SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ

                 Shirt Design
                  จัดทาโดย       นาย ณัฐวุฒิ ยี่เข่งหอม รหัส 51021973

       นาย ธนพัฒน์ ทัศนเอกจิต         รหัส 51024625
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยี
         สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คานา

     การจัดทาโครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT492 โครงงาน
คอมพิวเตอร์ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาหรับนักศึกษาปีสุดท้ายเพื่อให้นักศึกษาได้นา
ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและ
การเพิ่มประสบการณ์ก่อนการสาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
 โครงงาน       “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” คณะผู้จัดทาจัดทาเพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขาย
สินค้า หรือ บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไม่มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ ก็ใช้
งานได้อย่างง่ายดายด้วยบริการที่พร้อม และใช้งานง่าย ท่านสามารถเริ่มต้นทาการซื้อสินค้าและ
ออกแบบลายเสื้อ ของท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 คณะผู้จัดทาคาดหวังว่าโครงงาน      “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” นี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
บทที่ 1
                       บทนา
1.1ภูมิหลังและความเป็นมา
      ในโลกของของความเป็นจริงมูลค่าของการซื้อการสินค้าออนไลน์มีมูลค่าสูงมาก ด้วย
เหตุนี้การทาหน้าร้านหรือเว็บไซด์ให้มีความสวยงามสะดุดตาน่าเชื่อถือ จะถือว่าได้เปลี่ยบในเชิง
ธุรกิจเป็นอย่างมาก ซื่งเว็บไซด์ที่มีลูกเล่นจะได้เปรียบในการดึงดูดลูกค้าที่ต้องการจะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในมีลักษณะเป็นของตนเอง ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างดี
      เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซด์ขายของพัฒนากลยุทธในการขายเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้
เว็บไซด์พวกนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะตอบสนองผู้คนที่ไม่มีเวลาไป
เดินซื้อของตามศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดีเว็บไซด์ขายของในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ให้ได้เลือก
ซื้อแต่ยังไม่มีเว็บไซด์ใดที่จะสามารถ ออกแบบสินค้าให้ลวดลายหรือสีสันตามแบบที่ลูกค้าชอบได้
ดังนั้นกลุ่มผู้ทาโครงงานจึงจัดทาเว็บไซต์จาหน่ายและออกแบบเสื้อขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเลือกซื้อเสื้อหรือออกแบบลายเสื้อให้มีลวดลายและสีสันอย่างที่ตัวเองต้องการทาให้ได้เสื้อที่
ออกแบบเองจะไม่ซ้าใครเป็นการลดเวลาในการเดินทางไปซื้อที่ร้านและยังเป็นการใช้ความรู้ของ
ผู้ทาโครงงานอีกด้วย


1.2 วัตถุประสงค์
      1.2.1 เพื่อศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยขึ้นในการเขียน บไซต์
                                       เว็
      1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและออกแบบลวดลายของเสื้อได้
      1.2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ที่สนใจเสื้อออกแบบสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์


1.3 ขอบเขตการศึกษา
     1.3.1 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ
      1.3.1. ผู้ดูแลสามารถเรียกดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้
      1.3.1.2 ผู้ดูแลสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้
      1.3.1.3 ผู้ดูแลสามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได้
1.3.1.4 ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อได้
      1.3.1.5 ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชาระเงินได้
      1.3.1.6 ผู้ดูแลสามารถจัดการรายละเอียดการจัดส่งสินค้าได้
1.3.2 ส่วนการใช้งานของสมาชิก
      1.3.2.1 สมาชิกดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
      1.3.2.2 สมาชิกค้นหาข้อมูลสินค้าได้จากขนาดสินค้าขนาดและราคา
      1.3.2.3 สมาชิกสร้างสามารถออกแบบลวดลาย สีสันในแบบที่สมาชิกต้องการได้
      1.3.2.6 สมาชิกสามารถจองสินค้าได้
      1.3.2.7 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าได้จากตะกร้าสินค้า
      1.3.2.8 สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงินของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้
      1.3.3 ส่วนการใช้งานของลูกค้าทั่วไป
      1.3.3.1 ลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้
      1.3.3.2 สามารถค้นหาและดูข้อมูลสินค้าได้


1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      1.4.1 ให้ผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์เพื่อศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ากขึ้น
                                           ม
1.4.2 ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและออกแบบลวดลายของเสื้อได้ตามต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.4.3 เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานมีช่องทางในการออกแบบและสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น
1.5 แผนการดาเนินงาน
      ในการดาเนินการของระบบเว็บไซต์จาหน่ายและออกแบบเสื้อ จะต้องมีการศึกษา
เทคโนโลยีที่นามาใช้ในระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบงาน พร้อม
ทั้งการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมรวมถึงการติดตั้งระบบและการจัดทาเอกสารประกอบการใช้งาน
โดยการดาเนินงานมีดังนี้
      1.5.1 การศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นและเทคโนโลยีเพื่อที่จะทาโดยมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเว็บไซต์
      1.5.2การรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร
ระบบงานและข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้
1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงานเพื่อศึกษารายละเอียดของข้อมูลของผู้ใช้
      1.5.4 การออกแบบโปรแกรมเป็นสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ระบบออกมาเป็นระบบงานใหม่
เพื่อนาสิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบงานใหม่ว่าต้องการอะไรจากระบบใหม่บ้าง
      1.5.5 การพัฒนา การทดสอบโปรแกรมเป็นการทดสอบระบบงานใหม่
      1.5.6 การเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนการศึกษาที่เหมาะสมในการสร้างเว็บไซต์ในการ
ใช้โปรแกรมอย่างถูกวิธี
      1.5.7 การตรวจสอบแก้ไขและติดตั้งระบบเป็นการทาการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบรูณ์ก่อนจะนาโปรแกรมมาติดตัง้
      1.5.8 การจัดทาเอกสารในการประกอบการใช้งานโปรแกรมโดยเริ่มทาเอกสาร
ตลอดเวลาที่ทาโครงงานจนกระทั่งโครงงานเสร็จเรียบร้อย
1.6 ตารางการดาเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินการ    ระยะเวลา
                      กุมภาพันธ์ 2555
                                             พฤษภาคม 2555


                                                            กรกฎาคม 2555
                                                    มิถุนายน 2555


                                                                    สิงหาคม 2555
                                                                           กันยายน 2555
               มกราคม 2555
                                      เมษายน 2555
                               มีนาคม 2555
  กิจกรรม

