Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kajsa hartig digikult_130411

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kajsa hartig digikult_130411

 1. 1. Sociala medier och delaktigheti museiverksamhetenDigikult 2013-04-11Kajsa HartigDigital navigatör, Nya medier, Nordiska museetkajsa.hartig@nordiskamuseet.se
 2. 2. …Förmodligen Sveriges enda!Om mig: Digital navigatör
 3. 3. - Strategiska planer- Omvärldsbevakning, målgruppsanalyser- Internt stöd- Kompetensutveckla personal- Sjösätta strategiska projekt- Sociala medier… och digitala produktionerVad gör en sådan?
 4. 4. OrganisationLedningNya medierAvd AvdKommunikationsavdelningenAvd AvdKommunicerakunskapsbanken Marknadsföring
 5. 5. Kunskapsbanken
 6. 6. Samlingar + kontext
 7. 7. Dagens presentationSociala medier och delaktighet imuseiverksamheten
 8. 8. Dagens presentationSociala medier och delaktighet imuseiverksamhetenHur Nordiska museet använder socialamedier i syfte att uppfylla målen istrategin Mot nya medier, 2010.
 9. 9. Strategin Mot nya medier, 2010• Besökaren i centrum• Interaktion, kommunikation ochmedskapande• Öppenhet, kommunikation och delaktighet• Dynamisk och nyskapande användning• Väl fungerande basinfrastruktur
 10. 10. Foto: ubiqua, CC-BY-NC-SA,http://farm5.staticflickr.com/4069/4666140801_393890e5fd_b.jpgVi lever i en digital värld
 11. 11. 54 % av befolkningen över 12 åranvänder mobilt internet.Källa: Svenskarna och internet 2012, av Olle Findahl.
 12. 12. Den tredje vanligaste aktivitetenpå internet, förutom att skicka/läsae-post och ta del av nyheter är att:Besöka socialanätverk39 % av internetanvändarna gör det dagligenoch 64 % gör det ”någon gång”Källa: Svenskarna och Internet 2012, av Olle Findahl
 13. 13. …men, det är dagsatt ta nästa steg!Att se bortom de enskildatjänsterna.
 14. 14. ”Businesses move from liking toleading when they look beyondsocial media to see how socialtechnologies drive real businessvalue.”http://www.ibm.com/social-business/us/en/
 15. 15. Sociala medier ochtekniska innovationerDet handlar om enskildaonlinetjänster som Facebookoch Twitter, men också omtekniska innovationer somstödjer social interaktion
 16. 16. ExempelvisNärhetsbaserad kommunikation, genompositionsbestämning: Kan med WiFi-nätverk medhög precision identifiera en besökare när de rör siggenom ett rum.3D-skrivare: Möjligheten att skriva ut föremål påskrivare hemma.Kollaborativ konsumtion: Användare kan dela,hyra, låna och produkter och tjänster genomtransaktioner med ”låg friktion”, dvs. utanmellanhänder. Exempel: AirBnbKälla: http://www.web-strategist.com/blog/2013/03/16/index-of-2013-disruptive-technologies
 17. 17. …ochRörelsebaserade gränssnitt, somgör att vi inte behöver tangentbordoch möss.Augmented Reality, nu med GoogleGlass dvs. glasögon som geranvändarna tillgång till GooglesgränssnittKälla: http://www.web-strategist.com/blog/2013/03/16/index-of-2013-disruptive-technologies
 18. 18. …ochVirtual Reality upplevelse för mångasinnen som digitala replikerar syn, ljud,känsla.Kvantifiera sig själv: Bärbara datorersom läser av vår kropp, analyserar och gekunskap om hur våra kroppar fungerar.Nike Fuel Band, RunKeeper osv.Källa: http://www.web-strategist.com/blog/2013/03/16/index-of-2013-disruptive-technologies
