Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

تکنیک های خلاقیت فردی

562 views

Published on

تکنیکهای خلاقیت فردی

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

تکنیک های خلاقیت فردی

  1. 1. ‫فردی‬ ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
  2. 2. ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬: ‫فردی‬ ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ،‫فردی‬ ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬- ،‫گروهی‬ ‫تکنیک‬‫ذهن‬ ‫تعمق‬Meditation ‫خالق‬ ‫توهم‬ ‫تکنیک‬Creative illusion ‫تکنیک‬do itDo it technique ‫عالئق‬ ‫رسم‬ ‫تکنیک‬Doodles ‫خالقیت‬ ‫خواب‬ ‫تکنیک‬Creative Dream ‫ذهن‬ ‫چشم‬ ‫با‬ ‫نگاه‬ ‫تکنیک‬View with mind eyes ‫مسائل‬ ‫ناخودآگاه‬ ‫حل‬ ‫تکنیک‬Unconscious mind ‫ماهی‬ ‫استخوان‬ ‫نمودار‬ ‫تکنیک‬fishbone diagram ‫اسبورن‬ ‫لیست‬ ‫چک‬Osborn's Checklist ‫ت‬‫کنیک‬‫فردی‬ ‫خالقیت‬ ‫های‬: ‫آن‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫گروهی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬: ‫خالقیت‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
  3. 3. ‫تکنیک‬‫ذهن‬ ‫تعمق‬Meditation ‫ذهن‬ ‫تکنیک‬ ‫یک‬ ‫مدیتیشن‬-‫توجه‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫شخص‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدن‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫جسمی‬ ‫آرامش‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میبرد‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫را‬. ،‫هند‬ ‫از‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫شرقی‬ ‫مذهبی‬ ‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫مدیتیشن‬ ‫انواع‬ ‫اکثر‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫غرب‬ ‫به‬ ‫ژاپن‬ ‫و‬ ‫چین‬. ‫کشورها‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫مدیتیشن‬ ‫رایج‬ ‫تکنیک‬ ‫سه‬,‫مراقبه‬TM، ‫تمرکزی‬ ‫مدیتیشن‬ ‫و‬ ‫تنفسی‬ ‫مدیتیشن‬mindfulness))‫میباشد‬: ۱)‫در‬TM‫ساده‬ ‫صوت‬ ‫یا‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫شما‬(‫میشود‬ ‫نامیده‬ ‫مانترا‬ ‫که‬ )‫خود‬ ‫افکار‬ ‫تا‬ ‫میکنید‬ ‫تکرار‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫مدیتیشن‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برسید‬ ‫آرامش‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫متمرکز‬ ‫را‬. ۲)‫تنفسی‬ ‫مدیتیشن‬,‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ،‫بازدم‬ ‫و‬ ‫دم‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫می‬ ‫ذهن‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬‫باشد‬. ۳)‫تمرکزی‬ ‫مدیتیشن‬mindfulness))‫قدردانی‬ ،‫حال‬ ‫زمان‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫است‬ ‫قضاوت‬ ‫بدون‬ ‫آنها‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫میآیند‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افکاری‬ ‫از‬.
  4. 4. ‫احادیث‬ ‫و‬ ‫روایات‬ ‫آیینه‬ ‫در‬ ‫حواس‬ ‫تمرکز‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫امام‬(‫ع‬:) ،‫تو‬ ‫نماز‬ ‫از‬ ‫زیرا‬ ،‫باش‬ ‫داشته‬ ‫كامل‬ ‫تمركز‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫خود‬ ‫نماز‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫خوانده‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫قبول‬ ‫مقدار‬ ‫آن‬(.