SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม

        (SPU Review Application)
             โดย

      1. นาย ธนภัทร สุ ขแก้ว      รหัส 51018481
      2. นาย กฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ    รหัส 51049262
โครงการนีCเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์บณฑิต
                              ั

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

            มหาวิทยาลัยศรี ปทุม

              พ.ศ. 2555
ก


มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                    โครงงาน
                     ของ

           นาย ธนภัทร สุ ขแก้ว      รหัส 51018481

           นาย กฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ     รหัส 51049262


                     เรื อง

             แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
               (SPU Review Application)

  ได้รับตรวจสอบและอนุมติให้เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณฑิต
            ั                           ั
           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร              เมือวันที 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ประธานกรรมการ
                                 (         )
กรรมการ
                                 (         )
อาจารย์ทีปรึ กษา
                                 (         )
กรรมการและเลขานุการ
                                 (         )
ข


บทคัดย่ อ    โปรแกรมแอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม
        (SPU Review Application)

โดย   1.นาย ธนภัทร สุ ขแก้ว      รหัส 51018481

    2.นาย กฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ    รหัส 51049262

อาจารย์ ทีปรึกษา อาจารย์ ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร

    ในปั จจุบนนัCนเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึงในการใช้ชีวตประจําวันเป็ นอย่างมากโดยจะ
         ั                        ิ
เห็นได้ตามผูคนในปั จุจบันที นําเทคโนโลยีมาใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย โดยทีอุปกรณ์เหล่านัCนก็จะมีทC ง
       ้                                         ั
SmartPhone , Tablet โดยทีเป็ นทีนิยมอย่างมากคือ iPhone และ iPad ของ บริ ษท Apple ทีมีการใช้งานที
                                     ั
ง่ายและมี Application ให้เลือกใช้อย่างมากมาย จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดการพัฒนา Application ที
สามารถเข้าถึงระบบแนะนํามหาวิทยาลัยบน iPad ได้ง่ายและสะดวกเพียงแค่มีอุปกรณ์ดงทีกล่าวไว้ ั
ข้างต้น
    แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) ได้ถูกพัฒนาขึCน โดย
ผูใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้เพียงแค่มี iPad โดยสามารถเข้าดูความทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 ้
และสามารถสมัครเรี ยนได้ทนที สะดวกรวดเร็ ว จึงทําให้สามารถดูข่าวสารต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพียงแค่
              ั
เข้าไปทีแอพพลิเคชันเท่านัCนเอง
    ผูจดทําได้สนใจการนําเสนอทางด้านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple จึงทําให้มีการได้เริ ม
     ้ั
พัฒนาระบบ โปรแกรมแอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) ขึCน เพือ
ความสะดวกสบายในการใช้งานและเพือทําให้การใช้งานนัCนมีใช้ได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
ค


                   กิตติกรรมประกาศ

    การจัดทํา แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) นัCน
จะต้องจําเป็ นในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาหลากหลายโปรแกรมหลายหลายภาษาซึ งในการ
พัฒนานัCนได้รับความช่วยเหลือ แนะนําจากบุคคลอืนหลายคน เพือให้การพัฒนาเป็ นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ ผูจดทําขอขอบพระคุณมาใน ณ โอกาศนีC
     ้ั
ทางผูจดทําโครงงาน โปรแกรมแอพพลิเคชันการเรี ยนรู ้ สําหรับ iPad ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์
   ้ั
อุดมศักดิ จันทรทาโพ อาจารย์ทีปรึ กษาโครงงาน และอาจารย์ ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร อาจารย์ที
ปรึ กษาโครงงาน ทีให้คาแนะนําต่างๆและให้ขอมูลทีใช้สาหรับจัดทําและพัฒนาโปรแกรม และ
           ํ         ้     ํ
ข้อมูลการจัดทําเอกสารร่ วมไปทัCงให้คาแนะนําในการเข้าสอบและการพิเซนต์โครงงาน และ
                  ํ
ขอขอบคุณผูทีมีส่วนเกียวข้องกับโปรแกรมแอพพลิเคชันการเรี ยนรู ้ สําหรับ iPad สําเร็ จลุล่วงไป
     ้
ด้วยดี
ง


                      คํานํา

    ปั จจุบนเทคโนโลยีแท็บเลตอย่าง iPadได้เข้ามามีบทบาทในชีวตประจําวันของเราอย่างมาก
        ั                        ิ
การจะทําให้เทคโนโลยีอย่าง iPad ได้ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็ตองมีสิงทีเรี ยกว่า Application
                                ้
โดยเทคโนโลยีนC ีได้ถูกนํามาใช้งานในเมือไม่นานมานีC จึงทําให้เกิด Application iPad ใหม่ๆอย่าง
ต่อเนืองและเป็ นแอปพลิเคชันทีเกิดมาใหม่จึงทําให้มีผให้ความสนใจใน Application iPad นีCอย่าง
                          ู้
มากในปั จจุบนและแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว การทีจะให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้เรื องราวหรื อความ
      ั
เป็ นมาเป็ นไปภายในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม การประชาสัมพันธ์ของคณะต่างๆ ข่าวคราวเกียวกับ
การศึกษาและหลักสู ตรต่างๆ ทีน่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Application นีCทางคณะผูจดทําจึงได้มี
                                    ้ั
ความคิดทีจะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรู ปแบบของ Application iPad จึงมีความสะดวกในการ
แนะนํามหาวิทยาลัยมากยิงขึCนและมีความทันสมัยในรู ปแบบการนําเสนอ       เพือให้ตรงกับความ
ต้องการของผูใช้งาน
      ้
     จากอดีตทีผ่านมา Application iPad ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง และได้มีการเพิมลูกเล่น
ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา ทําให้มนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทัCงนีCก็เพือ
              ั
ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผทีจะเข้ามาใช้งานหรื อสนใจทีจะมาศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
             ู้
ทําให้สามารถรับรู ้เรื องราวหรื อข่าวสารและบรรยากาศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้อย่าง
รวดเร็ วและประหยัดเวลามากขึCน                                         ผูจดทํา
                                          ้ั

                                       กันยายน 2555
จ


                       สารบัญ

                           หน้ า
หน้าอนุมติ
    ั                       ก
บทคัดย่อ                       ข
กิตติกรรมประกาศ                    ค
คํานํา                        ง
สารบัญ                        จ
สารบัญรู ป                      ช
สารบัญตาราง                      ญ
บทที 1 บทนํา
     1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา      1
     2. วัตถุประสงค์การศึกษา            2
     3. ขอบเขตการศึกษา               2
     4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ          2
     5. แผนการดําเนิ นงาน             3
     6. เครื องมือทีคาดว่าจะต้องใช้        4
บทที 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง
     1. ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง         5
     2. เทคโนโลยีทีเกียวข้อง            6
บทที 3 การออกแบบระบบ
     1. แผนภาพบริ บท (Context Diagram)       9
     2. ออกแบบลําดับและผังของระบบ         10
ฉ


                   สารบัญ(ต่ อ)

                           หน้ า

บทที 4 การพัฒนาโปรแกรม
    1. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทีใช้          17
    2. การใช้งานภายในระบบ             18
บทที 5 ปั ญหา ข้อเสนอแนะ และสรุ ปโครงงาน
    1. ปั ญหา                   23
    2. ข้อเสนอแนะ                 23
    3. สรุ ปโครงงาน                23
บรรณานุกรม                      24
ภาคผนวก                        26
ประวัติผจดทาโครงงาน
    ู้ ั                     35
ช


                     สารบัญภาพ

รู ปที                          หน้ า
     2.1 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมXcode     6
     2.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม Visio     8
     3.1 แสดงแผนภาพบริ บท (Context Diagram)      9
     3.2 แสดงผังงานระบบ                10
     3.3 แสดงผังงานโปรแกรมเมนู            11
     3.4 ผังงานโปรแกรม เกียวกับมหาวิทยาลัย      12
     3.5 ผังงานโปรแกรม สิ งอํานวยความสะดวก      13
     3.6 ผังงานโปรแกรม หลักสู ตร           14
     3.7 ผังงานโปรแกรม แผนผังมหาวิทยาลัย       15
     3.8 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร         15
     3.9 ผังงานโปรแกรม VDO แนะนํา           16
     3.8 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร         17
     4.3 แสดงหน้าแรกของระบบ              18
     4.4 แสดงหน้าเกียวกับมหาวิทยาลัย         19
     4.5 แสดงหน้าสิ งอํานวยความสะดวก         19
     4.6 แสดงหน้าหลักสู ตร              20
     4.7 แสดงหน้าแผนผังมหาวิทยาลัย          20
     4.8 แสดงหน้าข่าวสารมหาวิทยาลัย          21
     4.9 แสดงหน้า Video แนะนํา            21
     4.10 แสดงหน้าการรับสมัครเรี ยน          22
     ก.1 ดาวน์โหลดไฟล์ Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3  26
     ก.2 ขัCนตอนการเข้าระบบ              27
     ก.3 ขัCนตอนการ Log in              27
     ก.4 ขัCนตอนการเลือกไฟล์ดาวน์โหลด         28
     ก.5 ขัCนตอนการดาวน์โหลด             28
     ก.6 ขัCนตอนการเปิ ดไฟล์             29
ฌ


                       สารบัญภาพ (ต่ อ)

รู ปที                             หน้ า
     ก.7 ขัCนตอนการยืนยันการติดตัCง             29
     ก.8 ขัCนตอนการยืนยันการติดตัCง             29
     ก.9 ขัCนตอนการติดตัCงที1                30
     ก.10 ขัCนตอนการติดตัCงที2                30
     ก.11 ขัCนตอนการติดตัCงที3                31
     ก.12 ขัCนตอนการติดตัCงที4                31
     ก.13 ขัCนตอนการติดตัCงที5                31
     ก.14 ขัCนตอนการติดตัCงที6                32
     ก.15 ขัCนตอนการติดตัCงที7                32
     ก.16 ขัCนตอนการติดตัCงที8                33
     ก.17 ขัCนตอนการติดตัCงที9                33
     ก.18 ขัCนตอนการติดตัCงเสร็ จสิC น            34
ญ


