SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
‫گزارش‬
‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫روندهای‬ ‫برخی‬ ‫بر‬ ‫کوتاه‬ ‫مروری‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ :‫ترجمه‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬
mashayekh.pedagogy@gmail.com
f.
‫پیشگفتار‬
‫مترجم‬
‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫دانش‬
-
‫بنیان‬
‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫بسترهای‬
‫تعاملی‬ ‫و‬ ‫چابک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
،‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬
‫ارز‬ ،‫داده‬ ‫پردازش‬
‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫یابی‬
‫بهره‬ ،‫ّا‬‫م‬‫ا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫گیری‬
‫از‬ ‫مندی‬
‫در‬ ‫امکانات‬ ‫این‬
‫ح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫مقیاس‬
‫و‬
‫زۀ‬
‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مستلزم‬ ‫کارآفرینی‬
‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬
‫عصر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ای‬
‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیجیتال‬
،
‫تسل‬
‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫ط‬
‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫های‬
‫مسئولیت‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ،‫نوآور‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫خلق‬
‫توجیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ،‫پایدار‬ ‫بوم‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫صیانت‬ ‫پذیری‬
‫می‬
.‫شود‬
‫اقتصاد‬ ‫شبکه‬
‫دانش‬
-
‫بنیان‬
‫هفته‬ ‫در‬
‫تاریخ‬ ‫به‬ ،‫اخیر‬ ‫نامه‬
18
‫می‬
2018
‫کار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ ،
‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫آفرینی‬
‫جهانی‬
‫داده‬ ‫انجام‬
‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫ترجمه‬ ‫که‬ ‫است‬
،
‫وی‬ ‫به‬
‫برای‬ ‫ژه‬
‫کارآفرینی‬ ‫دانشجویان‬
،
‫می‬ ‫ارائه‬
.‫گردد‬
‫مقدمه‬
‫به‬ ‫کارآفرینی‬
‫گونه‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫فزاینده‬ ‫ای‬
‫ح‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫سیاست‬
‫و‬
‫ز‬
‫ه‬
‫کا‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫ها‬
‫ر‬
‫پژوهش‬ ،‫علم‬ ،‫آموزی‬
‫پویایی‬ ‫به‬ ،)‫نوآوری‬ ‫و‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫رشد‬
‫تنها‬ ‫موفق‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ .‫کند‬
‫دانش‬
-
‫بنیان‬
‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬
‫فرصت‬ ‫کارآفرینان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کارآفرین‬
-
‫محور‬
60
‫نیاز‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬
-
‫محور‬
61
‫می‬ ‫مطالبه‬
‫از‬ .‫کند‬
‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫جمله‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬
2017
‫شاخص‬
،‫انگیزه‬
4
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫برابر‬
‫دیده‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
( ‫جهانی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بان‬
GEM
)
62
‫شرکت‬ ‫خلق‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ،
‫آن‬ ‫رشد‬ ‫ظرفیت‬ ،‫ها‬
‫و‬ ‫اشتغال‬ ‫میزان‬ ،‫ها‬
‫آن‬ ‫تعطیلی‬ ‫نرخ‬ ‫همچنین‬
‫عامل‬ ‫اقتصادهای‬ ‫در‬ ‫ها‬
-
‫محور‬
63
‫کارایی‬ ،
-
‫محور‬
64
‫نوآوری‬ ‫و‬
-
‫محور‬
65
‫امکان‬ ،
‫حالی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬
‫بسیا‬ ‫هنوز‬ ‫که‬
‫از‬ ‫حمایت‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫انحصار‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫ری‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
66
‫آن‬ ‫تعطیلی‬ ‫نرخ‬ ‫(که‬
‫حدود‬ ‫ها‬
80
‫تا‬
90
‫می‬ ‫درصد‬
)‫باشد‬
60
opportunity-driven entrepreneurs
61
necessity- driven entrepreneurs
62
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
63
factor driven economy
64
Efficiency- driven economy
65
Innovation- driven economy
66
start-ups
‫هستند‬ ‫متمرکز‬
،
‫تعطیلی‬ ‫نرخ‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬
25
‫تا‬
30
‫درصدی‬
‫شرکت‬
‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫های‬
67
‫می‬ ‫نشان‬ ،
‫این‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫دهد‬
‫می‬ ‫نوآور‬ ‫کارآفرینان‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫گزینه‬
‫ب‬
.‫اشد‬
‫متحده‬ ‫ایاالت‬
‫یافته‬ ‫پیرو‬
‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ،‫است‬ ‫نوسان‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫مالی‬ ‫بحران‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ،‫کافمن‬ ‫بنیاد‬ ‫های‬
‫می‬
‫در‬ ‫را‬ ‫رشد‬ ‫علت‬ ‫کارشناسان‬ .‫باشد‬
‫مقوله‬ ‫سه‬
‫نموده‬ ‫جستجو‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬
:‫اند‬
1
-
‫رشد‬ ‫چگونگی‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
‫طی‬
8
‫سال‬
‫نخست‬
.‫تأسیس‬
2
-
‫شر‬ ‫نسبت‬
‫کت‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬
50
‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کارمند‬
10
‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫سال‬
.‫دهند‬
3
-
‫شرکت‬ ‫تمایز‬
‫های‬
«
‫با‬
‫رشد‬
‫سریع‬
»
‫حداقل‬ ‫با‬
20
‫طی‬ ‫ساالنه‬ ‫رشد‬ ‫درصد‬
3
‫با‬ ‫معادل‬ ‫درآمدی‬ ‫(با‬ ‫سال‬
2
‫دالر‬ ‫میلیون‬
.)‫بیشتر‬ ‫یا‬
‫تحلیل‬
‫می‬ ‫نشان‬ ‫همچنان‬ ‫ها‬
‫اعتمادسازی‬ ‫دهد‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
‫حوزه‬ ‫در‬
‫مانند‬ ‫هایی‬
‫فناوری‬
‫بهداشت‬
‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬
‫عرضه‬ ‫افزار‬
‫خدمات‬
‫بهداشت‬
‫پی‬ ‫و‬
‫حرفه‬ ‫مجوز‬ ‫صدور‬ ‫با‬ ،‫گیری‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تسهیل‬ ‫ای‬
‫مجموع‬ ‫در‬
3
:‫است‬ ‫بوده‬ ‫مؤثر‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫عامل‬
1
-
‫شرکت‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫موانع‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫برداشته‬ ‫فناوری‬ ‫های‬
2
-
‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫مخاطره‬ ‫های‬
‫پذیر‬
‫برای‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬
3
-
‫دولت‬
‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫کارآموزی‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫محلی‬ ‫های‬
‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫نرم‬ ‫های‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
‫حمایت‬
‫می‬
.‫کنند‬
‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫حمایتی‬ ‫محیط‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫تردید‬ ‫بدون‬
‫است‬
‫نقش‬ ‫که‬
‫ی‬
‫زیست‬ ‫در‬ ‫مهم‬
‫سامانۀ‬
‫نوآوری‬
68
‫عهده‬ ‫بر‬
.‫دارد‬
‫اروپا‬
‫چالش‬ ‫از‬ ‫اروپا‬ ‫کهن‬ ‫قاره‬
‫سخت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ویژه‬ ‫های‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫فرانسه‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ .‫کار‬ ‫قوانین‬ ‫بودن‬ ‫گیرانه‬
3500
‫صفحه‬
‫ا‬
‫ست‬
.
‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫قوانین‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬
‫تنها‬ ‫نه‬ ،
‫تشویق‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫بلکه‬ ،‫است‬ ‫جدید‬ ‫کارگران‬ ‫استخدام‬ ‫گرانی‬ ‫باعث‬
‫جدی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خلق‬
‫می‬ ‫نیز‬ ‫د‬
.‫شود‬
‫ایاالت‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ،‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ،‫اروپا‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫دیگری‬ ‫دشوار‬ ‫مقوله‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
