PENDAHULUANKebanyakan murid mengenali huruf-huruf abjad. Pada hari ini, murid hidup dalamsekitar yang penuh dengan huruf d...
Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membinapendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yan...
Ketiga, kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagaialat untuk berkomunikasi, sama ada secara ...
KAEDAH FONIKKaedah ini adalah untuk mengajar       murid-murid melihat hubungan di antara simbol(huruf) dan ‘bunyi’(...
Cara penyampaianMurid menghafaz bunyi huruf (bukan nama huruf) sebagai contoh     murid melihatlambang dan menghafaz b...
KAEDAH PANDANG SEBUTCara penyampaianMurid terus diperkenalkan kepada perkataan. Selalunya perkataan tersebut ditulis padak...
KAEDAH KOMUNIKATIFKaedah ini berasaskan teori interaksi. Penganjur     kaedah ini berpegang   kepadabeberapa   pr...
guru. Tiap-tiap tugas yang dirancangkan ini memerlukan pelajar-pelajar memilih danmenggunakan unsur-unsur bahasa yang tela...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bm pendekatan

2,384 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bm pendekatan

 1. 1. PENDAHULUANKebanyakan murid mengenali huruf-huruf abjad. Pada hari ini, murid hidup dalamsekitar yang penuh dengan huruf dan lambing. Penggunaan sistem ejaaan BMalphabetik dan fonemik. Penggunaan suku kata Bahasa Melayu mudah dan jelas sertaKebanyakan murid mempunyai kosa kata yang sama dan asasPENDEKATAN KOMUNIKATIFDalam pengajaran bahasa, terdapat pelbagai pendekatan seperti pendekatankomunikatif, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahandan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teoripembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikutteori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah sepertipendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris, maka pendekatanpengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.Pendekatan Komunikatif dibentuk berdasarkan teori fungsi bahasa yang diutarakanoleh M.A.K Halliday (1970). Berdasarkan eksperimennya dengan kanak-kanak, Hallidaytelah membuktikan bahawa bahasa memainkan beberapa peranan penting dalamkehidupan manusia. Menurut Halliday, peranan bahasa itu ialah seperti yang berikut: • Bahasa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. • Bahasa digunakan untuk mengawal tingkah laku orang lain. • Bahasa digunakan untuk berinteraksi dan berhubung dengan orang lain. • Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud. • Bahasa digunakan untuk meluahkan perasaan. • Bahasa digunakan untuk menyampaikan maklumat. • Bahasa digunakan untuk mencipta sesuatu secara kreatif dan imaginatif.
 2. 2. Sungguhpun Halliday yang mengutarakan teori ini, dia sendiri tidak membinapendekatan pengajaran bahasa. Ahli-ahli lain yang merupakan ahli pedagogi bahasaseperti Keith Morror, H.G. Widdowson, Keith Johson, D. Hymes, Christopher Brumfitdan lain-lain telah cuba membina satu pendekatan pengajaran bahasa berdasarkanteori Halliday.Ciri-ciri penting dalam pendekatan komunikatif yang pertama ialah aspek makna sangatdiutamakan. Kedua, sekiranya dialog digunakan dalam pengajaran, fungsi atau peranankomunikatif dialog itu hendaklah diutamakan dan bukan dilakukan untuk dihafaz.Ketiga, konteks dan situasi penggunaan bahasa amat dipentingkan. Keempat,pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran untuk berhubung dan kemahiranbahasa dianggap sebagai kemahiran sosial. Kelima, bahan-bahan pembelajaran yangdipilih hendaklah bersesuaian dengan situasia atau simulasi dalam aktiviti pengajaran.Keenam, stimulus atau aktiviti pembelajaran hendaklah menggalakkan ataumemberangsangkan murid-murid bercakap dan berkomunikasi, ataupun menggunakanbahasa dalam pelbagai keperluan berkomunikasi. Ketujuh, keupayaan berkomunikasidengan menggunakan bahasa secara betul dan berkesan ialah matlamat pendekatankomunikatif.Menurut ahli-ahli yang telah menyokong pendekatan ini, terdapat beberapa perkarapenting yang perlu dipraktikkan sekiranya kaedah pengajaran hendak dibinaberdasarkan pendekatan komunikatif. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tujuh perkara.Pertama, semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bersesuaian dengan umur,pengalaman, latar belakang, minat dan keperluan pelajar.Kedua, semua latihan dan aktiviti bahasa hendaklah bercorak realistik dan pragmatikdan menggambarkan keperluan sebenar penggunaan bahasa untuk berkomunikasidalam dunia yang sebenarnya, iaitu sama ada dalam alam persekolahan, pekerjaanatau pergaulan.
