SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์
              ่ ่
        Pizza J&P for web application
               โดย

     นางสาวบุลิน    นันสิ ทธิ์  52026336

 นางสาวจีราวรรณ     ไทยชนะบรรณนิติ 52037006
  โครงงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
              มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
                พ.ศ.2554
ก


บทคัดย่ อ        ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์
                          ่ ่
            (Pizza J&P for web application)
โดย           1. นางสาวบุลิน นันสิ ทธิ์    รหัส 52026336
            2. นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ รหัส 52037006
อาจารย์ ที่ปรึกษา    อาจารย์ ชฎาพร เกตุมณี

      ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์ (Pizza J&P for web application) บนเว็บไซต์
                 ่ ่
ที่พฒนาด้วยภาษา Ruby On Rails ก็สามารถใช้งานได้ เป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังซื้อพิซซ่า โดย
  ั                                         ่
ภายในตัวเว็บไซต์เอง มีการทางานที่ง่ายต่อการใช้งานมาก ไม่มีความยุงยาก และยังได้นาเทคโนโลยีที่มีการ
                                ่
แสดงความคิดเห็นโดยการเชื่อมต่อกับ Social Network (Facebook) นอกจากจะสามารถซื้อสิ นค้าได้แล้ว ยัง
สามารถจะมาแสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เพื่อจะได้ใช้ความเห็นนี้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งตัว
สิ นค้านันเอง นอกจากนี้ยงสามารถช่วยลดในเรื่ องของเวลาในการไปซื้อสิ นค้าด้วยตนเองที่ร้าน เพื่อเป็ น
     ่        ั
ช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผใช้งานอีกด้วย
                    ู้
      ทางผูจดทาโครงงานได้ใช้โปรแกรม Ruby on Rails รวมถึง ฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา
        ้ั
โครงงานมาใช้ในการพัฒนาโครงงานอีกด้วย
ข


                 กิตติกรรมประกาศ
    โครงงาน ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้
                       ่ ่
รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ ายทางผูจดทาจึงขอขอบพระคุณบุคคลผูให้ความ
                            ้ั            ้
อนุเคราะห์เหล่านี้เป็ นอย่างสูง ดังนี้
    ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ของผูจดทาที่คอยให้คาปรึ กษาคาแนะนารวม
                              ้ั
ไปถึงกาลังใจ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน การให้การศึกษาที่ดี และความารักความห่วงใยที่
มีให้มาโดยตลอด
    ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน อาจารย์ชฎาพร เกตุมณี ที่มีส่วนให้โครงงานนี้
ผ่านมาได้ถึงวันนี้ที่กรุ ณาให้คาแนะนาและคาปรึ กษาเป็ นอย่างดีตลอดจนแนวทางในการทา
โครงงานนี้ รวมถึงความรู ้ในทางวิชาการและประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์มาก
ในการทาโครงงานนี้ ทาให้ผจดทาสามารถพัฒนาโครงงานจนสาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยดี
               ู้ ั                    ้
    ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่ให้กาลังใจ และความช่วยเหลือในการทาโครงงานนี้ สุ ดท้ายนี้
ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ได้เอื้อเฟื้ อสถานที่ และไฟฟ้ าใน
การจัดทาโครงงานนี้
    คุณค่าและประโยชน์อนพึ่งมี จากการจัดทาโครงการนี้ ผูจดทาจึงมอบให้แด่ผมีพระคุณทุก
                  ั              ้ั      ู้
ท่านดังกล่าว
ค


                       คำนำ


       โครงงานได้ถูกสร้างขึ้นจากการกาหนดหัวข้อตามความชอบของผูจดทาเอง ซึ่งผลจากการ
                                     ้ั
วิเคราะห์อาหารของคนในปัจจุบนเอง รวมไปถึงผูจดทามักนิยมบริ โภคอาหารประเภท fast food
                  ั        ้ั
โดยเฉพาะพิซซ่า ซึ่งเราไม่อยากจะไปซื้อพิซซ่าที่ร้านเองเลย แต่อยากสังมานังกินที่บานมากกว่า จึง
                                    ่ ่     ้
ริ เริ่ มเป็ นแนวคิดในการทาเว็บไซต์น้ ีข้ ึนมานันเอง ซึ่งเว็บไซต์ของเราก็จะมีการใช้งานที่มีรูปแบบ
                        ่
                   ่
เหมาะสมกับทุกวัย ไม่มีความยุงยาก ยังสามารถเชื่อมต่อการแสดงความคิดเห็นไปยัง social
network ได้อีกด้วย
    ทางผูจดทาขอขอบคุณ อาจารย์ ชฎาพร เกตุมณี ผูให้ความรู ้ แนวทางการศึกษาพัฒนา
       ้ั                   ้
โครงงาน รวมถึงคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้กาลังใจมาโดยตลอด
     เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาทาเว็บไซต์เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีท่ียงไม่แพร่ หลายในการ
                                    ั
ใช้งาน อาจจะก่อให้เกิดข้อผิดผลาดในการใช้งานได้ และถ้าหากเกิดข้อผิดผลาดประการใด ทาง
ผูจดทาต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดวย และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูศึกษา
 ้ั             ้                          ้                                     นางสาวบุลิน นันสิ ทธิ์

                              นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ

                                         กันยายน 2555
ง

                     สารบัญ

                              หน้า
บทคัดย่อ                          ก
กิตติกรรมประกาศ                       ข
คานา                             ค
สารบัญ                           ง
สารบัญรู ป                         ฉ
สารบัญตาราง                         ช
บทที่ 1 บทนา
    1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา         1
    1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา               1
    1.3 ขอบเขตการศึกษา                  2
    1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ                 3
    1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ            3
    1.6 แผนการดาเนินงาน                 3
    1.7 เครื่ องมือที่คาดว่าจะต้องใช้          4
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
    2.1 ระบบสารสนเทศ (Information Technology)      5
    2.2 เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
          Ruby                   8
          Rails                  9
          Ajax(Asynchronous JavaScript and XML)  10
          CSS (Cascading Style Sheet)       10
          SQLite                  13
บทที่ 3 การออกแบบระบบ
    3.1 แผนภาพบริ บท ( Context Diagram )        15
    3.2แผนภาพกระแสข้อมูล ( Data Flow Diagram )     16
    3.3 ER-Diagram                   17
    3.4 Data Table                   18
    3.5 แผนการทางาน ( Flow chart )           21
จ

                    สารบัญ (ต่อ)
                            หน้า
     3.6 User Interface               22
บทที่ 4 ผลการศึกษา
     4.1 การทางานทั้งหมดของโปรแกรม         26
บทที่ 5 สรุ ปผลการศึกษา การอภิปราย และข้อเสนอแนะ
     5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน       33
     5.2 ข้อเสนอแนะในการทาโครงงาน          33
     5.3 สรุ ปการทาโครงงาน             33
บรรณานุกรม                       35
ภาคผนวก                         36
ประวัติผจดทาโครงงาน
     ู้ ั                      42
ฉ
                      สารบัญรู ป
รู ปที่                                    หน้า
     3.1 แสดงการทางานการตอบสนองของเว็บไซต์                15
     3.2 แสดงการสมัครสมาชิก                       16
     3.3 แสดงการเข้าสู่ระบบ                       16
     3.4 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก                      16
     3.5 การสังซื้อสิ นค้า
          ่                             17
     3.6 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูใช้้                17
     3.7 ER-Diagram ของระบบ                       17
     3.8 แสดงการทางานของระบบ                       21
     3.9 Story Board                           22
     3.10 Story Board                          23
     3.11 Story Board                          24
     3.12 Story Board                          25
     4.1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์                     26
     4.2 แสดงการสังซื้อสิ นค้า
              ่                         27
     4.3 ผูดูแลระบบจะเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการสิ นค้า ออเดอร์ และเว็บไซต์
        ้                               28
     4.4 หน้าเพิ่มสิ นค้า                        29
     4.5 การรับออเดอร์สินค้า                       30
     4.6 แสดงการโพสต์ขอความ้                       31
     4.7 กดถูกใจเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Social Network           32
ช                     สารบัญตาราง
ตารางที่                            หน้า
      1.1 ตารางแผนการดาเนินงาน (Gantt chart)        4
      3.1 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางสมาชิก        18
      3.2 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางแสดงความคิดเห็น   18
      3.3 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางการสังซื้อสิ นค้า
                         ่       19
      3.4 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางสิ นค้า       19
      3.5 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางโปรโมชัน ่      20
      3.6 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางความสัมพันธ์สินค้า  20
บทที่ 1
                         บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
      Pizza มีตนกำเนิ ดมำจำกประเทศกรี กเป็ นที่แรกจำกกำรอบขนมปั งขนำดใหญ่เป็ นรู ป
            ้
วงกลมแบนๆ และใส่ น้ ำมันสมุนไพร เครื่ องเทศ และผลอินทผลัมขนมปั งแผ่นกลมแบนถูกพบในน
อิตำลีช่วงศตวรรษที่18 ขนมปั งแผ่นแบนถูกเรี ยกว่ำ 'Pizzas' โดยถูกขำยบนริ มถนนและในตลำด
ประมำณปี 1889 รำชินีมำร์เกริ ตำร่ วมเดินทำงไปกับสำมีของเธอ กษัตริ ยอมเบโตที่ 1 โดยได้ติดตำม
                   ้                       ์ั
              ั
ไปที่อำณำจักรอิตำลีกบเธอด้วย ระหว่ำงกำรเดินทำงของเธอรอบๆอิตำลี เธอพบผูคนหลำกหลำย         ้
โดยเฉพำะอย่ำงยิงชำวนำที่รับประทำนขนมปั งขนำดใหญ่ที่แบน พระรำชินีจึงรับสั่งให้ทหำรนำมำ
          ่
ให้พระองค์ทำนชิ้นหนึ่ง รำชินีทรงติดใจขนมปั งชนิดนี้ เป็ นอย่ำงมำก และรับประทำนมันทุกครั้งที่
เธอเสด็จออกไปภำยนอก นี่เป็ นเพรำะ รำชินี Margherita ทรงชื่นชอบพิซซ่ำเป็ นอย่ำงมำก และเมื่อ
พระองค์เอ่ยปำกชมว่ำ พิซซ่ ำหรื อขนมปั งชนิ ดนี้ เป็ นอำหำรที่ พระองค์ทรงชอบมำกที่สุดทำให้
พิซซ่ ำเป็ นอำหำรที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่ำงมำก ไม่เพียงในประเทศอิตำลี แต่ยงโด่งดังขยำยไปทัวโลก
                                           ั         ่
และผูคนทัวโลกชื่นชอบในรสชำติพิซซ่ำ
    ้ ่
      ปั จจุบนควำมนิ ยมของผูคนที่นิยมบริ โภคอำหำร ประเภท fast food อย่ำงเช่น พิซซ่ ำ
         ั          ้
แฮมเบอร์ เกอร์ ไก่ทอด ฯลฯ มีปริ มำณที่สูงมำก เพรำะว่ำปั จจุบนวิถีกำรดำเนิ นชีวิตของผูคนที่ตอง
                                    ั               ้  ้
ด ำเนิ น อยู่บ นควำมเร่ ง รี บ ที่ จ ะต้อ งแข่ ง กับ เวลำอยู่เ สมอ จึ ง ท ำให้เ กิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะท ำ Website
เกี่ ย วกับกำรเลื อ กดู สิ น ค้ำ และเพื่ อ เป็ นกำรประกอบกำรตัด สิ น ใจในกำรเลื อ กสิ น ค้ำ ในที่ น้ ี คื อ
Website Pizza J&P ซึ่งปัจจุบน J&P ยังไม่มี Website เรำจึงคิดทำ Website Pizza J&P ขึ้นมำเพื่อเป็ น
                 ั
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูใช้ เพื่อเป็ นทำงเลือกในกำรตัดสิ นใจในกำรเลือกดูรำยกำรสิ นค้ำ
                     ้
และเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรสังซื้อสิ นค้ำ ่