‫بیشتر‬ ‫پول‬ ،‫متحده‬
‫ی‬
‫سال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫فراهم‬
2013
‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫جامعه‬
926
‫میل‬
‫ی‬
‫ارد‬
‫دالر‬
‫سهم‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬
‫آمریکا‬
571
‫میلیارد‬
.‫است‬ ‫بوده‬ ‫دالر‬
‫در‬ ،‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫نکته‬
‫حوزۀ‬
‫دوره‬ ‫بازبینی‬ ‫قدرت‬ ،‫کارآفرینی‬
‫عالی‬ ‫آموزش‬ .‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬
‫موضوع‬
‫گروه‬ ‫درسی‬ ‫های‬
‫جوانان‬ ‫برانگیزاننده‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ،‫آموزشی‬ ‫های‬
‫نی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
.‫ست‬
‫بیش‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫در‬
‫خودکار‬ ،‫پیش‬ ‫از‬
‫سازی‬
‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،)‫مصنوعی‬ ‫(هوش‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫هوشمند‬ ‫حال‬ ‫در‬ )‫(اتوماسیون‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فراینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پیچیده‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ،‫همیاری‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫قالب‬
‫با‬ ‫کار‬ ‫مدیریت‬
‫تعامل‬
‫و‬ ‫انسان‬ ‫میان‬
‫رایانه‬
(
HCI
)
69
‫ربات‬ ‫تعداد‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬
2016
‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬
99
‫روی‬
10000
‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫کارگر‬
‫آمریکا‬
84
‫آسیا‬ ‫در‬ ‫و‬
63
‫مهارت‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربرد‬ ‫افزایش‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .
‫های‬
‫مرتبط‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫برقراری‬ ،‫همدردی‬ ‫مانند‬ ‫شناختی‬
‫انسان‬ ‫کردن‬
‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫هیجانی‬ ‫هوش‬ ،‫ها‬
‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬
‫از‬ ‫ای‬
67
scale-ups
68
Innovation Ecosystem
69
Human Computer Interaction
‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬
‫محیط‬ ‫در‬ .‫رود‬
‫شرکت‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬
‫حال‬ ‫در‬ ،‫بزرگ‬ ‫ملیتی‬ ‫چند‬ ‫های‬
‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ،‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کوچک‬
‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫شده‬ ‫یاد‬ ‫های‬
،
.‫است‬ ‫کارآفرینان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫آسیا‬
،‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ،‫چین‬ ‫کشور‬
38
‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬
‫تعیین‬
( ‫ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫مناطق‬
SEZ
)
70
‫فضای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬
‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بهتری‬
‫سیاست‬ .‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫خارجی‬ ‫های‬
ِ‫ش‬ ‫مانند‬ ‫ماهیگیری‬ ‫روستای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نظام‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬
َ‫ب‬َ‫ا‬ ‫یک‬ ‫نزن‬
‫ر‬
‫مرکز‬
‫می‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫پدید‬ ‫نوآوری‬
‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مشاور‬ ‫گفته‬ ‫طبق‬ .‫باشد‬
‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مرکز‬ ‫در‬
‫ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫مناطق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ،‫متوسط‬ ‫و‬
‫ّال‬‫ع‬‫ف‬
‫شرکت‬ .‫هستند‬
‫در‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫های‬
‫مناطقی‬ ‫چنین‬ ‫استقرار‬ ‫جستجوی‬
،
‫گردشگری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬
،
‫می‬
‫من‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ .‫باشند‬
‫منطقه‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ویژه‬ ‫اطق‬
‫نمی‬
‫اندیش‬
‫بلکه‬ ،‫ند‬
‫ش‬
‫ه‬
‫بین‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫رهای‬
‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫عمده‬ ‫مقصدهای‬ ‫هنوز‬ ‫گوانزو‬ ‫و‬ ‫شانگهای‬ ،‫پکن‬ ‫مانند‬ ‫المللی‬
‫های‬
‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کارآفرین‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گذار‬
‫سیستم‬ ‫هوشمندی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫شهرها‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شوند‬
‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارکنانی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫ها‬
‫هستند‬ ‫مسلط‬ ‫انگلیسی‬
‫زیست‬ ‫و‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫محیط‬
.‫است‬ ‫فراهم‬ ،‫کار‬
‫عمده‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫ترین‬
‫چین‬ ‫مراکز‬
‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پکن‬ ِ‫ن‬‫گوانگو‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برای‬
‫ف‬ ‫طور‬
‫ز‬
‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫اینده‬
‫انکوباتورها‬
‫توسط‬
‫شرکت‬
‫خرید‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
‫شده‬ ‫مستقر‬
‫رقابت‬ ،‫اند‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬
‫پیشبرد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫چین‬ ‫کشور‬
‫مهارت‬ ‫کارآموزی‬ ‫نظام‬
‫حرفه‬ ‫های‬
،‫ای‬
‫به‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬
‫کوشش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬
‫دهنده‬ ‫ارتقاء‬ ‫های‬
‫صالحیت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫کیفیت‬
‫ا‬ ‫تصمیم‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫پرداخته‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫های‬
‫تخاذ‬
‫شد‬
‫ۀ‬
‫مسئوالن‬
،
‫کارآموزی‬ ‫نظام‬
‫مهارت‬
‫حرفه‬ ‫های‬
‫مهارت‬ ‫کارآموزی‬ ‫نظام‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫استقرار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اشتغال‬ ‫ارتقاء‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫مداوم‬ ‫ای‬
‫حرفه‬ ‫های‬
‫ای‬
‫روستایی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫جویای‬ ‫و‬ ‫شاغل‬ ‫کارگران‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ،‫مداوم‬
،
‫به‬
‫می‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫برابر‬ ‫طور‬
‫به‬ .‫باشد‬
‫عالوه‬
،
‫این‬
‫می‬ ‫تأکید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫بر‬ ‫نظام‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اعتقاد‬ ‫و‬ ‫ورزد‬
‫از‬ ‫را‬ ‫بازدهی‬ ‫افزایش‬
‫بهبود‬ ‫باید‬ ‫کارگر‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫طریق‬
‫زنجیره‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫تا‬ ‫بخشید‬
‫متحول‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ارزشی‬
‫مالح‬ ، ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫شود‬
‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫بسیار‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ ‫ظات‬
‫که‬
‫مناطق‬ ‫برخی‬ .‫ندارد‬ ‫آمادگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬
‫ک‬ ‫متمرکز‬ ‫ماهیت‬ ‫ّت‬‫ل‬‫ع‬ ‫به‬ .‫برخوردارند‬ ‫مناسب‬ ‫شرایط‬ ‫از‬
‫طرح‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ،‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ،‫چین‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫سب‬
،‫ها‬
‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ارتقاء‬