،‫البیضاء‬ ‫محجه‬ ‫جلد‬1‫صفحه‬ ،354) "‫تمركز‬concentration)")‫نه‬‫شرط‬ ‫تنها‬، ‫الزم‬‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫بلكه‬‫موارد‬ ،‫است‬ ‫انسان‬ ‫های‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫كافی‬ ‫شرط‬. ‫امام‬‫خمینی‬(‫قدس‬‫سره‬)‫در‬‫کتاب‬‫آداب‬‫الصاله‬‫می‬‫فرماید‬:‫پرنده‬ ‫لجام‬‫گسیخته‬،‫خیال‬‫چكاوكى‬‫است‬‫كه‬‫هر‬‫آن‬‫بر‬‫شاخسارى‬‫نشیند‬‫مى‬. ‫از‬‫این‬‫رو‬‫همیشه‬‫افكار‬‫انسان‬‫به‬‫این‬‫طرف‬‫و‬‫آن‬‫طرف‬‫متوجه‬‫است‬ ‫و‬‫قرار‬‫و‬‫آرامى‬‫ندارد؛‬‫اما‬‫اگر‬‫آدمى‬‫با‬‫دقت‬‫و‬‫هوشیارى‬‫در‬ ‫كنترل‬‫آن‬،‫بكوشد‬‫پس‬‫از‬‫چند‬‫صباحى‬‫رام‬‫و‬‫مطیع‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫هر‬‫سو‬ ‫كه‬‫اراده‬‫شود‬‫متوجه‬‫گردد‬‫مى‬.،‫بنابراین‬‫انسان‬‫باید‬‫در‬‫نماز‬ ‫ازاول‬‫با‬‫قاطعیت‬‫بنا‬‫را‬‫بر‬‫این‬‫بگذارد‬‫كه‬‫تمام‬‫توجه‬‫خود‬
  5. 5. ‫احادیث‬ ‫و‬ ‫روایات‬ ‫آیینه‬ ‫در‬ ‫حواس‬ ‫تمرکز‬ •‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫اشاره‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫الجنان‬ ‫مفاتیح‬ ‫در‬ ‫دعا‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬: ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬ ‫هم‬ َ‫الو‬ ِ‫مات‬ ُ‫ل‬ ُ‫ظ‬ ‫ن‬ ِ‫م‬ ‫جنی‬ ِ‫أخر‬ َّ‫م‬ ُ‫لله‬ َ‫ا‬(‫از‬ ‫کـن‬ ‫خارج‬ ‫مـرا‬ ‫خداونـدا‬ ‫وهم‬ ‫تاریـکی‬) ‫هـم‬ َ‫الف‬ ِ‫نـــــــــور‬ ِ‫ب‬ ‫منـی‬ ِ‫کـر‬ َ‫أ‬ َ‫و‬(‫روشنـی‬ ‫از‬ ‫مـرا‬ ‫ده‬ ‫کرامت‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫دانش‬) ‫ک‬ ِ‫رحمت‬ َ‫أبواب‬ ‫ینا‬ َ‫ل‬ َ‫ع‬ ‫ح‬ َ‫افت‬ َّ‫م‬ ُ‫لله‬ َ‫ا‬(‫گشـا‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫خداوندا‬ ‫رحمت‬ ‫درهای‬) ‫ـک‬ ِ‫علوم‬ َ‫خزائــن‬ ‫ینـا‬ َ‫ل‬ َ‫ع‬ ‫ر‬ ُ‫انش‬ َ‫و‬(‫بر‬ ‫خود‬ ‫دانشـهای‬ ‫گنج‬ ‫بگستر‬
  6. 6. ‫توهم‬ ‫تکنیک‬‫خالق‬ Creative illusion ‫نیست‬ ‫واقعیت‬ ،‫است‬ ‫واقعیت‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫ما‬ ‫چه‬‫آن‬ ‫ها‬‫وقت‬ ‫خیلی‬.‫چیزهایی‬‫بیند‬‫می‬ ‫شما‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫توهم‬ ‫یا‬ ‫خطا‬ ‫این‬ ِ‫باعث‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تفسیر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مغزتان‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫و‬.‫اما‬ ،‫بیند‬‫می‬ ‫چشم‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫چیز‬ ‫ذهن‬ ‫ی‬‫وظیفه‬.ِ‫کار‬‫هایی‬‫جرقه‬ ِ‫کردن‬ ‫فهم‬ ِ‫قابل‬ ‫و‬ ‫بندی‬‫دسته‬ ،‫کردن‬ ‫مرتب‬ ‫ذهن‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مغز‬ ،‫دیدن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫است‬.،‫است‬ ‫شما‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تصاویری‬ ‫بنابراین‬ ‫مغز‬ ‫به‬ ‫عصبی‬ ‫ی‬‫شبکه‬ ِ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫خالصه‬ ‫کدهای‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫اشیاء‬ ‫مستقیم‬ ِ‫کپی‬ ‫رسند‬‫می‬.‫ی‬‫همه‬ِ‫ادراکی‬ ِ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫یکسانی‬ ِ‫درک‬ ‫مواقع‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫شود‬‫نمی‬ ‫واقعیت‬ ‫از‬ ‫منسجم‬ ‫درکی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫همیشه‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫چشم‬.‫تضاد‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫گاهی‬ ‫حتی‬ ‫هستند‬.‫از‬‫است‬ ‫تأثیرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫شده‬ ‫رؤیت‬ ِ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ِ‫تجربیات‬ ‫طرفی‬.