمترین 
.(Nicols) نظریه پرداز این دیدگاه نیکولز می باشد 
2
تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگوهای مرتبط با آن 
4 – اثربخشی به عنوان رعایت استانداردهای آموزشی: • 
برخی از متخصصان ارزشیابی اثربخشی را در چارچوب استانداردها تعریف می کنند.اگر دوره های آموزشی این استانداردها را 
.(Ashridge) متحقق سازند، دارای اثربخشی هستند که توسط گروه مطالعاتی اشریج تجویز شده است 
-5 ارزشیابی اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی اموزشی: • 
از نظر الوت آیزنر ارزشیابی اثربخشی یک برنامه به معنای بررسی میزان موفقیت برنامه است.انتقاد شدید آیزنر از توزیع فرم 
های ارزشیابی در پایان دوره ها برای ارزشیابی توسط کارآموزان یا مدیران یا مدرسان است. به اعتقاد او کسی صلاحیت 
.(Eishner) قضاوت در بارۀ اثربخشی دوره ها را داردکه دارای تخصص و تجربه باشد 
در این دیدگاه استفاده از روش های کمی به کنارگذاشته می شود و در عوض کسی که دارای تخصص دربارۀ آموزش است 
، با نگاهی زیباشناختی و هنری ، برنامه آموزشی در حال اجرا یا پس از اجرا را نقد می کند 
3
رهیافت جامع در ارزشیابی: مدل کرک پاتریک 
در این الگو که بخش عمده ای از الگوهای قبلی را در خود دارد ، چند سطح برای 
ارزشیابی مطرح شده است. 
Donanld kirk Patrik 
-1 سطح عکس العمل 
-2 سطح یادگیری 
-3 سطح رفتار 
-4 سطح نتایج 
به دوسطح دیگر ارزشیابی سرد گویند )چون مدتی پس 
از اتمام دوره انجام می شود( 
4 
به دو سطح اول ارزشیابی گرم گویند )چون بلافاصله 
پس از پایان دوره انجام می شود(
سطوح مدل کرک پاتریک 
-1 سطح عکس العمل:  
بااستفاده از پرسشنامه های نظرخواهی عکس العمل شرکت کنندگان 
را در بارۀ اینکه دوره اثربخش بوده است یا نه را بررسی می کنند. 
-2 سطح یادگیری:  
در این سطح این سؤال مطرح است که آیا کارآموزان واقعاً آنچه 
که دوره درصدد دستیابی به آن بوده اند، یادگرفته اند یا خیر؟ 
-3 سطح رفتار :  
سؤال این سطح ، آیا بر اثر دوره عملکرد و رفتار حرفه ای کارآموزان 
بهبود یافته است؟ 
این نوع ارزشیابی 6 ماه تا یک سال پس از دوره انجام می شود. 
-4 سطح نتایج :  
پرسش اساسی در این سطح این است که سلزمان چه نفعی از برگزاری دورۀ 
آموزشی برده است؟این نوع ارزشیابی پس از 1 تا 2سال از دوره انجام می شود. 
5
LOGO 
ارزشیابی اثربخشی؛ 
» ارزشیابی واکنش ها « : سطح اول 
Evaluating Reactions

Recommended

برنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محوربرنامه ریزی درسی مدرسه محور
برنامه ریزی درسی مدرسه محورMohsen Sharifirad
 
سیاستها و روشهای منابع انسانی، رفتار سازمانی
سیاستها و روشهای منابع انسانی، رفتار سازمانیسیاستها و روشهای منابع انسانی، رفتار سازمانی
سیاستها و روشهای منابع انسانی، رفتار سازمانیmhdpaknejad
 

More Related Content

Similar to effective evaluation ارزشیابی اثربخش

ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیPEDAGOGY.IR
 
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxQualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxMohamad Ashrafi
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیmohammad nourian
 
ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان  ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان Puran Maher
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
 
beginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptx
beginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptxbeginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptx
beginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptxAsgharFeizi2
 
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیtarasad
 
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيمدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيOmid Aminzadeh Gohari
 
Assessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopEisa Rezaei
 
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنانمدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنانnarges chegonian
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
 

Similar to effective evaluation ارزشیابی اثربخش (20)

Performance management farsi
Performance management farsiPerformance management farsi
Performance management farsi
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
 
Nursing management
Nursing managementNursing management
Nursing management
 
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxQualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
 
ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان  ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
 
ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکردارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد
 
beginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptx
beginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptxbeginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptx
beginning for the rest of the journey towards the greening TVET.pptx
 
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
 
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگيمدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
مدیریت منابع انساني بر اساس رويكرد شايستگي
 
