SlideShare a Scribd company logo

برنامه ریزی درسی مدرسه محور

برنامه ریزی درسی مدرسه محور

1 of 9
Download to read offline
برنامه ریزی درس ی مدرسه 
استاد درس : جناب آقای دکتر مهدیزاده 
L/O/G/O 
محور 
School-Based 
Curriculum Development 
(SBCD) 
موضوع درس: برنامه ریزی آموزش ی
در مفهومی محدود : 
یک شخص می تواند برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را اتخاذ یک سری از تصمیمهای 
مستقل برای کاربرد برنامه های درس ی آماده شده ای بداند که مدیر و معلمان مد رسه 
برگزیده اند 
در مفهومی وسیع : 
برنامه ریزی درس ی مدرسه محور می تواند به عنوان یک فرایند تصمیم گیری نگ ریسته شود 
که شامل فعالیتهای تدوین ، آجرا ، و ارزشیابی کل برنامه های مدرسه می شود 
www.themegallery.com
کانلی ) 1972 ( ، کس ی که روش برنامه ریزی درس ی از بالا به پایین رانقد نمود 
www.themegallery.com 
سیر تاریخی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور 
فرایند برنامه ریزی درس ی از نطر کانلی : 
1) فراهم نمودن ماد برنامه درس ی توسط تدوین کنندگان یا برنامه ریزان بیرونی 
2) برنامه ریزی آموزش ی در کلاس توسط تدوین کنندگانی که استفاده کننده ی برنامه ها نیز می باشند 
• در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 برنامه درس ی مدرسه محور به عنوان بک نظام مکمل 
برای فعالیتهای برنامه ریزی درس ی متمرکز مشروعیت یافت
• ظبق نظریه هریسون ) 1981 ( در مدارس ی که برنامه ریزی مدرسه محور اجرا می شود یک نکایل پویا بین خرده نظامهای مدرسه 
ای از قبیل وظیفه و ساختار ، استفاده از منابع و روابط انسانی وجود دارد 
www.themegallery.com 
ویژگیهای برنامه ریزی درس ی مدرسه محور 
• وظیفه و ساختار 
برنامه ریزی مدرسه محور فقط در مدرسه ای که آمادگی برای آن داشته باشد قابل اجرا است 
اجرای چنین رویه ای مستلزم وجود یک ساختار مردم سالارانه در مدرسه است که نظام ارتباطی آن به صورت افقی نه دیوان سالارانه عم ودی عمل نماید 
روابط انسانی و کاربرد منابع 
چگونه دانش آموز و اولیا در تصمیم گیری مشارکت داده می شوند ؟ چگونه مدرسه اجرای تصمیمها را به گروه های مختلف آموزش ی مدرسه می سپارد ؟ 
منابع چگونه سازماندهی می شوند ؟ شیوه ی هماهنگی و همکاری با سازمانهای خارج از مدرسه برای دریافت توصبه ها و بازخورد متخصصان 
چگونه است ؟ 
در مورد همه مسائل مذکور در بالا ، باید در مدرسه تصمیم گیری بشود ...
www.themegallery.com 
متغیرهای دخیل و میزان گستردگی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور 
• ملاحظه نمودن متغیرهای دخیل و توجه به میزان گستردگی آنها در برنامه ریزی درس ی مدرسه محور 
• ازجمله موارد دخیل عبارتند از 
چه تعدادی از مشارکت کنندگان بالقوه ، به طور حقیقی در فرایند برنامه ریزی درس ی مشارکتمی کنند ؟ 
جایگاه مسئولیت پذیریی برای تصمیمهای برنامه ریزی درس ی کجاست ؟ آیا منشا بیرونی دارد ؟ 
عام یا مختص به یک آموزشگاه خاص است و چه مفهومی از واقعیتهای محیطی پذیرفته می شود؟
• نقش مدرسه و معلم در فرایند برنامه ریزی درس ی مورد تاکید قرار دارد 
• مدرسه ای که برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را در خود جای داده است ، یک مکان 
جذاب برای معلمان فراهم می کند تا فعالیت کنند ، زیرا فضای چنین مدرسه ای حمایت 
کننده و برانگیزاننده است 
w w طw.themegallery.com 
نکات مثبتو منفی در مورد برنامه ریزی درس ی مدرسه محور 
÷ 
• ارتباطهای بین افراد در این گونه مدارس آسان است 
• در این مدارس منزلت معلم بالا است 
• از مشارکت والدین در تدوین برنامه درس ی نیز استقبال می شود 
• دانش آموزان احساس می کنند که یادگیری با نیازهای آنان ارتباط بیشتری دارد 
• کاربرد مواد درس ی موجب ترغیب می شود و تسهیلات لازم برای بهبود کیفیت تدریس فراهم 
می شود