  1. ศึกษาทฤษฎี

  2. รวบรวมข้อมูล

  3. วิเคราะห์ข้อมูล

  4. ออกแบบโปรแกรม

  5. พัฒนาทดสอบ

  6. ทดสอบติดตั้งระบบ

  7. จัดทาเอกสาร
1.6 อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้
      1.6.1 ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
         1.6.1.1 คอมพิวเตอร์
         1.6.1.2 เครื่องพิมพ์( Printer )
      1.6.2 ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
         1.6.2.1 PHP
         1.6.2.2 Adobe Flash
         1.6.2.3 Cascading Style Sheet (CSS)
         1.6.2.4 Oracle
 1.6.2.5         jQuery
         1.6.2.6 JavaScript
บทที่ 2
                 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
       2.1.1 Oracle Database Server เป็น Object-Relational Database Management System
(ORDBMS) หมายความว่าสามารถทางานที่ได้ทั้งในรูปแบบ Rational และบางคุณสมบัติขิง Object
Oriented ได้โดย Oracle Database Server นั้นมีความสามารถทางานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ได้หลตัว
และสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดต่างๆ
Oracle Database Server จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ
       1.Oracle Database จะเป็นส่วนของการจัดเก็บข้อมูล
       2.Oracle Server Instance
       ในการติดต่อใช้งานกับฐานข้อมูล Oracle นั้นเราต้องใช้ภาษา SQL (ซึ่งบางท่านเรียกว่า
SEQUEL) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการกาหนดและจัดการกับฐานข้อมูล ( DDL,DML) การทางานกับ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทางานแบบ Relational ฐานข้อมูลนั้นหมายความว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูล
ในลักษณะที่เป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันใน1 ฐานข้อมูลสามารถที่จะมีตารางตั้งแต่1
ตารางเป็นต้นไปและในแต่ละตารางนั้นก็สามารถมีได้หลายช่องหลายแถวยกตัวอย่าง เช่น เรา
ต้องการเก็บข้อมูลของพนักงานในตารางของข้อมูลพนักงานก็จะประกอบด้วยคอลัมน์ที่อธิบาย ชื่อ ,
นามสกุล,ที่อยู,่ เงินเดือน,แผนกที,่ สังกัด เป็นต้น และในตารางนั้นก็สามารถที่จะมีข้อมูลของพนักงาน
ได้มากกว่า1คนฐานข้อมูล Oracle คือส่วนของ Oracle Server ที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ที่หน่วยเก็บที่
เป็นลักษณะ Persistence หรือเรียกง่ายๆว่าถ้าปิดไฟฟ้าแล้วข้อมูลจะต้องยังอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจาน
บันทึกเป็นหน่วยเก็บที่เป็นที่นิยมที่สุดกล่าวโดยสรุปก็คือฐานข้อมูล Oracle จะถูกจัดเก็บบนจาน
บันทึกในลักษณะเป็นไฟล์โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ แฟ้มข้อมูลคือ ส่วนในการจัดเก็บข้อมูลของ
ระบบฐานข้อมูลซึ่งแฟ้มข้อมูลนั้นเป็นชื่อเรียกทางกายภาพในขณะที่ทางตรรกะจะเรียกว่า      Table
space โดยจะทาการตัดแบ่งไฟล์ไปจัดเก็บในหน่วยเล็ก ที่เรียกว่า Data blocks โดยส่วนหัวของบล็อก
จะเรียกว่า Header ซึ่งจะจัดเก็บรายละเอียดแฟ้มข้อมูลเช่นขนาดของไฟล์ ,ขนาดของบล็อก ,พื้นที่
จัดเก็บตาราง,เวลาที่สร้างเป็นต้น เมื่อมีการเปิดใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลOracle จะทาการตรวจสอบ
รายละเอียดของไฟล์ที่ส่วนหัวนี้เพื่ออ่านข้อมูลในแฟ้มข้อมูลมาเก็บในหน่วยความจาชั่วคราวแบบ
แคชทาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งเรียกส่วนนีDatabase Buffers cache
                             ้
      1.1.2 JavaScript เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกกันว่า “สคริปต์” ซึ่งมีวิธีการทางานใน
ลักษณะแปลความหมายและดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่ภาษาเดิมมีชื่อว่าLive Script ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจแสดงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆกันหรือสามารถตอบโต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
ภาษาHTML แต่เดิมนั้นเหมาะสาหรับใช้แสดงเอกสารที่มีเนื้อหาคงที่แน่นอน
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
      2.2.1 CSS (Cascading Style sheet) หน้าที่ของภาษานี้ก็คือ การตกแต่งเอกสารของ
HTML หรือ XHTML หรือ XML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่าง
ที่เราต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสาร เพื่อให้เอกสาร HTML
สะอาดขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อย CSS กับ HTML หรือ XHTML นั้นจะทา
หน้าที่คนละอย่างกัน พร้อมกัน แต่ไม่รบกวนซึ้งกันและกันและแยกจากกันอย่างเด็ดขาด นั่นคือ
HTML หรือ XHTML จะทาหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบถูกต้องเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อนไม่มีการใช้แท็กผิดความหมาย ไม่เกี่ยวข้องกกับการแสดงผล และ CSS จะทาหน้าที่ในการ
ตกแต่งเอกสารให้สวยงาม CSS นั้นพัฒนาไปมากแล้ว สามารถทาได้ถึงขั้นที่ว่า วางวัตถุซ้อนกันได้
กาหมดความโปร่งใสได้ หมุนตัวอักษรตามองศาที่เรากาหมดได้ ข้อดีของCSS อีกอย่างหนึ่งก็คือ มัน
สามารถกาหนดการแสดงผลให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วย เช่น เราอาจต้องการให้แสดงผลใน
จอคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง แสดงผลเวลาสั่งพิมพ์อีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในโทรศัพท์มือถืออีกอย่าง
หนึ่ง แสดงผลในทีวีอีกอย่างหนึ่ง หรืออาจจะกาหนดให้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงอ่านข้อความต่างๆ
ด้วยน้าเสียงที่ต่างกันได้โดยใช้น้าเสียงต่างๆ เช่น ดีใจ ตกใจ เสียใจ ได้ กาหนดความดังเสียงได้ ฯลฯ
จะเห็นได้ว่ามันจะทาให้ง่ายต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเอง เช่น จอโทรศัพท์มือถือที่มีขนาด
เล็ก เราอาจจะใช้ CSS สั่งให้ซ้อนส่วนที่ไม่จาเป็นหรือลดขนาดตัวอักษรลง หรือเปลี่ยนการแสดงผล
ไปเลยก็ได้ คนพิการได้รับประโยชน์จาก CSS และ XHTML ตรงที่ว่า เขาสามารถเข้าใจเอกสารได้ดี
มากขึ้น เนื่องจากว่า เนื้อหากับการแสดงผลถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทาให้ไม่สับสน ผู้พิการ
บางคนมองไม่เห็น จึงไม่จาเป็นต้องเห็นความสวยงามในเว็บ แต่ต้องการข้อมูลที่เข้าถึงได้ ไม่
ซับซ้อน นั่นหมายถึง เขาสามารถเลือกบริโภคเฉพาะเนื้อหาได้โดยที่ไม่มีเรื่องการแสดงผลมารบกวน
2.2.2 JavaScrip เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกกันว่า “สคริปต์” ซึ่งมีวิธีการทางานใน
ลักษณะแปลความหมายและดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่ภาษาเดิมมีชื่อว่าLive Script ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจแสดงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆกันหรือสามารถตอบโต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
ภาษาHTML แต่เดิมนั้นเหมาะสาหรับใช้แสดงเอกสารที่มีเนื้อหาคงที่แน่นอน
       เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตามตามความต้องการและมี
ความน่าสนใจมากขึ้นประกอบกับภาษาเปิดใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูงมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็นมาตรฐานโดยEuropean Computer
Manufacturers Association (ECMA)
       การทางานของ JavaScript จะต้องมีการแปลคาสั่งซึ่งขั้นตอนที่ถูกจัดการโดยบราวเซอร์
ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุนซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบ
ทั้งหมดที่สนับสนุน JavaScript แล้ว
       การทางานของ JavaScript เกิดขึ้นบนเว็บบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น Client-Side Script)
ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องแม่ข่ายอะไรก็ยังสามารถใช้JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปอื่น
เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความหมายและทางานที่ตัวเครื่องแม่ข่าย(เรียกว่า Server-Side
Script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเครื่องแม่ข่ายที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น จากลักษณะดังกล่าวก็ทาให้
JavaScript มีข้อกาหนดคือ ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลต่างๆกับเครื่องแม่ข่ายโดยตรง เช่นการอ่าน
ไฟล์จาก เครื่องแม่ข่ายเป็นต้น ดังนั้น งานลักษณะนี้จึงยังคงต้องอาศัยภาษาServer-Side- Script
       การทางาน JavaScript สามารถดัดแปลงคุณสมบัติขององค์ประกอบต่างๆบนเว็บเพจ
(เช่น สี หรือรูปแบบของข้อความ ) และสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่ผู้ชมเว็บเพจตอบโต้กับ
องค์ประกอบเหล่านั้น เช่นการคลิก หรือเลื่อนเมาส์ไปวางได้ ดังนั้นHTML ร่วมกับ JavaScript เป็น
ยืดหยุ่น HTML (Dynamic HTML) ที่สามารถใช้เว็บเพจที่มีลักษณะยืดหยุ่น
        2.2.3 PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่ประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่
ฝั่ง (Client) ผ่านบราวเซอร์เช่นเดียวกับ CGI และ ASP ต่อมาเมื่อมีผู้ใช้มากขึ้นจึงมีการร้องขอให้มี
การพัฒนาประสิทธิภาพของ PHP/F1 ให้สูงขึ้นและมีคุณสมบัติเด่นคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง
Window 95/98/ME/NT, Linux และ Web Server อย่าง IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน
ระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่นSQL Server, MySQL, Oracle
      2.2.4 Adobe Flash คือ ในชื่อเดิม ช็อกเวฟแฟลช (Shockwave Flash) และไมโครมีเดีย
แฟลช(Macromedie Flash) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหา
เกี่ยวกับ Flash ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดยอะโดบีซิส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทาให้เว็บ
เบราว์เซอร์ สามารถแสดงตัวมันได้ซึ่งมันมีความสามารถในการรับรองภาพแบบเวกเตอร์ และภาพ
แบบแรสเตอร์ และมีภาษาสคริปต์ที่เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า แอ็กชันสคริปต์ (ActionScript)
และยังสามารถเล่นเสียงวและวีดีโอแบบสเตริโอได้แต่ในความหมายจริงๆ แล้วแฟลช คือโปรแกรม
แบบ (Integrated Development Environment) (IDE) และ Flash Player คือ Virtual Machine ที่ใช้ใน
การทางานของไฟล์แฟลช ซึ่งในภาษาพูดเราจะเรียกทั้งสองคานี้ในความหมายเดียวกันว่า“แฟลช” ยัง
สามารถเข้าถึงโปรแกรมเครื่องมือต่างๆเทคโนโลยีแฟลชได้กลายมาเป็นที่นิยมในการเสนอแอนิ
เมชั่น และ อินเตอร์แอกทีฟในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมระบบ และ เครื่องมือต่างๆ
ที่มีความสามารถในการแสดงแฟลชได้ และแฟลชยังเป็นที่นิยมในการสร้างคอมพิวเตอร์      แอนิ
เมชั่นโฆษณาออกแบบส่วนต่างๆของเว็บเพจใส่วีดีโอบนเว็บ และอื่นๆอีกมากมาย
      2.2.5 jQuery คือไลบรารีของโค้ด JavaScript ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์
jQuery ช่วยให้เราเรียกหรือ ใช้งาน JavaScript และ AJAX ให้ง่ายขึ้น
      2.2.5.1 ความสามารถของ jQuery
        - ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่จาเป็นต้องยึดติดกับบราวเซอร์
 - จัดการกับ        Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บไซต์ตามแต่ใจต้องการ
 - การจัดการ        CSS สามารถเพิ่ม ลบ class, id ของ CSS
        - AJAX ช่วยให้เขียน AJAX ได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาในการเขียน
 - สามารถสืบทอดคุณสมบัติของ           jQuery ไปใช้งานต่อได้
บทที่ 3
                    ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนกานศึกษาโครงงานสามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอนตามรูปภาพที่ 3.1
ขั้นตอนการศึกษาตัวแบบคือ
       ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหา
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวแบบ
       ขั้นตอนที่ 5 การนาตัวแบบมาใช้และประเมินผล

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์
 ในการสร้างเว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อนั้น เป็นการนาเอาเทคโนโลยี     Animation มาช่วย
ให้ตัวเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
       1. ศึกษาการใช้งาน Action Script
       2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Animation
ขอบเขตการศึกษา
 ระบบเว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อมีขอบเขตของการศึกษาเพื่อดาเนินการดังนี้
3.2 แผนการทางาน(Flow Chart)
          รูปที่ 3.5 แผนภาพเส้นและสัญลักษณ์ของทั้งระบบ
รูปที่ 3.6 แผนภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการออกแบบลายเสื้อ
รูปที่ 3.7 แผนภาพเส้นและแสดงสัญลักษณ์ของการสมัครสมาชิก
รูปที่ 3.8 แสดงการทางานผังงานโครงสร้างการสั่งซื้อและจัดส่ง
3.9 แสดงการทางานผังงานโครงสร้างการตรวจสอบสถานะและการจัดส่ง
รูปที่ 3.10 แสดงการทางานของผังงานโครงสร้างการดูแลระบบ
บทที่ 4

                   การพัฒนาโปรแกรม

    บทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า รวมถึงการ
พัฒนาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นส่ วนสาคัญในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนสมาชิก เข้าสู่ระบบ การตกแต่งสินค้า การสั่งซื้อ การเช็คสถานการณ์จัดส่งสินค้า แก้ไขสินค้า
และข้อมูลของสมาชิก

    4.1 อุปกรณ์และโปรแกรมทีใช้

        1.อุปกรณ์ที่ใช้ ได้นาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า ซึ่ง
ประกอบไปด้วย

        1.1 CPU Intel (R) core i5
        1.2 RAM 4GB
        1.3 HARDDISK 640GB
        1.4 การ์ดจอ NVIDIA Geforce GT 420m

        2.โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโครงงานประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย
        โปรแกรมต่างๆดังนี้
        ตาราง 4.1 โปรแกรมท่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

   ชื่อโปรแกรม           นามาใช้เพื่อ           เลือกเพราะ

Adobe Dreamweaver CS5 ใช้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ
                                ช่วยในการออกแบบ

Adobe Photoshop CS4     ใช้แก้ไข ตกแต่งรูปภาพให้สวย เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ
               ขึ้น                ออกแบบตกแต่งแกไข้รูปให้
                                สวยงามขึ้นได้
ตารางที่ 4.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ต่อ

Oracle             ใช้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล   เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บ
                              ฐานข้อมูล

Microsoft office word     ทาเอกสารในการทาโครงงาน    เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ
2010                            ทาเอกสารง่ายต่อการใช้งาน

Microsoft office        ใช้งานใจการนาเสนอผลงาน    เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ
Powerpoint 2010                       นาเสนอให้น่าสนใจมากขึ้นMicrosoft office Visio     ใช้ในการทาผังและรูป     ช่วยทาการทาเอกสารแบบ
2010              สัญลักษณ์ต่างๆแบบจาลอง    ผังภาพ เส้นและรูป
                แผนภาพ            สัญลักษณ์ง่ายต่อการใช้งาน          4.2 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบ

ชื่อฮาร์ดแวร์         นามาใช้เพื่อ         เหตุผลที่เลือกใช้

-CPU Core i5          ออกแบบ,แก้ไข,จัดทา      โปรแกรมบางโปรแกรม ที่
                              ใช้งานต้องการ memory สูง
-Ram 4GB DDR          และทดสอบระบบ
                              และสามารถรองรับการใช้
-DVD RW
                              งานแบบ Muti-tasking ได้
-Harddisk 640GB
4.3 สรุปกระบวนการทางานทั้งหมดของโปรแกรม

ตาราง     4.3 กระบวนการทางานของกระบวนการเข้าสู่ระบบ

  ชื่อกระบวนการ            คาอธิบายการทางาน         หมายเหตุ

    เข้าสู่ระบบ     เป็นการให้สมาชิกเข้าใช้บริการเว็บไซต์
              โดยการใส่ชื่อและรหัสผ่าน    ตารางที่ 4.4 แสดงกระบวนการของสมัครสมาชิก

