Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مهارت رفتارشناسی

مهارت رفتارشناسی يا شناخت ويژگی های فردی افراد

 • Login to see the comments

مهارت رفتارشناسی

 1. 1. ‫مهارت رفتارشناسی يا‬ ‫شناخت ويژگی های فردی افراد‬ ‫محمدعلی شفیعا-استاد دانشکده مهندسی صنایع ومدیریت اجرایی‬ ‫دانشگاه علم وصنعت ایران‬ ‫77672312190-‪omidshafia@gmail.com‬‬ ‫‪www.iust.ac.ir‬‬
 2. 2. ‫شناسایی شایستگی ها‬ ‫شایسبتگی یبک لمزمبه متعارف برای یبک فرد ببه منظور به‬ ‫درستی انجام دادن یک کار خاص است.‬ ‫شامبل ترکیببی امز دانبش ، مهارت و رفتار مورد استفاده در‬ ‫جهت بهبود عملکرد می باشد. شایستگی وضعیت یا کیفیت‬ ‫مناسب داشتن برای انجام نقشی خاص است.‬ ‫شایسبتگي تركیببي امز دانبش، رفتار و مهارتهاي صریح و‬ ‫ضمني است كه به شخص، نیروهاي بالقوه براي اثر بخشي‬ ‫در عملكرد كاري را مي دهد‬
 3. 3. ‫ت‬ ‫تو‬ ‫سع‬ ‫آم ه ب‬ ‫و رنا‬ ‫مزشی مه‬ ‫ل فا‬ ‫حلی‬ ‫صله‬ ‫شایستگی‬ ‫هدف‬ ‫تعل‬ ‫یم‬ ‫بامز‬ ‫و ار‬ ‫آمو مزیا‬ ‫حی مز بی‬ ‫نک ش‬ ‫ار‬
 4. 4. ‫به تقویت این ممیزه ها بپردامزید‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫توان جمع آوري، پالیش و انتخاب‬ ‫توانایي كاربرد علوم در جهت رشد اقتصادي بلندمدت‬ ‫توان ایجاد فرصت هاي یادگیري مداوم براي خود‬ ‫دارا بودن اطلعات گسبترده در مزمینه هاي گوناگون و‬ ‫تعمق در تعداد محدودي امز آ نها‬ ‫جمع آوري، سامزماندهي و تجزیه و تحلیل اطلعات‬ ‫باور و اهتمام به مشاركت پژوهش در آمومزش‬ ‫توانایي حل مسأله‬
 5. 5. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مهارت به كارگیري فن آوري و فرا فن آوري‬ ‫شیوه به كارگیري دانش در بامزار‬ ‫توان رشد و پرورش ابعاد و شخصیت انساني تا بالترین حد‬ ‫درك تغییرات صورت گرفته و قابل پیش بیني در بامزار كسب و كار‬ ‫مهارت هاي مربوط به اخل ق حرفه اي و شغلي یا داشتن تعهد و اخل ق‬ ‫كار‬ ‫افزایش مستمر سطح استاندارد و صلحیت هاي شغلي یا قابلیت آمومزش‬ ‫دیدن حین كار‬ ‫مهارت عضویت مسؤول و مشاركت جو در جامعه‬ ‫توانایبي تفاهبم و مزندگبي مسبالمت آمیبز ببه دور امز هبر گونبه تعصب و‬ ‫ناشكیبایي‬ ‫اعمال و احقا ق مسؤولیتها و حقو ق فردي و اجتماعي‬ ‫محلي اندیشي‬ ‫كار گروهي‬
 6. 6. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫شایستگی های محوری اعلم‬ ‫شده امزموسسات گالوپ و‬ ‫یونسکو‬ ‫خود ادراكي‬ ‫خلقیت‬ ‫فهم فرهنگي‬ ‫آشنایي با ابزارهاي تولید و اشاعه دانش‬ ‫برنامه ریزي و سامزماندهي فعالیت هاي شخصي‬ ‫قابلیت استفاده امز فناوري‬ ‫بهره گیري امز مزبان خارجي‬ ‫توانایي برقراري ارتباط و تبادل اطلعات‬ ‫داشتن انتظارات شغلي معقول‬ ‫قابلیت بررسي و پذیرش عقاید مختلف‬ ‫درك جهت گیري مثبت نسبت به رشته تحصیلي‬ ‫شناخت و عمل به عناصر رفتار سامزماني )استنباط صحیح‬ ‫امز روابط انساني و توسعه آن(‬
 7. 7. ‫ضرورت حذر از چنین صفاتی‬ ‫مزبان درامز-توهین آمیز ‪Abusive‬‬ ‫بال پایین‪Up Side Down‬‬ ‫طعنه مزن-کنایه در ‪Ironic‬‬ ‫مکانیکی-ماشینی-غیرفکری‪Mechanical‬‬ ‫عاشق اسباب بامزی – بامزی گوش‪Toy Lover‬‬ ‫بزرگ کننده-درشت کن‪Magnifier‬‬ ‫کسیمه سرمزده یا بدون اجامزه وارد شود- مزاحم ‪Intruder‬‬ ‫مدیون-بدهکار ‪Debtor‬‬ ‫مزور دهنده-مزورگو-متخاصم ‪Pusher‬‬ ‫تنبل-کند‪Slow‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
