Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫کردستان‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬
‫کننده‬ ‫ارائه‬:‫عباسی‬ ‫سهیل‬
sohail@khoshfekri.com
@SohailAbasi
‫خوشفکری‬ ‫مدیر‬
‫روش‬ ...
‫تا‬ ‫خوشفكرى‬ ‫اندازى‬ ‫راه‬ ‫ابتداى‬ ‫از‬‫امروز‬
193‫همكارى‬ ‫درخواست‬‫از‬‫هاى‬ ‫تخصص‬ ‫در‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫...
‫گشای‬ ‫گره‬ ‫کارآفرینی‬‫بیكاری‬
‫اشتغال‬ ‫نامناسب‬ ‫وضع‬
‫ضعف‬‫در‬ ‫کارآفرینی‬‫کشور‬
‫پدیده‬‫فرار‬‫مغزها‬
‫ها‬ ‫دانشگ...
‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اقتصاددانان‬ ‫اعتقاد‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫امروزه‬:
‫اقتصاد‬‫امروز‬ ‫محور‬ ‫دانش‬
‫سرمایه‬ ‫انباشتگی‬ ‫آن‬ ‫مح...
‫دولت‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫و‬‫یازدهم‬
‫با‬‫و‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫اشتغال‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫بسترسازی‬
‫توسعه‬ ،‫بنیان‬ ‫دانش...
‫کارآفرینی‬ ‫نیازهای‬ ‫مهمترین‬:
‫ریسك‬‫تولید‬ ‫پایین‬
‫کافی‬ ‫سرمایه‬
‫خالقیت‬‫ونوآوری‬
‫نوآورانه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسی...
!
‫واژه‬ ‫سر‬ ‫ها‬ ‫دانشکاه‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بالیی‬
‫شد‬ ‫آورده‬ ‫کارآفرینی‬!
‫ها‬ ‫بقالی‬ ‫در‬ ‫کارآ...
‫شاید‬!
‫ساده‬ ‫ایده‬‫امروز‬:
‫کسب‬‫بعدى‬ ‫میلیاردى‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬
‫گوگل‬ ،‫بعدى‬ ‫فیسبوک‬‫یا‬ ،‫بعدى‬‫غذایى‬ ‫صن...
‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫امروز‬ ‫برتری‬
‫اطالعات‬ ‫فناورى‬
‫اینترنت‬
‫جهانى‬‫سازى‬
‫ابزار‬ ‫امروزه‬‫الزم‬‫براى‬‫و‬ ‫منابع‬ ‫یا...
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫مهم‬‫مدرن‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ابزار‬ ‫ترین‬
‫کارآفرینی‬ ‫گسنرده‬ ‫زمینه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ...
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مزایای‬
‫راه‬‫ساده‬ ‫اندازی‬
‫سرمایه‬‫اندک‬ ‫مالی‬ ‫گذاری‬
‫پتانسیل‬‫زیاد‬ ...
‫وظیفه‬‫دولت‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬
‫توسعه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بستر‬
‫شبکه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫دسترسی‬ ‫...
‫نوپای‬ ‫های‬ ‫شركت‬ ‫شدن‬ ‫شكوفا‬ ‫برای‬
‫رشد‬ ‫و‬ ،‫كارآفرينی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ،‫نوآور‬
،‫كارآفرينی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پايدار‬ ...
‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬
‫است‬ ‫کارآفرینی‬ ‫جانبی‬ ‫اثرات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اشتغالزایی‬.
‫اکوسیستم‬ ‫ایجاد‬‫کارآفرینی‬‫دارد‬ ‫ه...
‫نداریم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬!
،‫تحقیقاتی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫شهرک‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مراکز‬ ‫پراکنده‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫وجود...
‫زمینه‬‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫حضور‬
‫با‬،‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫دامی‬ ‫تولیدات‬ ،‫گردشگری‬ ،‫دستی‬ ‫صنایع‬ ‫قدمت‬ ‫وجود‬
‫است‬ ‫نش...
‫پویا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬
‫فرهنگ‬‫کارآفرینی‬
‫شکست‬ ‫فرهنگ‬
‫مسولین‬ ‫توسط‬ ‫نوآوری‬ ‫اقتصاد‬ ‫مفاه...
