Unitat 5: L'imperialisme

Unitat 5.
La dominació europea del món
    (1870-1914)




            C.Aranda & J.Manero
L’imperialisme podria definir-se com el
sistema en què la cultura, la política i
l’economia del món s’organitzen segons el
domini d’uns països sobre els altres.
Bàsicament,    els  països   europeus
industrialitzats aconseguiran controlar gran
part del planeta.

El procés s’inicià al segle XV. Al segle XIX
es generalitzarà, amb un caràcter ràpid i
global. Els anys daurats de l’Imperialisme es
donen entre 1870 i 1914. En són
protagonistes les potències europees, els
EEUU i el Japó. Aquests països volen
dominar i conquerir el món (el 1914,
controlaven el 85%).

Té molt a veure amb la Segona Revolució
Industrial.

                        C.Aranda & J.Manero
La Segona Revolució Industrial

           Creixement demogràfic i migracions.

           La població europeu es duplicarà al llarg
           del segle XIX, gràcies a les millores en la
           dieta i als avenços mèdics i sanitaris. La
           mortalitat es reduí, l’esperança de vida
           augmentà, mentre que la natalitat es
           mantenia elevada. El 1914, una quarta part
           de la població mundial es concentrava a
           Europa.

           El creixement demogràfic provocà fortes
           onades migratòries. Entre el 1800 i el
           1914   seixanta  milions    d’europeus
           abandonaren   Europa.  Sobretot       la
           destinació era Amèrica. Els emigrants
           cercaven millorar les seves miserables
           condicions de vida.     C.Aranda & J.Manero
Les noves fonts d’energia i els nous mitjans de
transport.

Entre finals del XIX i inicis del XX dues fonts
d’energia superaren el carbó: el petroli i
l’electricitat.

Aquestes energies eren més netes, eficients i
flexibles. Canviaren la ubicació de les empreses, les   Primer pou de petroli
formes del transport i comunicació, així com la vida       (1859)
quotidiana (telèfon, radio, tramvia, metro,
bombeta, cinematògraf, automòbils, avions...).

Les noves fonts d’energia impulsaren una nova
revolució dels transports. Els vaixells de vapor, les
bicicletes, els automòbils, l’aviació.... Possibilitaren
el naixement d’una nova mobilitat i els
desplaçaments massius a llargues distàncies.


                                C.Aranda & J.Manero
Edison amb el fonògraf i primera bombeta feta per ell
                            C.Aranda & J.Manero
Ford T i el primer tramvia elèctric.

El petroli feu possible l’aparició de
l’automòbil amb les millores al motor
de combustió interna, de Daimler-
Benz a Alemanya a partir de 1900.
El primer automòbil el construí
Peugeot, el 1891 a França.

                    C.Aranda & J.Manero
Fotografia
        original del
      primer vol amb
       motor de la
        historia. A
      l’aparell Orville
       Wright; a la
       dreta, el seu
       germà Wilbur.
         1903




Avió amb el que Bleirot
creuà el Canal de la Mànega
el 1909



      C.Aranda & J.Manero
S’obrien noves rutes marítimes, amb els
 canals de Suez (1869) i Panamà (1914)
             C.Aranda & J.Manero
Canal de Suez inaugurat el 1869




   Canal de Panamà inaugurat el 1914




                 C.Aranda & J.Manero
Samuel F. B. Morse, el 1837, construí un  Model del primer telèfon
telègraf i inventà un alfabet, molt
                      d’Alexandre Graham Bell
pràctic per enviar missatges a distància.




                            GUGLIELMO
                          MARCONI, patentà la
                           ràdio el 1897 i el
                          telègraf sense fils
                             C.Aranda & J.Manero
Les noves indústries.

Les innovacions tecnològiques propiciaren un
gran impuls industrial. Les investigacions
eren fruit del treball de múltiples
especialistes, que volien resultats aplicables
a la producció industrial.

Es descobriren nous productes i noves
aplicacions, creant-se nous tipus d’indústries.

La indústria siderúrgica, la metal·lúrgica,
l’elèctrica, la química... van viure un
creixement espectacular.




                 C.Aranda & J.Manero
Producció d’acer (1880-1912)
  (en milions de tones)




                C.Aranda & J.Manero
Energia utilitzada per la indústria tèxtil de Terrassa (Índex 100 el 1916)




                               C.Aranda & J.Manero
La nova organització del capital i el treball.

        Les innovacions tècniques, la competència, la
        renovació constant, demanaven grans inversions,
        per això es generaren grans gegants empresarials.
        Igualment, es creà el capitalisme financer
        (hòldings).

        La concentració empresarial horitzontal agrupa
        empreses que treballen un mateix sector
        productiu.
Rockefeller
        La concentració empresarial vertical agrupa
        empreses que treballen activitats complementàries
        (càrtel, trust i hòlding).

        El monopoli, implica el control en exclusiva d’un
        producte, imposant els preus sense control.


       Fàbrica Krupp             C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
La competència   demanava  augmentar   la  producció  i   millorar    la
productivitat.

El taylorisme es basa en l’organització científica del treball. Cal eliminar
moviments inútils, així s’optimitza l’esforç de l’obrer i es redueixen costos.
Per això la producció es fa en sèrie per mitjà d’una cadena de muntatge.

El fordisme aplica la cadena de muntatge per a la producció d’automòbils.
Cercar el consum massiu és la gran aportació del fordisme. Amb maquinària
moderna i treballadors especialitzats la producció era enorme i barata.
Així s’estimulava el consum massiu.




                                  C.Aranda & J.Manero
La estandarització permet la producció en sèrie, reduint el temps de
fabricació. La producció massiva permet reduir el preu de cost.
Augmentant el salaris s’augmenta el poder adquisitiu, i amb això les
vendes. El consum s’estimula a més amb crèdits i amb la publicitat.




                            C.Aranda & J.Manero
A nivell intern augmentà també
el comerç, car s’incentivà el
consum amb l’aparició dels
grans magatzems o el sistema
de venda a terminis.

El   comerç   internacional
experimentà un gran impuls,
multiplicant-se per set el seu
volum entre el 1850 i el 1914.

La millora tècnica comportà un
augment de la competència,
tant a nivell intern com a nivell
internacional.   Aparegueren
noves potències industrials,
com Alemanya, França, Bèlgica,
Rússia, encara que la principal
eren els EUA.

         C.Aranda & J.Manero
Les causes de l’Imperialisme
La Segona Revolució Industrial significà que el món quedà dividit entre els
països industrialitzats i els no industrialitzats. Els primers aconseguiren
imposar-se als segons. Europa, amb la seva força demogràfica, tecnològica i
econòmica, aconseguí dominar bona part del planeta.