‫شرکت‬ ‫برای‬ ،‫واقعیت‬ ‫این‬ .‫گردد‬
‫یعنی‬ ‫ها‬
«
‫بندها‬ ‫و‬ ‫زد‬
»
‫چانه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ،‫مدیریت‬ ‫راهبری‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬
‫زنی‬
.‫شود‬ ‫پرداخته‬
‫به‬
‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫عالوه‬
‫راهبردی‬ ‫رفتار‬ ‫درباره‬ ،‫آمریکایی‬ ‫های‬
‫داده‬ ‫تذکر‬ ،‫چین‬
‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫سیاست‬ ‫چین‬ ‫کشور‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫اند‬
‫آمریکایی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬
‫شرکت‬ ‫به‬
‫چ‬ ‫های‬
‫حضور‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫ینی‬
.‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫غالب‬ ‫جهانی‬
‫شرکت‬
‫می‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫های‬
‫چی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تولید‬ ‫چین‬ ‫در‬ ‫خواهند‬
‫مشترک‬ ‫قرارداد‬ ‫وارد‬ ‫باید‬ ،‫بفروشند‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫ن‬
‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫شده‬
‫تحویل‬
‫چین‬ ‫همکار‬ ‫به‬ ‫فناوری‬
‫ی‬
‫می‬
.‫باشد‬
‫هند‬
‫از‬ ‫بیش‬ ،‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ،‫هند‬ ‫کشور‬ ‫امروز‬
48
‫د‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫میلیون‬
‫و‬
‫شرکت‬ ‫تعداد‬ ‫برابر‬
‫کوچک‬ ‫های‬
‫می‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬
( ‫باشد‬
23
‫میلیون‬
)
.
‫داده‬ ‫طبق‬
( ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫دولتی‬ ‫های‬
MSME
‫حدود‬ )
8
‫درصد‬
‫ا‬
‫و‬ ،‫ّی‬‫ل‬‫م‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫ز‬
45
‫برون‬ ‫درصد‬
‫و‬ ‫تولید‬ ‫داد‬
40
‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫صادرات‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫و‬ ‫کسب‬ .‫اند‬
‫هند‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬
‫ساالنه‬
3
/
1
‫را‬ ‫اشتغال‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫باالترین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫شغل‬ ‫میلیون‬
‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ،‫کشاورزی‬ ‫از‬ ‫بعد‬
‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬
‫در‬
‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کشور‬ ‫ملی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬
‫حدود‬ .‫کند‬
15000
‫در‬ ‫کوچک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬
eBay
India
‫شده‬ ‫ثبت‬
‫می‬ ‫صادر‬ ‫جهانی‬ ‫مقایس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تولیداتشان‬ ‫و‬ ‫اند‬
‫صادر‬ ‫این‬ .‫کنند‬
‫کنندگان‬
3
/
1
‫روی‬ ‫فروشندگان‬
‫ُن‬‫ب‬
‫سازه‬
‫ها‬
‫را‬
70
Special Economic Zones
‫می‬ ‫تشکیل‬
‫پیش‬ .‫دهند‬
‫وسیله‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ،‫هندی‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بینی‬
eBay
India
‫هر‬ ،
10
‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬
.‫رسد‬
،‫سرسختانه‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫سرمایه‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫نم‬ ‫تعدیل‬ ‫را‬ ‫موجود‬
‫سخت‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫ائید‬
‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫پیشران‬ ‫ترین‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬
‫می‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫سرمایه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫کارآفرینان‬
‫آن‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫می‬ ‫صدمه‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫فقدان‬ .‫زند‬
‫شرکت‬ ‫ساختن‬ ‫محدود‬ ‫باعث‬ ‫سهولت‬
‫می‬ ‫کوچک‬ ‫های‬
.‫شود‬
،‫همزمان‬
‫باالترین‬ ‫از‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ادامه‬ ‫عدم‬ ‫نرخ‬
‫نرخ‬
‫ها‬
( ‫است‬ ‫جهان‬ ‫در‬
4
/
26
)%
.
‫ادامه‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫گیر‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫اداری‬ ‫نظام‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
3
/
1
‫می‬ ‫موارد‬ ‫درصد‬
.‫انجامد‬
7
‫می‬ ‫متوقف‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫درصد‬
‫شوند‬
،
5
/
6
،‫شخصی‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫درصد‬
9
/
16
‫علت‬ ‫به‬ ‫درصد‬
‫سو‬
‫د‬
‫و‬ ‫نبودن‬ ‫آور‬
4
/
58
.‫دیگر‬ ‫گوناگون‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫درصد‬
‫جنوبی‬ ‫کره‬
‫گام‬ ‫برداشتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬
‫امکانات‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نوآور‬ ‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫بلند‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫محدود‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫کارآفرینی‬
‫چندین‬ ‫اخیر‬ ‫موفقیت‬ ،‫چه‬ ‫اگر‬
‫نوپای‬ ‫شرکت‬
‫جنو‬ ‫کره‬
‫بی‬
،
‫سرمایه‬ ‫نظر‬
‫بین‬ ‫داران‬
‫از‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫المللی‬
‫کارشناسان‬
‫ویژگی‬ ،‫کارآفرینی‬
‫های‬
‫به‬ ،‫انضباط‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬
‫بوم‬ ‫زیست‬ ‫شکوفایی‬ ‫برای‬ ‫زیربنایی‬ ‫عنوان‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
‫شده‬ ‫متذکر‬
‫سال‬ ‫در‬ .‫اند‬
2014
‫تنها‬ ،
840،000
‫نوپا‬ ‫شرکت‬
‫جمعیت‬ ‫با‬ ‫کشوری‬ ‫در‬
50
‫میلی‬
‫رقم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نفر‬ ‫ون‬
‫باال‬
‫ی‬
‫شرکت‬
‫دریچه‬ ،‫ّی‬‫ل‬‫م‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ،‫ها‬
‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫است‬ ‫ای‬
‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬
.‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫شهروندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬
‫نزدیک‬ ‫نگاهی‬
‫به‬ ‫تر‬
‫شاخص‬
‫تصویری‬ ،‫ها‬
‫ساختار‬
‫م‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫از‬ ‫یافته‬
‫ی‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫اکثریت‬ ،‫نخست‬ .‫گذارد‬
‫با‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬
‫شرکت‬
‫و‬ ‫نوپا‬ ‫های‬
‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ .‫دارند‬ ‫فاصله‬ ‫نوآور‬
‫ۀ‬
‫کار‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫متکی‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬
‫آفرینی‬
‫نیاز‬
-
،‫محور‬
‫فرصت‬ ‫کارآفرینی‬ ‫وزن‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
-
( ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫در‬ ‫محور‬
OECD
‫پائین‬ )
‫تر‬
‫ب‬ ‫در‬ .‫است‬
‫ررسی‬
2014
‫از‬ ‫بیش‬ ،
80
‫داشته‬ ‫ابراز‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫درصد‬
‫خود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اند‬
-
‫حمایت‬ ‫و‬ ‫اشتغال‬
‫شده‬ ‫مشغول‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫از‬
.‫اند‬
‫بخش‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ً‫ا‬‫طبیعت‬
‫آشامیدنی‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫ماننده‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫بازده‬ ‫کم‬ ‫های‬
.‫ها‬
‫سال‬ ‫از‬
2010
‫تا‬
2014
‫رستوران‬ ‫تعداد‬ ،
‫اغذیه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫فروشی‬
‫ها‬
،
‫افزایش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬
2
،‫جمعیت‬ ‫درصدی‬
12
/
1
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬
‫برای‬ ‫حرفه‬ ‫گزینه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بازنشستگان‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫گزینه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫سن‬ ‫متوسط‬