Competency based hrm_2
Competency based hrm_2Competency based hrm_2
Competency based hrm_2
 
Competency based hrm
Competency based hrmCompetency based hrm
Competency based hrm
 
Competency based hrm
Competency based hrmCompetency based hrm
Competency based hrm
 
فغثث
فغثثفغثث
فغثث
 
Assessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshopAssessment Design and Development workshop
Assessment Design and Development workshop
 
مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنانمدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت عملکرد کارکنان
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
 
Or project
Or projectOr project
Or project
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
 

More from Mohsen Sharifirad

Grounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانGrounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانMohsen Sharifirad
 
Qualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachQualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachMohsen Sharifirad
 
the modern practice of adult education
the modern practice of adult educationthe modern practice of adult education
the modern practice of adult educationMohsen Sharifirad
 
Active Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamActive Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamMohsen Sharifirad
 
New Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyNew Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyMohsen Sharifirad
 
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Mohsen Sharifirad
 
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیUsing ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیMohsen Sharifirad
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 

More from Mohsen Sharifirad (16)

Grounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانGrounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیان
 
Qualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachQualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative Reseach
 
the modern practice of adult education
the modern practice of adult educationthe modern practice of adult education
the modern practice of adult education
 
Active Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamActive Learning - Listening Team
Active Learning - Listening Team
 
Buzz group
Buzz groupBuzz group
Buzz group
 
Culture and leadership
Culture and leadershipCulture and leadership
Culture and leadership
 
Meta Evaluation
Meta EvaluationMeta Evaluation
Meta Evaluation
 
Adult education
Adult educationAdult education
Adult education
 
CaseStudy
CaseStudyCaseStudy
CaseStudy
 
SEM
SEMSEM
SEM
 
Tips of ads
Tips of adsTips of ads
Tips of ads
 
New Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyNew Technology- Nano Technology
New Technology- Nano Technology
 
تحلیل اهداف
تحلیل اهدافتحلیل اهداف
تحلیل اهداف
 
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
 
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیUsing ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 

