Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM

 1. SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM PROF. DATO DR. ABDUL RAZAK BIN HJ. OMAR DR. RAFIUDDIN AFKARI
 2. DEFINISI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH Ahlun bermakna: 1 Keluarga (Ahlul bayt, keluarga rumah tangga) 2 Pengikut (Ahlus Sunnah, pengikut sunnah) 3 Penduduk (Ahlul Jannah, penduduk surga)
 3. DEFINISI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH Makna al-Sunnah a. Sudut Bahasa: jalan b. Mengikut syara’ : jalan yang diridhai oleh Allah , yang menjadi laluan dalam agama, dan telah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi ikutan dalam agama seperti sahabat
 4. DEFINISI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH ُ‫َّة‬‫ن‬ُّ‫لس‬َ‫ا‬ُ‫ة‬َ‫غ‬‫ل‬ُ‫ي‬ِ‫ر‬َّ‫ط‬‫ال‬ُ‫ة‬َ‫ق‬ُ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬َُ‫ر‬‫ي‬َ‫غ‬ُ‫ر‬َ‫م‬،ٍ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ض‬ ‫ا‬‫ع‬‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬ُ‫م‬‫س‬ِ‫ا‬ُ‫ي‬ِ‫ر‬َّ‫ط‬‫ل‬ِ‫ل‬ُِ‫ة‬َ‫ق‬ُِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ض‬‫ر‬َ‫م‬‫ال‬‫ا‬ُِ‫ة‬َ‫ك‬‫و‬‫ل‬‫س‬َ‫م‬‫ل‬ ُِ‫ف‬ُِ‫ن‬‫ي‬ِِّ‫الد‬‫ا‬َ‫ه‬َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫س‬ُ‫س‬َ‫ر‬ُ‫ل‬‫و‬ُِ‫للا‬ُ‫َو‬‫أ‬َُ‫غ‬ُ‫ه‬‫ر‬‫ي‬ ُ‫ن‬َِّ‫ِم‬َُ‫و‬‫ه‬ُ‫م‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُِ‫ف‬ُِِّ‫الد‬ُِ‫ن‬‫ي‬ُِ‫ة‬َ‫اب‬َ‫ح‬َّ‫الص‬َ‫ك‬، ُِ‫ه‬ِ‫ل‬‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬:ُ‫م‬‫ك‬‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُِ‫ب‬ُِ‫َّت‬‫ن‬‫س‬َُّ‫ن‬‫س‬َ‫و‬ُِ‫ة‬ُِ‫اء‬َ‫ف‬َ‫ل‬‫اْل‬ َُ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ِ‫اش‬َّ‫الر‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُ‫ي‬ِ‫د‬‫ع‬َ‫ب‬،ُُِِّّ‫ن‬ُّ‫الس‬َ‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬ُ‫ب‬‫و‬‫س‬ َُ‫ل‬ِ‫إ‬ُِ‫َّة‬‫ن‬ُّ‫الس‬‫اه‬(‫حضرة‬‫الشيخ‬‫حممد‬‫هاشم‬ ،‫أشعري‬‫رسالة‬‫أهل‬‫السنة‬‫واجلماعة‬‫ص‬/5).
 5. DEFINISI AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH Jamaah secara bahasa: ُ‫ه‬‫ت‬َ‫ر‬‫ث‬َ‫ك‬َ‫ُو‬ٍ‫ء‬‫ي‬َ‫ش‬ُِِّ‫ل‬‫ُك‬‫د‬َ‫د‬َ‫ع‬ “Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak”.
 6. DEFINISI AHLUS SUNNAH WAL-JAMAAH Secara istilah: Jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kesepakatan, kebersamaan dan kerukunan, sebagai lawan dari kata al-furqah (golongan yang berpecah belah dan bercerai berai). Dikatakan al-jamaah, karena golongan ini selalu memelihara kesepakatan, kebersamaan dan kerukunan sesama mereka. Meskipun terjadi perbezaan pendapat di kalangan mereka, perbezaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid’ahkan, memfasikkan dan mengkafirkan sesama mereka.
