SlideShare a Scribd company logo
1 of 90
Download to read offline
กเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพือการบริการงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
             ่
  Information System for Academic Management of Wat Teandad School
                  โดย


  นายฉัตรชัย     เกือกูล
              ้         รหัส 53046103
  นายดนัยกร      ภูสมศรี        รหัส 53058392
  โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัญฑิต
  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
              มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                 พ.ศ. 2555
ก


                  มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


                     โครงงาน
                      ของ
             1. นายฉัตรชัย     เกื้อกูล     รหัส 53046103
             2. นายดนัยกร     ภูสมศรี     รหัส 53058392


                      เรื่ อง
    เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
      Information System for Academic Management of Wat Teandad School

 ได้รับการตรวจสอบและอนุ มติให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณฑิต
             ั                            ั
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
             เมื่อ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
ประธานกรรมการ                       ______________________________
                             (                )
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษา                ______________________________
                             (                )
กรรมการ                          ______________________________
                             (                )
กรรมการและเลขานุการ                    ______________________________
                             (                )
ข


บทคัดย่อย     เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
         (Information System for Academic Management of Wat Teandad School,
         จานวน หน้า)
โดย        1. นาย ฉัตรชัย      เกื้อกูล     รหัส 53046103
         2. นาย ดนัยกร      ภูสมศรี      รหัส 53055397
อาจารย์ทปรึกษา ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร
      ี่
______________________________________________________________________________
     โครงงานเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียน
ดัด มีวตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมในรู ปแบบเว็บไซต์ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับระบบวิชาการ
    ั
โรงเรี ยน ในการสร้ างและพัฒนาในครั้ งนี้ ได้ร่วมมื อกับโรงเรี ย นเทศบาล๑วัดเทียนดัด (นครผล
พิท ยาคาร) ในการศึ ก ษาค้นคว้า หาข้อมู ล การสร้ างและพัฒนาในครั้ งนี้ ส่ งผลท าให้ฟ้ื นฟู ระบบ
สารสนเทศซึ่ งจากเดิ ม เป็ นระบบสารสนเทศแบบเอกสารซึ่ งยากต่ อ การสื บ ค้น มาเป็ นระบบ
สารสนเทศวิชาการในรู ปแบบเอกสารออนไลน์ (Online) ทาให้การบริ หารงานทางด้านฝ่ ายวิชาการ
                        ่
เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความยืดหยุน ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และสื บค้นข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ ว โดยบุคลากร ครู อาจารย์ สามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชัวโมง   ่
     เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มีความ
หลากหลายในการทางานได้หลายอย่าง อาทิเช่น การเพิ่มข้อมูลนักเรี ยนในขั้นตอนสมัครเรี ยน การ
กรอกข้อมูลคะแนน ตลอดจนการออกใบรับรองการจบการศึกษา โดยครอบคลุมการบริ หารงาน
วิช าการ การสร้ างและพัฒนาในครั้ งนี้ ไ ด้นาเอาความสามารถจากชุ ดค าสั่ง และภาษาจาก PHP,
HTML, AJAX, JQuery, JSON ร่ วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 โดยแบ่งข้อมูลใน
การใช้งานเว็บไซต์ได้ดงนี้ เครื่ องมือสาหรับแก้ไข Code, เครื่ องมือสาหรับแก้ไขภาพ แต่งภาพ, Web
            ั
Browser โปรแกรมสาหรับเปิ ดเว็บไซต์เช่น IE , Firefox , Chrome, เครื่ องมือจัดการฐานข้อมูล,
โปรแกรมจัดการไฟล์ และการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขไฟล์, โปรแกรมจาลองเครื่ องให้เหมื อนกับ web
server จึ งทาให้โปรแกรมนี้ ส ามารถใช้งานได้อย่า มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถสื บค้นข้อมูลได้อย่า ง
รวดเร็ ว มีความปลอดภัยจากข้อมูลสู ง
ค


