Minit mesyuarat

4,317 views

Published on

Published in: Education, Sports, Spiritual
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minit mesyuarat

 1. 1. Page 1MINIT MESYUARAT
 2. 2. Page 2MINIT MESYUARAT• Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2011), minitmesyuarat merupakan rekod bertulis tentangperkara-perkara yang dibincangkan dalamsesuatu mesyuarat.• Minit mesyuarat penting kerana akandijadikan sumber rujukan pada masahadapan.• Semasa sesuatu mesyuarat diadakan, segalakeputusan yang diambil akan dicatatkan olehsetiausaha, manakala perbincangan yangmeleret-leret tidak perlu disebutkan dalamminit mesyuarat.
 3. 3. Page 3• Catatan tersebut kemudiannya ditulissemula dalam bentuk minit mesyuarat.• Tegasnya, menulis minit mesyuaratmenjadi tugas setiausaha yang dilantikdan beliau juga bertanggungjawab untukmengedarkan minit mesyuarat kepadaahli-ahli.• Setiausaha perlulah mempunyaikemahiran dan penguasaan bahasa yangbaik.
 4. 4. Page 4• Hal ini akan mengurangkan kesilapanbahasa dalam minit mesyuarat danmengelakkan kekeliruan kepada ahli yangmembacanya.• Draf minit mesyuarat yang telah ditulis oehsetiausaha hendaklah diserahkan untuksemakan Pengerusi dalam masa tiga hari.Minit mesyuarat sebenar pula biasanyadiedarkan kepada ahli yang terlibatselewat-lewatnya tujuh hari selepasmesyuarat.• Mesyuarat dihadiri oleh individu yangmendapat jemputan sahaja.
 5. 5. Page 5• Jemputan tersebut biasanya dibuat secara rasmimelalui surat panggilan mesyuarat.• Mesyuarat yang diadakan oleh sesuatu jabatanmempunyai tujuan tertentu seperti bertukar-tukarfikiran antara ahli, mendapatkan idea baharu,memberikan dan mendapatkan maklumatdaripada beberapa pihak, mencari penyelesaiankeada masalah bersama dan mendapatkanpersetujuan untuk bertindak atau melaksanakansesuatu perkara.• Dalam hal ini, minit mesyuarat merupakandokumen yang melaporkan perkara yang berlakudalam mesyuarat itu, iaitu agenda, catatankeputusan perbincangan dan tindakan susulanyang dipertanggungjawabkan kepada bahagian,unit atau individu berdasarkan persetujuan ahli-ahli mesyuarat.
 6. 6. Page 6JENIS MINIT MESYUARATMesyuarat Jawatankuasa• Diadakan secara dalaman untuk memberikan maklumat,mendapatkan idea, dan membuat keputusan tentangsesuatu perkara bagi sesebuah institusi atau organisasi.• Dihadiri oleh individu yang menjadi ahli kepadajawtnkuasa tersebut.• Contohnya, Mesyuarat Jawatankuasa Panitia BahasaMelayu yang diadakan di sekolah bagi tujuan untukmenetapkan tugas guru-guru, membincangkan aktivititahunan, peningkatan prestasi murid dan sebagainya.• Mesyuarat seperti ini dihadiri oleh semua guru yangmengajar matapelajaran tersebut.
 7. 7. Page 7Mesyuarat Agung• Diadakan setahun sekali.• Berlaku pelantikan ahli jawatnkuasa yang baharu bagimenggantikan jawatnkuasa yang lama.• Segala aktiviti yang telah dijalankan dan kewangan yang telahdibelanjakan sepanjang tahun tersebut juga dibentangkan untukmakluman ahli.• Dihadiri oleh kesemua ahli yang berdaftar dan mereka dijemputmelalui notis mesyuarat agung yang dikeluarkan oleh setiausahaagung bagi sesuatu pertubuhan tersebut.• Mesyuarat agung dikira sah jika kehadiran ahli dua per tiga daripadakeseluruhan ahli berdaftar.• Setiap ahli yang berdaftar mempunyai hak untuk bersuara,membuat pengundian atau tidak menyatakan sokongan terhadapsesuatu isu.• Melalui mesyuarat agung, perlembagaan atau peraturan yang telahditetapkan dalam pertubuhan boleh dipinda dengan syaratmendapat persetujuan majority ahli.
 8. 8. Page 8Mesyuarat Khas• Merupakan mesyuarat yang diadakan khas untuksesuatu isu.• Bertujuan untuk mendapatkan kaat putus daripadaahli-ahli dalam satu-satu perkara tertentu sahaja.• Sebagai contoh, mesyuarat Jawatankuasa Pendudukbagi menyelesaikan masalah pengambilan tanahmereka untuk satu projek mega oleh pihak swasta.• Sekumpulan penduduk akan mengambil inisiatifmenubuhkan jawatankuasa bertindak bagi mewakilikeseluruhan penduduk yang lain.• Perkara akan mengadakan mesyuarat khas darisemasa ke semasa tentang perkara tersebut.
 9. 9. Page 9Mesyuarat Khas• Merupakan mesyuarat yang diadakan khas untuksesuatu isu.• Bertujuan untuk mendapatkan kata putus daripada ahli-ahli dalam satu-satu perkara tertentu sahaja.• Sebagai contoh, mesyuarat Jawatankuasa Pendudukbagi menyelesaikan masalah pengambilan tanahmereka untuk satu projek mega oleh pihak swasta.• Sekumpulan penduduk akan mengambil inisiatifmenubuhkan jawatankuasa bertindak bagi mewakilikeseluruhan penduduk yang lain.• Perkara akan mengadakan mesyuarat khas dari semasake semasa tentang perkara tersebut.