.‫جوانان‬
‫سنگاپور‬
‫ر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫سنگاپور‬
‫ا‬
‫کریدو‬ ‫در‬ ‫هبردی‬
‫گرف‬ ‫قرار‬ ‫غرب‬ ‫و‬ ‫شرق‬ ‫میان‬ ‫ر‬
‫زیربنای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ته‬
‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫پایدار‬
‫طبقه‬ ‫در‬ ،‫مالیاتی‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫نظام‬ ‫و‬
‫به‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫بندی‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫ساالنه‬ ،‫متوسط‬ ‫طور‬
50000
‫و‬ ‫کسب‬
‫می‬ ‫شکل‬ ‫سنگاپور‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫کار‬
‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مالکیت‬ ‫شامل‬ ‫این‬ .‫گیرد‬
‫چندملیتی‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫بیگانه‬ ‫های‬
‫شرکت‬
‫نوپا‬ ‫های‬
‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫با‬ ‫همچنان‬ ‫سنگاپور‬ ،‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫پائین‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫است‬
‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫سنگاپور‬ ‫با‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫شهرهای‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫ادامه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫چندملیتی‬
‫نر‬ ‫فاصله‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کوشند‬
‫خ‬
‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫ابتکاری‬ ‫الگوهای‬ ،‫مالیات‬
‫فتح‬ ‫غیرقابل‬ ‫سنگاپور‬ ‫موقعیت‬ ‫هنوز‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫های‬
‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫گزینه‬ ‫باالترین‬ ‫سنگاپور‬ ‫چرا‬ ‫نمود‬ ‫سؤال‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬
‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫رود؟‬
‫می‬ ،‫پرسش‬
‫موقعیت‬ ‫یک‬ :‫گفت‬ ‫توان‬
‫ظرافت‬ .‫مالی‬ ‫بازار‬ ‫توسعه‬ ،‫اثربخش‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ،‫جهانی‬ ‫تراز‬ ‫در‬ ‫شهری‬
‫و‬
‫در‬ ‫نوآوری‬
‫کار‬
‫شدۀ‬ ‫درونی‬ ‫مقررات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آفرینی‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
-
.‫است‬ ‫کارآفرینی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫دلیل‬ ‫محور‬
‫مالحظات‬
‫مطال‬ ‫طبق‬
‫ع‬
،‫اخیر‬ ‫ات‬
‫در‬
‫زندگی‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫جوانان‬ ،‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ،‫پیشرفته‬ ‫اقتصادهای‬
‫پائین‬
‫تر‬
‫ی‬
‫به‬ ‫نسبت‬
‫مهم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫دورنمای‬ .‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫والدینشان‬
.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اشتغال‬ ‫منبع‬ ‫یا‬ ‫محور‬ ‫ترین‬
‫زندگی‬ ‫استانداردهای‬ ً‫ا‬‫عمدت‬
‫را‬
‫می‬
‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ،‫بهروری‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫داد‬ ‫ارتقاء‬ ‫طریق‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫با‬ ‫ها‬
‫ان‬ ‫موفقیت‬
‫فرصت‬ ‫خلق‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫دیگری‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫جام‬
‫شرکت‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫یعنی‬ .‫شغلی‬ ‫های‬
‫رشد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫زیست‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ،‫چه‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کارآفرین‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫هستند‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬
‫سامانۀ‬
‫گ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫است‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫چالش‬ ،‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫نوآور‬
‫در‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫امروز‬ ‫کارآفرینی‬ ،‫ذشته‬
‫منطقه‬ ،‫محلی‬ ‫مقیاس‬
.‫است‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫زیست‬ ‫کلید‬ ‫تنها‬ ‫محیط‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫کارآفرینی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬
‫سامانۀ‬
‫پیچیده‬ ‫نوآوری‬
‫است‬
‫سیاست‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫که‬
‫های‬
‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نهادهای‬
‫می‬ ‫ها‬
‫مسئولیت‬ ،‫بنابراین‬ .‫باشد‬
‫ت‬ ‫پذیری‬
‫ب‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازیگران‬ ‫مام‬
‫ه‬
‫ویژه‬
‫تمام‬
‫سودبران‬
‫برای‬ ،
‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬
-
‫رقابت‬ ‫بنیان‬
.‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ،‫پرنحرک‬ ‫و‬ ‫پذیر‬
‫زیست‬
‫دربرگیرندۀ‬ ‫راهبردی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫سامانه‬
‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ،‫پژوهش‬ ،‫کارآموزی‬ ،‫آموزش‬ ‫از‬ ‫حمایت‬
‫فراهم‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬
‫وصی‬
.‫نیست‬ ‫کافی‬ ،‫جوان‬ ‫کارآفرینان‬ ‫به‬ ‫ه‬
‫زمینه‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫چارچوب‬
‫سیاست‬ ‫های‬
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬
‫ه‬
‫ت‬ ،‫کار‬ ‫بازار‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫اشتغال‬ :‫ای‬
‫س‬
‫ه‬
،‫استقرار‬ ‫یل‬
‫شرکت‬ ‫نمودن‬ ‫تعطیل‬ ‫یا‬ ‫فروش‬
‫مقوله‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫مهاجرت‬ ،‫مالیات‬ ‫نظام‬ ،‫ها‬
‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬
‫خلق‬ ‫به‬ ‫مقوالت‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ .‫باشد‬
‫مهارت‬ ،‫انگیزه‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ،‫انسانی‬ ‫سرمایه‬
‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫الزم‬ ‫های‬
‫ویژگی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ .‫باشد‬
‫زیست‬ ‫اصلی‬ ‫های‬
‫سامانه‬
‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬
.‫انفرادی‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقامات‬ ‫رفتار‬ ‫برابری‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گذشت‬ ‫عدم‬ ،‫ثبات‬ ،‫انسجام‬ ،‫شفافیت‬ :‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫باید‬
‫مورد‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬
«
‫نوآور‬ ‫کارآفرینی‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬
»
‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫بینجامد‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منطقه‬ ‫یا‬ ،‫شهر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬
‫گذاری‬
‫البته‬ .‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫مالی‬
،
‫تفاوت‬
‫فرهنگ‬ ‫میان‬ ‫مهمی‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬
‫قاره‬ ‫های‬
‫منطقه‬ ‫و‬ ‫ای‬
‫درستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬
‫گیر‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬
‫ن‬
‫در‬ ‫ادراک‬ ‫حتی‬ .‫یافت‬ ‫دست‬ ‫مطلوب‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫د‬
‫ویژگی‬ ‫باره‬
‫کشورها‬ ‫میان‬ ‫موفق‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫های‬
‫بررسی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫(چنانچه‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬
).‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫ترکیه‬ ‫و‬ ‫مقدونیه‬ ‫اسلوانیا‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬
‫منبع‬
knowledge Economy Network (KEN), Brussels, Weekly Breif NO.14, 18 May 2018.