1.2 วัตถุประสงค์ กำรศึกษำ
   1.2.1 เพื่อเพิ่มทำงเลือกที่สะดวกสบำยแก่ผใช้งำน โดยที่ผใช้งำนไม่ตองเสี ยเวลำในกำรมำซื้ อ
                       ู้       ู้     ้
สิ นค้ำที่ร้ำน โดยสำมำรถสังซื้อผ่ำนระบบพัฒนำเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่ำออนไลน์
               ่               ่ ่
                             ั
   1.2.2 เพื่อเป็ นสื่ อกลำงในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ให้กบ Pizza
   1.2.3 เพื่อที่จะนำระบบกำรสังซื้อ Pizza J&P ที่พฒนำไปใช้งำนได้จริ ง
                  ่        ั
2
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
    โครงงำนระบบช่วยตัดสิ นใจและมีกำรแนะนำสิ นค้ำในที่น้ ีคือ Pizza เป็ นทำงเลือกหนึ่งสำหรับ
ผูชอบทำน Pizza และผูที่มีควำมเร่ งรี บในกำรดำเนิ นชีวิต เพื่อให้ผที่ตองกำรรับประทำนได้ทรำบ
  ้             ้                     ู้ ้
รำยละเอียด , ส่ วนประกอบ และช่วยในกำรตัดสิ นใจในกำรเลือกสิ นค้ำ เป็ นกำรช่วยให้ผที่ชอบทำน ู้
Pizza มีควำมสะดวกมำกขึ้น สะดวกสบำยมำกขึ้น ซึ่งกำรทำงำนของ ระบบกำรสังซื้อ Pizza J&P ก็่
มีดงนี้
   ั
1.3.1 สำมำรถสมัครสมำชิกและมีกำรเข้ำสู่ระบบ
      - สำมำรถกำหนด ชื่อผูใช้ (Username) และ รหัสผ่ำน (Password) ได้
                 ้
      - ในส่ วนของกำรสมัครสมำชิก ผูใช้ตองระบุ ชื่อ อีเมล์ รหัสผ่ำน และ confirmรหัสผ่ำน
                      ้ ้
      - เมื่อผูใช้สมัครสมำชิกแล้ว สำมำรถแก้ไข หน้ำ Profile และข้อมูลของสมำชิกได้
          ้
1.3.2 สมำชิกมีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรสชำติ
Pizza ของ ระบบกำรสังซื้อ Pizza J&P
              ่
1.3.3 สมำชิกกดโหวตสิ นค้ำที่ตนเองชอบได้ จำกผลโหวตที่ได้จำกที่สมำชิกทำกำรโหวต ก็จะขึ้น
                   ่
โชว์ออกมำเป็ นเรตติ้งบนเว็บไซต์วำสิ นค้ำไหนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุ ด
1.3.4 สมำชิกสำมำรถ เปิ ดดูเมนูสินค้ำได้บนเว็บไซต์เพื่อทำกำรเลือกซื้อสิ นค้ำได้ ภำยในเมนูสินค้ำก็
จะบอกถึงส่ วนประกอบว่ำทำมำจำกอะไรบ้ำง และคุณค่ำทำงโภชนำกำร
1.3.5 เมื่อเปิ ดดูเมนูสินค้ำก็สำมำรถที่จะกดปุ่ มสั่งซื้อสิ นค้ำได้เลย สำมำรถซื้อสิ นค้ำได้หลำยชิ้นตำม
ต้องกำร
1.3.6 คำนวณรำคำกำรสั่งซื้อสิ นค้ำ เมื่อทำกำรกดสั่งซื้ อสิ นค้ำยอดกำรสั่งซื้ อก็จะขึ้นโชว์ พร้อมกับ
รำคำสิ นค้ำแต่ละชิ้นและรำคำรวมด้วย
1.3.7 ผูดูแลระบบ สำมำรถทำกำรเพิ่ม ลบ แก้ไข รำยกำรสิ นค้ำและสมำชิกได้ และจัดทำโปรโมชัน
     ้                                             ่
สิ นค้ำ สำมำรถที่จะเข้ำไปเปิ ดรับออเดอร์สินค้ำจำกที่สมำชิกสังซื้อได้
                                  ่
1.3.8 สมำชิกสำมำรถที่จะซื้ อสิ้ นค้ำตำมโปรโมชันของทำงเว็บไซต์ได้ ซึ่งโปรโมชันของทำงร้ำนก็
                          ่                 ่
คือจะนำสิ นค้ำที่มีควำมนิยมตำมเรตติ้งที่ได้มำจัดโปรโมชันนันเอง ่ ่
3
1.4 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
     1.4.1 Ruby คือ เป็ นภำษำโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ได้รับอิทธิ พลของโครงสร้ำงภำษำมำจำก
ภำษำเพิ ร์ ล กับ ภำษำเอดำ มี ค วำมสำมำรถในเชิ ง วัต ถุ แ บบเดี ย วกับ ภำษำสมอลทอล์ค และมี
ควำมสำมำรถหลำยอย่ำงจำกภำษำไพทอน, ภำษำลิสป์ , ภำษำ Dylan และภำษำ CLU ตัวแปลภำษำรู
บีตวหลักเป็ นซอฟต์แวร์เสรี และเป็ นตัวแปลแบบอินเตอร์พรี เตอร์
  ั
     1.4.2 Rails คือ เป็ น framework สำหรับใช้ในกำรพัฒนำ Web Application ซึ่งถูกออกแบบ
มำเพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำงำนได้ง่ำยขึ้น
1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
     1.5.1 สำมำรถสร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรเลือกซื้อผ่ำนระบบกำรสังซื้อ Pizza
                                      ่
     1.5.2 สำมำรถช่วยเพิ่มช่องทำงประกอบกำรเลือกซื้อสิ นค้ำ
     1.5.3 สำมำรถระบุได้ว่ำผูบริ โภคที่ เกิ ดรำศี ไหน ควรที่จะมีอะไรเป็ นส่ วนประกอบของ
                   ้
Pizza
1.6 แผนกำรดำเนินงำน
   1.6.1 ศึกษำเนื้อหำที่ตองใช้ในกำรทำโครงงำน
                ้
   1.6.2 รวบรวมเนื้ อหำที่ตองใช้ในกำรทำโครงงำน โดยกำรรวบรวมเนื้ อหำที่เกี่ ยวข้องกับ
                  ้
ระบบ และศึกษำกำรใช้ Ruby On Rails และรวมถึงศึกษำกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ Ruby
   1.6.3 ทำกำรออกแบบโปรแกรมหลังจำกทำกำรวิเครำะห์ เสร็ จสิ้ นแล้วกำรออกแบบ เป็ น
ขั้นตอนที่สำคัญมำกอย่ำงหนึ่ ง ระบบที่ออกแบบจะต้องมีควำมถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหำในกำร
พัฒนำต่อไป
   1.6.4 กำรพัฒนำและทดสอบกำรนำข้อมูลที่ออกแบบมำปฏิบติดงต่อไป  ั ั
       1.6.4.1 กำรเขียนโปรแกรม
       1.6.4.2 กำรทดสอบย่อย
       1.6.4.3 กำรทดสอบรวม
   1.6.5 ทำกำรทดสอบและติดตั้งระบบ
   1.6.6 จัดทำเอกสำร เป็ นกำรทำเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และจะ
ถูกตรวจสอบ โดยอำจำรย์ที่ปรึ กษำ หำกมีขอผิดพลำดจะทำกำรแก้ไขและปรับปรุ งให้ถูกต้อง
                      ้
4
ตำรำงแสดงผลและดำเนินกำร               ระยะเวลำดำเนินกำร ปี 2555
  กิจกรรม                     ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2.  ศึกษำเทคโนโลยีที่จะใช้

3. กำรระบุปัญหำ
4.  กำรรวบรวมข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล

5. กำรวิ เ ครำะห์ ข ้ อ มู ล หรื อกำรออกแบบระบบและ
  โปรแกรม
6. กำรสร้ำงตัวแบบหรื อกำรพัฒนำโปรแกรม

7. ทดสอบติดตั้งระบบหรื อกำรทดสอบตัวแบบ

8. จัดทำเอกสำร

                  ตำรำงที่ 1.1 ตำงรำงแผนกำรดำเนินงำน (Gantt chart)     1.7 เครื่องมือทีคำดว่ ำจะต้ องใช้
             ่
     1.7.1 ฮำรด์แวร์
              1.7.1.1Computer
              1.7.1.2Printer
     1.7.2 ซอฟต์แวร์
              1.7.2.1 ภำษำ Ruby
              1.7.2.2 Rails
              1.7.2.3 SQLite
              1.7.2.4 Microsoft Office 2007
              1.7.2.5 Adobe Photoshop CS3
              1.7.2.6 Ubuntu
5
                     บทที2
                       ่
               แนวคิด ทฤษฎีและเอกสำรทีเ่ กียวข้ อง
                             ่


     ปั จจุบนอินเทอร์ เน็ต มี ควำมสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเรำ หลำยๆ ด้ำน ทั้งกำรศึกษำ
        ั
พำณิ ชย์ ธุรกรรม วรรณกรรม และอื่นๆ ดังนี้

ด้ ำนกำรศึกษำ

- สำมำรถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้ำหำข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงวิชำกำร ข้อมูลด้ำนกำรบันเทิง ด้ำ น
กำรแพทย์ และอื่นๆ ที่น่ำสนใจ

-       ระบบเครื อข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต จะท ำหน้ ำ ที่ เ สมื อ นเป็ นห้ อ งสมุ ด ขนำดใหญ่
- นักศึกษำในมหำวิทยำลัย สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหำข้อมูลที่
ก ำลั ง ศึ กษำอยู่ ไ ด้ ทั้ งที่ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ข้ อ ควำม เสี ยง ภำพเคลื่ อนไหวต่ ำ งๆ เป็ นต้ น

ด้ ำนธุรกิจและกำรพำณิชย์

- ค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจ

- สำมำรถซื้อขำยสิ นค้ำ ผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต

- ผูใช้ที่เป็ นบริ ษท หรื อองค์กรต่ำง ๆ ก็สำมำรถเปิ ดให้บริ กำร และสนับสนุ นลูกค้ำของตน ผ่ำน
  ้        ั
ระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ เช่น กำรให้คำแนะนำ สอบถำมปั ญหำต่ำง ๆ ให้แก่ลูกค้ำ แจกจ่ำยตัว
โปรแกรมทดลองใช้ (Shareware)         หรื อ โปรแกรมแจกฟรี (Freeware)      เป็ นต้น

ด้ ำนกำรบันเทิง

- กำรพักผ่อนหย่อนใจ สันทนำกำร เช่น กำรค้นหำวำรสำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต ที่
เรี ยกว่ำ Magazine online รวมทั้งหนังสื อพิมพ์และข่ำวสำรอื่ นๆ โดยมี ภำพประกอบ ที่
จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวำรสำร ตำมร้ำนหนังสื อทัวๆ ไป
                       ่

         ่
- สำมำรถฟังวิทยุผำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
6
- สำมำรถดึงข้อมูล (Download) ภำพยนตร์ตวอย่ำงทั้งภำพยนตร์ใหม่ และเก่ำ มำดูได้
                   ั

จำกเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว พอจะสรุ ปได้ ว่ ำ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ควำมส ำคั ญ ในรู ปแบบ ดั ง นี้

                                           ่
1. ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic mail=E-mail) เป็ นกำรส่ งจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ผำน
       ์
เครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยผูส่งจะต้องส่ งข้อควำมไปยังที่อยูของผูรับ และแนบไฟล์ไปได้
              ้               ่  ้

                               ่
2. เทลเน็ต (Telnet) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่งที่อยูไกล ๆ ได้ดวยตนเอง เช่น สำมำรถ
                                    ้
เรี ยกข้อมูลจำกโรงเรี ยนมำทำที่บำนได้
                ้

3. กำรโอนถ่ำยข้อมูล (File Transfer Protocol ) ค้นหำและเรี ยกข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆมำเก็บไว้ใน
เครื่ องของเรำได้ ทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสื อ รู ปภำพและเสี ยง

4. กำรสื บค้นข้อมูล (Gopher,Archie,World wide Web) กำรใช้เครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำ
        ่
ข่ำวสำรที่มีอยูมำกมำย ใช้สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทัวโลกได้
                              ่

5. กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและควำมคิดเห็น (Usenet) เป็ นกำรบริ กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและแสดง
ควำมคิดเห็นที่ผใช้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตทัวโลก แสดงควำมคิดเห็นของตน โดยกลุ่มข่ำวหรื อนิวกรุ๊ ป
        ู้            ่
(Newgroup)แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน

6. กำรสื่ อสำรด้วยข้อควำม (Chat,IRC-Internet Relay chat) เป็ นกำรพูดคุย โดยพิมพ์ขอควำมตอบ     ้
กัน ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ำรสื่ อ สำรที่ ไ ด้รั บ ควำมนิ ย มมำกอี ก วิ ธี ห นึ่ ง กำรสนทนำกัน ผ่ำ นอิ น เทอร์ เ น็ ต
            ่ ่                   ่
เปรี ยบเสมือนเรำนังอยูในห้องสนทนำเดียวกัน แม้จะอยูคนละประเทศหรื อคนละซีกโลกก็ตำม

7. กำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำร (E-Commerce = Electronic Commerce) เป็ นกำรซื้อ - สิ นค้ำและ
บริ กำร ผ่ำนอินเทอร์เน็ต

8. กำรให้ควำมบันเทิง (Entertain) บนอินเทอร์เน็ตมีบริ กำรด้ำนควำมบันเทิงหลำยรู ปแบบต่ำงๆ เช่น
รำยกำรโทรทัศน์ เกม เพลง รำยกำรวิทยุ เป็ นต้น เรำสำมำรถเลือกใช้บริ กำรเพื่อควำมบันเทิงได้
ตลอด 24 ชัวโมง
     ่

    โดยสรุ ปอินเทอร์เน็ต ได้นำมำใช้เป็ นเครื่ องมือที่จำเป็ นสำหรับงำนไอที ทำให้เกิดช่องทำง
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่รวดเร็ ว ช่วยในกำรตัดสิ นใจ และบริ หำรงำนทั้งระดับบุคคลและองค์กร
7
    E-Commerce มีชื่อที่แปลเป็ นภำษำไทยว่ำ “พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยควำมหมำยของคำ
ว่ำพำณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ผูใ ห้คำนิ ย ำมไว้เ ป็ นจ ำนวนมำก แต่ ไ ม่ มี คำจ ำกัด ควำมใดที่ ใ ช้เ ป็ น
                  ้
คำอธิบำยไว้อย่ำงเป็ นทำงกำร ซึ่งมีดงนี้ ั

    “พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ กำรดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (ศูนย์พฒนำพำณิ ชย์
                                           ั
     อิเล็กทรอนิกส์, 2542)”
    “พำณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คื อ กำรผลิ ต กำรกระจำย กำรตลำด กำรขำย หรื อ กำรขนส่ ง
     ผลิตภัณฑ์และบริ กำรโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (WTO, 1998)
    “พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คือ ธุ รกรรมทุกประเภทที่เ กี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพำณิ ชย์ ทั้งใน
     ระดับองค์กรและส่ วนบุคคล บนพื้นฐำนของ กำรประมวลและกำรส่ งข้อมูลดิจิทลที่มีท้ ง
                                       ั    ั
     ข้อควำม เสี ยง และภำพ” (OECD, 1997)

    จำกควำมหมำยของ e-business กับ e-commerce จะเห็ นได้ว่ำสองคำนี้ มีควำมหมำยที่
ใกล้เคียงกัน แต่อนที่จริ งแล้วมีควำมหมำยต่ำงกัน โดย e-business สรุ ปควำมหมำยได้ว่ำคือกำรทำ
         ั
กิจกรรมทุกๆอย่ำง ทุกขั้นตอนผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมีขอบเขตกว้ำงกว่ำ แต่ e-commerce
จะเน้นที่กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เนตเท่ำนั้น จึงสรุ ปได้ว่ำ e-commerce
เป็ นส่ วนหนึ่งของ e-business กำรดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยทำง
ธุรกิจที่องค์กรได้วำงไว้ เช่น กำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำร กำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ำ
จะเป็ นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น โดยมีวตถุประสงค์เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย
                                   ั
และเพื่มประสิ ทธิ ภำพขององค์กร โดยกำรลดบทบำทองค์ประกอบทำงธุ รกิ จลง เช่ น ทำเลที่ต้ ง
                                          ั
อำคำรประกอบกำร โกดังเก็บสิ นค้ำ ห้องแสดงสิ นค้ำ รวมถึงพนักงำนขำย พนักงำนแนะนำสิ นค้ำ
พนักงำนต้อนรับลูกค้ำ เป็ นต้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทำง และเวลำลงได้ซ่ ึงในปั จจุบนกำรดำเนิ น
                                        ั
ธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์เป็ นที่นิยมมำก โดยเฉพำะเว็บไซต์ E-Commerce จะเห็นได้ว่ำใน
ประเทศและต่ำงประเทศมีกำรซื้อขำยสิ นค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์มำกยิงขึ้น
                             ่
8
2.2 เทคโนโลยีทเี่ กียวข้ อง
          ่
Ruby
      ประวัติภำษำรู บีสร้ำงโดยนักพัฒนำชำวญี่ปุ่น ชื่อ Yukihiro Matsumoto หรื อ "Matz" ซึ่ ง
เริ่ มพัฒนำเมื่อ 24 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1993 และออกรุ่ นแรกสู่สำธำรณะใน ค.ศ.1995 โดยได้แจกจ่ำยให้
                      ั
เพื่อนๆใน Internet ได้นำไปลองใช้กนซึ่ งเป็ นปี เดียวกับที่ James Gosling ศำสดำของชำว Java
ประสบควำมสำเร็ จกับกำรปล่อยภำษำ Java ไปสร้ำงชื่อเสี ยงในยุทธจักรจนโดงดังถึงวันนี้ ใน
ระยะแรกก็ไม่ค่อยมีใครจะรู ้จกภำษำ Ruby กันมำกนัก นำย Matz และพวกก็ไม่สนใจ นังปรับปรุ ง
                  ั                            ่
แก้ไขตัวแปลภำษำกันไปให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ จนเวลำล่วงเลยมำถึงปี 2006 ก็มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น เมื่อ Ruby
On Rails(RoR) ซึ่งเป็ น framework ที่ใช้สำหรับพัฒนำ web application สำมำรถสร้ำงชื่อและได้รับ
ควำมสนใจจำก web developer ทัวโลกสำเหตุที่โปรแกรมเมอร์ให้ควำมสนใจในตัวภำษำ Ruby นั้น
                   ่
ไม่ได้เกี่ยวกับกำรนำมำใช้งำนร่ วมกับ RoR เท่ำไหร่ แต่กลับเป็ นเพรำะ Ruby มีจุดเด่นอยูหลำยอย่ำง
                                             ่
ที่ดึงดูดเหล่ำโปรแกรมเมอร์ ให้นำภำษำนี้ ไปใช้ใน application หลำยๆ รู ปแบบ ไม่ว่ำจะเป็ น
standalone application, scripting หรื อ งำนอื่นๆ
      ชื่อ "รู บี" ที่แปลว่ำ ทับทิม นั้นเป็ นหิ นประจำเดือนเกิดของเพื่อนร่ วมงำนของ Matsumoto
โดยรู บีไม่ได้ต้ งใจตั้งชื่ อล้อกับ Perl (แปลว่ำ ไข่มุก) ซึ่ งเป็ นหิ นประจำเดือนมิถุนำยน ในขณะที่
         ั
ทับทิมเป็ นหิ นของเดือนกรกฎำคม (รุ่ นล่ำสุ ดคือรู บีคือ 1.9.1)
      Ruby คื อ เป็ นภำษำคอมพิว เตอร์ ที่มีลกษณะเป็ นโปรแกรมแปลภำษำ (Interpreter)
                             ั
เหมือนกับภำษำ Perl, python และภำษำ java เป็ นต้น โดยเป็ นภำษำเชิงวัตถุที่มีรูปแบบภำษำที่ง่ำย
( Simple Syntax) สั้น มีควำมกระชับ และไม่ซบซ้อน มีโครงสร้ำงในรู ปแบบภำษำที่เฉพำะ สำมำรถ
                           ั
ที่จะทำควำมเข้ำใจได้ง่ำยและรวดเร็ ว
ลักษณะเด่ นของภำษำ Ruby
1) เป็ นเพรำะไวยำกรณ์ภำษำ Ruby มันง่ำย อ่ำนเข้ำใจง่ำย สั้นกระชับ ได้ใจควำม มีทำงเลือกให้เขียน
ได้หลำยแบบด้วย
2) Ruby เป็ น Open source
3) Ruby มีระบบ library ที่เรี ยกว่ำ Ruby Gems library ลักษณะคล้ำยๆ MFC ของ C++ หรื อ Java
API แต่ติดตั้งง่ำยและใช้งำนง่ำยกว่ำ และเนื่องจำก Ruby เป็ น Open Source ดังนี้นกพัฒนำ ruby จึง
                                           ั
ช่วยกันพัฒนำ Gems library ออกมำให้เรำเลือกใช้กนมำกมำย ถึงตอนนี้ Gems library ก็น่ำจะ
                              ั
ครอบคลุมงำนหลักๆเกือบทุกงำนแล้ว แทบจะเรี ยกได้ว่ำ จะทำอะไรก็ส่ัง require แล้วเอำ Gems
library เข้ำมำใช้ได้เลย
9
4) ตัวแปลภำษำ Ruby มีให้ใช้อยูเ่ กือบทุก platform ไม่วำจะเป็ น Windows Linux หรื อ Mac OS
                           ่
5) Ruby เป็ นภำษำที่มีควำมเป็ น OOP สูงมำก ทุกอย่ำงใน Ruby แทบจะเป็ น Object ทั้งหมด แต่เวลำ
     ็ ุ่                                     ่
เอำไปใช้กไม่ยงยำกอย่ำงที่คิด ไม่ตองมำพะวงกับกำรเขียนโค้ดให้เป็ นคลำส และข้อปลีกย่อยยุงยำก
                 ้
อื่นๆโดยไม่จำเป็ นเพรำะหัวใจของภำษำ Ruby เน้นงำนเสร็ จไว้ก่อน

