Unitat 4: Moviment obrer

Unitat 4.
El Moviment Obrer
          C.Aranda & J.Manero
El terme moviment obrer podria definir-se om el conjunt d’actuacions i
d’organitzacions que volen aconseguir millorar les condicions de vida i treball dels
obrers.

Els orígens del moviment obrer
La societat industrial és una societat de classes,
definida per la igualtat jurídica i la posició econòmica.
És una societat dividida entre proletaris i burgesos.

Els burgesos són la classe dominant, juntament amb
l’antiga aristocràcia. Defensen valors com el treball,
l’estalvi, la propietat, l’herència, la cohesió familiar,
l’ordre establert... Es divideixen en gran burgesia
(experimenta un procés d’aristocratització), petita
burgesia (artesans i comercians) i classes mitjanes
(professionals liberals).

La societat industrial és també una societat urbana,
producte de l’èxode rural. Les ciutats creixen i es
remodelen, i són escenari de canvis polítics, socials,
culturals i dels conflictes de classe.                  C.Aranda & J.Manero
La Revolució industrial comportà el sorgiment d’una nova classe social, el
proletariat. Aquests, han de treballar a canvi d’un salari. Viuen en condicions
duríssimes (de vida i de treball, i això comporta un conflicte permanent amb
l’Estat i la Burgesia).

Els proletaris s’enfronten a males condicions de vida (alimentació, roba...)
problemes d’habitatge, problemes d’escolarització (analfabetisme), al treball
infantil, a índex molt alts de mortalitat (no hi ha cobertures socials ni
sanitàries).
                                   C.Aranda & J.Manero
L’excedent de mà d’obra fa que
aquesta sigui molt barata. Així es
troben sotmesos a llargues jornades
laborals, amb males condicions de
treball. La disciplina laboral és molt
estrict. Les dones i els nens encara
tenen sous més baixos. La legislació
laboral és nul·la.

L’atur, les llargíssimes jornades, els
salaris baixos, la dura disciplina
laboral... Es tracta de problemes
comuns. Prende consciència de
l’explotació en la qual viuen és
prendre consciència de classe.
Aquest és el primer pas vers el
sorgiment del moviment obrer
(associacions)   i  la  creació
d’ideologies    alternatives   al
liberalisme/capitalisme.


              C.Aranda & J.Manero
Els primers conflictes i
el luddisme
Ràpidament s’iniciaren els conflictes
entre patrons i obreres. Aquests
intentaren organitzar-se però van ser
durament reprimits.

En aquest context, 1811, aparegué el
luddisme (Ned Lud). És un moviment
desorganitzat, visceral, basat en la
destrucció de màquines com a defensa
dels llocs de treball.
                    C.Aranda & J.Manero
El socialisme utòpic
Engels encunyà el terme en un sentit pejoratiu, car aconseguiren pocs
recultats pràctics.

Es tracta d’intel·lectuals il·lustrats amb preocupacions socials. Critiquen el
capitalisme (atur, explotació, crisis...), denuncien l’individualisme i les
desitualtats provocades per la concentració de la propietat privada,
desconfien de la política i dels polítics. Busquen una societat justa i
fraternal (benestar general). Ara bé, no tenen un contingut revolucionari,
són reformistes.
 Henri de
Saint-Simon     Charles Fourier        Robert Owen

                                   C.Aranda & J.Manero
Saint Simon (1760-1825). Dividia la societat entre la classe productiva i la
classe no productiva. Per millorar la situació confiava en la ciència i el
progrés. Calia crear tallers cooperatius, per fomentar l’educació, garantir
l’assistènci mèdica...

Charles Fourier (1772-1837). Dissenyà els falansteris, comunitats de
producció i de consum.

Robert Owen (1771-1858). Fou empresari model (New Lanarck) i dirigent
sindicalista (Great Trade Unions). Impulsà el cooperativisme amb
projectes com New Harmony (EEUU).
                                  C.Aranda & J.Manero
PJ. Proudhon (1809-1865). Impulsà el mutualisme i el federalisme. És
considerat un precursor de l’anarquisme, amb el seu rebuig a l’Estat i a
l’Església, considerava la propietat privada “un robatori”.

L. Blanc (1811-1882). Fou membre del govern provisional del 1848 a
França, des d’on impulsà els Tallers Nacionals. Va escriure el 1851, Idea
General de la Revolució.

E. Cabet (1788-1856) dissenyà Icària, un país utòpic on hi hauria una
igualtat social complerta. Publicà el 1842 Viatge a Icària.

                     Pierre-Joseph Proudhon i els
                     seus fills. Gustave Courbet, 1865
                                  Louis
                                  Blanc
                                C.Aranda & J.Manero
El naixement del sindicalisme i el cartisme
Les primeres organitzacions obreres tenien un caracter local. Es tractava
bàsicament de mútues (societats de socors mutu).

El 1825 els obrers anglesos aconseguiren el dret d’associació. Així van
néixer els primers sindicats (Trade Unions) per millorar les condicions
laborals. El 1830 es creà l’Associació Nacional per a la Protecció del
Treball (John Doherty). Era la resposta a la necessitat de coordinar els
diversos sindicats, per tal de fer-los més grans i forts.

El 1834, sota la influència d’Owen, es creà la Great Trade Union.

El 1838 els obrers anglesos iniciaren un projecte polític propi, amb
l’elaboració de la Carta del Poble (cartisme)
                                  C.Aranda & J.Manero
El cartisme va ser el primer moviment
de masses reclamant el sufragi universal.
Tot i recollir més de tres milions de
signatures, el Parlament rebutjà les
peticions. Ara bé, aconseguiren millores
parcials, com la jornada de 10 hores al
dia, gràcies a la col·laboració amb la
burgesia.

La revolució del 1848 implicarà primer
la col·laboració entre els obrers i la
burgesia més liberal en contra de la gran
burgesia. Posteriorment però, la burgesia
s’uní i derrotà els obrers.