A partir del 1873 Europa patí una greu crisi econòmica. Inicialment agrícola,
motivada per les importacions cerealístiques. La crisi al camp reduí el
consum, tot i que la indústria mantenia la producció. Per això es donà una
greu crisi de sobreproducció. Les indústries tancaven i augmentava l’atur.

Per sortir de la crisi es van reorganitzar
les indústries, es millorà la tecnologia i
es cercaren nous mercats a Àsia, Àfrica
o Amèrica Llatina. El proteccionisme
europeu obligava a mirar a la resta del
món.



               C.Aranda & J.Manero
Els factors econòmics.

Les explicacions tradicionals vinculen el colonialisme a les necessitats
econòmiques occidentals. Calien nous mercats, noves primeres matèries i
nous llocs d’inversió.

Les darreres investigacions però, matitzen aquesta importància. Es posa en
dubte inclús la rendibilitat econòmica dels imperis.




                               C.Aranda & J.Manero
Els factors polítics.

És una època d’exaltació nacionalista (xovinisme, jingoisme), que es relaciona
directament amb el poder colonial. Les colònies donaven prestigi intern i
internacional, augmentant el poder militar.

Les potències industrials desitjaven augmentar el seu poder polític,
incrementant la seva importància internacional en detriment de la resta de
països. Per això hi ha tensions entre potències. Calia cercar l’equilibri entre
potències.

L’expansió es vincula a l’economia, (Imperialisme capitalista, Dominació
monopolista armada). Per això es volen controlar els principals territoris i les
rutes comercials.




             Von
    Jules Ferry   Bismarck    Chamberlain    Cecil Rhodes
                                  C.Aranda & J.Manero
Els factors demogràfics.

Europa  vivia  un  gran  boom
demogràfic,   l’explosió  blanca.
L’augment demogràfic es donà
simultàniament a un important èxode
rural.

La revolució dels transports feia
possible   importants   onades
migratòries. Es considerava que les
colònies podien ser una bona vàlvula
d’escapament a la tensió social
provocada per l’atur.




                    C.Aranda & J.Manero
Descens de la mortalitat a Europa




                  C.Aranda & J.Manero
L’èxode rural




        C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
Els factors culturals i ideològics.

La llarg del segle XIX es posen de
moda les exploracions científiques i
geogràfiques. Es funden societats
geogràfiques,   els  exploradors
investiguen i obren noves rutes.

Hi ha una clara consiència a Europa
de missió civilitzadora. Amb una
barreja de darwinisme i racisme, els       David Livingstone
europeus creuen que han de difondre
la seva cultura “superior” (societats
colonials).

El colonialisme es disfressa de
paternalisme:  l’home  blanc  ha
d’ajudar als inferiors, instruint-los i
evangelitzant-los      (societats
missioneres).

          Missioners belgues al Congo       C.Aranda & J.Manero
Jules Verne s’inspirà en
     aquestes exploracions




                             Henry Stanley




                            Amundsen explorà
               Peary arribà al Pol Nord
Societats geogràfiques                 L’Antàrtida
                               C.Aranda & J.Manero
El repartiment del món




             C.Aranda & J.Manero
L’imperialisme és la culminació del colonialisme iniciat al segle XVI, tot i que
hi ha diferències entre ambdós.

L’imperialisme es centra en Àfrica, Àsia i el Pacífic. Ràpidament es dominen
gran part d’aquests territoris, que passen a ser controlats per una minoria
europea. Aquest control ocasionarà importants conflictes bèl·lics amb els
pobles dominats i ente les potències dominants.




En la creació de les colònies hi ha una primera fase d’exploració i conquesta
(fàcil degut a la gran superioritat tècnica i militar). Una segona fase
consisteix en organitzat la colònia per, com a darrera etapa, iniciar la seva
explotació.
                                 C.Aranda & J.Manero
Existeixen diverses modalitats de colonització.

La modalitat més extesa és de les colònies
pròpiament dites. La metròpoli exerceix un
control absolut sobre el seu territori. Existeixen
dos tipus de colònies, les de poblament (amb un
important establiment permanent de població
europea, els dominis britànics, que gaudiran
d’autogovern) i les d’explotació (sotmetiment
absolut de les estructures econòmiques i
administratives per part de les empreses i
governs  occidentals.  Assimilació  duanera,
monopoli  metropolità,  intercanvi  desigual
-primeres matèries per manufactures-).

Els protectorats són territoris als quals se’ls
respecta el govern autòcton, però controlat per
la metròpoli. Es donen en cas de territoris de
difícil conquesta o amb un fort govern indígena.

Les concessions es donaven quan el govern local
cedeix temporalment un territori a la metròpoli
(sobretot ports).
                      C.Aranda & J.Manero
Després de la Gran Guerra van néixer els mandats. Una potència colonial
exercia la tutela d’un territori en representació de la SdN. Es tractava de
territoris de les potències derrotades en la guerra.




                               C.Aranda & J.Manero
Els grans imperis colonials
Durant el segle XVIII i fins a la primera meitat del segle XIX la prioritat
era el control de les rutes comercials, i per això s’establien factories a les
costes. A partir del 1870 es donà una gran expansió i conquesta territorial,
centrada bàsicament en Àfrica, Àsia i el Pacífic.




                                C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
L’Imperi britànic




          C.Aranda & J.Manero
Gran Bretanya constituïa l’imperi més gran, amb presència a tots els
continents (33M Km2, 450M persones). Des del 1850 regnava la reina
Victòria, per això també és coneguda com a època victoriana.

Com a colònies de posició o escales tenia Malta, Corfú, Illes Jòniques ,
Gibraltar, Santa Helena, El Cap, Maurici, Aden, Ceilan, Singapur i Hong-
Kong.

A Àsia dominava l’Índia (Índia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka) Birmània,
Singapur, Malàisia, nord de Borneo i Hong-Kong.

A Amèrica Canadà, Antilles, Guaiana i Belice.

El projecte britànic a Àfrica volia extendre el seu domini des del Caire
(Egipte, 1882) a El Cap (1899-1902 Guerra dels Boers). Així, es dominà
Sudàfrica, Rhodèsia, Kènia, Uganda, Somàlia Britànica, Egipte, Costa
d’Or, Sierra Leona, Gàmbia i Nigèria.

Per últim, al Pacífic, es controlava Austràlia i Nova Zelanda.


                                 C.Aranda & J.Manero
L’expansió britànica motivà importants conflictes, tres dels més
destacats van ser:

Guerres de l’opi (1839-42 i 1856-60).

Els britànic introduïen opi en la Xina i a
canvi obtenien seda, te... El govern xinès
prohibí les importacions, esclatant el
conflicte.
La victòria britànica va obrir els ports xinesos al comerç occidental. A
més, Gran Bretanya obtingué la concessió de Hong-kong. La feblesa
xinesa, que mai va ser una colònia, era evident davant occident i el Japó.




                                 C.Aranda & J.Manero
Revolta dels sipais (1857).