          (ดร.วีระศักดิ์ ซึงถำวร, Ruby on Rails, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ ไอนิม, 2552.
  จำกวิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki เวลำ 19.15 วันที่ใช้งำน 10 กันยำยน
                                               2555)
    ตัวอย่ำงโค๊ดแสดงกำรจัดกำรระบบสมำชิก สำมำรถสมัครสมำชิก แก้ไขข้อมูลส่ วนตัวRails
   รู บีออนเรลส์ (อังกฤษ: Ruby on Rails: RoR) หรื อนิ ยมเรี ยกสั้นๆ ว่ำ เรลส์ (Rails) เป็ น
ระบบเฟรมเวิ ร์ ก ส ำหรั บ เว็บ แอปพลิ เ คชัน แบบโอเพนซอร์ ส ที่ พ ั ฒ นำด้ว ยภำษำรู บี โดยอิ ง
แนวควำมคิดแบบ Model-View-Controller (MVC) เป็ นสถำปัตยกรรมพื้นฐำน
10
รู บีออนเรลส์ มีชื่อเสี ยงจำกควำมง่ำยในกำรใช้งำน โดยใช้กำรเขียนโปรแกรมจำนวนน้อยบรรทัด
กว่ำ และมีกำรระบุค่ำตั้งน้อยกว่ำเฟรมเวิร์กที่ออกมำก่อนหน้ำตัวอื่นๆ กำรติดตั้งรู บีออนเรลส์ทำได้
โดยผ่ำนระบบ RubyGems ซึ่งเป็ นระบบกำรจัดกำรส่ วนประกอบในภำษำรู บ้ ีอย่ำงเป็ นทำงกำร
                                         ั
     รู บีออนเรลส์ เริ่ มพัฒนำโดย David Heinemeier Hansson เพื่อใช้กบเครื่ องมือจัดกำร
โครงกำรชื่อ Basecamp ของบริ ษท 37 Signals ที่เขำทำงำนอยูรูบีออนเรลส์ได้เผยแพร่ สู่ สำธำรณะ
                  ั             ่
ชนเมื่อเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2004 โดยรุ่ นปัจจุบนนั้นคือรุ่ น 2.3 ออกเมื่อวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2552
                        ั
(นวรัตน์ ธนะรุ่ งรักษ์ และ ประเวศน์ วงษ์คำชัย, กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันแบบ Agile ด้วย Rails
                                     ่
และ Ruby, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ เคทีพี, 2549.)


Ajax(Asynchronous JavaScript and XML)
     Ajax ย่อมำจำก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ง ajax นั้นจะทำให้ web application
มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้นเพรำะ ajax นั้นจะส่ ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบกลับข้อมูลที่
เรำต้องกำรซึ่งจะทำให้เรำแก้ปัญหำกำรโหลดข้อมูลช้ำเพรำะ Server Side Script ที่เรำต้องกำรข้อมูล
จำก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php , asp เป็ นต้นแต่ ajax จะทำให้เรำโหลดหน้ำเพจฉะ
เพรำะส่ วนที่ตองกำรข้อมูลใหม่เท่ำนั้นทำให้ web หรื อ web application มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้นและ
        ้
ajax ยังสำมำรถที่จะดึงข้อมูลที่เป็ น xml ได้อีกด้วยซึ่ งในกำรเขียน ajax นั้นจะเขียนโดยใช้
javascript ในกำรควบคุมกำรทำงำนทั้งหมด ซึ่ งถ้ำหำกผูที่อ่ำนบทควำมแล้วยังไม่เห็ นภำพขอ
                              ้
ยกตัวอย่ำงเช่น google suggest จะเห็นตอนที่เรำพิมพ์คำที่ตองกำรหำแล้วจะขึ้นคำใกล้เคียงขึ้น
                               ้
มำกมำยนั้นก็เป็ นรู ปแบบ ajax ที่จะค่อยส่ งข้อมูลตัวอักษรไปยัง server เพื่อขอคำที่ใกล้เคียงกันซึ่ ง
                                       ็
ถ้ำใช้เพียงแต่ server side script คงลำบำกเพรำะต้องโหลดเพจใหม่ตลอด นี้กคือ ajax โดยรวมและ
ประโยชน์ของ ajax
       (Dave Crane , Bear Bibeault and Jord Sonnereld, พัฒนำเว็บแอปพลิเคชันด้วย Ajax(
                                            ่
                       ภำคปฏิบติ), พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ SE-ED, 2551.)
                           ัCSS (Cascading Style Sheet)
    CSS (Cascading Style Sheet) จัดเป็ นภำษำที่ใช้เป็ นส่ วนของกำรจัดรู ปแบบกำรแสดงผล
เอกสำร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในกำรระบุรูปแบบ (หรื อ "Style") ของเนื้ อหำใน
เอกสำร อันได้แก่ สี ของข้อควำม สี พ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร และกำรจัด วำงข้อควำม ซึ่ งกำร
กำหนดรู ปแบบ หรื อ Style นี้ใช้หลักกำรของกำรแยกเนื้อหำเอกสำร HTML ออกจำกคำสั่งที่ใช้ใน
11
กำรจัดรู ปแบบกำรแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของกำรแสดงผลเอกสำร ไม่ข้ ึนอยู่กบเนื้ อหำของ
                                       ั
เอกสำร เพื่อให้ง่ำยต่อกำรจัดรู ปแบบกำรแสดงผลลัพธ์ของเอกสำร HTML โดยเฉพำะในกรณี ที่มี
กำรเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหำเอกสำรบ่อยครั้ ง หรื อต้องกำรควบคุ มให้รูปแบบกำรแสดงผลเอกสำร
HTML มีลกษณะของควำมสม่ำเสมอทัวกันทุกหน้ำเอกสำรภำยในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฏเกณฑ์
        ั            ่
ในกำรกำหนดรู ปแบบ (Style) เอกสำร HTML ถูกเพิ่มเข้ำมำครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปี พ.ศ.
2539 ในรู ปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web
Consortium หรื อ W3C
ก่อนหน้ำกำรถือกำเนิ ดของ CSS level 1 Recommendations นั้น กำรจัดรู ปแบบของข้อควำมใน
เอกสำร HTML ใช้แท็ก (Tag) ควบคุมรู ปแบบข้อควำม กำหนดขอบเขตของข้อควำมส่ วนที่
ต้องกำรแสดงผล ซึ่ งในเอกสำร HTML ฉบับเดียวกัน หรื อ เอกสำร HTML หลำยฉบับภำยใน
เว็บไซต์เดียวกัน มักกำหนดแท็กสำหรับแสดงผลคล้ำยๆ กัน เพื่อให้รูปแบบกำรแสดงผลสอดคล้อง
กัน เช่น รู ปแบบของหัวข้อจะซ้ ำกัน และรู ปแบบกำรจัดวำงหน้ำเอกสำรจะเหมือนกัน เป็ นต้น ซึ่ ง
กำรที่ตองระบุแท็ก ควบคุมรู ปแบบเดียวกันซ้ ำกันหลำยที่ในเอกสำร ทำให้กำรจัดรู ปแบบเอกสำร
     ้
ทำได้ไม่สะดวกนัก ตัวอย่ำงเช่ น แท็ก <FONT> และ ส่ วนขยำยของแท็ก (แอ็ททริ บิวต์ หรื อ
                    ั
attribute) COLOR เพื่อกำหนดสี ให้กบข้อควำมจะต้องแทรกไว้ในทุกๆ ตำแหน่ งของข้อควำมที่
ต้องกำรกำหนดสี เป็ นต้น
       นอกจำกนั้นโปรแกรมที่ทำหน้ำที่เว็บบรำวเซอร์ จะทำหน้ำที่แปลควำมหมำยของแท็ก ใน
เอกสำร HTML และแสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำจอได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ประเภทเว็บบรำวเซอร์
ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้ มีจำนวนมำกมำย หลำยโปรแกรม แต่โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ ที่เป็ นที่นิยม
มำกที่สุด 2 โปรแกรม ได้แก่ Netscape และ Internet Explorer ซึ่ งโปรแกรมเว็บบรำวแต่ละ
โปรแกรม สนับสนุ นลักษณะกำรกำหนดรู ปแบบกำรแสดงผลของเอกสำร HTML เพิ่มเติมจำก
ข้อกำหนดมำตรฐำนของ HTML เพื่อให้กำรแสดงผลเนื้ อหำเอกสำรทำได้หลำกหลำยรู ปแบบ
ดังนั้น หำกเอกสำร HTML มีกำรเรี ยกใช้แท็ก และแอททริ บิวต์ที่กำหนดขึ้นใช้งำนเฉพำะเจำะจงกับ
โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ แต่ละโปรแกรม มีผลทำให้กำรแสดงผลเอกสำรที่เหมำะสม ทำได้กบ      ั
เฉพำะบำงเว็บ บรำวเซอร์ ที่ ส นับ สนุ น และอำจไม่ ส ำมำรถแสดงผลได้ถู ก ต้อ งเหมำะสมด้ว ย
โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์โปรแกรมอื่น
       ด้วยสำเหตุดงกล่ำว ทำให้กำรสร้ำงเว็บเพจในขณะนั้น แยกส่ วนกำรกำหนดรู ปแบบกำร
            ั
แสดงผลเอกสำร ออกจำกเนื้ อหำของเอกสำร ทำได้ยำก นอกจำกนั้น รู ปแบบกำรแสดงผลยังอำจ
ขึ้นอยู่กบโปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ เฉพำะบำงโปรแกรม ดังนั้น เพื่อที่จะลดปั ญหำดังกล่ำว องค์กร
      ั
World Wide Web Consortium หรื อ W3C ได้กำหนดมำตรฐำนของ กำรกำหนดรู ปแบบกำร
แสดงผลเอกสำร HTML ในรู ปแบบของ CSS level 1 Recommendation ขึ้น และแทรกเข้ำไปใน
12
มำตรฐำนของข้อกำหนดภำษำ HTML 4.0 ซึ่งโปรแกรม Netscape เวอร์ชนตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป รวมทั้ง
                                  ั
โปรแกรม Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชน 4.0 ขึ้นไป สนับสนุนมำตรฐำนของกำรกำหนดรู ปแบบ
                      ั
กำรแสดงผล HTML ดังกล่ำว
      ดังนั้น ผูสร้ำงเอกสำร HTML สำมำรถใช้ CSS กำหนดรู ปแบบของข้อควำมในเอกสำร
           ้
HTML ไว้เป็ นรู ปแบบ หรื อ "Style" แทนกำรต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งที่แสดงผลข้อควำม ทำให้กำร
จัดกำรรู ปแบบข้อควำมทำได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถออกรู ปแบบกำรจัดวำงเอกสำรได้ โดย
ไม่ข้ ึนกับเนื้อหำของเอกสำร นอกจำกนั้นยังมีผลทำให้ขนำดของเอกสำร HTML ที่ใช้ CSS ในกำร
จัด รู ป แบบข้อ ควำม ซึ่ ง อำจมี ผ ลท ำให้ขนำดของแฟ้ มมี ข นำดลดลง และท ำให้สำมำรถใช้ช่ อ ง
ทำงกำรสื่ อสำรเพื่อถ่ำยโอนแฟ้ มเอกสำรผ่ำนทำงระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
มำกขึ้น
      หลังจำกนั้น องค์กร W3C ได้กำหนด CSS level 2 Recommendations เพื่อเพิ่มเติมกฏเกณฑ์
กำรกำหนดรู ปแบบของสื่ อที่ใช้กำรแสดงผลข้อมูล โดยผูสร้ำงเอกสำร อำจเลือกใช้รูปแบบ หรื อ
                             ้
"Style" ในกำรกำหนดรู ปแบบให้แสดงผล หรื อ กำหนดให้ไม่แสดงผลข้อมูล บนอุปกรณ์บำง
ประเภทที่มีรูปแบบกำรแสดงผลข้อมูลต่ำงจำกกำรแสดงออกทำงหน้ำจอปกติ โดยผูสร้ำงเอกสำร ้
                                   ่ ั
สำมำรถใช้ CSS ในกำหนดรู ปแบบกำรแสดงผลที่เหมำะสม โดยไม่ข้ ึนอยูกบเนื้อหำภำยในเอกสำร
ตัวอย่ำงเช่ น เอกสำรฉบับเดี ยวกัน เมื่อแสดงผลบนอุปกรณ์สำหรั บคนสำยตำพิกำร อำจกำหนด
รู ปแบบให้ไม่แสดงรู ปภำพ แต่แสดงในรู ปแบบอื่ นที่ เหมำะสม หรื อ บนอุปกรณ์ สำหรั บคนหู
หนวก อำจกำหนดไม่ให้ตองแสดงข้อมูลเสี ยง แต่แสดงผลในรู ปแบบของข้อควำม เป็ นต้น
               ้
     (http://www.xvlnw.com/knowledge-readknowledge-id158.html เวลำ 14.25 วันที่ใช้งำน 25
                                        มีนำคม 2555 )
13
    ตัวอย่ำงโค๊ดที่แสดงกำรทำงำน มีกำรกำหนดสี พ้ืนหลัง สี ขอควำม ซึ่ งเป็ นกำรทำงำนแบบ
                               ้
External และนำไปใช้ร่วมกับไฟล์อื่นSQLite
     เป็ นระบบฐำนข้อมูลที่มีลกษณะเรี ยบง่ำยคือ ตัว SQLite จะเก็บข้อมูลลงในไฟล์โดยตรง
                  ั
(คล้ำย MS Access) ไม่มีกำรติดต่อผ่ำน Network socket เหมือนกับฐำนข้อมูลตัวอื่นๆ ทำให้มีขอ  ้
ได้เปรี ยบเรื่ องควำมเร็ วในกำรดึงข้อมูล กำรใช้งำน SQLite สำมำรถที่จะดำวน์โหลดโปรแกรม
manager เพื่อจัดกำรกับฐำนข้อมูล ซึ่ งจะทำให้กำรทำงำนนั้นง่ำยขึ้นมำก ตั้งแต่กำรสร้ำงฐำนข้อมูล
สร้ำงตำรำง ใส่ ขอมูล จนถึงสำเนำข้อมูล (Dump, Import, Export ใช้งำนฟรี (ฟรี แวร์ ) ไม่เสี ย
          ้
ค่ำใช้จ่ำยและทำงำนได้บน Windows 32 และ 64 bits
      (http://www.allwebfactory.com/news/node/18 เวลำ 14.50 วันที่ใช้งำน 25 มีนำคม 2555 )
14
                  ั
    ตัวอย่ำงโปรแกรมที่นำมำใช้กบงำน ที่แสดงให้เห็นจะเป็ นตำรำง Micro post ซึ่งแสดงออก
            ั
ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์กบตำรำงข้อมูลอื่นๆด้วย
15
                       บทที่ 3
                     กำรออกแบบระบบ

