Braque: Paisatge a l'Estaque

Paisatge de l’Estaque

                     Documentació general

                       Catalogació:
                       Autor: Georges Braque
                           (1892-1963)
                       Títol: Paisatge de l’Estaque
                       Cronologia: 1908
                       Localització: Kuntmuseum
                              (Berna)
                       Estil: cubisme analític

                       Anàlisi material:
                       Dimensions. 81 cm x 65 cm
                       Suport: tela
                       Tècnica: oli
http://www.xtec.es/~jarrimad/contemp/braque.html
Descripció formal

“El verd d’unes petites plantes,
situades a la parta inferior del
quadre, introdueix l’espectador en
………”(Explica tot el que hi veus i la
manera com està representat allò
que descrius)
Anàlisi formal:  Elements plàstics

Important línia i                    Tons més freds a
color definidores                    la part de dalt.
de les qualitats
permanents dels                     Traç gruixut,
objectes                         contorns objectes
                             ben marcats.
Clarobscur
pràcticament                       Petites
desaparegut                       pinzellades: fan
                             vibrar la
Paleta apagada:                     superfície.
blau verdós
predomina,                        L’austeritat dels
accentuant la                      colors vol centrar
irrealitat                        l’atenció en la
                             puresa de les
Marrons i tons                      formes.
càlids a la part
de baix.                         Aquesta paleta
                             apagada
                             estructura les
                             formes del
                             paisatge en cossos
                             geomètrics.
Composició    Conserva cert
         efecte de
Manca font    profunditat.
lluminosa
externa
         No a la
         perspectiva
Els objectes
         tradicional
irradien la
seva pròpia
llum
         L'espai se
         suggereix amb
         una trama de
Quadre tancat  plans
en si mateix,  perpendiculars
no té horitzó.

Format per un
conjunt
d’objectes,
disposats
ordenadament
L’estructura
Barreja de   arquitectònica
formes i    reduïda a prismes
fons.     rectangulars

Cases,     Ombrejat per
elements    plasmar el volum,
de la     donant als
natura...   objectes aparença
reduïts a   plana i alhora
figures    tridimensional
polièdriques
(quadrats,
rectangles,  “No n’hi ha prou
prismes,    de fer veure el
trapezis...)  que s’ha pintat;
        s’ha de fer tocar”
Volums com       (Braque)
el cristall
de quars,   Cada objecte
superposats  desplegat
però      necessita un
conservant   desplaçament, per
l’autonomia  tant una seqüència
        temporal.
Georges Braque (1892-1963)
Pintor i escultor rellevant del segle XX francès que, juntament amb Picasso,
desenvolupà el cubisme. Va créixer a Le Havre i estudià a l’Escola de Belles
Arts d’aquesta ciutat. Va treballar com a decorador, però mai deixà de
pintar. Començà com a impressionista, però aviat adoptaria el fauvisme. Fou
influenciat per Gauguin i per l’exposició del Saló de Tardor de 1905.
                   Obres fauvistes de Braque, exhibides el
                   1907, amb èxit, al Saló dels
                   Independents de París. També començà
                   a rebre una gran influència de Cézanne.
Estil                     Naixement del Cubisme
                                    Personalitats destacades del
                                    moviment
         Paul Cézanne
         L'any 1907 es celebra una gran exposició
         retrospectiva de l'obra d’aquest artista i causà un
         gran impacte en els ambients artístics i en Braque                                              G. Braque
                                              Paisatges de
                                               l’Estaque
                                                 1907
      P. Picasso
      Les demoselles
      d’Avignon
      1907