Aquests fets obriren el debat sobre la
col·laboració  amb   la   burgesia.
Necessitaven   els  obrers   nous
plantejaments?   Necessitaven   una
alternativa obrera autònoma?.
                      C.Aranda & J.Manero
Les noves ideologies obreres: Marxisme i
Anarquisme.
Durant la segona meitat del XIX aparegueren les dues ideologies
fonamentals del moviment obrer: el Marxisme i l’Anarquisme.


        Es tracta de dues ideologies molt
        diferents què, malgrat tot, tenen
        punts en comú:

        -Gran influència posterior
        -Demanen canvis socials i polítics
        totals
        -S’ha de donar la revolució
        - Volien un nou ordre social sense
        propietat privada
                            C.Aranda & J.Manero
El Marxisme.
Marx i Engels elaboraren una teoria que volia
transformar la seva societat: el socialisme
científic o marxisme.

Karl Marx (1818-1883) publicà dues obres
fonamentals: El Manifest Comunista i El
capital.

El marxisme descansa sobre tres grans eixos:
l’anàlisi del passat, la crítica del present i
l’elaboració d’un projecte de futur.
                         C.Aranda & J.Manero
L’estudi del passat, l’anàlisi de la història, rep el nom del
materialisme dialèctic. Aplica el model hegelià de tesi,
antítesi i síntesi.

El materialisme dialèctic ens diu que la història és un
procés de canvi i transformació. La clau rau en l’economia,
la infraestructura, que és la base de la societat i el motor
de la història. Condiciona l’organització política, la
mentalitat i la cultura de l’època (superestructura).

L’economia es basa en uns elements que van canviant: Els
modes de producció, les forces de producció i les
relacions de producció.

Les relacions econòmiques fan que en qualsevol època la
societat es divideixi en dues classes antagòniques:
dominants i dominats. Són classes antagòniques, i el seu
antagonisme (lluita de classes) provoca el pas de les
etapes històriques.

Amb el materialisme històric Marx arriba a la conclusió
que al llarg de la història s’han donat tres modes de
producció: l’esclavisme, el feudalisme i el capitalisme. En
ells sempre ha estat present la lluita de classes entre
opressors i oprimits.
                                C.Aranda & J.Manero
L’anàlisi del present el porta a criticar el sistema capitalista.

En aquest mode de producció les forces de producció són els mitjans
de producció (fàbriques, màquines) i la mà d’obra.

Les relacions de producció es donen
entre la burgesia i el proletariat, i són
unes relacions d’explotació. La burgesia
explota el proletariat amb la plusvàlua
(el treball obrer genera un benefici
superior al salari). A més, la burgesia vol
incrementar el seu benefici augmentant
la tecnificació, i això comporta crisis de
sobreproducció. A la llarga, augmenten
les diferències entre rics i pobres i,
globalment, el nombre d’oprimits.
                                  C.Aranda & J.Manero
El projecte de futur marxista neix de la
necessitat de superar les desigualtats
generades pel capitalisme.

La crisi finalment comportarà una
revolució. Els obrers prendran el poder,
establint de manera transitòria la
dictadura del proletariat. Amb ella
s’eliminaran  les desigualtats i  es
constituirà una societat sense classes,
igualitària.

Per aconseguir-lo, els obrers s’han
d’organitzar en sindicats i partits polítics.
                  C.Aranda & J.Manero
L’Anarquisme.
L’anarquisme no té un cos doctrinal tan elaborat
com el socialisme.

Significa sense comandament, sense poder. Es
basa en la llibertat i la igualtat (ideologia
llibertària).

El seu antecedent és Proudhon, i els seus dos
màxims representants són Bakunin i Kropotkin.

Els oprimits s’aixecarien de manera espontània
contra la seva explotació, creant-se una societat
igualitària, basada en la lliure federació de
comunes. L’Estat seria destruït.

La nova societat no tindria propietat privada, ni
classes, ni jerarquies (ni Déu, ni Estat, ni amo).

Tots els béns serien col·lectivitzats, creant-se
cooperatives de producció i consum.

                    C.Aranda & J.Manero
L’Anarquisme rebutja l’acció política (apoliticisme).
Accepta el sindicalisme i la propaganda pel fet per a
destruir l’Estat i el capitalisme.

L’Anarquisme el podem dividir en anarcocomunisme i
anarcosindicalisme.

L’anarcocomunisme (Koprotkin) defensava l’acció
col·lectiva revolucionària. A finals del segle XIX
d’aquest corrent neixerà la propaganda pel fet (Enrico
Malatesta) que defensa la realització d’atemptats
terroristes.

L’anarcosindicalisme (Bakunin) defensa l’acció sindical.
                              C.Aranda & J.Manero
El Moviment Internacionalista.
La consciència obrera de ser membres d’una mateixa classe, per sobre
d’estats, portà a la creació del Moviment Internacionalista.
                              C.Aranda & J.Manero
L’Associació Internacional de
Treballadors (AIT) 1864-1876.
Es creà a Londres (1864). Fou el primer intent
d’organitzar el proletariat internacionalment.
Tingué pocs afiliats (més força simbòlica que real) i
sobretot resultà un lloc de discussió teòrica.

Hi participaren diversos grups: Trade Unions (sí
lluita política i sindical, no a la violència),
Proudhonians (sí mutualisme, apolítics), Bakuninistes
i Marxistes.

Marx va ser la figura clau, car redactà els Estatuts
i el Manifest Inaugural. També és el Cap del Consell
General.
                      C.Aranda & J.Manero
En els Estatuts es proclama que l’emancipació serà obra
dels mateixos obres, i que cal prendre part en la lluita
política com a primer pas per alliberar-se de l’opressió
econòmica.

S’organitzava en sectors nacionals i tenia un Consell
General.

Es celebraren congressos. El 1866 es celebrà el de
Ginebra, on es demanaren la jornada laboral de 8 hores
diàries, la prohibició del treball infantil o la millorar en
el treball de les dones.