 8. 8. ‫شناسايی چنین مولفه هايی در افراد‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫دست یابنده یا مکتسب،‬ ‫فعال کننده وکارآفرین ،‬ ‫سامزگار،‬ ‫تحلیل گر،‬ ‫سامان دهنده،‬ ‫باایمان وباور،‬ ‫فرمانده،‬ ‫برقرارکننده ارتباط،‬ ‫رقابت طلب،‬ ‫همپیوند،‬ ‫کنکاشگر،‬ ‫اندیشه ورمز،‬
 9. 9. ‫شناسايی چنین مولفه هايی در افراد‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫پرورش دهنده،‬ ‫با انظباط،‬ ‫یکدل،‬ ‫باانصاف،‬ ‫تمرکز کن،‬ ‫آینده نگر،‬ ‫همسامز،‬ ‫خیال پرور،‬ ‫دربرگیرنده،‬ ‫فردشناس،‬ ‫درونداد،‬ ‫خردورمز،‬
 10. 10. ‫شناسايی چنین مولفه هايی در افراد‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫یادگیرنده،‬ ‫بیشینه سامز،‬ ‫عاقبت نگر،‬ ‫بامزگوگر،‬ ‫پاسخگوو مسئول،‬ ‫برگرداننده،‬ ‫مطمئن به خود،‬ ‫ارجمند،‬ ‫راهبرد،‬ ‫عشق خواه.‬
 11. 11. ‫گستره اي امزبیماریهاي رایج سامزماني‬ ‫کببم کاري:حداقببل کردن خروجبي نسبببت به ورودي امز طرف‬ ‫افراد.این پدیده عموما به عنوان یک عکس العمل اجتماع ي به‬ ‫بعضي ناهنجاري ها مثل یاس امز آینده و عدم علقه بکار برومز‬ ‫مي کند. براي مرتفع ساختن ای ن مشکل باید با همان ناهنجاري‬ ‫ها مقابله کرد با ایجاد انگیزه کار و امید به آینده.‬ ‫• کارشکنبي: ایجاد اخلل در انجام کار یبا شکبل گیري فرآیند‬ ‫توسط خود یا دیگران بصورت عمدي و هدف دار.رها کردن و‬ ‫درمان نکردن بیماري در مرحله کم کاري منجر به این بیماري‬ ‫خواهد شد .پیشگیري قبل امز درمان بهترین راهکار مقابله است.‬
 12. 12. ‫اتل ف نيروي انساني:پايي ن بودن برونداد نسبت به درونداد نيروي‬ ‫انسسساني.عدم اسسستفاده بهينسسه و هدفمنسسد از نيروي انساني.‬ ‫راهکارهايسي نظيسر سسازماندهي و افزايسش کارآيسي و اثربخشي‬ ‫نيروي انسساني، بهبود فرآيندهاوتعديسل نيروي انسساني باتوجسه به‬ ‫نياز سازمان.‬ ‫ظلم وتعدي:وضع قواني ن نادرست يااجراي نادرست قواني ن درست‬ ‫در ي ک جامعه. مصاديق راي ج در سازمانها: پرداخت کمتر از‬ ‫حسد مناسسب، حجسم کار بالتسر از شرح وظايف. استفاده از‬ ‫خردجمعسي در وضسع قوانيسن و کنترل اجراي درسست قوانين‬ ‫وضع شده.‬ ‫سفله پروري: ايجاد شان، شرافت و بزرگي از طريق پايين آوردن‬ ‫مفهوم بزرگ و شريف.بها دادن به افراد کم بهره و کوچک در‬ ‫جامعه از بارزترين جنبه هاي اين بيماري است.‬
 13. 13. ‫مردم آزاري:بيماري ايجاد اخلل در آسسسايش روحي‬ ‫ديگران.‬ ‫عقده هاي درون ي، رشد در محي ط نامناسب و حسادت از‬ ‫دليل اين بيماري است.‬ ‫تل ش براي درمان آسن بسا اسستفاده از متخصصين امور‬ ‫اجتماعي و رواني‬ ‫ضعف و ناتوان ي:عدم توانايي فرد در اجراي کامل و يا‬ ‫بخشسي از وظايف.فاصسله وضسع موجود فرد بسا وضع‬ ‫مطلوب.‬ ‫ارتقسسا توانايسسي هاي فرد بسسا راهکارهاي آموزشي و‬ ‫پرورشي.‬ ‫تغيير موقعيت فرد با هد ف تغيير وضع مطلوب‬
 14. 14. ‫دنبالسه روي کورکورانسه: اشتباه يا افراط در الگوگيري و حذ ف‬ ‫عنصر تعقل‬ ‫عدم اعتماد بنفس و باور شخصي، نداشتن دانش ي ا تخصص لزم،‬ ‫راي ج نبودن فرهنگ تعقل و خردگرايي از ريشه هاي مهم اين‬ ‫بيماري است‬ ‫ترويسج و تشويسق خردگرايسي، پرور ش باور بسه خويشتن و اعتماد‬ ‫بنفس در افراد‬ ‫حاکمي ت روابط قبيلگي به جاي ضوابط عقلني: بکارگيري عر ف‬ ‫و چارچوبهاي يسک اجتماع کوچسک، قسبيله، در يک اجتماع‬ ‫بزرگتر، جامعه، که جز با بکارگيري قوانين قابل اداره نيست.‬ ‫عدم شايسته سالري که منجربه پديده هايي مانندفرارمغزها است‬ ‫ازمهمترين عوارض اين بيماري است.‬ ‫اجراي قوانين و ضوابط و ترويج فرهنگ شايسته سالري.‬