Els sipais eren soldats indígenes que servien en
l’exèrcit britànic a l’Índia. En aquell moment la
colònia era controlada per una companyia privada.
La revolta però va fer que el govern britànic
assumís directament el control. L’Índia passà a ser
governada per un virrei. La reina Victòria era
l’Emperadriu (1877).




                   C.Aranda & J.Manero
Guerra anglo-bòer (1880-81 i 1899-1902).

El Regne Unit s’enfrontà amb els colons holandesos (bòers) de Sud-àfrica. Els
britànics del Cap volien extendre els seus dominis a tot el sud del continent,
ja que hi havia importants jaciments. Les repúbliques bòers d’Orange i
Transvaal s’hi enfrontaren. Finalment, els territoris van ser annexats a
l’Imperi Britànic.




                       Guerra
                       anglo-bòer
 Nens i dones boer en un camp de
 concentració, durant la segona guerra
 dels Boers (1899-1902)
                     C.Aranda & J.Manero
L’Imperi francès




   C.Aranda & J.Manero
França era el segon imperi en extensió, destacant la seva presència a
Àsia i Àfrica.

A Àfrica controlava al nord Algèria, Marroc, Tunísia.
A l’Àfrica Occidental Francesa Mauritània, Senegal, Sudan Francès (ara
Malí), Guinea, Costa d’Ivori, Níger, Alto Volta (ara Burkina Faso) i
Dahomey (ara Benín).
A l’Àfrica Equatorial Francesa Gabón, Congo, Ubangui-Txari (ara R.
Centreafricana) i Txad.
A més cal destacar la Somàlia Francesa i Madagascar.

A Àsia dominava la Indoxina Francesa (Vietnam, Laos i Cambotja)

A Amèrica Guadalupe, Guaiana i Martinica.

Per últim, a Oceania controlava la Polinèsia Francesa i Nova Caledònia.

Amb Gran Bretanya es disputava el domini de la zona central d’Àfrica,
produint-se el 1898 el conflicte de Fashoda (est del llac Txad). La guerra
va estar a punt d’esclatar, i únicament la retirada francesa la va impedir.


                                C.Aranda & J.Manero
La resta de territoris europeus
Alemany arribà tard a la cursa colonial. Les seves importants pretensions
provocaren conflictes. A Àfrica aconseguí Tanganika, Camerún, Togo i
Namíbia. A Oceania Nova Guinea, les Bismarck, Carolines i Mariannes.

Holanda controlà l’important territori de les Índies Occidentals
Holandeses, Sumatra, Borneo, Java, Illes Cèlebes, Moluques, part de Timor,
part de Nova Guinea.

Bèlgica posseïa el Congo Belga, un ric territori del cente d’Àfrica.

Itàlia també arribà tard a la cursa colonial, i per això controlà territoris
marginals, com ara Eritrea, Somàlia i Líbia.

Portugal dominava Angola, Moçambic i Guinea-Bissau a Àfrica, i Timor
Oriental i Macao a Àsia.

Espanya, després del desastre del 1898 (pèrdua de Cuba, Filipines, Puerto
Rico, Guam) controlà a Àfrica Guinea, Sidi Ifni, Sàhara Occidental, i el nord
del Marroc.

                                C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
L’Imperi Rus
Durant el segle XIX l’Imperi Rus continuà expansionant-se cap a Sibèria i
cap al sud. Pressionà els britànics a Pèrsia, Afganistan i el Tíbet. Arribà a
lluitar contra el Japó pel control de part de la Xina (guerra russo-japonesa,
1904-05).




                                C.Aranda & J.Manero
L’Imperialisme dels Estats Units
A finals del segle XIX els EUA experimenten un creixement econòmic
brutal. El proteccionisme europeu “obligà” els nordamericans a cercar àrees
de comerç privilegiat.

El darwinisme social va tenir molta difusió en un país que defensava que el
seu espai de domini natural era tot el continent americà (Doctrina Monroe,
1823, “Amèrica per als americans”).

Els EUA intentaren controlar tot el seu territori, comprant Lousiana a
França (1803), Florida a Espanya (1819) i Alaska als russos (1867). També
entraren en guerra contra Mèxic (1846-48) i ocuparen l’oest lluitant contra
els indis.

Volien ampliar el seu domini en el Pacífic i el Carib per tal de controlar les
rutes comercials. Per això compraren Alaska i entraren en guerra amb
Espanya (1898). A diferència d’altres països, preferien la ingerència en els
afers interns dels països i la submissió econòmica (neocolonialisme) al
control directe.


                                 C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
L’expansionisme japonès
La revolució Meijí acabà amb el feudalisme japonès i inicià una època de
modernització i expansió. Es convertí en una potència imperialista.

Els governs volien assegurar-se el control de les primeres matèries, per
això dominaren Corea, Formosa i Manxúria. Aquesta expansió l’enfrontà
amb la Xina i Rússia.




                              C.Aranda & J.Manero
Les relacions entre els imperis colonials
El repartiment ràpid del món (1880-1914) significà una
autèntica cursa colonial, que provocà friccions entre
imperis (Fashoda, Guerra de Cuba (1898), Guerra Russo-
Japonesa (1905)).

Per prevenir aquestes friccions Bismarck impulsà la
Conferència de Berlín el 1885. Hi assistiren 14 països
europeus, que arribaren a acordar certes normes per
regular l’expansió colonial a Àfrica.

Cada potència havia de comunicar quins territoris
considerava com a propis. Qui ocupava una zona
costanera tindria dret a un territori interior
(hinterland). L’ocupació del territori havia de ser
efectiva (no només drets històrics). Per últime,
s’acordava la lliure navegació pels grans rius africans
(Congo, Níger, Zambesi, Nil, Senegal).

Malgrat els acords, els enfrontaments colonials
continuaren i foren una de les causes de la Gran Guerra.
                              C.Aranda & J.Manero
Les conseqüències de l’Imperialisme
A les metròpolis es desenvolupà una clara
consciència de superioritat racial i s’incrementà
l’acumulació de riquesa.

A les colònies, l’impacte econòmic va ser brutal.
Únicament els grups que col·laboraren amb els
colonitzadors resultaren beneficiats. Sempre es
cercava el benefici de la metròpoli, que explota la
colònia. S’imposa un augment de la productivitat
(treball forçat) i una economia monetària
(capitalisme).

S’imposen canvis en l’agricultura basats en
l’especialització   (monoconreu,     plantacions),
l’eliminació de les terres col·lectives i la imposició de
la propietat privada (elits nadives, colonitzadors).