                     สารบัญตาราง

ตารางที                        หน้ า
     1.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน          3
     4.1 ตารางแสดงรายชือซอฟต์แวร์ ทC งหมดทีใช้
                       ั     17
     4.2 ตารางแสดงรายชือฮาร์ ดแวร์ ทC งหมดทีใช้
                      ั      18
1
                     บทที 1
                     บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
    ปั จจุบนเทคโนโลยีแท็บเลตอย่าง iPadได้เข้ามามีบทบาทในชีวตประจําวันของเราอย่างมาก
        ั                          ิ
  การจะทําให้เทคโนโลยีอย่าง iPadได้ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็ตองมีสิงทีเรี ยกว่า
                                   ้
  Application โดยเทคโนโลยีนC ีได้ถูกนํามาใช้งานในเมือไม่นานมานีCจึงทําให้เกิด Application
  iPadใหม่ๆอย่างต่อเนื องและเป็ นแอปพลิเคชันทีเกิดมาใหม่จึงทําให้มีผให้ความสนใจใน
                                    ู้
  Application iPad นีCอย่างมากในปั จจุบนและแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว
                     ั
    การทีจะให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้เรื องราวหรื อความเป็ นมาเป็ นไปภายในมหาวิทยาลัยศรี
  ปทุม การประชาสัมพันธ์ของคณะต่างๆ ข่าวคราวเกียวกับการศึกษาและหลักสู ตรต่างๆ ที
  น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Application นีCทางคณะผูจดทําจึงได้มีความคิดทีจะประชาสัมพันธ์
                        ้ั
  มหาวิทยาลัยในรู ปแบบของ ApplicationiPadจึงมีความสะดวกในการแนะนํามหาวิทยาลัยมาก
  ยิงขึCนและมีความทันสมัยในรู ปแบบการนําเสนอ เพือให้ตรงกับความต้องการของผูใช้งาน
                                      ้
    จากอดีตทีผ่านมา ApplicationiPadได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง และได้มีการเพิมลูกเล่น
  ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา ทําให้มนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทัCงนีCก็
               ั
  เพือช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผทีจะเข้ามาใช้งานหรื อสนใจทีจะมาศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัย
                 ู้
  ศรี ปทุม ทําให้สามารถรับรู ้เรื องราวหรื อข่าวสารและบรรยากาศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรี
  ปทุม ได้อย่างรวดเร็ วและประหยัดเวลามากขึCน
21.2 วัตถุประสงค์ การศึกษา
     1.2.1 เพือแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุมในรู ปแบบโปรแกรมบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เป็ นการ
 เพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในอีกรู ปแบบหนึง
     1.2.2 เพืออํานวยความสะดวกในช่องทางการสื อสารกับผูทีสนใจทีจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
                              ้
     1.2.3 เพือประหยัดเวลาในการเดินทางมามหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึCน1.3 ขอบเขตการศึกษา
  ผูใช้งาน
   ้
     - ดูความเป็ นมาของทางมหาวิทยาลัย
     - ดูแผนทีในมหาวิทยาลัย
     - ดูเนืC อหาทีเกียวกับคณะและสาขาวิชา
     - หลักสู ตรทีเปิ ดสอน
     - ได้รู้เกียวกับทุนการศึกษาทีมีในมหาวิทยาลัย
     - สิ งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
     - ดูVDO แนะนําเกียวกับมหาวิทยาลัย
     - ได้รู้เกียวกับรางวัลต่างๆของมหาวิทยาลัย
     - ได้รู้รูปแบบการแต่งกายของนักศึกษา
     - ดูผลงานเด่นของแต่ละคณะ
     - ดูสถานทีรับสมัคร
     - สามารถสมัครเรี ยนได้
     - แนะนําบุคลากรทีสําคัญ
     - ได้เห็นความทันสมัยในอาคาร 40 ปี
     - แสดงภาพแบบ Paronamaแบบ 360 องศา

1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
    1.4.1 บุคคลภายนอกได้รับรู ้ถึงเรื องราวข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยได้
    1.4.2 มีผสนใจทีจะเข้ามาทําการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย
         ู้
1.5 แผนการดําเนินงาน
    1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีทีใช้
    1.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
3    1.5.3 วิเคราะห์ขอมูล
             ้
    1.5.4 ออกแบบระบบงาน
    1.5.5พัฒนาระบบงาน
         1.5.5.1 การเขียนโปรแกรม
         1.5.5.2 การทดสอบระบบ
    1.5.6ทดสอบระบบApplication
    1.5.7จัดทําเอกสารประกอบ

ตารางการดําเนินงาน
ตารางที 1.1 ตารางแสดงแผนการดําเนิ นการ

  ระยะเวลา
  กิจกรรม
                                             พฤษภาคม 2555
                      กุมภาพันธ์2555
                                                            กรกฎาคม2555
                                                    มิถุนายน 2555


                                                                   สิ งหาคม 2555
                                                                           กันยายน2555
                                      เมษายน 2555
                มกราคม2555


                               มีนาคม 2555
  1. ศึกษาทฤษฎี
  2. รวบรวมข้อมูล
  3. วิเคราะห์ขอมูล
         ้
  4. ออกแบบโปรแกรม
  5. พัฒนาทดสอบ
  6. ทดสอบติดตัCงระบบ
  7. จัดทําเอกสาร
4
1.6 เครื องมือทีคาดว่ าจะต้ องใช้
     1.6.1 อุปกรณ์
          1.6.1.1 Computer Notebook 1เครื อง
          1.6.1.2 Macbook 1 เครื อง
          1.6.1.3 อุปกรณ์เชือมต่อ Internet
          1.6.1.4 เครื อง Printer
          1.6.1.5 iPad

    1.6.2 ซอฟต์แวร์
        1.6.2.1 XCode
        1.6.2.2 Adobe Photoshop
        1.6.2.3 MySQL
        1.6.2.4 Pano2VR
        1.6.2.5Microsoft office 2007
        1.6.2.6 Microsoft Visio 2007
5
                    บทที 2
              แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้ อง

2.1 ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้ อง
     Application ในเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการใช้เทคโนโลยีระบบหรื อผลิตภัณฑ์คาศัพท์
                                          ํ
Application เป็ นคําย่อของ Application Program หรื อโปรแกรมประยุกต์ ซึ งโปรแกรมประยุกต์เป็ น
โปรแกรมทีได้รับการออกแบบให้ทางานด้วยหน้าทีทีเจาะจงโดยตรงสําหรับผูใช้ หรื อในบางกรณี
                  ํ                   ้
สําหรับโปรแกรมประยุกต์อืน ๆ ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคํา
(Word Processing เช่น MS Word) ฐานข้อมูล Web Browser เป็ นต้นโปรแกรมประยุกต์ใช้บริ การ
จากระบบปฏิบติการและโปรแกรมประยุกต์อืน ๆส่ วนการขอและวิธีการตามแบบแผนของการ
        ั
ติดต่อกับโปรแกรมอืนด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์อืน เรี ยกว่า Application Program Interface
(API)
     Application Programคือซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมทีถูกเขียนขึCนเพือการทํางานเฉพาะอย่าง
ทีเราต้องการ เช่น งานส่ วนตัว งานทางด้านธุ รกิจ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทางธุ รกิจ
เกมส์ต่างๆ ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนตัวแปลภาษาเราอาจเรี ยกโปรแกรมประเภทนีCวา User's  ่
Program โปรแกรมประเภทนีCโดยส่ วนใหญ่มกใช้ภาษาระดับสู งในการพัฒนา เช่นภาษา C, C++,
                       ั
COBOL, PASCAL, BASIC ฯลฯ ตัวอย่างของโปรแกรมทีพัฒนาขึCนใช้ในทางธุ รกิจเช่น โปรแกรม
ระบบบัญชีจ่ายเงินเดือน (Payroll Program) โปรแกรมระบบเช่าซืC อ (Hire Purchase) โปรแกรม
ระบบสิ นค้าคงหลัง (Stock Program) ฯลฯซึ งแต่ละโปรแกรมก็จะมีเงือนไขหรื อแบบฟอร์ มที
แตกต่างกันตามความต้องการหรื อกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานทีใช้ซึงโปรแกรมประเภทนีCเรา
สามารถดัดแปลงแก้ไขเพิมเติม (Modifications) ในบางส่ วนของโปรแกรมเองได้ เพือให้ตรงกับ
ความต้องการของผูใช้งานโปรแกรมโปรแกรมเหล่านีCเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากร
          ้
ระบบ เพือทํางานต่างๆให้แก่ผใช้หลากหลายประเภท ซึ งอาจเป็ นได้ทC งบุคคล โปรแกรมหรื อเครื อง
               ู้                ั
คอมพิวเตอร์ เช่นตัวแปรภาษาต้องใช้ทรัพยากรระบบในการแปลโปรแกรมภาษาฟระดับสู งให้เป็ น
ภาษาเครื องแก่โปรแกรมเมอร์      ดังนัCนระบบปฏิบติการต้องควบคุมและประสานงานในการใช้
                           ั
ทรัพยากรระบบของผูใช้ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
            ้
62.2 เทคโนโลยีทีเกียวข้ อง
     2.2.1 Xcode
     Xcodeเป็ นเครื องมือของนักพัฒนา Apple เอาไว้สร้างแอปพลิเคชันสําหรับเครื อง Mac,
iPhone และ iPadถ้าเทียบกับเครื องมือพัฒนาของฝังไมโครซอฟท์ก็คือ Visual Studio
         Xcode IDE คือ สภาพแวดล้อมในการพัฒนาแอปพลิเคชันประกอบด้วยพืCนทีทํางาน
สําหรับเขียน Code , พืCนทีสําหรับออกแบบหน้าจอ User Interface เรี ยกว่า Interface Builder, มี
คอมไพล์เลอร์ ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งชือว่า LLVM Compiler 2.0 สามารถคอมไพล์โค้ดได้เร็ วกว่า
GCC ถึง 2 เท่าสร้างแอปพลิเคชันให้ทางานได้เร็ วขึCน มีระบบตรวจสอบโค้ดทีมีประสิ ทธิ ภาพแก้ไข
                     ํ
โค้ดทีผิดให้อตโนมัติ, มี Version Editor ทีตรวจสอบ Source Code ทัCง 2 เวอร์ ชนแบบเทียบกันหน้า
        ั                               ั
ต่อหน้าให้เห็นบรรทัดทีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ, มี Debugger Engine ทีชือว่า LLDB
สามารถ Track Code ได้ขณะทีโปรแกรมกําลังรันทดสอบอยู,่ มี Source Control ในการควบคุม
เวอร์ ชนของ Project ได้
    ั
         Instruments เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชันทีพัฒนา
เสร็ จแล้วโดยวัดการใช้งาน Memory, CPU Time, Overhead ต่างๆ
         SDK สําหรับ Mac OS X และ iOSคือ Class Library สําหรับใช้พฒนาแอปพลิเคชัน
                                        ั
แบ่งเป็ น Mac OS X และ iOS
         Xcodeมีหน้าต่างหลัก เรี ยกว่า Workspace Window เป็ นพืCนทีจัดการ Source Code,
User Interface และข้อมูลต่างๆ และมีหน้าต่างรอง เรี ยกว่า Organizer Window ใช้จดการ Project
                                         ั
และแสดง Document ทีเกียวข้องในหน้า Workspace Window จะแบ่งเป็ นส่ วนๆในแต่ละส่ วนจะมี
ชือเรี ยกตามรู ป
          รู ปที 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมXcode
7      2.2.2 Adobe Photoshop
          Adobe Photoshop คือโปรแกรมใช้สาหรับการตกแต่งภาพแก้ไขภาพ ย่อขนาด
                            ํ
เปลียนประเภทไฟล์ หรื อหลายๆ คนอาจเคยได้ยนคําว่า Retouch ภาพซึ งก็มีความหมายในแนว
                         ิ
                      ่
เดียวกัน โปรแกรม Photoshop นีCถือได้วาเป็ นโปรแกรมทีดีทีสุ ด และน่ าใช้ ทีสุ ดสําหรับการแก้ ไข
    ่
ภาพก็วาได้ เรี ยกว่า ถ้าพูดถึงการแก้ไขรู ปภาพดิจิตอล ต้องพูดถึงโปรแกรม Adobe Photoshop เลย
ทีเดียวเราสามารถเรี ยนรู ้วธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นีCได้ดวยตัวเองรับรอง คุณสามารถ
              ิ                     ้
ทีจะทําการแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรู ปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดาย พร้อมกันนีCทีขาดไม่ได้
ก็คือการใส่ ขอความประกอบลงในภาพของเรา และเนืองด้วย Adobe Photoshop มีการพัฒนา
        ้
โปรแกรมมาอย่างต่อเนือง ทําให้เราจําเป็ นต้องศึกษาคําสังต่างๆให้เข้าใจ แต่ทีสําคัญเมือคุณเรียนรู้
การใช้ คาสังในเวอร์ ชันเก่า คุณก็ยังคงสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ กบเวอร์ ชันใหม่ ๆ
     ํ                          ั