Els problemes vindran per les discrepàncies entre
marxistes i bakuninistes (l’Estat s’ha d’abolir, no de
conquerir; Marx és un dictador). La ruptura es produí en
el Congrés de l’Haia (1872), quan els bakuninistes no
acceptaren la creació de partits polítics obrers i van ser
expulsats.

Un altre fet contribuí a la fi de la internacional: la
Comuna de París (març-maig, 1871).
                                C.Aranda & J.Manero
La desfeta de Napoleó III provocà un
buit de poder, possibilitant la formació
d’un govern popular a París, que volia
crear un república democràtica i social.

La Comuna inicià reformes que es
convertiren en un referent per als
obrers (nacionalització dels béns del
clero, ensenyamet laic i gratuït,
substitució de l’exèrcit per milícies
populars....

París però capitulà, i la repressió va ser
duríssima.
                       C.Aranda & J.Manero
Les lluites entre marxistes i bakuninistes, així com la repressió
  desencadenada a tota Europa després dels fets de la Comuna de París,
  van fer que l’AIT es traslladés a Nova York on, el 1876 es va dissoldre.
  Primera
Internacional
 1864-1876


        Llibertaris,          Anomenats autoritaris
        antiautoritaris
                        Acció política i sobirania del
        Contraris a l’acció política  Consell General
        i a un Estat obrer       No a l’acció violenta

        Defensen l’autonomia      Consideraven l’anarquisme
        de les seccions        una ideologia individualista i
        enfront del Consell      ingènua
        General

                                  C.Aranda & J.Manero
Sindicats de      masses     i  partits    obrers
(1881-1914)
A partir del anys 80 del segle XIX es donaren importants canvis. El
nombre d’obrers es disparà, augmentant d’aquesta forma la força dels
sindicats. Aquests aconseguiren imposar la pràctica de la negocació
col·lectiva amb els patrons, i així millorar els salaris i les condicions
laborals.


                                C.Aranda & J.Manero
La pressió dels obrers va fer possible les primeres legislacions laborals.
- L’edat mínima per treballar es fixà el 1892 en 12 anys, a finals del segle
XIX es prohibí el treball femení nocturn i es va establir el repòs obligatori
després del part.
- Entre finals del segle XIX i principis del XX s’establiren les assegurances
obligatòries en cas de malaltia, accident, invalidesa i vellesa.
- La Jornada laboral s’establí entre 8 i 10 hores diàries. Les vuit hores de
treball diari no s’aconseguiren fins després de la Primera Guerra Mundial.
                                  C.Aranda & J.Manero
Es començaren a crear partits polítics obrers. Neixen a partir de 1880.
Són d’ideologia revolucionària i de pràctica reformista. Participen de la
lluita electoral i parlamentària.

Els més importants van ser el Partit Socialdemòcrata Alemany (1875) amb
Kautsky, el Partit Socialista Francès amb Jean Jaurès (1901), el Partit
Laborista anglès (1900) i el PSOE amb Pablo Iglesias (1879).
                   Karl Kautsky


                                   Jean Jaurès
Pablo Iglesias


 La referència la constituí el SPD (Partit Socialdemòcrata Alemany). A
 curt termini volia aconseguir reformes polítiques i socialsper mitjà de la
 lluita parlamentària. A llarg termini no renunciava a implantar una
 societat socialista.

 El SPD impulsà la creació de sindicats. Aquests s’encarregaven a l’acció
 reivindicativa, mentre que la política es reservava per al partit.
                                  C.Aranda & J.Manero
La Segona Internacional (1889-
1916)
Es creà a París commemorant el centenari de la
Revolució Francesa.

És ideològicament més homogènia. Està formada
per una agrupació de partits polítics de caire
socialista (els anarquistes no són acceptats, que
acceptaven la legalitat democràtica.

Organitzativament, es respecta l’autonomia dels
partits, es celebren congressos cada 3 anys
(debatre), i el 1900 es crea el Bureau Socialista
Internacional. Amb seu a Brussel·les, format per
delegats de cada partit, ha d’assegurar la
continuïtat entre congressos.                          C.Aranda & J.Manero
Reclamà millorar la protecció dels treballadors, la jornada laboral de 8 hores
i la prohibició del treball infantil. Establí principis que serviren de guia al
socialisme al llarg del segle: l’extensió de la democràcia, la presa pacífica del
poder polític, la fi de les desigualtats i la discriminació sexual...

Va tenir una gran repercussió, creant alguns dels símbols del moviment obrer,
com el Primer de Maig (Jornada reivindicativa) o “La Internacional” (Himne
obrer).

El context internacional era favorable. Es vivia una nova etapa capitalista,
motivada per l’expansió econòmica i colonial.
                                   C.Aranda & J.Manero
Tres van ser els grans debats: el Revisionisme, la qüestió colonial i el
militarisme.

El Revisionisme

El 1875, fundació del SPD, que el 1891 al Congrés d’Erfuts, establí el
programa bàsic del socialisme (vot femení, impostos progressius, prohibició
treball menors de 14 anys, necessitat de participar en la lluita política...).

El socialisme guanya força política i aconsegueix importants reformes i
millores. Ara bé, perd tarannà revolucionari. Es comença a plantejar la qüestió
de si cal ser més pragmàtic. En aquest context aparegué el Revisionisme.


           Bernstein en Les premisses del socialisme i la tasca de
           la socialdemocràcia (1899), revisava les teories de Marx
           i plantejava el dilema de la “revolució” o la “reforma”
           lenta i pacífica per arribar al socialisme.

           Així s’inicià l’evolució cap a la creació dels partits
           socialdemòcrates.

                                  C.Aranda & J.Manero
En contra d’aquestes teories es posicionaren els defensors de la
revolució social, com Rosa Luxemburg o Lenin. A la llarga crearan
partits comunistes.

El Revisionisme resulta condemnat en la Segona Internacional, tot i que
finalment és adoptat.
                                C.Aranda & J.Manero
La qüestió colonial

Una part del moviment obrer criticava la brutalitat de la colonització,
però a la vegada la considerava com una tasca positiva civilitzadora.
Una altra part però, que acabarà imposant-se, s’hi oposava
frontalment.

