Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”                 -------------------------------...
โปรแกรม Microsoft Access 2003 ออกแบบเมนูหลักต่างๆที่จาเป็ นต่อการใช้งาน เช่น รายการเพิ่มคะแนนความดี รายการหักคะแนนความประพ...
และอาจารย์    แต่ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ยังไม่มีโปรแกรมประยุกต์ ที่ท างานบนระบบปฏิบติการ             ...
บทคัดย่อ      ปัจจุบนเกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและเยาวชนไทยมากขึ้น แต่เกมส่วนใหญ่ถูกสร้างและ         ัอ...
ที่มา : http://www.sa.ac.th/book1/delphi_5.pdf5. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้ วย PHP และ Dreamweaver MXการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์”

 1. 1. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์” -------------------------------------------------------------- ให้นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วค้นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อ ัโครงงานประเภทการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จากแหล่งข้อมูล (ห้องสมุด /อินเทอร์เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงาน แล้วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้นหาข้อมูลเหล่านั้นด้วย ัความหมายโครงงานพัฒนาเกม (Game Development) เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรื อ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุ ก เกมหมากฮอส เกมการคานวณเลข ซึ่งเกมที่พฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็ นเกมที่ไม่ ัรุ นแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึ กคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้ จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจเก่ผเู ้ ล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้สอดแทรกไปด้วย ผูพฒนาควรจะได้ทาการสารวจและ ้ ัรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่าง ๆ ที่มีอยูทวไปและนามาปรับปรุ งหรื อพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ ่ ั่และน่าสนใจแก่ผเู ้ ล่นเกมต่าง ๆโปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟท์ แวร์ ประยุกต์ การที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ัโดยเฉพาะการที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทาให้มีการใช้ งานคล่องตัวขึ้น จนในปัจจุบนสามารถนาคอมพิวเตอร์ ัขนาดเล็ก ติดตัวไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก การใช้งานคอมพิวเตอร์ตองมีซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งอาจเป็ น ้ซอฟต์แวร์สาเร็ จที่มีผพฒนาเพื่อใช้งานทัวไป ทาให้ ทางาน ได้สะดวกขึ้น หรื ออาจเป็ นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ู้ ั ่ซึ่งผูใช้เป็ นผูพฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทางาน ของตน ้ ้ ัที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7http://202.143.168.214/uttvc/HardwareUtility/page8.htmlตัวอย่ าง 1. โปรแกรมประยุกต์ ธนาคารความดีโครงงานโปรแกรมธนาคารความดีน้ ีได้จดทาขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลนักเรี ยน เพิ่มคะแนนความดี หัก ัคะแนนความประพฤติของนักเรี ยน และผลของการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลนี้กบธนาคารความดี ก็เป็ นที่น่า ั ั ่พอใจมากกว่าการบันทึกความดีที่เป็ นสมุดรู ปเล่ม ที่ใช้กนอยูในปัจจุบน ซึ่งต้องใช้กระดาษเป็ นจานวนมากในการ ัทาเป็ นสมุดบันทึกคะแนนความดีให้นกเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยนซึ่งมีจานวน 1431 คน อีกทั้งการพกพาสมุดนั้นทา ัให้เกิดการสูญหายได้ และเกิดการชารุ ดได้ง่าย การหาวิธีที่จะใช้กระดาษให้นอยลงจึงเป็ นทางเลือกที่ดี ดังนั้น ้โปรแกรมธนาคารความดีน้ ีจึงเป็ นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่ารู ปเล่มบันทึกแบบเดิม ความคิดในการพัฒนาโปรแกรมธนาคารความดีน้ ีได้ถูกคิดต่อยอดจากโปรแกรมเดิมที่มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าโปรแกรมตัวใหม่ ทางคณะผูจดทาได้นา ้ัโปรแกรมมาศึกษาและดัดแปลง ปรับปรุ ง เพิ่มเติมในส่วนที่นกเรี ยนกลุ่มก่อนได้ทาไว้แต่ยงไม่ดีนก โดยเริ่ มจาก ั ั ัการวางแผนเค้าโครงโปรแกรม คิดหาสูตรที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมธนาคารความดี ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้
