Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fulletó intercentres definitiu

446 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fulletó intercentres definitiu

  1. 1. 10 preguntes clau sobre de l’Impuls de la lectura 1. Què és ILEC? Objectius Un conjunt d’actuacions en el marc del Pla Nacional de Lectura per a la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. Es potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. • Estendre la perspectiva de l’aprenentatge en les activitats de lectura del centre. • Fer explícit a l’alumnat el seu procés d’aprenentatge. • Incrementar el nombre d’experiències lectores de l’alumnat. • Tenir evidències contrastables del progrés de l’alumnat. • Millorar l’aprenentatge inicial de la lectura. 2. Què vol dir comprendre un text? “La competència lectora consisteix a comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els
  2. 2. objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat.” Marc conceptual per a l’avaluació, PISA 2009 3. Què activem quan llegim? LECTOR Propòsit de lectura TEXT PROCÉS LECTOR formula hipòtesis integra la informació verifica hipòtesis 4. Què proposem amb l’ILEC? Passem del lector passiu a un lector actiu, estratègic i autònom. Enfoquem qualsevol lectura com a experiència lectora progressivament més autònoma (lectura guiada, bastides). Establim objectius de lectura: sabem què llegim, per què ho llegim i com ho llegim. desencade CONTRO L
  3. 3. Connectem amb la realitat dels alumnes, construïm un pont entre el món del text i el món de l’alumne (interessos, coneixements previs, etc.) Fem modelatge: mostrem en directe quines estratègies fem servir com a bons lectors estratègics , fem visible el nostre pensament, també vacil lacions, dubtes ... Parlem del que llegim i ho compartim en veu alta. Reflexionem sobre què hem llegit i prenem consciència de quina manera hem arribat a entendre-ho (reflexió metacognitiva). Avaluem per aprendre: ens adonem del que hem après i d’allò que ens queda per aprendre, afavorim així, l’autoregulació de l’alumne. 5. Quins són els elements bàsics d’una bona activitat lectora des de la perspectiva de l’aprenentatge? Els alumnes saben: • el que han d 'aprendre • com ho aprendran (estratègies) • com demostraran el que han après • com s’avaluarà la qualitat del seu aprenentatge El docent : • Té clares les expectatives d’allò que els alumnes han d’assolir/fer/completar • Les comunica amb un llenguatge clar i concret • Especifica el criteri d’avaluació o d’autoavaluació • Tria el text en relació a: edat, nivell i coneixements de l’alumnat i el propòsit de lectura • Afavoreix la reflexió metacognitiva
  4. 4. 6. En què consisteix el Taller de lectura (modelatge) Preparació prèvia: Trio l’estratègia (Ex. aprendrem a trobar la idea principal d’un paràgraf o text), selecciono un text i identifico el grup de diversitat. Fase Minilliçó (15-20 m): Ensenyament explícit de la estratègia Connexió Modelatge Partic. activa enllaç Creo un lligam amb l’alumnat, estableixo un pont amb la seva experiència Activo els seus coneixements previs. Explico i comparteixo l’objectiu de la lectura Verbalitzo el procés de lectura en primera persona. Faig visible el meu pensament, dubtes, interrogants, etc. Dono indicacions directes i detallades sobre com hauran d’aplicar l’estratègia en el seu text. Explico què han de fer. Els alumnes comparteixen què han entès tant pel que fa a l’objectiu de la lectura com pel que fa a l’estratègia i el procediment de lectura que els proposem i ho practiquen per parelles. Faig una reflexió final. Enllaço aquesta pràctica amb els passos que han de seguir en la pràctica individual. Lectura independent (30 min) Diversitat: Dono les eines de suport als alumnes que ho necessiten. Interrupció: explico l’estratègia oral que hauran de compartir al final del taller. Parlem del text (5-10 min) 1a fase: En parelles o petit grup els alumnes comparteixen l’experiència de lectura i s’autocorregeixen si és necessari. 2a fase: Els alumnes exposen el resultat de practicar l’estratègia davant dels seus companys de classe.
  5. 5. 7. Amb quins ajuts comptem per comprendre un text?
  6. 6. PER ENTENDRE BÉ EL QUE LLEGEIXO ... EM FAIG PREGUNTES 8. Quines estratègies usem per comprendre un text? Fer Prediccions – hipòtesis: Anticipem el que passarà en el text. Fer Inferències – deduir: Trobar pistes en el text i en el propi coneixement per completar la informació, comprendre en profunditat. Fer-se preguntes: Ens aturem i ens preguntem sobre el text i el seu sentit. Resumir: Expliquem amb les nostres paraules les idees més importants del text. Fer connexions entre la lectura i nosaltres, el món, altres textos. Visualitzar / Fer-se la pel lícula: Creem imatges mentals sobre el que passa en el text, els personatges, el paisatge. Reorganitzar la informació per integrar-la: L’estructura del text i els indicadors textuals i paratextuals ens ajuden a seguir la seqüència dels fets. Controlar la comprensió: supervisar i reparar la comprensió.
  7. 7. 9. Com ensenyem a pensar sobre el que hem après ? (Exemples de reflexió metacognitiva) : LECTOR ESTRATÈGIC : Autoavaluació del procés de lectura Si No A vegades Abans de llegir em pregunto allò que sé i allò que no sé sobre el tema de la lectura. Abans de començar a llegir dono un cop d’ull als subtítols, a les il lustracions, als peus de fotografia, a les gràfiques, si n’hi ha. Abans de començar a llegir imagino de què tractarà. Quan vaig a llegir penso quines coses puc aprendre. Abans de llegir tinc clar per què ho he de fer, què intento aconseguir amb la lectura. Mentre llegeixo vaig recordant allò que he llegit. M’aturo, si convé, a pensar quina relació té el que he acabat de llegir amb el que havia llegit fins llavors? Mentre vaig llegint penso què passarà més tard. M’adono quan llegeixo una cosa que no coincideix amb el que havia pensat anteriorment. Mentre llegeixo miro de trobar les informacions més importants de la lectura. Les anoto. Quan no ho estic entenent, me n’adono. Si no entenc alguna cosa: . M’aturo i penso una mica . Torno enrere i rellegeixo la frase o el paràgraf. . Continuo llegint la frase o el paràgraf fins que trobo paraules que m’ajuden a comprendre-la. . Faig comparacions amb altres paraules que em penso que s’hi assemblen. Quan acabo de llegir penso, recordo o reviso les anotacions relacionades amb les informacions més importants que he anat trobant mentre llegia. Quan acabo de llegir penso si he aconseguit el que volia.
  8. 8. 10. Per començar a l’aula... He de triar un text (segons edat, nivell lector ,coneixements alumnat, propòsits de lectura) Què llegirem i per què? (objectiu de lectura) Què en sabem I què en volem saber? (connexió i activació de coneixements previs) M’activo i mostro com llegeixo, reflexiono, dubto, em pregunto… (modelatge del lector estratègic) “El text no mossega”. Podem aturar- nos, rellegir, avançar-nos… Llegim i en parlem, compartim el que hem llegit! (en parelles , petit grup, grup classe). Reflexionem i avaluem per aprendre. (reflexió metacognitiva) Dono ajudes que facilitin la lectura autònoma i orientada a l’objectiu de lectura. (organitzadors gràfics)

×