      2.2.3 Microsoft Word 2007
      Microsoft Word 2007 โปรแกรมสําหรับพิมพ์งานเอกสารทีมีผใช้งานมากทีสุ ดในโลกตัว
                                   ู้
หนึงจากบริ ษท Microsoft ซึ งเป็ นบริ ษททีผลิตโปรแกรมต่างๆ มากมายอาจสื บเนืองมาจากความ
        ั            ั
นิยมในการใช้งานโปรแกรม Windows ซึ งเป็ นระบบปฏิบติการทีเราใช้งานกันในทุกๆ เครื อง
                              ั
คอมพิวเตอร์ (เกือบทัCงโลก) ดังนัCนจึงทําให้ Microsoft Word เป็ นอีกหนึงโปรแกรมทีเราใช้งานกัน
อยูเ่ ป็ นมาตราฐานเช่นเดียวกัน Microsoft Word เป็ นหนึงโปรแกรมของโปรแกรม Suite (รวมมิตร)
ซึ งประกอบด้วยโปรแกรมหลักๆ คือ
          • Microsoft Word - งานเอกสาร

          • Microsoft Excel - งานตาราง คํานวณ

          • Microsoft PowerPoint - งานนําเสนอข้อมูล

          • Microsoft Access –งานระบบฐานข้อมูล

          • MicrosoftVisio – งานออกแบบ

      การทํางานของทุกๆ โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office สามารถเชือมโยงกันได้อย่าง
ง่ายดายทําให้เรานิยมซืCอและใช้งานโปรแกรมทัCงหมดในตระกูล Microsoft Office
8     2.2.4 MicrosoftVisio 2007
         MicrosoftVisioเป็ นโปรแกรมทีถูกสร้างขึCนมาเพือช่วยในการสร้างFlow Chart
หรื อ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทาได้ง่ายขึCน ลักษณะทีสําคัญอย่างหนึงของการสร้าง Flow
                     ํ
Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพืCนฐานต่างๆ จัดเตรี ยมไว้ให้
     ซอฟต์แวร์ Visio เป็ นซอฟต์แวร์ ทีช่วยสร้างกราฟฟิ กและแผนภูมิได้ง่ายดายอย่างมี
                      ั
ประสิ ทธิ ภาพเพืออํานวยความสะดวกให้กบองค์กรทีต้องใช้กราฟฟิ ก แผนภูมิ แผนผัง และตาราง
ต่างๆในการนําเสนองานรวมทัCงการสร้างบนเว็บไซต์Visio เป็ นเครื องมือทีเสริ มการทํางานของ
Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง ตารางแสดงโครงสร้างองค์กร แผนภูมิทาง
การตลาดตารางเวลา และอืนๆ ได้อย่างง่ายดายรวมทัCงช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการสื อสารโดยช่วย
ให้แต่ละแผนกสามารถดูแผนภูมิหรื อตารางในรู ปแบบไฟล์ทีแตกต่างกันตามต้องการได้ เช่น ไฟล์ที
ส่ งทางอี-เมล์, ระบบอินทราเน็ต และ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้นและยังช่วยให้ผจดทําเอกสารสร้างภาพ
                                    ู้ ั
                                ั
กราฟฟิ กใหม่ๆ แปลกๆ ได้สะดวกเพือเพิมสี สัน ความชัดเจนให้กบข้อมูลต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีและที
สําคัญก็คือ Visio 2000 ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารหรื อไฟล์เหล่านีCได้ถึงหนึ งเท่าตัว
          รู ปที 2.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม Visio
9
                    บทที 3
                  การออกแบบระบบ

3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
      ขัCนตอนการทํางานของ Context Diagram ส่ วนทีแสดง จุดเริ มต้นหรื อแหล่งกําเนิด
ข้อมูล และเป็ นจุดทีผูใช้โปรแกรม SPU Review ซึ งภาพบริ บทนีCจะเป็ นตัวกําหนดขอบเขตของ
           ้
ระบบ SPU Review ดังรู ปที 3.1
           รู ปที 3.1 แสดงแผนภาพบริ บท (Context Diagram)
103.2 ออกแบบลําดับและผังของระบบ
    3.2.1 ผังงานระบบ (System Flowchart)
                รู ปที 3.2 แสดงผังงานระบบ
113.2.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
     3.2.2.1 ผังงานโปรแกรมเมนู
          รู ปที 3.3 แสดงผังงานโปรแกรมเมนู
123.2.2.2 ผังงานโปรแกรม เกียวกับมหาวิทยาลัย
    รู ปที 3.4 ผังงานโปรแกรม เกียวกับมหาวิทยาลัย
133.2.2.3 ผังงานโปรแกรม สิ งอํานวยความสะดวก
   รู ปที 3.5 ผังงานโปรแกรม สิ งอํานวยความสะดวก
143.2.2.4 ผังงานโปรแกรม หลักสู ตร
      รู ปที 3.6 ผังงานโปรแกรม หลักสู ตร
153.2.2.5 ผังงานโปรแกรม แผนผังมหาวิทยาลัย
    รู ปที 3.7 ผังงานโปรแกรม แผนผังมหาวิทยาลัย
163.2.2.6 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร
     รู ปที 3.8 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร

3.2.2.7 ผังงานโปรแกรม VDO แนะนํา
     รู ปที 3.9 ผังงานโปรแกรม VDO แนะนํา
17
                    บทที 4
                 การพัฒนาโปรแกรม

    การพัฒนาระบบทีใช้ในระบบของ SPU Review นัCน ผูจดทําได้พฒนาและตรวจสอบระบบ
                           ้ั    ั
ซึ งรายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนาระบบมีดงนีC
                   ั

4.1 อุปกรณ์ และซอฟแวร์ ทีใช้
    ระบบ SPU Review มีความต้องการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ซึ ง
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการพัฒนาดังนีC

    4.1.1 รายชือซอฟแวร์ ทC งหมดทีใช้
                ั
     ชือซอฟแวร์            นํามาใช้เพือ          เลือกเพราะ
Xcode               เป็ นตัวกลางทีใช้เขียนโปรแกรม จําเป็ นต้องใช้ในการเขียน
                                โปรแกรมเพือรองรับระบบนีC
iPad Simulator          จําลอง iPadในการใช้งาน    เป็ นโปรแกรมเสมือน iPad
                 เบืCองต้น
Adobe Photoshop          ทําการตกแต่งภาพแก้ไขภาพ ย่อ สามารถทีจะทําการแก้ไขภาพ
                 ขนาด เปลียนประเภทไฟล์     ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรู ปแบบ
                                ต่างๆ
          ตารางที 4.1 ตารางแสดงซอฟแวร์ ทีใช้ในการพัฒนาระบบ
18    4.1.2 รายชือฮาร์ ดแวร์ ทC งหมดทีใช้
                 ั

    ชือฮาร์ ดแวร์          นํามาใช้เพือ           เลือกเพราะ
Computer Notebook,       สร้างพัฒนา งานแอพพลิเคชัCน    พกพา เคลือนย้ายได้สะดวก
Macbook             และออกแบบระบบ          และโปรแกรม Xcode สามารถ
                                 รันได้บนระบบปฏิบติการ Mac
                                          ั
                                 OS
อุปกรณ์เชือมต่อ Internet    เชือมต่ออินเตอร์ เน็ต      ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต
เครื อง Printer         ปริC นงานเอกสารต่างๆ       สะดวกในการปริC นเอกสาร
         ตารางที 4.2 ตารางแสดงฮาร์ ดแวร์ แวร์ ทีใช้ในการพัฒนาระบบ