  ชื่อกระบวนการ            คาอธิบายการทางาน         หมายเหตุ

  การสมัครสมาชิก     เป็นวิธีที่ใช้สาหรับการสมัครสมาชิกใหม่
              และจัดเก็บข้อมูลโดยมีการตรวจสอบชื่อ
              ผู้ใช้เพื่อไม่ให้เข้าใช้ซ้ากัน    ตารางที่ 4.5 แสดงกระบวนของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

  ชื่อกระบวนการ            คาอธิบายการทางาน          หมายเหตุ

  หน้าผู้ใช้ธรรดา     เป็นวิธีที่ใช้สาหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้า
              ใช้งาน
ตารางที่ 4.6 แสดงกระบวนการ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสินค้า

  ชื่อกระบวนการ           คาอธิบายการทางาน         หมายเหตุ

การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล  เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลโดยจะ
     สินค้า      เก็บเป็นรหัส

              ยี่ห่อ   ตารางที่ 4.7 แสดงกระบวนการสั่งซื้อรองเท้า

  ชื่อกระบวนการ           คาอธิบายการทางาน         หมายเหตุ

  การสั่งซื้อรองเท้า   เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล โดยจะ
              เก็บรหัสเสื้อ

              รหัสสมาชิก วันเดือนปี และจานวนที่
              สั่งซื้อ   ตางรางที่ 4.8 แสดงกระบวนการตกแต่งเสื้อ

  ชื่อกระบวนการ           คาอธิบายการทางาน         หมายเหตุ

  การตกแต่งเสื้อ     เป็นวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลเสื้อ โดยจะเก็บ
              รหัสเสื้อ รายละเอียดที่ตกแต่ง วันเดือนปี
              รหัสสมาชิก
4.4 การออกแบบส่วนเชื่อประสานกับผู้ใช้ (User interface)
               รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอการทางานหน้าแรก

    จากรูป 4.1 เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นการเข้าสู่ระบบ ถ้ายังไม่ได้ลงทาเบียน ต้อง
ทาการลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ ผู้เป็นสมาชิกแล้วล็อคอินสามารถใช้งานได้ทุกหน้า ส่วน
ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้สามารถะเข้าใช้งานได้นอกจากดูสินค้า
                 รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน
จากรูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน โดยลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้อง
เหมือนกัน
              รูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

    จากรูป 4.3 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้อง
เหมือนกัน
              รูปที่ 4.4 เป็นการเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบผิดพลาด

    จากรูปที่ 4.4 โปรแกรมทาการตรวจสอบ Username และ Password พบว่าผิดพลาดจะมีการ
แจ้งเตือนและให้มีการกรอกข้อมูลอีกครั้ง เมื่อถูกต้องจะสามารถเข้าใช้ระบบได้
รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอการทางานล็อกอิน

     จากรูป 4.5 เป็นหน้าที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยลูกค้าจะต้องสมัครสามาชิกก่อน และทา
                      การ

กรอก Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัว
เล็กต้องเหมือนกัน
              รูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอการแก้ไข้ข้อมูลของลูกค้า

    จากรูป 4.6 เป็นหน้าที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า โดยลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส่วนตัวสามารถแก้ไข้ได้ในส่วนนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไข้ได้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอการทางานหน้าเปลี่ยนแปลง Password

    จากรูป 4.7 เป็นหน้าที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง Password ในการเข้าใช้งานระบบ ลูกค้า
สามารถใช้งานการเปลี่ยนแปลง Password ได้ในส่วนนี้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
              รูปที่ 4.8 แสดงหน้าจอประวัติการสั่งซื้อของสมาชิก

    จากรูปที่ 4.8 เป็นหน้าที่แสดงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีข้อมูลของสมาชิกและ
รายการที่สมาชิกได้สั่งซื้อสินค้า
รูปที่ 4.9 แสดงหน้าจอวิธีสั่งซื้อและเลขบัญชีธนาคาร

   จากรูปที่ 4.9 เป็นหน้าแสดงข้อมูลวิธีการสั่งซื้อและเลขบัญชีที่ลูกค้าจะโอนเงินเข้ามาและ
แจ้งสถานะของตนเอง
              รูปที่ 4.10 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มการโอนเงิน

     จากรูป 4.10 เป็นหน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการโอนเงิน และยืนยันการโอนเงิน
รูปที่ 4.11 แสดงหน้าจอการทางานหน้าดูรายการสินค้า    จากรูปที่ 4.11 แสดงหน้าที่ใช้งานในการดูรายการสินค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายการ
สินค้า และรายระเอียดของตัวสินค้า เช่น รหัส ราคา เป็นต้น
               รูปที่ 4.12 แสดงหน้าจอรายระเอียดของสินค้า     จากรูปที่ 4.12 เป็นหน้าที่ใช้แสดงรายละเอียดของสินค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายระ
      เอียดได้ เช่น รหัส ราคา สี ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ ทันที
รูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอของหมวดสินค้า

    จากรูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอของหมวดสินค้า เช่น เสื้อคอกลม , คอวี ,เสื้อกล้ามเพื่อที่ลูกค้า
จะได้สะดวกในการเลือกซื้อมากขึ้น
              รูปที่ 4.14 แสดงหน้าจอการเลือกสินค้าเข้าตะกร้า

    จากรูป ที่ 4.14 เป็นหน้าที่ใช้แสดงข้อมูลของสินค้าที่ถูกเลือกลงในตะกร้าแล้ว
รูปที่ 4.15 แสดงหน้าจอการระบุรายการจัดส่ง

    จากรูปที่ 4.15 เป็นหน้าที่แสดงรายการสินค้า รายละเอียดของราคารวมสินค้า และข้อมูลที่
อยู่ของลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปให้
                 รูปที่ 4.16 แสดงหน้าจอแบบยืนยันการสั่งซื้อ

    จากรูปที่ 4.16 เป็นหน้าที่แสดงแบบยืนยันการสั่งซื้อ รายระเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ที่อยู่ วิธีการ
โอนเงินเลขที่ Order การสั่งซื้อ
รูปที่ 4.17 แสดงหน้าจอการตรวจสอบสถานะ การสั่งซื้อ

    จากรูปที่ 4.17 ทาหน้าที่แสดงการตรวจสอบสถานะของสินค้า โดยการใส่เลขที่การสั่งซื้อ
และตรวจสอบถ้ายังไม่ได้ชาระเงินให้กดยืนยันการชาระเงิน
             รูปที่ 4.18 แสดงหน้าจอล็อกอินของ ผู้ดูแลระบบ

    จากรูปที่ 4.18 ทาหน้าที่แสดงหน้าล็อคอินของ ผู้ดูแลระบบ ใส่ Username , Password จะ
สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ได้
รูปที่ 4.19 แสดงหน้าจอของการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

    จากรูปที่ 4.19 ทาหน้าที่แสดงเมนูในการทางานของผู้ดูแลระบบ สามารถ ตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆภายในร้านค้าได้ เพิ่ม ลบ แก้ไข้ รายละเอียดสินค้าได้
          รูปที่ 4.20 แสดงหน้าจอการเพิ่ม ลบ แก้ ไข้ สินค้าของผู้ดูแลระบบ

    จากรูปที่ 4.20 ทาหน้าที่แสดง การเพิ่มลบแก้ไข้สินค้าของผู้แลระบบ โดนเป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลระบบในการเพิ่มสินค้า ลบสินค้า แก้ไข้ข้อมูลสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าภายในร้านค้า
รูปที่ 4.21 แสดงหน้าจอของการเพิ่มประเภทสินค้า

     จากรูปที่ 4.21 ทาหน้าที่แสดงการเพิ่มประเภทของสินค้า โดยผู้ดูแลระบบ เช่นการเพิ่ม
ประเภทของเสื้อ คอวี เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เป็นต้น
            รูปที่ 4.22 แสดงหน้าจอตรวจสอบการชาระเงินของผู้ดูแลระบบ

     จากรูป 4.22 ทาหน้าที่แสดงการชาระเงินของลูกค้า โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบการ
ชาระเงินของลูกค้าและปรับสถานะของการสั่งซื้อ เช่น กาลังส่ง หรือได้รับสินค้าแล้วเป็นต้น
บทที่ 5

              ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปโครงงาน

5.1ปัญหา

    5.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์นั้นค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของภาษาที่ใช้ โดยต้องมี
การนาหลายภาษามาผสมกันเพื่อให้ออกมาเป็นเว็บไซต์ที่ดี จึงมีความซับซ้อนในเรื่องของ Source
code

    5.1.2 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ติดปัญหาในเรื่องของ Database (ฐานข้อมูล) ที่ใช้ เพราะสามารถใช้ได้
หลายตัวและ Database แต่ละตัวมี Function การทางานที่ต่างกันออกไป ผู้พัฒนาจึงต้องเลือกและวาง
โครงสร้างของ Database ให้ดีก่อนจะพัฒนาเว็บไซต์ได้

    5.1.3 ในเรื่องของการเขียน Source code ผู้พัฒนาส่วนใหญ่จะไม่ใช้หลักการเขียนแบบ Object
Oriented Programming (OOP) ทาให้ตอนกลับมาแก้ไข Source code หรือให้ผู้พัฒนาท่านอื่นนามาพัฒนา
ต่อได้ยาก

    5.1.4 ในเรื่องพัฒนาตัวโมเดลเสื้อ ผู้พัฒนาได้เจอปัญหาเนื่องจากตัวโมเดลที่ผู้พัฒนาโหลด
มาจากเว็บไซต์ต่างๆไม่สามารถทางานร่วมกับ Flash ได้

    5.1.5 ปัญหาเรื่องการเก็บค่าวันที่ในโปรแกรม ( Oracle 10Gg Xe)เนื่องจากรูปแบบการนาเข้า
ข้อมูลนั้นผู้พัฒนาไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร ทาให้วันเวลาทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเกิดปัญหา
ไม่สามารถบันทึกได้

    5.1.6 ระบบออกแบบเสื้อไม่สามารถออกแบบลวดลายเองได้

5.2 การแก้ปัญหา

    5.2.1 ผู้พัฒนาได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลในการทาเว็บไซต์และฐานข้อมูลจากเว็บไซต์
5.2.2 ผู้พัฒนาได้ทาการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ลองผิดลองถูกจนทาสาเร็จระบบซื้อ
ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์

    5.2.3 ผู้พัฒนาได้ออกไปเรียนพิเศษเกี่ยวกับ Flash เพื่อนาไปพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่
ผู้พัฒนาไม่ถนัดจนได้สาเร็จผล

    5.2.4 หาวิธีการแก้ปัญหาในอินเตอร์เน็ตแล้วนามาลองแก้กับงาน บางอย่างก็แก้ได้ แต่
บางอย่างก็แก้ไม่ได้

5.3 ข้อเสนอแนะ

    5.3.1 ผู้ที่จะทาการพัฒนาเว็บไซต์ควรศึกษาโครงสร้างภาษาของภาษาที่ผู้พัฒนาต้องการ
นามาใช้ รวมถึงการวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database)

    5.3.2 แนะนาให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ตระหนักในเรื่องของการจัดรูปแบบ Source code การเขียน
คอมเม้นไว้ในแต่ละส่วนของการทางาน เพื่อง่ายต่อการนาไปพัฒนาต่อ หรือกลับมาแก้ไขระบบ
ย้อนหลังต่อไป