effective evaluation ارزشیابی اثربخش

 • 1. LOGO ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی Evaluation of Training Effectiveness استاد درس: جناب آقای دکتر مهدیزاده دکتر کوروش فتحی واجارگاه تهیه کننده: محسن شریفی راد )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و ترویج کشاورزی(
 • 2. تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگوهای مرتبط با آن -1 اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدف ها: • برخی اثربخشی دوره ها را به عنوان میزان حصول و دستیابی دوره های آموزشی به هدف های تعیین شده تعریف کرده اند. .(Tyler and Spector) مهمترین حامیان این دیدگاه ، تایلر و اسپکتر می باشند 2 – اثربخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه: • برخی نیز اثربخشی را کلیه نتایج حاصل از یک برنامه می دانند و معتقدند هردورۀ آموزشی می تواند نتایج قصدشده )هدف ها ( و نیز نتایج قصد نشده ) دستاوردهای پنهان ( را به دنبال داشته باشد، ازحامیان این دیدگاه اسکریون و اپل .(Apple and Scriven) هستند -3 اثربخشی به عنوان تامین رضایت گروه های ذینفع: • گروهی نیز این دیدگاه را مطرح میکنند که اثربخشی دوره ها باید از دیدگاه چه کسانی بررسی شود؟ چه کسانی در دوره های آموزشی ذینفع هستند؟ آنان چه انتظاری از دوره های آموزشی دارند؟ آیا این انتظارات برآورده می شود؟ مهمترین .(Nicols) نظریه پرداز این دیدگاه نیکولز می باشد 2
 • 3. تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگوهای مرتبط با آن 4 – اثربخشی به عنوان رعایت استانداردهای آموزشی: • برخی از متخصصان ارزشیابی اثربخشی را در چارچوب استانداردها تعریف می کنند.اگر دوره های آموزشی این استانداردها را .(Ashridge) متحقق سازند، دارای اثربخشی هستند که توسط گروه مطالعاتی اشریج تجویز شده است -5 ارزشیابی اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی اموزشی: • از نظر الوت آیزنر ارزشیابی اثربخشی یک برنامه به معنای بررسی میزان موفقیت برنامه است.انتقاد شدید آیزنر از توزیع فرم های ارزشیابی در پایان دوره ها برای ارزشیابی توسط کارآموزان یا مدیران یا مدرسان است. به اعتقاد او کسی صلاحیت .(Eishner) قضاوت در بارۀ اثربخشی دوره ها را داردکه دارای تخصص و تجربه باشد در این دیدگاه استفاده از روش های کمی به کنارگذاشته می شود و در عوض کسی که دارای تخصص دربارۀ آموزش است ، با نگاهی زیباشناختی و هنری ، برنامه آموزشی در حال اجرا یا پس از اجرا را نقد می کند 3
 • 4. رهیافت جامع در ارزشیابی: مدل کرک پاتریک در این الگو که بخش عمده ای از الگوهای قبلی را در خود دارد ، چند سطح برای ارزشیابی مطرح شده است. Donanld kirk Patrik -1 سطح عکس العمل -2 سطح یادگیری -3 سطح رفتار -4 سطح نتایج به دوسطح دیگر ارزشیابی سرد گویند )چون مدتی پس از اتمام دوره انجام می شود( 4 به دو سطح اول ارزشیابی گرم گویند )چون بلافاصله پس از پایان دوره انجام می شود(
 • 5. سطوح مدل کرک پاتریک -1 سطح عکس العمل:  بااستفاده از پرسشنامه های نظرخواهی عکس العمل شرکت کنندگان را در بارۀ اینکه دوره اثربخش بوده است یا نه را بررسی می کنند. -2 سطح یادگیری:  در این سطح این سؤال مطرح است که آیا کارآموزان واقعاً آنچه که دوره درصدد دستیابی به آن بوده اند، یادگرفته اند یا خیر؟ -3 سطح رفتار :  سؤال این سطح ، آیا بر اثر دوره عملکرد و رفتار حرفه ای کارآموزان بهبود یافته است؟ این نوع ارزشیابی 6 ماه تا یک سال پس از دوره انجام می شود. -4 سطح نتایج :  پرسش اساسی در این سطح این است که سلزمان چه نفعی از برگزاری دورۀ آموزشی برده است؟این نوع ارزشیابی پس از 1 تا 2سال از دوره انجام می شود. 5
 • 6. LOGO ارزشیابی اثربخشی؛ » ارزشیابی واکنش ها « : سطح اول Evaluating Reactions
 • 7. انواع مختلف پیمایش مبتنی بر پرسشنامه ها در ارزشیابی واکنش ها مهمترین عناصر آموزش عبارتند از: مدرس دوره – موادآموزشی – مسایل سمعی و بصری – امکانات و پشتیبانی دوره – تناسب شغلی 7 -1 روش درجه بندی: • نیز مشهور است، ابتدا عناصر عمده دوره (Report Card Survey) در این روش که به روش پیمایش از طریق کارت گزارش آموزشی را مشخص می کند و سپس از شرکت کنندگان می خواهد تا برای هر یک از آنها درجه یا عدد مشخص نماید – اثربخشی کلی دوره آموزشی -2 پرسشنامه نظرخواهی بسته پاسخ: • در این ابزار ابتدا بیانیه هایی دربارۀ دوره آموزشی تدوین می شود و از شرکت کنندگان خواسته می شود تا نظر خود را دربارۀ اثربخشی دوره اعلام کنند. نظرخواهی عمدتاًبراساس مقیاس لیکرت و می تواند از 5 تا 9 درجه متغیر باشد