                        Guillaume Apollinaire
                        crític, poeta, col·leccionista i
                        promotor de les avantguardes
                          Henry Khanweiler
                          galerista i negociant
                          que tingué l'astúcia,
                          arriscada, d’adquirir
                          les obres, de Braque i
   Picasso. Retrat de               Picasso, a mesura que
Henry Khanweiler. 1910               s'anaven realitzant
Les demoiselles
d'Avignon
Picasso el pintà l’any
1907 i representa una
escena del bordell del
carrer d'Avinyó.
Per alguns suposa el
naixement del cubisme
Abandonà tots els
convencionalismes
pictòrics: el modelat, la
profunditat i l’espai i les
figures s’aplanen,
fonent-se.
Els rostres sintetitzen la
visió frontal i lateral.
El punt de vista ja no és
únic i immòbil, com a la
pintura tradicional, sinó
que els punts de vista es
multipliquen.
Interpretació
L’Exposició antològica de Cézanne del 1907 impressionà a
Braque tant com per fer-li canviar el seu concepte sobre la
pintura. Es fascinà per la geometria dels postimpressionistes, i
començà a pintar paisatges a la seva casa de l’Estaque. També
influí en el naixement del cubisme el coneixement de l’art
primitiu africà que arribava a Europa a principis del segle XX.

“A partir de l'any 1909 P. Picasso i G. Braque decidiren
treballar plegats i compartir experiments i troballes. Els
preocupava més arribar a un nou llenguatge pictòric que no pas
el valor estètic dels seus quadres, i això els portà a centrar-
se en motius banals del seu entorn quotidià: bodegons amb
ampolles, gerres, diaris o instruments musicals i retrats
d'amics i coneguts. El seu objectiu era desenvolupar un
mètode pictòric essencialment realista, que prescindís de la
descripció naturalista dels detalls per cercar l'estructura
bàsica dels objectes en l'espai.”


La proposta cubista implica oferir a l'espectador una
composició d'imatges de diferents punts de vista de l'objecte.


    http://www.edu365.cat/batxillerat/art/cubisme/el_cubisme.htm
Els quadres de Braque del període 1908–1913 començaren a reflectir el seu nou interès
per la geometria i la perspectiva simultània. Va realitzar un estudi intens dels efectes de
la llum i la perspectiva i els mitjans tècnics que els pintors usaven per representar
aquests efectes, posant en qüestió les convencions artístiques establertes. En els seus
paisatges de pobles, per exemple, Braque reduïa sovint una estructura arquitectònica a
una forma geomètrica aproximada a un cub, tot i fent les ombres de forma que semblés
alhora plana i tridimensional. D'aquesta manera Braque atreia l'atenció a la essència de
la il·lusió òptica i la representació artística.
A principis de 1909, Braque començà a treballar al costat de Pablo Picasso que havia
estat desenvolupant una aproximació similar a la pintura. Ambdós artistes produïren obres
de colors neutralitzats i patrons complexos de formes planes, anomenades avui com
Cubisme analític. El 1912, començaren a experimentar amb el collage. La seva producció
en col·laboració continuà fins al 1914 quan Braque s'allistà a l'exèrcit francès, deixant
París per lluitar en la Primera Guerra Mundial.
                                       Natura morta
                                       (1909) Picasso

   Fàbrica d'Horta d'Ebre (1909) Picasso
Braque presentà al "Salon
d'Automne de 1908" els paisatges
pintats a L'Estaque, el jurat les
rebutjà tot i que Henri Matisse,
considerat l'iniciador del
moviment "fauve", pertanyia a
aquest jurat.


El crític d'art Louis de
Vauxcelles, el 14 de novembre de
1908 en la revista «Gil Blas», les
descrigué com des bizarreries
cubiques (unes coses estranyes de
forma cúbica) i donà així nom al
que seria el moviment "cubista".

El quadre que ens ocupa pertany
per tant al cubisme analític, i es
una de les moltes obres de
recerca experimental de Braque
Braque hagué d'exposar els seus
en els nous caminis pictòrics
paisatges a la galeria del marxant
Henry Khanweiler. moviment.
iniciats per aquest
Viaducte de l’Estaque
                        (1908) Braque
Camí prop de
l’Estaque (1908)
Braque    Cases de l’Estaque
      (1908) Braque
       Precubisme             Al setembre de 1907 Braque s’està una temporada
     Cubisme cezannià           a l’Estaque (localitat pròxima a Marsella). Les
      (1907- 1909)             obres d’aquesta moment s’allunya de la brillantor
   És caracteritza per la tendència a     cromàtica fauve i anuncia una nova concepció
   les construccions simplificades i
        geomètriques
                        espacial fonamentada en Cézanne.
Noia amb Mandolina
                         (1910) Picasso