 10. 10. Page 10Mesyuarat Tergempar• Merupakan mesyuarat yang diadakan untuk membuatkeputusan tentang sesuatu perkara atau isu yangmeruncing.• Memerlukan keputusan diperoleh dalam masa terhadsupaya masalah yang meruncing itu tidak merebak atautersebar menjadi lebih teruk.• Sebagai contoh, lembaga disiplin sekolah mengadakansatu mesyuarat tergempar bagi membincangkan danmembuat keputusan segera tentang pergaduhan pelajarantara kaum.• Mereka yang menghadiri mesyurat ini tidak semestiyaahli tetap, malah kadangkala individu yang mempunyaikepakaran atau pengetahuan tantang hal tersebut turutdipanggil untuk mendapatkan pandangan mereka.• Biasanya, ahli mesyuarat dijemput melalui memo atausurat edaran dalaman.
 11. 11. Page 11Mesyuarat Agung Luar Biasa• Mesyuarat yang diadakan untuk satu-satu tujuankhusus sahaja.• Biasanya diadakan atas desakan ahli-ahliyangtidak berpuas hati tentang sesuatu perkara.• Sama seperti mesyuarat yang lain, mesyuaratagung luar biasa dikira sah sekiranya kehadiranahli iaalh dua per tiga dan keputusan yangdibuat mendapat sokongan majoriti ahli.• Mesyuarat ini dinamakan mesyuarat agung luarbiasa kerana diadakan di luar tempoh yangsepatutnya bagi sesuatu mesyuarat agung, danhanya bertujuan untuk mendapatkan keputusanmajority bagi satu isu sahaja.
 12. 12. Page 12• Misalnya, ahli-ahli yang tidak berpuas hatidengan prestasi atau salah laku seorang ahlilembaga pengarah dan atat sebab yang kritikalakan membuat desakan agar diadakanmesyuarat agung tergempar.• Hal ini kerana ahli yang berjawatan lembagapengarah itu dilantik secara sah dan mendapatmandat melalui mesyuarat agung, makapemecatannnya juga mestilah melaluimesyuarat agung.• Justeru, mesyuarat agung tergempar diadakanbagi membolehkan majoriti ahli mengundi untukmengetepikan pengarah tersebut.
 13. 13. Page 13CIRI MINIT MESYUARAT• Tulen- Bermaksud kandungan minit mesyuarat itubukan rekaan setiausaha atau idea ataupendapat peribadi pencatat.- Sebaliknya, kandungannya benar-benarmerupakan rekod hasil perbincaangan dankeutusan bersama ahl mesyuarat
 14. 14. Page 14• Lengkap- Bermkasud semua maklumat yang pentingdan berkaitan disertakan sepertitarikh, kehadiran, butiran, perbincanganmengikut agenda dan sebagainya.- Minit mesyuarat yang lengkap dapatmemahamkan seseorang yang tidak hadirdalam mesyuart tersebut
 15. 15. Page 15• Tepat- Butir-butir yang dicatatkan adalah tepatdan sama seperti perkara yangdibincangkan dala mesyuarat.- Tepat juga merujuk kepada fakta yangdicatatkan itu menepati hal-hal yangdiperkatakan dan bukanlah pandanganpencatat.
 16. 16. Page 16• Sahih- bermaksud minit mesyuarat itu bebasdaripada keraguan dari segi isi kandungandan maklumat-maklumat berkaitan.- Oleh itu, tandatangan pencatat merupakansatu cara menandakan kesahihan minitmesyuarat.- Perkara ini juga dapat dirujuk semulakerana mempunyai catatan tarikh,bilangan, nama dan fakta-fakta lain.
 17. 17. Page 17• Berstruktur- Penulisan minit mesyuarat disusunmengikut agenda mesyuarat dan perlukelihatan kemas dan teratur.- Setiap perenggan mempunyai tajuk atausubtajuk yang bernombor dan mengikuturutan.
 18. 18. Page 18UNSUR MINIT MESYUARAT1. Tindakan• Tindakan dicatatkan pada bahagian bawahsesuatu perkara atau agenda yangdibincangkan.• Tindakan ditulis di sebelah kanan perengganyang berkaitan dan kesemua frasa itudihitamkan.• Tindakan merujuk kepada nama ahli ataujawatan orang yang sepatutnyabertanggungjawab terhadap perkara yangdiperkatakan itu.
 19. 19. Page 192. Perbicangan• Perbincangan merujuk kepada inti sari dalammesyuarat yang melahirkan keputusan tentangsesuatu perkara.• Hal ini bermakna pencatat tidak perlumemperincikan satu per satu kata-kata yangkata yang dilafazkan oleh setiap ahli dalamperbincangan tersebut.• Hal sedemikian akan menyebabkan teks minitmesyuarat menjadi terlalu panjang dan meleret-leret.
 20. 20. Page 20• Minit mesyuarat tidak bersifat peribadioleh itu nama individu atau kata gantinama diri tidak sesuai digunakan.• Namun demikian, dalam haltertentu, nama penuh individu perludicatatkan, terutama jika melibatkanpemilihan jawatankuasa baharu dan isuyang memerlukan nama pencadang danpenyokong.
 21. 21. Page 213. Ketetapan• Ketetapan bermaksud persetujuan yangtelah diterima dan dicapai oleh ahlimesyuarat hasil daripada perbincangan.• Ketetapan itu akan membawa kepadatindakan yang bakal dilakukan oleh orangyang telah dipertanggungjawabkan keatas keputusan minit mesyuarat itu.
 22. 22. Page 22FORMAT MINIT MESYUARATLAMATERBARU
 23. 23. Page 23SEKIAN, TERIMA KASIH• DANIEL GEORGE• DOUGLAS DAVID• MAISARAH BT MASTUR

×