 19. 19. …ochDigitala skärmar. Skärmar medextremt hög upplösning. 3D-tv, flexiblaböjbara skärmarInternetuppkoppling överallt, solkraftoch effektiva kraftkällor möjliggörbärbar utrustning på riktigt tack varetrådlös strömKälla: http://www.web-strategist.com/blog/2013/03/16/index-of-2013-disruptive-technologies
 20. 20. …ochEn kvantifierad värld, teknologier somfångar data från hela världen, städeroch natur för att analysera och förutseframtida mönster. Kräver ett samhällemed öppen data, data i mobila nät ochmobila enheterKälla: http://www.web-strategist.com/blog/2013/03/16/index-of-2013-disruptive-technologies
 21. 21. 2013Hur kan vi använda socialamedier och teknologier för attuppfylla institutionens mål?
 22. 22. Sociala medier– Vad gör vi där?
 23. 23. Sociala medierUtvecklar intressen,utövar hobbiesFår tips om bostad, jobb,resmål med meraKnyter yrkeskontakterDelar med oss/tar del avav bilder, filmer, länkarosv.Tar del av nyheter ivärldenHåller kontakt med familj,släkt och vännerFöljer ett varumärkeTar del av erbjudanden inför ettköpJobbar
 24. 24. Sociala medierUtvecklar intressen,utövar hobbiesFår tips om bostad, jobb,resmål med meraKnyter yrkeskontakterTar del av nyheter ivärldenHåller kontakt med familj,släkt och vännerFöljer ett varumärkeTar del av erbjudanden inför ettköpJobbarDelar med oss/tar del avav bilder, filmer, länkarosv.
 25. 25. Med vem är visociala?
 26. 26. Sociala medier
 27. 27. Yrkesliv PersonligsfärIntressesfärSociala medier
 28. 28. Sociala medier och museerVarför sociala medier?• Skapa plats för dialog• Ge möjlighet att upptäcka• Engagera och beröra• Väcka lust att besöka och lustatt veta mer
 29. 29. Sociala medier och museerVarför sociala medier?• Kontextualisera och fördjupaupplevelsen av museet ochkunskapsbanken• Marknadsföra• Förlänga upplevelsen, före, under ochefter besöket• Nå nya målgrupper
 30. 30. Av: Lennart Guldbrandsson, CC-BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digitalisering.jpg
 31. 31. Av: Lennart Guldbrandsson, CC-BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digitalisering.jpg
 32. 32. Av: Lennart Guldbrandsson, CC-BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digitalisering.jpg
 33. 33. Av: Lennart Guldbrandsson, CC-BY-SA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digitalisering.jpg
 34. 34. Publicering– gränssnittet motpubliken
 35. 35. Sociala medier
 36. 36. Sociala medier och museerSamlingar Målgrupper
 37. 37. Sociala medier och museerSamlingar Målgrupper
 38. 38. Sociala medier och museerSamlingar Målgrupper
 39. 39. Exempel
 40. 40. HårSociala medier för att:• Förlänga upplevelsen, före,under och efter besöket• Öppna för besökare och andraatt ha en dialog kring hår
 41. 41. Hår
 42. 42. Hår
 43. 43. Hår
 44. 44. Hår
 45. 45. Hitta intressegrupperna
 46. 46. Hitta arenan/kanalerna
 47. 47. Sociala medier ochteknologier är viktiga!• Besökaren i centrum• Interaktion, kommunikation ochmedskapande• Öppenhet, kommunikation och delaktighet• Dynamisk och nyskapande användning
 48. 48. “Hösten 2012 närmar vi oss en situationdär en ledning som försummar digitaliseringenär en ledning som grovt försummarverksamheten.Och hur många företagoch verksamheter har råd med det?”Brit Stakston, JMW Kommunikationhttp://www.jmw.se/2012/08/22/ledarskap-och-digitaliseringSociala medier ochteknologier är viktiga!
 49. 49. Tack!E-post: kajsa.hartig@nordiskamuseet.seTwitter: @kajsahartig

×