                    กิตติกรรมประกาศ    เว็บ ไซต์ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ก ารงานวิช าการโรงเรี ย นเทศบาล๑วัด เที ย นดัด
(Information System for Academic Management of Wat Teandad School) สาเร็ จลุร่วงได้ดีก็ดวย
                                            ้
ความกรุ ณาจากท่าน อาจารย์ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ซึ่ งให้ค วามกรุ ณาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานในครั้ งนี้ ด้วย ที่ ได้ใ ห้คาเสนอแนะ
แนวคิ ด ตลอดจนแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งด้า นต่ า งๆ มาโดยตลอด จนโครงงานเล่ ม นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์
ขอขอบพระคุณ ผอ.สุ รพงษ์ อริ ยวัฒน์วงศ์ ผูอานวยการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ที่ให้ความ
                     ้
กรุ ณาอนุญาติในการศึกษาหาข้อมูลที่เกียวข้อง ขอบพระคุณ อาจารย์วราภรณ์ รัตนอารี บุคลากรฝ่ าย
                               ิ
วิชาการโรงเรี ยนวัดเทียนดัด ที่ได้ให้ขอมูลที่เกี ยวข้องกับการศึกษา ขอขอบพระคุ ณท่านอาจารย์
                   ้
อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ อดี ตหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อาจารย์อิศรา
นาคะวิสุทธิ์ อาจารย์ทินภัทร บริ รักษ์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร ที่อนุมติเห็นชอบในการจัดทาโครงงานและให้การสนับสนุนในการทางาน และเสนอแนะ
        ั
ข้อคิดเห็นของการทางานมาโดยตลอด
    จึง ขอขอบพระคุ ณทุ ก ๆท่า นที่ ไ ด้ส นับ สนุ น ช่ วยเหลื อในการจัดท าโครงงานนี้ และให้
ความรู ้ กาลังใจแก่ผูเ้ ขียนเสมอมา จนกระทังการศึกษาค้นคว้าโครงงานครั้งนี้ ประสบความสาเร็ จ
                     ่
ลุล่วงไปได้ดวยดี และความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูเ้ ขียนขอมอบแด่ ครู อาจารย์ และ
      ้       ั
ผูมีพระคุณทุกท่าน ผูเ้ ขียนมีความซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา จึงขอ
 ้
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ง


                     คานา


    การจัดทาโครงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียน
ดัด” ทางคณะผูจดทาได้ทาการพัฒนาให้สอดคล้อง ตรงกับความต้องการมากที่สุด และอานวยความ
       ้ั
     ั
สะดวกให้กบการปฏิบติงานทางฝ่ ายวิชาการ
         ั
    คณะผูจดทา หวังเป็ นอย่างยิงว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล
      ้ั          ่
๑วัดเทียนดัด” ที่ได้ทาการพัฒนาขึ้นมา จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มาก็นอย
                                 ้
     หากมี ข ้อผิดพลาดประการใด คณะผูจดท าขออภัย มา ณ ที่ น้ ี ด้วย คณะผูจดท าหวัง ว่า
                    ้ั                 ้ั
“ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทีย นดัด” อาจเป็ นแนวทางใน
การศึกษาต่อไปได้


                                   นาย ฉัตรชัย เกื้อกูล
                                   นาย ดนัยกร ภูสมศรี
                                      กันยายน 2555
จ


                   สารบัญ
เรื่อง                          หน้ า
หน้าอนุมติ
     ั                         ก
บทคัดย่อ                          ข
กิตติกรรมประกาศ                      ค
คานา                            ง
สารบัญ                           จ
สารบัญรู ปภาพ                       ซ
สารบัญตาราง                        ญ
บทที่ 1 บทนา
    1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ       1
    1.2 วัตถุประสงค์                  2
    1.3 ขอบเขตของโครงการ                2
    1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           3
    1.5 แผนการดาเนินงานของโครงการ           3
    1.6 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้          4
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
    2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง               5
    2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง             6
บทที่ 3 การออกแบบระบบ
    3.1 แผนภาพบริ บท (Context Diagram)         11
    3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล               12
    3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี      14
    3.4 ตารางฐานข้อมูล (Data Table)          15
    3.5 แผนการทางาน (Flowchart)            32
    3.5.1 แผนการทางานหลักของระบบ            32
    3.5.2 แผนภาพการทางานของระบบบริ หารงานวิชาการ    33
    3.5.3 แผนภาพการทางานของระบบบริ หารข้อมูลอาจารย์  38
    3.5.4 แผนภาพการทางานของระบบข้อมูลนักเรี ยน     42
ฉ