Lenin en la seva obra Imperialisme, fase superior del capitalisme,
postulava que el capitalisme necessita ampliar el seu radi d’explotació.
Per això imperialisme equival a capitalisme, i ha de ser condemnat.
                                 C.Aranda & J.Manero
El militarisme.

Els pacifistes creuen que no s’ha de lluitar en una guerra burgesa i, un cop
ha esclatat, s’ha de buscar la pau. Els revolucionaris creuen que cal
aprofitar-la per fer la revolució (Lenin, Rosa Luxemburg).

A la pràctica, la guerra acaba amb la internacional. Es produí l’anomenat
deliri patriòtic, els obrers lluiten al costat dels seus governs.

Si hi afegim la Revolució Russa, i la posterior crearció del Komintern, el
socialisme es dividirà entre comunistes i socialdemòcrates.

La Segona Internacional havia acabat.
                                 C.Aranda & J.Manero
1 of 31

Recommended

EL MOVIMENT OBRER by
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRERAntonio Núñez
32K views52 slides
Despotisme il·lustrat by
Despotisme il·lustratDespotisme il·lustrat
Despotisme il·lustratI.E.S. Joanot Martorell in València
11.9K views9 slides
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALAntonio Núñez
34.1K views40 slides
Unitat 2: La revolució industrial by
Unitat 2: La revolució industrialUnitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrialCarme Aranda- Mònica Navarro
16.5K views35 slides
Unitat 9: Els moviments totalitaris by
Unitat 9: Els moviments totalitarisUnitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitarisCarme Aranda- Mònica Navarro
32.7K views49 slides
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia by
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Les unificacions d'Alemanya i Itàlia
Les unificacions d'Alemanya i Itàlia Vicent Puig i Gascó
11.3K views38 slides

More Related Content

What's hot

Les fonts històriques i la seva classificació by
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióGemma Ajenjo Rodriguez
47.7K views2 slides
Moviment Obrer by
Moviment ObrerMoviment Obrer
Moviment Obreriesriberadelsio
14.1K views24 slides
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959). by
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Julia Valera
30.8K views44 slides
08. CATALANISME by
08. CATALANISME08. CATALANISME
08. CATALANISMEjcorbala
17.8K views26 slides
Context històric modernisme by
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernismeBlancafort
9K views15 slides
Tema 3. L'origen de la industrialització by
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióElisabet Castany
3.3K views42 slides

What's hot(20)

Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959). by Julia Valera
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Julia Valera30.8K views
08. CATALANISME by jcorbala
08. CATALANISME08. CATALANISME
08. CATALANISME
jcorbala17.8K views
Context històric modernisme by Blancafort
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernisme
Blancafort9K views
Tema 3. L'origen de la industrialització by Elisabet Castany
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialització
Elisabet Castany3.3K views
Segona revolució industrial by jescriva
Segona revolució industrialSegona revolució industrial
Segona revolució industrial
jescriva3.9K views
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898) by Julia Valera
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Julia Valera49.9K views
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939) by Julia Valera
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Unitat 12. la guerra civil (1936 1939)
Julia Valera47.3K views
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part. by Marcel Duran
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
El Catalanisme polític (1833-1898). Primera part.
Marcel Duran49.3K views
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia) by Desirée
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
La plaça del diamant (resum per capitols i simbologia)
Desirée 188.9K views
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX by jcorbala
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala28.5K views
T5 II Revolució Industrial i Imperialisme by Maria Polo
T5 II Revolució Industrial i ImperialismeT5 II Revolució Industrial i Imperialisme
T5 II Revolució Industrial i Imperialisme
Maria Polo5.6K views
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939) by Eva María Gil
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Eva María Gil6.7K views
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX by Antonio Núñez
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez69.2K views

Viewers also liked

Presentació el moviment obrer by
Presentació el moviment obrerPresentació el moviment obrer
Presentació el moviment obrervicentaros
5.3K views39 slides
El Moviment obrer by
El Moviment obrerEl Moviment obrer
El Moviment obrerI.E.S. Joanot Martorell in València
15.3K views28 slides
Demografia de La Plana Baixa by
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa Toni Pitarch
1.1M views134 slides
La Guerra de Successió a Vila-real by
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-realToni Pitarch
1.2M views117 slides
Unitat 4 moviment obrer -2011-12 by
Unitat 4  moviment obrer -2011-12Unitat 4  moviment obrer -2011-12
Unitat 4 moviment obrer -2011-12jordimanero
3.6K views31 slides
Els origens del moviment obrer by
Els origens del moviment obrerEls origens del moviment obrer
Els origens del moviment obrerGemma Ajenjo Rodriguez
1K views29 slides

Viewers also liked(20)