Es creaven algunes infraestructures (per exportar),
però es limitava la seva indústria (per evitar
competència). Les colònies patien l’intercanvi
                               C.Aranda & J.Manero
desigual.
Locomotora de ferrocarril indi




Explotació dels habitants de l’Índia           C.Aranda & J.Manero
Demogràficament, la millora de la higiene i la introducció d’avenços en la
medicina (vacunes, hospitals), van permetre una reducció dràstica de la
mortalitat. La natalitat es mantingué elevadíssima. Per això es produí un
boom demogràfic. A la llarga, aquest fet provocà un desequilibri entre la
població i els recursos (fam, misèria).

Excepcionalment, els treballs forçats van fer disminuir la població (Congo
Belga).




                               C.Aranda & J.Manero
Pigmeus amb el Prof. K. G. Murphy.
           Alguns pigmeus eren exhibits en
           zoològics humans, com Ota Benga en el
           Zoològic del Bronx, a Nova York.


           A baix foto dels supervivents del
           poble dels herero, que varen intentar
           ser exterminats pels alemanys, junt a
           un altre poble, a la zona d’Àfrica de
           l’oest.




C.Aranda & J.Manero
L’estructura social també va canviar. Es va alterar totalment la societat
tradicional, basada en la tribu, el paper dels ancians.... Es produí una
important aculturació (nous valors, llengües, religions...) sobretot a
Àfrica. S’introduí una nova estructura social, de classes [L’alta (aliats
colonitzadors) acaparava terres i recursos. La mitjana (funcionaris)
occidentalitzada, formada a Europa. La baixa (camperols, jornalers) és la
majoria indígena i viu en la misèria].




  Mohandas Gandhi
                Maharajás hindús       C.Aranda & J.Manero
Políticament parlant, la introducció del concepte Estat-Nació i la
instauració de fronteres artificials generarà greus conflictes, que
encara perduren.




                               C.Aranda & J.Manero
1 of 53

Recommended

IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX by
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXAntonio Núñez
69.2K views70 slides
La Il·Lustració by
La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustraciópem3
21.1K views11 slides
Unitat 2: La revolució industrial by
Unitat 2: La revolució industrialUnitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrialCarme Aranda- Mònica Navarro
16.5K views35 slides
Despotisme il·lustrat by
Despotisme il·lustratDespotisme il·lustrat
Despotisme il·lustratI.E.S. Joanot Martorell in València
11.9K views9 slides
L’imperialisme i les seves causes by
L’imperialisme i les seves causesL’imperialisme i les seves causes
L’imperialisme i les seves causesIrene Sánchez Maestre
15.9K views11 slides
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia by
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Vicent Puig i Gascó
11.3K views38 slides

More Related Content

What's hot

Unitat 6. l'època de l'imperialisme by
Unitat 6. l'època de l'imperialismeUnitat 6. l'època de l'imperialisme
Unitat 6. l'època de l'imperialismeJulia Valera
20.9K views29 slides
Colonialisme i Imperialisme by
Colonialisme i ImperialismeColonialisme i Imperialisme
Colonialisme i ImperialismeCarles Olmedo Quirós
3.5K views24 slides
Unitat 4: Moviment obrer by
Unitat 4: Moviment obrerUnitat 4: Moviment obrer
Unitat 4: Moviment obrerCarme Aranda- Mònica Navarro
27.1K views31 slides
L'ANTIC RÈGIM by
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM Antonio Núñez
119.6K views31 slides
2. Liberalisme i nacionalisme by
2. Liberalisme i nacionalisme2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalismeCarme Aranda- Mònica Navarro
2.6K views32 slides
Presentació Oral Tdr by
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdrcelia_grn
9.1K views12 slides

What's hot(20)

Unitat 6. l'època de l'imperialisme by Julia Valera
Unitat 6. l'època de l'imperialismeUnitat 6. l'època de l'imperialisme
Unitat 6. l'època de l'imperialisme
Julia Valera20.9K views
Presentació Oral Tdr by celia_grn
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdr
celia_grn9.1K views
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX by jcorbala
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala28.5K views
Segona revolució industrial by jescriva
Segona revolució industrialSegona revolució industrial
Segona revolució industrial
jescriva3.9K views
Proteccionisme i lluirecanvisme by finamorenoo
Proteccionisme i lluirecanvismeProteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvisme
finamorenoo7.8K views
Rusiñol i l'Auca del senyor Esteve by mlope657
Rusiñol i l'Auca del senyor EsteveRusiñol i l'Auca del senyor Esteve
Rusiñol i l'Auca del senyor Esteve
mlope6576.3K views
T9 Segona Guerra Mundial by Maria Polo
T9 Segona Guerra MundialT9 Segona Guerra Mundial
T9 Segona Guerra Mundial
Maria Polo3.8K views
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX) by Antonio Núñez
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez52.4K views
La PlaçA Del Diamant SíMbols by Elena Gimenez
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
Elena Gimenez53.5K views
El capitalisme by santgisbert
El capitalismeEl capitalisme
El capitalisme
santgisbert4.2K views
Unitat 1. el segle xviii. la crisi de l'antic règim by Julia Valera
Unitat 1. el segle xviii. la crisi de l'antic règimUnitat 1. el segle xviii. la crisi de l'antic règim
Unitat 1. el segle xviii. la crisi de l'antic règim
Julia Valera14.7K views

Viewers also liked

Unitat 6: La Gran Guerra by
Unitat 6: La Gran GuerraUnitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran GuerraCarme Aranda- Mònica Navarro
4.5K views42 slides
Arquitectura del Renaixement by
Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del RenaixementCarme Aranda- Mònica Navarro
18.2K views27 slides
La Guerra de Successió a Vila-real by
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
1.2M views117 slides
Unitat 7: La Revolució Russa by
Unitat 7: La Revolució RussaUnitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució RussaCarme Aranda- Mònica Navarro
9.8K views46 slides
Mesquita de Còrdova by
Mesquita de CòrdovaMesquita de Còrdova
Mesquita de CòrdovaCarme Aranda- Mònica Navarro
33K views30 slides
Unitat 9: Els moviments totalitaris by
Unitat 9: Els moviments totalitarisUnitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitarisCarme Aranda- Mònica Navarro
32.7K views49 slides

Viewers also liked(20)