 3. 3. Ketiga, kemahiran berkomunikasi yang dimaksudkan ialah penggunaan bahasa sebagaialat untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan.Keempat, semasa mengajar pula pelajar perlu dilibatkan secara aktif iaitu wujudnyakomunikasi dua hala. Dengan kata lain, ada pihak yang memainkan peranan berbahasayang bersifat produktif dan ada pihak yang memainkan peranan berbahasa yangbersifat reseptif.Kelima, guru haruslah kreatif dan hendaklah sentiasa mencuba menghidupkan situasipembelajaran di bilik darjah agar dapat menarik minat dan menyeronokkan murid-murid.Keenam, aspek tatabahasa sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kseilapan perludibetulkan serta-merta apabila berlaku dan tidak boleh dibiarkan berterusan.Ketujuh, dalam sesuatu aktiviti bahasa yang diadakan di dalam bilik darjah, guruseharusnya bertindak sebagai pengawas, penasihat atau pemerhati sahaja di manapenglibatan guru amat minimum iaitu masa yang diambil olehnya untuk menerangkansesuatu aktiviti yang dijalankan itu haruslah seringkas mungkin.Kesimpulannya dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikatakan bahawa pelajarmenulis adalah untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat.Justeru,guru perlumemastikan dan menggalakkan pelajar menulis, sama seperti menyatakan kepadapelajar bahawa penulisan yang dihasilkan adalah untuk dinikmati oleh pembacatermasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik darjah.
 4. 4. KAEDAH FONIKKaedah ini adalah untuk mengajar murid-murid melihat hubungan di antara simbol(huruf) dan ‘bunyi’(grapheme phoneme relationship) supaya mereka dapat membaca(membunyikan) perkataan-perkataan baru yang mereka hadapi.€Murid-murid tidak diajar nama-nama huruf, tetapi diajar bunyi-bunyi· huruf. Oleh itu,lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinyaMisalnya ‘a’· dibunyikan ‘aa’·, ‘t’· ² tah·, ‘s’· ‘ss’·. ‘u’· ² ‘uu’«·, ‘z’· ² ‘zz’« dansebagainya.€Setelah mereka tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya, suku kata puladibina. Misalnya, ‘ba’·, ‘da’·, ‘tu’·, ‘ka’·, ‘lu’·, ‘mi’ dan sebagainya.€Kemudian baru digabungkan suku-suku kata ini menjadi perkataan-perkataan ²‘dada’·, ‘batu’, ‘kata’, ‘lalu’, dan sebagainya.€Sistem ejaan bahasa Melayu kita adalah fonemik, (iaitu ada hubungan yangagak teratur di antara ‘huruf’ dan ‘bunyinya’Dan juga suku kata perkataan Melayu agak jelas, maka kaedah fonik ini sesuaisekali digunakan untuk mengajar permulaan membaca perkataan- perkataan Melayu.€Sekurang-kurangnya kaedah ini adalah lebih munasabah dan mungkin lebih berkesandibandingkan dengan Kaedah Abjad dan Kaedah Pandang dan Sebut
 5. 5. Cara penyampaianMurid menghafaz bunyi huruf (bukan nama huruf) sebagai contoh murid melihatlambang dan menghafaz bunyinya, Huruf a dibunyikan aa dan z dibunyikan zi.Kemudian, murid diajar suku kata setelah tahu hubungan huruf dengan bunyinya :ba tanpa membunyikan be dan aaPenggabungan suku kata bagi membentuk perkataanbu + ta = butabu + ka = bukaPembacaan ayat-ayat mudah :Ibu beli buku.Ibu buka buku.Ibu baca buku.Oleh sebab bahasa itu daripada bunyi-bunyi, huruf hanyalah simbol belaka. MenurutPalmer, huruf secara tersendiri bukanlah bahasa. Huruf hanyalah simbol yangdibunyikan bagi menuturkan dan menuliskan bahasa. Dengan bunyi yang ditetapkan,huruf akan menjadi satu unsur bahasa.Oleh itu, proses pengajaran bacaan asas hendaklah ditumpukan kepada bunyi-bunyiyang diwakili huruf-huruf abjad kerana bunyibunyi tersebut membawa makna, bukanhurufnya. Mohd Hilmi Haji Ismail menyatakan bahawa sistem ejaan BM ialah fonemikdan oleh sebab suku katanya jelas, maka kaedah suku kata sesuai sekali digunakanuntuk mengajar peringkat prabacaan.
