SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
‫هحتَی‬ ِ‫ًقط‬ ‫قالة‬
‫حیات‬ ٍ‫چرخ‬ ‫مراحل‬ ‫ي‬ ‫خریدار‬ ‫پرسًوای‬ ‫از‬ ٌ‫استفاد‬ ‫تا‬ ‫َدفمىد‬ ‫محتًای‬ ‫تًلید‬
‫هٌثع‬:‫اسپات‬‫ّاب‬
‫ًاصزی‬ ‫هْذی‬
‫پزیٌت‬‫عکس‬ ‫کار‬ ٍ ‫کسة‬ ِ‫تَسع‬ ‫هذیز‬
Slideshare.net/mahdinasseri ‫ام‬ٌ‫کرد‬ ‫مىتشر‬ ‫پالس‬‫اصفُان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ٍ‫مقال‬ ‫ایه‬
‫چیست؟‬ ‫محتوی‬ ‫نقشه‬
‫اس‬ ‫صحثت‬ ‫ٍقتی‬«‫هحتَی‬»‫پیچیذ‬ ِ‫ّو‬ ‫تزای‬ ِ‫ًسخ‬ ‫یک‬ ‫تَاى‬‫هی‬ ‫ًذرت‬ ِ‫ت‬ ،‫آیذ‬‫هی‬ ‫هیاى‬ ِ‫ت‬.ِ‫ایٌک‬ ‫اس‬ ‫اطویٌاى‬ ‫تزای‬
‫تتَاًیذ‬ ‫تایذ‬ ‫ضوا‬ ،‫کٌذ‬‫هی‬ ‫عول‬ ‫درست‬ ،‫کارتزاى‬ ‫تزای‬ ‫تاکیفیت‬ ٍ ‫هَثز‬ ‫هطالة‬ ‫اًتطار‬ ٍ ‫خلق‬ ‫در‬ ‫ضوا‬ ‫کار‬ ٍ ‫کسة‬
«‫درست‬ ‫هحتَای‬»ِ‫ت‬ ‫را‬«‫درست‬ ‫فزد‬»‫در‬ ٍ«‫درست‬ ‫سهاى‬»‫دّیذ‬ ِ‫ارائ‬.‫اجزای‬ ٍ ‫طزاحی‬ ‫فزایٌذ‬«‫هحتَی‬ ِ‫ًقط‬»
‫است‬ ‫کاری‬ ‫چٌیي‬ ‫اًجام‬ ‫دقیقا‬.
‫اس‬ ُ‫استفاد‬ ‫ّذف‬«‫هحتَی‬ ِ‫ًقط‬»‫است‬ ‫سیز‬ ‫هَارد‬ ‫تا‬ ‫هطاتق‬ ‫هحتَی‬ ‫تَلیذ‬:
1)‫دّذ‬‫هی‬ ‫قزار‬ ُ‫استفاد‬ ‫هَرد‬ ‫را‬ ‫هحتَی‬ ‫آى‬ ِ‫ک‬ ‫فزدی‬ ‫خصَصیات‬(‫کارتز‬ ‫پزسًَای‬ ‫تا‬ ‫هطاتق‬.)
2)‫خزیذ‬ ‫تزای‬ ‫گیزی‬‫تصوین‬ ِ‫ًقط‬ ِ‫ت‬ ‫فزد‬ ‫آى‬ ‫ًشدیکی‬ ‫هیشاى‬(‫هطتزی‬ ‫عوز‬ ِ‫چزخ‬ ِ‫هزحل‬ ‫تا‬ ‫هطاتق‬)
‫چیست؟‬ ‫خزیذار‬ ‫پزسًَای‬ ‫یک‬
‫پزسوًای‬‫خزیذار‬‫یک‬‫ص‬ ‫ًوای‬‫یل‬ ‫ک‬‫و‬‫یی‬ ‫روا‬‫اس‬‫یک‬‫طتزی‬ ‫ه‬‫ل‬‫آ‬ٍ‫ایذ‬‫است‬.‫ایي‬‫هفِووم‬َ‫ب‬‫ضوا‬‫کوک‬
‫کٌذ‬‫یم‬‫تا‬‫هطتزیاى‬‫خود‬(‫و‬‫هطتزیاى‬‫احتوایل‬‫خود‬)‫را‬‫بِتز‬َ‫ضٌاخت‬‫و‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫سب‬ ‫تٌا‬‫بیطتزی‬