    กำรออกแบบระบบเป็ นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ งของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหำก
ทำกำรออกแบบระบบได้ดีจะทำให้บรรลุไปถึงวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบทำให้กำรพัฒนำ
ระบบเป็ นไปได้อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพซึ่ งกำรออกแบบระบบจะครอบคลุ ม ถึ ง กำรออกแบบ
กระบวนกำรทำงำนของระบบส่ ว นสำคัญของเครื่ องมื อที่ ใ ช้คือแผนภำพโครงสร้ ำงระบบเพื่อ
วิเครำะห์สิ่งที่นำเข้ำและสิ่ งที่นำออกจำกระบบ
    ในกำรออกแบบระบบเป็ นอีกขั้นตอนหนึ่ งที่สำคัญมำกในกำรพัฒนำระบบเพรำะจะต้อง
                ้ ่
ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของผูใช้วำมีควำมต้องกำรแบบไหนและมีปัญหำอะไรบ้ำง นำจุดนั้นมำแก้ไข
และปรั บ ปรุ งให้ ดี ข้ ึ นจำกระบบเดิ ม เพื่ อ น ำไปใช้ วิ เ ครำะห์ ใ นกำรออกแบบงำนใหม่ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งกำรออกแบบระบบ แบ่งกำรออกแบบขบวนกำรเก็บและใช้ขอมูลออกแบบ ้
ด้วย แผนผังและแผนภูมิ โดยมี รำยละเอี ยดของแต่ละส่ วนในส่ วนของกระบวนกำรทำงำนของ
ระบบกำรทำงำน ดังนี้

3.1 แผนภำพบริบท ( Context Diagram )
     แสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อกำรใช้ขอมูลระหว่ำงผูใช้ที่เป็ นสมำชิ กกับเว็บไซต์กำรเรี ยกใช้
                    ้      ้
ข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บไซต์


           สมัครสมำชิก                         รำยกำรสั่งซื้อสิ นค้ำ

           เข้ ำสู่ ระบบ                         รำยชื่อสมำชิก

        แก้ไขเปลียนแปลงข้ อมูล
             ่
         สั่ งซื้อสิ นค้ ำ     ระบบพัฒนำกำรสั่ งซื้อพิซซ่ ำ
ผูใช้
 ้                      ผ่ ำนเครือข่ ำยอินเตอร์ เน็ต                      ผูดูแลระบบ
                                                            ้
         Micro post
           แสดงข้ อมูล

           เมนูสินค้ ำ                          แก้ไขปรับปรุ งเว็บไซต์

         ข้ อมูลกำรสั่ งซื้อ                        เพิ่ม ลบ แก้ไข สิ นค้ำ

         โชว์ Macro post                      ลบ ลูกค้ำ หรื อข้อควำมที่ไม่พึงประสงค์
              รู ปที่ 3.1 แสดงกำรทำงำนกำรตอบสนองของเว็บไซต์
16
3.2 แผนภำพกระแสข้ อมูล ( Data Flow Diagram )
     แผนภำพกระแสข้อมูลแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ กำรทำงำน ของ ระบบพัฒนำกำรสั่งซื้ อ
พิซซ่ำผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต
                ข้อมูลสมำชิก                     ข้อมูลสมำชิก
    ผูใช้งำนทัวไป
     ้    ่                   สมัครสมำชิก                   แฟ้ มข้อมูลสมำชิก
                     รู ปที่ 3.2 แสดงกำรสมัครสมำชิก
                 อีเมล รหัสผ่ำน                  ข้อมูลสมำชิก

     ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก
      ้                       เข้ำสู่ ระบบ                แฟ้ มข้อมูลสมำชิก

                       ่
                 ผ่ำนหรื อไม่ผำน                ส่ งชื่อและรหัสผ่ำน                       รู ปที่ 3.3 แสดงกำรเข้ำสู่ระบบ
                                         ข้อมูลสมำชิกใหม่
                  แก้ไขข้อมูล
   ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก
    ้                         แก้ไขข้อมูล                 แฟ้ มข้อมูลสมำชิก
                                           ข้อมูลสมำชิก
                  ข้อมูลสมำชิก
                     รู ปที่ 3.4 กำรแก้ไขข้อมูลสมำชิก
17
                 เมนูสินค้ำ                    ยอดกำรสังซื้อ
                                              ่

   ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก
    ้                         สั่งสิ นค้ำ               แฟ้ มกำรสังสิ นค้ำ
                                                       ่

                 แสดงรำยกำรที่                   รำคำสิ นค้ำ
               สังซื้อและรำคำรวม
                ่


                        รู ปที่ 3.5 กำรสังซื้อสิ นค้ำ
                                ่


                                          ผูใช้ทวไป
                                           ้ ั่
                 ผูใช้ทวไป
                  ้ ั่
                            ควำมสัมพันธ์
                                                   แฟ้ มข้อมูลควำมสัมพันธ์
    ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก
     ้                       ระหว่ำงผูใช้
                                 ้
               แสดงควำมสัมพันธ์                 แสดงควำมสัมพันธ์               รู ปที่ 3.6 กำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูใช้
                                   ้

3.3 ER-Diagram
                                    ั
    แสดงให้เห็ นถึงรำยละเอียดของกำรทำงำนว่ำแต่ละส่ วนมีควำมสัมพันธ์กนอย่ำงไรบ้ำง
และเป็ นควำมสัมพันธ์แบบไหน
                  รูปที่ 3.7 ER-Diagram ของระบบ
18
    3.4 Data Table
    ชื่อตำรำง          สมำชิก
    วัตถุประสงค์         เก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิ กของผูที่มำทำกำรสมัครสมำชิ กกับระบบ
                                      ้
                   สังซื้อสิ นค้ำ Pizza
                    ่
    แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง      สิ นค้ำ(โดยสมำชิกขึ้นต่อสิ นค้ำเมื่อใดก็ตำมที่สินค้ำของสมำชิกคนใดไม่มี
                   แล้วใบเสร็ จก็ไม่มีดวย)
                             ้
  ลำดับที่     คุณสมบัติ คำอธิบำย    ขนำด     ประเภท    ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง   ประเภทคีย ์
  (No.)      (Attribute) (Description) (Width)   (Type)    (Default) (Validation Check) (Key Type)
  1        User_Id    รหัสสมำชิก  5     Character        ตั ว เ ล ข เ ท่ ำ นั้ น PK    และ
                                          ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว FK
  2        Name     ชื่อสมำชิก  15     Character        ตัว อัก ษรควำมยำว
                                          ไม่เกิน 15ตัวอักษร
  3        Address    ที่อยู่    35     Character
  4        E-mail    อีเมลล์    30     Character        ขึ้นต้นด้วยตัวอีกษร
  5        Tel.     เบอร์โทร   15     Character        ตัวเลขตั้งแต่
                                          (0-9)
                  ตำรำงที่ 3.1 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงสมำชิก

    ชื่อตำรำง          แสดงควำมคิดเห็น
    วัตถุประสงค์         เก็บรำยละเอียดเกี่ ยวกับกำรแสดงควำมคิดเห็ นจำกสมำชิ กที่มำทำกำร
                   แสดงควำมคิกเห็นของระบบสังซื้อสิ นค้ำ Pizza และรสชำติของสิ นค้ำ
                                 ่
    แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง      สมำชิ ก(โดยควำมคิดเห็นขึ้นต่อสมำชิ กเมื่อใดก็ตำมที่ควำมคิดเห็ นของ
                   สมำชิกคนใดไม่มีแล้วสมำชิกคนนั้นก็ไม่มีดวย)
                                       ้
ลำดับที่       คุณสมบัติ   คำอธิบำย   ขนำด    ประเภท    ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง      ประเภทคีย ์
(No.)        (Attribute)  (Description) (Width)  (Type)    (Default) (Validation Check)    (Key Type)

1          Mic_Id     ร หั ส ค ว ำ ม 5     Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  PK
                  คิดเห็น
2          User_Id    รหัสสมำชิก    5    Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  FK
3          Details    เนื้อหำ     200   Character
               ตำรำงที่ 3.2 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงแสดงควำมคิดเห็น
19
   ชื่อตำรำง          กำรสังซื้อสิ นค้ำ(Bill)
                    ่
   วัตถุประสงค์         เก็บรำยละเอียดกำรสังซื้อสิ นค้ำ Pizza
                             ่
   แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง      สมำชิก โดยสมำชิกขึ้นต่อสิ นค้ำ
ลำดับที่      คุณสมบัติ   คำอธิบำย   ขนำด    ประเภท   ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง      ประเภทคีย ์
(No.)       (Attribute)  (Description) (Width)   (Type)   (Default) (Validation Check)    (Key Type)

1         Id      รหัสสมำชิก   5     Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  PK
2         User_Id    รหัสสมำชิก   5     Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  FK
3         Pdu_Id    รหัสสิ นค้ำ  5     Character

    4      total     รวมสังซื้อ
                   ่     2     Character        ตัวเลขไม่เกิน 2 ตัว


               ตำรำงที่ 3.3 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงกำรสังซื้อสิ นค้ำ
                                      ่
   ชื่อตำรำง          สิ นค้ำ (product)
   วัตถุประสงค์         เก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้ำ
   แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง      สมำชิกสำมำรถที่จะสังซื้อและเลือกดูสินค้ำได้
                            ่
ลำดับที่      คุณสมบัติ   คำอธิบำย   ขนำด    ประเภท   ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง      ประเภทคีย ์
(No.)       (Attribute)  (Description) (Width)   (Type)   (Default) (Validation Check)    (Key Type)
1         Id      รหัสสิ นค้ำ  5     Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  PK
2         name     ชื่อสิ นค้ำ  30     Character        ตัวหนังสื อ      FK
3         price     รำสิ นค้ำ   3     Character

    4      image     รู ปสิ นค้ำ        Character

                 ตำรำงที่ 3.4 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงสิ นค้ำ
20
   ชื่อตำรำง           โปรโมชัน (promotion)
                       ่
   วัตถุประสงค์         โปรโมชันเพื่อให้ตดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ำได้ง่ำยขึ้นสิ นค้ำ
                        ่   ั
   แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง      สิ นค้ำ จะขึ้นกับโปรโมชันในกำรเลือกซื้อสิ นค้ำ
                              ่
ลำดับที่      คุณสมบัติ    คำอธิบำย   ขนำด    ประเภท   ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง      ประเภทคีย ์
(No.)       (Attribute)   (Description) (Width)   (Type)   (Default) (Validation Check)    (Key Type)
1         Id       รหัสสิ นค้ำ  5     Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  PK
2         proname     ชื่อสิ นค้ำ  30     Character        ตัวหนังสื อ      FK
3         price      รำสิ นค้ำ   3     Character

                 ตำรำงที่ 3.5 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงโปรโมชัน
                                         ่
   ชื่อตำรำง           ควำมสัมพันธ์สินค้ำ (relation product)
   วัตถุประสงค์         เก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้ำและโปรโมชันในกำรขำย
                                      ่
   แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง      สมำชิกสำมำรถที่จะสังซื้อและเลือกดูสินค้ำได้
                             ่
ลำดับที่      คุณสมบัติ    คำอธิบำย   ขนำด    ประเภท   ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง      ประเภทคีย ์
(No.)       (Attribute)   (Description) (Width)   (Type)   (Default) (Validation Check)    (Key Type)
1         Id       รหัสสิ นค้ำ  5     Character        ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว  PK
2         Promo_id    โปรโมชัน
                     ่    30     Character        ตัวหนังสื อ      FK
3         Pdu_id             3     Character

              ตำรำงที่ 3.6 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงควำมสัมพันธ์สินค้ำ
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน

More Related Content

What's hot

แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
teerachon
 
Waterรวมวารีดุริยางค์
Waterรวมวารีดุริยางค์Waterรวมวารีดุริยางค์
Waterรวมวารีดุริยางค์
maerimwittayakom school
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
krupornpana55
 
โวหารในการเขียน
โวหารในการเขียนโวหารในการเขียน
โวหารในการเขียน
krubuatoom
 
สุขฯ ม.2 หน่วย 10
สุขฯ ม.2 หน่วย 10สุขฯ ม.2 หน่วย 10
สุขฯ ม.2 หน่วย 10
supap6259
 
บันได ๔ ขั้นสอนเขียน
บันได ๔ ขั้นสอนเขียนบันได ๔ ขั้นสอนเขียน
บันได ๔ ขั้นสอนเขียน
5171422
 
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
Nat Ty
 

What's hot (20)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗
 
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย(วรรณคดี) ม.3
 
หลักการอ่านจับใจความสำคัญ
หลักการอ่านจับใจความสำคัญหลักการอ่านจับใจความสำคัญ
หลักการอ่านจับใจความสำคัญ
 
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
 
คำประสม
คำประสมคำประสม
คำประสม
 
สารบัญ.
สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
 
Waterรวมวารีดุริยางค์
Waterรวมวารีดุริยางค์Waterรวมวารีดุริยางค์
Waterรวมวารีดุริยางค์
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
 
นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากลนาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากล
 
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่ายงานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
งานนำเสนอลิลิตเตลงพ่าย
 