 6. 6. KAEDAH PANDANG SEBUTCara penyampaianMurid terus diperkenalkan kepada perkataan. Selalunya perkataan tersebut ditulis padakad imbasan bergambar. Kemudian, murid-murid diperkenalkan kepada ayat-ayatmudah setelah beberapa perkataan dikuasainya:Saya ada buku.Buku saya baru.Saya suka baca buku.Oleh sebab, murid-murid telah menguasai sejumlah kosa kata, maka pengajaranprabacaan hendaklah bermula dengan pengalaman tersebut. Pengajaran tidak akanseronok sekiranya tidak menghubungkan dengan pengalaman murid.Proses mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-muridtelah menguasai sejumlah perkataan. Menurut Goodman, pengalaman pembacaanmurid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenaliatau diketahui mereka
 7. 7. KAEDAH KOMUNIKATIFKaedah ini berasaskan teori interaksi. Penganjur kaedah ini berpegang kepadabeberapa prinsip penajaran bahasa pertama, pengajaran bahasa mestilahberpandukan proses perolehan bahasa kanak-kanak. Oleh sebab proses pemerolehanbahasa kanak –kanak melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa, makapengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa (tatabahasa) sertakecekapan komunikatif (ketepatan penggunaan bahasa mengikut konteks penggunaan)Struktur bahasa dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar dengan cara yang lebih berkesansekiranya mereka memberi perhatian terhadap makna. Andaian ini juga berasaskanproses pemerolehan bahasa kanak-kanak, kanak-kanak menguasai makna terlebihdahulu dan kemudian baharulah mereka dapat menggambarkan makna tersebut dalamstruktur ayat yang tertentu. Oleh itu pengajaran bahasa pelajar mestilah menglibatkanaktiviti penyelesaian masalah, perbincangan, dialog, sumbang saran, wawancara danlain-lain supaya mereka dapat berlatih menggunakan struktur bahasa yang diajar.Pengajaran bahasa melalui kaedah ini mementingkan huraian unsure-unsur bahasadalam teks dan wacana. Pengajaran bahasa tidak boleh tertumpu semata-mata kepadaaktiviti latih amal atau latih tubi unsure-unsur bahasa tetapi pengajaran perlumemasukkkan aktiviti-aktiviti penggunaan unsure-unsur tatabahasa yang dilatih tubi.Kesilapan bahasa selalunya bukanlah kesalahan bahasa, dalam proses pemerolehanbahasa kanak-kanak, kesilapan merupakan satu ciri yang lumrah. Keadaan ini berlakudalam proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk cuba menggunakan bahasa dalam situasi-situasi tertentu. Tegasnyakaedah ini bukan sahaja bertujuan untuk membolehkan pelajar menguasai kecekapanbahasa, tetapi kaedah ini juga bertujuan untuk membolehkan pelajar menguasaikecekapan menggunakan unsure-unsur yang dipelajari dalam berbagai konteks.Aktiviti komunikasi merupakan teras kaedah ini, dalam aktiviti ini, pelajar diberi peluanguntuk melibatkan diri secara aktif dalam melaksanakan tugas yang dirancangkan oleh
 8. 8. guru. Tiap-tiap tugas yang dirancangkan ini memerlukan pelajar-pelajar memilih danmenggunakan unsur-unsur bahasa yang telah dilatih dalam praaktiviti untukberinteraksi dalam konteks social yang diberi.Beberapa teknik pengajaran perlu digunakan untuk memastikan yang pelajar-pelajardapat menguasai struktur tersebut dan konteks pewujudannya.Teknik-teknik soal jawabdan latih tubi digunakan bagi melatih pelajar-pelajar menguasai unsure-unsur bahasadalam praakktiviti.Kaedah ini didapati mempunyai beberapa kejayaan dan kelemahan bagi BahasaMelayu di sekolah menengah. Antara kejayaannya ialah bahasa ( tatabahasa) tidakdipelajari secara abstrak tetapi sebagai alat berkomunikasi.Guru dapatmenggabungjalinkan pelbagai kemahiran bahasa dalam satu aktiviti pengajaran.Pengajaran bahasa lebih berpusatkan murid daripada guru. Murid yang diajar mellaluikaedah ini berminat untuk belajar.Walau bagaimanapun, guru yang menggunakankaedah ini berpendapat bahawa kaedah ini tidak bergantung semata-mata kepada bukuteks sebagai bahan pengajaran.

×