 15. 15. ‫عدم خلقيست:محدود شدن در بازه موجودهسا و رها کردن‬ ‫امکان ايجاد چيزهايسي کسه نيسستند.عدم نوآوري و نوانديشي‬ ‫بدليسل اعتماد بسه وضسع موجود، ترس از وضعيست جديد و‬ ‫تغيي ر، راي ج نبودن فرهنگ نوآوري.بسترسازي و ارزشمند‬ ‫کردن فرهنگ نوآوري و خلقيت در جامعه.‬ ‫حقارت و خودکم بين ي:برآورد غلط در جهت منف ي از توانايي‬ ‫هسا و اسستعدادهاي خود.عدم اعتماد بنفسس کسه مسي توانسد به‬ ‫ناتوان ي واقعسي و دائمسي فرد منجر شود از جنبه هاي بارز‬ ‫اي ن بيماري اسست.عقب افتادگ ي اجتماع ي خود معلول و هم‬ ‫از دليسل ايسن بيماري اسست. کمسک بسه شناسايي و باور‬ ‫توانايي هاي فرد .‬
 16. 16. ‫مواجهه یا برخورد با افراد‬ ‫ تفاوتهاي افراد را بيشتسر و بيشتسر بشناسسيد چون همواره منجسر به‬‫اصسطکاک مسي شود. اگسر تفاوت ميان انسسانها را يسک موهبست- نه‬ ‫يک مسئله- بدانيد، مي توانيد به خوبي موقعيتهاي دشوار را اداره‬ ‫کنيد.‬ ‫ مطمئن باشيد که همه افراد ساز ش و هماهنگي را دوست دارند. اين‬‫انديشسه کسه ديگران بسه دنبال تحقيسر و صسدمه زدن بسه مسا هستند،‬ ‫درست نيست. مطمئن باشيد همه توافق و يکدلي را دوست دارند. با‬ ‫اعتقاد بسه ايسن مسسئله شمسا فرصست پيدا مسي کنيد، درهاي گفتگو را‬ ‫براي رسيدن به توافقات دوجانبه باز کنيد.‬ ‫ باور کنيسد کسه مسي توانيسد در کنار افراد مسسئله سساز بدون تنش و‬‫اصطکاک کار کنيد. شما ممکن است که با افراد دشوار دوست و‬ ‫صسميمي نباشيسد، امسا مسي توانيسد بسا آنهسا رفتار مسسالمت آميسز داشته‬ ‫باشيد. سعي کنيد به خواسته هاي هم احترام بگذاريد‬
 17. 17. ‫در تله افراد دشوار گرفتار نشويد. وقتي ديگران به گونه اي رفتار مي کنند‬ ‫کسه شما عصباني و خشمگين مي شويسد، در واقع شمسا را در تله خود‬ ‫گرفتار کرده اند. ما اغلب در تله رفتارها، گفتارها، لبخندها و نگاههاي‬ ‫افراد گرفتار مي شويم. نبايد اجازه دهيم رفتارهاي افراد مسئله ساز، ما‬ ‫را در کنترل رفتارمان دچار مشکل سازد و آنها را بر ما مسلط گرداند.‬ ‫ گو ش کنيد؛ گو ش کنيد؛ گو ش کنيد.وقتي ديگران بدانند شما حرفهاي‬‫آنها را مسي شنويسد و بسه مسسائل آنان اهميست مسي دهيد، کمتر رفتارهاي‬ ‫دشوار را از خود بروز ميدهند.‬ ‫د‌‬ ‫ براي ايجاد رابطه بهتر افراد را با نام صدا بزنيد)نام هر فرد گرمترين‬‫آهنگي است که او مي شنود و دوست دارد بشنود(. افراد را سرزنش‬ ‫نکنيد. سرزنش افراد، آنها را براي بروز رفتارهاي مسئله ساز مستعد‬ ‫مي سازد.‬ ‫-‬
 18. 18. ‫مراقب بلندي و لحن صدا و زبان بدن خود باشيد. استفاده از زبان‬ ‫بدن به شما کمک مي کند ارتباط بهتري را با ديگران برقرار‬ ‫سازيد. با برقراري ارتباطات عميق و اصولي، فرصت کمتري‬ ‫براي نشان دادن تعارضات و رفتارهاي دشوار ايجاد ميشود.‬ ‫د‌‬ ‫ازبه کاربردن کلمات زيرپرهيز کنيد: بايد، ولي، من مي خواهم...،‬ ‫متاسفم، نميتواني و......‬ ‫د‌‬ ‫ اگر طالب صداقت هستيد با ديگران نيز صادقانه برخورد کنيد و‬‫به تعهدات خود عمل کنيد.‬ ‫ اسستفاده از کلمات جادويسي را بياموزيد. در دامنسه لغات ما،‬‫کلمات زيادي وجود دارند که اثرات فوق العاده اي بر جاي مي‬ ‫گذارند. ايسسن کلمات را بيابيسسد و از آنهسسا اسسستفاده کنيد.‬ ‫ فنون مذاکره را ياد بگيريد چرا که موفقيت در زندگي امروز‬‫در گرو ارتباطات خوب اسست و مذاکره در ايسن راه بسه شما‬ ‫کمک ميکند.‬ ‫د‌‬