โวหารในการเขียน
โวหารในการเขียนโวหารในการเขียน
โวหารในการเขียน
 
สุขฯ ม.2 หน่วย 10
สุขฯ ม.2 หน่วย 10สุขฯ ม.2 หน่วย 10
สุขฯ ม.2 หน่วย 10
 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
บันได ๔ ขั้นสอนเขียน
บันได ๔ ขั้นสอนเขียนบันได ๔ ขั้นสอนเขียน
บันได ๔ ขั้นสอนเขียน
 
9 การกรอกแบบฟอร์ม(263-287)
9 การกรอกแบบฟอร์ม(263-287)9 การกรอกแบบฟอร์ม(263-287)
9 การกรอกแบบฟอร์ม(263-287)
 
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จวิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
วิชชุมมาลา ฉันท์ ๘ เสร็จ
 
รายงานกลุ่ม 1
รายงานกลุ่ม 1รายงานกลุ่ม 1
รายงานกลุ่ม 1
 
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิดคำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
คำกล่าวรายงาน คำกล่าวปิด
 

Viewers also liked

การคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือ
การคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือการคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือ
การคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือ
rubtumproject.com
 
โครงงาน แอนดรอยด์
โครงงาน แอนดรอยด์โครงงาน แอนดรอยด์
โครงงาน แอนดรอยด์
teerarat55
 
การสร้าง แบบทดสอบ App for android
การสร้าง แบบทดสอบ App for androidการสร้าง แบบทดสอบ App for android
การสร้าง แบบทดสอบ App for android
พัน พัน
 
การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap
การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGapการสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap
การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
Nan Su'p
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
Nattakorn Sunkdon
 

Viewers also liked (11)

รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
การคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือ
การคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือการคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือ
การคิดโปรเจค โปรแกรมบนมือถือ
 
โครงงาน การสร้างสื่อ E-book เรือง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
โครงงาน การสร้างสื่อ E-book เรือง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โครงงาน การสร้างสื่อ E-book เรือง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
โครงงาน การสร้างสื่อ E-book เรือง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
 
โครงงาน แอนดรอยด์
โครงงาน แอนดรอยด์โครงงาน แอนดรอยด์
โครงงาน แอนดรอยด์
 
การสร้าง แบบทดสอบ App for android
การสร้าง แบบทดสอบ App for androidการสร้าง แบบทดสอบ App for android
การสร้าง แบบทดสอบ App for android
 
การสร้างแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์
การสร้างแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์การสร้างแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์
การสร้างแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์
 
การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap
การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGapการสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap
การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap
 
Mobile Application for Education (โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา)
Mobile Application for Education (โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา)Mobile Application for Education (โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา)
Mobile Application for Education (โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา)
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
คค
 
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
 

Similar to ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน

Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum UniversityKnowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
bennypong
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Ariya Soparux
 

Similar to ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน (20)

รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum UniversityKnowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
หน้าปก
หน้าปกหน้าปก
หน้าปก
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
ส่วนนำ
ส่วนนำส่วนนำ
ส่วนนำ
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
ส่วนนำ1
ส่วนนำ1ส่วนนำ1
ส่วนนำ1
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 

More from AjBenny Pong

More from AjBenny Pong (10)

รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงานวิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 

ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน

 • 1. ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์ ่ ่ Pizza J&P for web application โดย นางสาวบุลิน นันสิ ทธิ์ 52026336 นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ 52037006 โครงงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม พ.ศ.2554
 • 2. ก บทคัดย่ อ ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์ ่ ่ (Pizza J&P for web application) โดย 1. นางสาวบุลิน นันสิ ทธิ์ รหัส 52026336 2. นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ รหัส 52037006 อาจารย์ ที่ปรึกษา อาจารย์ ชฎาพร เกตุมณี ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์ (Pizza J&P for web application) บนเว็บไซต์ ่ ่ ที่พฒนาด้วยภาษา Ruby On Rails ก็สามารถใช้งานได้ เป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังซื้อพิซซ่า โดย ั ่ ภายในตัวเว็บไซต์เอง มีการทางานที่ง่ายต่อการใช้งานมาก ไม่มีความยุงยาก และยังได้นาเทคโนโลยีที่มีการ ่ แสดงความคิดเห็นโดยการเชื่อมต่อกับ Social Network (Facebook) นอกจากจะสามารถซื้อสิ นค้าได้แล้ว ยัง สามารถจะมาแสดงความความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เพื่อจะได้ใช้ความเห็นนี้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งตัว สิ นค้านันเอง นอกจากนี้ยงสามารถช่วยลดในเรื่ องของเวลาในการไปซื้อสิ นค้าด้วยตนเองที่ร้าน เพื่อเป็ น ่ ั ช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผใช้งานอีกด้วย ู้ ทางผูจดทาโครงงานได้ใช้โปรแกรม Ruby on Rails รวมถึง ฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา ้ั โครงงานมาใช้ในการพัฒนาโครงงานอีกด้วย
 • 3. กิตติกรรมประกาศ โครงงาน ระบบพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่าออนไลน์ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้ ่ ่ รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ ายทางผูจดทาจึงขอขอบพระคุณบุคคลผูให้ความ ้ั ้ อนุเคราะห์เหล่านี้เป็ นอย่างสูง ดังนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ของผูจดทาที่คอยให้คาปรึ กษาคาแนะนารวม ้ั ไปถึงกาลังใจ และการสนับสนุนทางด้านการเงิน การให้การศึกษาที่ดี และความารักความห่วงใยที่ มีให้มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน อาจารย์ชฎาพร เกตุมณี ที่มีส่วนให้โครงงานนี้ ผ่านมาได้ถึงวันนี้ที่กรุ ณาให้คาแนะนาและคาปรึ กษาเป็ นอย่างดีตลอดจนแนวทางในการทา โครงงานนี้ รวมถึงความรู ้ในทางวิชาการและประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์มาก ในการทาโครงงานนี้ ทาให้ผจดทาสามารถพัฒนาโครงงานจนสาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยดี ู้ ั ้ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่ให้กาลังใจ และความช่วยเหลือในการทาโครงงานนี้ สุ ดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ได้เอื้อเฟื้ อสถานที่ และไฟฟ้ าใน การจัดทาโครงงานนี้ คุณค่าและประโยชน์อนพึ่งมี จากการจัดทาโครงการนี้ ผูจดทาจึงมอบให้แด่ผมีพระคุณทุก ั ้ั ู้ ท่านดังกล่าว
 • 4. คำนำ โครงงานได้ถูกสร้างขึ้นจากการกาหนดหัวข้อตามความชอบของผูจดทาเอง ซึ่งผลจากการ ้ั วิเคราะห์อาหารของคนในปัจจุบนเอง รวมไปถึงผูจดทามักนิยมบริ โภคอาหารประเภท fast food ั ้ั โดยเฉพาะพิซซ่า ซึ่งเราไม่อยากจะไปซื้อพิซซ่าที่ร้านเองเลย แต่อยากสังมานังกินที่บานมากกว่า จึง ่ ่ ้ ริ เริ่ มเป็ นแนวคิดในการทาเว็บไซต์น้ ีข้ ึนมานันเอง ซึ่งเว็บไซต์ของเราก็จะมีการใช้งานที่มีรูปแบบ ่ ่ เหมาะสมกับทุกวัย ไม่มีความยุงยาก ยังสามารถเชื่อมต่อการแสดงความคิดเห็นไปยัง social network ได้อีกด้วย ทางผูจดทาขอขอบคุณ อาจารย์ ชฎาพร เกตุมณี ผูให้ความรู ้ แนวทางการศึกษาพัฒนา ้ั ้ โครงงาน รวมถึงคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้กาลังใจมาโดยตลอด เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาทาเว็บไซต์เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีท่ียงไม่แพร่ หลายในการ ั ใช้งาน อาจจะก่อให้เกิดข้อผิดผลาดในการใช้งานได้ และถ้าหากเกิดข้อผิดผลาดประการใด ทาง ผูจดทาต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดวย และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อผูศึกษา ้ั ้ ้ นางสาวบุลิน นันสิ ทธิ์ นางสาวจีราวรรณ ไทยชนะบรรณนิติ กันยายน 2555
 • 5. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข คานา ค สารบัญ ง สารบัญรู ป ฉ สารบัญตาราง ช บทที่ 1 บทนา 1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา 1 1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 1 1.3 ขอบเขตการศึกษา 2 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 3 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 1.6 แผนการดาเนินงาน 3 1.7 เครื่ องมือที่คาดว่าจะต้องใช้ 4 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ระบบสารสนเทศ (Information Technology) 5 2.2 เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง Ruby 8 Rails 9 Ajax(Asynchronous JavaScript and XML) 10 CSS (Cascading Style Sheet) 10 SQLite 13 บทที่ 3 การออกแบบระบบ 3.1 แผนภาพบริ บท ( Context Diagram ) 15 3.2แผนภาพกระแสข้อมูล ( Data Flow Diagram ) 16 3.3 ER-Diagram 17 3.4 Data Table 18 3.5 แผนการทางาน ( Flow chart ) 21
 • 6. สารบัญ (ต่อ) หน้า 3.6 User Interface 22 บทที่ 4 ผลการศึกษา 4.1 การทางานทั้งหมดของโปรแกรม 26 บทที่ 5 สรุ ปผลการศึกษา การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน 33 5.2 ข้อเสนอแนะในการทาโครงงาน 33 5.3 สรุ ปการทาโครงงาน 33 บรรณานุกรม 35 ภาคผนวก 36 ประวัติผจดทาโครงงาน ู้ ั 42
 • 7. สารบัญรู ป รู ปที่ หน้า 3.1 แสดงการทางานการตอบสนองของเว็บไซต์ 15 3.2 แสดงการสมัครสมาชิก 16 3.3 แสดงการเข้าสู่ระบบ 16 3.4 การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 16 3.5 การสังซื้อสิ นค้า ่ 17 3.6 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูใช้้ 17 3.7 ER-Diagram ของระบบ 17 3.8 แสดงการทางานของระบบ 21 3.9 Story Board 22 3.10 Story Board 23 3.11 Story Board 24 3.12 Story Board 25 4.1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 26 4.2 แสดงการสังซื้อสิ นค้า ่ 27 4.3 ผูดูแลระบบจะเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการสิ นค้า ออเดอร์ และเว็บไซต์ ้ 28 4.4 หน้าเพิ่มสิ นค้า 29 4.5 การรับออเดอร์สินค้า 30 4.6 แสดงการโพสต์ขอความ้ 31 4.7 กดถูกใจเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Social Network 32
 • 8. สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 1.1 ตารางแผนการดาเนินงาน (Gantt chart) 4 3.1 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางสมาชิก 18 3.2 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางแสดงความคิดเห็น 18 3.3 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางการสังซื้อสิ นค้า ่ 19 3.4 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางสิ นค้า 19 3.5 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางโปรโมชัน ่ 20 3.6 รายละเอียดการเก็บข้อมูลตารางความสัมพันธ์สินค้า 20
 • 9. บทที่ 1 บทนำ 1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ Pizza มีตนกำเนิ ดมำจำกประเทศกรี กเป็ นที่แรกจำกกำรอบขนมปั งขนำดใหญ่เป็ นรู ป ้ วงกลมแบนๆ และใส่ น้ ำมันสมุนไพร เครื่ องเทศ และผลอินทผลัมขนมปั งแผ่นกลมแบนถูกพบในน อิตำลีช่วงศตวรรษที่18 ขนมปั งแผ่นแบนถูกเรี ยกว่ำ 'Pizzas' โดยถูกขำยบนริ มถนนและในตลำด ประมำณปี 1889 รำชินีมำร์เกริ ตำร่ วมเดินทำงไปกับสำมีของเธอ กษัตริ ยอมเบโตที่ 1 โดยได้ติดตำม ้ ์ั ั ไปที่อำณำจักรอิตำลีกบเธอด้วย ระหว่ำงกำรเดินทำงของเธอรอบๆอิตำลี เธอพบผูคนหลำกหลำย ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิงชำวนำที่รับประทำนขนมปั งขนำดใหญ่ที่แบน พระรำชินีจึงรับสั่งให้ทหำรนำมำ ่ ให้พระองค์ทำนชิ้นหนึ่ง รำชินีทรงติดใจขนมปั งชนิดนี้ เป็ นอย่ำงมำก และรับประทำนมันทุกครั้งที่ เธอเสด็จออกไปภำยนอก นี่เป็ นเพรำะ รำชินี Margherita ทรงชื่นชอบพิซซ่ำเป็ นอย่ำงมำก และเมื่อ พระองค์เอ่ยปำกชมว่ำ พิซซ่ ำหรื อขนมปั งชนิ ดนี้ เป็ นอำหำรที่ พระองค์ทรงชอบมำกที่สุดทำให้ พิซซ่ ำเป็ นอำหำรที่มีชื่อเสี ยงเป็ นอย่ำงมำก ไม่เพียงในประเทศอิตำลี แต่ยงโด่งดังขยำยไปทัวโลก ั ่ และผูคนทัวโลกชื่นชอบในรสชำติพิซซ่ำ ้ ่ ปั จจุบนควำมนิ ยมของผูคนที่นิยมบริ โภคอำหำร ประเภท fast food อย่ำงเช่น พิซซ่ ำ ั ้ แฮมเบอร์ เกอร์ ไก่ทอด ฯลฯ มีปริ มำณที่สูงมำก เพรำะว่ำปั จจุบนวิถีกำรดำเนิ นชีวิตของผูคนที่ตอง ั ้ ้ ด ำเนิ น อยู่บ นควำมเร่ ง รี บ ที่ จ ะต้อ งแข่ ง กับ เวลำอยู่เ สมอ จึ ง ท ำให้เ กิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะท ำ Website เกี่ ย วกับกำรเลื อ กดู สิ น ค้ำ และเพื่ อ เป็ นกำรประกอบกำรตัด สิ น ใจในกำรเลื อ กสิ น ค้ำ ในที่ น้ ี คื อ Website Pizza J&P ซึ่งปัจจุบน J&P ยังไม่มี Website เรำจึงคิดทำ Website Pizza J&P ขึ้นมำเพื่อเป็ น ั กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูใช้ เพื่อเป็ นทำงเลือกในกำรตัดสิ นใจในกำรเลือกดูรำยกำรสิ นค้ำ ้ และเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรสังซื้อสิ นค้ำ ่ 1.2 วัตถุประสงค์ กำรศึกษำ 1.2.1 เพื่อเพิ่มทำงเลือกที่สะดวกสบำยแก่ผใช้งำน โดยที่ผใช้งำนไม่ตองเสี ยเวลำในกำรมำซื้ อ ู้ ู้ ้ สิ นค้ำที่ร้ำน โดยสำมำรถสังซื้อผ่ำนระบบพัฒนำเว็บแอพพลิเคชันสังซื้อพิซซ่ำออนไลน์ ่ ่ ่ ั 1.2.2 เพื่อเป็ นสื่ อกลำงในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ให้กบ Pizza 1.2.3 เพื่อที่จะนำระบบกำรสังซื้อ Pizza J&P ที่พฒนำไปใช้งำนได้จริ ง ่ ั
 • 10. 2 1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ โครงงำนระบบช่วยตัดสิ นใจและมีกำรแนะนำสิ นค้ำในที่น้ ีคือ Pizza เป็ นทำงเลือกหนึ่งสำหรับ ผูชอบทำน Pizza และผูที่มีควำมเร่ งรี บในกำรดำเนิ นชีวิต เพื่อให้ผที่ตองกำรรับประทำนได้ทรำบ ้ ้ ู้ ้ รำยละเอียด , ส่ วนประกอบ และช่วยในกำรตัดสิ นใจในกำรเลือกสิ นค้ำ เป็ นกำรช่วยให้ผที่ชอบทำน ู้ Pizza มีควำมสะดวกมำกขึ้น สะดวกสบำยมำกขึ้น ซึ่งกำรทำงำนของ ระบบกำรสังซื้อ Pizza J&P ก็่ มีดงนี้ ั 1.3.1 สำมำรถสมัครสมำชิกและมีกำรเข้ำสู่ระบบ - สำมำรถกำหนด ชื่อผูใช้ (Username) และ รหัสผ่ำน (Password) ได้ ้ - ในส่ วนของกำรสมัครสมำชิก ผูใช้ตองระบุ ชื่อ อีเมล์ รหัสผ่ำน และ confirmรหัสผ่ำน ้ ้ - เมื่อผูใช้สมัครสมำชิกแล้ว สำมำรถแก้ไข หน้ำ Profile และข้อมูลของสมำชิกได้ ้ 1.3.2 สมำชิกมีกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรให้บริ กำรและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรสชำติ Pizza ของ ระบบกำรสังซื้อ Pizza J&P ่ 1.3.3 สมำชิกกดโหวตสิ นค้ำที่ตนเองชอบได้ จำกผลโหวตที่ได้จำกที่สมำชิกทำกำรโหวต ก็จะขึ้น ่ โชว์ออกมำเป็ นเรตติ้งบนเว็บไซต์วำสิ นค้ำไหนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุ ด 1.3.4 สมำชิกสำมำรถ เปิ ดดูเมนูสินค้ำได้บนเว็บไซต์เพื่อทำกำรเลือกซื้อสิ นค้ำได้ ภำยในเมนูสินค้ำก็ จะบอกถึงส่ วนประกอบว่ำทำมำจำกอะไรบ้ำง และคุณค่ำทำงโภชนำกำร 1.3.5 เมื่อเปิ ดดูเมนูสินค้ำก็สำมำรถที่จะกดปุ่ มสั่งซื้อสิ นค้ำได้เลย สำมำรถซื้อสิ นค้ำได้หลำยชิ้นตำม ต้องกำร 1.3.6 คำนวณรำคำกำรสั่งซื้อสิ นค้ำ เมื่อทำกำรกดสั่งซื้ อสิ นค้ำยอดกำรสั่งซื้ อก็จะขึ้นโชว์ พร้อมกับ รำคำสิ นค้ำแต่ละชิ้นและรำคำรวมด้วย 1.3.7 ผูดูแลระบบ สำมำรถทำกำรเพิ่ม ลบ แก้ไข รำยกำรสิ นค้ำและสมำชิกได้ และจัดทำโปรโมชัน ้ ่ สิ นค้ำ สำมำรถที่จะเข้ำไปเปิ ดรับออเดอร์สินค้ำจำกที่สมำชิกสังซื้อได้ ่ 1.3.8 สมำชิกสำมำรถที่จะซื้ อสิ้ นค้ำตำมโปรโมชันของทำงเว็บไซต์ได้ ซึ่งโปรโมชันของทำงร้ำนก็ ่ ่ คือจะนำสิ นค้ำที่มีควำมนิยมตำมเรตติ้งที่ได้มำจัดโปรโมชันนันเอง ่ ่
 • 11. 3 1.4 นิยำมศัพท์ เฉพำะ 1.4.1 Ruby คือ เป็ นภำษำโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ได้รับอิทธิ พลของโครงสร้ำงภำษำมำจำก ภำษำเพิ ร์ ล กับ ภำษำเอดำ มี ค วำมสำมำรถในเชิ ง วัต ถุ แ บบเดี ย วกับ ภำษำสมอลทอล์ค และมี ควำมสำมำรถหลำยอย่ำงจำกภำษำไพทอน, ภำษำลิสป์ , ภำษำ Dylan และภำษำ CLU ตัวแปลภำษำรู บีตวหลักเป็ นซอฟต์แวร์เสรี และเป็ นตัวแปลแบบอินเตอร์พรี เตอร์ ั 1.4.2 Rails คือ เป็ น framework สำหรับใช้ในกำรพัฒนำ Web Application ซึ่งถูกออกแบบ มำเพื่อช่วยให้โปรแกรมเมอร์ทำงำนได้ง่ำยขึ้น 1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ 1.5.1 สำมำรถสร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรเลือกซื้อผ่ำนระบบกำรสังซื้อ Pizza ่ 1.5.2 สำมำรถช่วยเพิ่มช่องทำงประกอบกำรเลือกซื้อสิ นค้ำ 1.5.3 สำมำรถระบุได้ว่ำผูบริ โภคที่ เกิ ดรำศี ไหน ควรที่จะมีอะไรเป็ นส่ วนประกอบของ ้ Pizza 1.6 แผนกำรดำเนินงำน 1.6.1 ศึกษำเนื้อหำที่ตองใช้ในกำรทำโครงงำน ้ 1.6.2 รวบรวมเนื้ อหำที่ตองใช้ในกำรทำโครงงำน โดยกำรรวบรวมเนื้ อหำที่เกี่ ยวข้องกับ ้ ระบบ และศึกษำกำรใช้ Ruby On Rails และรวมถึงศึกษำกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ Ruby 1.6.3 ทำกำรออกแบบโปรแกรมหลังจำกทำกำรวิเครำะห์ เสร็ จสิ้ นแล้วกำรออกแบบ เป็ น ขั้นตอนที่สำคัญมำกอย่ำงหนึ่ ง ระบบที่ออกแบบจะต้องมีควำมถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหำในกำร พัฒนำต่อไป 1.6.4 กำรพัฒนำและทดสอบกำรนำข้อมูลที่ออกแบบมำปฏิบติดงต่อไป ั ั 1.6.4.1 กำรเขียนโปรแกรม 1.6.4.2 กำรทดสอบย่อย 1.6.4.3 กำรทดสอบรวม 1.6.5 ทำกำรทดสอบและติดตั้งระบบ 1.6.6 จัดทำเอกสำร เป็ นกำรทำเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และจะ ถูกตรวจสอบ โดยอำจำรย์ที่ปรึ กษำ หำกมีขอผิดพลำดจะทำกำรแก้ไขและปรับปรุ งให้ถูกต้อง ้
 • 12. 4 ตำรำงแสดงผลและดำเนินกำร ระยะเวลำดำเนินกำร ปี 2555 กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษำเทคโนโลยีที่จะใช้ 3. กำรระบุปัญหำ 4. กำรรวบรวมข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูล 5. กำรวิ เ ครำะห์ ข ้ อ มู ล หรื อกำรออกแบบระบบและ โปรแกรม 6. กำรสร้ำงตัวแบบหรื อกำรพัฒนำโปรแกรม 7. ทดสอบติดตั้งระบบหรื อกำรทดสอบตัวแบบ 8. จัดทำเอกสำร ตำรำงที่ 1.1 ตำงรำงแผนกำรดำเนินงำน (Gantt chart) 1.7 เครื่องมือทีคำดว่ ำจะต้ องใช้ ่ 1.7.1 ฮำรด์แวร์ 1.7.1.1Computer 1.7.1.2Printer 1.7.2 ซอฟต์แวร์ 1.7.2.1 ภำษำ Ruby 1.7.2.2 Rails 1.7.2.3 SQLite 1.7.2.4 Microsoft Office 2007 1.7.2.5 Adobe Photoshop CS3 1.7.2.6 Ubuntu
