چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟

2,849 views

Published on

چند نکته ساده برای حرفه ای تر شدن...

Published in: Self Improvement
0 Comments
22 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
481
Comments
0
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

چگونه ظاهری حرفه ای داشته باشیم؟

 1. 1. ‫چگونه‬‫ظاهري‬‫اي‬‫حرفه‬‫داشته‬‫باشيم‬‫؟‬ ‫ًبصری‬ ‫هْذی‬
 2. 2. ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬
 3. 3. ‫هْن‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬ ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬
 4. 4. ‫جذی‬ ‫هْن‬ ‫هٌذ‬‫ّذف‬ ‫ببضيذ‬ ‫چٌيي‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫اگر‬
 5. 5. ‫اي‬‫حرفه‬ ‫خَاّيذ‬‫هي‬ ‫ضوب‬ ‫پس‬‫آييذ‬ ‫ًظر‬ ِ‫ب‬ ‫چٌيي‬ ‫كبری‬ ‫ّر‬ ‫در‬:
 6. 6. ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫براي‬‫بودن‬ ‫اي‬‫حرفه‬‫کافی‬‫نيست‬
 7. 7. ‫تنها‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫براي‬‫بودن‬ ‫اي‬‫حرفه‬‫کافی‬‫نيست‬ ‫ظاهري‬ ‫باید‬‫اي‬‫حرفه‬‫داشت‬ ‫هم‬
 8. 8. ‫تپوشيد‬ ‫لثاس‬ ‫خوب‬ ‫تويس‬ ُ‫اتَكطيذ‬ ‫رسوي‬
 9. 9. ‫تاشيد‬ ‫مرتة‬ ‫هرداى‬ ‫برای‬ ُ‫كَتب‬ ‫هَّبی‬ ‫ّب‬‫خبًن‬ ‫برای‬ ‫غيرپريطبى‬ ‫هَّبی‬
 10. 10. ‫تاشيد‬ ‫داشته‬ ‫نفس‬ ‫ته‬ ‫اعتماد‬ ‫لبخٌذ‬ ‫كوي‬ ‫بب‬ ‫آييذ‬‫هي‬ ‫ًظر‬ ِ‫ب‬ ‫تر‬‫هطوئي‬ ٍ ‫تر‬‫آرام‬
 11. 11. ‫كنيد‬ ‫صحثت‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫كٌيذ‬ ‫صحبت‬ ،‫كٌيذ‬ ‫صحبت‬ ‫ببيذ‬ ‫ٍقتي‬ ‫فقط‬ ‫جوالت‬ ٍ ًِ‫عبهيب‬ ‫اصطالحبت‬ ‫حذ‬ ‫از‬ ‫بيص‬ ‫بكبرگيری‬ ‫از‬ ‫بپرّيسيذ‬ ِ‫ضكست‬
 12. 12. ‫تاشيد‬ ‫داشته‬ ‫زيادي‬ ‫ارتثاطات‬ ‫از‬ ‫بباليي‬ ‫تعذاد‬ ‫بب‬ ٍ ‫ّب‬‫تَاًبيي‬ ‫بب‬ ‫افراد‬ ‫ّبی‬‫دسترسي‬ ‫ارتببط‬ ‫در‬ ‫هختلف‬ ‫ببضيذ‬ ‫سراًجبم‬ ِ‫ب‬ ‫برای‬ ِ‫ب‬ ‫كبری‬ ‫ّر‬ ‫رسيذى‬ ‫ًيبز‬ ‫آًبى‬ ‫از‬ ‫ًفر‬ ‫چٌذ‬ ‫داضت‬ ‫خَاّيذ‬.
 13. 13. ‫دّيذ‬ ‫اًجبم‬ ‫هوكي‬ َ‫ًح‬ ‫بْتريي‬ ِ‫ب‬ ‫يب‬ ‫ًذّيذ‬ ‫اًجبم‬ ‫يب‬
 14. 14. ‫ٍلي‬ ‫كٌيذ‬ ُ‫استفبد‬ ‫خَد‬ ‫هعرفي‬ ‫برای‬ ‫اجتوبعي‬ ‫ّبی‬ِ‫ضبك‬ ‫از‬ ‫داريذ‬ ِ‫ًگ‬ ‫ای‬ِ‫حرف‬ ‫را‬ ‫آى‬ ‫ًرٍد‬ ‫يبدتبى‬. about.me/mahdi.nasseri
 15. 15. ‫ببضيذ‬ ‫قبئل‬ ‫ارزش‬ ‫خَد‬ ‫ٍقت‬ ‫برای‬ ‫بگيرًذ‬ ‫زيبد‬ ‫را‬ ‫ضوب‬ ‫ٍقت‬ ‫ديگراى‬ ‫ًذّيذ‬ ُ‫اجبز‬
 16. 16. ‫ضَيذ‬‫ًوي‬ ‫ای‬ِ‫حرف‬ ‫ضذى‬ ‫سيٌوبيي‬ ‫قْرهبًبى‬ ِ‫ضبي‬ ‫بب‬ ‫ّرگس‬
 17. 17. ‫هٌبع‬:http://www.wikihow.com/Appear-Professional about.me/mahdi.nasseri

×