Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

What is Concierge MVP & when to use it?

1,405 views

Published on

Presentation at lean startup machine Tehran

Published in: Business

What is Concierge MVP & when to use it?

 1. 1. Concierge ‫عباسی‬ ‫سهیل‬ @SohailAbasi leanstartupmachine
 2. 2. ‫ما‬ ‫همه‬(‫کارآفرینان‬)‫هستیم‬ ‫توهم‬ ‫دچار‬. ‫بیشتر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫برخی‬
 3. 3. ‫ها‬ ‫استارتاپ‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مشکل‬: ،‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫نوشتن‬ ،‫تحقیق‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫زیاد‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫متوجه‬ ‫بعدا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫تحلیل‬ ‫خواهد‬ ‫نمی‬ ‫کسی‬.
 4. 4. ‫لین‬:‫ضایعات‬ ‫کاهش‬(Waste) ‫ضایعات‬:‫تولید‬ ‫ارزشی‬ ‫اما‬ ‫کند‬ ‫مصرف‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬ ‫نکند‬. ‫منابع‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬:‫مصرف‬ ‫کم‬ ‫نه‬ ‫کردن‬ ‫مصرف‬ ‫درست‬ ‫کردن‬
 5. 5. ‫ارزش‬ •‫مقوله‬‫ایی‬‫نسبی‬:‫نیاز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
 6. 6. ‫دمینگ‬ ‫ادوارد‬:‫بخش‬ ‫مهمترین‬ ‫مشتری‬ ‫است‬ ‫تولید‬ ‫پروسه‬. ‫اگر‬‫بفهمیم‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫نشناسیم‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫ارزش‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬‫است‬.
 7. 7. MVP‫چیست؟‬ ‫یک‬MVP‫که‬ ‫است‬ ‫نظرتان‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫کوچکترین‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تست‬ ‫را‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آن‬ ‫با‬.
 8. 8. ‫نه‬!
 9. 9. MVP‫چیست؟‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫آزمایش‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫مجموعه‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫کردن‬ ‫نامعتبر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کابردهای‬ ‫است‬ ‫ریسک‬.
 10. 10. ‫گویند‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫آنچه‬: MVP‫تیم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫نسخه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معتبر‬ ‫یادگیری‬ ‫میزان‬ ‫بیشترین‬ ‫بتواند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کند‬ ‫کسب‬ ‫مشتریان‬ ‫درباره‬ ‫تالش‬ ‫کمترین‬. -‫اریک‬‫ریس‬
 11. 11. ‫شنویم‬‫می‬ ‫ما‬ ‫آنچه‬: MVP‫داریم‬ ‫که‬ ‫محصولی‬ ‫از‬ ‫داغونه‬ ‫و‬ ‫درب‬ ‫نسخه‬ ‫یه‬‫سازیم‬‫می‬.
 12. 12. MVP MVP‫تیم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫نسخه‬ ‫آن‬ ‫بتواند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫معتبر‬ ‫یادگیری‬ ‫میزان‬ ‫بیشترین‬‫با‬ ‫را‬ ‫تالش‬ ‫کمترین‬‫درباره‬‫مشتریان‬‫کند‬ ‫کسب‬.
 13. 13. ‫فرضیات‬ ‫ترین‬ ‫پرریسک‬ ‫انتخاب‬ ‫فرضیات‬ ‫درستی‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬ ‫میزان‬ A B C D
 14. 14. ‫فرضیات‬ ‫ترین‬ ‫پرریسک‬ ‫انتخاب‬ ‫فرضیات‬ ‫درستی‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬ ‫میزان‬ A B C D
 15. 15. ‫زمانی‬ ‫چه‬MVP‫سازیم؟‬ ‫می‬ •‫مساله‬ ‫فرضیات‬/‫مشکل‬ •‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ •‫ها‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫ترین‬ ‫پرریسک‬ ‫تشخیص‬ •‫موفقیت‬ ‫معیارهای‬ ‫تعیین‬
 16. 16. ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫تعداد‬MVP ‫بپرسید‬ ‫خودتان‬ ‫از‬:‫که‬ ‫بسازید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫کنید‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫فردا‬. ‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ِ‫ف‬‫نص‬.
 17. 17. ‫نکته‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫افتخار‬ ‫اید‬ ‫ساخته‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫ندارید‬ ‫مشکلی‬ ‫مشتری‬: -‫کردید‬ ‫دیر‬:‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اینها‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫باید‬ ‫کردید‬! ‫کشید‬ ‫می‬ ‫خجالت‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫میل‬ ‫بی‬ ‫اگر‬: -‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬! MVP‫های‬‫محصوالت‬ ‫ساختن‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫بی‬ ‫شوند‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬.