More Related Content

Similar to مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی

اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیکاقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیکnargesjiyan65
 
همه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌ها
همه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌هاهمه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌ها
همه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌هاModirinfo
 
GEM Iran 2022 result.pptx
GEM Iran 2022 result.pptxGEM Iran 2022 result.pptx
GEM Iran 2022 result.pptxlsarreshtedari
 
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economyفین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economyMostafa Sabeti
 
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآورسازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآورAshrafologhalaei Ahmadreza
 
مدیریت نوآوری Innovation management
مدیریت نوآوری  Innovation managementمدیریت نوآوری  Innovation management
مدیریت نوآوری Innovation managementHamid Reza Khedmatgozar
 
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعیمزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعیHossein Nourian, DBA
 
ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018aliaalistartup
 
مزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپا
مزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپامزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپا
مزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپاModirinfo
 
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودتجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودMojtaba Abbasian Ardakani
 
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاینabbas ahmadi
 

Similar to مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی (20)

Digital marketing8
Digital marketing8Digital marketing8
Digital marketing8
 
Banking in 2020
Banking in 2020Banking in 2020
Banking in 2020
 
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیکاقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
اقتصاد دانش بنیان و تجارت الکترونیک
 
Tqm
TqmTqm
Tqm
 
Bpm
BpmBpm
Bpm
 
Eloctronic IT
Eloctronic ITEloctronic IT
Eloctronic IT
 
همه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌ها
همه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌هاهمه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌ها
همه چیز درباره‌ی شتابدهنده‌ها
 
GEM Iran 2022 result.pptx
GEM Iran 2022 result.pptxGEM Iran 2022 result.pptx
GEM Iran 2022 result.pptx
 
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economyفین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
فین‌تک، زیرساخت اقتصاد دیجیتال - Fintech and digital economy
 
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآورسازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
سازمان یادگیرنده و سازمان نوآور
 
مدیریت نوآوری Innovation management
مدیریت نوآوری  Innovation managementمدیریت نوآوری  Innovation management
مدیریت نوآوری Innovation management
 
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعیمزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
مزیت رقابتی مسئولیت های اجتماعی
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
مزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپا
مزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپامزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپا
مزایا و معایب استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کارهای نوپا
 
مزیت سیستمی
مزیت سیستمیمزیت سیستمی
مزیت سیستمی
 
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکودتجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود
 
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلایندولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
دولت الکترونیک ونقش آن در خرده فروشی آنلاین
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 

More from Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
 
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...Dr. Farideh Mashayekh
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 
فکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعهفکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعهDr. Farideh Mashayekh
 

More from Dr. Farideh Mashayekh (16)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
 
FMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
 
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
دومين کنفرانس بين‌المللي اثربخشي تدريس- يادگيري در آموزش عالي دانشگاه امريکائ...
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 
فکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعهفکر کردن، استدلال کردن و توسعه
فکر کردن، استدلال کردن و توسعه
 

مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی

 • 1. ‫گزارش‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫روندهای‬ ‫برخی‬ ‫بر‬ ‫کوتاه‬ ‫مروری‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ :‫ترجمه‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ mashayekh.pedagogy@gmail.com f. ‫پیشگفتار‬ ‫مترجم‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دانش‬ - ‫بنیان‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ،‫سو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بسترهای‬ ‫تعاملی‬ ‫و‬ ‫چابک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫چهارم‬ ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ،‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫یابی‬ ‫بهره‬ ،‫ّا‬‫م‬‫ا‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫در‬ ‫امکانات‬ ‫این‬ ‫ح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫مقیاس‬ ‫و‬ ‫زۀ‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫مستلزم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫عصر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ای‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫شدن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ،‫دیجیتال‬ ، ‫تسل‬ ‫مهارت‬ ‫بر‬ ‫ط‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ،‫نوآور‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫خلق‬ ‫توجیه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ،‫پایدار‬ ‫بوم‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫حریم‬ ‫از‬ ‫صیانت‬ ‫پذیری‬ ‫می‬ .‫شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫شبکه‬ ‫دانش‬ - ‫بنیان‬ ‫هفته‬ ‫در‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ،‫اخیر‬ ‫نامه‬ 18 ‫می‬ 2018 ‫کار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ ، ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫آفرینی‬ ‫جهانی‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫ترجمه‬ ‫که‬ ‫است‬ ، ‫وی‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫ژه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫دانشجویان‬ ، ‫می‬ ‫ارائه‬ .‫گردد‬ ‫مقدمه‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫گونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫فزاینده‬ ‫ای‬ ‫ح‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫راهبردی‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫کا‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫جمله‬ ‫(از‬ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫پژوهش‬ ،‫علم‬ ،‫آموزی‬ ‫پویایی‬ ‫به‬ ،)‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫رشد‬ ‫تنها‬ ‫موفق‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ .‫کند‬ ‫دانش‬ - ‫بنیان‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫فرصت‬ ‫کارآفرینان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کارآفرین‬ - ‫محور‬ 60 ‫نیاز‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ - ‫محور‬ 61 ‫می‬ ‫مطالبه‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫جمله‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ 2017 ‫شاخص‬ ،‫انگیزه‬ 4 .‫است‬ ‫بوده‬ ‫آفریقا‬ ‫قاره‬ ‫برابر‬ ‫دیده‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬ ( ‫جهانی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بان‬ GEM ) 62 ‫شرکت‬ ‫خلق‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ، ‫آن‬ ‫رشد‬ ‫ظرفیت‬ ،‫ها‬ ‫و‬ ‫اشتغال‬ ‫میزان‬ ،‫ها‬ ‫آن‬ ‫تعطیلی‬ ‫نرخ‬ ‫همچنین‬ ‫عامل‬ ‫اقتصادهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ - ‫محور‬ 63 ‫کارایی‬ ، - ‫محور‬ 64 ‫نوآوری‬ ‫و‬ - ‫محور‬ 65 ‫امکان‬ ، ‫حالی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫بسیا‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫بر‬ ً‫ا‬‫انحصار‬ ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫ری‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ 66 ‫آن‬ ‫تعطیلی‬ ‫نرخ‬ ‫(که‬ ‫حدود‬ ‫ها‬ 80 ‫تا‬ 90 ‫می‬ ‫درصد‬ )‫باشد‬ 60 opportunity-driven entrepreneurs 61 necessity- driven entrepreneurs 62 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 63 factor driven economy 64 Efficiency- driven economy 65 Innovation- driven economy 66 start-ups
 • 2. ‫هستند‬ ‫متمرکز‬ ، ‫تعطیلی‬ ‫نرخ‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ 25 ‫تا‬ 30 ‫درصدی‬ ‫شرکت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫های‬ 67 ‫می‬ ‫نشان‬ ، ‫این‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نوآور‬ ‫کارآفرینان‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫گزینه‬ ‫ب‬ .‫اشد‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫یافته‬ ‫پیرو‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ،‫است‬ ‫نوسان‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫مالی‬ ‫بحران‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ،‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ،‫کافمن‬ ‫بنیاد‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشد‬ ‫علت‬ ‫کارشناسان‬ .‫باشد‬ ‫مقوله‬ ‫سه‬ ‫نموده‬ ‫جستجو‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ :‫اند‬ 1 - ‫رشد‬ ‫چگونگی‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫طی‬ 8 ‫سال‬ ‫نخست‬ .‫تأسیس‬ 2 - ‫شر‬ ‫نسبت‬ ‫کت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ 50 ‫از‬ ‫بعد‬ ،‫کارمند‬ 10 ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫سال‬ .‫دهند‬ 3 - ‫شرکت‬ ‫تمایز‬ ‫های‬ « ‫با‬ ‫رشد‬ ‫سریع‬ » ‫حداقل‬ ‫با‬ 20 ‫طی‬ ‫ساالنه‬ ‫رشد‬ ‫درصد‬ 3 ‫با‬ ‫معادل‬ ‫درآمدی‬ ‫(با‬ ‫سال‬ 2 ‫دالر‬ ‫میلیون‬ .)‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫تحلیل‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫همچنان‬ ‫ها‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫دهد‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬ ‫فناوری‬ ‫بهداشت‬ ‫نرم‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫عرضه‬ ‫افزار‬ ‫خدمات‬ ‫بهداشت‬ ‫پی‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫مجوز‬ ‫صدور‬ ‫با‬ ،‫گیری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تسهیل‬ ‫ای‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ 3 :‫است‬ ‫بوده‬ ‫مؤثر‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫عامل‬ 1 - ‫شرکت‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫موانع‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫برداشته‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ 2 - ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مخاطره‬ ‫های‬ ‫پذیر‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ 3 - ‫دولت‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫کارآموزی‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫موفقیت‬ ‫شانس‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ،‫نرم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫می‬ .‫کنند‬ ‫نموده‬ ‫ایجاد‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫حمایتی‬ ‫محیط‬ ،‫شده‬ ‫یاد‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫تردید‬ ‫بدون‬ ‫است‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫زیست‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫سامانۀ‬ ‫نوآوری‬ 68 ‫عهده‬ ‫بر‬ .‫دارد‬ ‫اروپا‬ ‫چالش‬ ‫از‬ ‫اروپا‬ ‫کهن‬ ‫قاره‬ ‫سخت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فرانسه‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ .‫کار‬ ‫قوانین‬ ‫بودن‬ ‫گیرانه‬ 3500 ‫صفحه‬ ‫ا‬ ‫ست‬ . ‫پیچیده‬ ‫کار‬ ‫قوانین‬ ‫کشور‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ، ‫تشویق‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫بلکه‬ ،‫است‬ ‫جدید‬ ‫کارگران‬ ‫استخدام‬ ‫گرانی‬ ‫باعث‬ ‫جدی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خلق‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫د‬ .‫شود‬ ‫ایاالت‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ،‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ،‫اروپا‬ ‫در‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫دیگری‬ ‫دشوار‬ ‫مقوله‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بیشتر‬ ‫پول‬ ،‫متحده‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫فراهم‬ 2013 ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫جامعه‬ 926 ‫میل‬ ‫ی‬ ‫ارد‬ ‫دالر‬ ‫سهم‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫آمریکا‬ 571 ‫میلیارد‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫دالر‬ ‫در‬ ،‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫نکته‬ ‫حوزۀ‬ ‫دوره‬ ‫بازبینی‬ ‫قدرت‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫عالی‬ ‫آموزش‬ .‫است‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫گروه‬ ‫درسی‬ ‫های‬ ‫جوانان‬ ‫برانگیزاننده‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ،‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫نی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ .‫ست‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫جهانی‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ،‫پیش‬ ‫از‬ ‫سازی‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ،)‫مصنوعی‬ ‫(هوش‬ ‫است‬ ‫شدن‬ ‫هوشمند‬ ‫حال‬ ‫در‬ )‫(اتوماسیون‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فراینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫پیچیده‬ ‫مسائل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ،‫همیاری‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫قالب‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مدیریت‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫انسان‬ ‫میان‬ ‫رایانه‬ ( HCI ) 69 ‫ربات‬ ‫تعداد‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫نیز‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ 2016 ‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ 99 ‫روی‬ 10000 ‫در‬ .‫است‬ ‫بوده‬ ‫کارگر‬ ‫آمریکا‬ 84 ‫آسیا‬ ‫در‬ ‫و‬ 63 ‫مهارت‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضاهای‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫کاربرد‬ ‫افزایش‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ . ‫های‬ ‫مرتبط‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫برقراری‬ ،‫همدردی‬ ‫مانند‬ ‫شناختی‬ ‫انسان‬ ‫کردن‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫و‬ ‫هیجانی‬ ‫هوش‬ ،‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬ ‫از‬ ‫ای‬ 67 scale-ups 68 Innovation Ecosystem 69 Human Computer Interaction