‫ًسبت‬َ‫ب‬،‫ًیاسُا‬‫رفتار‬‫و‬‫هالحظات‬‫ُای‬ٍ‫گزو‬‫هختلف‬‫طزاحی‬‫و‬‫ساسی‬ٍ‫پیاد‬‫کٌیذ‬.
‫طزاحی‬‫یک‬‫پزسوًای‬‫قوی‬‫بز‬‫اساس‬‫تحقیقات‬‫باسار‬‫و‬‫یش‬ ٌ‫بی‬َ‫ک‬‫ضوا‬‫اس‬‫هطتزیاى‬‫واقعی‬‫خود‬َ‫ب‬‫دست‬
‫ایذ‬ٍ‫آورد‬‫پذیز‬‫اهکاى‬‫است‬.‫ایي‬‫بیٌص‬‫هوکي‬‫است‬‫اس‬‫طزیق‬،‫ی‬‫ًظزسٌج‬َ‫صاحب‬ ‫ه‬،‫ن‬‫ستقی‬ ‫ه‬ٍ‫طاُذ‬ ‫ه‬‫و‬...
َ‫ب‬‫دست‬ٍ‫آهذ‬‫باضذ‬.
َ‫بست‬َ‫ب‬‫ًوع‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫ضوا‬‫تواًیذ‬‫یم‬‫یک‬‫یا‬‫دو‬‫پزسوًا‬َ‫داضت‬‫باضیذ‬‫یا‬َ‫ایٌک‬10‫یا‬20‫پزسوًا‬‫بزای‬‫خود‬
‫تعزیف‬‫کٌیذ‬.‫اگز‬‫بزای‬‫اولیي‬‫بار‬‫ایي‬‫کار‬‫را‬‫اًجام‬‫دُیذ‬‫یم‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫حال‬‫ی‬‫طزاح‬‫هذل‬‫یک‬‫سب‬ ‫ک‬‫و‬‫کار‬‫ًوپا‬
،‫ُستیذ‬َ‫ب‬‫ضوا‬َ‫توصی‬‫کٌین‬‫یم‬‫اس‬‫یک‬‫یا‬‫و‬‫د‬‫پزسوًا‬‫ضزوع‬‫کٌیذ‬.‫بعذا‬‫فزصت‬‫کافی‬‫بزای‬‫گستزش‬‫آًِا‬
‫خواُیذ‬‫داضت‬.
‫فزایٌذ‬ ‫در‬ ِ‫ک‬ ‫خزیذاری‬ ‫پزسًَای‬«‫هحتَی‬ ِ‫ًقط‬»‫است‬ ِ‫هعادل‬ ‫ایي‬ ‫اس‬ ‫طزف‬ ‫یک‬ ‫تٌْا‬ ،‫دّیذ‬‫هی‬ ‫قزار‬ ‫ّذف‬ ‫هَرد‬.‫در‬
‫گیزی‬‫تصوین‬ ‫فزایٌذ‬ ‫اس‬ ‫ای‬ِ‫هزحل‬ ِ‫چ‬ ‫در‬ ‫فزد‬ ‫آى‬ ِ‫ک‬ ‫تفْویذ‬ ‫تایذ‬ ،‫کیست‬ ‫ضوا‬ ‫هخاطة‬ ‫تذاًیذ‬ ‫تایذ‬ ِ‫ایٌک‬ ‫تز‬ ٍُ‫عال‬ ‫ٍاقع‬
‫است‬ ِ‫گزفت‬ ‫قزار‬ ‫ضوا‬ ‫خزیذ‬ ‫تزای‬( .‫است‬ ‫ًشدیک‬ ‫خزیذ‬ ‫تزاکٌص‬ ‫یک‬ ‫اًجام‬ ِ‫ت‬ ‫چقذر‬ ‫یعٌی‬)‫در‬ ‫فزد‬ ‫آى‬ ‫قزارگیزی‬ ‫هحل‬
‫را‬ ‫خزیذ‬ ‫تزای‬ ‫گیزی‬‫تصوین‬ ِ‫چزخ‬«‫عوز‬ ِ‫چزخ‬ ِ‫هزحل‬»‫ًاهٌذ‬‫هی‬ ‫هطتزی‬ ‫آى‬.