 7. DEFINISI AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH 7
 8. SIAPA AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH? ُ‫ن‬َ‫ع‬ُِ‫َب‬‫أ‬َُ‫ة‬َ‫ر‬‫ي‬َ‫ر‬‫ه‬َُ‫ال‬َ‫ق‬َُ‫ال‬َ‫ق‬ُ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬ُِ‫للا‬:«ُِ‫ت‬َ‫ق‬َ‫ر‬َ‫ت‬‫اف‬ُ‫ود‬‫ه‬َ‫ي‬‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫د‬‫ح‬ِ‫إ‬ُ‫َو‬‫أ‬ُِ‫ي‬َ‫ت‬‫ن‬ِ‫ث‬َُ‫ي‬ِ‫ع‬‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ُ‫ة‬َ‫ق‬‫ر‬ِ‫ف‬ُِ‫ت‬َ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬َ‫و‬‫ى‬َ‫ار‬َ‫َّص‬‫ن‬‫ال‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُِ‫إ‬‫ى‬َ‫د‬‫ح‬ُ‫َو‬‫أ‬ُِ‫ي‬َ‫ت‬‫ن‬ِ‫ث‬ َُ‫ي‬ِ‫ع‬‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ُ‫ة‬َ‫ق‬‫ر‬ِ‫ف‬ُ‫ق‬َِ‫َت‬‫ف‬َ‫ت‬َ‫و‬ُِ‫ت‬َّ‫م‬‫أ‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ٍُ‫ث‬َ‫ال‬َ‫ث‬َُ‫ي‬ِ‫ع‬‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ُ‫ة‬َ‫ق‬‫ر‬ِ‫ف‬». Yahudi terpecah belah menjadi 71 aliran, Kristien terpecah belah menjadi 72 aliran, dan Umat Islam terpecah belah menjadi 73 aliran. DARI 73 ALIRAN UMAT ISLAM YANG ADA, SIAPAKAH AHLUSSUNNAH WAL- JAMAAH? 8
 9. SIAPA AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH? Tidak semua aliran dalam Islam mendakwa sebagai Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Khawarij menamakan dirinya al- Syurat. Syi’ah menamakan dirinya Syi’ah Ali atau Syi’ah Ahlul Bayt. Mu’tazilah menamakan dirinya ahlul ‘adli wat tauhid. 9
 10. DALAM PERJALANAN SEJARAH, HANYA DUA GOLONGAN YANG MENGAKU AHLUS SUNNAH WAL-JAMAAH 1) Golongan majoriti kaum Muslimin (jumhur al-muslimin) yang mengikuti madzhab al-Asy’ari dan al-Maturidi 2) Kelompok majoriti yang mengikuti paradigma pemikiran Syeikh Ibnu Taimiyah, yang sekarang ini dikenal dengan nama Wahhabi dan Salafi. 10
 11. PERTARUNGAN IDEOLOGI Jumhur al- Muslimin (Asy’ari- Maturidi) Salafi-Wahabi 11  Dalam mama-mama pertarungan, sudah pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah Siapakah pemenang dalam pertarungan ideologi tersebut?
 12. PEMENANG PERTARUNGAN IDEOLOGIS Dalam pertarungan ideologi, antara Jumhur al-Muslimin (Asy’ari-Maturidi) lawan kelompok minoriti pengikut madzhab Ibn Taimiyah (Wahabi), golongan majoriti kaum Muslimin (Asy’ari-Maturidi) yang beroleh kemenangan. Kerana konsep-konsep akidah madzhab Asy’ari-Maturidi selalu memiliki dalil-dalil yang kuat dari al-Qur’an, Sunnah dan dalil rasional (dalil ‘aqliy). 12
 13. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH BERPEGANG DENGAN MADZHAB ASY’ARI-MATURIDI Apabila disebut Ahli Sunnah Wal Jamaah, maka maksudnya adalah golongan madzhab Asy’ari dan Maturidi. 13
 14. AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH BERPEGANG DENGAN MADZHAB ASY’ARI-MATURIDI DALIL-DALIL NAQLI BAHAWA GOLONGAN ASY’ARI-MATURIDI, ADALAH PENGAMAL FAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 14