    Retrat d’Ambroise Vollard
                       Cubisme hermètic
         (1910) Picasso        (1911-1912)
                       Es la fase més difícil del
                      cubisme, els colors es limiten
    Cubisme analític          a la gamma de torrats, grisos
    (1910-1912)            i negres, i els objectes s'han
 l’objecte s’analitza i es desfà i el    fragmentat tant que gairebé
color es redueix, s’apaga i s’utilitza      queden destruïts
   la gamma de grisos, ocres i
       verdosos          Dona amb guitarra
                     (1911) Picasso
Ampolla i peixos (1910)
Georges Braque
  Cubisme analític
   (hermètic)
              El portuguès 1912. Georges Braque
  (1910-1912)

              Els personatges retratats es
              descomponen en fragments i
Home amb violí (1912)   es relacionen amb el fons per
Georges Braque
              superposició i transparència
El collage s’aplica a partir de 1911 i és una
de les aportacions més importants del
cubisme
          Natura morta amb reixa de cadira (1912)
          Picasso
Cubisme sintètic       Violí i pipa "Le
  (1913-1914)           Quotidien"
  El pintor substituïa els  (1913) Georges
petits fragments per plans       Braque
 més amplis i la gamma de
  colors es fa més rica
No analitzen tant l’objecte,
  sinó que trien el més
 significatiu de cadascun
                Guitarra
                (1913) Picasso
                          Diari, ampolla i paquet de tabac  (1914)
                          Georges Braque
1912. Natura morta i Bach  1913. Guitarra
Braque va ser malferit durant la guerra, i quan continuà la
seva carrera artística el 1917, es va apartar de la ruda
abstracció del cubisme. Treballant tot sol, desenvolupà un
estil més personal, caracteritzat per superfícies
texturitzades i de colors brillants, i —tot seguint el seu
trasllat a la costa de Normandia - la reaparició de la
figura humana. Va pintar moltes natures mortes durant
aquest temps, mantenint l'èmfasi en l'estructura. Durant
la seva recuperació va fer una gran amistat amb l'artista
cubista Juan Gris.
El 1947 coneix Nicolàs Staël i mantenen una relació
d'amistat.
Va continuar treballant durant la resta de la seva vida,
produint una quantitat considerable de pintures, gràfica, i
escultures, totes de gran qualitat contemplativa. Va morir
el 31 d‘agost de 1963 a París.
                   1942.Peix negre

                   1944. Billard
1929. Natura morta
              1939. Artista
              i model

1925.Fruit on tablecloth
1939. Estudi
            1949. Estudi V
1956.
Ocells
del
Louvre
1957. Ocell de foc
Funció

El cubisme és un corrent que s’allunyà molt de la pintura clàssica, presentant la
realitat no com ho faria un mirall, sinó com el pintor sabia que era aquesta.
Aquesta aportació influí considerablement en les generacions posteriors. Per tant la
funció d’aquesta obra i altres semblants va ser obrir el camí cap a noves formes
d’experimentació i de treball pictòric.

A Braque es deuen alguns descobriments fonamentals de l’art contemporani:

-El plantejament del problema pictòric en termes d’espai.
-Els pigments barrejats amb sorra.
-Les imitacions de fusta i marbre.
-La inserció al quadre de tipus d’impremta, lletres, nombres i signes.

La tècnica del papier collé, que també utilitzà, i que donà lloc als collages, la va
agafar d’una obra de Picasso.

Per un altre costat ja quedà clar que la natura és una cosa, i l’expressió artística
una altra de diferent. L’art ja no tracta de reflectir la realitat des del punt de
vista naturalista, sinó altres coses, diferents segons cada artista i corrent en
particular.
Models i influències

L’exposició retrospectiva de Cézanne, del 1907, fou un fet clau en
l’evolució del cubisme. En Braque la influència es nota sobretot en els
paisatges de l’Estaque, on també havia pintat Cézanne en la dècada de
1980, iniciant la seva idea de que a la natura tot podia ser reduït a
formes geomètriques.