‫کٌین‬‫هی‬ ‫تقسین‬ ‫کلی‬ ِ‫هزحل‬ ِ‫س‬ ِ‫ت‬ ‫را‬ ‫هطتزی‬ ‫یک‬ ‫حیات‬ ِ‫چزخ‬ ،‫هطلة‬ ‫ایي‬ ‫ّذف‬ ِ‫ت‬ ِ‫تَج‬ ‫تا‬:
‫گیزی‬‫تصوین‬ ٍ ِ‫تَج‬ ،‫آگاّی‬
‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫مراحل‬
‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫مراحل‬
‫آگاّی‬
‫کٌذ‬‫هی‬ ‫اظْار‬ ‫را‬ ‫آى‬ ٍ ُ‫ضذ‬ َُ‫تالق‬ ‫فزصت‬ ‫یا‬ ‫هطکل‬ ‫یک‬ ‫عَارض‬ ٍ ‫عالئن‬ ِ‫هتَج‬ ‫فزد‬ ،‫آگاّی‬ ِ‫هزحل‬ ‫در‬.
ِ‫تَج‬
‫است‬ ِ‫گذاضت‬ ‫آى‬ ‫رٍی‬ ‫اسوی‬ ٍ ُ‫کزد‬ ‫ضٌاسایی‬ ‫را‬ ‫فزصت‬ ‫یا‬ ‫هطکل‬ ‫صزیح‬ ‫طَر‬ ِ‫ت‬ ‫فزد‬ ،ِ‫هزحل‬ ‫ایي‬ ‫در‬.
‫تصوین‬
‫است‬ ُ‫کزد‬ ‫تعزیف‬ ‫فزصت‬ ‫اس‬ ُ‫استفاد‬ ‫یا‬ ‫هطکل‬ ‫حل‬ ‫تزای‬ ‫را‬ ‫خَد‬ ‫رٍیکزد‬ ‫یا‬ ‫رٍش‬ ،‫حل‬ُ‫را‬ ‫راّثزد‬ ‫فزد‬ ،ِ‫هزحل‬ ‫ایي‬ ‫در‬.
ِ‫اداه‬
‫کٌین؟‬ ُ‫استفاد‬ ‫قالة‬ ‫ایي‬ ‫اس‬ ًَِ‫چگ‬
‫کزد‬ ُ‫استفاد‬ ‫سیز‬ ُ‫ساد‬ ‫جذٍل‬ ‫اس‬ ‫تَاى‬‫هی‬ ،‫حیات‬ ِ‫چزخ‬ ‫هزاحل‬ ٍ ‫خزیذار‬ ‫پزسًَای‬ ‫تزهثٌای‬ ‫هحتَاّا‬ ‫تذٍیي‬ ‫تزای‬:
‫ضوا‬ ‫خزیذار‬ ‫پزسًَای‬(‫است‬ ٌِ‫سهی‬ ‫آى‬ ‫در‬ ‫کوک‬ ‫ًیاسهٌذ‬ ‫پزسًَا‬ ِ‫ک‬ ‫کلیذی‬ ‫فزصت‬ ‫یا‬ ‫هطکل‬ ‫یک‬ ِ‫اضاف‬ ِ‫ت‬)‫هحَر‬ ‫در‬
‫اًذ‬ِ‫گزفت‬ ‫قزار‬ ‫عوَدی‬ ‫ّای‬‫ستَى‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ِ‫چزخ‬ ِ‫هزحل‬ ِ‫س‬ ِ‫ک‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫گیزد‬‫هی‬ ‫قزار‬ ‫افقی‬.‫تعذی‬ ‫اسالیذّای‬ ‫در‬
‫کزد‬ ‫خَاّیذ‬ ُ‫هطاّذ‬ ‫را‬ ‫هثالی‬.
‫حیات‬ ِ‫چزخ‬ ِ‫هزحل‬
‫خزیذار‬‫پزسًَای‬
‫محتًای‬ ‫تبییه‬ ‫ي‬ ‫شىاسایی‬ ‫برای‬ ‫خالی‬ ‫قالب‬ ‫ایه‬ ‫از‬