 15. DALIL PERTAMA, MEMEGANG TEGUH KONSEP AL-JAMA’AH Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan akan masuk ke neraka, dan satu golongan sahaja yang akan masuk syurga, yaitu golongan al-jama'ah.“ (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 15 ُ‫ن‬َ‫ع‬َُ‫ة‬َ‫ي‬ِ‫و‬‫ا‬َ‫ع‬‫م‬ُِ‫ن‬‫ب‬ُِ‫َب‬‫أ‬َُ‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬‫ف‬‫س‬َُ‫ال‬َ‫ق‬َُّ‫ن‬ِ‫إ‬َُ‫ول‬‫س‬َ‫ر‬ُِ‫للا‬َُ‫ال‬َ‫ق‬«َُ‫ل‬َ‫أ‬َُّ‫ن‬ِ‫إ‬ُ‫ن‬َ‫م‬َُ‫ق‬ُ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬‫ب‬ ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ل‬‫َه‬‫أ‬ُِ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬‫ال‬‫وا‬‫ق‬َ‫ر‬َ‫ت‬‫اف‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُِ‫ي‬َ‫ت‬‫ن‬ِ‫ث‬َُ‫ي‬ِ‫ع‬‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ُ‫ة‬َّ‫ل‬ِ‫م‬َُّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ُِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬ُ‫ال‬َُ‫ة‬َّ‫ل‬ِ‫م‬ُ‫ق‬َِ‫َت‬‫ف‬َ‫ت‬َ‫س‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ٍُ‫ث‬َ‫ال‬َ‫ث‬َُ‫ي‬ِ‫ع‬‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ُِ‫ان‬َ‫ت‬‫ن‬ِ‫ث‬َُ‫ن‬‫و‬‫ع‬‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ُِ‫ف‬‫ال‬ُِ‫ر‬‫َّا‬‫ن‬ُ‫ة‬َ‫د‬ِ‫اح‬َ‫و‬َ‫و‬ُِ‫ف‬ُِ‫َّة‬‫ن‬َ‫اجل‬َُ‫ى‬ِ‫ه‬َ‫و‬ُ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫اجل‬»‫رواه‬ ‫أمحد‬‫وأبو‬‫داود‬
 16. MAKNA AL-JAMA’AH Para ulama memberikan makna al-Jama’ah dalam hadis di atas dengan beberapa makna: Pertama, disebut aliran al-Jama’ah Kedua, mengikuti ijma’ ulama Ketiga, memelihara perpaduan dan kerukunan Keempat, golongan majoriti kaum Muslimin 16
 17. MAKNA PERTAMA DISEBUT ALIRAN AL-JAMA’AH َُ‫و‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫أ‬ُ‫ى‬َ‫ر‬‫خ‬‫ُأ‬ٍ‫ة‬َ‫اي‬َ‫و‬ِ‫ر‬ُ ِ‫ُف‬َ‫اء‬َ‫اُج‬َ‫ه‬‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫َّاج‬‫ن‬‫ُال‬ِ‫ة‬َ‫ق‬‫ر‬ِ‫ف‬‫ُال‬ِ‫ن‬َ‫ُع‬َ‫ل‬ِ‫ئ‬‫س‬َُ‫ال‬َ‫ق‬َ‫ُف‬ِ‫ة‬َ‫ي‬: َُ‫ن‬ِ‫ب‬ُ‫ة‬َّ‫ص‬َ‫ت‬‫ُُم‬‫ة‬َ‫ف‬ِ‫ُص‬ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬َ‫،ُو‬‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫اجل‬ُ‫ال‬َ‫ُو‬ِِّ‫اص‬َ‫ُاْل‬َ‫ع‬‫ي‬َِ‫َُج‬َّ‫ن‬َ‫أل‬ُ،‫ا‬ُِ‫ل‬‫َه‬‫أ‬ُ‫ن‬ِ‫ُم‬ِِّ‫ام‬َ‫ع‬ ُ‫َه‬‫أ‬ُ‫م‬‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ُّ‫م‬َ‫س‬‫ُي‬ِ‫ة‬َ‫ف‬ِ‫ل‬َ‫ت‬‫خ‬‫م‬‫ُال‬ ِ‫ق‬َ‫ر‬ِ‫ف‬‫ال‬ُِ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫اجل‬َ‫ُو‬ِ‫َّة‬‫ن‬ُّ‫ُالس‬َ‫ل‬.(‫اإلمامُأبوُا‬ُ،‫ايين‬‫ر‬‫ملظفرُالسف‬ ‫التبصريُفُالدين،ُص‬/185-186.) 17 Nabi pernah ditanya tentang golongan yang selamat, lalu baginda bersabda: “Mereka adalah al-jama'ah". Ini adalah identiti yang khusus pada kami (Asy'ari-Maturidi), karena semua orang yang alim dan orang awam dari berbagai golongan, menamakan mereka dengan nama Ahli Sunnah Wal Jama'ah