Recommended

effective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشeffective evaluation ارزشیابی اثربخش
effective evaluation ارزشیابی اثربخشMohsen Sharifirad
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
 
Qualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachQualitative research - Quantitative Reseach
Qualitative research - Quantitative ReseachMohsen Sharifirad
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
 ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زاده
ارائه موسسه کتاب پردازان مشهد - محمد انصاری زادهجشنواره سلمان
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 

More Related Content

Similar to برنامه ریزی درسی مدرسه محور

دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
Revolutionizing edu system
Revolutionizing edu systemRevolutionizing edu system
Revolutionizing edu systemSepehr Sharifi
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیmohammad nourian
 
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیtarasad
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهHoma Raeisdana
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیPEDAGOGY.IR
 
ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان  ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان Puran Maher
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
 
21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوبreza kaboli
 
عوامل قصد کارآفرینی
عوامل قصد کارآفرینی عوامل قصد کارآفرینی
عوامل قصد کارآفرینی Dariush Songhori
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
 

Similar to برنامه ریزی درسی مدرسه محور (20)

دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
Revolutionizing edu system
Revolutionizing edu systemRevolutionizing edu system
Revolutionizing edu system
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
 
240
240240
240
 
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسیروش های ارزشیابی کتاب های درسی
روش های ارزشیابی کتاب های درسی
 
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
 
Managing life's projects fa
Managing life's projects faManaging life's projects fa
Managing life's projects fa
 
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
 
Managing life's projects
Managing life's projectsManaging life's projects
Managing life's projects
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
 
ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان  ارزیابی معلمان
ارزیابی معلمان
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازی
 
21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب
 
Km in project based com
Km in project based comKm in project based com
Km in project based com
 
عوامل قصد کارآفرینی
عوامل قصد کارآفرینی عوامل قصد کارآفرینی
عوامل قصد کارآفرینی
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
 

More from Mohsen Sharifirad

Grounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانGrounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانMohsen Sharifirad
 
the modern practice of adult education
the modern practice of adult educationthe modern practice of adult education
the modern practice of adult educationMohsen Sharifirad
 
Active Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamActive Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamMohsen Sharifirad
 
New Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyNew Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyMohsen Sharifirad
 
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Mohsen Sharifirad
 
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیUsing ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیMohsen Sharifirad
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)Mohsen Sharifirad
 

More from Mohsen Sharifirad (15)

Grounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیانGrounded theory نظریه داده بنیان
Grounded theory نظریه داده بنیان
 
the modern practice of adult education
the modern practice of adult educationthe modern practice of adult education
the modern practice of adult education
 
Active Learning - Listening Team
Active Learning - Listening TeamActive Learning - Listening Team
Active Learning - Listening Team
 
Buzz group
Buzz groupBuzz group
Buzz group
 
Culture and leadership
Culture and leadershipCulture and leadership
Culture and leadership
 
Meta Evaluation
Meta EvaluationMeta Evaluation
Meta Evaluation
 
Adult education
Adult educationAdult education
Adult education
 
CaseStudy
CaseStudyCaseStudy
CaseStudy
 
SEM
SEMSEM
SEM
 
Tips of ads
Tips of adsTips of ads
Tips of ads
 
New Technology- Nano Technology
New Technology- Nano TechnologyNew Technology- Nano Technology
New Technology- Nano Technology
 
تحلیل اهداف
تحلیل اهدافتحلیل اهداف
تحلیل اهداف
 
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
Managing agriculture knowledge: role of information and communication techno...
 