La Guerra de Successió a Vila-real by Toni Pitarch
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M views
Demografia de La Plana Baixa by Toni Pitarch
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch1.1M views
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. by Marcel Duran
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Marcel Duran3.5K views
La guerra civil a Vila real en imatges by Toni Pitarch
La guerra civil a Vila real en imatgesLa guerra civil a Vila real en imatges
La guerra civil a Vila real en imatges
Toni Pitarch2.6K views
Resumt06 by jcorbala
Resumt06Resumt06
Resumt06
jcorbala2.3K views
Les revolucions liberals i burgeses (1830 48) by Marcel Duran
Les revolucions liberals i burgeses (1830 48)Les revolucions liberals i burgeses (1830 48)
Les revolucions liberals i burgeses (1830 48)
Marcel Duran3.5K views
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX. by Marcel Duran
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
El repartiment del món. Imperialisme segle XIX.
Marcel Duran3.4K views
Invents Revolució Industrial Quart A. by Marcel Duran
Invents Revolució Industrial Quart A.Invents Revolució Industrial Quart A.
Invents Revolució Industrial Quart A.
Marcel Duran4.2K views
Invents de la Revolució Industrial Quart B. by Marcel Duran
Invents de la Revolució Industrial Quart B.Invents de la Revolució Industrial Quart B.
Invents de la Revolució Industrial Quart B.
Marcel Duran8.5K views
Mapa conceptual Antic Règim. by Marcel Duran
Mapa conceptual Antic Règim.Mapa conceptual Antic Règim.
Mapa conceptual Antic Règim.
Marcel Duran6.6K views
Inversiones extranjeras en el siglo XIX by Geopress
Inversiones extranjeras en el siglo XIXInversiones extranjeras en el siglo XIX
Inversiones extranjeras en el siglo XIX
Geopress16.8K views
La crisi de l'a.r. by Marcel Duran
La crisi de l'a.r.La crisi de l'a.r.
La crisi de l'a.r.
Marcel Duran6.1K views

Similar to Unitat 5: L'imperialisme

Unitat 5 l'imperialisme -2011-12 by
Unitat 5  l'imperialisme -2011-12Unitat 5  l'imperialisme -2011-12
Unitat 5 l'imperialisme -2011-12jordimanero
92.3K views53 slides
La dominació europea del món by
La dominació europea del mónLa dominació europea del món
La dominació europea del mónGemma Ajenjo Rodriguez
365 views29 slides
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2) by
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2)Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2)
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2)Vicent Puig i Gascó
732 views87 slides
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12 by
Unitat 2  la revolució industrial 2011-12Unitat 2  la revolució industrial 2011-12
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12jordimanero
5.7K views35 slides
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3) by
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3)Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3)
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3)Vicent Puig
255 views87 slides
La dominació europea del món (1870 1914)-aa by
La dominació europea del món (1870 1914)-aaLa dominació europea del món (1870 1914)-aa
La dominació europea del món (1870 1914)-aaVicent Puig i Gascó
2.9K views87 slides

Similar to Unitat 5: L'imperialisme(20)

Unitat 5 l'imperialisme -2011-12 by jordimanero
Unitat 5  l'imperialisme -2011-12Unitat 5  l'imperialisme -2011-12
Unitat 5 l'imperialisme -2011-12
jordimanero92.3K views
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2) by Vicent Puig i Gascó
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2)Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2)
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (2)
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12 by jordimanero
Unitat 2  la revolució industrial 2011-12Unitat 2  la revolució industrial 2011-12
Unitat 2 la revolució industrial 2011-12
jordimanero5.7K views
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3) by Vicent Puig
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3)Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3)
Ladominacieuropeadelmn1870 1914-aa-120522072301-phpapp02 (3)
Vicent Puig255 views
05.l' imperialisme ipb by jcorbala
05.l' imperialisme ipb05.l' imperialisme ipb
05.l' imperialisme ipb
jcorbala270 views
05.L'IMPERIALISME IPB by jcorbala
05.L'IMPERIALISME IPB05.L'IMPERIALISME IPB
05.L'IMPERIALISME IPB
jcorbala2.5K views
Tema 3; la revolució industrial by jcestrella
Tema 3;  la revolució industrialTema 3;  la revolució industrial
Tema 3; la revolució industrial
jcestrella1.2K views
Gran capitalisme i imperialisme. by Rafa Oriola
Gran capitalisme i imperialisme.Gran capitalisme i imperialisme.
Gran capitalisme i imperialisme.
Rafa Oriola372 views
Unitat 2 la revolució industrial 2017-18 by jordimanero
Unitat 2  la revolució industrial 2017-18Unitat 2  la revolució industrial 2017-18
Unitat 2 la revolució industrial 2017-18
jordimanero12.1K views
T4 la revolució industrial by xabiapi
T4  la revolució industrialT4  la revolució industrial
T4 la revolució industrial
xabiapi3.9K views
Unitat 5 imperialisme -2017-18 by jordimanero
Unitat 5  imperialisme -2017-18Unitat 5  imperialisme -2017-18
Unitat 5 imperialisme -2017-18
jordimanero9.9K views
La revolució industrial (1780 1850). 4t A by Marcel Duran
La revolució industrial (1780 1850). 4t ALa revolució industrial (1780 1850). 4t A
La revolució industrial (1780 1850). 4t A
Marcel Duran2.2K views
Unitat5 Limperialisme by jordimanero
Unitat5 LimperialismeUnitat5 Limperialisme
Unitat5 Limperialisme
jordimanero1.6K views
Unitat 5 L Imperialisme Ca by guest5a9a46
Unitat 5  L Imperialisme  CaUnitat 5  L Imperialisme  Ca
Unitat 5 L Imperialisme Ca
guest5a9a46506 views
Imperialisme colonialisme (Santillana) by jestiarte
Imperialisme colonialisme (Santillana)Imperialisme colonialisme (Santillana)
Imperialisme colonialisme (Santillana)
jestiarte7.9K views

More from Carme Aranda- Mònica Navarro

6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella by
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
10.4K views27 slides
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó by
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'AragóCarme Aranda- Mònica Navarro
24.1K views27 slides
4.Orígens de Catalunya by
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de CatalunyaCarme Aranda- Mònica Navarro
31.9K views26 slides
Art gòtic by
Art gòticArt gòtic
Art gòticCarme Aranda- Mònica Navarro
69.2K views42 slides
Art romànic by
Art romànicArt romànic
Art romànicCarme Aranda- Mònica Navarro
10.8K views35 slides
Unitat 13. Un món dividit en blocs by
Unitat 13. Un món dividit en blocsUnitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocsCarme Aranda- Mònica Navarro
2.7K views47 slides

More from Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Recently uploaded

ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 views98 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf by
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 views22 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide

Recently uploaded(8)