 • 3. ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫محیط‬ ‫در‬ .‫رود‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫بزرگ‬ ‫ملیتی‬ ‫چند‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ،‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کوچک‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫های‬ ، .‫است‬ ‫کارآفرینان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آسیا‬ ،‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ،‫چین‬ ‫کشور‬ 38 ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫تعیین‬ ( ‫ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫مناطق‬ SEZ ) 70 ‫فضای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫متعهد‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بهتری‬ ‫سیاست‬ .‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ِ‫ش‬ ‫مانند‬ ‫ماهیگیری‬ ‫روستای‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نظام‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ َ‫ب‬َ‫ا‬ ‫یک‬ ‫نزن‬ ‫ر‬ ‫مرکز‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫آورده‬ ‫پدید‬ ‫نوآوری‬ ‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫مشاور‬ ‫گفته‬ ‫طبق‬ .‫باشد‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫مناطق‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ ،‫متوسط‬ ‫و‬ ‫ّال‬‫ع‬‫ف‬ ‫شرکت‬ .‫هستند‬ ‫در‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫مناطقی‬ ‫چنین‬ ‫استقرار‬ ‫جستجوی‬ ، ‫گردشگری‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ، ‫می‬ ‫من‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ .‫باشند‬ ‫منطقه‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ویژه‬ ‫اطق‬ ‫نمی‬ ‫اندیش‬ ‫بلکه‬ ،‫ند‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫بین‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫رهای‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫عمده‬ ‫مقصدهای‬ ‫هنوز‬ ‫گوانزو‬ ‫و‬ ‫شانگهای‬ ،‫پکن‬ ‫مانند‬ ‫المللی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کارآفرین‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫گذار‬ ‫سیستم‬ ‫هوشمندی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫شهرها‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارکنانی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫ها‬ ‫هستند‬ ‫مسلط‬ ‫انگلیسی‬ ‫زیست‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫محیط‬ .‫است‬ ‫فراهم‬ ،‫کار‬ ‫عمده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ترین‬ ‫چین‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پکن‬ ِ‫ن‬‫گوانگو‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برای‬ ‫ف‬ ‫طور‬ ‫ز‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫اینده‬ ‫انکوباتورها‬ ‫توسط‬ ‫شرکت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫مستقر‬ ‫رقابت‬ ،‫اند‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫پیشبرد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫چین‬ ‫کشور‬ ‫مهارت‬ ‫کارآموزی‬ ‫نظام‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ،‫ای‬ ‫به‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کوشش‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫عنوان‬ ‫دهنده‬ ‫ارتقاء‬ ‫های‬ ‫صالحیت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫کیفیت‬ ‫ا‬ ‫تصمیم‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫پرداخته‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫های‬ ‫تخاذ‬ ‫شد‬ ‫ۀ‬ ‫مسئوالن‬ ، ‫کارآموزی‬ ‫نظام‬ ‫مهارت‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫کارآموزی‬ ‫نظام‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫استقرار‬ ‫حال‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اشتغال‬ ‫ارتقاء‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫مداوم‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫ای‬ ‫روستایی‬ ‫و‬ ‫شهری‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫جویای‬ ‫و‬ ‫شاغل‬ ‫کارگران‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ،‫مداوم‬ ، ‫به‬ ‫می‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫برابر‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫عالوه‬ ، ‫این‬ ‫می‬ ‫تأکید‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫صنایع‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫بر‬ ‫نظام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اعتقاد‬ ‫و‬ ‫ورزد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بازدهی‬ ‫افزایش‬ ‫بهبود‬ ‫باید‬ ‫کارگر‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫طریق‬ ‫زنجیره‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ ‫تا‬ ‫بخشید‬ ‫متحول‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ارزشی‬ ‫مالح‬ ، ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫بسیار‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ ‫ظات‬ ‫که‬ ‫مناطق‬ ‫برخی‬ .‫ندارد‬ ‫آمادگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫ک‬ ‫متمرکز‬ ‫ماهیت‬ ‫ّت‬‫ل‬‫ع‬ ‫به‬ .‫برخوردارند‬ ‫مناسب‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ،‫روستا‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ،‫چین‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫سب‬ ،‫ها‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫ارتقاء‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ،‫واقعیت‬ ‫این‬ .‫گردد‬ ‫یعنی‬ ‫ها‬ « ‫بندها‬ ‫و‬ ‫زد‬ » ‫چانه‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ،‫مدیریت‬ ‫راهبری‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫باید‬ ‫زنی‬ .‫شود‬ ‫پرداخته‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫عالوه‬ ‫راهبردی‬ ‫رفتار‬ ‫درباره‬ ،‫آمریکایی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫تذکر‬ ،‫چین‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫سیاست‬ ‫چین‬ ‫کشور‬ ‫مبنا‬ ‫این‬ ‫بر‬ .‫اند‬ ‫آمریکایی‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫فناوری‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫چ‬ ‫های‬ ‫حضور‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتر‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫ینی‬ .‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫غالب‬ ‫جهانی‬ ‫شرکت‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫های‬ ‫چی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫تولید‬ ‫چین‬ ‫در‬ ‫خواهند‬ ‫مشترک‬ ‫قرارداد‬ ‫وارد‬ ‫باید‬ ،‫بفروشند‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫کاالی‬ ‫ن‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تحویل‬ ‫چین‬ ‫همکار‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫ی‬ ‫می‬ .‫باشد‬ ‫هند‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ،‫هند‬ ‫کشور‬ ‫امروز‬ 48 ‫د‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫میلیون‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫تعداد‬ ‫برابر‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ( ‫باشد‬ 23 ‫میلیون‬ ) . ‫داده‬ ‫طبق‬ ( ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫دولتی‬ ‫های‬ MSME ‫حدود‬ ) 8 ‫درصد‬ ‫ا‬ ‫و‬ ،‫ّی‬‫ل‬‫م‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫ز‬ 45 ‫برون‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫داد‬ 40 ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫صادرات‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫کسب‬ .‫اند‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫ساالنه‬ 3 / 1 ‫را‬ ‫اشتغال‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫باالترین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫شغل‬ ‫میلیون‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ،‫کشاورزی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫نقش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫کشور‬ ‫ملی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫حدود‬ .‫کند‬ 15000 ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ eBay India ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫جهانی‬ ‫مقایس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تولیداتشان‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫صادر‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫کنندگان‬ 3 / 1 ‫روی‬ ‫فروشندگان‬ ‫ُن‬‫ب‬ ‫سازه‬ ‫ها‬ ‫را‬ 70 Special Economic Zones
 • 4. ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫پیش‬ .‫دهند‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ،‫هندی‬ ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫فهرست‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بینی‬ eBay India ‫هر‬ ، 10 ‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬ .‫رسد‬ ،‫سرسختانه‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫هستند‬ ‫روبرو‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫سرمایه‬ ‫افزایش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نم‬ ‫تعدیل‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫سخت‬ ‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ .‫ائید‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫پیشران‬ ‫ترین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫سرمایه‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫کارآفرینان‬ ‫آن‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صدمه‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫فقدان‬ .‫زند‬ ‫شرکت‬ ‫ساختن‬ ‫محدود‬ ‫باعث‬ ‫سهولت‬ ‫می‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ .‫شود‬ ،‫همزمان‬ ‫باالترین‬ ‫از‬ ‫هند‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ادامه‬ ‫عدم‬ ‫نرخ‬ ‫نرخ‬ ‫ها‬ ( ‫است‬ ‫جهان‬ ‫در‬ 4 / 26 )% . ‫ادامه‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫گیر‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫اداری‬ ‫نظام‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ 3 / 1 ‫می‬ ‫موارد‬ ‫درصد‬ .‫انجامد‬ 7 ‫می‬ ‫متوقف‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫شوند‬ ، 5 / 6 ،‫شخصی‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫درصد‬ 9 / 16 ‫علت‬ ‫به‬ ‫درصد‬ ‫سو‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫آور‬ 4 / 58 .