Presentació el moviment obrer by vicentaros
Presentació el moviment obrerPresentació el moviment obrer
Presentació el moviment obrer
vicentaros5.3K views
Demografia de La Plana Baixa by Toni Pitarch
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch1.1M views
La Guerra de Successió a Vila-real by Toni Pitarch
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M views
Unitat 4 moviment obrer -2011-12 by jordimanero
Unitat 4  moviment obrer -2011-12Unitat 4  moviment obrer -2011-12
Unitat 4 moviment obrer -2011-12
jordimanero3.6K views
Antic Regim by jestiarte
Antic RegimAntic Regim
Antic Regim
jestiarte48.5K views
Unitat 7 la revolució russa by jordimanero
Unitat 7  la revolució russaUnitat 7  la revolució russa
Unitat 7 la revolució russa
jordimanero86.4K views
La Revolució Russa i la formació de la URSS by Empar Gallego
La Revolució Russa i la formació de la URSSLa Revolució Russa i la formació de la URSS
La Revolució Russa i la formació de la URSS
Empar Gallego20K views
La Revolucio Russa by jestiarte
La Revolucio RussaLa Revolucio Russa
La Revolucio Russa
jestiarte29.3K views
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. by Mario Montal
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
Mario Montal38.6K views
Les grans potències europees by vicentaros
Les grans potències europeesLes grans potències europees
Les grans potències europees
vicentaros15.3K views
3. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I MOVIMENT OBRER 4ESO 2013-2014 by martav57
3. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I MOVIMENT OBRER 4ESO 2013-20143. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I MOVIMENT OBRER 4ESO 2013-2014
3. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I MOVIMENT OBRER 4ESO 2013-2014
martav576.3K views
El moviment obrer by ahidalg_04
El moviment obrerEl moviment obrer
El moviment obrer
ahidalg_041.2K views
4. el moviment obrer 1789 1914 1 BAT. by martav57
4. el moviment obrer 1789 1914 1 BAT.4. el moviment obrer 1789 1914 1 BAT.
4. el moviment obrer 1789 1914 1 BAT.
martav573.6K views
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix by Julia Valera
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xixUnitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Unitat 6. societa i moviments socials al segle xix
Julia Valera17.2K views
04. EL MOVIMENT OBRER IPB by jcorbala
04. EL MOVIMENT OBRER IPB04. EL MOVIMENT OBRER IPB
04. EL MOVIMENT OBRER IPB
jcorbala1.6K views

Similar to Unitat 4: Moviment obrer

El moviment obrer by
El moviment obrerEl moviment obrer
El moviment obrerDavid Sancho
1.1K views17 slides
Unitat 4 moviment obrer -2017-18 by
Unitat 4  moviment obrer -2017-18Unitat 4  moviment obrer -2017-18
Unitat 4 moviment obrer -2017-18jordimanero
8.9K views29 slides
Unitat 4 moviment obrer -2017-18 by
Unitat 4  moviment obrer -2017-18Unitat 4  moviment obrer -2017-18
Unitat 4 moviment obrer -2017-18jordimanero
9.8K views30 slides
El moviment obrer by
El moviment obrer El moviment obrer
El moviment obrer ChumichaAzdad
395 views32 slides
Unitat 4 Moviment Obrer Pdf by
Unitat 4  Moviment Obrer  PdfUnitat 4  Moviment Obrer  Pdf
Unitat 4 Moviment Obrer Pdfjordimanero
12.6K views35 slides
Moviment obrer by
Moviment obrerMoviment obrer
Moviment obrerVicent Puig i Gascó
1.8K views35 slides

Similar to Unitat 4: Moviment obrer(20)

El moviment obrer by David Sancho
El moviment obrerEl moviment obrer
El moviment obrer
David Sancho1.1K views
Unitat 4 moviment obrer -2017-18 by jordimanero
Unitat 4  moviment obrer -2017-18Unitat 4  moviment obrer -2017-18
Unitat 4 moviment obrer -2017-18
jordimanero8.9K views
Unitat 4 moviment obrer -2017-18 by jordimanero
Unitat 4  moviment obrer -2017-18Unitat 4  moviment obrer -2017-18
Unitat 4 moviment obrer -2017-18
jordimanero9.8K views
Unitat 4 Moviment Obrer Pdf by jordimanero
Unitat 4  Moviment Obrer  PdfUnitat 4  Moviment Obrer  Pdf
Unitat 4 Moviment Obrer Pdf
jordimanero12.6K views
Moviment obrer by avilase2
Moviment obrerMoviment obrer
Moviment obrer
avilase2457 views
Movimentobrer by jiplena
MovimentobrerMovimentobrer
Movimentobrer
jiplena1.2K views
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX by onamenorca
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIXSOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS AL S.XIX
onamenorca3.4K views
Els orígens del moviment obrer (1800-1914).pptx by MigueldeLlagoSanz
Els orígens del moviment obrer (1800-1914).pptxEls orígens del moviment obrer (1800-1914).pptx
Els orígens del moviment obrer (1800-1914).pptx
1r BAT EL MOVIMENT OBRER (1789-1914) by Eva María Gil
1r BAT EL MOVIMENT OBRER (1789-1914)1r BAT EL MOVIMENT OBRER (1789-1914)
1r BAT EL MOVIMENT OBRER (1789-1914)
Eva María Gil3.1K views
Movimentobrerinternacionals by jiplena
MovimentobrerinternacionalsMovimentobrerinternacionals
Movimentobrerinternacionals
jiplena598 views
El Movimnet Obrer i les Internacionals by jestiarte
El Movimnet Obrer i les InternacionalsEl Movimnet Obrer i les Internacionals
El Movimnet Obrer i les Internacionals
jestiarte8.1K views
T4 Mov Obrer by Maria Polo
T4 Mov ObrerT4 Mov Obrer
T4 Mov Obrer
Maria Polo751 views
T4 Mov obrer by Maria Polo
T4 Mov obrerT4 Mov obrer
T4 Mov obrer
Maria Polo976 views
TEMA 4 Moviment Obrer_2014 by joanet83
TEMA 4 Moviment Obrer_2014TEMA 4 Moviment Obrer_2014
TEMA 4 Moviment Obrer_2014
joanet831.8K views

More from Carme Aranda- Mònica Navarro

Arquitectura del Renaixement by
Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del RenaixementCarme Aranda- Mònica Navarro
18.2K views27 slides
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella by
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
10.4K views27 slides
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó by
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'AragóCarme Aranda- Mònica Navarro
24.1K views27 slides
4.Orígens de Catalunya by
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de CatalunyaCarme Aranda- Mònica Navarro
31.9K views26 slides
Art gòtic by
Art gòticArt gòtic
Art gòticCarme Aranda- Mònica Navarro
69.2K views42 slides
Art romànic by
Art romànicArt romànic
Art romànicCarme Aranda- Mònica Navarro
10.8K views35 slides

More from Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Recently uploaded

4 RATLLES DESEMBRE.pdf by
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
18 views5 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 views48 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 views22 slides

Recently uploaded(9)