4.2 การใช้ งานภายในระบบ

           หน้าหลักของระบบซึ งมีปุ่มเมนูต่างๆในการเข้าใช้ระบบโดยการกดปุ่ มต่างๆ
เพือเข้าไปยังหน้าทีเราต้องการใช้งาน
                รู ปที 4.3แสดงหน้าแรกของระบบ
19          หน้าเกียวกับมหาวิทยาลัยคือหน้าทีแสดงรายละเอียดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โดยมีTab bar เพือแสดงรายละเอียดของปรัชญา ความเป็ นมา คณะผูบริ หารและรางวัลต่างๆ
                              ้
             รู ปที 4.4 แสดงหน้าเกียวกับมหาวิทยาลัย

          หน้าสิ งอํานวยความสะดวกคือหน้าทีแสดงรายละเอียดต่างๆ ของสิ งอํานวย
ความสะดวกทีมหาวิทยาลัยมี โดยมีปุ่มกดเพือแสดงรายละเอียดของหอพัก ศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา
ในร่ ม หอสมุดกลาง ศูนย์อินเตอร์ เน็ตและศูนย์ให้คาปรึ กษา
                        ํ
             รู ปที 4.5 แสดงหน้าสิ งอํานวยความสะดวก
20          หน้าหลักสู ตรคือหน้าทีแสดงรายละเอียดของคณะและสาขาต่างๆ ที
มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน ซึ งจะมีปุ่มเพือแสดงรายละเอียดของคณะและสาขาต่างๆ
               รู ปที 4.6 แสดงหน้าหลักสู ตร

          หน้าแผนทีมหาวิทยาลัยคือหน้าทีแสดงแผนทีของในการเดินทางมา
มหาวิทยาลัย โดยจะมีปุ่มเพือแสดงรู ปแผนที
             รู ปที 4.7 แสดงหน้าแผนผังมหาวิทยาลัย
21           ข่าวสารคือหน้าทีแสดงข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรื อการรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยจะมีข่าวสารอัพเดทตลอด
              รู ปที 4.8 แสดงหน้าข่าวสารมหาวิทยาลัย

           Videoแนะนําคือหน้าทีแสดงวิดีโอเพือทําการแนะนํามหาวิทยาลัย จะเป็ นปุ่ ม
เพือแสดงวิดีโออย่างเดียวเท่านัCน
               รู ปที 4.9 แสดงหน้า Video แนะนํา
22         การรับสมัครเรี ยนคือหน้าทีแสดงการรับสมัครเรี ยนทีมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
เพือความสะดวกในการรับสมัครเรี ยนของระบบมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
             รู ปที 4.10 แสดงหน้าการรับสมัครเรี ยน
23                       บทที 5

               ปัญหา ข้ อเสนอแนะ และสรุ ปโครงงาน

5.1 ปัญหา

    5.1.1 ปั ญหาในการทําโครงงานนีC เนืองจากผูจดทําโครงงานนีCมีความรู ้ความเข้าใจใน
                        ้ั
         เรื องของการใช้งานโปรแกรม XCode ค่อนข้างน้อยและเป็ นโปรแกรมทีออกมา
         ใหม่เลยหาทีปรึ กษายาก เลยทําให้เกิดการติดขัดเพราะต้องใช้เวลาในการศึกษา
         โปรแกรมนานขึCน

    5.1.2 การออกแบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเพือเรี ยกใช้งาน มีความขัดแย้งกับการทํา
         โปรแกรมมาก ทําให้ตองปรับเปลียนแก้ไขอยูบ่อยครัCง
                  ้          ่

    5.1.3 เนืองจากในการจัดทําเอกสารนัCนต้องเน้นในเรื องของความถูกต้องเป็ นอย่างมาก
         ในการจัดการเอกสารจึงมีขอผิดพลาดหลายครัCงทําให้ตองกลับมาแก้ไขเอกสาร
                     ้            ้
         ใหม่

                                      ่
    5.1.4 ผูจดทําไม่มีความเชียวชาญในการเขียนโปรแกรม ต้องอาศัยการศึกษาอยูอีกมาก
        ้ั
         เพือใช้ในการจัดทําโครงงาน

5.2 ข้ อเสนอแนะ

    แอพพลิเคชันทีได้จดทําเป็ นแอพพลิเคชันบน iPad จัดทําขึCนเพือนําเสนอมหาวิทยาลัยศรี
            ั
ปทุม เพือให้ผตองการศึกษาต่อหรื อบุคคลทัวไปเข้ามาดูความทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดย
       ู้ ้
จะมีการนําเสนอทุกๆอย่างเกียวกับมหาวิทยาลัยและการสมัครเรี ยนผ่านแอพพลิเคชันตัวนีCได้ทนที
                                          ั

5.3 สรุ ปโครงงาน

    ระบบสามารถดูความทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมและสามารถสมัครเรี ยนผ่าน
แอพพลิเคชันนีCได้ทนทีเลย โดยจะมีรายละเอียดต่างๆเกียวกับการศึกษาไว้ครบถ้วน เพือความ
         ั
สะดวกในการเลือกทีจะศึกษาและความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
24                    บรรณานุกรม
ภาษาไทย
http://www.macfeteria.com/tutorial/
http://adayd3sign.wordpress.com/iphone-tutorials/
http://idevthai.com/xcode4/
http://programminginios.blogspot.com/2012/06/basic-xcode-programming-table-view.html
http://www.aspgod.com/xcode/ios-tutorial-uiwebview-and-uinavigationcontroller-onxcode.
html
ภาษาอังกฤษ
Beginning Xcode (Programmer to Programmer) James Bucanek
Programming in Objective-C, Fourth Edition Stephen G. Kochan
http://stackoverflow.com/questions
http://xcodebook.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LtJl799MFA0
http://slashusr.wordpress.com/2012/07/27/os-x-mountain-lion-need-to-reinstall-xcodecommand-
line-tools/
http://www.youtube.com/watch?v=yMjvql0hk38
25
ภาคผนวก
26                    ภาคผนวก ก

                  คู่มือการติดตัMงระบบ

    Xcodeเป็ นเครื องมือของนักพัฒนา Apple เอาไว้สร้างแอปพลิเคชันสําหรับเครื อง Mac,
iPhone และ iPadถ้าเทียบกับเครื องมือพัฒนาของฝังไมโครซอฟท์ก็คือ Visual Studio

    1.ขัCนตอนการดาวน์โหลดไฟล์ Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3

        1.1ไปที http://developer.apple.com >กดที iOSDev Center
          รู ปที ก.1 ดาวน์โหลดไฟล์ Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3
27 1.2 กด Log in เพือเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์
             รู ปที ก.2 ขัCนตอนการเข้าระบบ

1.3 สําหรับใครทีมี apple id อยูแล้วก็กรอกได้เลยครับ แต่ถาไม่มีก็ join now ก่อนครับ
                ่            ้
              รู ปที ก.3 ขัCนตอนการ Log in
281.4 คลิŒกที Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3
         รู ปที ก.4 ขัCนตอนการเลือกไฟล์ดาวน์โหลด

1.5 การดาวน์โหลด
            รู ปที ก.5 ขัCนตอนการดาวน์โหลด
292.การติดตัCง Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3

    2.1 หลังจากดาวน์โหลดเสร็ จสิC นให้ double click ที
    xcode_3.2.6_and_ios_sdk_4.3_final.dmg > double click อีกครัCงที Xcode and iOS SDK
    เพือทําการติดตัCง
                 รู ปที ก.6 ขัCนตอนการเปิ ดไฟล์

    2.2 กด Continue
               รู ปที ก.7 ขัCนตอนการยืนยันการติดตัCง
302.3 เริ มเข้าสู่ ขC นตอนการติดตัCง กด Continue
          ั
              รู ปที ก.8 ขัCนตอนการติดตัCงที1

2.4 กด Continue
              รู ปที ก.9 ขัCนตอนการติดตัCงที2
312.5 กด Agree
         รู ปที ก.10 ขัCนตอนการติดตัCงที3

2.6 กด Continue
         รู ปที ก.11 ขัCนตอนการติดตัCงที4

2.7 กด Agree
         รู ปที ก.12 ขัCนตอนการติดตัCงที5
322.8 เลือก disk สําหรับลง
           ลง>จากนัCนกด Continue
            รู ปที ก.13 ขัCนตอนการติดตัCงที6

2.9 กด Continue
            รู ปที ก.14 ขัCนตอนการติดตัCงที7
332.10 กด Install
            รู ปที ก.15 ขัCนตอนการติดตัCงที8

2.11 ใส่ username ,password
            รู ปที ก.16 ขัCนตอนการติดตัCงที9
342.12 เริ มดําเนินการติดตัCง
             รู ปที ก.17 ขัCนตอนการติดตัCงที10

2.13 ติดตัCงเสร็ จ เรี ยบร้อยครับ กด Close
            รู ปที ก.18 ขัCนตอนการติดตัCงเสร็ จสิC น
35                  ประวัติผ้ ูจัดทําโครงงาน
     นายธนภัทร สุ ขแก้ว เกิดวันที 22 สิ งหาคม 2531 เกิดทีจังหวัดสงขลา
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียวิชาชีพบัตรทีโรงเรี ยนช่างกลภาคใต้
เทคโนโลยี และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารคณะสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เมือปี พ.ศ. 2551
ปั จจุบนอาศัยอยู่ บ้านเลขที 115 ถนนชักพระ ตําบลควนลัง
    ั
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เบอร์ โทรศัพท์ 084-198-0405     นายกฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ เกิดวันที 12 มกราคม 2529 ทีจังหวัดฉะเชิงเทรา
สําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมต้นและมัธยมปลายที
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมือปี พ.ศ. 2547
และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารคณะสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เมือปี พ.ศ. 2551 ปั จจุบนอาศัยอยู่ บ้านเลขที 293
                       ั
 ถนน ศุขประยรู ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเรา
เบอร์ โทรศัพท์ 081-806-7985

More Related Content

What's hot

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]Kull Ch.
 
รูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บทรูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บทKannika Kerdsiri
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
 
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5Nontagan Lertkachensri
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดBio Beau
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานSiriporn Kusolpiamsuk
 
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงBoomCNC
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5kessara61977
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Sarocha Makranit
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)Kruthai Kidsdee
 
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาAttaporn Ninsuwan
 

What's hot (20)

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
รูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บทรูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บท
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
ปก
ปกปก
ปก
 
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
โครงงาน Is-กลุ่มสบู่-1-5
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
 
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 

Similar to รูปเล่มวิชาโครงงาน

รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”Justice MengKing
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์Mintra Pudprom
 
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์KaRn Tik Tok
 
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์Soldic Kalayanee
 
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55RMUTT
 
Co-operative Eduction in SUT
Co-operative Eduction in SUTCo-operative Eduction in SUT
Co-operative Eduction in SUTb4870579
 
ใบความรู้โครงงาน 1
ใบความรู้โครงงาน 1ใบความรู้โครงงาน 1
ใบความรู้โครงงาน 1LDP CPALL
 
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายในPrachoom Rangkasikorn
 
รายงาน
รายงานรายงาน
รายงานThank Chiro
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554macnetic
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์cartoon656
 
ป๊อก 5555
ป๊อก 5555 ป๊อก 5555
ป๊อก 5555 aonaon080
 
โครงการส่ง
 โครงการส่ง โครงการส่ง
โครงการส่ง23082537
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้วThank Chiro
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 

Similar to รูปเล่มวิชาโครงงาน (20)

รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ใบงานที่ 8 โครงงานประเภท การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
Co-operative Eduction in SUT
Co-operative Eduction in SUTCo-operative Eduction in SUT
Co-operative Eduction in SUT
 
ใบความรู้โครงงาน 1
ใบความรู้โครงงาน 1ใบความรู้โครงงาน 1
ใบความรู้โครงงาน 1
 
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
 
รายงาน
รายงานรายงาน
รายงาน
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ป๊อก 5555
ป๊อก 5555 ป๊อก 5555
ป๊อก 5555
 
โครงการส่ง
 โครงการส่ง โครงการส่ง
โครงการส่ง
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 
P5202240039
P5202240039P5202240039
P5202240039
 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ววิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง32101 แก้ไขแล้ว
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 

More from AjBenny Pong

ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงานผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงานวิชาโครงงาน
วิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
 

More from AjBenny Pong (12)

ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงานผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงานวิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 