ِ‫بیشتر‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫اوقات‬‫تمایالت‬‫نه‬ ،‫ببینیم‬ ‫مایلیم‬ ‫را‬ ‫چه‬‫آن‬ ‫ما‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫قبلی‬ ِ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫انتظارات‬ ، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ً‫واقعا‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چه‬‫آن‬. ‫شنوند‬ ‫می‬ ، ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫انسانها‬ ‫شاید‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تمایالت‬ ،‫ها‬‫فرض‬ ‫پیش‬ ِ‫حذف‬ ،‫شناخت‬ ‫را‬ ‫واقعیت‬ ‫بتوان‬ ‫آن‬ ‫ی‬‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫راهی‬ ‫تنها‬ ‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫اثر‬ ‫موضوع‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پنهانی‬ ‫فیلترهای‬. ‫برای‬ِ‫واقعیت‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫نشان‬ ‫گانه‬‫پنج‬ ِ‫حواس‬ ‫باشیم‬ ‫متوجه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫قدم‬ ‫اولین‬ ،‫منظور‬ ‫این‬
  7. 7. ‫شناخت‬‫واقعیتها‬‫احادیث‬ ‫آیینه‬ ‫در‬ •‫حضرت‬‫السالم‬ ‫علیه‬ ‫علی‬:َ‫ا‬ ّ‫ال‬ ِ‫ا‬ ِ‫ل‬ ِ‫باط‬ ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِّ‫ق‬ َ‫ح‬ ْ‫ال‬ َ‫ن‬ ْ‫ی‬ َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ی‬ َ‫ل‬ ُ‫ه‬ َّ‫ن‬ ِ‫ا‬ ‫ما‬ َ‫ا‬ُ‫ع‬ َ‫ب‬ ْ‫ر‬ َ‫ـع‬ ِ‫صاب‬ َ‫ا‬-َ‫ب‬ ‫ها‬ َ‫ع‬ َ‫ض‬ َ‫و‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬ ِ‫صاب‬ َ‫ا‬ َ‫ع‬ َ‫م‬ َ‫ج‬ َ‫ف‬ ،‫هذا‬ ِ‫ه‬ ِ‫ول‬ َ‫ق‬ ‫نى‬ ْ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ن‬ َ‫ع‬ َ‫ل‬ ِ‫ئ‬ ُ‫س‬ َ‫ف‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ ِ‫ن‬ ُ‫ذ‬ ُ‫ا‬ َ‫ن‬ ْ‫ی‬ ِ‫ه‬ ِ‫ن‬ ْ‫ی‬ َ‫ع‬-َ‫قال‬ َّ‫م‬ ُ‫ث‬:َ‫قول‬ َ‫ت‬ ْ‫ن‬ َ‫ا‬ ُ‫ل‬ ِ‫باط‬ ْ‫ل‬ َ‫ا‬:َ‫قول‬ َ‫ت‬ ْ‫ن‬ َ‫ا‬ ُّ‫ق‬ َ‫ح‬ ْ‫ال‬ َ‫و‬ ُ‫ت‬ ْ‫ع‬ ِ‫م‬ َ‫س‬:‫؛‬ ُ‫ت‬ ْ‫ی‬ َ‫أ‬ َ‫ر‬ •‫هان‬!‫نیست‬ ‫فاصله‬ ‫انگشت‬ ‫چهار‬ ‫جز‬ ‫باطل‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫میان‬.‫معناى‬ ‫درباره‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫سؤال‬ ‫فرمایش‬ ‫این‬.‫گوش‬ ‫میان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫چسباند‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انگشتان‬ ‫امام‬ ‫فرمودند‬ ‫گاه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫خود‬ ‫چشم‬ ‫و‬:‫بگویى‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باطل‬:‫آن‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫شنیدم‬ ‫بگویى‬ ‫كه‬ ‫است‬:‫دیدم‬.‫البالغه‬ ‫نهج‬(‫صالح‬ ‫صبحی‬)‫ص‬198 •َّ‫ن‬ ِ‫ا‬ِ‫م‬ ِ‫البدان‬ ُ‫ة‬ َّ‫و‬ ُ‫ق‬ َ‫و‬ ‫مى‬ َ‫الع‬ َ‫ن‬ ِ‫م‬ ِ‫البصار‬ ُ‫نور‬ َ‫و‬ ِ‫لوب‬ ُ‫الق‬ ُ‫یاة‬ َ‫ح‬ َ‫لم‬ ِ‫الع‬‫؛‬ ِ‫عف‬ َّ‫الض‬ َ‫ن‬ •‫دل‬ ‫حیات‬ ‫مایه‬ ،‫دانش‬ ‫كه‬ ‫راستى‬ ‫به‬‫بدن‬ ‫نیروبخش‬ ‫و‬ ‫كور‬ ‫دیدگان‬ ‫كننده‬ ‫روشن‬ ،‫ها‬‫هاى‬ ‫است‬ ‫ناتوان‬( .‫ص‬ ،‫العقول‬ ‫تحف‬28)
  8. 8. ‫تکنیک‬DO IT ‫ی‬ ‫کلمه‬ ‫چهار‬ ‫اول‬ ‫حروف‬ ‫از‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫نام‬Define‫کردن‬ ‫تعریف‬ ‫معنی‬ ‫به‬Open‫به‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫معنی‬Identify‫شناسایی‬ ‫معنی‬ ‫به‬Transform‫تشکیل‬ ، ‫کردن‬ ‫تبدیل‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬.‫ابتدا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واژگان‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫دقیق‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫و‬ ‫موضوع‬.‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ذهن‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫تا‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫باز‬.

×