 18. 18. ‫چرا‬Concierge MVP‫بسازید؟‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫پذیرندگان‬ ‫انتظارات‬ ‫شما‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫اینکه‬ ‫تایید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫کند‬‫می‬ ‫برآورده‬. ‫و‬ ‫شما‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫عمکرد‬ ‫درباره‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫یادگیری‬ ‫حس‬‫حال‬ ‫و‬‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫پذیرندگان‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫و‬ ‫جذب‬MVP ‫بعدی‬
 19. 19. 4‫نوع‬MVP‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ Exploration:،‫او‬ ‫مشکالت‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ،‫گذشته‬ ‫رفتارهای‬ ‫درک‬ ‫برای‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫ذهنش‬ ‫ملکه‬. Pitch:‫نوعی‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫با‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫هزینه‬(‫کار‬ ،‫پول‬ ،‫زمان‬) Concierge:‫کشف‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫سرویس‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫نه؟‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫مشتری‬ ‫دلخواه‬ ،‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫آنچه‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ Prototype:‫از‬ ‫بازخورد‬ ‫گرفتن‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آزمایش‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫مشتری‬
 20. 20. Concierge MVP‫چیست؟‬ ‫یک‬MVP‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬. ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫مجموعه‬ ‫بکارگیری‬. ‫تولید‬ ‫برای‬/‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫پرهزینه‬ ‫و‬ ‫ناکارآمد‬ ‫انبوه‬ ‫ارائه‬. ‫است‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مساله‬ ‫مصاحبه‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫طبیعی‬ ‫یافته‬ ‫تکامل‬ ‫حالت‬. ‫می‬،‫کند‬ ‫نامعتبر‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫رشد‬ ‫مدل‬ ‫تواند‬.‫دیگری‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫نیاز‬‫است‬. ‫اگر‬ ‫حتی‬MVP‫ناکارآمد‬ ‫رشد‬ ‫مدل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشد‬ ‫سودده‬ ‫اولیه‬‫باشد‬. Pivot‫کم‬ ِ‫ر‬‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫کردن‬‫سود‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مقیاس‬ ‫کار‬‫تکرارپذیر‬ ‫و‬ ‫پذیر‬
 21. 21. ‫هنگام؟‬ ‫چه‬ ‫هستید‬ ‫مطمئن‬ ‫تقریبا‬ ‫انتخابی‬ ‫مشتریان‬ ‫گروه‬ ‫درباره‬. ‫مشتری‬ ‫مطلوب‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫دارید‬ ‫آیا‬(‫کند‬ ‫آفرینی‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫طوری‬) ‫نه؟‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫بیشتری‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگ‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫نیاز‬. ‫انداخت‬ ‫عقب‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫توماتیک‬ ‫های‬ ‫پروسه‬ ‫و‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫وقتی‬. ‫طراحی‬ ‫مانند‬ ،‫تخصصی‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫کوزه‬ ‫فوت‬ ،‫ماشینی‬ ‫یادگیری‬ ،‫ها‬ ‫الگوریتم‬... ‫طرفه‬ ‫دو‬ ‫بازارهای‬:‫تر‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آزمایش‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫کامل‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫ساختن‬. ‫آن‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫اما‬ ‫دارید‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫شما‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬.
 22. 22. ‫مشتری‬ ‫گروه‬‫آل‬ ‫ایده‬ ‫مشکلی‬‫دارند‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫هستند‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫اختراع‬ ‫حلی‬ ‫راه‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تالش‬ ‫خودشان‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ایی‬ ‫بودجه‬ ‫بگیرند‬