                     สารบัญ(ต่ อ)
เรื่อง                                    หน้ า
     3.6 การออกแบบส่ วนเชื่ อประสานกับผูใช้ (User Interface Design)
                      ้                  43
บทที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม
     4.1 อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้                      54
     4.2 การทางานทั้งหมดของโปรแกรม มีกระบวนการทั้งหมดดังนี้         56
     4.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)                 58
     4.3.1 การออกแบบส่ วนของการเข้าใช้งานของระบบ              59
     4.3.2 การออกแบบส่ วนของหน้าหลักของระบบงานวิชาการ            61
     4.3.3 การออกแบบส่ วนของระบบจัดการข้อมูลนักเรี ยน            62
     4.3.4 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลบุคลากร              62
     4.3.6 การออกแบบส่ วนของการเพิมข้อมูลบุคลากร
                    ่                    63
     4.3.5 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลบุคลากร              63
     4.3.7 การออกแบบส่ วนของการจัดการโครงสร้างหลังสู ตร           64
     4.3.8 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มโครงสร้างหลังสู ตร           64
     4.3.9 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลรายวิชา              65
     4.3.10 การออกแบบส่ วนของการจัดการที่ปรึ กษา              65
     4.3.11 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลที่ปรึ กษา            66
     4.3.12 การออกแบบส่ วนของการจัดการรายวิชา                66
     4.3.13 การออกแบบส่ วนของการจัดการข้อมูลรายวิชา             67
     4.3.14 การออกแบบส่ วนของการบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บ            67
     4.3.15 การออกแบบส่ วนของการบันทึกคะแนนเก็บ               68
     4.3.16 การออกแบบส่ วนของการแก้ไขข้อมูลคะแนนเก็บ            68
     4.3.17 การออกแบบส่ วนของการคานวณเกรด                  69
     4.3.18 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลเกรด               69
บทที่ 5 สรุ ปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
     5.1 การสรุ ปผลการศึกษา                         70
     5.2 การอภิปลายผล                            71
     5.3 ข้อเสนอแนะ                             71
     5.4 วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความแตกต่างโปรแกรมกับโปรแกรมของคู่แข่ง   71
ช


        สารบัญ(ต่ อ)
เรื่อง            หน้ า
บรรณานุกรม           73
ภาคผนวก ก           74
ประวัติผจดทา
    ู้ ั          78
ซ


                    สารบัญรู ป
รู ปที่                                        หน้ า
     รู ปที่ 2.1 ขั้นตอนการทางานของ PHP                      6
     รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการทางานของ JSON                     10
     รู ปที่ 3.1 แสดงแผนภาพบริ บทของเว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่อการบริ หารงาน
           วิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด               11
     รู ปที่3.1 แสดงการบันทึกข้อมูลของนักเรี ยน                  12
     รู ปที่3.2 แสดงการบันทึกข้อมูลของอาจารย์และบุคลากร              12
     รู ปที่ 3.3 แสดงการเพิ่มเกรดของนักเรี ยนลงระบบ                12
     รู ปที่ 3.4 แสดงการเพิ่มระเบียนใบวุฒิบตรการจบการศึกษา
                         ั                  12
     รู ปที่ 3.5 แสดงการเพิ่มข้อมูลหลักสู ตร                   13
     รู ปที่ 3.7 แสดงการบันทึกสถิติการเข้าเรี ยน                 13
     รู ปที่ 3.8 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี             14
     รู ปที่ 3.7 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานระบบ              32
     รู ปที่ 3.7 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานหลักของระบบบริ หารงานฝ่ าย
           วิชาการ                              33
     รู ปที่ 3.8 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบการจัดการ        34
     รู ปที่ 3.9 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบการจัดการ        35
     รู ปที่ 3.10 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบงานวิชาการ       36
     รู ปที่ 3.11 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบงานวุฒิบตรั      37
     รู ปที่ 3.12 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานหลักของระบบ          38
     รู ปที่ 3.12 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบข้อมูลการมาเรี ยน   39
     รู ปที่ 3.13 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบข้อมูลคะแนนเก็บ    40
     รู ปที่ 3.14 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบข้อมูลสรุ ปเกรด    41
     รู ปที่ 3.15 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานหลักของระบบข้อมูลนักเรี ยน  42
     รู ปที่ 3.16 แสดงการออกแบบหน้าจอการเข้าใช้ระบบ                43
     รู ปที่ 3.17 แสดงการออกแบบหน้าหลักของระบบบริ หารงานวิชาการ          44
     รู ปที่ 3.18 แสดงการออกแบบหน้าเพิ่มประวัตินกเรี ยน
                             ั              45
     รู ปที่ 3.19 แสดงการออกแบบหน้าค้นหาประวัตินกเรี ยนั             46
     รู ปที่ 3.20 แสดงการออกแบบหน้าเพิ่มข้อมูลบุคลากร               47
ฌ