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزیUsing ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
Using ICT in Agriculture استفاده از افناوری اطلاعات در کشاورزی
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مربیان (ICT and teaching educators)
 

برنامه ریزی درسی مدرسه محور

 • 1. برنامه ریزی درس ی مدرسه استاد درس : جناب آقای دکتر مهدیزاده L/O/G/O محور School-Based Curriculum Development (SBCD) موضوع درس: برنامه ریزی آموزش ی
 • 2. در مفهومی محدود : یک شخص می تواند برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را اتخاذ یک سری از تصمیمهای مستقل برای کاربرد برنامه های درس ی آماده شده ای بداند که مدیر و معلمان مد رسه برگزیده اند در مفهومی وسیع : برنامه ریزی درس ی مدرسه محور می تواند به عنوان یک فرایند تصمیم گیری نگ ریسته شود که شامل فعالیتهای تدوین ، آجرا ، و ارزشیابی کل برنامه های مدرسه می شود www.themegallery.com
 • 3. کانلی ) 1972 ( ، کس ی که روش برنامه ریزی درس ی از بالا به پایین رانقد نمود www.themegallery.com سیر تاریخی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور فرایند برنامه ریزی درس ی از نطر کانلی : 1) فراهم نمودن ماد برنامه درس ی توسط تدوین کنندگان یا برنامه ریزان بیرونی 2) برنامه ریزی آموزش ی در کلاس توسط تدوین کنندگانی که استفاده کننده ی برنامه ها نیز می باشند • در اواخر دهه ی 1970 و اوایل دهه ی 1980 برنامه درس ی مدرسه محور به عنوان بک نظام مکمل برای فعالیتهای برنامه ریزی درس ی متمرکز مشروعیت یافت
 • 4. • ظبق نظریه هریسون ) 1981 ( در مدارس ی که برنامه ریزی مدرسه محور اجرا می شود یک نکایل پویا بین خرده نظامهای مدرسه ای از قبیل وظیفه و ساختار ، استفاده از منابع و روابط انسانی وجود دارد www.themegallery.com ویژگیهای برنامه ریزی درس ی مدرسه محور • وظیفه و ساختار برنامه ریزی مدرسه محور فقط در مدرسه ای که آمادگی برای آن داشته باشد قابل اجرا است اجرای چنین رویه ای مستلزم وجود یک ساختار مردم سالارانه در مدرسه است که نظام ارتباطی آن به صورت افقی نه دیوان سالارانه عم ودی عمل نماید روابط انسانی و کاربرد منابع چگونه دانش آموز و اولیا در تصمیم گیری مشارکت داده می شوند ؟ چگونه مدرسه اجرای تصمیمها را به گروه های مختلف آموزش ی مدرسه می سپارد ؟ منابع چگونه سازماندهی می شوند ؟ شیوه ی هماهنگی و همکاری با سازمانهای خارج از مدرسه برای دریافت توصبه ها و بازخورد متخصصان چگونه است ؟ در مورد همه مسائل مذکور در بالا ، باید در مدرسه تصمیم گیری بشود ...
 • 5. www.themegallery.com متغیرهای دخیل و میزان گستردگی برنامه ریزی درس ی مدرسه محور • ملاحظه نمودن متغیرهای دخیل و توجه به میزان گستردگی آنها در برنامه ریزی درس ی مدرسه محور • ازجمله موارد دخیل عبارتند از چه تعدادی از مشارکت کنندگان بالقوه ، به طور حقیقی در فرایند برنامه ریزی درس ی مشارکتمی کنند ؟ جایگاه مسئولیت پذیریی برای تصمیمهای برنامه ریزی درس ی کجاست ؟ آیا منشا بیرونی دارد ؟ عام یا مختص به یک آموزشگاه خاص است و چه مفهومی از واقعیتهای محیطی پذیرفته می شود؟