    5.3.3 ควรศึกษาโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาควบคู่กับเว็บไซต์ก่อนจะเริ่มนาเสนอขอบเขตว่า
สามารถทางานได้จริง ไม่อย่างนั้นจะเสียเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมจนอาจทาให้งานเสร็จไม่ทันตาม
ขอบเขตที่ตั้งไว้

5.4 สรุปโครงงาน

    จากผลการดาเนินงานตามขอบเขตของโครงงาน สามารถทางานประสบความสาเร็จได้ใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งยังขาดในส่วนของการออกแบบลายเสื้อ ซึ่งไม่สามารถทาได้ทันเวลา เนื่องจาก Flash
ที่ใช้ไม่สามารถนาเข้าสู่เว็บไซต์ได้ จึงไม่สามารถแสดงงานได้มากตามที่ตั้งขอบเขตไว้

ผลงานที่สาเร็จตามที่คาดไว้ในส่วนของระบบซื้อขายที่เป็นส่วนการทางานหลักสามารถ
นาไปใช้งานได้ สามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้าคงเหลือ เช็คยอดบิล
บทที่ 6

                     คู่มือการใช้งาน

6.1 โปรแกรมที่ต้องใช้ในระบบ

    6.1.1 Appserve

    6.1.2 Oracle 10Gg Xe

    6.1.3 Adobe Flash CS5

    6.1.4 Computer Notebook

             -Intel(R) Core I3 Duo 2.0GHz

             -หน่วยความจา 4.00 GB

6.2 คู่มือการใช้งาน

เข้ามาภายในหน้าเว็บสมาชิกจะพบกับหน้าร้านพร้อมเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ขายเสื้อ
                รูปที่ 6.2.1 แสดงหน้าต้อนรับสมาชิก
ขั้นตอนการใช้งาน

    6.3.1ทาการล็อกอิน ในส่วนของหน้าต่างล็อกอินภายในหน้าโฮมเพจ โดยใช้ Username
,Passwordหากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ทาการลงทะเบียนก่อน โดยคลิ๊กเม้าส์ที่ปุ่มสมัครสมาชิก
               รูปที่ 6.3.1 แสดงหน้าลงทะเบียน

6.3.2 ทาการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดตามที่กาหนดมา แล้วกดปุ่มยืนยัน
              รูปที่ 6.3.2 แสดงข้อมูลการลงทะเบียน
6.3.3 จากนั้นทาการล็อกอินเข้าสู้ระบบ โดยใส่ Username ,Password ที่ได้จากการลงทะเบียนใน
ขั้นตอนข้างต้น
               รูปที่ 6.3.3.1 แสดงหน้าจอการล็อกอิน
            รูปที่ 6.4 แสดงประวัติการสั่งซื้อของสมาชิก
รูปที่ 6.5 แสดงหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้า
รูปที่ 6.6 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดแจ้งชาระเงิน
รูปที่ 6.7 แสดงหน้าจอของสินค้า

    6.8 ระบบตะกร้าสินค้า จะแสดงข้อมูลของสินค้าที่สามารถจะทาการสั่งซื้อ
                  รูปที่ 6.8.1 แสดงหน้าจอตะกร้าสินค้า

     รูปที่    6.8.1 หน้าจอตะกร้าสินค้า สามารถเพิ่ม ลบ สินค้าที่เข้ามาไม่ได้ ถ้าสมาชิก
ต้องการ ให้คลิ๊กที่ปุ่มข้างหลังสินค้าเพื่อลบสินค้านั้นออก
6.9 ระบบสั่งซื้อสินค้า มีขั้นตอนการคานวณเงินและออกใบเสร็จ
   ตามลาดับ

            รูปที่ 6.9.1แสดงหน้าจอระบบคานวณราคาสินค้า
                   รูปที่ 6.10 แสดงหน้าจอใบเสร็จ

    จากรูปที่ 6.10 ถ้าสมาชิกต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กด ปุ่มยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ถ้าไม่ต้องการ
ให้กดปุ่มยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
รูปที่ 6.11 แสดงหน้าจอวิธีการสั่งซื้อ
บรรณานุกรม

กิตตินันท์ พลสวัสดิ์ เริ่มต้น Vistual Basic 2010. กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟฯ, 2554

สัจจะ จรัสรุ่นรวีวร. Basic Flash ActionScript กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟฯ,2555
ภาคผนวก
1.ความต้องการของระบบ (Specification)
               Windows 2000/XP          Windows Vista
    CPU      PentinumIII 1.0GHz ขึ้นไป     Pentinum4 3GHz ขึ้นไป
           AMD CPU 1.0GHz ขึ้นไป       Athlon64 3500+ ขึ้นไป
   Memmory     Ram 512MB ขึ้นไป          Ram 1GB ขึ้นไป
   Graphics    NVIDIA series: GeForce series   มี DirectX 9.0 และ Ram 128MB
           VRAM 64MB หรือสูงกว่า       ขึ้นไป
   Harddisk    พื้นที่ว่างมากกกว่า 500 MBขึ้นไป  พืนที่ว่างมากกว่า 500MB ขึ้นไป


            ตารางที่ ก.1 แสดงความต้องการของระบบ


2. แสดงความต้องการของซอฟต์แวร์
               ความต้องการขั้นต่า         ซอฟต์แวร์แนะนา
  Web browser    Internet Explorer 6.0       Internet Explorer 8.0
    Os      Windows XP/Vista          Windows 7
    Flash     Flash Player 9           Flash Player 10


           ตารางที่ ก.2 แสดงความต้องการของซอฟต์แวร์
ภาคผนวก ก

วิธีการติดตั้งโปรแกรม

1.วิธีการติดตั้ง Appserv

    1.1บรรจุ (Download) โปรแกรม AppServ

    1.2 กดปุ่ม 2 คั้งติดกันเพื่อนติดตั้งโปรแกรมจะปรากฎหน้าจอ Next เพื่อไปยังขัเนตอน
ต่อไป
                รูปที่ ก.1 ขัเนตอนการติดตั้งโปรแกรม

    1.3 เลือกไดร์เวอร์ (Driver) ที่ต้องการติดตั้ง
          รูปที่ ก.2 เลือกไดร์เวอร์ (Driver)ที่ต้องการติดตั้งและจัดเก็บโปรแกรม
1.4 เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการลงโดยมีให้เลือก 4 แบบ คือ Apache Http Sever ,Mysql
Database , Php hypertext Preprocsecer,Phpmyadmin
               รูปที่ ก.3 หน้าการเลือกแบบที่ต้องการจะติดตั้ง

1.5 กรอกข้อมูลชื่อเครื่องแม่ข่ายแนะนาว่าเริ่มต้นเป็น localhost
               รูปที่ ก.4 แสดงการกรอกข้อมูลชื่อเครื่องแม่ข่าย
1.6 กาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน My Sqlเสร็จแล้วให้ทาการกดปุ่ม Next
        รูปที่ ก.5 ภาพแสดงกาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Mysql

1.7 โปรแกรมดาเนินการติดตั้ง
               รูปที่ ก.6 ภาพแสดงกระบวนการเริ่มติดตั้ง
1.8 ดาเนินการเสร็จแล้วจะปรากฎดังหน้าจอ
          รูปที่ ก.7 ภาพแสดงการดาเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น

 1.9เมื่อทาการติดตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบได้คือ พิมพ์ที่อยู่ชองเว็บ http://localhostจะ
               ปรากฎหน้าจอดังนี้
           รูปที่ ก.8 การทดสอบระบบที่ติดตั้ง
2.คู่มือการติดตั้ง Oracle10g บน Windows
      Oracle เป็นโปรแกรมที่ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ภายในในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูล
คาถาม คาตอบ download Oracle 10g Database ได้จาก www.oracle.com และทาการติดตั้งดังนี้


2.1 กดตัวติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g รอสักครู่จะขึ้นหน้าโปรแกรมทาการตั้งค่าที่ Imstallation Type
เป็น Standard Edition (1.10GB) และในส่วนของ Database Password กับ Confirm Password ให้ใส่
tiger แล้วกด Next
2.2 หลังจากกดที่ Next แล้วให้กด install
2.3 หลังจากกดที่ install โปรแกรมจะทาการติดตั้ง รอสักครู่
2.4 หลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK
2.5 สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g สาหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้กดที่ปุ่ม Exit เพื่อเสร็จ
สิ้นการติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g

More Related Content

What's hot

โครงการจัดทำเว็บไซต์
โครงการจัดทำเว็บไซต์โครงการจัดทำเว็บไซต์
โครงการจัดทำเว็บไซต์
Sonasung
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Sarocha Makranit
 
โครงงานออกแบบ
โครงงานออกแบบโครงงานออกแบบ
โครงงานออกแบบ
Watcharinz
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Tanyarad Chansawang
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Pongtep Treeone
 
แบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงานแบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงาน
Rattana Wongphu-nga
 
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงานแบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
noeypornnutcha
 
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
miiztake
 
ปกรายงาน
ปกรายงานปกรายงาน
ปกรายงาน
Jane Janjira
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
Kanistha Chudchum
 

What's hot (20)

โครงการจัดทำเว็บไซต์
โครงการจัดทำเว็บไซต์โครงการจัดทำเว็บไซต์
โครงการจัดทำเว็บไซต์
 
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงานบทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
 
โครงงานคณิตบทที่ 2
โครงงานคณิตบทที่ 2โครงงานคณิตบทที่ 2
โครงงานคณิตบทที่ 2
 
บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5
บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5
บทที่ 3 บทที่ 4 และบทที่ 5
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงานตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
 
โครงงานออกแบบ
โครงงานออกแบบโครงงานออกแบบ
โครงงานออกแบบ
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
02 บทที่ 2-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
แบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงานแบบทดสอบโครงงาน
แบบทดสอบโครงงาน
 
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
 
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงานแบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
แบบเสนอเค้าโครงร่างโครงงาน
 
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
 
ปกรายงาน
ปกรายงานปกรายงาน
ปกรายงาน
 
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3
 
หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
 

Viewers also liked

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kittichai Pinlert
 
ตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอมตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอม
ปยล วชย.
 