                    สารบัญรู ป(ต่ อ)
รู ปที่                                  หน้ า
     รู ปที่ 3.21 แสดงการออกแบบหน้าการค้นหาข้อมูลบุคลากร        48
     รู ปที่ 3.21 แสดงการออกแบบหน้าการเพิ่มหลักสู ตร          49
     รู ปที่ 3.22 แสดงการออกแบบหน้าระเบียนวุฒิบตร ั          50
     รู ปที่ 3.23 แสดงการออกแบบหน้าระบบการจัดการข้อมูลคะแนนเก็บ    51
     รู ปที่ 3.24 แสดงการออกแบบหน้าระบบการจัดการข้อมูลการเข้าเรี ยน  52
     รู ปที่ 3.24 แสดงการออกแบบหน้าระบบการจัดการข้อมูลสรุ ปเกรด    53
     รู ปที่ 4.1 แสดงหน้าแรกก่อนล็อกอิน                59
     รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าล็อกอินของระบบวิชาการ             60
     รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าล็อกอินของระบบอาจารย์             60
     รู ปที่ 4.4 แสดงหน้าล็อกอินของระบบนักเรี ยน            61
     รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าหลักของระบบงานวิชาการ             61
     รู ปที่ 4.6 แสดงหน้าระบบจัดการข้อมูลนักเรี ยน           62
     รู ปที่ 4.7 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลนักเรี ยน            62
     รู ปที่ 4.8 แสดงหน้าจัดการข้อมูลบุคลากร              63
     รู ปที่ 4.9 แสดงหน้าการเพิมข้อมูลบุคลากร
                   ่                   63
     รู ปที่ 4.10 แสดงหน้าการจัดการโครงสร้างหลังสู ตร         64
     รู ปที่ 4.11 แสดงหน้าการเพิ่มโครงสร้างหลังสู ตร          64
     รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลรายวิชา            65
     รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าการจัดการที่ปรึ กษา             65
     รู ปที่ 4.14 แสดงหน้าการเพิมข้อมูลที่ปรึ กษา
                    ่                  66
     รู ปที่ 4.15 แสดงหน้าการจัดการรายวิชา               66
     รู ปที่ 4.16 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลรายวิชา            67
     รู ปที่ 4.17 แสดงหน้าการบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บ           67
     รู ปที่ 4.18 แสดงหน้าการบันทึกคะแนนเก็บ              68
     รู ปที่ 4.19 แสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลคะแนนเก็บ           68
     รู ปที่ 4.20 แสดงหน้าการคานวณเกรด                 69
     รู ปที่ 4.21 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลเกรด              69
ญ