‫از‬ ‫حرکت‬‫صنعتی‬ ‫مثلث‬‫به‬‫کارآفرینی‬ ‫مربع‬
‫استارتاپ‬‫ها‬ ‫شركت‬‫بزرگ‬ ‫های‬
‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫دولت‬
‫دولت‬
‫بزرگ‬ ‫های...
‫معرفی‬‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫چند‬Business Model‫آنها‬
‫کادوچی‬
‫مامانپز‬
‫پونیشا‬
‫نیتا‬
‫پال‬ ‫پارس‬
‫سنندج‬ ‫درخشان‬ ‫های‬ ‫استعداد‬ ‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫انجمن‬
‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫مشاوره‬ ،‫تخصص‬ ‫ایجاد‬
1390
‫اولین‬‫کردستا...
‫انجمن‬ ‫ساختار‬:
‫عمومی‬ ‫مجمع‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫معاونت‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫معاونت‬ ‫ت...
@SohailAbasi # ‫سمینار‬7‫چیز‬
www.khoshfekri.com
www.khoshfekri.com
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems اکوسیستم کارآفرینی پیشنیاز رشد اقتصادی بر پایه...
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems اکوسیستم کارآفرینی پیشنیاز رشد اقتصادی بر پایه...
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems اکوسیستم کارآفرینی پیشنیاز رشد اقتصادی بر پایه...
Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems اکوسیستم کارآفرینی پیشنیاز رشد اقتصادی بر پایه...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems اکوسیستم کارآفرینی پیشنیاز رشد اقتصادی بر پایه دانش و نوآوری، همایش اشتغال و کارآفرینی کردستان

2,027 views

Published on

اسلایدهای ارائه شده در همایش اشتغال و کارآفرینی کردستان در تاریخ 10 مهر 1392 که در استانداری کردستان برگزار شد. من که برای سخنرانی در این همایش دعوت شده بودم، به عنوان سخنران چهارم، تلاش کردم مطالب جامع و مفیدی را درباره کارآفرینی، انقلاب استارتاپی در دنیا، جوامع و اکوسیستم های موفق کارآفرینی دنیا و لزوم ایجاد اکوسیستم کارآفرینی برای توسعه و رشد اقتصادی ارائه نمایم.
هدف من از ارائه مطالبم این بود تا تفکر و دیدگاه مدیران ارشد دولتی را با مفاهیم مهم و به روز توسعه بر اساس اقتصاد خرد آشنا کنم و به آنان گوشزد نمایم که در برنامه ریزی های اقتصادی در راستای توسعه، باید هدف از «ایجاد اشتغال» به «ارزش آفرینی» تغییر کند. چرا که اشتغالزایی یکی از محصولات جانبی ارزش آفرینی (کارآفرینی) خواهد بود.
در ادامه مزایا و ویژگی های داشتن یک اکوسیستم کارآفرینی سالم و پویا، و دره سیلیکان (Silicon Valley) به عنوان موفقترین اکوسیستم کارآفرینی در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و لزوم گذار از مثلث (سه گوش) صنعتی گذشته به مربع (چهارگوش) کارآفرینی مطرح شد.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Why developing countires should focus on bulding Entrepreneurial Ecosystems اکوسیستم کارآفرینی پیشنیاز رشد اقتصادی بر پایه دانش و نوآوری، همایش اشتغال و کارآفرینی کردستان

 1. 1. ‫کردستان‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫کننده‬ ‫ارائه‬:‫عباسی‬ ‫سهیل‬ sohail@khoshfekri.com @SohailAbasi ‫خوشفکری‬ ‫مدیر‬ ‫روش‬ ‫رایان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫مدیر‬ ‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫نخبگی‬ ‫انجمن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫معاونت‬ ‫درخشان‬ ‫استعدادهای‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫صنفی‬ ‫نظام‬ ‫سازمان‬ ‫عضو‬‫کشور‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫محرک‬ ‫موتور‬