 • 8. انواع مختلف پیمایش مبتنی بر پرسشنامه ها در ارزشیابی واکنش ها -3 پرسشنامه های باز پاسخ: • پرسشنامه های باز پاسخ در انتهای دوره توزیع می شوند حول محور مقوله های اصلی سازمان می یابند تعداد سؤالات باید محدود باشد تا پاسخ دهنده رغبت پاسخگویی را داشته باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. (Content Analysis) نتایج حاصل از آن باید با استفاده از تحلیل محتوا • تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از آن: می شود. spss نظرات کارآموزان در قالب اعداد و ارقام وارد نرم افزار می توان میانگین هر سؤال را برای مدرس و دوره محاسبه کرده، سپس دوره ها و مدرسان مختلف را بر حسب آیتم های مختلف با هم مقایسه کرد. دوره هایی که در بالاترین رده قرار می گیرند = طراحی کنندگان دوره مورد تشویق قرار می گیرندو بالعکس آن 8 نیاز به بررسی های مجدد وجود دارد.
 • 9. LOGO ارزشیابی یادگیری کارآموزان - این نوع ارزشیابی تسلط کارآموزان بر دانش و مهارتهای ارائه شده در دوره را نشان می دهد - هدف های عقیم مانده را برای بررسی مجدد مشخص می سازد از این رو این نوع ارزشیابی بسیار مهمتر از ارزشیابی عکس العمل ها یا واکنش های کارآموزان نسبت به کیفیت دوره های آموزشی است.
 • 10. روش های ارزشیابی یادگیری Standard Tests -1 آزمونهای استاندارد ارزشیابی رسمی، برای آماده سازی افراد برای تصدی مشاغل، تهیه و توزیع توسط سازمانهای تخصصی مهمترین کاربردهای این آزمون: ارزیابی میزان تسلط یادگیرندگان بر دانش،مهارت یا بینش موردنظر – ارزیابی میزان مؤثر بودن دوره اموزشی – اطمینان از تحقق یادگیری مورد انتظار در دوره های آموزشی Criterion – referenced -2 آزمونهای ملاک – مرجع در مقابل آزمونهای هنجار -محور هستند، صرف نظر از مقایسه عمکرد کارآموزبا دیگران Self – evaluation -3 خود – ارزیابی نوعی ارزشیابی غیررسمی است ، تسلط بر محتوای دوره برای فرد واجد اهمیت است،صرفنظر از اخذ مدرک 10
 • 11. روش های ارزشیابی یادگیری Learning Contracts -4 قراردادهای یادگیری نوعی ارزشیابی غیر رسمی ، به صورت نوعی توافق قبل از شروع دوره بین مدرس و کارآموزان است مهمترین اشکال قراردادهای یادگیری : ... تهیه گزارش ویژه ... انجام پروژه ... انجام نمونه های کار معین ... مشارکت فعال در کارگاه های آموزشی ... سایر اشکال حسب دوره آموزشی -5 کوئیزهای کلاسی ، بازیها و تکالیف در منزل Class quizzes, games and homework’s assignment عمدتاً برای ارزشیابی از فرد فرد شرکت کنندگان به طور مجزا به کار می رود، برای نظارت مدرس بر میزان پیشرفت فراگیر استفاده می شود و به ندرت برای قضاوت درباره دوره توسط مدرس یا کارشناس استفاده می شود 11
 • 12. نحوه تجزیه و تحلیل و گزارش داده های مرتبط با یادگیری اهداف سنجش یادگیری: الف( تعیین این امر که آیا کارآموزان به هدف یا هدف ها دست یافته اند؟ ب(تعیین اثربخشی دوره های آموزشی استفاده از پیش آزمون)دربرگیرنده کلیه هدف های آموزشی( از فراگیران قبل از دوره برای مقایسه با پس آزمون فراگیران و همچنین آزمونی برای معاف افراد مدعی از برخورداری آگاهی تدوین آزمون ملاک – مرجع اجرای پیش آزمون ارائه آموزش اجرای پس آزمون برای ارزشیابی یادگیری، باید چیزی را به عنوان مبنای مقایسه داشته باشیم. تجزیه و تحلیل نمرات پیش آزمون – پس آزمون نتیجه گیری در خصوص اثربخشی 12
 • 13. LOGO ارزشیابی از انتقال یادگیری)تغییررفتار(
 • 14. پنج پیش زمینه کرک پاتریک برای شناسایی تغییر رفتار شغلی چه چیز افراد را متقاعد می کند تا دست به تغییر بزنند ؟ Desire علاقه و تمایل به تغییر to change یادگیری مهارت مجموعه برای تغییر جدیدی از رفتارها برای جایگزین کردن آنها با رفتارهای موجود  Skill to change درک این جوکاری واقعیت که مساعد رفتار و فعلی Hospitable job climate مطلوب دیگر جواب نمی دهد  دارا بودن محیط حمایتگر برای آزمایش رفتارهای جدید  برخورداری از پاداش بیرونی برای ایجاد تغییر  Support to apply new skills پشتیبانی و حمایت برای به کارگیری مهارت های جدید Reward for behavior change پاداش برای تغییر رفتار 1 2 3 4 35 14
 • 15. نقش آموزش در انتقال مهارت کار دیگری که مدرسان می توانند برای حمایت از انتقال یادگیری به محیط کار انجام دهند ، تهیه و تدوین )) راهنمای شغلی (( یا سایر منابع ضروری است که مشکل بکارگیری مهارت ها در محیط کار را کاهش می ) Microsoft درنرم افزارهای Wizard دهد. )مانند 15
 • 16. روشهای ارزشیابی انتقال مهارت و تغییر رفتار 16
 • 17. LOGO : ارزشیابی نتایج ماهیت و حدود ارزشیابی نتایج آموزشی Evaluation the results of training
 • 18. Diagram آموزش منافع (Ford) مطالعه نتاج حاصل از آموزش نتایج اجتناب از هزینه ها پس انداز )صرفه جویی( منفعت نتایج استراتژیک 18
 • 19. LOGO : ارزشیابی نتایج فرایند ارزشیابی از نتایج Evaluation the results of training
 • 20. )Ford مراحل ارزشیابی نتایج )به نقل از 20
 • 21. مرتبط ساختن پیامدهای آموزشی با نتایج مورد انتظار 21
 • 22. LOGO ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی Evaluation of Training Effectiveness http://sharifirad.com mohsen@sharifirad.com