 • 6. • نقش مدرسه و معلم در فرایند برنامه ریزی درس ی مورد تاکید قرار دارد • مدرسه ای که برنامه ریزی درس ی مدرسه محور را در خود جای داده است ، یک مکان جذاب برای معلمان فراهم می کند تا فعالیت کنند ، زیرا فضای چنین مدرسه ای حمایت کننده و برانگیزاننده است w w طw.themegallery.com نکات مثبتو منفی در مورد برنامه ریزی درس ی مدرسه محور ÷ • ارتباطهای بین افراد در این گونه مدارس آسان است • در این مدارس منزلت معلم بالا است • از مشارکت والدین در تدوین برنامه درس ی نیز استقبال می شود • دانش آموزان احساس می کنند که یادگیری با نیازهای آنان ارتباط بیشتری دارد • کاربرد مواد درس ی موجب ترغیب می شود و تسهیلات لازم برای بهبود کیفیت تدریس فراهم می شود
 • 7. • نیاز به سرمایه گذاری زیاد مدرسه برای اجرای موفق این گونه برنامه ها • بی کفایتی معلمان برای تهیه مواد آموزش ی ، محوری ترین موضوع برای انتقاد از این سبکبرنامه ریزی www.themegallery.com نکات مثبتو منفی در مورد برنامه ریزی درس ی مدرسه محور ÷ به شمار می آید • توانایی تخصص ی بیشتر معلمان در زمینه اجرای برنامه های تدوین شده است ، نه نگارشو تدوین برنامه برای اجرا • معلمانی که آموزش داده می شوند و از آنان انتظار می رود فرایند آموزش را محقق سازند ، ضرو رتا برای ساخت مواد درس ی توانایی ندارند • برنامه ریزی مدرسه محور تا حد زیادی به نوآوری و پیش قدمی مدرسه ، منابع مالی و انسانی و حمایت انجمن اولیاء و مربیان مدرسه وابسته است • مدارس از حیث دسترس ی به منابع با یکدیگر متفاوت اند • معیارهای حرفه ای مطرح برای تصمیم گیری ، با منافع ناظر بر حفظ قدرت و کنترل مبادله و مصالحه شود . این گونه مصالحه ها در معیارهای حرفه ای ، کیفیت کار مدرسه را به مخاطره می اندازد
 • 8. چهار حیطه مسائل اصلی وجود دارد که همچنان انباشت تحقیقات جدید و تجربه های فراوان را می طلبد : www.themegallery.com چشم انداز آینده و تحقیقات مربوطه انتظار میرود وظیفه مدارس در مورد تدوین برنامه های درس ی وفشار ناش ی از آن کاهش نیابد • الف : تبیین عملکرد معلمان مدارس در فرایند برنامه ریزی درس ی و مشخص کردن راههایی برای به کاربستن مهارت و چیرگی آنان در مراحل مختلف تدوین برنامه درس ی و اجرای آن • ب : اضافه کردن مهارتهای برنامه ریزی درس ی مدرسه محور در برنامه های آموزش ی قبل و ضمن خدمت معلمان • ج : ایجاد شیوه های مختلف همکاری بین فعالیت های مربوط به برنامه های درس ی معلمان و افرادی که در حیطه های مختلف برنامه درس ی مشخص اند • د : مشخص کردن میزان و شرایط مشارکت دانش آموزان و اولیاء در برنامه ریزی درس ی مدرسه محور
 • 9. برنامه ریزی درس ی مدرسه برگرفته از L/O/G/O محور Sabar (1989),School Based Curriculum Development, International Encyclopedia of Education,Supplementary Volume(1989), Nposthelwaiteand T . Husen (Eds). ترجمه دکتر احمدرضانصراصفهانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ارائه دهنده : محسن شریفی راد mohsen@sharifirad.com 89 – نیمسال دوم 90