ٍ‫ک‬ ‫مشکالتی‬ ‫یا‬ ‫َا‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫َر‬ ‫برای‬ ‫ویاز‬ ‫مًرد‬
‫کىید‬ ٌ‫استفاد‬ ،‫دارد‬ ‫کمک‬ ٍ‫ب‬ ‫ویاز‬ ‫آوُا‬ ‫در‬ ‫کاربرتان‬.
‫مرادی‬ ‫رسول‬
1
‫مرادی‬ ‫رسول‬
2
‫رسًل‬‫در‬ٌ‫تاشگا‬‫اسکی‬‫ثثت‬‫وام‬
ٌ‫کرد‬‫است‬.‫اي‬‫ویاز‬ٍ‫ت‬‫خرید‬
‫تجُیسات‬‫ایه‬‫يرزش‬‫دارد‬‫يلی‬
‫داود‬‫ومی‬‫از‬‫کجا‬‫شريع‬،‫کىید‬
‫چقدر‬ٍ‫َسیى‬‫کىد‬‫ي‬...
‫مرادی‬ ‫رسول‬
‫رسًل‬‫در‬ٌ‫تاشگا‬‫اسکی‬‫ثثت‬‫وام‬
ٌ‫کرد‬‫است‬.‫اي‬‫ویاز‬ٍ‫ت‬‫خرید‬
‫تجُیسات‬‫ایه‬‫يرزش‬‫دارد‬‫يلی‬
‫داود‬‫ومی‬‫از‬‫کجا‬‫شريع‬،‫کىید‬
‫چقدر‬ٍ‫َسیى‬‫کىد‬‫ي‬...
3
•‫خرید‬ ‫ترای‬ ‫کاران‬ٌ‫تاز‬ ‫راَىمای‬
‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬[‫الکتريویکی‬ ‫کتاب‬]
•‫ديم‬ ‫دست‬ ‫یا‬ ً‫و‬:ٍ‫چ‬ ‫خرید‬ ‫در‬
‫ي‬ ‫کرد‬ ٍ‫َسیى‬ ‫کمتر‬ ‫تًان‬‫می‬ ‫چیسَایی‬
‫کرد‬ ‫تاال‬ ٍ‫َسیى‬ ‫تاید‬ ‫چیسَایی‬ ٍ‫چ‬ ‫در‬.
[‫ایىفًگرافی‬]
‫مرادی‬ ‫رسول‬
‫رسًل‬‫در‬ٌ‫تاشگا‬‫اسکی‬‫ثثت‬‫وام‬
ٌ‫کرد‬‫است‬.‫اي‬‫ویاز‬ٍ‫ت‬‫خرید‬
‫تجُیسات‬‫ایه‬‫يرزش‬‫دارد‬‫يلی‬
‫داود‬‫ومی‬‫از‬‫کجا‬‫شريع‬،‫کىید‬
‫چقدر‬ٍ‫َسیى‬‫کىد‬‫ي‬...
•‫خرید‬ ‫ترای‬ ‫کاران‬ٌ‫تاز‬ ‫راَىمای‬
‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬[‫الکتريویکی‬ ‫کتاب‬]
•‫ديم‬ ‫دست‬ ‫یا‬ ً‫و‬:ٍ‫چ‬ ‫خرید‬ ‫در‬
‫ي‬ ‫کرد‬ ٍ‫َسیى‬ ‫کمتر‬ ‫تًان‬‫می‬ ‫چیسَایی‬
‫کرد‬ ‫تاال‬ ٍ‫َسیى‬ ‫تاید‬ ‫چیسَایی‬ ٍ‫چ‬ ‫در‬.
[‫ایىفًگرافی‬]
4
•‫خرید‬ ‫ترای‬ ٍ‫َسیى‬ ٍ‫تروام‬ ‫قالة‬
‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬[‫اکسل‬ ‫فایل‬]
•‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬ ‫خرید‬ ‫زماوی‬ ٍ‫تروام‬:
‫خرید؟‬ ‫چیسی‬ ٍ‫چ‬ ‫تاید‬ ‫ايل‬[‫اسالید‬]
‫مرادی‬ ‫رسول‬
‫رسًل‬‫در‬ٌ‫تاشگا‬‫اسکی‬‫ثثت‬‫وام‬
ٌ‫کرد‬‫است‬.‫اي‬‫ویاز‬ٍ‫ت‬‫خرید‬
‫تجُیسات‬‫ایه‬‫يرزش‬‫دارد‬‫يلی‬
‫داود‬‫ومی‬‫از‬‫کجا‬‫شريع‬،‫کىید‬
‫چقدر‬ٍ‫َسیى‬‫کىد‬‫ي‬...
•‫خرید‬ ‫ترای‬ ‫کاران‬ٌ‫تاز‬ ‫راَىمای‬
‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬[‫الکتريویکی‬ ‫کتاب‬]
•‫ديم‬ ‫دست‬ ‫یا‬ ً‫و‬:ٍ‫چ‬ ‫خرید‬ ‫در‬
‫ي‬ ‫کرد‬ ٍ‫َسیى‬ ‫کمتر‬ ‫تًان‬‫می‬ ‫چیسَایی‬
‫کرد‬ ‫تاال‬ ٍ‫َسیى‬ ‫تاید‬ ‫چیسَایی‬ ٍ‫چ‬ ‫در‬.
[‫ایىفًگرافی‬]
•‫خرید‬ ‫ترای‬ ٍ‫َسیى‬ ٍ‫تروام‬ ‫قالة‬
‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬[‫اکسل‬ ‫فایل‬]
•‫اسکی‬ ‫تجُیسات‬ ‫خرید‬ ‫زماوی‬ ٍ‫تروام‬:
‫خرید؟‬ ‫چیسی‬ ٍ‫چ‬ ‫تاید‬ ‫ايل‬[‫اسالید‬]
5
•‫قیمت‬ ‫دریافت‬
•‫َا‬ٍ‫َسیى‬ ‫ترآيرد‬ ‫ترای‬ ‫تلفىی‬ ٌ‫مشاير‬
‫شماست‬ ‫نوبت‬
‫در‬ِ‫اداه‬‫یک‬‫قالة‬‫تذٍیي‬‫هحتَی‬ِ‫ت‬‫صَرت‬‫خالی‬‫تزای‬ُ‫استفاد‬‫ضوا‬‫قزار‬ِ‫گزفت‬‫است‬.‫کافی‬‫است‬‫پس‬‫اس‬‫داًلَد‬
‫ایي‬‫اسالیذ‬‫اس‬‫آى‬‫تزای‬‫تذٍیي‬ِ‫تزًاه‬‫هحتَای‬‫خَد‬ُ‫استفاد‬‫کٌیذ‬.
‫کٌیذ‬ ‫کلیک‬ ‫سیز‬ ِ‫دکو‬ ‫رٍی‬ ‫پاٍرپَیٌت‬ ‫فایل‬ ‫صَرت‬ ِ‫ت‬ ‫ٍیزایص‬ ‫قاتل‬ ِ‫ًسخ‬ ‫داًلَد‬ ‫تزای‬
‫ویرایش‬ ‫قابل‬ ‫نسخه‬ ‫دریافت‬
‫شما‬ ‫متن‬‫شما‬ ‫متن‬‫شما‬ ‫متن‬‫شما‬ ‫متن‬
‫ًاصزی‬ ‫هْذی‬
‫پزیٌت‬‫عکس‬ ‫کار‬ ٍ ‫کسة‬ ِ‫تَسع‬ ‫هذیز‬
Slideshare.net/mahdinasseri ‫ام‬ٌ‫کرد‬ ‫مىتشر‬ ‫پالس‬‫اصفُان‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫را‬ ٍ‫مقال‬ ‫ایه‬