Aquests paisatges varen ser la base de l’obra cubista de Braque, pintada
entre 1907 i 1914, i que fou el punt de partida d’altres artistes com
Juan Gri8s, Robert Delaunay o Fernand Léger.

També és clau la influència recíproca produïda aquests anys entre l’obra
de Picasso i Braque.
Juan Gris
          Juan José Victoriano González


          És un altre pintor
          cubista del moment
Tauler de dames i cartes (1915)
                          Fantômas (1915)
                              Ampolla
                           d'Anís el Mono
                               (1914)
1 of 24

Recommended

Impressionisme i Puntillisme by
Impressionisme i PuntillismeImpressionisme i Puntillisme
Impressionisme i PuntillismeAssumpció Granero
6.1K views166 slides
Fortuny: La vicaria by
Fortuny: La vicariaFortuny: La vicaria
Fortuny: La vicariaCarme Aranda- Mònica Navarro
36.8K views26 slides
ARQUITECTURA SEGLE XIX by
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXAntonio Núñez
38.4K views27 slides
El realisme by
El realismeEl realisme
El realismeJulia Valera
15.4K views35 slides
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbe by
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbeFitxa 74 déjeuner sur l'herbe
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbeJulia Valera
6.1K views10 slides
Fitxa 75 sol ixent. impressió. by
Fitxa 75 sol ixent. impressió.Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.Julia Valera
7.9K views17 slides

More Related Content

What's hot

Dalí: Persistència de la memòria by
Dalí: Persistència de la memòriaDalí: Persistència de la memòria
Dalí: Persistència de la memòriaCarme Aranda- Mònica Navarro
39.5K views47 slides
Postimpressionisme by
PostimpressionismePostimpressionisme
PostimpressionismeJulia Valera
14K views9 slides
Courbert: Enterrament a Ornans by
Courbert: Enterrament a OrnansCourbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a OrnansCarme Aranda- Mònica Navarro
33.3K views22 slides
Monet: Sol ixent. Impressió by
Monet: Sol ixent. ImpressióMonet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. ImpressióCarme Aranda- Mònica Navarro
28.9K views21 slides
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950) by
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)Antonio Núñez
37K views23 slides
Goya.el 3 maig by
Goya.el 3 maigGoya.el 3 maig
Goya.el 3 maigCarme Aranda- Mònica Navarro
11.9K views43 slides

What's hot(20)

Fitxa 76. nit estrellada (versió de 1889) by Julia Valera
Fitxa 76. nit estrellada (versió de 1889)Fitxa 76. nit estrellada (versió de 1889)
Fitxa 76. nit estrellada (versió de 1889)
Julia Valera4.6K views
Fitxa 67 la llibertant guiant el poble by Julia Valera
Fitxa 67 la llibertant guiant el pobleFitxa 67 la llibertant guiant el poble
Fitxa 67 la llibertant guiant el poble
Julia Valera5.9K views
Fitxa 77 jugadors de cartes by Julia Valera
Fitxa 77 jugadors de cartesFitxa 77 jugadors de cartes
Fitxa 77 jugadors de cartes
Julia Valera4.5K views
L'impressionisme i... by Julia Valera
L'impressionisme i...L'impressionisme i...
L'impressionisme i...
Julia Valera15.2K views
Realisme - Impressionisme by ramonagusba
Realisme - ImpressionismeRealisme - Impressionisme
Realisme - Impressionisme
ramonagusba4.1K views
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913 by Antonio Núñez
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
Antonio Núñez38.6K views
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA by Antonio Núñez
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
Antonio Núñez35.4K views