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้
Oat saruntorn O
 
ชุดฝึกทักษะ 54
ชุดฝึกทักษะ 54ชุดฝึกทักษะ 54
ชุดฝึกทักษะ 54
Orapan Chamnan
 
หลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการหลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการ
Karatz Mee
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดี
โครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดีโครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดี
โครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดี
rawinchu
 

Viewers also liked (20)

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
บทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำบทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำ
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอมตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอม
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
 
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้
ชุดกิจกรรมฝึกทักษะงานช่างไม้
 
ชุดฝึกทักษะ 54
ชุดฝึกทักษะ 54ชุดฝึกทักษะ 54
ชุดฝึกทักษะ 54
 
6กำหนดตารางเวลาโครงการ+เขียนข่ายงาน
6กำหนดตารางเวลาโครงการ+เขียนข่ายงาน6กำหนดตารางเวลาโครงการ+เขียนข่ายงาน
6กำหนดตารางเวลาโครงการ+เขียนข่ายงาน
 
7เทคนิคบริหารโครงการด้วยcpm pert
7เทคนิคบริหารโครงการด้วยcpm pert7เทคนิคบริหารโครงการด้วยcpm pert
7เทคนิคบริหารโครงการด้วยcpm pert
 
หลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการหลัการเขียนโครงการ
หลัการเขียนโครงการ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดี
โครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดีโครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดี
โครงงานคอมพิวเตอร์ นางในวรรณคดี
 
โครงงาน ระบบจอดรถอัจฉริยะ
โครงงาน ระบบจอดรถอัจฉริยะโครงงาน ระบบจอดรถอัจฉริยะ
โครงงาน ระบบจอดรถอัจฉริยะ
 
บทที่ 10 การบริหารโครงการ
บทที่ 10 การบริหารโครงการบทที่ 10 การบริหารโครงการ
บทที่ 10 การบริหารโครงการ
 
5การวางแผนโครงการ
5การวางแผนโครงการ5การวางแผนโครงการ
5การวางแผนโครงการ
 
Microsoft word คำนำ
Microsoft word  คำนำMicrosoft word  คำนำ
Microsoft word คำนำ
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
 

Similar to รูปเล่มวิชาโครงงาน

ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
jintana_pai
 
แบบโครงร่างโครงงาน
แบบโครงร่างโครงงานแบบโครงร่างโครงงาน
แบบโครงร่างโครงงาน
Sirisuda Sirisinha
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Rung Sensabe
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
New Tomza
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
Chalita Vitamilkz
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Kittichai Pinlert
 

Similar to รูปเล่มวิชาโครงงาน (20)

ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
 
Software
SoftwareSoftware
Software
 
Software
SoftwareSoftware
Software
 
Lesson 4 (misson)
Lesson 4 (misson)Lesson 4 (misson)
Lesson 4 (misson)
 
Lesson 4 (misson)2
Lesson 4 (misson)2Lesson 4 (misson)2
Lesson 4 (misson)2
 
Lesson 4 (misson)2
Lesson 4 (misson)2Lesson 4 (misson)2
Lesson 4 (misson)2
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
แบบโครงร่างโครงงาน
แบบโครงร่างโครงงานแบบโครงร่างโครงงาน
แบบโครงร่างโครงงาน
 
Activity4_naka
Activity4_nakaActivity4_naka
Activity4_naka
 
Activity4
Activity4Activity4
Activity4
 
Sallai pro
Sallai proSallai pro
Sallai pro
 
Activity4
Activity4Activity4
Activity4
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
Tools
ToolsTools
Tools
 
Activity 4
Activity 4Activity 4
Activity 4
 
การพัฒนาซอฟแวร์
การพัฒนาซอฟแวร์การพัฒนาซอฟแวร์
การพัฒนาซอฟแวร์
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
Project Sky
Project SkyProject Sky
Project Sky
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมรแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 

More from AjBenny Pong

More from AjBenny Pong (10)

ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงานผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงานวิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 