‫دیگر‬ ‫گوناگون‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫درصد‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫گام‬ ‫برداشتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آسیا‬ ‫قاره‬ ‫در‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫امکانات‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫نوآور‬ ‫اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫بلند‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫محدود‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫کارآفرینی‬ ‫چندین‬ ‫اخیر‬ ‫موفقیت‬ ،‫چه‬ ‫اگر‬ ‫نوپای‬ ‫شرکت‬ ‫جنو‬ ‫کره‬ ‫بی‬ ، ‫سرمایه‬ ‫نظر‬ ‫بین‬ ‫داران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫المللی‬ ‫کارشناسان‬ ‫ویژگی‬ ،‫کارآفرینی‬ ‫های‬ ‫به‬ ،‫انضباط‬ ‫و‬ ‫پشتکار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫بوم‬ ‫زیست‬ ‫شکوفایی‬ ‫برای‬ ‫زیربنایی‬ ‫عنوان‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫متذکر‬ ‫سال‬ ‫در‬ .‫اند‬ 2014 ‫تنها‬ ، 840،000 ‫نوپا‬ ‫شرکت‬ ‫جمعیت‬ ‫با‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ 50 ‫میلی‬ ‫رقم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نفر‬ ‫ون‬ ‫باال‬ ‫ی‬ ‫شرکت‬ ‫دریچه‬ ،‫ّی‬‫ل‬‫م‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ،‫ها‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫برای‬ ‫اقتصادی‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ .‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫شهروندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نزدیک‬ ‫نگاهی‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫شاخص‬ ‫تصویری‬ ،‫ها‬ ‫ساختار‬ ‫م‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫از‬ ‫یافته‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اکثریت‬ ،‫نخست‬ .‫گذارد‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اقتصاد‬ .‫دارند‬ ‫فاصله‬ ‫نوآور‬ ‫ۀ‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫متکی‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫آفرینی‬ ‫نیاز‬ - ،‫محور‬ ‫فرصت‬ ‫کارآفرینی‬ ‫وزن‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ - ( ‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫جنوبی‬ ‫کره‬ ‫در‬ ‫محور‬ OECD ‫پائین‬ ) ‫تر‬ ‫ب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ررسی‬ 2014 ‫از‬ ‫بیش‬ ، 80 ‫داشته‬ ‫ابراز‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫درصد‬ ‫خود‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اند‬ - ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫اشتغال‬ ‫شده‬ ‫مشغول‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫خانواده‬ ‫از‬ .‫اند‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ً‫ا‬‫طبیعت‬ ‫آشامیدنی‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫فروشی‬ ‫خرده‬ ‫ماننده‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫بازده‬ ‫کم‬ ‫های‬ .‫ها‬ ‫سال‬ ‫از‬ 2010 ‫تا‬ 2014 ‫رستوران‬ ‫تعداد‬ ، ‫اغذیه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فروشی‬ ‫ها‬ ، ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ 2 ،‫جمعیت‬ ‫درصدی‬ 12 / 1 .‫است‬ ‫یافته‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫حرفه‬ ‫گزینه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بازنشستگان‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫گزینه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫سن‬ ‫متوسط‬ .‫جوانان‬ ‫سنگاپور‬ ‫ر‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫سنگاپور‬ ‫ا‬ ‫کریدو‬ ‫در‬ ‫هبردی‬ ‫گرف‬ ‫قرار‬ ‫غرب‬ ‫و‬ ‫شرق‬ ‫میان‬ ‫ر‬ ‫زیربنای‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کشور‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫ته‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫پایدار‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ،‫مالیاتی‬ ‫جذاب‬ ‫بسیار‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫بندی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ساالنه‬ ،‫متوسط‬ ‫طور‬ 50000 ‫و‬ ‫کسب‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫سنگاپور‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مالکیت‬ ‫شامل‬ ‫این‬ .‫گیرد‬ ‫چندملیتی‬ ‫حضور‬ ‫با‬ ‫متوسط‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫بیگانه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫نوپا‬ ‫های‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫با‬ ‫همچنان‬ ‫سنگاپور‬ ،‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫پائین‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ .‫است‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫سنگاپور‬ ‫با‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫شهرهای‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫ادامه‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫چندملیتی‬ ‫نر‬ ‫فاصله‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫کوشند‬ ‫خ‬ ‫چارچوب‬ ‫و‬ ‫ابتکاری‬ ‫الگوهای‬ ،‫مالیات‬ ‫فتح‬ ‫غیرقابل‬ ‫سنگاپور‬ ‫موقعیت‬ ‫هنوز‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫مقررات‬ ‫تنظیم‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫گزینه‬ ‫باالترین‬ ‫سنگاپور‬ ‫چرا‬ ‫نمود‬ ‫سؤال‬ ‫باید‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫رود؟‬ ‫می‬ ،‫پرسش‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ :‫گفت‬ ‫توان‬ ‫ظرافت‬ .‫مالی‬ ‫بازار‬ ‫توسعه‬ ،‫اثربخش‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ،‫جهانی‬ ‫تراز‬ ‫در‬ ‫شهری‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫کار‬ ‫شدۀ‬ ‫درونی‬ ‫مقررات‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آفرینی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ - .‫است‬ ‫کارآفرینی‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫دلیل‬ ‫محور‬
 • 5. ‫مالحظات‬ ‫مطال‬ ‫طبق‬ ‫ع‬ ،‫اخیر‬ ‫ات‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫جوانان‬ ،‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ،‫پیشرفته‬ ‫اقتصادهای‬ ‫پائین‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مهم‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫دورنمای‬ .‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫والدینشان‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫اشتغال‬ ‫منبع‬ ‫یا‬ ‫محور‬ ‫ترین‬ ‫زندگی‬ ‫استانداردهای‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫را‬ ‫می‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ،‫بهروری‬ ‫افزایش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫داد‬ ‫ارتقاء‬ ‫طریق‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫موفقیت‬ ‫فرصت‬ ‫خلق‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫دیگری‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫جام‬ ‫شرکت‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫یعنی‬ .‫شغلی‬ ‫های‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫زیست‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ،‫چه‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫کارآفرین‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫هستند‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬ ‫سامانۀ‬ ‫گ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ .‫است‬ ‫جهانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫چالش‬ ،‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫نوآور‬ ‫در‬ ‫مقامات‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫حمایت‬ ‫و‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫امروز‬ ‫کارآفرینی‬ ،‫ذشته‬ ‫منطقه‬ ،‫محلی‬ ‫مقیاس‬ .‫است‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫زیست‬ ‫کلید‬ ‫تنها‬ ‫محیط‬ ‫حمایت‬ ‫مورد‬ ‫کارآفرینی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫واضح‬ ‫سامانۀ‬ ‫پیچیده‬ ‫نوآوری‬ ‫است‬ ‫سیاست‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نهادهای‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ،‫بنابراین‬ .‫باشد‬ ‫ت‬ ‫پذیری‬ ‫ب‬ ‫اجتماعی‬ ‫بازیگران‬ ‫مام‬ ‫ه‬ ‫ویژه‬ ‫تمام‬ ‫سودبران‬ ‫برای‬ ، ‫دانش‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک‬ ‫تحقق‬ - ‫رقابت‬ ‫بنیان‬ .‫دارد‬ ‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ،‫پرنحرک‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫زیست‬ ‫دربرگیرندۀ‬ ‫راهبردی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫سامانه‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ،‫پژوهش‬ ،‫کارآموزی‬ ،‫آموزش‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫فراهم‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ساختن‬ ‫وصی‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ،‫جوان‬ ‫کارآفرینان‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫زمینه‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬ ‫چارچوب‬ ‫سیاست‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ،‫کار‬ ‫بازار‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫اشتغال‬ :‫ای‬ ‫س‬ ‫ه‬ ،‫استقرار‬ ‫یل‬ ‫شرکت‬ ‫نمودن‬ ‫تعطیل‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ‫مقوله‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫مهاجرت‬ ،‫مالیات‬ ‫نظام‬ ،‫ها‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫مقوالت‬ ‫این‬ ‫تمامی‬ .‫باشد‬ ‫مهارت‬ ،‫انگیزه‬ ‫به‬ ‫مجهز‬ ،‫انسانی‬ ‫سرمایه‬ ‫صالحیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ .‫باشد‬ ‫زیست‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫نکات‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫انفرادی‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقامات‬ ‫رفتار‬ ‫برابری‬ ‫و‬ ‫فساد‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫گذشت‬ ‫عدم‬ ،‫ثبات‬ ،‫انسجام‬ ،‫شفافیت‬ :‫کرد‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫مورد‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬ « ‫نوآور‬ ‫کارآفرینی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ » ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫بینجامد‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کشور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منطقه‬ ‫یا‬ ،‫شهر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫گذاری‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ، ‫تفاوت‬ ‫فرهنگ‬ ‫میان‬ ‫مهمی‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫قاره‬ ‫های‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫گیر‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫ادراک‬ ‫حتی‬ .‫یافت‬ ‫دست‬ ‫مطلوب‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫د‬ ‫ویژگی‬ ‫باره‬ ‫کشورها‬ ‫میان‬ ‫موفق‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫(چنانچه‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ).‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫ترکیه‬ ‫و‬ ‫مقدونیه‬ ‫اسلوانیا‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫منبع‬ knowledge Economy Network (KEN), Brussels, Weekly Breif NO.14, 18 May 2018.