Unitat 5: L'imperialisme

 • 1. Unitat 5. La dominació europea del món (1870-1914) C.Aranda & J.Manero
 • 2. L’imperialisme podria definir-se com el sistema en què la cultura, la política i l’economia del món s’organitzen segons el domini d’uns països sobre els altres. Bàsicament, els països europeus industrialitzats aconseguiran controlar gran part del planeta. El procés s’inicià al segle XV. Al segle XIX es generalitzarà, amb un caràcter ràpid i global. Els anys daurats de l’Imperialisme es donen entre 1870 i 1914. En són protagonistes les potències europees, els EEUU i el Japó. Aquests països volen dominar i conquerir el món (el 1914, controlaven el 85%). Té molt a veure amb la Segona Revolució Industrial. C.Aranda & J.Manero
 • 3. La Segona Revolució Industrial Creixement demogràfic i migracions. La població europeu es duplicarà al llarg del segle XIX, gràcies a les millores en la dieta i als avenços mèdics i sanitaris. La mortalitat es reduí, l’esperança de vida augmentà, mentre que la natalitat es mantenia elevada. El 1914, una quarta part de la població mundial es concentrava a Europa. El creixement demogràfic provocà fortes onades migratòries. Entre el 1800 i el 1914 seixanta milions d’europeus abandonaren Europa. Sobretot la destinació era Amèrica. Els emigrants cercaven millorar les seves miserables condicions de vida. C.Aranda & J.Manero
 • 4. Les noves fonts d’energia i els nous mitjans de transport. Entre finals del XIX i inicis del XX dues fonts d’energia superaren el carbó: el petroli i l’electricitat. Aquestes energies eren més netes, eficients i flexibles. Canviaren la ubicació de les empreses, les Primer pou de petroli formes del transport i comunicació, així com la vida (1859) quotidiana (telèfon, radio, tramvia, metro, bombeta, cinematògraf, automòbils, avions...). Les noves fonts d’energia impulsaren una nova revolució dels transports. Els vaixells de vapor, les bicicletes, els automòbils, l’aviació.... Possibilitaren el naixement d’una nova mobilitat i els desplaçaments massius a llargues distàncies. C.Aranda & J.Manero
 • 5. Edison amb el fonògraf i primera bombeta feta per ell C.Aranda & J.Manero
 • 6. Ford T i el primer tramvia elèctric. El petroli feu possible l’aparició de l’automòbil amb les millores al motor de combustió interna, de Daimler- Benz a Alemanya a partir de 1900. El primer automòbil el construí Peugeot, el 1891 a França. C.Aranda & J.Manero
 • 7. Fotografia original del primer vol amb motor de la historia. A l’aparell Orville Wright; a la dreta, el seu germà Wilbur. 1903 Avió amb el que Bleirot creuà el Canal de la Mànega el 1909 C.Aranda & J.Manero
 • 8. S’obrien noves rutes marítimes, amb els canals de Suez (1869) i Panamà (1914) C.Aranda & J.Manero
 • 9. Canal de Suez inaugurat el 1869 Canal de Panamà inaugurat el 1914 C.Aranda & J.Manero
 • 10. Samuel F. B. Morse, el 1837, construí un Model del primer telèfon telègraf i inventà un alfabet, molt d’Alexandre Graham Bell pràctic per enviar missatges a distància. GUGLIELMO MARCONI, patentà la ràdio el 1897 i el telègraf sense fils C.Aranda & J.Manero
 • 11. Les noves indústries. Les innovacions tecnològiques propiciaren un gran impuls industrial. Les investigacions eren fruit del treball de múltiples especialistes, que volien resultats aplicables a la producció industrial. Es descobriren nous productes i noves aplicacions, creant-se nous tipus d’indústries. La indústria siderúrgica, la metal·lúrgica, l’elèctrica, la química... van viure un creixement espectacular. C.Aranda & J.Manero
 • 12. Producció d’acer (1880-1912) (en milions de tones) C.Aranda & J.Manero
 • 13. Energia utilitzada per la indústria tèxtil de Terrassa (Índex 100 el 1916) C.Aranda & J.Manero
 • 14. La nova organització del capital i el treball. Les innovacions tècniques, la competència, la renovació constant, demanaven grans inversions, per això es generaren grans gegants empresarials. Igualment, es creà el capitalisme financer (hòldings). La concentració empresarial horitzontal agrupa empreses que treballen un mateix sector productiu. Rockefeller La concentració empresarial vertical agrupa empreses que treballen activitats complementàries (càrtel, trust i hòlding). El monopoli, implica el control en exclusiva d’un producte, imposant els preus sense control. Fàbrica Krupp C.Aranda & J.Manero
 • 16. La competència demanava augmentar la producció i millorar la productivitat. El taylorisme es basa en l’organització científica del treball. Cal eliminar moviments inútils, així s’optimitza l’esforç de l’obrer i es redueixen costos. Per això la producció es fa en sèrie per mitjà d’una cadena de muntatge. El fordisme aplica la cadena de muntatge per a la producció d’automòbils. Cercar el consum massiu és la gran aportació del fordisme. Amb maquinària moderna i treballadors especialitzats la producció era enorme i barata. Així s’estimulava el consum massiu. C.Aranda & J.Manero
 • 17. La estandarització permet la producció en sèrie, reduint el temps de fabricació. La producció massiva permet reduir el preu de cost. Augmentant el salaris s’augmenta el poder adquisitiu, i amb això les vendes. El consum s’estimula a més amb crèdits i amb la publicitat. C.Aranda & J.Manero
 • 18. A nivell intern augmentà també el comerç, car s’incentivà el consum amb l’aparició dels grans magatzems o el sistema de venda a terminis. El comerç internacional experimentà un gran impuls, multiplicant-se per set el seu volum entre el 1850 i el 1914. La millora tècnica comportà un augment de la competència, tant a nivell intern com a nivell internacional. Aparegueren noves potències industrials, com Alemanya, França, Bèlgica, Rússia, encara que la principal eren els EUA. C.Aranda & J.Manero
 • 19. Les causes de l’Imperialisme La Segona Revolució Industrial significà que el món quedà dividit entre els països industrialitzats i els no industrialitzats. Els primers aconseguiren imposar-se als segons. Europa, amb la seva força demogràfica, tecnològica i econòmica, aconseguí dominar bona part del planeta. A partir del 1873 Europa patí una greu crisi econòmica. Inicialment agrícola, motivada per les importacions cerealístiques. La crisi al camp reduí el consum, tot i que la indústria mantenia la producció. Per això es donà una greu crisi de sobreproducció. Les indústries tancaven i augmentava l’atur. Per sortir de la crisi es van reorganitzar les indústries, es millorà la tecnologia i es cercaren nous mercats a Àsia, Àfrica o Amèrica Llatina. El proteccionisme europeu obligava a mirar a la resta del món. C.Aranda & J.Manero