Unitat 4: Moviment obrer

 • 1. Unitat 4. El Moviment Obrer C.Aranda & J.Manero
 • 2. El terme moviment obrer podria definir-se om el conjunt d’actuacions i d’organitzacions que volen aconseguir millorar les condicions de vida i treball dels obrers. Els orígens del moviment obrer La societat industrial és una societat de classes, definida per la igualtat jurídica i la posició econòmica. És una societat dividida entre proletaris i burgesos. Els burgesos són la classe dominant, juntament amb l’antiga aristocràcia. Defensen valors com el treball, l’estalvi, la propietat, l’herència, la cohesió familiar, l’ordre establert... Es divideixen en gran burgesia (experimenta un procés d’aristocratització), petita burgesia (artesans i comercians) i classes mitjanes (professionals liberals). La societat industrial és també una societat urbana, producte de l’èxode rural. Les ciutats creixen i es remodelen, i són escenari de canvis polítics, socials, culturals i dels conflictes de classe. C.Aranda & J.Manero
 • 3. La Revolució industrial comportà el sorgiment d’una nova classe social, el proletariat. Aquests, han de treballar a canvi d’un salari. Viuen en condicions duríssimes (de vida i de treball, i això comporta un conflicte permanent amb l’Estat i la Burgesia). Els proletaris s’enfronten a males condicions de vida (alimentació, roba...) problemes d’habitatge, problemes d’escolarització (analfabetisme), al treball infantil, a índex molt alts de mortalitat (no hi ha cobertures socials ni sanitàries). C.Aranda & J.Manero
 • 4. L’excedent de mà d’obra fa que aquesta sigui molt barata. Així es troben sotmesos a llargues jornades laborals, amb males condicions de treball. La disciplina laboral és molt estrict. Les dones i els nens encara tenen sous més baixos. La legislació laboral és nul·la. L’atur, les llargíssimes jornades, els salaris baixos, la dura disciplina laboral... Es tracta de problemes comuns. Prende consciència de l’explotació en la qual viuen és prendre consciència de classe. Aquest és el primer pas vers el sorgiment del moviment obrer (associacions) i la creació d’ideologies alternatives al liberalisme/capitalisme. C.Aranda & J.Manero
 • 5. Els primers conflictes i el luddisme Ràpidament s’iniciaren els conflictes entre patrons i obreres. Aquests intentaren organitzar-se però van ser durament reprimits. En aquest context, 1811, aparegué el luddisme (Ned Lud). És un moviment desorganitzat, visceral, basat en la destrucció de màquines com a defensa dels llocs de treball. C.Aranda & J.Manero
 • 6. El socialisme utòpic Engels encunyà el terme en un sentit pejoratiu, car aconseguiren pocs recultats pràctics. Es tracta d’intel·lectuals il·lustrats amb preocupacions socials. Critiquen el capitalisme (atur, explotació, crisis...), denuncien l’individualisme i les desitualtats provocades per la concentració de la propietat privada, desconfien de la política i dels polítics. Busquen una societat justa i fraternal (benestar general). Ara bé, no tenen un contingut revolucionari, són reformistes. Henri de Saint-Simon Charles Fourier Robert Owen C.Aranda & J.Manero
 • 7. Saint Simon (1760-1825). Dividia la societat entre la classe productiva i la classe no productiva. Per millorar la situació confiava en la ciència i el progrés. Calia crear tallers cooperatius, per fomentar l’educació, garantir l’assistènci mèdica... Charles Fourier (1772-1837). Dissenyà els falansteris, comunitats de producció i de consum. Robert Owen (1771-1858). Fou empresari model (New Lanarck) i dirigent sindicalista (Great Trade Unions). Impulsà el cooperativisme amb projectes com New Harmony (EEUU). C.Aranda & J.Manero
 • 8. PJ. Proudhon (1809-1865). Impulsà el mutualisme i el federalisme. És considerat un precursor de l’anarquisme, amb el seu rebuig a l’Estat i a l’Església, considerava la propietat privada “un robatori”. L. Blanc (1811-1882). Fou membre del govern provisional del 1848 a França, des d’on impulsà els Tallers Nacionals. Va escriure el 1851, Idea General de la Revolució. E. Cabet (1788-1856) dissenyà Icària, un país utòpic on hi hauria una igualtat social complerta. Publicà el 1842 Viatge a Icària. Pierre-Joseph Proudhon i els seus fills. Gustave Courbet, 1865 Louis Blanc C.Aranda & J.Manero
 • 9. El naixement del sindicalisme i el cartisme Les primeres organitzacions obreres tenien un caracter local. Es tractava bàsicament de mútues (societats de socors mutu). El 1825 els obrers anglesos aconseguiren el dret d’associació. Així van néixer els primers sindicats (Trade Unions) per millorar les condicions laborals. El 1830 es creà l’Associació Nacional per a la Protecció del Treball (John Doherty). Era la resposta a la necessitat de coordinar els diversos sindicats, per tal de fer-los més grans i forts. El 1834, sota la influència d’Owen, es creà la Great Trade Union. El 1838 els obrers anglesos iniciaren un projecte polític propi, amb l’elaboració de la Carta del Poble (cartisme) C.Aranda & J.Manero
 • 10. El cartisme va ser el primer moviment de masses reclamant el sufragi universal. Tot i recollir més de tres milions de signatures, el Parlament rebutjà les peticions. Ara bé, aconseguiren millores parcials, com la jornada de 10 hores al dia, gràcies a la col·laboració amb la burgesia. La revolució del 1848 implicarà primer la col·laboració entre els obrers i la burgesia més liberal en contra de la gran burgesia. Posteriorment però, la burgesia s’uní i derrotà els obrers. Aquests fets obriren el debat sobre la col·laboració amb la burgesia. Necessitaven els obrers nous plantejaments? Necessitaven una alternativa obrera autònoma?. C.Aranda & J.Manero