 2. 2. ‫تا‬ ‫خوشفكرى‬ ‫اندازى‬ ‫راه‬ ‫ابتداى‬ ‫از‬‫امروز‬ 193‫همكارى‬ ‫درخواست‬‫از‬‫هاى‬ ‫تخصص‬ ‫در‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫افراد‬‫مختلف‬ 345‫مورد‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫كمك‬ ‫و‬ ‫راهنمايى‬ ،‫مشاوره‬ ‫درخواست‬ ،‫پرسش‬‫هاى‬: ‫درآمدزایى‬ ‫امکان‬ ‫بررسى‬ ‫و‬ ‫ایده‬ ‫ارزیابى‬:‫نقاط‬ ،‫ها‬ ‫نیازمندى‬ ،‫ها‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫ارزیابى‬ ‫ایده‬ ‫ضعف‬ ‫و‬ ‫قوت‬. ‫بررسى‬‫نسبت‬ ‫به‬ ‫رقابتى‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫کمك‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ،‫تجارى‬ ‫رقباى‬ ‫رقبا‬ ‫ارائه‬‫کردن‬ ‫اجرایى‬ ‫براى‬ ‫توانمند‬ ‫کارى‬ ‫تیم‬ ‫یك‬ ‫تشکیل‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫کمك‬‫ایده‬ ‫ارائه‬‫محصول‬ ‫اولیه‬ ‫هاى‬ ‫نمونه‬ ‫تولید‬ ‫براى‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫طراحى‬‫بازار‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫موفق‬ ‫معرفى‬ ‫براى‬ ‫ریزى‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫استراتژى‬(‫النچ‬) ‫تعیین‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬ ‫هاى‬ ‫روش‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سود‬ ،‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫همکارى‬‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫ایده‬ ‫ارائه‬ ‫نحوه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬‫گذاران‬(VC)‫سرمایه‬ ‫هاى‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫گذار‬(Angels)‫فرشتگان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫بنیانگذاران‬ ‫معرفى‬
 3. 3. ‫گشای‬ ‫گره‬ ‫کارآفرینی‬‫بیكاری‬ ‫اشتغال‬ ‫نامناسب‬ ‫وضع‬ ‫ضعف‬‫در‬ ‫کارآفرینی‬‫کشور‬ ‫پدیده‬‫فرار‬‫مغزها‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬:‫نیروهای‬ ‫تربیت‬ ‫تحصیل‬‫مدیریت‬ ‫دیگران‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کرده‬‫شوند‬! ‫افرادی‬‫یابند‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بستر‬ ،‫دارند‬ ‫کارآفرینی‬ ‫شخصیت‬ ‫که‬.
 4. 4. ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اقتصاددانان‬ ‫اعتقاد‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫امروزه‬: ‫اقتصاد‬‫امروز‬ ‫محور‬ ‫دانش‬ ‫سرمایه‬ ‫انباشتگی‬ ‫آن‬ ‫محرک‬ ‫موتور‬‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫دانش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫نوآورانه‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫پیشرفته‬ ‫فناوری‬. ‫و‬ ‫دانش‬ ‫درست‬ ‫بکارگیری‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ،‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫است‬ ‫فناوری‬.
 5. 5. ‫دولت‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫و‬‫یازدهم‬ ‫با‬‫و‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫اشتغال‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫بسترسازی‬ ‫توسعه‬ ،‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کاال‬ ‫تولید‬ ‫نتایج‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫فرایند‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ،‫پژوهشی‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫برای‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫تشکل‬ ‫توانمندسازی‬ ‫توسعه‬ ،‫بنیان‬‫دانش‬ ‫محصوالت‬ ‫صادرات‬ ‫صادرات‬ ‫برای‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫گسترش‬ ،‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫محصوالت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫المللی‬‫بین‬ ‫ی‬‫ها‬‫عرصه‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫حلقه‬ ‫اتصال‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫ثروت‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫حلقه‬.
 6. 6. ‫کارآفرینی‬ ‫نیازهای‬ ‫مهمترین‬: ‫ریسك‬‫تولید‬ ‫پایین‬ ‫کافی‬ ‫سرمایه‬ ‫خالقیت‬‫ونوآوری‬ ‫نوآورانه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬
 7. 7. ! ‫واژه‬ ‫سر‬ ‫ها‬ ‫دانشکاه‬ ‫در‬ ‫اخیر‬ ‫سال‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بالیی‬ ‫شد‬ ‫آورده‬ ‫کارآفرینی‬! ‫ها‬ ‫بقالی‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫درس‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫خرید‬ ‫امکان‬!!