 • 20. Els factors econòmics. Les explicacions tradicionals vinculen el colonialisme a les necessitats econòmiques occidentals. Calien nous mercats, noves primeres matèries i nous llocs d’inversió. Les darreres investigacions però, matitzen aquesta importància. Es posa en dubte inclús la rendibilitat econòmica dels imperis. C.Aranda & J.Manero
 • 21. Els factors polítics. És una època d’exaltació nacionalista (xovinisme, jingoisme), que es relaciona directament amb el poder colonial. Les colònies donaven prestigi intern i internacional, augmentant el poder militar. Les potències industrials desitjaven augmentar el seu poder polític, incrementant la seva importància internacional en detriment de la resta de països. Per això hi ha tensions entre potències. Calia cercar l’equilibri entre potències. L’expansió es vincula a l’economia, (Imperialisme capitalista, Dominació monopolista armada). Per això es volen controlar els principals territoris i les rutes comercials. Von Jules Ferry Bismarck Chamberlain Cecil Rhodes C.Aranda & J.Manero
 • 22. Els factors demogràfics. Europa vivia un gran boom demogràfic, l’explosió blanca. L’augment demogràfic es donà simultàniament a un important èxode rural. La revolució dels transports feia possible importants onades migratòries. Es considerava que les colònies podien ser una bona vàlvula d’escapament a la tensió social provocada per l’atur. C.Aranda & J.Manero
 • 23. Descens de la mortalitat a Europa C.Aranda & J.Manero
 • 24. L’èxode rural C.Aranda & J.Manero
 • 26. Els factors culturals i ideològics. La llarg del segle XIX es posen de moda les exploracions científiques i geogràfiques. Es funden societats geogràfiques, els exploradors investiguen i obren noves rutes. Hi ha una clara consiència a Europa de missió civilitzadora. Amb una barreja de darwinisme i racisme, els David Livingstone europeus creuen que han de difondre la seva cultura “superior” (societats colonials). El colonialisme es disfressa de paternalisme: l’home blanc ha d’ajudar als inferiors, instruint-los i evangelitzant-los (societats missioneres). Missioners belgues al Congo C.Aranda & J.Manero
 • 27. Jules Verne s’inspirà en aquestes exploracions Henry Stanley Amundsen explorà Peary arribà al Pol Nord Societats geogràfiques L’Antàrtida C.Aranda & J.Manero
 • 28. El repartiment del món C.Aranda & J.Manero
 • 29. L’imperialisme és la culminació del colonialisme iniciat al segle XVI, tot i que hi ha diferències entre ambdós. L’imperialisme es centra en Àfrica, Àsia i el Pacífic. Ràpidament es dominen gran part d’aquests territoris, que passen a ser controlats per una minoria europea. Aquest control ocasionarà importants conflictes bèl·lics amb els pobles dominats i ente les potències dominants. En la creació de les colònies hi ha una primera fase d’exploració i conquesta (fàcil degut a la gran superioritat tècnica i militar). Una segona fase consisteix en organitzat la colònia per, com a darrera etapa, iniciar la seva explotació. C.Aranda & J.Manero
 • 30. Existeixen diverses modalitats de colonització. La modalitat més extesa és de les colònies pròpiament dites. La metròpoli exerceix un control absolut sobre el seu territori. Existeixen dos tipus de colònies, les de poblament (amb un important establiment permanent de població europea, els dominis britànics, que gaudiran d’autogovern) i les d’explotació (sotmetiment absolut de les estructures econòmiques i administratives per part de les empreses i governs occidentals. Assimilació duanera, monopoli metropolità, intercanvi desigual -primeres matèries per manufactures-). Els protectorats són territoris als quals se’ls respecta el govern autòcton, però controlat per la metròpoli. Es donen en cas de territoris de difícil conquesta o amb un fort govern indígena. Les concessions es donaven quan el govern local cedeix temporalment un territori a la metròpoli (sobretot ports). C.Aranda & J.Manero
 • 31. Després de la Gran Guerra van néixer els mandats. Una potència colonial exercia la tutela d’un territori en representació de la SdN. Es tractava de territoris de les potències derrotades en la guerra. C.Aranda & J.Manero
 • 32. Els grans imperis colonials Durant el segle XVIII i fins a la primera meitat del segle XIX la prioritat era el control de les rutes comercials, i per això s’establien factories a les costes. A partir del 1870 es donà una gran expansió i conquesta territorial, centrada bàsicament en Àfrica, Àsia i el Pacífic. C.Aranda & J.Manero
 • 34. L’Imperi britànic C.Aranda & J.Manero
 • 35. Gran Bretanya constituïa l’imperi més gran, amb presència a tots els continents (33M Km2, 450M persones). Des del 1850 regnava la reina Victòria, per això també és coneguda com a època victoriana. Com a colònies de posició o escales tenia Malta, Corfú, Illes Jòniques , Gibraltar, Santa Helena, El Cap, Maurici, Aden, Ceilan, Singapur i Hong- Kong. A Àsia dominava l’Índia (Índia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka) Birmània, Singapur, Malàisia, nord de Borneo i Hong-Kong. A Amèrica Canadà, Antilles, Guaiana i Belice. El projecte britànic a Àfrica volia extendre el seu domini des del Caire (Egipte, 1882) a El Cap (1899-1902 Guerra dels Boers). Així, es dominà Sudàfrica, Rhodèsia, Kènia, Uganda, Somàlia Britànica, Egipte, Costa d’Or, Sierra Leona, Gàmbia i Nigèria. Per últim, al Pacífic, es controlava Austràlia i Nova Zelanda. C.Aranda & J.Manero
 • 36. L’expansió britànica motivà importants conflictes, tres dels més destacats van ser: Guerres de l’opi (1839-42 i 1856-60). Els britànic introduïen opi en la Xina i a canvi obtenien seda, te... El govern xinès prohibí les importacions, esclatant el conflicte. La victòria britànica va obrir els ports xinesos al comerç occidental. A més, Gran Bretanya obtingué la concessió de Hong-kong. La feblesa xinesa, que mai va ser una colònia, era evident davant occident i el Japó. C.Aranda & J.Manero
 • 37. Revolta dels sipais (1857). Els sipais eren soldats indígenes que servien en l’exèrcit britànic a l’Índia. En aquell moment la colònia era controlada per una companyia privada. La revolta però va fer que el govern britànic assumís directament el control. L’Índia passà a ser governada per un virrei. La reina Victòria era l’Emperadriu (1877). C.Aranda & J.Manero
 • 38. Guerra anglo-bòer (1880-81 i 1899-1902). El Regne Unit s’enfrontà amb els colons holandesos (bòers) de Sud-àfrica. Els britànics del Cap volien extendre els seus dominis a tot el sud del continent, ja que hi havia importants jaciments. Les repúbliques bòers d’Orange i Transvaal s’hi enfrontaren. Finalment, els territoris van ser annexats a l’Imperi Britànic. Guerra anglo-bòer Nens i dones boer en un camp de concentració, durant la segona guerra dels Boers (1899-1902) C.Aranda & J.Manero
