Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

استراتژی های ایجاد منفعت در شرایط رکود

112 views

Published on

در این مقاله استاراتژی های عمومی کسب منفعت در شرایط رکود شامل شکل دهی بازار ، مزیت سیستمی ... تشریح شده است

Published in: Business
  • Be the first to comment

استراتژی های ایجاد منفعت در شرایط رکود

  1. 1. ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫منفعت‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫نوریان‬ ‫حسین‬–( ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫دکترای‬DBA) ‫شماره‬ ‫اندیشه‬ ‫صبح‬ ‫نشریه‬124 ‫البته‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ،‫جهان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عموما‬ ‫بلکه‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بازارهای‬ ‫شرایط‬ ‫اخیر‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شدت‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫مختلف‬ ‫کشورهای‬ ‫و‬ ‫بازارها‬‫تحلیل‬‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫رفت‬ ‫برون‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬ ‫کالن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫رکود‬ ‫مقطعی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫ریشه‬ ‫دالیل‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫نکته‬ ‫اما‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫جای‬ ‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫دانش‬ ‫حیطه‬‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشغول‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خرد‬ ‫های‬ ‫بنگاه‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫فعاالن‬ ‫ذهن‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬‫چیست؟‬ ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ضرر‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫حداقل‬ ‫یا‬ ‫منفعت‬‫را‬ ‫هایی‬ ‫استراتژی‬ ‫چه‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یا‬ .‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دوران‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫بیشترین‬ ‫تا‬ ‫بست‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬‫پرسش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬‫ها‬‫استراتژیک‬ ‫تحلیل‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫پیامدهای‬‫ها‬ ‫تحلیل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بازار‬ ‫ر‬،.‫بیابیم‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫فضای‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫افزایی‬ ‫ارزش‬ ‫راهکارهای‬ ‫ق‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مزیت‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫بازار‬ ‫آشفتگی‬ ‫و‬ ‫تالطم‬ ،‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫استراتژیک‬ ‫گران‬ ‫تحلیل‬‫بال‬ ‫اکنون‬ ،‫گردید‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬‫دیگر‬‫مثال‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬‫موقعیت‬ ‫مزیت‬‫کوچک‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫وضعیت‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ( ‫اندازه‬ ‫مزیت‬ ،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫یا‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اثربخش‬ ‫کارکرد‬ ،‫رکود‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫تر‬Scale‫نیز‬ ) ‫خواهد‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫محرک‬ ‫گردد‬ ‫رقابتی‬ ‫توان‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫می‬ ‫عوض‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تقاضا‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ .‫شد‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫شود‬‫آن‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫داخت‬‫قیمت‬ ‫جذابیت‬ ‫که‬ ‫جایگزینی‬ ‫کاالهای‬ ‫تهدید‬‫ی‬‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ،‫دارند‬ ‫بیشتر‬ ‫دوام‬ ‫یا‬ ‫قدرت‬ ‫معموال‬ ، ‫تقاضا‬ ‫کاهش‬ ‫اثر‬ ‫در‬‫بسیار‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫اینها‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫مشتریان‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ،‫دیگر‬‫آستانه‬‫پذیری‬ ‫ریسک‬ ‫شرای‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خرد‬ ‫های‬ ‫بنگاه‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬‫کاهش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫ط‬‫ب‬‫پذیر‬ ‫ریسک‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بازار‬ ‫متعاملین‬ .‫یابد‬،‫ای‬ ‫مواجهه‬ ‫سیاست‬"‫اجتناب‬" ‫گیرن‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬‫استرا‬ ‫هیچ‬ ‫آیا‬ ‫اما‬ .‫گردد‬ ‫می‬ ‫کالن‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرایط‬ ‫آن‬ ‫تعمیق‬ ‫موجب‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫د‬‫ت‬‫دوران‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫کارگشای‬ ‫ژی‬