 • 11. Les noves ideologies obreres: Marxisme i Anarquisme. Durant la segona meitat del XIX aparegueren les dues ideologies fonamentals del moviment obrer: el Marxisme i l’Anarquisme. Es tracta de dues ideologies molt diferents què, malgrat tot, tenen punts en comú: -Gran influència posterior -Demanen canvis socials i polítics totals -S’ha de donar la revolució - Volien un nou ordre social sense propietat privada C.Aranda & J.Manero
 • 12. El Marxisme. Marx i Engels elaboraren una teoria que volia transformar la seva societat: el socialisme científic o marxisme. Karl Marx (1818-1883) publicà dues obres fonamentals: El Manifest Comunista i El capital. El marxisme descansa sobre tres grans eixos: l’anàlisi del passat, la crítica del present i l’elaboració d’un projecte de futur. C.Aranda & J.Manero
 • 13. L’estudi del passat, l’anàlisi de la història, rep el nom del materialisme dialèctic. Aplica el model hegelià de tesi, antítesi i síntesi. El materialisme dialèctic ens diu que la història és un procés de canvi i transformació. La clau rau en l’economia, la infraestructura, que és la base de la societat i el motor de la història. Condiciona l’organització política, la mentalitat i la cultura de l’època (superestructura). L’economia es basa en uns elements que van canviant: Els modes de producció, les forces de producció i les relacions de producció. Les relacions econòmiques fan que en qualsevol època la societat es divideixi en dues classes antagòniques: dominants i dominats. Són classes antagòniques, i el seu antagonisme (lluita de classes) provoca el pas de les etapes històriques. Amb el materialisme històric Marx arriba a la conclusió que al llarg de la història s’han donat tres modes de producció: l’esclavisme, el feudalisme i el capitalisme. En ells sempre ha estat present la lluita de classes entre opressors i oprimits. C.Aranda & J.Manero
 • 14. L’anàlisi del present el porta a criticar el sistema capitalista. En aquest mode de producció les forces de producció són els mitjans de producció (fàbriques, màquines) i la mà d’obra. Les relacions de producció es donen entre la burgesia i el proletariat, i són unes relacions d’explotació. La burgesia explota el proletariat amb la plusvàlua (el treball obrer genera un benefici superior al salari). A més, la burgesia vol incrementar el seu benefici augmentant la tecnificació, i això comporta crisis de sobreproducció. A la llarga, augmenten les diferències entre rics i pobres i, globalment, el nombre d’oprimits. C.Aranda & J.Manero
 • 15. El projecte de futur marxista neix de la necessitat de superar les desigualtats generades pel capitalisme. La crisi finalment comportarà una revolució. Els obrers prendran el poder, establint de manera transitòria la dictadura del proletariat. Amb ella s’eliminaran les desigualtats i es constituirà una societat sense classes, igualitària. Per aconseguir-lo, els obrers s’han d’organitzar en sindicats i partits polítics. C.Aranda & J.Manero
 • 16. L’Anarquisme. L’anarquisme no té un cos doctrinal tan elaborat com el socialisme. Significa sense comandament, sense poder. Es basa en la llibertat i la igualtat (ideologia llibertària). El seu antecedent és Proudhon, i els seus dos màxims representants són Bakunin i Kropotkin. Els oprimits s’aixecarien de manera espontània contra la seva explotació, creant-se una societat igualitària, basada en la lliure federació de comunes. L’Estat seria destruït. La nova societat no tindria propietat privada, ni classes, ni jerarquies (ni Déu, ni Estat, ni amo). Tots els béns serien col·lectivitzats, creant-se cooperatives de producció i consum. C.Aranda & J.Manero
 • 17. L’Anarquisme rebutja l’acció política (apoliticisme). Accepta el sindicalisme i la propaganda pel fet per a destruir l’Estat i el capitalisme. L’Anarquisme el podem dividir en anarcocomunisme i anarcosindicalisme. L’anarcocomunisme (Koprotkin) defensava l’acció col·lectiva revolucionària. A finals del segle XIX d’aquest corrent neixerà la propaganda pel fet (Enrico Malatesta) que defensa la realització d’atemptats terroristes. L’anarcosindicalisme (Bakunin) defensa l’acció sindical. C.Aranda & J.Manero
 • 18. El Moviment Internacionalista. La consciència obrera de ser membres d’una mateixa classe, per sobre d’estats, portà a la creació del Moviment Internacionalista. C.Aranda & J.Manero
 • 19. L’Associació Internacional de Treballadors (AIT) 1864-1876. Es creà a Londres (1864). Fou el primer intent d’organitzar el proletariat internacionalment. Tingué pocs afiliats (més força simbòlica que real) i sobretot resultà un lloc de discussió teòrica. Hi participaren diversos grups: Trade Unions (sí lluita política i sindical, no a la violència), Proudhonians (sí mutualisme, apolítics), Bakuninistes i Marxistes. Marx va ser la figura clau, car redactà els Estatuts i el Manifest Inaugural. També és el Cap del Consell General. C.Aranda & J.Manero
 • 20. En els Estatuts es proclama que l’emancipació serà obra dels mateixos obres, i que cal prendre part en la lluita política com a primer pas per alliberar-se de l’opressió econòmica. S’organitzava en sectors nacionals i tenia un Consell General. Es celebraren congressos. El 1866 es celebrà el de Ginebra, on es demanaren la jornada laboral de 8 hores diàries, la prohibició del treball infantil o la millorar en el treball de les dones. Els problemes vindran per les discrepàncies entre marxistes i bakuninistes (l’Estat s’ha d’abolir, no de conquerir; Marx és un dictador). La ruptura es produí en el Congrés de l’Haia (1872), quan els bakuninistes no acceptaren la creació de partits polítics obrers i van ser expulsats. Un altre fet contribuí a la fi de la internacional: la Comuna de París (març-maig, 1871). C.Aranda & J.Manero
 • 21. La desfeta de Napoleó III provocà un buit de poder, possibilitant la formació d’un govern popular a París, que volia crear un república democràtica i social. La Comuna inicià reformes que es convertiren en un referent per als obrers (nacionalització dels béns del clero, ensenyamet laic i gratuït, substitució de l’exèrcit per milícies populars.... París però capitulà, i la repressió va ser duríssima. C.Aranda & J.Manero