                    สารบัญตาราง
ตารางที่                                    หน้ า
      ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการดาเนินงาน                 4
      ตารางที่ 3.1 แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน              15
      ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน           16
      ตารางที่ 3.2 แสดงตารางเก็บข้อมูลผูปกครอง
                       ้                 17
      ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลผูปกครอง
                          ้              18
      ตารางที่ 3.3 แสดงตารางเก็บข้อมูลผูปกครอง
                        ้                18
      ตารางที่ 3.4 แสดงตารางเก็บข้อมูลการศึกษาปั จจุบน ั          19
      ตารางที่ 3.5 แสดงตารางเก็บข้อมูลระดับชั้น              20
      ตารางที่ 3.6 แสดงตารางเก็บข้อมูลช่วงชั้น               20
      ตารางที่ 3.7 แสดงตารางเก็บข้อมูลสถานะการศึกษา            21
      ตารางที่ 3.8 แสดงตารางเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบ            21
      ตารางที่ 3.8 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบ         22
      ตารางที่ 3.9 แสดงตารางเก็บข้อมูลอาจารย์และบุคลากร          22
      ตารางที่ 3.9 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลอาจารย์และบุคลากร       23
      ตารางที่ 3.10 แสดงตารางเก็บข้อมูลการเข้าใช้             24
      ตารางที่ 3.11 แสดงตารางเก็บข้อมูลคะแนนเก็บ              25
      ตารางที่ 3.12 แสดงตารางเก็บข้อมูลคะแนนเก็บ              26
      ตารางที่ 3.12 แสดงตารางเก็บข้อมูลสรุ ปเกรด              27
      ตารางที่ 3.13 แสดงตารางเก็บข้อมูลประกาศนียบัตรจบการศึกษา       28
      ตารางที่ 3.14 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตร              29
      ตารางที่ 3.15 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามปี         29
      ตารางที่ 3.15 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามปี      30
      ตารางที่ 3.16 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามภาคเรี ยน     30
      ตารางที่ 3.16 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามภาคเรี ยน     31
      ตารางที่ 4.1 โปรแกรมที่ใช้ในการทาโครงงาน               54
      ตารางที่ 4.1 (ต่อ) โปรแกรมที่ใช้ในการทาโครงงาน            55
      ตารางที่ 4.2 แสดงกระบวนการทางานของระบบการเข้าสู่ ระบบ        56
      ตารางที่ 4.3 แสดงกระบวนการทางานของการเพิ่มประวัตินกเรี ยน
                                 ั       56
      ตารางที่ 4.4 แสดงกระบวนการทางานการของเพิ่มข้อมูลบุคลากรและอาจารย์  56
ฎ


                   สารบัญตาราง(ต่ อ)
ตารางที่                                      หน้ า
      ตารางที่ 4.5 แสดงกระบวนการทางานของการเพิ่มหลักสู ตร           57
      ตารางที่ 4.6 แสดงกระบวนการทางานของการจัดการรายวิชา            57
      ตารางที่ 4.7 แสดงกระบวนการทางานของการจัดการข้อมูลการเข้าเรี ยน      57
      ตารางที่ 4.8 แสดงกระบวนการทางานของการจัดการข้อมูลคะแนนเก็บ        57
      ตารางที่ 4.9 แสดงกระบวนการทางานของการสรุ ปเกรดของนักเรี ยนในแต่ละวิชา  58
      ตารางที่ 4.10 แสดงกระบวนการทางานของระเบียนวุฒิบตรการจบการศึกษา
                              ั            58
1
                          บทที1
                            ่
                          บทนา