  2. 2. ‫در‬ ،‫است‬ ‫منفی‬ ‫سوال‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫جواب‬ ‫طبیعتا‬ ‫نیست؟‬ ‫نهفته‬ ‫فرصتی‬ ‫هیچ‬ ،‫ساختاری‬ ‫و‬ ‫بنیادین‬ ‫تهدیدات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آشفتگی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫ندارد؟‬ ‫وجود‬ ‫ارز‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫نیز‬ ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬‫را‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫عمل‬ ‫افزا‬ ‫ش‬‫ک‬ ‫شرطی‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫کسب‬‫استراتژیک‬ ‫بینش‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫سازمان‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫تحلیل‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫آشفتگی‬ ‫با‬ ‫مواجه‬: 1-:‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫تبدیل‬ ‫ه‬‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫عنوان‬ ‫پیشتر‬ ‫که‬ ‫مانگونه‬،‫ضروریات‬ ‫تامین‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫معموال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خرید‬ ‫سبد‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ .‫است‬ ‫نهفته‬ ‫بکری‬ ‫فرصت‬ ،‫تهدید‬ ‫این‬ ‫بطن‬ ‫در‬ .‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫کاالهای‬ ‫جذابیت‬ ،‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫کوچک‬ ‫یاف‬ ‫کاهش‬ ‫محصوالت‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫تمایل‬ ‫اگرچه‬‫فا‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫خرید‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫ته‬‫بر‬ ‫آمدن‬ ‫یق‬ ‫است‬ ‫پابرجا‬ ‫کماکان‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫آن‬‫بازار‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ،‫یابی‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫تبدیل‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫استراتژیک‬ ‫رویکرد‬ ‫پس‬ . ‫محصول‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬‫ا‬ ‫بنگاه‬ .‫است‬‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫سریع‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫قتصادی‬ ‫آو‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫مشکل‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫متنوعی‬ ‫بسیار‬ ‫طیف‬ ‫و‬ ‫نموده‬،‫ساده‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫رد‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫تفریحی‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫شاید‬‫سرگرم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اما‬ ‫بیابد‬ ‫کاهش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫پرهزینه‬ ‫های‬ ‫مسافرت‬ ‫یا‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫ت‬ ‫می‬ ‫قطعا‬ ‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫بنگاهی‬ .‫است‬ ‫پابرجا‬ ‫کماکان‬ ‫تفریح‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بچه‬ ‫نمودن‬‫در‬ ‫واند‬ .‫کند‬ ‫عمل‬ ‫موفق‬ ‫رکود‬ ‫شرایط‬ 2-‫سیستمی‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬‫کار‬ ‫نیروی‬: ( ‫اندازه‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫معموال‬ ،‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تقاضا‬ ‫سطح‬ ‫کاهش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬Scale‫آستانه‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رقابتی‬ ‫توان‬ ) ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫نیز‬ ‫بنگاه‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬‫است‬‫عمال‬‫معضل‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫شرایط‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫پیچیدگی‬ .‫نماید‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫سازمانی‬ ‫تعدیل‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫کوچک‬ ‫با‬ ‫کوشند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫رکود‬،‫کاهش‬ ‫و‬ ‫نیروها‬ ‫تعدیل‬ .‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬ ‫آن‬‫حجم‬ ( ‫موقعیت‬ ‫مزیت‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫سازمان‬ ‫تجاری‬ ‫نشان‬ ‫بر‬ ‫مخربی‬ ‫تاثیر‬ ‫فعالیت‬Position)‫بنگاه‬‫تصمیم‬ ‫دوگانه‬ ‫این‬ .‫سازد‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫مخاطره‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫چالش‬ ،‫گیری‬‫البته‬‫حل‬ ‫راه‬‫ی‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫آزموده‬"‫سیستمی‬ ‫مزیت‬"‫توانسته‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫است‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫آمدن‬ ‫فایق‬ ‫برای‬‫ب‬ ‫سیستمی‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ .‫برساند‬ ‫یاری‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫رخوردارند‬‫موث‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫روش‬ ‫ین‬‫و‬ ‫شکسته‬ ‫کوچکتر‬ ‫اجزا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫فرایند‬ ‫که‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬‫مدرن‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬،‫تبع‬ ‫الگو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫افراد‬ ‫کارگماری‬ ‫به‬‫به‬ ‫تمایلی‬ ‫معموال‬ ‫خبره‬ ‫کارشناسان‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫یت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫استخدام‬‫آن‬ ‫رایج‬‫را‬‫و‬ ‫ندارند‬‫شرکت‬ ‫است‬ ‫بهتر‬‫ب‬ ‫پیمانکاران‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬‫جبران‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫یرونی‬ ‫گ‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫منافع‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ‫دستمزد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫نظام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫نیروها‬ ‫خدمت‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫اثربخشی‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫ردد‬ ‫تقسیم‬ ‫متحد‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫میان‬ ‫را‬ ‫محیطی‬ ‫تهدیدات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ریسک‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزیت‬ .