 • 13. 5 บทที2 ่ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสำรทีเ่ กียวข้ อง ่ ปั จจุบนอินเทอร์ เน็ต มี ควำมสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเรำ หลำยๆ ด้ำน ทั้งกำรศึกษำ ั พำณิ ชย์ ธุรกรรม วรรณกรรม และอื่นๆ ดังนี้ ด้ ำนกำรศึกษำ - สำมำรถใช้เป็ นแหล่งค้นคว้ำหำข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงวิชำกำร ข้อมูลด้ำนกำรบันเทิง ด้ำ น กำรแพทย์ และอื่นๆ ที่น่ำสนใจ - ระบบเครื อข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต จะท ำหน้ ำ ที่ เ สมื อ นเป็ นห้ อ งสมุ ด ขนำดใหญ่ - นักศึกษำในมหำวิทยำลัย สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหำข้อมูลที่ ก ำลั ง ศึ กษำอยู่ ไ ด้ ทั้ งที่ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ข้ อ ควำม เสี ยง ภำพเคลื่ อนไหวต่ ำ งๆ เป็ นต้ น ด้ ำนธุรกิจและกำรพำณิชย์ - ค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจ - สำมำรถซื้อขำยสิ นค้ำ ผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต - ผูใช้ที่เป็ นบริ ษท หรื อองค์กรต่ำง ๆ ก็สำมำรถเปิ ดให้บริ กำร และสนับสนุ นลูกค้ำของตน ผ่ำน ้ ั ระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ เช่น กำรให้คำแนะนำ สอบถำมปั ญหำต่ำง ๆ ให้แก่ลูกค้ำ แจกจ่ำยตัว โปรแกรมทดลองใช้ (Shareware) หรื อ โปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็ นต้น ด้ ำนกำรบันเทิง - กำรพักผ่อนหย่อนใจ สันทนำกำร เช่น กำรค้นหำวำรสำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ต ที่ เรี ยกว่ำ Magazine online รวมทั้งหนังสื อพิมพ์และข่ำวสำรอื่ นๆ โดยมี ภำพประกอบ ที่ จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวำรสำร ตำมร้ำนหนังสื อทัวๆ ไป ่ ่ - สำมำรถฟังวิทยุผำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้
 • 14. 6 - สำมำรถดึงข้อมูล (Download) ภำพยนตร์ตวอย่ำงทั้งภำพยนตร์ใหม่ และเก่ำ มำดูได้ ั จำกเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ ว พอจะสรุ ปได้ ว่ ำ อิ น เทอร์ เน็ ต มี ควำมส ำคั ญ ในรู ปแบบ ดั ง นี้ ่ 1. ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic mail=E-mail) เป็ นกำรส่ งจดหมำยอิเล็กทรอนิ กส์ผำน ์ เครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยผูส่งจะต้องส่ งข้อควำมไปยังที่อยูของผูรับ และแนบไฟล์ไปได้ ้ ่ ้ ่ 2. เทลเน็ต (Telnet) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่งที่อยูไกล ๆ ได้ดวยตนเอง เช่น สำมำรถ ้ เรี ยกข้อมูลจำกโรงเรี ยนมำทำที่บำนได้ ้ 3. กำรโอนถ่ำยข้อมูล (File Transfer Protocol ) ค้นหำและเรี ยกข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆมำเก็บไว้ใน เครื่ องของเรำได้ ทั้งข้อมูลประเภทตัวหนังสื อ รู ปภำพและเสี ยง 4. กำรสื บค้นข้อมูล (Gopher,Archie,World wide Web) กำรใช้เครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำ ่ ข่ำวสำรที่มีอยูมำกมำย ใช้สืบค้นข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทัวโลกได้ ่ 5. กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและควำมคิดเห็น (Usenet) เป็ นกำรบริ กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและแสดง ควำมคิดเห็นที่ผใช้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตทัวโลก แสดงควำมคิดเห็นของตน โดยกลุ่มข่ำวหรื อนิวกรุ๊ ป ู้ ่ (Newgroup)แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน 6. กำรสื่ อสำรด้วยข้อควำม (Chat,IRC-Internet Relay chat) เป็ นกำรพูดคุย โดยพิมพ์ขอควำมตอบ ้ กัน ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ำรสื่ อ สำรที่ ไ ด้รั บ ควำมนิ ย มมำกอี ก วิ ธี ห นึ่ ง กำรสนทนำกัน ผ่ำ นอิ น เทอร์ เ น็ ต ่ ่ ่ เปรี ยบเสมือนเรำนังอยูในห้องสนทนำเดียวกัน แม้จะอยูคนละประเทศหรื อคนละซีกโลกก็ตำม 7. กำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำร (E-Commerce = Electronic Commerce) เป็ นกำรซื้อ - สิ นค้ำและ บริ กำร ผ่ำนอินเทอร์เน็ต 8. กำรให้ควำมบันเทิง (Entertain) บนอินเทอร์เน็ตมีบริ กำรด้ำนควำมบันเทิงหลำยรู ปแบบต่ำงๆ เช่น รำยกำรโทรทัศน์ เกม เพลง รำยกำรวิทยุ เป็ นต้น เรำสำมำรถเลือกใช้บริ กำรเพื่อควำมบันเทิงได้ ตลอด 24 ชัวโมง ่ โดยสรุ ปอินเทอร์เน็ต ได้นำมำใช้เป็ นเครื่ องมือที่จำเป็ นสำหรับงำนไอที ทำให้เกิดช่องทำง ในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่รวดเร็ ว ช่วยในกำรตัดสิ นใจ และบริ หำรงำนทั้งระดับบุคคลและองค์กร
 • 15. 7 E-Commerce มีชื่อที่แปลเป็ นภำษำไทยว่ำ “พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยควำมหมำยของคำ ว่ำพำณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ผูใ ห้คำนิ ย ำมไว้เ ป็ นจ ำนวนมำก แต่ ไ ม่ มี คำจ ำกัด ควำมใดที่ ใ ช้เ ป็ น ้ คำอธิบำยไว้อย่ำงเป็ นทำงกำร ซึ่งมีดงนี้ ั  “พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ กำรดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (ศูนย์พฒนำพำณิ ชย์ ั อิเล็กทรอนิกส์, 2542)”  “พำณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ คื อ กำรผลิ ต กำรกระจำย กำรตลำด กำรขำย หรื อ กำรขนส่ ง ผลิตภัณฑ์และบริ กำรโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์” (WTO, 1998)  “พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คือ ธุ รกรรมทุกประเภทที่เ กี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพำณิ ชย์ ทั้งใน ระดับองค์กรและส่ วนบุคคล บนพื้นฐำนของ กำรประมวลและกำรส่ งข้อมูลดิจิทลที่มีท้ ง ั ั ข้อควำม เสี ยง และภำพ” (OECD, 1997) จำกควำมหมำยของ e-business กับ e-commerce จะเห็ นได้ว่ำสองคำนี้ มีควำมหมำยที่ ใกล้เคียงกัน แต่อนที่จริ งแล้วมีควำมหมำยต่ำงกัน โดย e-business สรุ ปควำมหมำยได้ว่ำคือกำรทำ ั กิจกรรมทุกๆอย่ำง ทุกขั้นตอนผ่ำนทำงสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมีขอบเขตกว้ำงกว่ำ แต่ e-commerce จะเน้นที่กำรซื้ อขำยสิ นค้ำและบริ กำรผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เนตเท่ำนั้น จึงสรุ ปได้ว่ำ e-commerce เป็ นส่ วนหนึ่งของ e-business กำรดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยทำง ธุรกิจที่องค์กรได้วำงไว้ เช่น กำรซื้อขำยสิ นค้ำและบริ กำร กำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่ำ จะเป็ นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรื อแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น โดยมีวตถุประสงค์เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย ั และเพื่มประสิ ทธิ ภำพขององค์กร โดยกำรลดบทบำทองค์ประกอบทำงธุ รกิ จลง เช่ น ทำเลที่ต้ ง ั อำคำรประกอบกำร โกดังเก็บสิ นค้ำ ห้องแสดงสิ นค้ำ รวมถึงพนักงำนขำย พนักงำนแนะนำสิ นค้ำ พนักงำนต้อนรับลูกค้ำ เป็ นต้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทำง และเวลำลงได้ซ่ ึงในปั จจุบนกำรดำเนิ น ั ธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์เป็ นที่นิยมมำก โดยเฉพำะเว็บไซต์ E-Commerce จะเห็นได้ว่ำใน ประเทศและต่ำงประเทศมีกำรซื้อขำยสิ นค้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์มำกยิงขึ้น ่
 • 16. 8 2.2 เทคโนโลยีทเี่ กียวข้ อง ่ Ruby ประวัติภำษำรู บีสร้ำงโดยนักพัฒนำชำวญี่ปุ่น ชื่อ Yukihiro Matsumoto หรื อ "Matz" ซึ่ ง เริ่ มพัฒนำเมื่อ 24 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 1993 และออกรุ่ นแรกสู่สำธำรณะใน ค.ศ.1995 โดยได้แจกจ่ำยให้ ั เพื่อนๆใน Internet ได้นำไปลองใช้กนซึ่ งเป็ นปี เดียวกับที่ James Gosling ศำสดำของชำว Java ประสบควำมสำเร็ จกับกำรปล่อยภำษำ Java ไปสร้ำงชื่อเสี ยงในยุทธจักรจนโดงดังถึงวันนี้ ใน ระยะแรกก็ไม่ค่อยมีใครจะรู ้จกภำษำ Ruby กันมำกนัก นำย Matz และพวกก็ไม่สนใจ นังปรับปรุ ง ั ่ แก้ไขตัวแปลภำษำกันไปให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ จนเวลำล่วงเลยมำถึงปี 2006 ก็มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น เมื่อ Ruby On Rails(RoR) ซึ่งเป็ น framework ที่ใช้สำหรับพัฒนำ web application สำมำรถสร้ำงชื่อและได้รับ ควำมสนใจจำก web developer ทัวโลกสำเหตุที่โปรแกรมเมอร์ให้ควำมสนใจในตัวภำษำ Ruby นั้น ่ ไม่ได้เกี่ยวกับกำรนำมำใช้งำนร่ วมกับ RoR เท่ำไหร่ แต่กลับเป็ นเพรำะ Ruby มีจุดเด่นอยูหลำยอย่ำง ่ ที่ดึงดูดเหล่ำโปรแกรมเมอร์ ให้นำภำษำนี้ ไปใช้ใน application หลำยๆ รู ปแบบ ไม่ว่ำจะเป็ น standalone application, scripting หรื อ งำนอื่นๆ ชื่อ "รู บี" ที่แปลว่ำ ทับทิม นั้นเป็ นหิ นประจำเดือนเกิดของเพื่อนร่ วมงำนของ Matsumoto โดยรู บีไม่ได้ต้ งใจตั้งชื่ อล้อกับ Perl (แปลว่ำ ไข่มุก) ซึ่ งเป็ นหิ นประจำเดือนมิถุนำยน ในขณะที่ ั ทับทิมเป็ นหิ นของเดือนกรกฎำคม (รุ่ นล่ำสุ ดคือรู บีคือ 1.9.1) Ruby คื อ เป็ นภำษำคอมพิว เตอร์ ที่มีลกษณะเป็ นโปรแกรมแปลภำษำ (Interpreter) ั เหมือนกับภำษำ Perl, python และภำษำ java เป็ นต้น โดยเป็ นภำษำเชิงวัตถุที่มีรูปแบบภำษำที่ง่ำย ( Simple Syntax) สั้น มีควำมกระชับ และไม่ซบซ้อน มีโครงสร้ำงในรู ปแบบภำษำที่เฉพำะ สำมำรถ ั ที่จะทำควำมเข้ำใจได้ง่ำยและรวดเร็ ว ลักษณะเด่ นของภำษำ Ruby 1) เป็ นเพรำะไวยำกรณ์ภำษำ Ruby มันง่ำย อ่ำนเข้ำใจง่ำย สั้นกระชับ ได้ใจควำม มีทำงเลือกให้เขียน ได้หลำยแบบด้วย 2) Ruby เป็ น Open source 3) Ruby มีระบบ library ที่เรี ยกว่ำ Ruby Gems library ลักษณะคล้ำยๆ MFC ของ C++ หรื อ Java API แต่ติดตั้งง่ำยและใช้งำนง่ำยกว่ำ และเนื่องจำก Ruby เป็ น Open Source ดังนี้นกพัฒนำ ruby จึง ั ช่วยกันพัฒนำ Gems library ออกมำให้เรำเลือกใช้กนมำกมำย ถึงตอนนี้ Gems library ก็น่ำจะ ั ครอบคลุมงำนหลักๆเกือบทุกงำนแล้ว แทบจะเรี ยกได้ว่ำ จะทำอะไรก็ส่ัง require แล้วเอำ Gems library เข้ำมำใช้ได้เลย
 • 17. 9 4) ตัวแปลภำษำ Ruby มีให้ใช้อยูเ่ กือบทุก platform ไม่วำจะเป็ น Windows Linux หรื อ Mac OS ่ 5) Ruby เป็ นภำษำที่มีควำมเป็ น OOP สูงมำก ทุกอย่ำงใน Ruby แทบจะเป็ น Object ทั้งหมด แต่เวลำ ็ ุ่ ่ เอำไปใช้กไม่ยงยำกอย่ำงที่คิด ไม่ตองมำพะวงกับกำรเขียนโค้ดให้เป็ นคลำส และข้อปลีกย่อยยุงยำก ้ อื่นๆโดยไม่จำเป็ นเพรำะหัวใจของภำษำ Ruby เน้นงำนเสร็ จไว้ก่อน (ดร.วีระศักดิ์ ซึงถำวร, Ruby on Rails, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ ไอนิม, 2552. จำกวิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki เวลำ 19.15 วันที่ใช้งำน 10 กันยำยน 2555) ตัวอย่ำงโค๊ดแสดงกำรจัดกำรระบบสมำชิก สำมำรถสมัครสมำชิก แก้ไขข้อมูลส่ วนตัว Rails รู บีออนเรลส์ (อังกฤษ: Ruby on Rails: RoR) หรื อนิ ยมเรี ยกสั้นๆ ว่ำ เรลส์ (Rails) เป็ น ระบบเฟรมเวิ ร์ ก ส ำหรั บ เว็บ แอปพลิ เ คชัน แบบโอเพนซอร์ ส ที่ พ ั ฒ นำด้ว ยภำษำรู บี โดยอิ ง แนวควำมคิดแบบ Model-View-Controller (MVC) เป็ นสถำปัตยกรรมพื้นฐำน
 • 18. 10 รู บีออนเรลส์ มีชื่อเสี ยงจำกควำมง่ำยในกำรใช้งำน โดยใช้กำรเขียนโปรแกรมจำนวนน้อยบรรทัด กว่ำ และมีกำรระบุค่ำตั้งน้อยกว่ำเฟรมเวิร์กที่ออกมำก่อนหน้ำตัวอื่นๆ กำรติดตั้งรู บีออนเรลส์ทำได้ โดยผ่ำนระบบ RubyGems ซึ่งเป็ นระบบกำรจัดกำรส่ วนประกอบในภำษำรู บ้ ีอย่ำงเป็ นทำงกำร ั รู บีออนเรลส์ เริ่ มพัฒนำโดย David Heinemeier Hansson เพื่อใช้กบเครื่ องมือจัดกำร โครงกำรชื่อ Basecamp ของบริ ษท 37 Signals ที่เขำทำงำนอยูรูบีออนเรลส์ได้เผยแพร่ สู่ สำธำรณะ ั ่ ชนเมื่อเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2004 โดยรุ่ นปัจจุบนนั้นคือรุ่ น 2.3 ออกเมื่อวันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2552 ั (นวรัตน์ ธนะรุ่ งรักษ์ และ ประเวศน์ วงษ์คำชัย, กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันแบบ Agile ด้วย Rails ่ และ Ruby, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ เคทีพี, 2549.) Ajax(Asynchronous JavaScript and XML) Ajax ย่อมำจำก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ง ajax นั้นจะทำให้ web application มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้นเพรำะ ajax นั้นจะส่ ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบกลับข้อมูลที่ เรำต้องกำรซึ่งจะทำให้เรำแก้ปัญหำกำรโหลดข้อมูลช้ำเพรำะ Server Side Script ที่เรำต้องกำรข้อมูล จำก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น php , asp เป็ นต้นแต่ ajax จะทำให้เรำโหลดหน้ำเพจฉะ เพรำะส่ วนที่ตองกำรข้อมูลใหม่เท่ำนั้นทำให้ web หรื อ web application มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้นและ ้ ajax ยังสำมำรถที่จะดึงข้อมูลที่เป็ น xml ได้อีกด้วยซึ่ งในกำรเขียน ajax นั้นจะเขียนโดยใช้ javascript ในกำรควบคุมกำรทำงำนทั้งหมด ซึ่ งถ้ำหำกผูที่อ่ำนบทควำมแล้วยังไม่เห็ นภำพขอ ้ ยกตัวอย่ำงเช่น google suggest จะเห็นตอนที่เรำพิมพ์คำที่ตองกำรหำแล้วจะขึ้นคำใกล้เคียงขึ้น ้ มำกมำยนั้นก็เป็ นรู ปแบบ ajax ที่จะค่อยส่ งข้อมูลตัวอักษรไปยัง server เพื่อขอคำที่ใกล้เคียงกันซึ่ ง ็ ถ้ำใช้เพียงแต่ server side script คงลำบำกเพรำะต้องโหลดเพจใหม่ตลอด นี้กคือ ajax โดยรวมและ ประโยชน์ของ ajax (Dave Crane , Bear Bibeault and Jord Sonnereld, พัฒนำเว็บแอปพลิเคชันด้วย Ajax( ่ ภำคปฏิบติ), พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์ SE-ED, 2551.) ั CSS (Cascading Style Sheet) CSS (Cascading Style Sheet) จัดเป็ นภำษำที่ใช้เป็ นส่ วนของกำรจัดรู ปแบบกำรแสดงผล เอกสำร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฏเกณฑ์ในกำรระบุรูปแบบ (หรื อ "Style") ของเนื้ อหำใน เอกสำร อันได้แก่ สี ของข้อควำม สี พ้ืนหลัง ประเภทตัวอักษร และกำรจัด วำงข้อควำม ซึ่ งกำร กำหนดรู ปแบบ หรื อ Style นี้ใช้หลักกำรของกำรแยกเนื้อหำเอกสำร HTML ออกจำกคำสั่งที่ใช้ใน