 23. 23. ‫کرد‬ ‫تست‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حدسیاتی‬: ‫محصول‬ ‫آیا‬/‫است؟‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ،‫حل‬ ‫راه‬(‫باشم‬ ‫داشته‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫بخرم‬ ‫حتما‬ ‫باید‬). ‫مشتریان‬ ‫بیشتر‬ ‫شناخت‬: •‫هستند؟‬ ‫من‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بکاربردن‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫افرادی‬ ‫جور‬ ‫چه‬ •‫میابید؟‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ •‫هایشان‬ ‫حرف‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫آنها‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫رفتار‬(‫ها‬ ‫مصاحبه‬) •‫کند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ارزشی‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫شان‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫حرف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیام‬. ‫سود؟‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کنند؟‬ ‫پرداخت‬ ‫پول‬ ‫ان‬ ‫برای‬ ‫حاضرند‬ ‫است؟‬ ‫چطور‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بسازید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ترکیب‬:‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ ‫کرد؟‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫کرد؟‬ ‫اتوماتیک‬ ‫کرد؟‬ ‫کارآمد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کرد؟‬ ‫محصول‬
 24. 24. ‫مشهور‬ ‫مثال‬ ‫یک‬
 25. 25. www.foodonthetable.com ‫های‬ ‫فروش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ،‫هفتگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫غذا‬ ‫پخت‬ ‫دستور‬ ‫ارائه‬ ‫محل‬ ‫های‬ ‫فروشی‬ ‫خواروبار‬ ‫ویژه‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫سرویسی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫چنین‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫چیزها‬ ‫خیلی‬: •‫ها‬ ‫فروشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مغازه‬ ‫لیست‬ •‫هفتگی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫فروش‬ ‫اخبار‬ ‫دریافت‬ ‫مختلف‬ ‫غذاهای‬ ‫پخت‬ ‫دستور‬ •‫و‬ ‫ها‬ ‫تخفیف‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫ترجیحات‬ ‫کردن‬ ‫منطبق‬ ‫برای‬ ‫الگوریتمی‬ ...
 26. 26. ‫دردسر‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫عالمه‬ ‫یک‬! ‫نه‬ ‫یا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫جواب‬ ‫نیستیم‬ ‫مطمئن‬ ‫هنوز‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫برای‬!
 27. 27. Food-on-the-Table
 28. 28. ‫چنین‬ ‫ساختن‬ ‫از‬ ‫پیش‬‫دو‬ ،‫سیستمی‬‫دادند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫بنیانگذار‬ ‫هم‬: ‫در‬ ‫محلی‬ ‫فروشگاهی‬ ‫یک‬ ‫مشتریان‬ ‫یا‬ ‫مصاحبه‬Austin‫داده‬ ‫نشان‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫آن‬ ‫منزل‬ ‫درب‬ ‫به‬ ‫هفتگی‬ ‫مراجعه‬(‫خانم‬) ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫ویژه‬ ‫تخفیف‬ ‫که‬ ‫اجناسی‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫سلیقه‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫غذاها‬ ‫دستورپخت‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫ارائه‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫لیست‬ ‫اصالح‬ ‫همانجا‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬:‫دریافت‬9/95‫سرویس‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دالر‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫ثروتمند‬ ‫آدم‬ ‫اینطوری‬ ‫که‬ ‫البته‬! ‫بهتر‬ ‫محصول‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫درباره‬ ‫بیشتر‬ ‫یادگیری‬ ‫کارها‬ ‫رسیدند‬ ‫نمی‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫مشتریانشان‬ ‫تدریجی‬ ‫افزایش‬‫دستی‬‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬. ‫نوشتن‬ ‫کد‬ ‫به‬ ‫کردند‬ ‫شروع‬ ،‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫لیست‬ ‫ارسال‬ ‫هفته‬ ‫یک‬ ‫اتوماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فروشگاه‬ ‫آن‬ ‫تخفیف‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫کوچکی‬ ‫برنامه‬ ‫بعد‬ ‫هفته‬ ‫آنالین‬ ‫پرداخت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫اول‬ ‫فروشگاه‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ایی‬ ‫پایه‬ ‫محصول‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫فقط‬OK‫کردند‬ ‫شروع‬ ،‫کردند‬‫به‬ ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫کم‬ ‫سپس‬ ‫خودشان‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫ابتدا‬ ،‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫فروشگاه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬
 29. 29. ‫شماست‬ ‫نوبت‬: Q&A ‫عباسی‬ ‫سهیل‬ www.khoshfekri.com @Khoshfekri @SohailAbasi

×