More Related Content

What's hot

مقدمه ای بر مدل کسب و کار
مقدمه ای بر مدل کسب و کارمقدمه ای بر مدل کسب و کار
مقدمه ای بر مدل کسب و کارMahdi Nasseri
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesMahdi Nasseri
 
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیچرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیMahdi Nasseri
 
3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideas3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideasMahdi Nasseri
 
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟Mahdi Nasseri
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Why you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekendWhy you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekendMahdi Nasseri
 
Self online learning
Self online learningSelf online learning
Self online learningMahdi Nasseri
 
problem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueproblem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueMahdi Nasseri
 
کارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپکارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپmorteza heydari
 
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاهفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاMahdi Nasseri
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - Report3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - ReportMohsen Malayeri
 
Start internet-business
Start internet-businessStart internet-business
Start internet-businessmodiregoogle
 
2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran ReportMohsen Malayeri
 

What's hot (20)

مقدمه ای بر مدل کسب و کار
مقدمه ای بر مدل کسب و کارمقدمه ای بر مدل کسب و کار
مقدمه ای بر مدل کسب و کار
 
Internet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industriesInternet of-things-for-industries
Internet of-things-for-industries
 
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصیچرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی
 
3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideas3 highways for innovating in business ideas
3 highways for innovating in business ideas
 
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟
 
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
Buyer decision making model (by @mahdinasseri)
 
Why you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekendWhy you shoud attend in startupweekend
Why you shoud attend in startupweekend
 
Self online learning
Self online learningSelf online learning
Self online learning
 
problem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" techniqueproblem solving by "5 whys" technique
problem solving by "5 whys" technique
 
کارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپکارآفرینی و استارت آپ
کارآفرینی و استارت آپ
 
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش هاهفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
هفت گام اولیه برای استارتاپ ها به همراه معرفی ابزارها و روش ها
 
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
A perfect value proposition is not enough (by @mahdinasseri)
 
start_up 04
start_up 04start_up 04
start_up 04
 
3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - Report3rd StartupWeekend Tehran - Report
3rd StartupWeekend Tehran - Report
 
Courses all khooyeh
Courses all khooyehCourses all khooyeh
Courses all khooyeh
 
Start internet-business
Start internet-businessStart internet-business
Start internet-business
 
How to Pitch
How to PitchHow to Pitch
How to Pitch
 
سوابق آموزشی
سوابق آموزشیسوابق آموزشی
سوابق آموزشی
 
start_up 01
start_up 01start_up 01
start_up 01
 
2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report2nd StartupWeekend Tehran Report
2nd StartupWeekend Tehran Report
 

Similar to Content mapping template

بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمبازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمAdel Talebi
 
قانون جذب چیست؟
قانون جذب چیست؟قانون جذب چیست؟
قانون جذب چیست؟Amir Sharifi
 
هسته اصلی فعالیت شرکت نوپا
هسته اصلی فعالیت شرکت نوپاهسته اصلی فعالیت شرکت نوپا
هسته اصلی فعالیت شرکت نوپاPejman Dashtinejad
 
11th polymernameh
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernamehheliad
 
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2morteza heydari
 
ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاهضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاهAmir Sharifi
 
چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟
چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟
چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟Amir Sharifi
 
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Fatemeh Shahrjerdi
 
What is-android-box-tv
What is-android-box-tvWhat is-android-box-tv
What is-android-box-tvMediafoShop
 
چگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شومچگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شومAmir Sharifi
 
ساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپ
ساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپ
ساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپbitaamini
 
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.netSaeed Hakimi
 
Www.parvaresheafkar.com
Www.parvaresheafkar.comWww.parvaresheafkar.com
Www.parvaresheafkar.comAmir Sharifi
 
Asgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahaniAsgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahaniuxtehran
 
نرم افزارهای قدرتمند و کاربردی
نرم افزارهای قدرتمند و کاربردینرم افزارهای قدرتمند و کاربردی
نرم افزارهای قدرتمند و کاربردیmorteza heydari
 

Similar to Content mapping template (20)

David
DavidDavid
David
 
بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتمبازاریابی دیجیتال - روز هشتم
بازاریابی دیجیتال - روز هشتم
 
start_up 08
start_up 08start_up 08
start_up 08
 
قانون جذب چیست؟
قانون جذب چیست؟قانون جذب چیست؟
قانون جذب چیست؟
 
هسته اصلی فعالیت شرکت نوپا
هسته اصلی فعالیت شرکت نوپاهسته اصلی فعالیت شرکت نوپا
هسته اصلی فعالیت شرکت نوپا
 