รูปเล่มวิชาโครงงาน

 • 1. แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) โดย 1. นาย ธนภัทร สุ ขแก้ว รหัส 51018481 2. นาย กฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ รหัส 51049262 โครงการนีCเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์บณฑิต ั ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม พ.ศ. 2555
 • 2. ก มหาวิทยาลัยศรี ปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงาน ของ นาย ธนภัทร สุ ขแก้ว รหัส 51018481 นาย กฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ รหัส 51049262 เรื อง แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) ได้รับตรวจสอบและอนุมติให้เป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณฑิต ั ั สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เมือวันที 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 ประธานกรรมการ ( ) กรรมการ ( ) อาจารย์ทีปรึ กษา ( ) กรรมการและเลขานุการ ( )
 • 3. ข บทคัดย่ อ โปรแกรมแอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) โดย 1.นาย ธนภัทร สุ ขแก้ว รหัส 51018481 2.นาย กฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ รหัส 51049262 อาจารย์ ทีปรึกษา อาจารย์ ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร ในปั จจุบนนัCนเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึงในการใช้ชีวตประจําวันเป็ นอย่างมากโดยจะ ั ิ เห็นได้ตามผูคนในปั จุจบันที นําเทคโนโลยีมาใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย โดยทีอุปกรณ์เหล่านัCนก็จะมีทC ง ้ ั SmartPhone , Tablet โดยทีเป็ นทีนิยมอย่างมากคือ iPhone และ iPad ของ บริ ษท Apple ทีมีการใช้งานที ั ง่ายและมี Application ให้เลือกใช้อย่างมากมาย จึงเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดการพัฒนา Application ที สามารถเข้าถึงระบบแนะนํามหาวิทยาลัยบน iPad ได้ง่ายและสะดวกเพียงแค่มีอุปกรณ์ดงทีกล่าวไว้ ั ข้างต้น แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) ได้ถูกพัฒนาขึCน โดย ผูใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้เพียงแค่มี iPad โดยสามารถเข้าดูความทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ้ และสามารถสมัครเรี ยนได้ทนที สะดวกรวดเร็ ว จึงทําให้สามารถดูข่าวสารต่างๆ ได้ตลอดเวลาเพียงแค่ ั เข้าไปทีแอพพลิเคชันเท่านัCนเอง ผูจดทําได้สนใจการนําเสนอทางด้านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple จึงทําให้มีการได้เริ ม ้ั พัฒนาระบบ โปรแกรมแอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) ขึCน เพือ ความสะดวกสบายในการใช้งานและเพือทําให้การใช้งานนัCนมีใช้ได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
 • 4. กิตติกรรมประกาศ การจัดทํา แอพพลิเคชันแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุม (SPU Review Application) นัCน จะต้องจําเป็ นในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาหลากหลายโปรแกรมหลายหลายภาษาซึ งในการ พัฒนานัCนได้รับความช่วยเหลือ แนะนําจากบุคคลอืนหลายคน เพือให้การพัฒนาเป็ นไปได้อย่าง สมบูรณ์ ผูจดทําขอขอบพระคุณมาใน ณ โอกาศนีC ้ั ทางผูจดทําโครงงาน โปรแกรมแอพพลิเคชันการเรี ยนรู ้ สําหรับ iPad ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ้ั อุดมศักดิ จันทรทาโพ อาจารย์ทีปรึ กษาโครงงาน และอาจารย์ ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร อาจารย์ที ปรึ กษาโครงงาน ทีให้คาแนะนําต่างๆและให้ขอมูลทีใช้สาหรับจัดทําและพัฒนาโปรแกรม และ ํ ้ ํ ข้อมูลการจัดทําเอกสารร่ วมไปทัCงให้คาแนะนําในการเข้าสอบและการพิเซนต์โครงงาน และ ํ ขอขอบคุณผูทีมีส่วนเกียวข้องกับโปรแกรมแอพพลิเคชันการเรี ยนรู ้ สําหรับ iPad สําเร็ จลุล่วงไป ้ ด้วยดี
 • 5. คํานํา ปั จจุบนเทคโนโลยีแท็บเลตอย่าง iPadได้เข้ามามีบทบาทในชีวตประจําวันของเราอย่างมาก ั ิ การจะทําให้เทคโนโลยีอย่าง iPad ได้ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็ตองมีสิงทีเรี ยกว่า Application ้ โดยเทคโนโลยีนC ีได้ถูกนํามาใช้งานในเมือไม่นานมานีC จึงทําให้เกิด Application iPad ใหม่ๆอย่าง ต่อเนืองและเป็ นแอปพลิเคชันทีเกิดมาใหม่จึงทําให้มีผให้ความสนใจใน Application iPad นีCอย่าง ู้ มากในปั จจุบนและแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว การทีจะให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้เรื องราวหรื อความ ั เป็ นมาเป็ นไปภายในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม การประชาสัมพันธ์ของคณะต่างๆ ข่าวคราวเกียวกับ การศึกษาและหลักสู ตรต่างๆ ทีน่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Application นีCทางคณะผูจดทําจึงได้มี ้ั ความคิดทีจะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในรู ปแบบของ Application iPad จึงมีความสะดวกในการ แนะนํามหาวิทยาลัยมากยิงขึCนและมีความทันสมัยในรู ปแบบการนําเสนอ เพือให้ตรงกับความ ต้องการของผูใช้งาน ้ จากอดีตทีผ่านมา Application iPad ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง และได้มีการเพิมลูกเล่น ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา ทําให้มนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทัCงนีCก็เพือ ั ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผทีจะเข้ามาใช้งานหรื อสนใจทีจะมาศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ู้ ทําให้สามารถรับรู ้เรื องราวหรื อข่าวสารและบรรยากาศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้อย่าง รวดเร็ วและประหยัดเวลามากขึCน ผูจดทํา ้ั กันยายน 2555
 • 6. สารบัญ หน้ า หน้าอนุมติ ั ก บทคัดย่อ ข กิตติกรรมประกาศ ค คํานํา ง สารบัญ จ สารบัญรู ป ช สารบัญตาราง ญ บทที 1 บทนํา 1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา 1 2. วัตถุประสงค์การศึกษา 2 3. ขอบเขตการศึกษา 2 4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 2 5. แผนการดําเนิ นงาน 3 6. เครื องมือทีคาดว่าจะต้องใช้ 4 บทที 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง 1. ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้อง 5 2. เทคโนโลยีทีเกียวข้อง 6 บทที 3 การออกแบบระบบ 1. แผนภาพบริ บท (Context Diagram) 9 2. ออกแบบลําดับและผังของระบบ 10
 • 7. สารบัญ(ต่ อ) หน้ า บทที 4 การพัฒนาโปรแกรม 1. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทีใช้ 17 2. การใช้งานภายในระบบ 18 บทที 5 ปั ญหา ข้อเสนอแนะ และสรุ ปโครงงาน 1. ปั ญหา 23 2. ข้อเสนอแนะ 23 3. สรุ ปโครงงาน 23 บรรณานุกรม 24 ภาคผนวก 26 ประวัติผจดทาโครงงาน ู้ ั 35
 • 8. สารบัญภาพ รู ปที หน้ า 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมXcode 6 2.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม Visio 8 3.1 แสดงแผนภาพบริ บท (Context Diagram) 9 3.2 แสดงผังงานระบบ 10 3.3 แสดงผังงานโปรแกรมเมนู 11 3.4 ผังงานโปรแกรม เกียวกับมหาวิทยาลัย 12 3.5 ผังงานโปรแกรม สิ งอํานวยความสะดวก 13 3.6 ผังงานโปรแกรม หลักสู ตร 14 3.7 ผังงานโปรแกรม แผนผังมหาวิทยาลัย 15 3.8 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร 15 3.9 ผังงานโปรแกรม VDO แนะนํา 16 3.8 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร 17 4.3 แสดงหน้าแรกของระบบ 18 4.4 แสดงหน้าเกียวกับมหาวิทยาลัย 19 4.5 แสดงหน้าสิ งอํานวยความสะดวก 19 4.6 แสดงหน้าหลักสู ตร 20 4.7 แสดงหน้าแผนผังมหาวิทยาลัย 20 4.8 แสดงหน้าข่าวสารมหาวิทยาลัย 21 4.9 แสดงหน้า Video แนะนํา 21 4.10 แสดงหน้าการรับสมัครเรี ยน 22 ก.1 ดาวน์โหลดไฟล์ Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3 26 ก.2 ขัCนตอนการเข้าระบบ 27 ก.3 ขัCนตอนการ Log in 27 ก.4 ขัCนตอนการเลือกไฟล์ดาวน์โหลด 28 ก.5 ขัCนตอนการดาวน์โหลด 28 ก.6 ขัCนตอนการเปิ ดไฟล์ 29
 • 9. สารบัญภาพ (ต่ อ) รู ปที หน้ า ก.7 ขัCนตอนการยืนยันการติดตัCง 29 ก.8 ขัCนตอนการยืนยันการติดตัCง 29 ก.9 ขัCนตอนการติดตัCงที1 30 ก.10 ขัCนตอนการติดตัCงที2 30 ก.11 ขัCนตอนการติดตัCงที3 31 ก.12 ขัCนตอนการติดตัCงที4 31 ก.13 ขัCนตอนการติดตัCงที5 31 ก.14 ขัCนตอนการติดตัCงที6 32 ก.15 ขัCนตอนการติดตัCงที7 32 ก.16 ขัCนตอนการติดตัCงที8 33 ก.17 ขัCนตอนการติดตัCงที9 33 ก.18 ขัCนตอนการติดตัCงเสร็ จสิC น 34
 • 10. สารบัญตาราง ตารางที หน้ า 1.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน 3 4.1 ตารางแสดงรายชือซอฟต์แวร์ ทC งหมดทีใช้ ั 17 4.2 ตารางแสดงรายชือฮาร์ ดแวร์ ทC งหมดทีใช้ ั 18
 • 11. 1 บทที 1 บทนํา 1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา ปั จจุบนเทคโนโลยีแท็บเลตอย่าง iPadได้เข้ามามีบทบาทในชีวตประจําวันของเราอย่างมาก ั ิ การจะทําให้เทคโนโลยีอย่าง iPadได้ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็ตองมีสิงทีเรี ยกว่า ้ Application โดยเทคโนโลยีนC ีได้ถูกนํามาใช้งานในเมือไม่นานมานีCจึงทําให้เกิด Application iPadใหม่ๆอย่างต่อเนื องและเป็ นแอปพลิเคชันทีเกิดมาใหม่จึงทําให้มีผให้ความสนใจใน ู้ Application iPad นีCอย่างมากในปั จจุบนและแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว ั การทีจะให้บุคคลภายนอกได้รับรู ้เรื องราวหรื อความเป็ นมาเป็ นไปภายในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม การประชาสัมพันธ์ของคณะต่างๆ ข่าวคราวเกียวกับการศึกษาและหลักสู ตรต่างๆ ที น่าสนใจด้วยเทคโนโลยี Application นีCทางคณะผูจดทําจึงได้มีความคิดทีจะประชาสัมพันธ์ ้ั มหาวิทยาลัยในรู ปแบบของ ApplicationiPadจึงมีความสะดวกในการแนะนํามหาวิทยาลัยมาก ยิงขึCนและมีความทันสมัยในรู ปแบบการนําเสนอ เพือให้ตรงกับความต้องการของผูใช้งาน ้ จากอดีตทีผ่านมา ApplicationiPadได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง และได้มีการเพิมลูกเล่น ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลา ทําให้มนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทัCงนีCก็ ั เพือช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผทีจะเข้ามาใช้งานหรื อสนใจทีจะมาศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัย ู้ ศรี ปทุม ทําให้สามารถรับรู ้เรื องราวหรื อข่าวสารและบรรยากาศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้อย่างรวดเร็ วและประหยัดเวลามากขึCน