 18. DISEBUT ALIRAN AL-JAMA’AH ُِ‫ر‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ُاْل‬‫م‬‫س‬ِ‫ل‬‫اُا‬َ‫ذ‬َ‫ُه‬‫ل‬َ‫او‬َ‫ن‬َ‫ت‬َ‫ُي‬َ‫ف‬‫ي‬َ‫ك‬َ‫و‬َُ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫ُاجل‬َ‫ن‬‫و‬َ‫ر‬َ‫ُي‬َ‫ل‬ُ‫م‬‫ه‬َ‫ُو‬َ‫ج‬َُ‫ض‬ِ‫اف‬َ‫و‬َّ‫الر‬َ‫،ُو‬ َُ‫ل‬ِ‫ز‬َ‫ت‬‫ع‬‫م‬‫ال‬َ‫،ُو‬َ‫ة‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫ُاجل‬َ‫ن‬‫و‬َ‫ر‬َ‫ُي‬َ‫ل‬ُ‫م‬‫ه‬َ‫و‬ُِ‫إل‬‫ُا‬َ‫ة‬َّ‫ح‬ِ‫ُص‬َ‫ن‬‫و‬َ‫ر‬َ‫ُي‬َ‫ل‬ُ‫م‬‫ه‬َ‫ُو‬َ‫ة‬ُ،ِ‫اع‬َ‫َج‬ َُّ‫ل‬‫ُا‬‫ة‬َ‫ف‬ِّ ِ‫ُالص‬ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ُه‬‫م‬ِِ‫ُِب‬‫ق‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ت‬َُ‫ف‬‫ي‬َ‫ك‬َ‫و‬ُ‫ل‬‫و‬‫س‬َّ‫اُالر‬َ‫ه‬َ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ذ‬ُ ِ‫ت‬‫اه‬.(ُ‫اإلمامُأبوُاملظفر‬ ‫ايين،ُالتبصريُفُالدين،ُص‬‫ر‬‫السف‬/185-186.) Nama al-Jama’ah tidak mungkin mencakup mengenai fahaman Khawarij dan Syi’ah karena mereka tidak memiliki konsep jamaah, dan tidak pula fahaman Mu’tazilah, karana mereka menolak dalil ijma’.
 19. Siapakah sebenarnya ASWJ? Pengikut @ pendukung Sunnah Rasulullah (SAW) terdiri jamaah baginda bersama Sahabat, Tabiin, Tabi Tabiin dan orang Islam yg mewarisi Islam menurut cara dan pendekatan mereka. Kemunculan sebagai satu aliran apabila generasi Ahli Salaf berbeza pendapat dalam usul akidah Islam. Tokoh utama ialah Abu Hasan Asyaari dan Abu Mansur Maturidi
 20.  Ahlu As-Sunnah.  Al-Jamaah.  As-Salaful As-Soleh.  Ahlul Hadis Nama lain bagi As-Sunnah wal Jamaah
 21. • Mazhab ini mengikut jejak langkah Rasulullah saw dan para sahabat baginda. • Nama ahli Sunnah Wal Jamaah muncul setelah berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. • Nama itu secara rasminya di masyhurkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asya’ari (330 Hijriah) dan Abu Mansur al-Maturidi (333 Hijriah). Latar belakang kemunculan nama ahli Sunnah Wal Jamaah
 22. Kenapa lahirnya ASWJ? Aliran pemikiran baru di kalangan umat Islam awal tidak perlu kerana permasalahan yg timbul kepada halal haram, dakwah dan iltizam umat masih kuat, pengaruh luar belum menjalar ke tubuh umat Islam. Kelahiran golongan Khawarij, Syiah adalah berkait rapat dengan isu kepimpinan umat.
 23. Firman Allah S.W.T. dalam Surah at- Taubah ayat 100: Maksudnya: "Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah memberi bantuan) darikalangan orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar."
 24. Firman Allah S.W.T. di dalam Surah al- An"am ayat 153: Maksudnya: Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku (Agama Islam) yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan- jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai beraikah kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa.