Viewers also liked

Claude Monet by
Claude MonetClaude Monet
Claude Monetmeralx3
1.5K views7 slides
Monet: Sol naixent. Impressió. by
Monet: Sol naixent. Impressió.Monet: Sol naixent. Impressió.
Monet: Sol naixent. Impressió.Carme Aranda- Mònica Navarro
11.9K views21 slides
Rodin: El pensador by
Rodin: El pensadorRodin: El pensador
Rodin: El pensadorCarme Aranda- Mònica Navarro
8.6K views32 slides
Rodin: El pensador by
Rodin: El pensadorRodin: El pensador
Rodin: El pensadorCarme Aranda- Mònica Navarro
10.3K views37 slides
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella by
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
10.4K views27 slides
Tour Eiffel by
Tour EiffelTour Eiffel
Tour EiffelCarme Aranda- Mònica Navarro
18.6K views29 slides

Similar to Braque: Paisatge a l'Estaque

88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap by
88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap
88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diaprhuguethuguet
1.3K views31 slides
Braque. Paisatge De L Estaque by
Braque. Paisatge De L EstaqueBraque. Paisatge De L Estaque
Braque. Paisatge De L EstaqueCarme Aranda- Mònica Navarro
4.2K views22 slides
13 Paisatge de L'Estaque by
13 Paisatge de L'Estaque13 Paisatge de L'Estaque
13 Paisatge de L'EstaqueRamon Pujola
612 views14 slides
Cubisme: Picasso by
Cubisme: PicassoCubisme: Picasso
Cubisme: Picassohistorialavilaroja
1.5K views19 slides
Unitat 50. paisatge de l'estaque de georges braque by
Unitat 50. paisatge de l'estaque de georges braqueUnitat 50. paisatge de l'estaque de georges braque
Unitat 50. paisatge de l'estaque de georges braquetomasggm
344 views2 slides
Comentari sobre el paisatge de l’estaque by
Comentari sobre el paisatge de l’estaqueComentari sobre el paisatge de l’estaque
Comentari sobre el paisatge de l’estaquerosaalmata
323 views15 slides

Similar to Braque: Paisatge a l'Estaque(20)

88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap by rhuguethuguet
88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap
88 Paisatge A Lestaque Mcaranda +Vv09 31 Diap
rhuguethuguet1.3K views
13 Paisatge de L'Estaque by Ramon Pujola
13 Paisatge de L'Estaque13 Paisatge de L'Estaque
13 Paisatge de L'Estaque
Ramon Pujola612 views
Unitat 50. paisatge de l'estaque de georges braque by tomasggm
Unitat 50. paisatge de l'estaque de georges braqueUnitat 50. paisatge de l'estaque de georges braque
Unitat 50. paisatge de l'estaque de georges braque
tomasggm344 views
Comentari sobre el paisatge de l’estaque by rosaalmata
Comentari sobre el paisatge de l’estaqueComentari sobre el paisatge de l’estaque
Comentari sobre el paisatge de l’estaque
rosaalmata323 views
Paisatge a l'estaque, de Georges Braque by Albert Jiménez
Paisatge a l'estaque, de Georges BraquePaisatge a l'estaque, de Georges Braque
Paisatge a l'estaque, de Georges Braque
Albert Jiménez809 views
14 Tres nus en el bosc by Ramon Pujola
14 Tres nus en el bosc14 Tres nus en el bosc
14 Tres nus en el bosc
Ramon Pujola431 views
Treball de recuperació plàstica by valleteje
Treball de recuperació plàsticaTreball de recuperació plàstica
Treball de recuperació plàstica
valleteje1.6K views
16a . p. cézanne. jugadors de cartes by jgutier4
16a . p. cézanne. jugadors de cartes16a . p. cézanne. jugadors de cartes
16a . p. cézanne. jugadors de cartes
jgutier41.5K views

More from Carme Aranda- Mònica Navarro

5. Catalunya dins la Corona d'Aragó by
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'AragóCarme Aranda- Mònica Navarro
24.1K views27 slides
4.Orígens de Catalunya by
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de CatalunyaCarme Aranda- Mònica Navarro
31.9K views26 slides
Art gòtic by
Art gòticArt gòtic
Art gòticCarme Aranda- Mònica Navarro
69.2K views42 slides
Art romànic by
Art romànicArt romànic
Art romànicCarme Aranda- Mònica Navarro
10.8K views35 slides
Unitat 13. Un món dividit en blocs by
Unitat 13. Un món dividit en blocsUnitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocsCarme Aranda- Mònica Navarro
2.7K views47 slides
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament by
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupamentUnitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupamentCarme Aranda- Mònica Navarro
2K views50 slides