 • 39. L’Imperi francès C.Aranda & J.Manero
 • 40. França era el segon imperi en extensió, destacant la seva presència a Àsia i Àfrica. A Àfrica controlava al nord Algèria, Marroc, Tunísia. A l’Àfrica Occidental Francesa Mauritània, Senegal, Sudan Francès (ara Malí), Guinea, Costa d’Ivori, Níger, Alto Volta (ara Burkina Faso) i Dahomey (ara Benín). A l’Àfrica Equatorial Francesa Gabón, Congo, Ubangui-Txari (ara R. Centreafricana) i Txad. A més cal destacar la Somàlia Francesa i Madagascar. A Àsia dominava la Indoxina Francesa (Vietnam, Laos i Cambotja) A Amèrica Guadalupe, Guaiana i Martinica. Per últim, a Oceania controlava la Polinèsia Francesa i Nova Caledònia. Amb Gran Bretanya es disputava el domini de la zona central d’Àfrica, produint-se el 1898 el conflicte de Fashoda (est del llac Txad). La guerra va estar a punt d’esclatar, i únicament la retirada francesa la va impedir. C.Aranda & J.Manero
 • 41. La resta de territoris europeus Alemany arribà tard a la cursa colonial. Les seves importants pretensions provocaren conflictes. A Àfrica aconseguí Tanganika, Camerún, Togo i Namíbia. A Oceania Nova Guinea, les Bismarck, Carolines i Mariannes. Holanda controlà l’important territori de les Índies Occidentals Holandeses, Sumatra, Borneo, Java, Illes Cèlebes, Moluques, part de Timor, part de Nova Guinea. Bèlgica posseïa el Congo Belga, un ric territori del cente d’Àfrica. Itàlia també arribà tard a la cursa colonial, i per això controlà territoris marginals, com ara Eritrea, Somàlia i Líbia. Portugal dominava Angola, Moçambic i Guinea-Bissau a Àfrica, i Timor Oriental i Macao a Àsia. Espanya, després del desastre del 1898 (pèrdua de Cuba, Filipines, Puerto Rico, Guam) controlà a Àfrica Guinea, Sidi Ifni, Sàhara Occidental, i el nord del Marroc. C.Aranda & J.Manero
 • 43. L’Imperi Rus Durant el segle XIX l’Imperi Rus continuà expansionant-se cap a Sibèria i cap al sud. Pressionà els britànics a Pèrsia, Afganistan i el Tíbet. Arribà a lluitar contra el Japó pel control de part de la Xina (guerra russo-japonesa, 1904-05). C.Aranda & J.Manero
 • 44. L’Imperialisme dels Estats Units A finals del segle XIX els EUA experimenten un creixement econòmic brutal. El proteccionisme europeu “obligà” els nordamericans a cercar àrees de comerç privilegiat. El darwinisme social va tenir molta difusió en un país que defensava que el seu espai de domini natural era tot el continent americà (Doctrina Monroe, 1823, “Amèrica per als americans”). Els EUA intentaren controlar tot el seu territori, comprant Lousiana a França (1803), Florida a Espanya (1819) i Alaska als russos (1867). També entraren en guerra contra Mèxic (1846-48) i ocuparen l’oest lluitant contra els indis. Volien ampliar el seu domini en el Pacífic i el Carib per tal de controlar les rutes comercials. Per això compraren Alaska i entraren en guerra amb Espanya (1898). A diferència d’altres països, preferien la ingerència en els afers interns dels països i la submissió econòmica (neocolonialisme) al control directe. C.Aranda & J.Manero
 • 46. L’expansionisme japonès La revolució Meijí acabà amb el feudalisme japonès i inicià una època de modernització i expansió. Es convertí en una potència imperialista. Els governs volien assegurar-se el control de les primeres matèries, per això dominaren Corea, Formosa i Manxúria. Aquesta expansió l’enfrontà amb la Xina i Rússia. C.Aranda & J.Manero
 • 47. Les relacions entre els imperis colonials El repartiment ràpid del món (1880-1914) significà una autèntica cursa colonial, que provocà friccions entre imperis (Fashoda, Guerra de Cuba (1898), Guerra Russo- Japonesa (1905)). Per prevenir aquestes friccions Bismarck impulsà la Conferència de Berlín el 1885. Hi assistiren 14 països europeus, que arribaren a acordar certes normes per regular l’expansió colonial a Àfrica. Cada potència havia de comunicar quins territoris considerava com a propis. Qui ocupava una zona costanera tindria dret a un territori interior (hinterland). L’ocupació del territori havia de ser efectiva (no només drets històrics). Per últime, s’acordava la lliure navegació pels grans rius africans (Congo, Níger, Zambesi, Nil, Senegal). Malgrat els acords, els enfrontaments colonials continuaren i foren una de les causes de la Gran Guerra. C.Aranda & J.Manero
 • 48. Les conseqüències de l’Imperialisme A les metròpolis es desenvolupà una clara consciència de superioritat racial i s’incrementà l’acumulació de riquesa. A les colònies, l’impacte econòmic va ser brutal. Únicament els grups que col·laboraren amb els colonitzadors resultaren beneficiats. Sempre es cercava el benefici de la metròpoli, que explota la colònia. S’imposa un augment de la productivitat (treball forçat) i una economia monetària (capitalisme). S’imposen canvis en l’agricultura basats en l’especialització (monoconreu, plantacions), l’eliminació de les terres col·lectives i la imposició de la propietat privada (elits nadives, colonitzadors). Es creaven algunes infraestructures (per exportar), però es limitava la seva indústria (per evitar competència). Les colònies patien l’intercanvi C.Aranda & J.Manero desigual.
 • 49. Locomotora de ferrocarril indi Explotació dels habitants de l’Índia C.Aranda & J.Manero
 • 50. Demogràficament, la millora de la higiene i la introducció d’avenços en la medicina (vacunes, hospitals), van permetre una reducció dràstica de la mortalitat. La natalitat es mantingué elevadíssima. Per això es produí un boom demogràfic. A la llarga, aquest fet provocà un desequilibri entre la població i els recursos (fam, misèria). Excepcionalment, els treballs forçats van fer disminuir la població (Congo Belga). C.Aranda & J.Manero
 • 51. Pigmeus amb el Prof. K. G. Murphy. Alguns pigmeus eren exhibits en zoològics humans, com Ota Benga en el Zoològic del Bronx, a Nova York. A baix foto dels supervivents del poble dels herero, que varen intentar ser exterminats pels alemanys, junt a un altre poble, a la zona d’Àfrica de l’oest. C.Aranda & J.Manero
 • 52. L’estructura social també va canviar. Es va alterar totalment la societat tradicional, basada en la tribu, el paper dels ancians.... Es produí una important aculturació (nous valors, llengües, religions...) sobretot a Àfrica. S’introduí una nova estructura social, de classes [L’alta (aliats colonitzadors) acaparava terres i recursos. La mitjana (funcionaris) occidentalitzada, formada a Europa. La baixa (camperols, jornalers) és la majoria indígena i viu en la misèria]. Mohandas Gandhi Maharajás hindús C.Aranda & J.Manero
 • 53. Políticament parlant, la introducció del concepte Estat-Nació i la instauració de fronteres artificials generarà greus conflictes, que encara perduren. C.Aranda & J.Manero