 19. 19. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫رفتارشناسی یا شناخت ویژگی های فردی‬ ‫فرد منفعل‬ ‫زود تحت تاثير قرار می گيريند.‬ ‫نمی توانند ديگران را تحت تاثير قرار دهند.‬ ‫در مقابل کار شکنی ديگران عکس العمل نشان نمی دهند.‬ ‫دوست دارند به ديگران وابسته باشند.‬ ‫وابستگی خود را به ديگران ناخوشايند نمی دانند.‬ ‫از پايمال شدن حق خود ناراحت نمی شوند.‬ ‫در مقابسل کسسانی کسه بسه قيمست عدم موفقيست آنان پيروز می‬ ‫شوند، عکس العمل نشان نمی دهند.‬ ‫مصالحه را به مجادله و مشاجره ترجيح می دهند.‬
 20. 20. ‫ويژگی های فرد منفعل‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫از کارهای پرجنب و جو ش دوری می کنند.‬ ‫با استدلل طر ف مقابل زود قانع می شوند.‬ ‫از تغيير وضعيت خود احساس نگرانی می کنند.‬ ‫در صورت تعارض با ديگران، نيازهای طر ف مقابل را بر‬ ‫نيازهای خود ترجيح می دهند.‬ ‫در صسورت تعارض بسا ديگران، اختيار حسل مسسئله را به‬ ‫طر ف مقابل می دهند.‬ ‫از تعارض و اختل ف با ديگران دوری و وحشت دارند.‬ ‫عليق خود را رک و روراست بيان نمی کنند.‬
 21. 21. ‫ويژگيهای فرد متعادل‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫با همکاران خود تفاهم دارد.‬ ‫از روی عمد برای ديگران ايجاد مشکل نمی کند.‬ ‫نسبت به ديگران پرخاشگری نمی کند.‬ ‫درصدد انتقام جويی از ديگران برنمی آيد.‬ ‫واقع گرا است.‬ ‫اشتباهات خود را می پذيرد و درصدد اصلح آن برمی آيد.‬ ‫به ديگران فرصت موفقيت می دهد.‬ ‫وابستگی دوطرفه با ديگران را دوست دارد.‬
 22. 22. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫پيروزی را تنها برای خود نمی خواهد و از موفقيت ديگران‬ ‫هم لذت می برد.‬ ‫عمدتا مصالحه را بر مشاجره ترجيح می دهد.‬ ‫ ً‬ ‫منطق طر ف مقابل را می پذيرد.‬ ‫دربرخوردبامسائل،راه حل های مختلف رابه کار می بندد.‬ ‫خواسسته های طر ف مقابسل راهمانندخواسسته های خودمی‬ ‫داند.‬ ‫خود را به جای طر ف مقابل قرار می دهد و به مواضع او‬ ‫احترام می گذارد.‬ ‫راه حل های ميانه را کارساز می داند.‬ ‫بسسه طور کلسسی فردی اسسست متعادل، ميانسسه رو،مصلحت‬ ‫گرا،اهل همکاری و بحث منطقی.‬
 23. 23. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ویژگی های فرد تعارض آفرین‬ ‫با همکاران ودربعضی مواقع با همسر خود تفاهم ندارند.‬ ‫از ناکامی دیگران احساس رضایت می کندوخودخواه است.‬ ‫برسرمسائل جزئی خشمگین می شود.‬ ‫کینه توز و انتقام جو است وپرخاشگری را دوست دارد.‬ ‫اشتباهات خود را نمی پذیرد.‬ ‫از مخالفت کردن در جمع لذت می برد.‬ ‫از رک گویی و بدون پرده حرف زدن ابایی ندارد.‬ ‫مشارکت با دیگران را دوست ندارد.‬ ‫همواره سعی داردخواسته های خودرابه دیگران تحمیل کند.‬
 24. 24. ‫ویژگی های فرد تعارض آفرین‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وابستگی دیگران به خود را دوست دارد‬ ‫در برابر نظرهای جمع مقاومت می کند.‬ ‫به دیگران اعتماد ندارد.‬ ‫دائما احساس شکست می کند.‬ ‫ ً‬ ‫رقابت ناسالم را دوست دارد.‬ ‫در به کرسی نشاندن خواسته های خود اصرار می ورزد.‬ ‫پیروزی خود به قیمت شکست دیگران را دوست دارد.‬ ‫از جریحه دار کردن احساسات دیگران لذت می برد.‬