 • 12. 2 1.2 วัตถุประสงค์ การศึกษา 1.2.1 เพือแนะนํามหาวิทยาลัยศรี ปทุมในรู ปแบบโปรแกรมบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เป็ นการ เพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในอีกรู ปแบบหนึง 1.2.2 เพืออํานวยความสะดวกในช่องทางการสื อสารกับผูทีสนใจทีจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ้ 1.2.3 เพือประหยัดเวลาในการเดินทางมามหาวิทยาลัย ทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึCน 1.3 ขอบเขตการศึกษา ผูใช้งาน ้ - ดูความเป็ นมาของทางมหาวิทยาลัย - ดูแผนทีในมหาวิทยาลัย - ดูเนืC อหาทีเกียวกับคณะและสาขาวิชา - หลักสู ตรทีเปิ ดสอน - ได้รู้เกียวกับทุนการศึกษาทีมีในมหาวิทยาลัย - สิ งอํานวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย - ดูVDO แนะนําเกียวกับมหาวิทยาลัย - ได้รู้เกียวกับรางวัลต่างๆของมหาวิทยาลัย - ได้รู้รูปแบบการแต่งกายของนักศึกษา - ดูผลงานเด่นของแต่ละคณะ - ดูสถานทีรับสมัคร - สามารถสมัครเรี ยนได้ - แนะนําบุคลากรทีสําคัญ - ได้เห็นความทันสมัยในอาคาร 40 ปี - แสดงภาพแบบ Paronamaแบบ 360 องศา 1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ 1.4.1 บุคคลภายนอกได้รับรู ้ถึงเรื องราวข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยได้ 1.4.2 มีผสนใจทีจะเข้ามาทําการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย ู้ 1.5 แผนการดําเนินงาน 1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีทีใช้ 1.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
 • 13. 3 1.5.3 วิเคราะห์ขอมูล ้ 1.5.4 ออกแบบระบบงาน 1.5.5พัฒนาระบบงาน 1.5.5.1 การเขียนโปรแกรม 1.5.5.2 การทดสอบระบบ 1.5.6ทดสอบระบบApplication 1.5.7จัดทําเอกสารประกอบ ตารางการดําเนินงาน ตารางที 1.1 ตารางแสดงแผนการดําเนิ นการ ระยะเวลา กิจกรรม พฤษภาคม 2555 กุมภาพันธ์2555 กรกฎาคม2555 มิถุนายน 2555 สิ งหาคม 2555 กันยายน2555 เมษายน 2555 มกราคม2555 มีนาคม 2555 1. ศึกษาทฤษฎี 2. รวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ขอมูล ้ 4. ออกแบบโปรแกรม 5. พัฒนาทดสอบ 6. ทดสอบติดตัCงระบบ 7. จัดทําเอกสาร
 • 14. 4 1.6 เครื องมือทีคาดว่ าจะต้ องใช้ 1.6.1 อุปกรณ์ 1.6.1.1 Computer Notebook 1เครื อง 1.6.1.2 Macbook 1 เครื อง 1.6.1.3 อุปกรณ์เชือมต่อ Internet 1.6.1.4 เครื อง Printer 1.6.1.5 iPad 1.6.2 ซอฟต์แวร์ 1.6.2.1 XCode 1.6.2.2 Adobe Photoshop 1.6.2.3 MySQL 1.6.2.4 Pano2VR 1.6.2.5Microsoft office 2007 1.6.2.6 Microsoft Visio 2007
 • 15. 5 บทที 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้ อง 2.1 ทฤษฎีและเอกสารทีเกียวข้ อง Application ในเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการใช้เทคโนโลยีระบบหรื อผลิตภัณฑ์คาศัพท์ ํ Application เป็ นคําย่อของ Application Program หรื อโปรแกรมประยุกต์ ซึ งโปรแกรมประยุกต์เป็ น โปรแกรมทีได้รับการออกแบบให้ทางานด้วยหน้าทีทีเจาะจงโดยตรงสําหรับผูใช้ หรื อในบางกรณี ํ ้ สําหรับโปรแกรมประยุกต์อืน ๆ ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing เช่น MS Word) ฐานข้อมูล Web Browser เป็ นต้นโปรแกรมประยุกต์ใช้บริ การ จากระบบปฏิบติการและโปรแกรมประยุกต์อืน ๆส่ วนการขอและวิธีการตามแบบแผนของการ ั ติดต่อกับโปรแกรมอืนด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์อืน เรี ยกว่า Application Program Interface (API) Application Programคือซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมทีถูกเขียนขึCนเพือการทํางานเฉพาะอย่าง ทีเราต้องการ เช่น งานส่ วนตัว งานทางด้านธุ รกิจ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทางธุ รกิจ เกมส์ต่างๆ ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนตัวแปลภาษาเราอาจเรี ยกโปรแกรมประเภทนีCวา User's ่ Program โปรแกรมประเภทนีCโดยส่ วนใหญ่มกใช้ภาษาระดับสู งในการพัฒนา เช่นภาษา C, C++, ั COBOL, PASCAL, BASIC ฯลฯ ตัวอย่างของโปรแกรมทีพัฒนาขึCนใช้ในทางธุ รกิจเช่น โปรแกรม ระบบบัญชีจ่ายเงินเดือน (Payroll Program) โปรแกรมระบบเช่าซืC อ (Hire Purchase) โปรแกรม ระบบสิ นค้าคงหลัง (Stock Program) ฯลฯซึ งแต่ละโปรแกรมก็จะมีเงือนไขหรื อแบบฟอร์ มที แตกต่างกันตามความต้องการหรื อกฏเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานทีใช้ซึงโปรแกรมประเภทนีCเรา สามารถดัดแปลงแก้ไขเพิมเติม (Modifications) ในบางส่ วนของโปรแกรมเองได้ เพือให้ตรงกับ ความต้องการของผูใช้งานโปรแกรมโปรแกรมเหล่านีCเป็ นตัวกําหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากร ้ ระบบ เพือทํางานต่างๆให้แก่ผใช้หลากหลายประเภท ซึ งอาจเป็ นได้ทC งบุคคล โปรแกรมหรื อเครื อง ู้ ั คอมพิวเตอร์ เช่นตัวแปรภาษาต้องใช้ทรัพยากรระบบในการแปลโปรแกรมภาษาฟระดับสู งให้เป็ น ภาษาเครื องแก่โปรแกรมเมอร์ ดังนัCนระบบปฏิบติการต้องควบคุมและประสานงานในการใช้ ั ทรัพยากรระบบของผูใช้ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ้
 • 16. 6 2.2 เทคโนโลยีทีเกียวข้ อง 2.2.1 Xcode Xcodeเป็ นเครื องมือของนักพัฒนา Apple เอาไว้สร้างแอปพลิเคชันสําหรับเครื อง Mac, iPhone และ iPadถ้าเทียบกับเครื องมือพัฒนาของฝังไมโครซอฟท์ก็คือ Visual Studio Xcode IDE คือ สภาพแวดล้อมในการพัฒนาแอปพลิเคชันประกอบด้วยพืCนทีทํางาน สําหรับเขียน Code , พืCนทีสําหรับออกแบบหน้าจอ User Interface เรี ยกว่า Interface Builder, มี คอมไพล์เลอร์ ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งชือว่า LLVM Compiler 2.0 สามารถคอมไพล์โค้ดได้เร็ วกว่า GCC ถึง 2 เท่าสร้างแอปพลิเคชันให้ทางานได้เร็ วขึCน มีระบบตรวจสอบโค้ดทีมีประสิ ทธิ ภาพแก้ไข ํ โค้ดทีผิดให้อตโนมัติ, มี Version Editor ทีตรวจสอบ Source Code ทัCง 2 เวอร์ ชนแบบเทียบกันหน้า ั ั ต่อหน้าให้เห็นบรรทัดทีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ, มี Debugger Engine ทีชือว่า LLDB สามารถ Track Code ได้ขณะทีโปรแกรมกําลังรันทดสอบอยู,่ มี Source Control ในการควบคุม เวอร์ ชนของ Project ได้ ั Instruments เป็ นเครื องมือทีใช้ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิเคชันทีพัฒนา เสร็ จแล้วโดยวัดการใช้งาน Memory, CPU Time, Overhead ต่างๆ SDK สําหรับ Mac OS X และ iOSคือ Class Library สําหรับใช้พฒนาแอปพลิเคชัน ั แบ่งเป็ น Mac OS X และ iOS Xcodeมีหน้าต่างหลัก เรี ยกว่า Workspace Window เป็ นพืCนทีจัดการ Source Code, User Interface และข้อมูลต่างๆ และมีหน้าต่างรอง เรี ยกว่า Organizer Window ใช้จดการ Project ั และแสดง Document ทีเกียวข้องในหน้า Workspace Window จะแบ่งเป็ นส่ วนๆในแต่ละส่ วนจะมี ชือเรี ยกตามรู ป รู ปที 2.1 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรมXcode
 • 17. 7 2.2.2 Adobe Photoshop Adobe Photoshop คือโปรแกรมใช้สาหรับการตกแต่งภาพแก้ไขภาพ ย่อขนาด ํ เปลียนประเภทไฟล์ หรื อหลายๆ คนอาจเคยได้ยนคําว่า Retouch ภาพซึ งก็มีความหมายในแนว ิ ่ เดียวกัน โปรแกรม Photoshop นีCถือได้วาเป็ นโปรแกรมทีดีทีสุ ด และน่ าใช้ ทีสุ ดสําหรับการแก้ ไข ่ ภาพก็วาได้ เรี ยกว่า ถ้าพูดถึงการแก้ไขรู ปภาพดิจิตอล ต้องพูดถึงโปรแกรม Adobe Photoshop เลย ทีเดียวเราสามารถเรี ยนรู ้วธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นีCได้ดวยตัวเองรับรอง คุณสามารถ ิ ้ ทีจะทําการแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรู ปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดาย พร้อมกันนีCทีขาดไม่ได้ ก็คือการใส่ ขอความประกอบลงในภาพของเรา และเนืองด้วย Adobe Photoshop มีการพัฒนา ้ โปรแกรมมาอย่างต่อเนือง ทําให้เราจําเป็ นต้องศึกษาคําสังต่างๆให้เข้าใจ แต่ทีสําคัญเมือคุณเรียนรู้ การใช้ คาสังในเวอร์ ชันเก่า คุณก็ยังคงสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ กบเวอร์ ชันใหม่ ๆ ํ ั 2.2.3 Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2007 โปรแกรมสําหรับพิมพ์งานเอกสารทีมีผใช้งานมากทีสุ ดในโลกตัว ู้ หนึงจากบริ ษท Microsoft ซึ งเป็ นบริ ษททีผลิตโปรแกรมต่างๆ มากมายอาจสื บเนืองมาจากความ ั ั นิยมในการใช้งานโปรแกรม Windows ซึ งเป็ นระบบปฏิบติการทีเราใช้งานกันในทุกๆ เครื อง ั คอมพิวเตอร์ (เกือบทัCงโลก) ดังนัCนจึงทําให้ Microsoft Word เป็ นอีกหนึงโปรแกรมทีเราใช้งานกัน อยูเ่ ป็ นมาตราฐานเช่นเดียวกัน Microsoft Word เป็ นหนึงโปรแกรมของโปรแกรม Suite (รวมมิตร) ซึ งประกอบด้วยโปรแกรมหลักๆ คือ • Microsoft Word - งานเอกสาร • Microsoft Excel - งานตาราง คํานวณ • Microsoft PowerPoint - งานนําเสนอข้อมูล • Microsoft Access –งานระบบฐานข้อมูล • MicrosoftVisio – งานออกแบบ การทํางานของทุกๆ โปรแกรมในตระกูล Microsoft Office สามารถเชือมโยงกันได้อย่าง ง่ายดายทําให้เรานิยมซืCอและใช้งานโปรแกรมทัCงหมดในตระกูล Microsoft Office
 • 18. 8 2.2.4 MicrosoftVisio 2007 MicrosoftVisioเป็ นโปรแกรมทีถูกสร้างขึCนมาเพือช่วยในการสร้างFlow Chart หรื อ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทาได้ง่ายขึCน ลักษณะทีสําคัญอย่างหนึงของการสร้าง Flow ํ Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพืCนฐานต่างๆ จัดเตรี ยมไว้ให้ ซอฟต์แวร์ Visio เป็ นซอฟต์แวร์ ทีช่วยสร้างกราฟฟิ กและแผนภูมิได้ง่ายดายอย่างมี ั ประสิ ทธิ ภาพเพืออํานวยความสะดวกให้กบองค์กรทีต้องใช้กราฟฟิ ก แผนภูมิ แผนผัง และตาราง ต่างๆในการนําเสนองานรวมทัCงการสร้างบนเว็บไซต์Visio เป็ นเครื องมือทีเสริ มการทํางานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง ตารางแสดงโครงสร้างองค์กร แผนภูมิทาง การตลาดตารางเวลา และอืนๆ ได้อย่างง่ายดายรวมทัCงช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการสื อสารโดยช่วย ให้แต่ละแผนกสามารถดูแผนภูมิหรื อตารางในรู ปแบบไฟล์ทีแตกต่างกันตามต้องการได้ เช่น ไฟล์ที ส่ งทางอี-เมล์, ระบบอินทราเน็ต และ อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้นและยังช่วยให้ผจดทําเอกสารสร้างภาพ ู้ ั ั กราฟฟิ กใหม่ๆ แปลกๆ ได้สะดวกเพือเพิมสี สัน ความชัดเจนให้กบข้อมูลต่างๆ ได้เป็ นอย่างดีและที สําคัญก็คือ Visio 2000 ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเอกสารหรื อไฟล์เหล่านีCได้ถึงหนึ งเท่าตัว รู ปที 2.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอของโปรแกรม Visio