More from Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Braque: Paisatge a l'Estaque

 • 1. Paisatge de l’Estaque Documentació general Catalogació: Autor: Georges Braque (1892-1963) Títol: Paisatge de l’Estaque Cronologia: 1908 Localització: Kuntmuseum (Berna) Estil: cubisme analític Anàlisi material: Dimensions. 81 cm x 65 cm Suport: tela Tècnica: oli http://www.xtec.es/~jarrimad/contemp/braque.html
 • 2. Descripció formal “El verd d’unes petites plantes, situades a la parta inferior del quadre, introdueix l’espectador en ………” (Explica tot el que hi veus i la manera com està representat allò que descrius)
 • 3. Anàlisi formal: Elements plàstics Important línia i Tons més freds a color definidores la part de dalt. de les qualitats permanents dels Traç gruixut, objectes contorns objectes ben marcats. Clarobscur pràcticament Petites desaparegut pinzellades: fan vibrar la Paleta apagada: superfície. blau verdós predomina, L’austeritat dels accentuant la colors vol centrar irrealitat l’atenció en la puresa de les Marrons i tons formes. càlids a la part de baix. Aquesta paleta apagada estructura les formes del paisatge en cossos geomètrics.
 • 4. Composició Conserva cert efecte de Manca font profunditat. lluminosa externa No a la perspectiva Els objectes tradicional irradien la seva pròpia llum L'espai se suggereix amb una trama de Quadre tancat plans en si mateix, perpendiculars no té horitzó. Format per un conjunt d’objectes, disposats ordenadament
 • 5. L’estructura Barreja de arquitectònica formes i reduïda a prismes fons. rectangulars Cases, Ombrejat per elements plasmar el volum, de la donant als natura... objectes aparença reduïts a plana i alhora figures tridimensional polièdriques (quadrats, rectangles, “No n’hi ha prou prismes, de fer veure el trapezis...) que s’ha pintat; s’ha de fer tocar” Volums com (Braque) el cristall de quars, Cada objecte superposats desplegat però necessita un conservant desplaçament, per l’autonomia tant una seqüència temporal.
 • 6. Georges Braque (1892-1963) Pintor i escultor rellevant del segle XX francès que, juntament amb Picasso, desenvolupà el cubisme. Va créixer a Le Havre i estudià a l’Escola de Belles Arts d’aquesta ciutat. Va treballar com a decorador, però mai deixà de pintar. Començà com a impressionista, però aviat adoptaria el fauvisme. Fou influenciat per Gauguin i per l’exposició del Saló de Tardor de 1905. Obres fauvistes de Braque, exhibides el 1907, amb èxit, al Saló dels Independents de París. També començà a rebre una gran influència de Cézanne.
 • 7. Estil Naixement del Cubisme Personalitats destacades del moviment Paul Cézanne L'any 1907 es celebra una gran exposició retrospectiva de l'obra d’aquest artista i causà un gran impacte en els ambients artístics i en Braque G. Braque Paisatges de l’Estaque 1907 P. Picasso Les demoselles d’Avignon 1907 Guillaume Apollinaire crític, poeta, col·leccionista i promotor de les avantguardes Henry Khanweiler galerista i negociant que tingué l'astúcia, arriscada, d’adquirir les obres, de Braque i Picasso. Retrat de Picasso, a mesura que Henry Khanweiler. 1910 s'anaven realitzant
 • 8. Les demoiselles d'Avignon Picasso el pintà l’any 1907 i representa una escena del bordell del carrer d'Avinyó. Per alguns suposa el naixement del cubisme Abandonà tots els convencionalismes pictòrics: el modelat, la profunditat i l’espai i les figures s’aplanen, fonent-se. Els rostres sintetitzen la visió frontal i lateral. El punt de vista ja no és únic i immòbil, com a la pintura tradicional, sinó que els punts de vista es multipliquen.