‫دارد‬ ‫متداول‬ ‫بکارگماری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کمتر‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ارائه‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬‫بغرنج‬ ‫شرایط‬ ‫برای‬ ‫داروهایی‬ ‫نوش‬ ‫موارد‬ ‫ین‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫نحوه‬ ،‫نیست‬ ‫آسان‬ ‫معموال‬ ‫استراتژی‬ ‫این‬ ‫اتخاذ‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫بازار‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫مز‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫ر‬ ‫سازمان‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫رقبا‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫یت‬.‫نسازد‬ ‫خالی‬ ‫بازار‬ ‫رقابتی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫ا‬‫بارز‬ ‫نمونه‬ ‫پخش‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫متحدان‬ ‫میان‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫اجزای‬ ‫تولید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ،‫سیستمی‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هر‬ ‫تمرکز‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫تولید‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ،‫ها‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫ای‬ ‫حیطه‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کدام‬
  3. 3. ‫شرکت‬ ‫آن‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫شرکا‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫وظیفه‬ ‫تخصیص‬ ‫نحوه‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫تخصصی‬ .‫گردد‬ ‫می‬ 3-:‫بازار‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫شامل‬ ‫بازار‬ ‫فرضیات‬ ،‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫مقاله‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫آشفتگی‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫شوند‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ‫زیاد‬ ‫زحمت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آنهایی‬ ‫مخصوصا‬ ‫ها‬ ‫بنگاه‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬‫فرصت‬ ‫ارز‬ ‫که‬ ‫آنها‬ ‫مخصوصا‬ ‫جایگزین‬ ‫کاالهای‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫گرایش‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ،‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫بنگاه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫بکر‬‫تر‬ ‫ان‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کمتر‬ ‫فعلی‬ ‫محصوالت‬ ‫باالی‬ ‫فروش‬ ‫توان‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نوآوری‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ ‫بازار‬ ‫رونق‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫تقاضای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫زیاد‬ ‫هستند‬‫مغفول‬ ‫با‬ ‫جایگزین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ارائه‬ ‫یا‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫نیازهای‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ ‫توانمند‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫واقع‬‫زار‬ .‫کنند‬ ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫بنگاه‬ ‫منافع‬ ‫سوی‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ 4-:‫ای‬ ‫گوشه‬ ‫بازیگر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫موقعیت‬ ‫ایجاد‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اولویت‬ ‫تغییر‬‫فضای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫موقعیت‬ ‫مزیت‬ ‫افزایی‬ ‫ارزش‬ ،‫رکود‬ ‫ران‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫بزرگتر‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫فعالیت‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬ .‫دارد‬ ‫آفرینی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫قبلی‬ ‫موقعیتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫معموال‬ ‫بازار‬ ‫آشفته‬‫اتخاذ‬ ‫یرا‬ ‫ب‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫سرامدی‬ ‫استراتژی‬‫زرگ‬‫محصو‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫طبیعتا‬‫جذابیت‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫باال‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫ل‬ ‫تقاضا‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫رهبری‬ ‫راهبرد‬ ‫اتخاذ‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫برخوردار‬ ‫استراتژ‬ ‫پس‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫زا‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫منطقی‬‫استراتژی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫کامل‬ ‫براورد‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫کوچکتری‬ ‫بخش‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫یعنی‬ ‫سوم‬ ‫ی‬ ‫طر‬ ‫بر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ .‫باشد‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫بنگاه‬ ‫برای‬ ‫منطقی‬‫ف‬ ‫بخ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫موقعیت‬ ،‫رکود‬ ‫شرایط‬ ‫شدن‬‫همزمان‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫بازیگری‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ .‫دهد‬ ‫تسری‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بزرگتری‬ ‫های‬ ‫ش‬‫هزینه‬ ‫هم‬ ‫موقیت‬ ،‫بخش‬ ‫آن‬ ‫نیازهای‬ ‫کردن‬ ‫براورده‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ) ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ( ‫را‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫های‬‫تقویت‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫رقابتی‬ ‫کند‬ ‫می‬. 5-‫و‬ ‫کوچک‬‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫سازی‬ ‫چابک‬‫بازآ‬ ‫بر‬:‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫فرینی‬ ‫عبارت‬ ‫اصفهان‬ ‫در‬ ‫نساجی‬ ‫کارخانجات‬ ‫اولیه‬ ‫گران‬ ‫صنعت‬"‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعطیل‬ ‫را‬ ‫کارخانه‬"‫بودند‬ ‫کرده‬ ‫مصطلح‬ ‫را‬‫برای‬ ‫ای‬ ‫استعاره‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫بازآ‬‫حقوق‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫آنها‬ .‫باشد‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫فرینی‬‫تسویه‬ ‫را‬ ‫کارخانه‬ ‫کارکنان‬ ‫تمامی‬،‫رکود‬ ‫بهانه‬ ‫بر‬ ‫تکیه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مزیت‬ ‫مجموعه‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کارخانه‬ ‫صاحب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کوتاهی‬ ‫فرصت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫تعطیل‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کارخانه‬‫ی‬ ‫تمهید‬ .‫کند‬ ‫بازآفرینی‬ ‫جدید‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫اخراج‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫سازی‬ ‫کوچک‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫دوران‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫گردد‬ ‫واقع‬ ‫مفید‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫استراتژی‬ ‫همان‬ ،‫مدرن‬ ‫استراتژیک‬ ‫نگرش‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫تر‬ ‫جدید‬ ‫متخصص‬ ‫نیروهای‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫جایگزینی‬ ‫و‬ ‫ناکارامد‬ ‫نیروهای‬ ‫تقو‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫مدیریت‬ ‫اما‬ ‫نیست‬ ‫بنگاه‬ ‫تعطیلی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫اگرچه‬‫رکود‬ ‫دوران‬ .‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫یت‬ ( ‫کوچکتر‬ ‫خودگردان‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫متصلب‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫واحدهای‬ ‫کردن‬ ‫خرد‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫سازی‬ ‫کوچک‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫فرصت‬Spinoff‫ایجاد‬ ‫را‬ ) ‫مخصوصا‬ ‫سازمانی‬ ‫چابکی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬‫را‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬‫به‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫افزایش‬‫مناسبی‬ ‫زمان‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫حجم‬ ‫کاهش‬ ‫دلیل‬ ‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫گری‬ ‫مربی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫مدیران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خوبی‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫گذاشتن‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫برای‬ .‫گردد‬ ‫تقویت‬ ‫سازمان‬ ‫دانشی‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫تا‬ ‫بپردازند‬‫با‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫شرکت‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫استراتژیک‬ ‫بینش‬ ‫اگر‬‫تواتر‬ ‫پر‬ ‫تغییرات‬ ،‫شد‬ ‫سر‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫زودهنگام‬ ‫احساس‬ ‫قابلیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫محیطی‬‫به‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یع‬‫ها‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫ی‬
  4. 4. ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫نوظهور‬ ‫رقابتی‬ ‫مهم‬‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫بنگاه‬ ‫پیمانکاران‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫زنی‬ ‫چانه‬ ‫قدرت‬ ‫طبیعتا‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ .‫فرصت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استر‬ ‫اغلب‬ ‫چون‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ .‫آید‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫منابع‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬‫منفعت‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫ها‬ ‫اتژی‬ ‫است‬‫ا‬ ‫برای‬ ‫مدیریتی‬ ‫سردرگمی‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زیاد‬ ‫بهینه‬ ‫استراتژی‬ ‫نتخاب‬‫م‬ ‫تر‬ ‫شفاف‬ ‫سازمان‬ ‫رقابتی‬ ‫وضعیت‬ ‫رکود‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫اما‬‫و‬ ‫شود‬ ‫ی‬‫ناکارامدی‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫رقابتی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫تصور‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫مواردی‬،‫بد‬ ‫بی‬ ‫فرصتی‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آشکار‬‫سازمان‬ ‫بهتر‬ ‫شناخت‬ ‫برای‬ ‫یل‬‫نگرش‬ ‫با‬ .‫نماید‬ ‫بازآفرینی‬ ‫مجددا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رقابتی‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫انتقادی‬

×