 8. 8. ‫شاید‬! ‫ساده‬ ‫ایده‬‫امروز‬: ‫کسب‬‫بعدى‬ ‫میلیاردى‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ،‫بعدى‬ ‫فیسبوک‬‫یا‬ ،‫بعدى‬‫غذایى‬ ‫صنایع‬‫بهروز‬‫بعدى‬
 9. 9. ‫گذشته‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫امروز‬ ‫برتری‬ ‫اطالعات‬ ‫فناورى‬ ‫اینترنت‬ ‫جهانى‬‫سازى‬ ‫ابزار‬ ‫امروزه‬‫الزم‬‫براى‬‫و‬ ‫منابع‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫نوپا‬ ‫شرکت‬ ‫یك‬ ‫اندازى‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بازاریابى‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫نیروى‬‫است‬ ‫دسترس‬.
 10. 10. ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مهم‬‫مدرن‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ابزار‬ ‫ترین‬ ‫کارآفرینی‬ ‫گسنرده‬ ‫زمینه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بستر‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫الزمه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫است‬.
 11. 11. ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مزایای‬ ‫راه‬‫ساده‬ ‫اندازی‬ ‫سرمایه‬‫اندک‬ ‫مالی‬ ‫گذاری‬ ‫پتانسیل‬‫زیاد‬ ‫رشد‬ ‫ساعات‬‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫کاری‬ ‫رقابت‬‫بزرگان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ساده‬ ‫قابلیت‬‫کارها‬ ‫کردن‬ ‫مکانیزه‬
 12. 12. ‫وظیفه‬‫دولت‬‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توسعه‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بستر‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫دسترسی‬ ‫تسهیل‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ،‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ‫کمك‬
 13. 13. ‫نوپای‬ ‫های‬ ‫شركت‬ ‫شدن‬ ‫شكوفا‬ ‫برای‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ،‫كارآفرينی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ،‫نوآور‬ ،‫كارآفرينی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫پايدار‬ ‫اقتصادی‬ ‫ايجاد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫كارآفرينی‬ ‫اكوسیستم‬ ‫است‬.
 14. 14. ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫است‬ ‫کارآفرینی‬ ‫جانبی‬ ‫اثرات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اشتغالزایی‬. ‫اکوسیستم‬ ‫ایجاد‬‫کارآفرینی‬‫دارد‬ ‫همه‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬:،‫دولت‬ ‫های‬‫پارک‬ ،‫ها‬ ‫دانشگاه‬،‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫علم‬،‫رشد‬ ‫مراکز‬،‫ها‬‫رسانه‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬... ‫اکوسیستم‬ ‫ایجاد‬‫کار‬‫باال‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫از‬ ‫آفرینی‬
 15. 15. ‫نداریم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬! ،‫تحقیقاتی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫شهرک‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مراکز‬ ‫پراکنده‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫جایگاهی‬ ‫ایران‬20‫سال‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫جدول‬ ‫کشور‬2012‫کسب‬ ‫است‬ ‫نکرده‬. ‫محیط‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ‫شرقی‬ ‫جنوب‬ ‫آسیای‬ ‫و‬ ‫اروپایی‬ ،‫آمریکایی‬ ‫کشورهای‬ ‫های‬ ‫اکوسیستم‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫رتبه‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫آورند‬ ‫بدست‬ ‫کارآفرینی‬. ‫مطلوب‬ ‫استان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کردستان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کارآفرین‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫طرح‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫کارآفرینان‬.