 • 9. Interpretació L’Exposició antològica de Cézanne del 1907 impressionà a Braque tant com per fer-li canviar el seu concepte sobre la pintura. Es fascinà per la geometria dels postimpressionistes, i començà a pintar paisatges a la seva casa de l’Estaque. També influí en el naixement del cubisme el coneixement de l’art primitiu africà que arribava a Europa a principis del segle XX. “A partir de l'any 1909 P. Picasso i G. Braque decidiren treballar plegats i compartir experiments i troballes. Els preocupava més arribar a un nou llenguatge pictòric que no pas el valor estètic dels seus quadres, i això els portà a centrar- se en motius banals del seu entorn quotidià: bodegons amb ampolles, gerres, diaris o instruments musicals i retrats d'amics i coneguts. El seu objectiu era desenvolupar un mètode pictòric essencialment realista, que prescindís de la descripció naturalista dels detalls per cercar l'estructura bàsica dels objectes en l'espai.” La proposta cubista implica oferir a l'espectador una composició d'imatges de diferents punts de vista de l'objecte. http://www.edu365.cat/batxillerat/art/cubisme/el_cubisme.htm
 • 10. Els quadres de Braque del període 1908–1913 començaren a reflectir el seu nou interès per la geometria i la perspectiva simultània. Va realitzar un estudi intens dels efectes de la llum i la perspectiva i els mitjans tècnics que els pintors usaven per representar aquests efectes, posant en qüestió les convencions artístiques establertes. En els seus paisatges de pobles, per exemple, Braque reduïa sovint una estructura arquitectònica a una forma geomètrica aproximada a un cub, tot i fent les ombres de forma que semblés alhora plana i tridimensional. D'aquesta manera Braque atreia l'atenció a la essència de la il·lusió òptica i la representació artística. A principis de 1909, Braque començà a treballar al costat de Pablo Picasso que havia estat desenvolupant una aproximació similar a la pintura. Ambdós artistes produïren obres de colors neutralitzats i patrons complexos de formes planes, anomenades avui com Cubisme analític. El 1912, començaren a experimentar amb el collage. La seva producció en col·laboració continuà fins al 1914 quan Braque s'allistà a l'exèrcit francès, deixant París per lluitar en la Primera Guerra Mundial. Natura morta (1909) Picasso Fàbrica d'Horta d'Ebre (1909) Picasso
 • 11. Braque presentà al "Salon d'Automne de 1908" els paisatges pintats a L'Estaque, el jurat les rebutjà tot i que Henri Matisse, considerat l'iniciador del moviment "fauve", pertanyia a aquest jurat. El crític d'art Louis de Vauxcelles, el 14 de novembre de 1908 en la revista «Gil Blas», les descrigué com des bizarreries cubiques (unes coses estranyes de forma cúbica) i donà així nom al que seria el moviment "cubista". El quadre que ens ocupa pertany per tant al cubisme analític, i es una de les moltes obres de recerca experimental de Braque Braque hagué d'exposar els seus en els nous caminis pictòrics paisatges a la galeria del marxant Henry Khanweiler. moviment. iniciats per aquest
 • 12. Viaducte de l’Estaque (1908) Braque Camí prop de l’Estaque (1908) Braque Cases de l’Estaque (1908) Braque Precubisme Al setembre de 1907 Braque s’està una temporada Cubisme cezannià a l’Estaque (localitat pròxima a Marsella). Les (1907- 1909) obres d’aquesta moment s’allunya de la brillantor És caracteritza per la tendència a cromàtica fauve i anuncia una nova concepció les construccions simplificades i geomètriques espacial fonamentada en Cézanne.
 • 13. Noia amb Mandolina (1910) Picasso Retrat d’Ambroise Vollard Cubisme hermètic (1910) Picasso (1911-1912) Es la fase més difícil del cubisme, els colors es limiten Cubisme analític a la gamma de torrats, grisos (1910-1912) i negres, i els objectes s'han l’objecte s’analitza i es desfà i el fragmentat tant que gairebé color es redueix, s’apaga i s’utilitza queden destruïts la gamma de grisos, ocres i verdosos Dona amb guitarra (1911) Picasso