 25. Bila bermula aliran pemikiran? Khawarij menggunakan isu politik dilibatkan dengan akidah dan kepercayaan masyarakat Islam Pimikiran falsafah Greek, Parsi dan idea sesat dlm aspek ketuhanan dibawa masuk ke dlm masyarakat Islam Golongan munafiq pula mengambil kesempatan menggugat keimanan daan keutuhan umat
 26. Kemunculan ASWJ Kehadiran mereka adalah suatu keperluan untuk menghadapi kemelut dan cabaran tersebut. Muncul tokoh ASWJ menjelaskan ketulinan akidah Islam dlm pelbagai aspek melalui penulisan, perbincangan dan perdebatan mereka Mereka adalah Imam mazhab 4 ; Imam Syafii (w204H), Imam Malik b Anas (179H), Imam Ahmad Ibn Hanbal (241H)
 27. Kelahiran tokoh utama ASWJ Semasa zaman Ma’mun (198-218), al-Muktasim (218-227) dan al- Wathiq (227-232) pemikiran Muktazilah disebarkan secara meluas dan menjadi ideologi negara, akibatnya ramai ulama termasuk Imam Ahmad diseksa dan dipenjara kerana mempertahan akidah ASWJ Pada awal kurun ke-4, ketika pengaruh Muktazilah berada di puncak muncul 2 tokoh wibawa membela dan mempertahan ASWJ, mereka ialah; Abu Hasan Asyaari (260-330H) dan Abu Mansur Maturidi (w333H)
 28. Tokoh ulamak ahli As-Sunnah wal Jamaah Imam Abu Mansur Al-Maturidi Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi Imam Abu Bakar Al-Qaffal Imam Al-Hafiz al-Baihaqi
 29. Cabaran terhadap umat Pandangan dan pendekatan para cerdik pandai telah berubah terutama isu akidah. Muktazilah mengutamakan akal drp wahyuAhli falsafah berpegang kpd dalil akal dan unsur agama ditafsir mengikut akal dan falsafi. Golongan ini berdepan dgn gerakan salafiyah oleh ahli salaf.
 30. Prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah • Ajarannya berpegang dan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah • Ajarannya berpegang dengan prinsip-prinsip As-Salafu As-Soleh • Sebarang pertelingkahan pandangan, mereka merujuk kepada al-Quran dan As-Sunnah • Mereka tidak mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka • Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang soheh.
 31. Ciri-ciri ilmuan ASWJ 1. Mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang tauhid, hal-hal kenabian dan janji Allah. 2. Berpegang dengan konsep usuluddin mengikut mazhab yang mensabitkan sifat-sifat Allah yang azali dan menolak kefahaman Qadariah dan Muktazilah. 3. Mempunyai ilmu pengetahuan mendalam mengenai saluran Hadis dan Sunnah yg dipindahkan oleh Nabi 4. Mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang kajian sastera, nahu dan saraf mengikut tokoh-tokoh bahasa yg diiktiraf seperti al-Khalil, Sibawaih dan lainnya.
 32. 5. Mempunyai ilmu mendalam dalam bidang Qiraat dan menguasai bidang tafsir dan takwil mengikut mazhab ASWJ. 6. Mempunyai sifat zahid, reda, qanaah dan sifat-sifat mahmudah dan meninggalkan sifat –sifat mazmumah. 7. Berjuang menentang orang-orang kafir dan memerangi musuh Islam serta mempertahan kaum wanita dan kaum muslimin. 8. Mengamalkan syiar ahli sunnah, bukan mengikuti syiar kumpulan yang ikut hawa nafsu dan sesat.
 33. Kepentingan / kelebihan berpegang kepada ajaran Ahli As-Sunnah wal Jamaah Ajaran ini berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Ajaran ini mendapat jaminan daripada Allah tidak akan sesat . Dapat membersihkan akidah daripada kesesatan. Amalan ini diterima oleh Allah s.w.t Hidup diredhai Allah.
 34. Langkah langkah untuk memelihara diri daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan akidah ahli As-Sunnah wal Jamaah Hendaklah mempelajari asas akidah berdasarkan kitab ahli As-Sunnah wal Jamaah Hendaklah belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuan dalam bidang akidah. Kukuhkan iman dengan berdoa. Hendaklah menjauhkan diri daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat. Hendaklah menghayati ajaran Islam
 35. PENGERTIAN PEMBANGUNAN INSAN APA YANG DIMAKSUDKAN PEMBANGUNAN INSAN? Pekerja, personel, tenaga manusia, sumber manusia, HRD, HRM, HCD, Talent Management Mengiktiraf insan: sebagai satu aset berharga atau lebih penting daripada aset lain (fizikal, kewangan, jentera dsbnya) bukan sebagai satu kos yang mesti ditanggung atau liability kepada organisasi Pelaburan dalam pembangunan modal insan secara strategik dan bijak boleh membawa pulangan kepada organisasi Kejayaan organisasi dimasa hadapan akan ditentukan oleh pembangunan insan.