รูปเล่มวิชาโครงงาน

 • 1. เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ Shirt Design จัดทาโดย นาย ณัฐวุฒิ ยี่เข่งหอม รหัส 51021973 นาย ธนพัฒน์ ทัศนเอกจิต รหัส 51024625 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตภาควิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2. คานา การจัดทาโครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT492 โครงงาน คอมพิวเตอร์ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาหรับนักศึกษาปีสุดท้ายเพื่อให้นักศึกษาได้นา ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและ การเพิ่มประสบการณ์ก่อนการสาเร็จการศึกษาจากสถาบัน โครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” คณะผู้จัดทาจัดทาเพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อขาย สินค้า หรือ บริการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไม่มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ ก็ใช้ งานได้อย่างง่ายดายด้วยบริการที่พร้อม และใช้งานง่าย ท่านสามารถเริ่มต้นทาการซื้อสินค้าและ ออกแบบลายเสื้อ ของท่านอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป คณะผู้จัดทาคาดหวังว่าโครงงาน “เว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อ” นี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้สนใจทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 • 3. บทที่ 1 บทนา 1.1ภูมิหลังและความเป็นมา ในโลกของของความเป็นจริงมูลค่าของการซื้อการสินค้าออนไลน์มีมูลค่าสูงมาก ด้วย เหตุนี้การทาหน้าร้านหรือเว็บไซด์ให้มีความสวยงามสะดุดตาน่าเชื่อถือ จะถือว่าได้เปลี่ยบในเชิง ธุรกิจเป็นอย่างมาก ซื่งเว็บไซด์ที่มีลูกเล่นจะได้เปรียบในการดึงดูดลูกค้าที่ต้องการจะออกแบบ ผลิตภัณฑ์ในมีลักษณะเป็นของตนเอง ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้อย่างดี เนื่องจากปัจจุบันเว็บไซด์ขายของพัฒนากลยุทธในการขายเข้ามาอย่างมากมาย ทาให้ เว็บไซด์พวกนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในโลกของอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะตอบสนองผู้คนที่ไม่มีเวลาไป เดินซื้อของตามศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดีเว็บไซด์ขายของในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ให้ได้เลือก ซื้อแต่ยังไม่มีเว็บไซด์ใดที่จะสามารถ ออกแบบสินค้าให้ลวดลายหรือสีสันตามแบบที่ลูกค้าชอบได้ ดังนั้นกลุ่มผู้ทาโครงงานจึงจัดทาเว็บไซต์จาหน่ายและออกแบบเสื้อขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกซื้อเสื้อหรือออกแบบลายเสื้อให้มีลวดลายและสีสันอย่างที่ตัวเองต้องการทาให้ได้เสื้อที่ ออกแบบเองจะไม่ซ้าใครเป็นการลดเวลาในการเดินทางไปซื้อที่ร้านและยังเป็นการใช้ความรู้ของ ผู้ทาโครงงานอีกด้วย 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยขึ้นในการเขียน บไซต์ เว็ 1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและออกแบบลวดลายของเสื้อได้ 1.2.3 เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ที่สนใจเสื้อออกแบบสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ 1.3 ขอบเขตการศึกษา 1.3.1 ส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 1.3.1. ผู้ดูแลสามารถเรียกดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้ 1.3.1.2 ผู้ดูแลสามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ 1.3.1.3 ผู้ดูแลสามารถค้นหา เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได้
 • 4. 1.3.1.4 ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อได้ 1.3.1.5 ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชาระเงินได้ 1.3.1.6 ผู้ดูแลสามารถจัดการรายละเอียดการจัดส่งสินค้าได้ 1.3.2 ส่วนการใช้งานของสมาชิก 1.3.2.1 สมาชิกดูข้อมูลส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 1.3.2.2 สมาชิกค้นหาข้อมูลสินค้าได้จากขนาดสินค้าขนาดและราคา 1.3.2.3 สมาชิกสร้างสามารถออกแบบลวดลาย สีสันในแบบที่สมาชิกต้องการได้ 1.3.2.6 สมาชิกสามารถจองสินค้าได้ 1.3.2.7 สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าได้จากตะกร้าสินค้า 1.3.2.8 สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานการณ์ชาระเงินของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ 1.3.3 ส่วนการใช้งานของลูกค้าทั่วไป 1.3.3.1 ลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้ 1.3.3.2 สามารถค้นหาและดูข้อมูลสินค้าได้ 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.4.1 ให้ผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์เพื่อศึกษาและเข้าใจเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ากขึ้น ม 1.4.2 ให้ผู้ที่สนใจสั่งซื้อและออกแบบลวดลายของเสื้อได้ตามต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 1.4.3 เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานมีช่องทางในการออกแบบและสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น 1.5 แผนการดาเนินงาน ในการดาเนินการของระบบเว็บไซต์จาหน่ายและออกแบบเสื้อ จะต้องมีการศึกษา เทคโนโลยีที่นามาใช้ในระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ระบบงานการออกแบบงาน พร้อม ทั้งการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมรวมถึงการติดตั้งระบบและการจัดทาเอกสารประกอบการใช้งาน โดยการดาเนินงานมีดังนี้ 1.5.1 การศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นและเทคโนโลยีเพื่อที่จะทาโดยมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเว็บไซต์ 1.5.2การรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร ระบบงานและข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้
 • 5. 1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงานเพื่อศึกษารายละเอียดของข้อมูลของผู้ใช้ 1.5.4 การออกแบบโปรแกรมเป็นสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ระบบออกมาเป็นระบบงานใหม่ เพื่อนาสิ่งที่วิเคราะห์มาออกแบบงานใหม่ว่าต้องการอะไรจากระบบใหม่บ้าง 1.5.5 การพัฒนา การทดสอบโปรแกรมเป็นการทดสอบระบบงานใหม่ 1.5.6 การเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนการศึกษาที่เหมาะสมในการสร้างเว็บไซต์ในการ ใช้โปรแกรมอย่างถูกวิธี 1.5.7 การตรวจสอบแก้ไขและติดตั้งระบบเป็นการทาการตรวจสอบความถูกต้อง สมบรูณ์ก่อนจะนาโปรแกรมมาติดตัง้ 1.5.8 การจัดทาเอกสารในการประกอบการใช้งานโปรแกรมโดยเริ่มทาเอกสาร ตลอดเวลาที่ทาโครงงานจนกระทั่งโครงงานเสร็จเรียบร้อย
 • 6. 1.6 ตารางการดาเนินงาน ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินการ ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2555 พฤษภาคม 2555 กรกฎาคม 2555 มิถุนายน 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 มกราคม 2555 เมษายน 2555 มีนาคม 2555 กิจกรรม 1. ศึกษาทฤษฎี 2. รวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. ออกแบบโปรแกรม 5. พัฒนาทดสอบ 6. ทดสอบติดตั้งระบบ 7. จัดทาเอกสาร
 • 7. 1.6 อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ 1.6.1 ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 1.6.1.1 คอมพิวเตอร์ 1.6.1.2 เครื่องพิมพ์( Printer ) 1.6.2 ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 1.6.2.1 PHP 1.6.2.2 Adobe Flash 1.6.2.3 Cascading Style Sheet (CSS) 1.6.2.4 Oracle 1.6.2.5 jQuery 1.6.2.6 JavaScript
 • 8. บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.1.1 Oracle Database Server เป็น Object-Relational Database Management System (ORDBMS) หมายความว่าสามารถทางานที่ได้ทั้งในรูปแบบ Rational และบางคุณสมบัติขิง Object Oriented ได้โดย Oracle Database Server นั้นมีความสามารถทางานร่วมกันกับซอฟต์แวร์ได้หลตัว และสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดต่างๆ Oracle Database Server จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1.Oracle Database จะเป็นส่วนของการจัดเก็บข้อมูล 2.Oracle Server Instance ในการติดต่อใช้งานกับฐานข้อมูล Oracle นั้นเราต้องใช้ภาษา SQL (ซึ่งบางท่านเรียกว่า SEQUEL) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการกาหนดและจัดการกับฐานข้อมูล ( DDL,DML) การทางานกับ ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทางานแบบ Relational ฐานข้อมูลนั้นหมายความว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูล ในลักษณะที่เป็นกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันใน1 ฐานข้อมูลสามารถที่จะมีตารางตั้งแต่1 ตารางเป็นต้นไปและในแต่ละตารางนั้นก็สามารถมีได้หลายช่องหลายแถวยกตัวอย่าง เช่น เรา ต้องการเก็บข้อมูลของพนักงานในตารางของข้อมูลพนักงานก็จะประกอบด้วยคอลัมน์ที่อธิบาย ชื่อ , นามสกุล,ที่อยู,่ เงินเดือน,แผนกที,่ สังกัด เป็นต้น และในตารางนั้นก็สามารถที่จะมีข้อมูลของพนักงาน ได้มากกว่า1คนฐานข้อมูล Oracle คือส่วนของ Oracle Server ที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ที่หน่วยเก็บที่ เป็นลักษณะ Persistence หรือเรียกง่ายๆว่าถ้าปิดไฟฟ้าแล้วข้อมูลจะต้องยังอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจาน บันทึกเป็นหน่วยเก็บที่เป็นที่นิยมที่สุดกล่าวโดยสรุปก็คือฐานข้อมูล Oracle จะถูกจัดเก็บบนจาน บันทึกในลักษณะเป็นไฟล์โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ แฟ้มข้อมูลคือ ส่วนในการจัดเก็บข้อมูลของ ระบบฐานข้อมูลซึ่งแฟ้มข้อมูลนั้นเป็นชื่อเรียกทางกายภาพในขณะที่ทางตรรกะจะเรียกว่า Table space โดยจะทาการตัดแบ่งไฟล์ไปจัดเก็บในหน่วยเล็ก ที่เรียกว่า Data blocks โดยส่วนหัวของบล็อก จะเรียกว่า Header ซึ่งจะจัดเก็บรายละเอียดแฟ้มข้อมูลเช่นขนาดของไฟล์ ,ขนาดของบล็อก ,พื้นที่ จัดเก็บตาราง,เวลาที่สร้างเป็นต้น เมื่อมีการเปิดใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลOracle จะทาการตรวจสอบ
 • 9. รายละเอียดของไฟล์ที่ส่วนหัวนี้เพื่ออ่านข้อมูลในแฟ้มข้อมูลมาเก็บในหน่วยความจาชั่วคราวแบบ แคชทาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งเรียกส่วนนีDatabase Buffers cache ้ 1.1.2 JavaScript เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกกันว่า “สคริปต์” ซึ่งมีวิธีการทางานใน ลักษณะแปลความหมายและดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่ภาษาเดิมมีชื่อว่าLive Script ได้รับการ พัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจแสดงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆกันหรือสามารถตอบโต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ ภาษาHTML แต่เดิมนั้นเหมาะสาหรับใช้แสดงเอกสารที่มีเนื้อหาคงที่แน่นอน 2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2.2.1 CSS (Cascading Style sheet) หน้าที่ของภาษานี้ก็คือ การตกแต่งเอกสารของ HTML หรือ XHTML หรือ XML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่าง ที่เราต้องการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลดการใช้ภาษา HTML ในการตกแต่งเอกสาร เพื่อให้เอกสาร HTML สะอาดขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อย CSS กับ HTML หรือ XHTML นั้นจะทา หน้าที่คนละอย่างกัน พร้อมกัน แต่ไม่รบกวนซึ้งกันและกันและแยกจากกันอย่างเด็ดขาด นั่นคือ HTML หรือ XHTML จะทาหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบถูกต้องเข้าใจง่ายไม่ ซับซ้อนไม่มีการใช้แท็กผิดความหมาย ไม่เกี่ยวข้องกกับการแสดงผล และ CSS จะทาหน้าที่ในการ ตกแต่งเอกสารให้สวยงาม CSS นั้นพัฒนาไปมากแล้ว สามารถทาได้ถึงขั้นที่ว่า วางวัตถุซ้อนกันได้ กาหมดความโปร่งใสได้ หมุนตัวอักษรตามองศาที่เรากาหมดได้ ข้อดีของCSS อีกอย่างหนึ่งก็คือ มัน สามารถกาหนดการแสดงผลให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วย เช่น เราอาจต้องการให้แสดงผลใน จอคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง แสดงผลเวลาสั่งพิมพ์อีกอย่างหนึ่ง แสดงผลในโทรศัพท์มือถืออีกอย่าง หนึ่ง แสดงผลในทีวีอีกอย่างหนึ่ง หรืออาจจะกาหนดให้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงอ่านข้อความต่างๆ ด้วยน้าเสียงที่ต่างกันได้โดยใช้น้าเสียงต่างๆ เช่น ดีใจ ตกใจ เสียใจ ได้ กาหนดความดังเสียงได้ ฯลฯ จะเห็นได้ว่ามันจะทาให้ง่ายต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเอง เช่น จอโทรศัพท์มือถือที่มีขนาด เล็ก เราอาจจะใช้ CSS สั่งให้ซ้อนส่วนที่ไม่จาเป็นหรือลดขนาดตัวอักษรลง หรือเปลี่ยนการแสดงผล ไปเลยก็ได้ คนพิการได้รับประโยชน์จาก CSS และ XHTML ตรงที่ว่า เขาสามารถเข้าใจเอกสารได้ดี มากขึ้น เนื่องจากว่า เนื้อหากับการแสดงผลถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทาให้ไม่สับสน ผู้พิการ บางคนมองไม่เห็น จึงไม่จาเป็นต้องเห็นความสวยงามในเว็บ แต่ต้องการข้อมูลที่เข้าถึงได้ ไม่ ซับซ้อน นั่นหมายถึง เขาสามารถเลือกบริโภคเฉพาะเนื้อหาได้โดยที่ไม่มีเรื่องการแสดงผลมารบกวน