 • 14. Ampolla i peixos (1910) Georges Braque Cubisme analític (hermètic) El portuguès 1912. Georges Braque (1910-1912) Els personatges retratats es descomponen en fragments i Home amb violí (1912) es relacionen amb el fons per Georges Braque superposició i transparència
 • 15. El collage s’aplica a partir de 1911 i és una de les aportacions més importants del cubisme Natura morta amb reixa de cadira (1912) Picasso
 • 16. Cubisme sintètic Violí i pipa "Le (1913-1914) Quotidien" El pintor substituïa els (1913) Georges petits fragments per plans Braque més amplis i la gamma de colors es fa més rica No analitzen tant l’objecte, sinó que trien el més significatiu de cadascun Guitarra (1913) Picasso Diari, ampolla i paquet de tabac (1914) Georges Braque
 • 17. 1912. Natura morta i Bach 1913. Guitarra
 • 18. Braque va ser malferit durant la guerra, i quan continuà la seva carrera artística el 1917, es va apartar de la ruda abstracció del cubisme. Treballant tot sol, desenvolupà un estil més personal, caracteritzat per superfícies texturitzades i de colors brillants, i —tot seguint el seu trasllat a la costa de Normandia - la reaparició de la figura humana. Va pintar moltes natures mortes durant aquest temps, mantenint l'èmfasi en l'estructura. Durant la seva recuperació va fer una gran amistat amb l'artista cubista Juan Gris. El 1947 coneix Nicolàs Staël i mantenen una relació d'amistat. Va continuar treballant durant la resta de la seva vida, produint una quantitat considerable de pintures, gràfica, i escultures, totes de gran qualitat contemplativa. Va morir el 31 d‘agost de 1963 a París. 1942.Peix negre 1944. Billard
 • 19. 1929. Natura morta 1939. Artista i model 1925.Fruit on tablecloth
 • 20. 1939. Estudi 1949. Estudi V 1956. Ocells del Louvre
 • 22. Funció El cubisme és un corrent que s’allunyà molt de la pintura clàssica, presentant la realitat no com ho faria un mirall, sinó com el pintor sabia que era aquesta. Aquesta aportació influí considerablement en les generacions posteriors. Per tant la funció d’aquesta obra i altres semblants va ser obrir el camí cap a noves formes d’experimentació i de treball pictòric. A Braque es deuen alguns descobriments fonamentals de l’art contemporani: -El plantejament del problema pictòric en termes d’espai. -Els pigments barrejats amb sorra. -Les imitacions de fusta i marbre. -La inserció al quadre de tipus d’impremta, lletres, nombres i signes. La tècnica del papier collé, que també utilitzà, i que donà lloc als collages, la va agafar d’una obra de Picasso. Per un altre costat ja quedà clar que la natura és una cosa, i l’expressió artística una altra de diferent. L’art ja no tracta de reflectir la realitat des del punt de vista naturalista, sinó altres coses, diferents segons cada artista i corrent en particular.
 • 23. Models i influències L’exposició retrospectiva de Cézanne, del 1907, fou un fet clau en l’evolució del cubisme. En Braque la influència es nota sobretot en els paisatges de l’Estaque, on també havia pintat Cézanne en la dècada de 1980, iniciant la seva idea de que a la natura tot podia ser reduït a formes geomètriques. Aquests paisatges varen ser la base de l’obra cubista de Braque, pintada entre 1907 i 1914, i que fou el punt de partida d’altres artistes com Juan Gri8s, Robert Delaunay o Fernand Léger. També és clau la influència recíproca produïda aquests anys entre l’obra de Picasso i Braque.
 • 24. Juan Gris Juan José Victoriano González És un altre pintor cubista del moment Tauler de dames i cartes (1915) Fantômas (1915) Ampolla d'Anís el Mono (1914)