 • 19. 11 กำรจัดรู ปแบบกำรแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของกำรแสดงผลเอกสำร ไม่ข้ ึนอยู่กบเนื้ อหำของ ั เอกสำร เพื่อให้ง่ำยต่อกำรจัดรู ปแบบกำรแสดงผลลัพธ์ของเอกสำร HTML โดยเฉพำะในกรณี ที่มี กำรเปลี่ ยนแปลงเนื้ อหำเอกสำรบ่อยครั้ ง หรื อต้องกำรควบคุ มให้รูปแบบกำรแสดงผลเอกสำร HTML มีลกษณะของควำมสม่ำเสมอทัวกันทุกหน้ำเอกสำรภำยในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฏเกณฑ์ ั ่ ในกำรกำหนดรู ปแบบ (Style) เอกสำร HTML ถูกเพิ่มเข้ำมำครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ในรู ปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรื อ W3C ก่อนหน้ำกำรถือกำเนิ ดของ CSS level 1 Recommendations นั้น กำรจัดรู ปแบบของข้อควำมใน เอกสำร HTML ใช้แท็ก (Tag) ควบคุมรู ปแบบข้อควำม กำหนดขอบเขตของข้อควำมส่ วนที่ ต้องกำรแสดงผล ซึ่ งในเอกสำร HTML ฉบับเดียวกัน หรื อ เอกสำร HTML หลำยฉบับภำยใน เว็บไซต์เดียวกัน มักกำหนดแท็กสำหรับแสดงผลคล้ำยๆ กัน เพื่อให้รูปแบบกำรแสดงผลสอดคล้อง กัน เช่น รู ปแบบของหัวข้อจะซ้ ำกัน และรู ปแบบกำรจัดวำงหน้ำเอกสำรจะเหมือนกัน เป็ นต้น ซึ่ ง กำรที่ตองระบุแท็ก ควบคุมรู ปแบบเดียวกันซ้ ำกันหลำยที่ในเอกสำร ทำให้กำรจัดรู ปแบบเอกสำร ้ ทำได้ไม่สะดวกนัก ตัวอย่ำงเช่ น แท็ก <FONT> และ ส่ วนขยำยของแท็ก (แอ็ททริ บิวต์ หรื อ ั attribute) COLOR เพื่อกำหนดสี ให้กบข้อควำมจะต้องแทรกไว้ในทุกๆ ตำแหน่ งของข้อควำมที่ ต้องกำรกำหนดสี เป็ นต้น นอกจำกนั้นโปรแกรมที่ทำหน้ำที่เว็บบรำวเซอร์ จะทำหน้ำที่แปลควำมหมำยของแท็ก ใน เอกสำร HTML และแสดงผลลัพธ์ออกทำงหน้ำจอได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ประเภทเว็บบรำวเซอร์ ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้ มีจำนวนมำกมำย หลำยโปรแกรม แต่โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ ที่เป็ นที่นิยม มำกที่สุด 2 โปรแกรม ได้แก่ Netscape และ Internet Explorer ซึ่ งโปรแกรมเว็บบรำวแต่ละ โปรแกรม สนับสนุ นลักษณะกำรกำหนดรู ปแบบกำรแสดงผลของเอกสำร HTML เพิ่มเติมจำก ข้อกำหนดมำตรฐำนของ HTML เพื่อให้กำรแสดงผลเนื้ อหำเอกสำรทำได้หลำกหลำยรู ปแบบ ดังนั้น หำกเอกสำร HTML มีกำรเรี ยกใช้แท็ก และแอททริ บิวต์ที่กำหนดขึ้นใช้งำนเฉพำะเจำะจงกับ โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ แต่ละโปรแกรม มีผลทำให้กำรแสดงผลเอกสำรที่เหมำะสม ทำได้กบ ั เฉพำะบำงเว็บ บรำวเซอร์ ที่ ส นับ สนุ น และอำจไม่ ส ำมำรถแสดงผลได้ถู ก ต้อ งเหมำะสมด้ว ย โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์โปรแกรมอื่น ด้วยสำเหตุดงกล่ำว ทำให้กำรสร้ำงเว็บเพจในขณะนั้น แยกส่ วนกำรกำหนดรู ปแบบกำร ั แสดงผลเอกสำร ออกจำกเนื้ อหำของเอกสำร ทำได้ยำก นอกจำกนั้น รู ปแบบกำรแสดงผลยังอำจ ขึ้นอยู่กบโปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ เฉพำะบำงโปรแกรม ดังนั้น เพื่อที่จะลดปั ญหำดังกล่ำว องค์กร ั World Wide Web Consortium หรื อ W3C ได้กำหนดมำตรฐำนของ กำรกำหนดรู ปแบบกำร แสดงผลเอกสำร HTML ในรู ปแบบของ CSS level 1 Recommendation ขึ้น และแทรกเข้ำไปใน
 • 20. 12 มำตรฐำนของข้อกำหนดภำษำ HTML 4.0 ซึ่งโปรแกรม Netscape เวอร์ชนตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป รวมทั้ง ั โปรแกรม Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชน 4.0 ขึ้นไป สนับสนุนมำตรฐำนของกำรกำหนดรู ปแบบ ั กำรแสดงผล HTML ดังกล่ำว ดังนั้น ผูสร้ำงเอกสำร HTML สำมำรถใช้ CSS กำหนดรู ปแบบของข้อควำมในเอกสำร ้ HTML ไว้เป็ นรู ปแบบ หรื อ "Style" แทนกำรต้องกำหนดใหม่ทุกครั้งที่แสดงผลข้อควำม ทำให้กำร จัดกำรรู ปแบบข้อควำมทำได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถออกรู ปแบบกำรจัดวำงเอกสำรได้ โดย ไม่ข้ ึนกับเนื้อหำของเอกสำร นอกจำกนั้นยังมีผลทำให้ขนำดของเอกสำร HTML ที่ใช้ CSS ในกำร จัด รู ป แบบข้อ ควำม ซึ่ ง อำจมี ผ ลท ำให้ขนำดของแฟ้ มมี ข นำดลดลง และท ำให้สำมำรถใช้ช่ อ ง ทำงกำรสื่ อสำรเพื่อถ่ำยโอนแฟ้ มเอกสำรผ่ำนทำงระบบเครื อข่ำยอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ มำกขึ้น หลังจำกนั้น องค์กร W3C ได้กำหนด CSS level 2 Recommendations เพื่อเพิ่มเติมกฏเกณฑ์ กำรกำหนดรู ปแบบของสื่ อที่ใช้กำรแสดงผลข้อมูล โดยผูสร้ำงเอกสำร อำจเลือกใช้รูปแบบ หรื อ ้ "Style" ในกำรกำหนดรู ปแบบให้แสดงผล หรื อ กำหนดให้ไม่แสดงผลข้อมูล บนอุปกรณ์บำง ประเภทที่มีรูปแบบกำรแสดงผลข้อมูลต่ำงจำกกำรแสดงออกทำงหน้ำจอปกติ โดยผูสร้ำงเอกสำร ้ ่ ั สำมำรถใช้ CSS ในกำหนดรู ปแบบกำรแสดงผลที่เหมำะสม โดยไม่ข้ ึนอยูกบเนื้อหำภำยในเอกสำร ตัวอย่ำงเช่ น เอกสำรฉบับเดี ยวกัน เมื่อแสดงผลบนอุปกรณ์สำหรั บคนสำยตำพิกำร อำจกำหนด รู ปแบบให้ไม่แสดงรู ปภำพ แต่แสดงในรู ปแบบอื่ นที่ เหมำะสม หรื อ บนอุปกรณ์ สำหรั บคนหู หนวก อำจกำหนดไม่ให้ตองแสดงข้อมูลเสี ยง แต่แสดงผลในรู ปแบบของข้อควำม เป็ นต้น ้ (http://www.xvlnw.com/knowledge-readknowledge-id158.html เวลำ 14.25 วันที่ใช้งำน 25 มีนำคม 2555 )
 • 21. 13 ตัวอย่ำงโค๊ดที่แสดงกำรทำงำน มีกำรกำหนดสี พ้ืนหลัง สี ขอควำม ซึ่ งเป็ นกำรทำงำนแบบ ้ External และนำไปใช้ร่วมกับไฟล์อื่น SQLite เป็ นระบบฐำนข้อมูลที่มีลกษณะเรี ยบง่ำยคือ ตัว SQLite จะเก็บข้อมูลลงในไฟล์โดยตรง ั (คล้ำย MS Access) ไม่มีกำรติดต่อผ่ำน Network socket เหมือนกับฐำนข้อมูลตัวอื่นๆ ทำให้มีขอ ้ ได้เปรี ยบเรื่ องควำมเร็ วในกำรดึงข้อมูล กำรใช้งำน SQLite สำมำรถที่จะดำวน์โหลดโปรแกรม manager เพื่อจัดกำรกับฐำนข้อมูล ซึ่ งจะทำให้กำรทำงำนนั้นง่ำยขึ้นมำก ตั้งแต่กำรสร้ำงฐำนข้อมูล สร้ำงตำรำง ใส่ ขอมูล จนถึงสำเนำข้อมูล (Dump, Import, Export ใช้งำนฟรี (ฟรี แวร์ ) ไม่เสี ย ้ ค่ำใช้จ่ำยและทำงำนได้บน Windows 32 และ 64 bits (http://www.allwebfactory.com/news/node/18 เวลำ 14.50 วันที่ใช้งำน 25 มีนำคม 2555 )
 • 22. 14 ั ตัวอย่ำงโปรแกรมที่นำมำใช้กบงำน ที่แสดงให้เห็นจะเป็ นตำรำง Micro post ซึ่งแสดงออก ั ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์กบตำรำงข้อมูลอื่นๆด้วย
 • 23. 15 บทที่ 3 กำรออกแบบระบบ กำรออกแบบระบบเป็ นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ งของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศหำก ทำกำรออกแบบระบบได้ดีจะทำให้บรรลุไปถึงวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบทำให้กำรพัฒนำ ระบบเป็ นไปได้อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพซึ่ งกำรออกแบบระบบจะครอบคลุ ม ถึ ง กำรออกแบบ กระบวนกำรทำงำนของระบบส่ ว นสำคัญของเครื่ องมื อที่ ใ ช้คือแผนภำพโครงสร้ ำงระบบเพื่อ วิเครำะห์สิ่งที่นำเข้ำและสิ่ งที่นำออกจำกระบบ ในกำรออกแบบระบบเป็ นอีกขั้นตอนหนึ่ งที่สำคัญมำกในกำรพัฒนำระบบเพรำะจะต้อง ้ ่ ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของผูใช้วำมีควำมต้องกำรแบบไหนและมีปัญหำอะไรบ้ำง นำจุดนั้นมำแก้ไข และปรั บ ปรุ งให้ ดี ข้ ึ นจำกระบบเดิ ม เพื่ อ น ำไปใช้ วิ เ ครำะห์ ใ นกำรออกแบบงำนใหม่ ใ ห้ มี ประสิ ทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งกำรออกแบบระบบ แบ่งกำรออกแบบขบวนกำรเก็บและใช้ขอมูลออกแบบ ้ ด้วย แผนผังและแผนภูมิ โดยมี รำยละเอี ยดของแต่ละส่ วนในส่ วนของกระบวนกำรทำงำนของ ระบบกำรทำงำน ดังนี้ 3.1 แผนภำพบริบท ( Context Diagram ) แสดงให้เห็นถึงกำรติดต่อกำรใช้ขอมูลระหว่ำงผูใช้ที่เป็ นสมำชิ กกับเว็บไซต์กำรเรี ยกใช้ ้ ้ ข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บไซต์ สมัครสมำชิก รำยกำรสั่งซื้อสิ นค้ำ เข้ ำสู่ ระบบ รำยชื่อสมำชิก แก้ไขเปลียนแปลงข้ อมูล ่ สั่ งซื้อสิ นค้ ำ ระบบพัฒนำกำรสั่ งซื้อพิซซ่ ำ ผูใช้ ้ ผ่ ำนเครือข่ ำยอินเตอร์ เน็ต ผูดูแลระบบ ้ Micro post แสดงข้ อมูล เมนูสินค้ ำ แก้ไขปรับปรุ งเว็บไซต์ ข้ อมูลกำรสั่ งซื้อ เพิ่ม ลบ แก้ไข สิ นค้ำ โชว์ Macro post ลบ ลูกค้ำ หรื อข้อควำมที่ไม่พึงประสงค์ รู ปที่ 3.1 แสดงกำรทำงำนกำรตอบสนองของเว็บไซต์
 • 24. 16 3.2 แผนภำพกระแสข้ อมูล ( Data Flow Diagram ) แผนภำพกระแสข้อมูลแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ กำรทำงำน ของ ระบบพัฒนำกำรสั่งซื้ อ พิซซ่ำผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต ข้อมูลสมำชิก ข้อมูลสมำชิก ผูใช้งำนทัวไป ้ ่ สมัครสมำชิก แฟ้ มข้อมูลสมำชิก รู ปที่ 3.2 แสดงกำรสมัครสมำชิก อีเมล รหัสผ่ำน ข้อมูลสมำชิก ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก ้ เข้ำสู่ ระบบ แฟ้ มข้อมูลสมำชิก ่ ผ่ำนหรื อไม่ผำน ส่ งชื่อและรหัสผ่ำน รู ปที่ 3.3 แสดงกำรเข้ำสู่ระบบ ข้อมูลสมำชิกใหม่ แก้ไขข้อมูล ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก ้ แก้ไขข้อมูล แฟ้ มข้อมูลสมำชิก ข้อมูลสมำชิก ข้อมูลสมำชิก รู ปที่ 3.4 กำรแก้ไขข้อมูลสมำชิก
 • 25. 17 เมนูสินค้ำ ยอดกำรสังซื้อ ่ ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก ้ สั่งสิ นค้ำ แฟ้ มกำรสังสิ นค้ำ ่ แสดงรำยกำรที่ รำคำสิ นค้ำ สังซื้อและรำคำรวม ่ รู ปที่ 3.5 กำรสังซื้อสิ นค้ำ ่ ผูใช้ทวไป ้ ั่ ผูใช้ทวไป ้ ั่ ควำมสัมพันธ์ แฟ้ มข้อมูลควำมสัมพันธ์ ผูใช้ที่เป็ นสมำชิก ้ ระหว่ำงผูใช้ ้ แสดงควำมสัมพันธ์ แสดงควำมสัมพันธ์ รู ปที่ 3.6 กำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูใช้ ้ 3.3 ER-Diagram ั แสดงให้เห็ นถึงรำยละเอียดของกำรทำงำนว่ำแต่ละส่ วนมีควำมสัมพันธ์กนอย่ำงไรบ้ำง และเป็ นควำมสัมพันธ์แบบไหน รูปที่ 3.7 ER-Diagram ของระบบ
 • 26. 18 3.4 Data Table ชื่อตำรำง สมำชิก วัตถุประสงค์ เก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับสมำชิ กของผูที่มำทำกำรสมัครสมำชิ กกับระบบ ้ สังซื้อสิ นค้ำ Pizza ่ แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง สิ นค้ำ(โดยสมำชิกขึ้นต่อสิ นค้ำเมื่อใดก็ตำมที่สินค้ำของสมำชิกคนใดไม่มี แล้วใบเสร็ จก็ไม่มีดวย) ้ ลำดับที่ คุณสมบัติ คำอธิบำย ขนำด ประเภท ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง ประเภทคีย ์ (No.) (Attribute) (Description) (Width) (Type) (Default) (Validation Check) (Key Type) 1 User_Id รหัสสมำชิก 5 Character ตั ว เ ล ข เ ท่ ำ นั้ น PK และ ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว FK 2 Name ชื่อสมำชิก 15 Character ตัว อัก ษรควำมยำว ไม่เกิน 15ตัวอักษร 3 Address ที่อยู่ 35 Character 4 E-mail อีเมลล์ 30 Character ขึ้นต้นด้วยตัวอีกษร 5 Tel. เบอร์โทร 15 Character ตัวเลขตั้งแต่ (0-9) ตำรำงที่ 3.1 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงสมำชิก ชื่อตำรำง แสดงควำมคิดเห็น วัตถุประสงค์ เก็บรำยละเอียดเกี่ ยวกับกำรแสดงควำมคิดเห็ นจำกสมำชิ กที่มำทำกำร แสดงควำมคิกเห็นของระบบสังซื้อสิ นค้ำ Pizza และรสชำติของสิ นค้ำ ่ แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง สมำชิ ก(โดยควำมคิดเห็นขึ้นต่อสมำชิ กเมื่อใดก็ตำมที่ควำมคิดเห็ นของ สมำชิกคนใดไม่มีแล้วสมำชิกคนนั้นก็ไม่มีดวย) ้ ลำดับที่ คุณสมบัติ คำอธิบำย ขนำด ประเภท ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง ประเภทคีย ์ (No.) (Attribute) (Description) (Width) (Type) (Default) (Validation Check) (Key Type) 1 Mic_Id ร หั ส ค ว ำ ม 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว PK คิดเห็น 2 User_Id รหัสสมำชิก 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว FK 3 Details เนื้อหำ 200 Character ตำรำงที่ 3.2 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงแสดงควำมคิดเห็น
 • 27. 19 ชื่อตำรำง กำรสังซื้อสิ นค้ำ(Bill) ่ วัตถุประสงค์ เก็บรำยละเอียดกำรสังซื้อสิ นค้ำ Pizza ่ แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง สมำชิก โดยสมำชิกขึ้นต่อสิ นค้ำ ลำดับที่ คุณสมบัติ คำอธิบำย ขนำด ประเภท ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง ประเภทคีย ์ (No.) (Attribute) (Description) (Width) (Type) (Default) (Validation Check) (Key Type) 1 Id รหัสสมำชิก 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว PK 2 User_Id รหัสสมำชิก 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว FK 3 Pdu_Id รหัสสิ นค้ำ 5 Character 4 total รวมสังซื้อ ่ 2 Character ตัวเลขไม่เกิน 2 ตัว ตำรำงที่ 3.3 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงกำรสังซื้อสิ นค้ำ ่ ชื่อตำรำง สิ นค้ำ (product) วัตถุประสงค์ เก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้ำ แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง สมำชิกสำมำรถที่จะสังซื้อและเลือกดูสินค้ำได้ ่ ลำดับที่ คุณสมบัติ คำอธิบำย ขนำด ประเภท ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง ประเภทคีย ์ (No.) (Attribute) (Description) (Width) (Type) (Default) (Validation Check) (Key Type) 1 Id รหัสสิ นค้ำ 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว PK 2 name ชื่อสิ นค้ำ 30 Character ตัวหนังสื อ FK 3 price รำสิ นค้ำ 3 Character 4 image รู ปสิ นค้ำ Character ตำรำงที่ 3.4 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงสิ นค้ำ
 • 28. 20 ชื่อตำรำง โปรโมชัน (promotion) ่ วัตถุประสงค์ โปรโมชันเพื่อให้ตดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้ำได้ง่ำยขึ้นสิ นค้ำ ่ ั แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง สิ นค้ำ จะขึ้นกับโปรโมชันในกำรเลือกซื้อสิ นค้ำ ่ ลำดับที่ คุณสมบัติ คำอธิบำย ขนำด ประเภท ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง ประเภทคีย ์ (No.) (Attribute) (Description) (Width) (Type) (Default) (Validation Check) (Key Type) 1 Id รหัสสิ นค้ำ 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว PK 2 proname ชื่อสิ นค้ำ 30 Character ตัวหนังสื อ FK 3 price รำสิ นค้ำ 3 Character ตำรำงที่ 3.5 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงโปรโมชัน ่ ชื่อตำรำง ควำมสัมพันธ์สินค้ำ (relation product) วัตถุประสงค์ เก็บรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้ำและโปรโมชันในกำรขำย ่ แฟ้ มที่เกี่ยวข้อง สมำชิกสำมำรถที่จะสังซื้อและเลือกดูสินค้ำได้ ่ ลำดับที่ คุณสมบัติ คำอธิบำย ขนำด ประเภท ค่ำเบื้องต้น ควำมถูกต้อง ประเภทคีย ์ (No.) (Attribute) (Description) (Width) (Type) (Default) (Validation Check) (Key Type) 1 Id รหัสสิ นค้ำ 5 Character ตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว PK 2 Promo_id โปรโมชัน ่ 30 Character ตัวหนังสื อ FK 3 Pdu_id 3 Character ตำรำงที่ 3.6 รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลตำรำงควำมสัมพันธ์สินค้ำ