 25. 25. ‫زورگو و متخاصم‬ ‫عصسباني و متخاصسم اسست و ناراحتسی خود را با اعمال زور‬ ‫نشان مسي دهد. خصسومت، کینسه توزي، استفاده ازکلمات‬ ‫نیشدار، امتناع ازکارهاي گروهسي وخودپسسندي و تکبر از‬ ‫جملسه ویژگیهاي ایسن افراد اسست. آنهسا دلشان مسي خواهد‬ ‫همیشه غالب و مسلط باشند و سعي مي کنند با توسل به هر‬ ‫شیوه و روشي به خواسته هاي خود برسند.‬ ‫راه برخورد:درمقابل آنها بایستید، اما سعي نکنید باآنهابجنگید.‬ ‫هرگز رفتار آنها را تحمل نکنید بلکه در مقابل آنها قاطع،‬ ‫محکم، جسور و با اعتماد به نفس باشید.‬
 26. 26. ‫همیشه شاکي‬ ‫از نظر این افراد تنها چیزي که زندگي به آنها عطا کرده، بدشانسي‬ ‫اسست. آنهسا بسه جاي پیدا کردن راه حسل براي مسائل و مشکلت،‬ ‫عادت کرده اند که شکایت کنند و بهانه بگیرند. نگرشهاي این افراد‬ ‫مسسموم و متاسسفانه بیماري آنهسا واگیسر اسست.این افراد بندرت سعي‬ ‫مي کنند شرایط ناخواسته راتغییر دهند، در عوض دائم دقیقا مثل‬ ‫بچسه اي کسه بسه او اجازه کاري داده نمسي شودرفتارمي کنند.اجازه‬ ‫ندادن باعث منفي بافي او مي شود. جمله معروف آنها این است: »‬ ‫هیچ کس مرا دوست ندارد«.‬ ‫راه برخورد: به این افرادنشان دهیدکه مسائل آنها را مي بینید و مي‬ ‫شنوید، زیرا آنها به محیط حمایتي و تشویق احتیاج دارند.همچنین‬ ‫بایدسطح فشار و تنش رابراي آنهاپایین آورد. علوه بر این به آنها‬ ‫اجازه شکایت کردن ندهید، مگر زماني که راه حلي براي مشکل‬ ‫پیش آمده داشته باشند.‬
 27. 27. ‫وسواسي و کمال گرا‬ ‫ایسن افراد دلشان مسي خواهدکارهابسه بهتریسن نحسو ممکن انجام گیرد.‬ ‫درعین حال که ممکن است خسته ک‌کننده و ملل آور به نظر رسند،‬ ‫اما داراي مهارتهاي تجزیه و تحلیلي اند که مستلزم توجه زیاد به‬ ‫جزئیات اسست. اسستانداردهاي عملکرد ایسن افراد در سسطح بسیار‬ ‫بالیسي قرار دارد. در برخسي مواقسع کار خوبسي کسه توسط دیگران‬ ‫مورد تمجید واقع مي شود از نظر این افراد قابل قبول نیست. جمله‬ ‫معروف آنهسا ایسن اسست:» ایسن کار مسي توانسست بهتسر انجام شود«.‬ ‫راه برخورد: در صورتي که در برخورد با این افراد، واقعیتها و‬ ‫منطق را ارائه دهید، مي توانید بهترین بهره را از آنها ببرید. در‬ ‫عین حال حرفهاي این افراد را درباره بهتر انجام شدن کارها جدي‬ ‫نگیرید. آنها معمول نقاط ضعف خودرا بیان مي کنند نه نقاط ضعف‬ ‫شمسا را. سسعي کنیسد بسا ایسن افراد بسه گونسه اي کار کنیسد تسا بتوانند‬ ‫انتظارات واقعسسي براي خود و دیگران داشتسسه باشنسسد و مطابق‬ ‫انتظارات واقعي عمل کنند.‬
 28. 28. ‫افراد یخي‬ ‫این افراد براي تغییر آمادگي ندارند وهر تغییري – هر چند‬ ‫کوچک – مي تواند آنها را نگران و آشفته سازد و آغازي‬ ‫براي رفتار منفي در آنها باشد.‬ ‫جملسه معروف آنهسا ایسن اسست:» راه قدیمسي بهتسر اسست«.‬ ‫راه برخورد: در مقابل این افراد صبور باشید، زیرا ممکن‬ ‫است در مسیر انجام تغییرات مانع تراشي کنند. این افراد را‬ ‫در تغییسر درگیسر کنیسد یسا از تغییرات تدریجي براي ایجاد‬ ‫فرصت مناسب براي آنها استفاده كنید.‬