 16. 16. ‫زمینه‬‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫حضور‬ ‫با‬،‫کشاورزی‬ ‫و‬ ‫دامی‬ ‫تولیدات‬ ،‫گردشگری‬ ،‫دستی‬ ‫صنایع‬ ‫قدمت‬ ‫وجود‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫ایجاد‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫برندها‬ ‫برای‬ ‫رشدی‬ ‫مرکز‬ ‫هنوز‬. ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫کارآفرینی‬‫کودکی‬ ‫در‬‫و‬‫نوجوانی‬
 17. 17. ‫پویا‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫اکوسیستم‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬‫کارآفرینی‬ ‫شکست‬ ‫فرهنگ‬ ‫مسولین‬ ‫توسط‬ ‫نوآوری‬ ‫اقتصاد‬ ‫مفاهیم‬ ‫درک‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫آموزش‬ ‫تجارب‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫کارآفرینان‬ ‫ارتباط‬ ‫مرتبط‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫همایش‬ ‫وجود‬‫ها‬‫دهنده‬ ‫شتاب‬Accelerator ‫وجود‬Angel‫ها‬(‫فرشته‬ ‫گذاران‬ ‫سرمایه‬) ‫وجود‬VC‫ها‬(‫پذیر‬ ‫مخاطره‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬) ‫پوشش‬ ‫و‬ ‫حمایت‬‫ای‬‫رسانه‬
 18. 18. ‫از‬ ‫حرکت‬‫صنعتی‬ ‫مثلث‬‫به‬‫کارآفرینی‬ ‫مربع‬ ‫استارتاپ‬‫ها‬ ‫شركت‬‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ‫دولت‬ ‫دولت‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شركت‬ ‫ها‬ ‫اتحاديه‬ ‫دولت‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫قراردادهای‬ ‫دانشگاه‬‫و‬‫دولت‬‫همكاری‬‫شدن‬‫خريده‬‫يا‬‫تبديل‬ ‫تكنولوژی‬ ‫انتقال‬ ‫رويه‬ ‫شخصی‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫فرشتگان‬ ‫سرمايه‬ ‫خطرپذير‬ ‫گذاری‬ ‫سرمايه‬ ‫های‬ ‫شركت‬ ‫داران‬ ‫سهام‬ ‫سرمايه‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫وام‬ ‫دولتی‬ ‫بودجه‬ ‫بنیادها‬ ‫های‬ ‫گرنت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كمك‬ ‫هدايا‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫ساير‬ ‫مالیات‬ ‫نفت‬ ‫درآمد‬
 19. 19. ‫معرفی‬‫و‬ ‫استارتاپ‬ ‫چند‬Business Model‫آنها‬ ‫کادوچی‬ ‫مامانپز‬ ‫پونیشا‬ ‫نیتا‬ ‫پال‬ ‫پارس‬
 20. 20. ‫سنندج‬ ‫درخشان‬ ‫های‬ ‫استعداد‬ ‫آموختگان‬ ‫دانش‬ ‫انجمن‬ ‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫مشاوره‬ ،‫تخصص‬ ‫ایجاد‬ 1390 ‫اولین‬‫کردستان‬ ‫استان‬ ‫نخبگی‬ ‫کانون‬ ‫اتاق‬‫سنندج‬ ‫شهر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫نخبگی‬ ‫فکر‬ ‫دارای‬1700‫و‬ ‫وابسته‬ ‫عضو‬ ‫نفر‬33‫افتخاری‬ ‫عضو‬ ‫نفر‬ ‫از‬‫این‬1700‫به‬ ‫قریب‬ ‫عضو‬ ‫نفر‬700‫تکمیلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫دارای‬ ‫نفر‬ ‫کارشناسی‬ ‫و‬ ‫دکتری‬ ‫مقاطع‬ ‫در‬‫ارشد‬ ‫اعضای‬‫تی‬ ‫آی‬ ‫ام‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫معتبر‬ ‫دانشگاه‬ ‫تحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫را‬ ‫انجمن‬ (MIT)‫و‬‫استنفور‬(Stanford)‫کالتك‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬(Col tech)‫را‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬.
 21. 21. ‫انجمن‬ ‫ساختار‬: ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬ ‫بهبود‬ ‫معاونت‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫معاونت‬ ‫فرهنگی‬ ‫معاونت‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫معاونت‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫عامل‬ ‫مدیر‬ ‫آدرس‬:‫سوم‬ ‫طبقه‬ ،‫زاده‬ ‫احمد‬ ‫عمارت‬ ،‫نمکی‬ ‫خیابان‬ ،‫سنندج‬ ‫تلفن‬:3285028 www.sinodal.org
 22. 22. @SohailAbasi # ‫سمینار‬7‫چیز‬
 23. 23. www.khoshfekri.com
 24. 24. www.khoshfekri.com

×