 • 22. Les lluites entre marxistes i bakuninistes, així com la repressió desencadenada a tota Europa després dels fets de la Comuna de París, van fer que l’AIT es traslladés a Nova York on, el 1876 es va dissoldre. Primera Internacional 1864-1876 Llibertaris, Anomenats autoritaris antiautoritaris Acció política i sobirania del Contraris a l’acció política Consell General i a un Estat obrer No a l’acció violenta Defensen l’autonomia Consideraven l’anarquisme de les seccions una ideologia individualista i enfront del Consell ingènua General C.Aranda & J.Manero
 • 23. Sindicats de masses i partits obrers (1881-1914) A partir del anys 80 del segle XIX es donaren importants canvis. El nombre d’obrers es disparà, augmentant d’aquesta forma la força dels sindicats. Aquests aconseguiren imposar la pràctica de la negocació col·lectiva amb els patrons, i així millorar els salaris i les condicions laborals. C.Aranda & J.Manero
 • 24. La pressió dels obrers va fer possible les primeres legislacions laborals. - L’edat mínima per treballar es fixà el 1892 en 12 anys, a finals del segle XIX es prohibí el treball femení nocturn i es va establir el repòs obligatori després del part. - Entre finals del segle XIX i principis del XX s’establiren les assegurances obligatòries en cas de malaltia, accident, invalidesa i vellesa. - La Jornada laboral s’establí entre 8 i 10 hores diàries. Les vuit hores de treball diari no s’aconseguiren fins després de la Primera Guerra Mundial. C.Aranda & J.Manero
 • 25. Es començaren a crear partits polítics obrers. Neixen a partir de 1880. Són d’ideologia revolucionària i de pràctica reformista. Participen de la lluita electoral i parlamentària. Els més importants van ser el Partit Socialdemòcrata Alemany (1875) amb Kautsky, el Partit Socialista Francès amb Jean Jaurès (1901), el Partit Laborista anglès (1900) i el PSOE amb Pablo Iglesias (1879). Karl Kautsky Jean Jaurès Pablo Iglesias La referència la constituí el SPD (Partit Socialdemòcrata Alemany). A curt termini volia aconseguir reformes polítiques i socialsper mitjà de la lluita parlamentària. A llarg termini no renunciava a implantar una societat socialista. El SPD impulsà la creació de sindicats. Aquests s’encarregaven a l’acció reivindicativa, mentre que la política es reservava per al partit. C.Aranda & J.Manero
 • 26. La Segona Internacional (1889- 1916) Es creà a París commemorant el centenari de la Revolució Francesa. És ideològicament més homogènia. Està formada per una agrupació de partits polítics de caire socialista (els anarquistes no són acceptats, que acceptaven la legalitat democràtica. Organitzativament, es respecta l’autonomia dels partits, es celebren congressos cada 3 anys (debatre), i el 1900 es crea el Bureau Socialista Internacional. Amb seu a Brussel·les, format per delegats de cada partit, ha d’assegurar la continuïtat entre congressos. C.Aranda & J.Manero
 • 27. Reclamà millorar la protecció dels treballadors, la jornada laboral de 8 hores i la prohibició del treball infantil. Establí principis que serviren de guia al socialisme al llarg del segle: l’extensió de la democràcia, la presa pacífica del poder polític, la fi de les desigualtats i la discriminació sexual... Va tenir una gran repercussió, creant alguns dels símbols del moviment obrer, com el Primer de Maig (Jornada reivindicativa) o “La Internacional” (Himne obrer). El context internacional era favorable. Es vivia una nova etapa capitalista, motivada per l’expansió econòmica i colonial. C.Aranda & J.Manero
 • 28. Tres van ser els grans debats: el Revisionisme, la qüestió colonial i el militarisme. El Revisionisme El 1875, fundació del SPD, que el 1891 al Congrés d’Erfuts, establí el programa bàsic del socialisme (vot femení, impostos progressius, prohibició treball menors de 14 anys, necessitat de participar en la lluita política...). El socialisme guanya força política i aconsegueix importants reformes i millores. Ara bé, perd tarannà revolucionari. Es comença a plantejar la qüestió de si cal ser més pragmàtic. En aquest context aparegué el Revisionisme. Bernstein en Les premisses del socialisme i la tasca de la socialdemocràcia (1899), revisava les teories de Marx i plantejava el dilema de la “revolució” o la “reforma” lenta i pacífica per arribar al socialisme. Així s’inicià l’evolució cap a la creació dels partits socialdemòcrates. C.Aranda & J.Manero
 • 29. En contra d’aquestes teories es posicionaren els defensors de la revolució social, com Rosa Luxemburg o Lenin. A la llarga crearan partits comunistes. El Revisionisme resulta condemnat en la Segona Internacional, tot i que finalment és adoptat. C.Aranda & J.Manero
 • 30. La qüestió colonial Una part del moviment obrer criticava la brutalitat de la colonització, però a la vegada la considerava com una tasca positiva civilitzadora. Una altra part però, que acabarà imposant-se, s’hi oposava frontalment. Lenin en la seva obra Imperialisme, fase superior del capitalisme, postulava que el capitalisme necessita ampliar el seu radi d’explotació. Per això imperialisme equival a capitalisme, i ha de ser condemnat. C.Aranda & J.Manero
 • 31. El militarisme. Els pacifistes creuen que no s’ha de lluitar en una guerra burgesa i, un cop ha esclatat, s’ha de buscar la pau. Els revolucionaris creuen que cal aprofitar-la per fer la revolució (Lenin, Rosa Luxemburg). A la pràctica, la guerra acaba amb la internacional. Es produí l’anomenat deliri patriòtic, els obrers lluiten al costat dels seus governs. Si hi afegim la Revolució Russa, i la posterior crearció del Komintern, el socialisme es dividirà entre comunistes i socialdemòcrates. La Segona Internacional havia acabat. C.Aranda & J.Manero