Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikimi jo verbal

8,444 views

Published on

Komunikimi jo verbal

 • Login to see the comments

Komunikimi jo verbal

 1. 1. Punim semestral Komunikimi jo- verbal 1 Lënda: Aftësitë Komunikuese Mentori: Mimoza Shahini Studenti: Besfort N Haziri Prishtinë, 2014 _______________________________________________________________________
 2. 2. Përmbajtja: • Zanafilla ………………………………………………………….3 • Si realizohet komunikimi jo- verbal?……………….……………………..4 • Çka nënkuptojmë me komunikim jo- verbal?…...…….……………………..5 • Përmbajtja e komunikimit jo- verbal……………………………………..6 • Konkluzioni ……………………………………………………….7 • Përcjellja e mesazhit...………………………………………………..8 • Përfitimet nga komunikimi jo-verbal ………………………………….....9 • Pse është komunikimi jo-verbal i rëndësishëm? …………………………...10 • Figura 1.0 ……………………………………………………….11 • Përkufizimi ………………………………………………………12 • Këshilla praktike për një komunikim efektiv jo- 2 _______________________________________________________________________faqe
 3. 3. Zanafilla • Kërkimet shkencore në komunikim dhe “sjellje” jo-verbale filluan që me botimet e Çarlls Darvinit (1872) “Shprehjet e emocioneve tek njeriu dhe kafshët”. 3 _______________________________________________________________________
 4. 4. Përmbajtja e komunikimit jo- verbal • Komunikimi jo-verbal përfshinë proceset e kodimit dhe dekodimit. 4 _______________________________________________________________________ • Përgjatë komunikimit, ne bëjmë kodimin përmes gjesteve fasciale, posturës apo tonit të zërit, ndërsa dekodimi është interpretimi i informacionit nga ndjenjat e marra nga
 5. 5. Çka nënkuptojmë me komunikim jo-verbal? • Çdo ditë ne i përgjigjemi me mijëra shenjave të komunikimit jo-verbal sikurse janë: shprehjet e fytyrës, posturat e ndryshme (qëndrimet e trupit), shikimi me sy, gjestet e ndryshme dhe toni i zërit. 5 _______________________________________________________________________
 6. 6. Si realizohet komunikimi jo- verbal? • Komunikimi jo-verbal është procesi i komunikimit në mes të njerëzve me anë të shenjave, duke pranuar dhe dërguar ato. • Komunikimi jo-verbal zakonisht kuptohet si proces i dërgimit dhe pranimit të mesazheve pa fjalë. 6 _______________________________________________________________________
 7. 7. Përcjellja e mesazhit • Një studim i Universitetit të Kalifornisë në Los Angelos (UCLA), tregon se gjatë komunikimit 93% e mesazhit vjen te marrësi në mënyrë joverbale. 7 _______________________________________________________________________
 8. 8. 8 Llojet e komunikimit jo-verbal Figura 1.0
 9. 9. Pse është komunikimi jo-verbal i rëndësishëm? • Në thelb, ajo është një nga aspektet kryesore të komunikimit, sidomos në kontekstin kulturorë.  Përdoret për të përsëritur mesazhin verbal  Shpesh plotëson mesazhin verbal, por edhe mund të kundërshtojë atë  Rregullon ndërveprimet 9 _______________________________________________________________________
 10. 10. Përfitimet nga komunikimi jo- verbal • Komunikimi jo-verbal i lejon një individi që të pasurojë njohuritë e veta për përvojat e të tjerëve, si dhe për të komunikuar detajet e tyre. 10 _______________________________________________________________________
 11. 11. Konkluzioni i studiusëve • Sipas ekspertëve, një pjesë e konsiderueshme e komunikimit tonë është joverbal (afërsisht dy të tretat e komunikimit). 11 _______________________________________________________________________ Jover bal I zërit Verb al 55%38% 7%
 12. 12. • Komunikim të vërtetë ka atëherë kur ne dëgjojmë, jo për t’u përgjigjur, por për të kuptuar; këtë më së miri e dëshmon komunikimi jo- verbal. 12 Komunikimi comunicazione COMMUNICATION
 13. 13. 13 _______________________________________________________________________ Këshilla praktike për një komunikim efektiv jo-verbal • ruajtje e kontaktit me sy • aprovim me kokë në rast marrëveshjeje • buzëqeshje dhe shprehje entuziazmi • përkulje të trupit drejtë folësit etj. Veprimet që duhet praktikuar Veprimet që duhet evitu • vështrim i pakoncentruar • mbyllje të syve • përdorim të një toni të pakëndshëm • hapje ekstreme e gojës etj.
 14. 14. “Nuk mbijetojnë vetëm krijesat më të forta, as ato më inteligjente. Por ato që janë më të adaptueshme ndaj ndryshimeve.” Çarlls Darvin 14 • Adaptimi kreativ i një individi, përgjatë komunikimit jo- verbal, rritë vlerësimin dhe besueshmërinë tek marrësi i mesazhit, në nivel me ndjenjat e tij.
 15. 15. copyright©BESSI besforthaziri@hotmail.com 15 • . Ju jeni ata që me ane të komunikimit jo-verbal, bëni audiencën që të përcjellë, dhe t’u besoj mendimeve tuaja, po aq fuqishëm sa edhe ju vetë i shprehni ato.
 16. 16. Referencat Body Language - Allan Pease ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Discovering Psychology - The Science of Mind ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ http://psychology.about.com/od/nonverbalcommunication/a/ nonverbaltypes.htm ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ http://en.wikipedia.org/wiki/Nonverbal_communication ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ copyright©BESSI besforthaziri@hotmail.com 16 _______________________________________________________________________

×