 36. Terdapat pelbagai cara pembangunan insan yang digunakan oleh Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah di universiti Tun Hussein Onn Malaysia, antaranya ialah Pusat Sumber Digital Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dilaksanakan oleh Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM. Pembangunan pusat sumber digital ini adalah untuk menjadi rujukan masyarakat dan ahli akademik bagi membantu masyarakat mendalami ilmu agama dengan lebih berkesan. Pusat Sumber Digital Ahli Sunnah Wal Jamaah
 37. Klinik terapi sains solat ini dikaji oleh Jabatan Kejuruteraan Biomedikal Universiti Malaya yang mendapati bahawa setiap pergerakan solat mempunyai manfaat tersendiri yang mampu meningkatkan tahap kesihatan secara menyeluruh. Kajian ini dilakukan oleh kumpulan yang diketuai oleh Prof. Ir. Dr. Fatimah Ibrahim memberikan pencerahan baru bagi masyarakat Islam khususnya dan masyarakat bukan beragama islam umumnya bagi mengetahui rahsia dan hikmat di sebalik pensyariatan solat. Klinik Terapi Sains Solat
 38. Selain itu, simulasi haji juga dilaksanakan daripada hasil kajian Prof. Dr. Abdul Hafidz Hj Omar dari Universiti Teknologi Malaysia yang menghasilkan sistem simulasi haji dan umrah. Sistem ini dapat membantu bakal jemaah haji dan umrah untuk mengetahui tahap kecergasan tubuh badan mereka ketika melakukan ibadat haji dan umrah. Ini juga dapat membantu bakal jemaah haji atau umrah untuk membuat persediaan awal dari sudut kesihatan bagi melaksanakan rukun islam ke-5 bagi yang mampu melaksanakan. Simulasi Haji
 39. Di samping itu, terdapat juga klinik hukum yang dilakukan Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Klinik hukum adalah pusat koordinasi hal ehwal yang berkaitan dengan persoalan hukum hakam Islam termasuk persoalan kepelbagaian mazhab (Fiqh Mazahib). Klinik ini juga berfungsi sebagai penghubung jaringan dengan semua pautan jaringan e-Fatwa Klinik Hukum Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-negeri. Ini juga melibatkan jaringan di peringkat antarabangsa seperti Majlis Fatwa Darul Ifta’ Universiti Al-Azhar Masir, Majlis Fatwa Negera Brunei Darussalam dan e-Fatwa Majlis Agama Islam Indonesia. Klinik Hukum
 40. Klinik Kerohanian juga merupakan satu system muhasabah diri bagi mengukur sifat- sifat mahmudah dan mazmunah untuk individu membuat penilaian diri. Sistem ini akan memberikan indikasi kepada individu bagi membantu kearah usaha memperbaiki diri. Sistem ini adalah hasil inovasi Prof. Dato’ Dr Abdul Razak Haji Omar dan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dari sudut rohani dan jasmani. Klinik Kerohanian
 41. Digital Library adalah sebuah perpustakaan digital inovatif yang mengandungi sumber rujukan agama dalam bidang falsafah, sejarah, perubatan, perniagaan, dan sains serta bahan rujukan umum yang pelbagai dan sesuai dirujuk oleh pelbagai pihak dalam bentuk buku,tesis, dan jurnal islam. Digital Library adalah hasil kerjasama antara Universe Digital Library Sdn. Bhd dan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah,UTHM sebagai sumber rujukan agama yang telah ditashihkan oleh pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan agar selari dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. DIGITAL LIBRARY
 42. Kesimpulan Akidah adalah aset yang paling berharga, pendekatan Ahli Sunnah merupakan satu-satunya pendekatan yg menjamin keutuhan dan kelansungan umat. Kelahiran dan perkembangan ASWJ adalah memenuhi tuntutan zamannya dan manhajnya yg sederhana dan realistik masih tetap relevan bagi menghadapi simpang siur kemelut pemikiran moden kini.
Advertisement