 29. 29. ‫افراد بسته‬ ‫راههاي برقراري ارتباط بسا ایسن افراد مسسدود اسست. آنهسا بسیار‬ ‫تودار و دیرجوش هستند و تنهایي و خلوت را به بودن در میان‬ ‫جمع ترجیح مي دهند. آنها هرگز درباره تفکرات و احساسات‬ ‫خود صسحبت نمسي کننسد و بسه همیسن دلیل ارتباطات محدودي‬ ‫دارند. » حوصسله ندارم« یسا » فعل وقست ندارم« از جملتي‬ ‫اسست کسه آنهسا براي فرار از جمسع از آسن اسستفاده مسي کنند.‬ ‫راه برخورد: براي برقراري ارتباط بسا ایسن افراد بایسد حوصله‬ ‫کنید. ممکسن اسست مدتسي طول بکشسد تسا ایسن گونسه افراد احساس‬ ‫راحتسي بکننسد و بسا شمسا راحت تسر و بهتر برخورد کنند. هنگام‬ ‫صسحبت بسا ایسن افراد از سسوالت باز اسستفاده کنیسد و آنهسا را به‬ ‫شرکت در بحثها تشویق کنید.‬
 30. 30. ‫کم حرف و منفعل‬ ‫ایسن افراد زیاد سسخن نمسي گویند. حتسي اگسر اصسرار کنید، فریاد‬ ‫بکشیسد یسا از آنهسا خواهسش کنیسد، جوابسي بیشتسر از آري یسا خیر‬ ‫نخواهید شنید. آنهاحتي زماني که باید از حقوق خود دفاع کنند،‬ ‫ساکت ميمانند. در نتیجه غالبا مورد ظلم قرار مي گیرند. فرد‬ ‫ ً‬ ‫ک‌‬ ‫منفعسل همیشسه احسساس ناامنسي مسي کنسد واعتماد بسه نفسس بسیار‬ ‫پاییني دارد. آنها غالبا از شرکت در تصمیم گیریها امتناع مي‬ ‫ ً‬ ‫كنند و یا نظري ارائه نمي دهند.‬ ‫راه برخورد: ایسن افراد شدیدا بسه اعتماد بسه نفسس و حمایت احتیاج‬ ‫ ً‬ ‫دارند و باید بطور مستقیم از آنها انجام اموري را که مي توانند‬ ‫انجام دهند خواسته شود. تشویق نیز در ایجاد اعتماد به نفس آنها‬ ‫بسیار موثر است.‬
 31. 31. ‫افرادي كه مي گویند: »کار من نیست«‬ ‫دائم از زیر بار قبول مسئولیتهاي بیشتر شانه خالي کرده و منفي‬ ‫بودن خود را بسا رد کردن انجام کارهایسي کسه باید برعهده‬ ‫بگیرنسد، ظاهسر مسي کنند.معمول دوسستان و همکاران این افراد‬ ‫ ً‬ ‫باید کارهاي مربوط به آنها را انجام دهند و این در حالي است‬ ‫که این افراد انجام آن کارها را جزء وظایف آنها مي دانند نه‬ ‫وظایف خود.جمله معروف آنها این است: »این کار جز وظایف‬ ‫ک‌‬ ‫و شرح شغلي که من باید انجام دهم نیست«.‬ ‫راه برخورد: سعي کنید شرح شغل این افراد را واضح و روشن‬ ‫در اختیار آنهسا قرار دهیسد، تسا جایسي براي توجیهات آنهسا باقي‬ ‫نماند. بازرسي و کنترل غیر محسوس نیز در برخي مواقع مي‬ ‫تواند کارساز باشد.‬
 32. 32. ‫شايعه پراکن ها‬ ‫این افراد از شایعه بعنوان سلح قوي جهت کنترل روي دیگران و‬ ‫محیسط اسستفاده مسي کنند. آنهسا بسا پخسش شایعسه و درگیر کردن‬ ‫دیگران در مسائل مربوط به آن لذت مي برند و احساس مهم‬ ‫بودن مسي کنند. جمله معروف آنهسا ایسن اسست: » اجازه بده من‬ ‫بگویم چه اتفاقي دارد مي افتد«.‬ ‫راه برخورد: بهترین راه جلوگیري از شایعه سازي در سازمان،‬ ‫دادن اطلعات و حقایق لزم و کافي به افراد است. وقتي افراد‬ ‫سسازمان از کلیسه اطلعات مربوط بسه مسسائل سسازمان آگاهي‬ ‫داشته باشند، به شایعه و افراد شایعه پراکن توجهي نمي کنند.‬ ‫در نتیجسه انگیزه اي براي ایسن افراد بمنظور ایجاد شایعه و‬ ‫پخش آن باقي نمي ماند.‬
 33. 33. ‫افراد منفي گرا‬ ‫نگرش بدي نسبت به دنیا دارند. آنها فکر مي کنند که دنیا بر سرآنان‬ ‫خراب شده اسست. از شیوه انجام امور ناراضسي انسسسد و مهسم نیست‬ ‫شما چقدر تلش کنید تا کاري براي آنان انجام دهید. در واقع این‬ ‫افراد همیشه نیمه خالي لیوان را ميبینند و براي انجسسسام یک کار‬ ‫ک‌‬ ‫بیشتسر بر عواقسب منفسي آسن تأکیسد دارنسد تسا نتایسج مثبت. این افراد‬ ‫اعضاي خوبي براي کارهاي گسسسسروهي نیستند. جمله معروف آنها‬ ‫ایسسن اسسست:» مسسن مسسي دانسسسم ایسسن کار شدنسسي نیسسست«.‬ ‫راه برخورد: تغییسر نگرش افراد منفسي گرا کار آسساني نیسست. اما‬ ‫شمسا بایسد آنهسا را مجبور بسه تطسبیق بسا عادتهاي مثبست کنیسد تا از‬ ‫عادتهاي منفسي دور شوند. ایجاد تفکرات مثبست و نشان دادن نتایج‬ ‫خوب کارهایي که او امیدي به انجام آنها نداشته است، مي تواند به‬ ‫این اشخاص کمک کند.‬