 • 10. 2.2.2 JavaScrip เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เรียกกันว่า “สคริปต์” ซึ่งมีวิธีการทางานใน ลักษณะแปลความหมายและดาเนินงานไปทีละคาสั่งที่ภาษาเดิมมีชื่อว่าLive Script ได้รับการ พัฒนาขึ้นโดย Netscape ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยให้เว็บเพจแสดงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมต่างๆกันหรือสามารถตอบโต้ตอบกับผู้ชมได้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ ภาษาHTML แต่เดิมนั้นเหมาะสาหรับใช้แสดงเอกสารที่มีเนื้อหาคงที่แน่นอน เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตามตามความต้องการและมี ความน่าสนใจมากขึ้นประกอบกับภาษาเปิดใครก็สามารถนาไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็น อย่างสูงมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกาหนดให้เป็นมาตรฐานโดยEuropean Computer Manufacturers Association (ECMA) การทางานของ JavaScript จะต้องมีการแปลคาสั่งซึ่งขั้นตอนที่ถูกจัดการโดยบราวเซอร์ ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทางานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุนซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบ ทั้งหมดที่สนับสนุน JavaScript แล้ว การทางานของ JavaScript เกิดขึ้นบนเว็บบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น Client-Side Script) ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เครื่องแม่ข่ายอะไรก็ยังสามารถใช้JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริปอื่น เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความหมายและทางานที่ตัวเครื่องแม่ข่าย(เรียกว่า Server-Side Script) ดังนั้นจึงต้องใช้บนเครื่องแม่ข่ายที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น จากลักษณะดังกล่าวก็ทาให้ JavaScript มีข้อกาหนดคือ ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลต่างๆกับเครื่องแม่ข่ายโดยตรง เช่นการอ่าน ไฟล์จาก เครื่องแม่ข่ายเป็นต้น ดังนั้น งานลักษณะนี้จึงยังคงต้องอาศัยภาษาServer-Side- Script การทางาน JavaScript สามารถดัดแปลงคุณสมบัติขององค์ประกอบต่างๆบนเว็บเพจ (เช่น สี หรือรูปแบบของข้อความ ) และสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่ผู้ชมเว็บเพจตอบโต้กับ องค์ประกอบเหล่านั้น เช่นการคลิก หรือเลื่อนเมาส์ไปวางได้ ดังนั้นHTML ร่วมกับ JavaScript เป็น ยืดหยุ่น HTML (Dynamic HTML) ที่สามารถใช้เว็บเพจที่มีลักษณะยืดหยุ่น 2.2.3 PHP เป็นภาษาสคริปต์ที่ประมวลผลที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงผลที่ ฝั่ง (Client) ผ่านบราวเซอร์เช่นเดียวกับ CGI และ ASP ต่อมาเมื่อมีผู้ใช้มากขึ้นจึงมีการร้องขอให้มี การพัฒนาประสิทธิภาพของ PHP/F1 ให้สูงขึ้นและมีคุณสมบัติเด่นคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้ง Window 95/98/ME/NT, Linux และ Web Server อย่าง IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน ระบบฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่นSQL Server, MySQL, Oracle 2.2.4 Adobe Flash คือ ในชื่อเดิม ช็อกเวฟแฟลช (Shockwave Flash) และไมโครมีเดีย แฟลช(Macromedie Flash) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหา เกี่ยวกับ Flash ซึ่งตัว Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดยอะโดบีซิส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทาให้เว็บ
 • 11. เบราว์เซอร์ สามารถแสดงตัวมันได้ซึ่งมันมีความสามารถในการรับรองภาพแบบเวกเตอร์ และภาพ แบบแรสเตอร์ และมีภาษาสคริปต์ที่เอาไว้ใช้เขียนโดยเฉพาะเรียกว่า แอ็กชันสคริปต์ (ActionScript) และยังสามารถเล่นเสียงวและวีดีโอแบบสเตริโอได้แต่ในความหมายจริงๆ แล้วแฟลช คือโปรแกรม แบบ (Integrated Development Environment) (IDE) และ Flash Player คือ Virtual Machine ที่ใช้ใน การทางานของไฟล์แฟลช ซึ่งในภาษาพูดเราจะเรียกทั้งสองคานี้ในความหมายเดียวกันว่า“แฟลช” ยัง สามารถเข้าถึงโปรแกรมเครื่องมือต่างๆเทคโนโลยีแฟลชได้กลายมาเป็นที่นิยมในการเสนอแอนิ เมชั่น และ อินเตอร์แอกทีฟในเว็บเพจ และในโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมระบบ และ เครื่องมือต่างๆ ที่มีความสามารถในการแสดงแฟลชได้ และแฟลชยังเป็นที่นิยมในการสร้างคอมพิวเตอร์ แอนิ เมชั่นโฆษณาออกแบบส่วนต่างๆของเว็บเพจใส่วีดีโอบนเว็บ และอื่นๆอีกมากมาย 2.2.5 jQuery คือไลบรารีของโค้ด JavaScript ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์ jQuery ช่วยให้เราเรียกหรือ ใช้งาน JavaScript และ AJAX ให้ง่ายขึ้น 2.2.5.1 ความสามารถของ jQuery - ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่จาเป็นต้องยึดติดกับบราวเซอร์ - จัดการกับ Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บไซต์ตามแต่ใจต้องการ - การจัดการ CSS สามารถเพิ่ม ลบ class, id ของ CSS - AJAX ช่วยให้เขียน AJAX ได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาในการเขียน - สามารถสืบทอดคุณสมบัติของ jQuery ไปใช้งานต่อได้
 • 12. บทที่ 3 ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนกานศึกษาโครงงานสามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอนตามรูปภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการศึกษาตัวแบบคือ ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 การสร้างตัวแบบ ขั้นตอนที่ 5 การนาตัวแบบมาใช้และประเมินผล ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ในการสร้างเว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อนั้น เป็นการนาเอาเทคโนโลยี Animation มาช่วย ให้ตัวเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ศึกษาการใช้งาน Action Script 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Animation ขอบเขตการศึกษา ระบบเว็บไซต์ออกแบบลายเสื้อมีขอบเขตของการศึกษาเพื่อดาเนินการดังนี้
 • 13.
 • 14. 3.2 แผนการทางาน(Flow Chart) รูปที่ 3.5 แผนภาพเส้นและสัญลักษณ์ของทั้งระบบ
 • 20. บทที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม บทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า รวมถึงการ พัฒนาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นส่ วนสาคัญในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนสมาชิก เข้าสู่ระบบ การตกแต่งสินค้า การสั่งซื้อ การเช็คสถานการณ์จัดส่งสินค้า แก้ไขสินค้า และข้อมูลของสมาชิก 4.1 อุปกรณ์และโปรแกรมทีใช้ 1.อุปกรณ์ที่ใช้ ได้นาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ขายเสื้อผ้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย 1.1 CPU Intel (R) core i5 1.2 RAM 4GB 1.3 HARDDISK 640GB 1.4 การ์ดจอ NVIDIA Geforce GT 420m 2.โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโครงงานประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาประกอบด้วย โปรแกรมต่างๆดังนี้ ตาราง 4.1 โปรแกรมท่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ชื่อโปรแกรม นามาใช้เพื่อ เลือกเพราะ Adobe Dreamweaver CS5 ใช้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ ช่วยในการออกแบบ Adobe Photoshop CS4 ใช้แก้ไข ตกแต่งรูปภาพให้สวย เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ ขึ้น ออกแบบตกแต่งแกไข้รูปให้ สวยงามขึ้นได้
 • 21. ตารางที่ 4.1 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ต่อ Oracle ใช้เก็บข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดเก็บ ฐานข้อมูล Microsoft office word ทาเอกสารในการทาโครงงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ 2010 ทาเอกสารง่ายต่อการใช้งาน Microsoft office ใช้งานใจการนาเสนอผลงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการ Powerpoint 2010 นาเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น Microsoft office Visio ใช้ในการทาผังและรูป ช่วยทาการทาเอกสารแบบ 2010 สัญลักษณ์ต่างๆแบบจาลอง ผังภาพ เส้นและรูป แผนภาพ สัญลักษณ์ง่ายต่อการใช้งาน 4.2 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบ ชื่อฮาร์ดแวร์ นามาใช้เพื่อ เหตุผลที่เลือกใช้ -CPU Core i5 ออกแบบ,แก้ไข,จัดทา โปรแกรมบางโปรแกรม ที่ ใช้งานต้องการ memory สูง -Ram 4GB DDR และทดสอบระบบ และสามารถรองรับการใช้ -DVD RW งานแบบ Muti-tasking ได้ -Harddisk 640GB
 • 22. 4.3 สรุปกระบวนการทางานทั้งหมดของโปรแกรม ตาราง 4.3 กระบวนการทางานของกระบวนการเข้าสู่ระบบ ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ เข้าสู่ระบบ เป็นการให้สมาชิกเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยการใส่ชื่อและรหัสผ่าน ตารางที่ 4.4 แสดงกระบวนการของสมัครสมาชิก ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การสมัครสมาชิก เป็นวิธีที่ใช้สาหรับการสมัครสมาชิกใหม่ และจัดเก็บข้อมูลโดยมีการตรวจสอบชื่อ ผู้ใช้เพื่อไม่ให้เข้าใช้ซ้ากัน ตารางที่ 4.5 แสดงกระบวนของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ หน้าผู้ใช้ธรรดา เป็นวิธีที่ใช้สาหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้า ใช้งาน
 • 23. ตารางที่ 4.6 แสดงกระบวนการ เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลสินค้า ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูลโดยจะ สินค้า เก็บเป็นรหัส ยี่ห่อ ตารางที่ 4.7 แสดงกระบวนการสั่งซื้อรองเท้า ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การสั่งซื้อรองเท้า เป็นวิธีการที่ใช้สาหรับเก็บข้อมูล โดยจะ เก็บรหัสเสื้อ รหัสสมาชิก วันเดือนปี และจานวนที่ สั่งซื้อ ตางรางที่ 4.8 แสดงกระบวนการตกแต่งเสื้อ ชื่อกระบวนการ คาอธิบายการทางาน หมายเหตุ การตกแต่งเสื้อ เป็นวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลเสื้อ โดยจะเก็บ รหัสเสื้อ รายละเอียดที่ตกแต่ง วันเดือนปี รหัสสมาชิก
 • 24. 4.4 การออกแบบส่วนเชื่อประสานกับผู้ใช้ (User interface) รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอการทางานหน้าแรก จากรูป 4.1 เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นการเข้าสู่ระบบ ถ้ายังไม่ได้ลงทาเบียน ต้อง ทาการลงทะเบียนก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้ ผู้เป็นสมาชิกแล้วล็อคอินสามารถใช้งานได้ทุกหน้า ส่วน ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่ได้สามารถะเข้าใช้งานได้นอกจากดูสินค้า รูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน
 • 25. จากรูปที่ 4.2 แสดงหน้าจอการลงทะเบียน โดยลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้อง เหมือนกัน รูปที่ 4.3 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ จากรูป 4.3 แสดงหน้าจอการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัวเล็กต้อง เหมือนกัน รูปที่ 4.4 เป็นการเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบผิดพลาด จากรูปที่ 4.4 โปรแกรมทาการตรวจสอบ Username และ Password พบว่าผิดพลาดจะมีการ แจ้งเตือนและให้มีการกรอกข้อมูลอีกครั้ง เมื่อถูกต้องจะสามารถเข้าใช้ระบบได้
 • 26. รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอการทางานล็อกอิน จากรูป 4.5 เป็นหน้าที่ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยลูกค้าจะต้องสมัครสามาชิกก่อน และทา การ กรอก Username สามารถใช้ตัวเลขและตัวอักษรได้ ส่วน Password เป็น case sensitive ตัวใหญ่ตัว เล็กต้องเหมือนกัน รูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอการแก้ไข้ข้อมูลของลูกค้า จากรูป 4.6 เป็นหน้าที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลของลูกค้า โดยลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนตัวสามารถแก้ไข้ได้ในส่วนนี้ ลูกค้าสามารถแก้ไข้ได้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