 • 19. 9 บทที 3 การออกแบบระบบ 3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ขัCนตอนการทํางานของ Context Diagram ส่ วนทีแสดง จุดเริ มต้นหรื อแหล่งกําเนิด ข้อมูล และเป็ นจุดทีผูใช้โปรแกรม SPU Review ซึ งภาพบริ บทนีCจะเป็ นตัวกําหนดขอบเขตของ ้ ระบบ SPU Review ดังรู ปที 3.1 รู ปที 3.1 แสดงแผนภาพบริ บท (Context Diagram)
 • 20. 10 3.2 ออกแบบลําดับและผังของระบบ 3.2.1 ผังงานระบบ (System Flowchart) รู ปที 3.2 แสดงผังงานระบบ
 • 21. 11 3.2.2 ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) 3.2.2.1 ผังงานโปรแกรมเมนู รู ปที 3.3 แสดงผังงานโปรแกรมเมนู
 • 22. 12 3.2.2.2 ผังงานโปรแกรม เกียวกับมหาวิทยาลัย รู ปที 3.4 ผังงานโปรแกรม เกียวกับมหาวิทยาลัย
 • 23. 13 3.2.2.3 ผังงานโปรแกรม สิ งอํานวยความสะดวก รู ปที 3.5 ผังงานโปรแกรม สิ งอํานวยความสะดวก
 • 24. 14 3.2.2.4 ผังงานโปรแกรม หลักสู ตร รู ปที 3.6 ผังงานโปรแกรม หลักสู ตร
 • 25. 15 3.2.2.5 ผังงานโปรแกรม แผนผังมหาวิทยาลัย รู ปที 3.7 ผังงานโปรแกรม แผนผังมหาวิทยาลัย
 • 26. 16 3.2.2.6 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร รู ปที 3.8 ผังงานโปรแกรม สถานทีรับสมัคร 3.2.2.7 ผังงานโปรแกรม VDO แนะนํา รู ปที 3.9 ผังงานโปรแกรม VDO แนะนํา
 • 27. 17 บทที 4 การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาระบบทีใช้ในระบบของ SPU Review นัCน ผูจดทําได้พฒนาและตรวจสอบระบบ ้ั ั ซึ งรายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนาระบบมีดงนีC ั 4.1 อุปกรณ์ และซอฟแวร์ ทีใช้ ระบบ SPU Review มีความต้องการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ซึ ง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการพัฒนาดังนีC 4.1.1 รายชือซอฟแวร์ ทC งหมดทีใช้ ั ชือซอฟแวร์ นํามาใช้เพือ เลือกเพราะ Xcode เป็ นตัวกลางทีใช้เขียนโปรแกรม จําเป็ นต้องใช้ในการเขียน โปรแกรมเพือรองรับระบบนีC iPad Simulator จําลอง iPadในการใช้งาน เป็ นโปรแกรมเสมือน iPad เบืCองต้น Adobe Photoshop ทําการตกแต่งภาพแก้ไขภาพ ย่อ สามารถทีจะทําการแก้ไขภาพ ขนาด เปลียนประเภทไฟล์ ตกแต่งภาพ ซ้อนภาพในรู ปแบบ ต่างๆ ตารางที 4.1 ตารางแสดงซอฟแวร์ ทีใช้ในการพัฒนาระบบ
 • 28. 18 4.1.2 รายชือฮาร์ ดแวร์ ทC งหมดทีใช้ ั ชือฮาร์ ดแวร์ นํามาใช้เพือ เลือกเพราะ Computer Notebook, สร้างพัฒนา งานแอพพลิเคชัCน พกพา เคลือนย้ายได้สะดวก Macbook และออกแบบระบบ และโปรแกรม Xcode สามารถ รันได้บนระบบปฏิบติการ Mac ั OS อุปกรณ์เชือมต่อ Internet เชือมต่ออินเตอร์ เน็ต ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์ เน็ต เครื อง Printer ปริC นงานเอกสารต่างๆ สะดวกในการปริC นเอกสาร ตารางที 4.2 ตารางแสดงฮาร์ ดแวร์ แวร์ ทีใช้ในการพัฒนาระบบ 4.2 การใช้ งานภายในระบบ หน้าหลักของระบบซึ งมีปุ่มเมนูต่างๆในการเข้าใช้ระบบโดยการกดปุ่ มต่างๆ เพือเข้าไปยังหน้าทีเราต้องการใช้งาน รู ปที 4.3แสดงหน้าแรกของระบบ
 • 29. 19 หน้าเกียวกับมหาวิทยาลัยคือหน้าทีแสดงรายละเอียดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีTab bar เพือแสดงรายละเอียดของปรัชญา ความเป็ นมา คณะผูบริ หารและรางวัลต่างๆ ้ รู ปที 4.4 แสดงหน้าเกียวกับมหาวิทยาลัย หน้าสิ งอํานวยความสะดวกคือหน้าทีแสดงรายละเอียดต่างๆ ของสิ งอํานวย ความสะดวกทีมหาวิทยาลัยมี โดยมีปุ่มกดเพือแสดงรายละเอียดของหอพัก ศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา ในร่ ม หอสมุดกลาง ศูนย์อินเตอร์ เน็ตและศูนย์ให้คาปรึ กษา ํ รู ปที 4.5 แสดงหน้าสิ งอํานวยความสะดวก
 • 30. 20 หน้าหลักสู ตรคือหน้าทีแสดงรายละเอียดของคณะและสาขาต่างๆ ที มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน ซึ งจะมีปุ่มเพือแสดงรายละเอียดของคณะและสาขาต่างๆ รู ปที 4.6 แสดงหน้าหลักสู ตร หน้าแผนทีมหาวิทยาลัยคือหน้าทีแสดงแผนทีของในการเดินทางมา มหาวิทยาลัย โดยจะมีปุ่มเพือแสดงรู ปแผนที รู ปที 4.7 แสดงหน้าแผนผังมหาวิทยาลัย
 • 31. 21 ข่าวสารคือหน้าทีแสดงข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรื อการรับสมัครของ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยจะมีข่าวสารอัพเดทตลอด รู ปที 4.8 แสดงหน้าข่าวสารมหาวิทยาลัย Videoแนะนําคือหน้าทีแสดงวิดีโอเพือทําการแนะนํามหาวิทยาลัย จะเป็ นปุ่ ม เพือแสดงวิดีโออย่างเดียวเท่านัCน รู ปที 4.9 แสดงหน้า Video แนะนํา
 • 32. 22 การรับสมัครเรี ยนคือหน้าทีแสดงการรับสมัครเรี ยนทีมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพือความสะดวกในการรับสมัครเรี ยนของระบบมหาวิทยาลัยศรี ปทุม รู ปที 4.10 แสดงหน้าการรับสมัครเรี ยน
 • 33. 23 บทที 5 ปัญหา ข้ อเสนอแนะ และสรุ ปโครงงาน 5.1 ปัญหา 5.1.1 ปั ญหาในการทําโครงงานนีC เนืองจากผูจดทําโครงงานนีCมีความรู ้ความเข้าใจใน ้ั เรื องของการใช้งานโปรแกรม XCode ค่อนข้างน้อยและเป็ นโปรแกรมทีออกมา ใหม่เลยหาทีปรึ กษายาก เลยทําให้เกิดการติดขัดเพราะต้องใช้เวลาในการศึกษา โปรแกรมนานขึCน 5.1.2 การออกแบบฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเพือเรี ยกใช้งาน มีความขัดแย้งกับการทํา โปรแกรมมาก ทําให้ตองปรับเปลียนแก้ไขอยูบ่อยครัCง ้ ่ 5.1.3 เนืองจากในการจัดทําเอกสารนัCนต้องเน้นในเรื องของความถูกต้องเป็ นอย่างมาก ในการจัดการเอกสารจึงมีขอผิดพลาดหลายครัCงทําให้ตองกลับมาแก้ไขเอกสาร ้ ้ ใหม่ ่ 5.1.4 ผูจดทําไม่มีความเชียวชาญในการเขียนโปรแกรม ต้องอาศัยการศึกษาอยูอีกมาก ้ั เพือใช้ในการจัดทําโครงงาน 5.2 ข้ อเสนอแนะ แอพพลิเคชันทีได้จดทําเป็ นแอพพลิเคชันบน iPad จัดทําขึCนเพือนําเสนอมหาวิทยาลัยศรี ั ปทุม เพือให้ผตองการศึกษาต่อหรื อบุคคลทัวไปเข้ามาดูความทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดย ู้ ้ จะมีการนําเสนอทุกๆอย่างเกียวกับมหาวิทยาลัยและการสมัครเรี ยนผ่านแอพพลิเคชันตัวนีCได้ทนที ั 5.3 สรุ ปโครงงาน ระบบสามารถดูความทันสมัยของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมและสามารถสมัครเรี ยนผ่าน แอพพลิเคชันนีCได้ทนทีเลย โดยจะมีรายละเอียดต่างๆเกียวกับการศึกษาไว้ครบถ้วน เพือความ ั สะดวกในการเลือกทีจะศึกษาและความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 • 34. 24 บรรณานุกรม ภาษาไทย http://www.macfeteria.com/tutorial/ http://adayd3sign.wordpress.com/iphone-tutorials/ http://idevthai.com/xcode4/ http://programminginios.blogspot.com/2012/06/basic-xcode-programming-table-view.html http://www.aspgod.com/xcode/ios-tutorial-uiwebview-and-uinavigationcontroller-onxcode. html ภาษาอังกฤษ Beginning Xcode (Programmer to Programmer) James Bucanek Programming in Objective-C, Fourth Edition Stephen G. Kochan http://stackoverflow.com/questions http://xcodebook.com/ http://www.youtube.com/watch?v=LtJl799MFA0 http://slashusr.wordpress.com/2012/07/27/os-x-mountain-lion-need-to-reinstall-xcodecommand- line-tools/ http://www.youtube.com/watch?v=yMjvql0hk38
 • 36. 26 ภาคผนวก ก คู่มือการติดตัMงระบบ Xcodeเป็ นเครื องมือของนักพัฒนา Apple เอาไว้สร้างแอปพลิเคชันสําหรับเครื อง Mac, iPhone และ iPadถ้าเทียบกับเครื องมือพัฒนาของฝังไมโครซอฟท์ก็คือ Visual Studio 1.ขัCนตอนการดาวน์โหลดไฟล์ Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3 1.1ไปที http://developer.apple.com >กดที iOSDev Center รู ปที ก.1 ดาวน์โหลดไฟล์ Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3
 • 37. 27 1.2 กด Log in เพือเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ รู ปที ก.2 ขัCนตอนการเข้าระบบ 1.3 สําหรับใครทีมี apple id อยูแล้วก็กรอกได้เลยครับ แต่ถาไม่มีก็ join now ก่อนครับ ่ ้ รู ปที ก.3 ขัCนตอนการ Log in
 • 38. 28 1.4 คลิŒกที Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3 รู ปที ก.4 ขัCนตอนการเลือกไฟล์ดาวน์โหลด 1.5 การดาวน์โหลด รู ปที ก.5 ขัCนตอนการดาวน์โหลด
 • 39. 29 2.การติดตัCง Xcode 3.2.6 and iOS SDK 4.3 2.1 หลังจากดาวน์โหลดเสร็ จสิC นให้ double click ที xcode_3.2.6_and_ios_sdk_4.3_final.dmg > double click อีกครัCงที Xcode and iOS SDK เพือทําการติดตัCง รู ปที ก.6 ขัCนตอนการเปิ ดไฟล์ 2.2 กด Continue รู ปที ก.7 ขัCนตอนการยืนยันการติดตัCง
 • 40. 30 2.3 เริ มเข้าสู่ ขC นตอนการติดตัCง กด Continue ั รู ปที ก.8 ขัCนตอนการติดตัCงที1 2.4 กด Continue รู ปที ก.9 ขัCนตอนการติดตัCงที2
 • 41. 31 2.5 กด Agree รู ปที ก.10 ขัCนตอนการติดตัCงที3 2.6 กด Continue รู ปที ก.11 ขัCนตอนการติดตัCงที4 2.7 กด Agree รู ปที ก.12 ขัCนตอนการติดตัCงที5
 • 42. 32 2.8 เลือก disk สําหรับลง ลง>จากนัCนกด Continue รู ปที ก.13 ขัCนตอนการติดตัCงที6 2.9 กด Continue รู ปที ก.14 ขัCนตอนการติดตัCงที7
 • 43. 33 2.10 กด Install รู ปที ก.15 ขัCนตอนการติดตัCงที8 2.11 ใส่ username ,password รู ปที ก.16 ขัCนตอนการติดตัCงที9
 • 44. 34 2.12 เริ มดําเนินการติดตัCง รู ปที ก.17 ขัCนตอนการติดตัCงที10 2.13 ติดตัCงเสร็ จ เรี ยบร้อยครับ กด Close รู ปที ก.18 ขัCนตอนการติดตัCงเสร็ จสิC น
 • 45. 35 ประวัติผ้ ูจัดทําโครงงาน นายธนภัทร สุ ขแก้ว เกิดวันที 22 สิ งหาคม 2531 เกิดทีจังหวัดสงขลา สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียวิชาชีพบัตรทีโรงเรี ยนช่างกลภาคใต้ เทคโนโลยี และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เมือปี พ.ศ. 2551 ปั จจุบนอาศัยอยู่ บ้านเลขที 115 ถนนชักพระ ตําบลควนลัง ั อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เบอร์ โทรศัพท์ 084-198-0405 นายกฤตยชญ์ เกิดเจริ ญ เกิดวันที 12 มกราคม 2529 ทีจังหวัดฉะเชิงเทรา สําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรมัธยมต้นและมัธยมปลายที โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมือปี พ.ศ. 2547 และได้เข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เมือปี พ.ศ. 2551 ปั จจุบนอาศัยอยู่ บ้านเลขที 293 ั ถนน ศุขประยรู ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเรา เบอร์ โทรศัพท์ 081-806-7985