11th polymernameh
11th polymernameh11th polymernameh
11th polymernameh
 
مقاله سیستم داینامیک و بازاریابی
مقاله سیستم داینامیک و بازاریابیمقاله سیستم داینامیک و بازاریابی
مقاله سیستم داینامیک و بازاریابی
 
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
تعاریف و موارد مختلف استارت آپ 2
 
5S
5S5S
5S
 
ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاهضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخودآگاه
 
چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟
چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟
چگونه ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی کنیم؟
 
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)Virtual leadership.shahrjerdi (1)
Virtual leadership.shahrjerdi (1)
 
What is-android-box-tv
What is-android-box-tvWhat is-android-box-tv
What is-android-box-tv
 
چگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شومچگونه پولدار شوم
چگونه پولدار شوم
 
ساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپ
ساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپ
ساخت تصاویر-متحرک-در-فتوشاپ
 
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
2 html5 css3 for web designers - part1 - mihanlearn.net
 
Www.parvaresheafkar.com
Www.parvaresheafkar.comWww.parvaresheafkar.com
Www.parvaresheafkar.com
 
Asgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahaniAsgarimehr-esfahani
Asgarimehr-esfahani
 
No12
No12No12
No12
 
نرم افزارهای قدرتمند و کاربردی
نرم افزارهای قدرتمند و کاربردینرم افزارهای قدرتمند و کاربردی
نرم افزارهای قدرتمند و کاربردی
 

More from Mahdi Nasseri

Data driven decision making by @mahdinasseri
Data driven  decision making by @mahdinasseriData driven  decision making by @mahdinasseri
Data driven decision making by @mahdinasseriMahdi Nasseri
 
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آنMahdi Nasseri
 
Fargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesFargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesMahdi Nasseri
 
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...Mahdi Nasseri
 
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...Mahdi Nasseri
 
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriMahdi Nasseri
 
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriStartup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriMahdi Nasseri
 
Iran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-reportIran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-reportMahdi Nasseri
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
 
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 
Contagious, why things catch on
Contagious,  why things catch onContagious,  why things catch on
Contagious, why things catch onMahdi Nasseri
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماMahdi Nasseri
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزMahdi Nasseri
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsMahdi Nasseri
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟Mahdi Nasseri
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Mahdi Nasseri
 

More from Mahdi Nasseri (20)

Data driven decision making by @mahdinasseri
Data driven  decision making by @mahdinasseriData driven  decision making by @mahdinasseri
Data driven decision making by @mahdinasseri
 
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
#بلاگ‌اسلاید: خیزش و افول وبلاگاستان فارسی با تعیین تاریخ مرگ آن
 
Fargosha data analysis services
Fargosha data analysis servicesFargosha data analysis services
Fargosha data analysis services
 
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
ایده‌‌هایی برای استارتاپ‌ها: ۶۱ برنامه کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیا در یک زن...
 
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
کاربران ایرانی نوتیفیکیشن‌های موبایل را چگونه باز می‌کنند؟ - تحلیلی بر اساس د...
 
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
 
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseriStartup growth metrics - by @mahdinasseri
Startup growth metrics - by @mahdinasseri
 
Iran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-reportIran internet-users-stats-by-aparat-report
Iran internet-users-stats-by-aparat-report
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
 
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)Startup Recipe (by @mahdinasseri)
Startup Recipe (by @mahdinasseri)
 
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
E-commerce Techniques for Business development (by @mahdinasseri)
 
From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)From brick to click (by @mahdinasseri)
From brick to click (by @mahdinasseri)
 
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
Value and growth models for startups - slide series (by @mahdinasseri)
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
 
Contagious, why things catch on
Contagious,  why things catch onContagious,  why things catch on
Contagious, why things catch on
 
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شماده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
ده سوال برای ارزیابی ارزش پیشنهادی استارتاپ شما
 
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایزپنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
پنج نکته برای طراحی و ارائه یک پرزنتیشن حرفه ای و متمایز
 
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startupsWhat makes my business alive - 18 revenue model for startups
What makes my business alive - 18 revenue model for startups
 
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
بوم ارزش پیشنهادی چیست؟ چگونه برازنده مشتری باشیم؟
 
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
 

Content mapping template