چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی

1,265 views

Published on

چگونه با استفاده از تکنیک چرخ زندگی، برای ارزش آفرینی در زندگی مان برنامه ریزی کنیم.
این سخنرانی در کارگاه ارزش آفرینی (از کجا آغاز کنیم؟) ارائه شده است.

Published in: Self Improvement
1 Comment
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
176
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
1
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

چرخ زندگی، تکنیکی برای ارزش آفرینی شخصی

 1. 1. ‫چرخ‬ ‫زوذگی‬ ‫رضایت‬ ‫چرخ‬ ٍ‫چگًو‬ ‫مان‬‫زودگی‬ ‫از‬ ‫بچرذد؟‬ ‫درست‬
 2. 2. ‫ارزش‬‫آفریىی‬ ‫شخصی‬
 3. 3. ‫کرد؟‬ ‫بایذ‬ ٍ‫چ‬
 4. 4. ‫َلیکًپتری‬ ٌ‫وگا‬
 5. 5. ‫شما‬ ‫زوذگی‬
 6. 6. ‫شما‬ ‫زوذگی‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬
 7. 7. ‫زوذگی‬ ‫چرخ‬® ‫کىید‬ ‫ارزیابی‬ ‫کىید‬ ‫ریسی‬ٍ‫بروام‬ ‫کىید‬ ‫عمل‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬
 8. 8. ‫چقذر‬ ‫شما‬ ‫رضایت‬ ‫است؟‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬
 9. 9. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 0 10 10 10 10 10 10
 10. 10. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 ‫ذطر‬ ٍ‫حلق‬ ‫َا‬‫پتاوسیل‬ ‫چرخ‬ 0 10 10 10 10 10 10
 11. 11. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 ‫ذطر‬ ٍ‫حلق‬ 0 10 10 10 10 10 10 ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫َا‬‫پتاوسیل‬ ‫چرخ‬
 12. 12. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 ‫ذطر‬ ٍ‫حلق‬ 0 10 10 10 10 10 10 ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫َا‬‫پتاوسیل‬ ‫چرخ‬
 13. 13. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫َا‬‫پتاوسیل‬ ‫رضایت‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 14. 14. ‫َا‬‫پتاوسیل‬ ‫رضایت‬ ‫بحراوی‬ ‫َای‬ٍ‫واحی‬
 15. 15. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 16. 16. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬ ‫چرخ‬ ‫ایه‬ ‫چرذد‬‫ومی‬
 17. 17. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫تعادل‬ ‫کىید‬ ‫ایجاد‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 18. 18. ‫ارزش‬‫در‬ ‫زوذگی‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫ي‬ ‫آفریىی‬ ‫تعادل‬ ‫است‬
 19. 19. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫تعادل‬ ‫کىید‬ ‫ایجاد‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 20. 20. ‫دیگر‬ ٍ‫وکت‬ ‫یک‬ ‫ي‬...
 21. 21. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ،‫ویست‬ ‫کص‬ ‫ایه‬ ‫است‬ ‫ود‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 22. 22. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ،‫ویست‬ ‫کص‬ ‫ایه‬ ‫است‬ ‫ود‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 23. 23. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ،‫ویست‬ ‫کص‬ ‫ایه‬ ‫است‬ ‫ود‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 24. 24. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ،‫ویست‬ ‫کص‬ ‫ایه‬ ‫است‬ ‫ود‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 25. 25. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫با‬‫افسایی‬‫مُارت‬ ‫را‬ ‫ود‬ ‫ایه‬ ‫طًل‬ ‫کىید‬ ‫بلىد‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 26. 26. ‫چگًوٍ؟‬
 27. 27. ‫استعدادَا‬ ‫َا‬ٍ‫داضت‬ ‫ي‬ ‫اَداف‬ ‫اوگیسش‬ ‫چالص‬
 28. 28. ‫کىیذ‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫َاتان‬ٍ‫داشت‬ ‫ي‬ ‫استعذادَا‬
 29. 29. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 30. 30. ‫کىیذ‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫تان‬‫فعلی‬ ‫رضایت‬
 31. 31. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 32. 32. ‫کىیذ‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ٌ‫آیىذ‬ ‫سال‬ ٍ‫س‬ ‫در‬ ‫مطلًب‬ ‫رضایت‬
 33. 33. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 34. 34. ‫کىیذ‬ ‫تذيیه‬ ‫را‬ ‫تان‬‫شخصی‬ ‫راَبردی‬ ٍ‫بروام‬
 35. 35. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 36. 36. ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ي‬ ٍ‫ذاو‬ ‫دارایی‬ ‫ي‬ ‫ضغل‬ ‫داوص‬ ‫ي‬ ‫تحصیالت‬ ‫زیبایی‬ ‫ي‬ ‫سالمتی‬‫ريحیات‬ ‫ي‬ ‫معىًیات‬ ‫فرَىگی‬ ‫ي‬ ‫اجتماعی‬ ‫َای‬ٍ‫دغدغ‬
 37. 37. ‫مىفی‬ ‫عًامل‬ ‫َا‬‫ضعف‬/‫تُدیدَا‬ ‫مثبت‬ ‫عًامل‬ ‫وقاط‬‫قًت‬/‫َا‬‫فرصت‬ ‫اقدامات‬ ‫مُارت‬/‫یادگیری‬/ٍ‫تجرب‬ ‫اَداف‬ ٌ‫ذاوًاد‬ ‫ضغل‬ ‫سالمتی‬ ‫َا‬ٍ‫دغدغ‬ ‫معىًیات‬ ‫تحصیالت‬
 38. 38. ‫مًفق‬ ‫باشیذ‬
 39. 39. ‫آفریىی‬‫ارزش‬ ٌ‫کارگا‬ ‫در‬ ٌ‫شذ‬ ٍ‫ارائ‬ ‫زیر‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫زودگی‬ ‫چرخ‬ ‫ای‬ٍ‫پای‬ ٌ‫اید‬ ‫ام‬ٌ‫داد‬ ‫گسترش‬ "Wheel of Life" is a trademark of Meyer Resource Group, Inc. "Success Motivation" is a trademark of Success Motivation, Inc. (see www.success-motivation.com).
 40. 40. www.mnasseri.ir 42
 41. 41. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ارزش‬ ‫برای‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫چرخ‬‫آفرینی‬ ‫منفی‬ ‫عوامل‬ ‫ضعف‬‫ها‬/‫تهدیدها‬ ‫مثبت‬ ‫عوامل‬ ‫نقاط‬‫قوت‬/‫فرصت‬‫ها‬ ‫اقدامات‬ ‫مهارت‬/‫یادگیری‬/‫تجربه‬ ‫اهداف‬ ‫خانواده‬ ‫شغل‬ ‫سالمتی‬ ‫دغدغه‬‫ها‬ ‫معنویات‬ ‫تحصیالت‬ ‫اسالیدها‬ ‫مشاهده‬ ‫برای‬:www.slideshare.net/mahdinasseri

×