 2. 2. โปรแกรม Microsoft Access 2003 ออกแบบเมนูหลักต่างๆที่จาเป็ นต่อการใช้งาน เช่น รายการเพิ่มคะแนนความดี รายการหักคะแนนความประพฤติ รายงานคะแนนแบบห้อง หรื อแม้แต่ระดับบุคคล และยังสามารถมีประโยชน์ในการใช้งานจริ ง แล้วจึงมาสร้างในโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 โดยเริ่ มจากการสร้างเมนู ่หลัก เพิ่มเมนูยอยอีกหลายรายการเพื่อสะดวกแก่การเก็บหลักฐานพฤติกรรมของนักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกภายในโรงเรี ยน ข้อมูลภายในโปรแกรมธนาคารความดียงสามารถ เพิ่ม ลบ หรื อแก้ไข ข้อมูลสมาชิ กหรื อข้อมูลต่างๆ ัภายในโปรแกรมได้ ข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่ถูกบันทึกในโปรแกรมยังสามารถเก็บเป็ นหลักฐาน และรายงานเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายปกครองพิจารณาต่อไปได้อีกด้วย โปรแกรมธนาคารความดี น้ ี จึงเป็ นโปรแกรมที่สามารถลดภาระของครู ผบริ หารเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรี ยนได้โดยไม่ตองเพิงการตรวจสอบที่ยุงยาก ู้ ้ ่ ่เหมือนแต่ก่อน ลดขั้นตอนการดูแลได้ในโปรแกรมเดียว และยังสามารถประยุกต์พฒนาโปรแกรมนี้ เพื่อประโยชน์ ัแก่กิจกรรมทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้อีกด้วย2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนแอนดรอยด์ชื่อโครงการวิจย ั (ภาษาไทย) การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ ั เพื่อสนับสนุน การเรี ยนการสอนและการเผยแพร่ ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง (ภาษาอังกฤษ)2. ประเภทของงานวิจย ั การวิจยและพัฒนา ั3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง4. การเสนอโครงการต่อแหล่งทุนอื่น ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น เสนอต่อแหล่งทุน ชื่อ…………………………………………………………………..5. คณะผูวิจย (ระบุสดส่วนการทาวิจย) ้ ั ั ันายชัยวัฒน์ สมศรี หัวหน้าโครงการวิจยั ความส าคัญและที่มาของปั ญหาการวิจย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ั วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 173 ถนนพหลโยธิน ตาบลชมพู อาเภอเมือง จังหวัดล าปาง บริ หารงานโดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง ดร.จักรพันธ์ ้พรนิมิตร ดารงตาแหน่งอธิการบดี ได้จดการศึกษาตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะที่ทาการการเรี ยนการ ัสอน 4 คณะ คือ คณะบริ หารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ คณะบัญชี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบนมีนกศึกษาในความดูแลทั้งสิ้ น 1,057 คน อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งหมด 102 คน ั ั ในปี การศึกษา 2555 ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ได้มีการแจก แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งเป็ นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่สามารถใช้งานได้ในขณะเคลื่อนที่ โดยใช้ระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ ยี่หอ Acer รุ่ น ั ้ ัA200 ให้กบนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสนับสนุน การเรี ยนการสอนของนักศึกษา
 3. 3. และอาจารย์ แต่ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ยังไม่มีโปรแกรมประยุกต์ ที่ท างานบนระบบปฏิบติการ ั ัแอนดรอยด์ ซึ่ งสนับสนุนการทางานเพื่อให้บรรลุวตถุประสงค์ของการแจกแท็บเล็ตให้กบนักศึกษา ั ทางผูศึกษา จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บน ้ระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุน การเรี ยนการสอนและการเผยแพร่ ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล า ั ัปาง เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนการทางานเพื่อให้บรรลุวตถุประสงค์ของการแจกแท็บเล็ตให้กบนักศึกษา ัอีกทั้งจากการวิจยดังกล่าวยังจะส่งผลให้เกิด องค์ความรู ้ในเรื่ องที่กล่าวมา ซึ่งสามารถนามาใช้ในการพัฒนา ันักศึกษาในสาขาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาที่สนใจในเรื่ องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ ั องค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นมานั้น ยังสามารถ นาไปใช้ในส่งเสริ มภารกิจ ทางด้านการบริ การวิชาการของ ัสถาบันไปยังชุมชนและหน่วยงานภายนอก เนื่องด้วย ทางรัฐบาล มีนโยบายในการแจก แท็บเล็ตให้กบนักเรี ยนในระดับชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 แต่ยงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ ัทางานบนระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ หากทางสถาบันได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรผูมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ั ้นโยบายดังกล่าว ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานบนระบบปฏิบติการแอน ัดรอยด์ แล้วนั้น ก็จะเป็ นการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ต่อไปที่มา : http://www.lit.ac.th/business/researchdetail.php?aid3. การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติโครงงานการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติเมื่อ พุธ, 02/09/2009 - 12:01 | แก้ไขล่าสุ ด พุธ, 09/09/2009 - 11:00| โดย wrk22640การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ3D COMPUTER GAME DEVELOPMENTภรณี ณ นครศรัญญา คณาปริ ญญานิ พนธ์น้ ี เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี การศึกษา 2551ปริ ญญานิ พนธ์ปีการศึกษา 2551ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเรื่ อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ3D COMPUTER GAME DEVELOPMENTผูจดท า ้ั1. นายจักริ น ควรหาเวช รหัสนักศึกษา 480101122. นางสาวภรณี ณ นคร รหัสนักศึกษา 480106523. นางสาวศรัญญา คณา รหัสนักศึกษา 48010864_________________________________ อาจารย์ที่ปรึ กษา (ดร.วรวัฒน์ ลิ้มโภคา)
 4. 4. บทคัดย่อ ปัจจุบนเกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและเยาวชนไทยมากขึ้น แต่เกมส่วนใหญ่ถูกสร้างและ ัออกแบบมาในแนวทางของวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งรู ปแบบเกมที่ปรากฏให้เห็นจะเน้นเรื่ องการฆ่าฟันและเอาชนะ ซึ่งอาจไม่เป็ นผลดีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย เนื่ องจากเกมสามารถเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยพัฒนาระบบวิธีการคิดวิเคราะห์ สร้างจินตนาการ หรื อแม้กระทังขัดเกลาจิตใจ ่ปริ ญญานิพนธ์เล่มนี้จึงได้น าเสนอแนวเกมที่มุ่งเน้นออกแบบและริ เริ่ มสร้างสรรค์เนื้ อหาของเกมให้ออกมาในรู ปแบบ Simulation 3 มิติออนไลน์ที่สนุกสนานและมีความบันเทิง สอดแทรกความรู ้ต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อผูเ้ ล่นทุกคน เกมจะเน้นความเป็ นธรรมชาติของตัวละครที่สามารถตัดสิ นใจได้ดวยตนเอง โดยน า ้ความรู ้ทางด้านปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาช่วยในการออกแบบเพื่อสร้างตัวละครที่มีชีวตชีวา ิและมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด จึงได้รูปแบบเกมที่ให้ผเู ้ ล่นได้รับทั้งความบันเทิงและได้รับความรู ้ไป ัพร้อมๆกัน (Edutainment) ส่งเสริ มให้ผเู ้ ล่นท าความดี สร้างมนุษยสัมพันธ์กบผูเ้ ล่นคนอื่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ ยงเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาเกมไทยให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป ัที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/361094. การพัฒนาโปรแกรมของการ์์ ET-PCI8255 V3 ด้ วย Delphi 5การตรวจสอบตาแหน่งการทางานของการ์ดโดยการ์ด ET-PCI8255 V3 นั้นหลังจากทาการติดตั้งการ์ดเข้ากับ PCISlot เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ถ้าไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆขึ้น ตัวการ์ดก็จะได้รับการจัดสรรตาแหน่ง Address ต่างๆ โดยBIOS ซึ่งเราสามารถเข้าไปตรวจสอบตาแหน่งการทางานของการ์ ดได้จากControl Panel → System →Device Manager → ETPCICARD→ ET-PCI8255 V3 CARD-n (n=1..4)ดังรู ป
 5. 5. ที่มา : http://www.sa.ac.th/book1/delphi_5.pdf5. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้ วย PHP และ Dreamweaver MXการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP และ Dreamweaver MX ผูเ้ ขียนมีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมาหลายปี ได้มีโอกาสใช้เครื่ องมือในการ ่พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันมาหลายโปรแกรม ่ จนกระทังได้มาพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วยภาษา ASP จึงได้ ่ ่ทดลองดาวน์โหลดโปรแกรม Macromedia Dreamweaver UltraDev เวอร์ ชน 1.0 มาใช้งาน รู้สึกชอบใน ั่ความง่ายในการใช้งาน เหมาะส าหรับผูที่เริ่ มต้นศึกษา ้ ต่อมาก็ได้ทดลองดาวน์โหลด extension มาทดลองพัฒนาด้วยภาษา PHP และได้มีโอกาสไปเป็ นวิทยากรไปถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผที่สนใจอีกหลายแห่ ง ู้ บทเรี ยนเรื่ อง การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP และ Dreamweaver MX นี้ จะอ้างอิงถึง ่การใช้งานกับโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX เวอร์ชน 2004 ซึ่งเป็ นเวอร์ชนล่าสุ ด ั่ ั่ สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชนทดลองได้จากเว็บไซต์ http://www.macromedia.com ั่ เนื้อหาจะเหมาะส าหรับผูที่ ้สนใจในการพัฒนา PHP Web Application ที่สามารถใช้งานได้จริ ง โดยจะเน้นไปที่รายละเอียดแต่ละเรื่ องที่มี ัการใช้กนเป็ นประจ า พร้อมทั้งนาไปประยุกต์ใช้จริ งกับระบบเว็บแอพพลิเคชันที่เตรี ยมมาส าหรับพัฒนาเป็ น ่แบบฝึ กหัดตัวอย่าง

×