 • 27. รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอการทางานหน้าเปลี่ยนแปลง Password จากรูป 4.7 เป็นหน้าที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง Password ในการเข้าใช้งานระบบ ลูกค้า สามารถใช้งานการเปลี่ยนแปลง Password ได้ในส่วนนี้หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว รูปที่ 4.8 แสดงหน้าจอประวัติการสั่งซื้อของสมาชิก จากรูปที่ 4.8 เป็นหน้าที่แสดงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีข้อมูลของสมาชิกและ รายการที่สมาชิกได้สั่งซื้อสินค้า
 • 28. รูปที่ 4.9 แสดงหน้าจอวิธีสั่งซื้อและเลขบัญชีธนาคาร จากรูปที่ 4.9 เป็นหน้าแสดงข้อมูลวิธีการสั่งซื้อและเลขบัญชีที่ลูกค้าจะโอนเงินเข้ามาและ แจ้งสถานะของตนเอง รูปที่ 4.10 แสดงหน้าจอแบบฟอร์มการโอนเงิน จากรูป 4.10 เป็นหน้าจอการแสดงแบบฟอร์มการโอนเงิน และยืนยันการโอนเงิน
 • 29. รูปที่ 4.11 แสดงหน้าจอการทางานหน้าดูรายการสินค้า จากรูปที่ 4.11 แสดงหน้าที่ใช้งานในการดูรายการสินค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายการ สินค้า และรายระเอียดของตัวสินค้า เช่น รหัส ราคา เป็นต้น รูปที่ 4.12 แสดงหน้าจอรายระเอียดของสินค้า จากรูปที่ 4.12 เป็นหน้าที่ใช้แสดงรายละเอียดของสินค้า โดยลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายระ เอียดได้ เช่น รหัส ราคา สี ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ ทันที
 • 30. รูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอของหมวดสินค้า จากรูปที่ 4.13 แสดงหน้าจอของหมวดสินค้า เช่น เสื้อคอกลม , คอวี ,เสื้อกล้ามเพื่อที่ลูกค้า จะได้สะดวกในการเลือกซื้อมากขึ้น รูปที่ 4.14 แสดงหน้าจอการเลือกสินค้าเข้าตะกร้า จากรูป ที่ 4.14 เป็นหน้าที่ใช้แสดงข้อมูลของสินค้าที่ถูกเลือกลงในตะกร้าแล้ว
 • 31. รูปที่ 4.15 แสดงหน้าจอการระบุรายการจัดส่ง จากรูปที่ 4.15 เป็นหน้าที่แสดงรายการสินค้า รายละเอียดของราคารวมสินค้า และข้อมูลที่ อยู่ของลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปให้ รูปที่ 4.16 แสดงหน้าจอแบบยืนยันการสั่งซื้อ จากรูปที่ 4.16 เป็นหน้าที่แสดงแบบยืนยันการสั่งซื้อ รายระเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ที่อยู่ วิธีการ โอนเงินเลขที่ Order การสั่งซื้อ
 • 32. รูปที่ 4.17 แสดงหน้าจอการตรวจสอบสถานะ การสั่งซื้อ จากรูปที่ 4.17 ทาหน้าที่แสดงการตรวจสอบสถานะของสินค้า โดยการใส่เลขที่การสั่งซื้อ และตรวจสอบถ้ายังไม่ได้ชาระเงินให้กดยืนยันการชาระเงิน รูปที่ 4.18 แสดงหน้าจอล็อกอินของ ผู้ดูแลระบบ จากรูปที่ 4.18 ทาหน้าที่แสดงหน้าล็อคอินของ ผู้ดูแลระบบ ใส่ Username , Password จะ สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ได้
 • 33. รูปที่ 4.19 แสดงหน้าจอของการใช้งานของผู้ดูแลระบบ จากรูปที่ 4.19 ทาหน้าที่แสดงเมนูในการทางานของผู้ดูแลระบบ สามารถ ตรวจสอบ รายละเอียดต่างๆภายในร้านค้าได้ เพิ่ม ลบ แก้ไข้ รายละเอียดสินค้าได้ รูปที่ 4.20 แสดงหน้าจอการเพิ่ม ลบ แก้ ไข้ สินค้าของผู้ดูแลระบบ จากรูปที่ 4.20 ทาหน้าที่แสดง การเพิ่มลบแก้ไข้สินค้าของผู้แลระบบ โดนเป็นหน้าที่ของ ผู้ดูแลระบบในการเพิ่มสินค้า ลบสินค้า แก้ไข้ข้อมูลสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ดูสินค้าภายในร้านค้า
 • 34. รูปที่ 4.21 แสดงหน้าจอของการเพิ่มประเภทสินค้า จากรูปที่ 4.21 ทาหน้าที่แสดงการเพิ่มประเภทของสินค้า โดยผู้ดูแลระบบ เช่นการเพิ่ม ประเภทของเสื้อ คอวี เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด เป็นต้น รูปที่ 4.22 แสดงหน้าจอตรวจสอบการชาระเงินของผู้ดูแลระบบ จากรูป 4.22 ทาหน้าที่แสดงการชาระเงินของลูกค้า โดยผู้ดูแลระบบเป็นผู้ตรวจสอบการ ชาระเงินของลูกค้าและปรับสถานะของการสั่งซื้อ เช่น กาลังส่ง หรือได้รับสินค้าแล้วเป็นต้น
 • 35. บทที่ 5 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสรุปโครงงาน 5.1ปัญหา 5.1.1 การพัฒนาเว็บไซต์นั้นค่อนข้างมีความหลากหลายในเรื่องของภาษาที่ใช้ โดยต้องมี การนาหลายภาษามาผสมกันเพื่อให้ออกมาเป็นเว็บไซต์ที่ดี จึงมีความซับซ้อนในเรื่องของ Source code 5.1.2 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ติดปัญหาในเรื่องของ Database (ฐานข้อมูล) ที่ใช้ เพราะสามารถใช้ได้ หลายตัวและ Database แต่ละตัวมี Function การทางานที่ต่างกันออกไป ผู้พัฒนาจึงต้องเลือกและวาง โครงสร้างของ Database ให้ดีก่อนจะพัฒนาเว็บไซต์ได้ 5.1.3 ในเรื่องของการเขียน Source code ผู้พัฒนาส่วนใหญ่จะไม่ใช้หลักการเขียนแบบ Object Oriented Programming (OOP) ทาให้ตอนกลับมาแก้ไข Source code หรือให้ผู้พัฒนาท่านอื่นนามาพัฒนา ต่อได้ยาก 5.1.4 ในเรื่องพัฒนาตัวโมเดลเสื้อ ผู้พัฒนาได้เจอปัญหาเนื่องจากตัวโมเดลที่ผู้พัฒนาโหลด มาจากเว็บไซต์ต่างๆไม่สามารถทางานร่วมกับ Flash ได้ 5.1.5 ปัญหาเรื่องการเก็บค่าวันที่ในโปรแกรม ( Oracle 10Gg Xe)เนื่องจากรูปแบบการนาเข้า ข้อมูลนั้นผู้พัฒนาไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไร ทาให้วันเวลาทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลเกิดปัญหา ไม่สามารถบันทึกได้ 5.1.6 ระบบออกแบบเสื้อไม่สามารถออกแบบลวดลายเองได้ 5.2 การแก้ปัญหา 5.2.1 ผู้พัฒนาได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลในการทาเว็บไซต์และฐานข้อมูลจากเว็บไซต์
 • 36. 5.2.2 ผู้พัฒนาได้ทาการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและได้ลองผิดลองถูกจนทาสาเร็จระบบซื้อ ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ 5.2.3 ผู้พัฒนาได้ออกไปเรียนพิเศษเกี่ยวกับ Flash เพื่อนาไปพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่ ผู้พัฒนาไม่ถนัดจนได้สาเร็จผล 5.2.4 หาวิธีการแก้ปัญหาในอินเตอร์เน็ตแล้วนามาลองแก้กับงาน บางอย่างก็แก้ได้ แต่ บางอย่างก็แก้ไม่ได้ 5.3 ข้อเสนอแนะ 5.3.1 ผู้ที่จะทาการพัฒนาเว็บไซต์ควรศึกษาโครงสร้างภาษาของภาษาที่ผู้พัฒนาต้องการ นามาใช้ รวมถึงการวางโครงสร้างฐานข้อมูล (Database) 5.3.2 แนะนาให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ตระหนักในเรื่องของการจัดรูปแบบ Source code การเขียน คอมเม้นไว้ในแต่ละส่วนของการทางาน เพื่อง่ายต่อการนาไปพัฒนาต่อ หรือกลับมาแก้ไขระบบ ย้อนหลังต่อไป 5.3.3 ควรศึกษาโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาควบคู่กับเว็บไซต์ก่อนจะเริ่มนาเสนอขอบเขตว่า สามารถทางานได้จริง ไม่อย่างนั้นจะเสียเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมจนอาจทาให้งานเสร็จไม่ทันตาม ขอบเขตที่ตั้งไว้ 5.4 สรุปโครงงาน จากผลการดาเนินงานตามขอบเขตของโครงงาน สามารถทางานประสบความสาเร็จได้ใน ระดับหนึ่ง ซึ่งยังขาดในส่วนของการออกแบบลายเสื้อ ซึ่งไม่สามารถทาได้ทันเวลา เนื่องจาก Flash ที่ใช้ไม่สามารถนาเข้าสู่เว็บไซต์ได้ จึงไม่สามารถแสดงงานได้มากตามที่ตั้งขอบเขตไว้ ผลงานที่สาเร็จตามที่คาดไว้ในส่วนของระบบซื้อขายที่เป็นส่วนการทางานหลักสามารถ นาไปใช้งานได้ สามารถตรวจสอบตะกร้าสินค้าคงเหลือ เช็คยอดบิล
 • 37. บทที่ 6 คู่มือการใช้งาน 6.1 โปรแกรมที่ต้องใช้ในระบบ 6.1.1 Appserve 6.1.2 Oracle 10Gg Xe 6.1.3 Adobe Flash CS5 6.1.4 Computer Notebook -Intel(R) Core I3 Duo 2.0GHz -หน่วยความจา 4.00 GB 6.2 คู่มือการใช้งาน เข้ามาภายในหน้าเว็บสมาชิกจะพบกับหน้าร้านพร้อมเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ขายเสื้อ รูปที่ 6.2.1 แสดงหน้าต้อนรับสมาชิก
 • 38. ขั้นตอนการใช้งาน 6.3.1ทาการล็อกอิน ในส่วนของหน้าต่างล็อกอินภายในหน้าโฮมเพจ โดยใช้ Username ,Passwordหากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ทาการลงทะเบียนก่อน โดยคลิ๊กเม้าส์ที่ปุ่มสมัครสมาชิก รูปที่ 6.3.1 แสดงหน้าลงทะเบียน 6.3.2 ทาการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดตามที่กาหนดมา แล้วกดปุ่มยืนยัน รูปที่ 6.3.2 แสดงข้อมูลการลงทะเบียน
 • 39. 6.3.3 จากนั้นทาการล็อกอินเข้าสู้ระบบ โดยใส่ Username ,Password ที่ได้จากการลงทะเบียนใน ขั้นตอนข้างต้น รูปที่ 6.3.3.1 แสดงหน้าจอการล็อกอิน รูปที่ 6.4 แสดงประวัติการสั่งซื้อของสมาชิก
 • 40. รูปที่ 6.5 แสดงหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้า รูปที่ 6.6 แสดงแบบฟอร์มรายละเอียดแจ้งชาระเงิน
 • 41. รูปที่ 6.7 แสดงหน้าจอของสินค้า 6.8 ระบบตะกร้าสินค้า จะแสดงข้อมูลของสินค้าที่สามารถจะทาการสั่งซื้อ รูปที่ 6.8.1 แสดงหน้าจอตะกร้าสินค้า รูปที่ 6.8.1 หน้าจอตะกร้าสินค้า สามารถเพิ่ม ลบ สินค้าที่เข้ามาไม่ได้ ถ้าสมาชิก ต้องการ ให้คลิ๊กที่ปุ่มข้างหลังสินค้าเพื่อลบสินค้านั้นออก
 • 42. 6.9 ระบบสั่งซื้อสินค้า มีขั้นตอนการคานวณเงินและออกใบเสร็จ ตามลาดับ รูปที่ 6.9.1แสดงหน้าจอระบบคานวณราคาสินค้า รูปที่ 6.10 แสดงหน้าจอใบเสร็จ จากรูปที่ 6.10 ถ้าสมาชิกต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กด ปุ่มยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ถ้าไม่ต้องการ ให้กดปุ่มยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า
 • 44. บรรณานุกรม กิตตินันท์ พลสวัสดิ์ เริ่มต้น Vistual Basic 2010. กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟฯ, 2554 สัจจะ จรัสรุ่นรวีวร. Basic Flash ActionScript กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟฯ,2555
 • 46. 1.ความต้องการของระบบ (Specification) Windows 2000/XP Windows Vista CPU PentinumIII 1.0GHz ขึ้นไป Pentinum4 3GHz ขึ้นไป AMD CPU 1.0GHz ขึ้นไป Athlon64 3500+ ขึ้นไป Memmory Ram 512MB ขึ้นไป Ram 1GB ขึ้นไป Graphics NVIDIA series: GeForce series มี DirectX 9.0 และ Ram 128MB VRAM 64MB หรือสูงกว่า ขึ้นไป Harddisk พื้นที่ว่างมากกกว่า 500 MBขึ้นไป พืนที่ว่างมากกว่า 500MB ขึ้นไป ตารางที่ ก.1 แสดงความต้องการของระบบ 2. แสดงความต้องการของซอฟต์แวร์ ความต้องการขั้นต่า ซอฟต์แวร์แนะนา Web browser Internet Explorer 6.0 Internet Explorer 8.0 Os Windows XP/Vista Windows 7 Flash Flash Player 9 Flash Player 10 ตารางที่ ก.2 แสดงความต้องการของซอฟต์แวร์
 • 47. ภาคผนวก ก วิธีการติดตั้งโปรแกรม 1.วิธีการติดตั้ง Appserv 1.1บรรจุ (Download) โปรแกรม AppServ 1.2 กดปุ่ม 2 คั้งติดกันเพื่อนติดตั้งโปรแกรมจะปรากฎหน้าจอ Next เพื่อไปยังขัเนตอน ต่อไป รูปที่ ก.1 ขัเนตอนการติดตั้งโปรแกรม 1.3 เลือกไดร์เวอร์ (Driver) ที่ต้องการติดตั้ง รูปที่ ก.2 เลือกไดร์เวอร์ (Driver)ที่ต้องการติดตั้งและจัดเก็บโปรแกรม
 • 48. 1.4 เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการลงโดยมีให้เลือก 4 แบบ คือ Apache Http Sever ,Mysql Database , Php hypertext Preprocsecer,Phpmyadmin รูปที่ ก.3 หน้าการเลือกแบบที่ต้องการจะติดตั้ง 1.5 กรอกข้อมูลชื่อเครื่องแม่ข่ายแนะนาว่าเริ่มต้นเป็น localhost รูปที่ ก.4 แสดงการกรอกข้อมูลชื่อเครื่องแม่ข่าย
 • 49. 1.6 กาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน My Sqlเสร็จแล้วให้ทาการกดปุ่ม Next รูปที่ ก.5 ภาพแสดงกาหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน Mysql 1.7 โปรแกรมดาเนินการติดตั้ง รูปที่ ก.6 ภาพแสดงกระบวนการเริ่มติดตั้ง
 • 50. 1.8 ดาเนินการเสร็จแล้วจะปรากฎดังหน้าจอ รูปที่ ก.7 ภาพแสดงการดาเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น 1.9เมื่อทาการติดตั้งแล้ว สามารถตรวจสอบได้คือ พิมพ์ที่อยู่ชองเว็บ http://localhostจะ ปรากฎหน้าจอดังนี้ รูปที่ ก.8 การทดสอบระบบที่ติดตั้ง
 • 51. 2.คู่มือการติดตั้ง Oracle10g บน Windows Oracle เป็นโปรแกรมที่ไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ภายในในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูล คาถาม คาตอบ download Oracle 10g Database ได้จาก www.oracle.com และทาการติดตั้งดังนี้ 2.1 กดตัวติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g รอสักครู่จะขึ้นหน้าโปรแกรมทาการตั้งค่าที่ Imstallation Type เป็น Standard Edition (1.10GB) และในส่วนของ Database Password กับ Confirm Password ให้ใส่ tiger แล้วกด Next 2.2 หลังจากกดที่ Next แล้วให้กด install
 • 52. 2.3 หลังจากกดที่ install โปรแกรมจะทาการติดตั้ง รอสักครู่ 2.4 หลังจากการติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK
 • 53. 2.5 สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g สาหรับขั้นตอนสุดท้ายนี้กดที่ปุ่ม Exit เพื่อเสร็จ สิ้นการติดตั้งโปรแกรม Oracle 10g