 34. 34. ‫افراد غير متعهد‬ ‫آندقدر براي انجام کاري بهانه مي آورند تا شخص ديگري آن را‬ ‫ق‌‬ ‫انجام دهند و ينا آندقدر در انجام تصنميمي تعلنل مني کننند که‬ ‫ق‌‬ ‫ارزش آن از بين مي رود. کار خود را بطور جدي انجام نمي‬ ‫دهند، زيرا کار براي آنها اولويت ندارد. انجام امور شخصي و‬ ‫پرداختنن بنه مسنائل غينر کاري براي آنهنا مهمتر از انجام‬ ‫کارهاي سازماني است. جمله معروف آنها اين است: » او مي‬ ‫تواند منتظر شود«.‬ ‫راه برخورد: دلينل اصنلي تأخينر و تعلنل آنهنا را سنوال کنيد. اين‬ ‫افراد معموال احتياج بننه اهداف و اسننتانداردهاي واضح و‬ ‫ا ً‬ ‫انتظارات رسنمي دارنند و اينهنا بايند بنه او ابل غ شود. همچنين‬ ‫آنها به يک سيستم نظارتي بسته نيازمندند تا نتوانند براحتي از‬ ‫زير کار شانه خالي کنند.‬
 35. 35. ‫افراد هميشه منتقد‬ ‫اين افراد هميشه با کلمات نيشدار و انتقادات بيمورد خود، ديگران‬ ‫ق‌‬ ‫را آزار ميدهند.آنها درباره هر ايده اي، انتقادات خاص خود را‬ ‫ق‌‬ ‫دارند؛ چه آن ايده، خوب باشد يا بد.‬ ‫هدف اين افراد مخالفت با تمام چيزهايي است که گفته ميشود. آنها‬ ‫ق‌‬ ‫هر جا مي روند مشکلت را پيدا مي کنند. جمله معروف اين‬ ‫افراد اين است:»ايده بدي است«.‬ ‫راه برخورد: در مذاکره و گفتگو با افراد انتقاد کننده بر اطلاعات‬ ‫تمرکز کنيد. از آنها درباره اعلت انتقاد و مخالفتشان سوال کنيد‬ ‫و هميشنه آنهنا را براي اطلاعات بيشتنر تحت فشار دقرار دهيد.‬ ‫هرگز رفتارهاي نامناسب چنين افرادي را تأييد نکنيد.‬
 36. 36. ‫افراد خودخواه‬ ‫افراد خودخواه، هميشه مي خواهند راه خود را ادامه دهند و فکر‬ ‫مي کنند همه چيز را مي دانند.‬ ‫در وادقع اين افراد مي خواهند نداشتن امنيت خود را به گونه اي‬ ‫پنهان کنند.‬ ‫راه برخورد: با اين افراد تنها بر اساس حقايق و وادقعيتها رفتار‬ ‫کنيد. دقبل از ملدقات با آنها تمام اطلاعات مورد نياز را بدست‬ ‫آوريد و خود را براي پاسخ به سواالت آنها آماده کنيد. به ياد‬ ‫داشته باشيد برخورد تهاجم آميز يا تسليم در برابر آنها کارساز‬ ‫نخواهد بود.‬
 37. 37. ‫افراد فداکار) دقرباني(‬ ‫دقلب خونين سازمان هستند. آنها زود سرکار مي آيند و دير مي روند و‬ ‫يار و پشتيبان همکاران و دوسنتان خودهسنتند. ازآنهنا هرکاري که‬ ‫بخواهيند انجام ميدهنند، زيرا اينن افراد معموال بنه دلينل مسائل‬ ‫ا ً‬ ‫ق‌‬ ‫شخصني ترجينح مني دهنند بيشتنر اودقات زندگني خود را در محيط‬ ‫سنازمان بگذرانند. در صنورتي کنه از خدمات آنهنا دقدردانني نکنيد،‬ ‫منفني گري آنهنا آغاز مني شود. جملنه معروف افراد فداکار اين‬ ‫اسنت:» منن زندگني ام را ودقنف اينن شرکنت کردم، ولني براي هيچ‬ ‫کس مهم نيست«.‬ ‫راه برخورد: به حرفهاي اين افراد گوش دهيد و به آنها نشان دهيد که‬ ‫وجودشان تنا چنه اندازه براي سنازمان اهمينت دارد. از تلشها و‬ ‫همکاري آنها صميمانه دقدرداني کنيد و اين کار را در حضور ديگر‬ ‫کارکنان انجام دهيد.‬
 38. 38. ‫افراد خود سرزنش کن‬ ‫اين افراد همواره كمبودهايي را در اعملکرد کاري و رفتاري‬ ‫خود مي يابند و دائم خود را ملمت مي کنند. آنها از هيچ‬ ‫ينک از جنبنه هاي زندگني شخصني و کاري خود راضي‬ ‫نيستند. جمله معروف آنها: » من توبيخ خواهم شد. من مي‬ ‫توانستم اين کار را بهتر انجام دهم«.‬ ‫راه برخورد: ااعتماد بنه نفنس آنهنا را باال ببريد و از کارهاي‬ ‫مثبت و خوب آنها دقدرداني کنيد. به آنها نشان دهيد آنطور‬ ‫ق‌‬ ‫که خودشان فکر مي کنند بي دست و پا و کار خراب کن‬ ‫نيستند.‬
 39. 39. ‫افراد پرحرف‬ ‫اين افراد به دقدري حرف مي زنند که اجازه صحننننبت به افراد‬ ‫ديگنر نمني دهند. جالنب اينجاسنت کننه بيشتنر حرفهاي آنها‬ ‫اصل ربطي به موضوع مورد بحث ندارد و صرفا از دست‬ ‫ا ً‬ ‫ا ً‬ ‫دادن ودقت و زمان مفيد است.‬ ‫راه برخورد: برخورد با اين افراد اين است که به آنها تنها چند‬ ‫ددقيقه فرصت صحبت کردن داده شود. در صورتي که باز‬ ‫هنم بنه حرف زدن ادامنه دادنند، بنه هينچ وجنه رفتار آنها را‬ ‫تحمنل نکنيد. بنه آنهنا بگوييند، بايند برويند و فرصتي براي‬ ‫گوش دادن به حرفهاي آنها نداريد.‬
 40. 40. ‫افراد نامنظم‬ ‫اين افراد در انجام وظايف و شركت در جلسات، نظم و ترتيب‬ ‫را راعايت نمي كنند ونواعي آشفتگي در رفتار و کردار آنها‬ ‫ديده مي شود.‬ ‫آنهنا دائم بنه دنبال وسنائل خود ميگردنند و هميشنه در جلسات‬ ‫ق‌‬ ‫تأخير دارند.‬ ‫راه برخورد: براي برخورد با اين افراد نظم و انضباط را‬ ‫اعامل مهمي در ارزيابي اعملکردشان ااعلم کنيد و آنها را‬ ‫به مرتب بودن تشويق کنيد.‬
 41. 41. ‫افراد بي مسئوليت‬ ‫اين افراد تحمل دقبول مسئوليت يا توبيخ بابت اشتباه را ندارند.‬ ‫آنها از زير بار مسائل شانه خالي مي كنند و انگشت اتهام‬ ‫خود را هميشه به سمت ديگران نشانه مي روند.‬ ‫جمله معروف آنها اين است: » من اين کار را نکردم، فلني‬ ‫آن کار را انجام داد«.‬ ‫راه برخورد: بنا آنهنا دقاطنع برخورد کنيند و بطور مستقيم‬ ‫اشتباهشان را با دليل برايشان توضيح دهيد تا نتوانند اشتباه‬ ‫را به ديگري منتقل کنند.‬
 42. 42. ‫افراد پوست تخم مرغي‬ ‫اين افراد بسيار حساس هستند و بياهميت ترين مسائل آنها را‬ ‫ق‌‬ ‫ناراحت ميکند.‬ ‫ق‌‬ ‫روحيه حساس آنها بااعث مي شود ديگران در برخورد با آنها‬ ‫بسنيار محتاط باشنند و از بردقراري ارتباط بنا آنهنا احساس‬ ‫راحتي نکنند.‬ ‫راه برخورد: بازخورد، بنه اينن افراد بايند سنريع و مستقيم‬ ‫نباشد، بلکه به آرامي و با توجه به شخصيت آنها باشد.‬ ‫در بردقراري ارتباط با آنها شخصيت حساس آنان را در نظر‬ ‫بگيريد.‬
 43. 43. ‫افراد ريزنگر‬ ‫اينن افراد همواره مني گوينند:» منن احتياج بنه بررسی کردن‬ ‫مجدد کار دارم، شايند چيزي از زينر دستم رد شده باشد.«‬ ‫آنها به جزئيترين و ريزترين موارد يک مسئله توجه مي‬ ‫ق‌‬ ‫کنند و گاهي به خاطر يک مسئله کوچک اودقات ديگران را‬ ‫تلخ مي كنند.‬ ‫راه برخورد: آنها را اعادت دهيد در کنار توجه به جزئيات به‬ ‫مسائل کلي و اصلي توجه کنند. آنها بايد ياد بگيرند کليات و‬ ‫جزئيات را با هم در نظر بگيرند و به دليل مسائل جزئي کل‬ ‫پروژه را به تأخير و خطر نياندازند.‬
 44. 44. ‫افراد خيلي خوب‬ ‫اين افراد به نظر مي رسد که با شما موافق هستند، اما چنانچه‬ ‫کاري را که آنها از شما خواسته اند انجام ندهيد، مسئله ساز‬ ‫مي شوند.‬ ‫راه برخورد: اين افراد به تأييد بسيار نياز دارند. به آنها نشان‬ ‫دهيد، آنان رادوست داريد و براي آنها ارزش دقائليد.‬

×