1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ
     ปั จจุบนระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของบุคคลมากขึ้น ไม่วาจะ
         ั                                              ่
เป็ นด้า น สาธารณสุ ข การเมื อง การบริ หารสั ง คม อุ ตสาหกรรม ไม่ เว้นแม้แต่ ก ารศึ ก ษา ระบบ
สารสนเทศเป็ นระบบที่ให้ความสะดวกสบายในการรับรู ้ ขอมูลข่าวสารต่าง ๆ ทาให้ผคนได้ทนต่อ
                                ้                  ู้   ั
เหตุการณ์ นอกจากระบบสารสนเทศจะให้ความสะดวกในเรื่ องราวดังกล่าวแล้ว ระบบสารสนเทศ
ยังสามารถนามาประยุก ต์ใช้ในองค์กรไม่ ว่าจะเป็ น องค์ก รเอกชน หรื อภาครั ฐก็ตาม ทาให้การ
ทางานสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ น มี ความน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น เอื้ ออานวยต่อการสื บค้นข้อมูลให้รวดเร็ ว
ยิงขึ้น อีกทั้งยังสามารถประมวลผลให้เกิดความถูกต้องและแม่นยามากขึ้น ซึ่ งการมีบทบาทสาคัญนี้
 ่
อาจกล่ าวได้ว่า ระบบสารสนเทศ หรื อไอที น้ ันเปรี ยบเหมื อนเครื่ องจักรที่ สามารถรองรั บข้อมู ล
ข่าวสารมาทาการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ ตองการได้รวดเร็ ว โดยอาศัยองค์ประกอบ
                              ้
อื่นๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบติการ โปรแกรมชุ ดคาสั่งต่างๆ และที่สาคัญคือ ผูที่จะ
                         ั                             ้
ตัด สิ น ใจหรื อ สั่ ง การให้ ท างานได้ถู ก ต้อ งตามเป้ าหมาย ซึ่ งได้แก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ผูใ ช้้
ผูบริ หาร และผูชานาญการ หรื อนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
  ้        ้
     ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงานวิชาการ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการบริ หารจัดการที่
ส าคัญที่ สุ ดของโรงเรี ย น การนาระบบสารสนเทศมาใช้จึง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ในด้า นการ
บริ หารงานวิชาการเพราะจะทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการทางาน ทาให้ได้ขอมูลที่ถูกต้อง      ้
และง่ายต่อการสื บค้น ข้อมูลที่ได้รับเป็ นระบบมากขึ้น มีความทันสมัยและเป็ นปั จจุบน นอกจากนี้   ั
                   ั
ยังเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือให้กบโรงเรี ยนอีกด้วย
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด สามารถใช้
งานได้จริ ง และไม่จาเป็ นต้องทางานในภายในหน่ วยงานแต่เพียงเท่านั้น บุคลากรยังสามารถใช้
ระบบนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ท ทาให้เกิดสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น และมีประสิ ทธิ์
ภาพมากขึ้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัดจึงเป็ นอีก
หนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทางานของบุคลากรได้อย่างดีข้ ึนสื บต่อไป
21.2 วัตถุประสงค์
    1.2.1 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการบริ หารงานวิชาการมากขึ้น
    1.2.2 เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ
    1.2.3 เพื่ อแบ่ ง เบาภาระให้ ก ับ บุ ค ลากรของหน่ วยงานท าให้เ กิ ด การท างานได้อ ย่า งมี
       ประสิ ทธิภาพ
    1.2.4 เพื่อทาให้การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
    1.2.5 เพื่อให้ขอมูลสารสนเทศที่ใช้น้ นเป็ นปั จจุบนมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
             ้           ั    ั

1.3 ขอบเขตของโครงการ
   1.3.1 ด้านฝ่ ายบริ การวิชาการ
      - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาประวัติของนักเรี ยนได้
      - สามารถเพิม แก้ไข เกรดของนักเรี ยนได้ ตลอดจนการคานวนเกรดเฉลี่ยของ
              ่
        นักเรี ยนแต่ละเทอมได้ และพิมพ์รายงานสรุ ปเกรดของนักเรี ยนแต่ละคนได้
      - สามารถเพิ่มและพิมพ์ใบวุฒิบติจบการศึกษา (ใบ รบ.) ของนักเรี ยนได้ และ
                       ั
        สามารถค้นหาใบวุฒิบติจบการศึกษา ในกรณี ที่ตองการตรวจสอบข้อมูล หรื อ
                    ั            ้
        นักเรี ยนทาเรื่ องขอใบวุฒิบติการจบการศึกษาใบใหม่ได้
                      ั
      - สามารถเพิม ลบ และแก้ไขข้อมูลรายวิชาตามหลักสู ตรที่กระทรวงฯกาหนดได้
               ่
        และยังสามารถค้นหาข้อมูลหลักสู ตรของแต่ละปี การศึกษาได้
      - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลของบุคลากร
        ของโรงเรี ยนได้
      - สามารถเรี ยกดูขอมูลสถิติการเข้าเรี ยนของนักเรี ยนได้
                 ้
      - สามารถกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาได้
      - สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของนักเรี ยน ในกรณี ที่นกเรี ยน ลาออก จบ
                                   ั
        การศึกษา ย้ายโรงเรี ยน หรื อเหตุผลอื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนพิจารณาได้
      - สามารถกาหนดสิ ทธ์การเข้าใช้งานของบุคลากรในส่ วนต่าง ๆ ของเว็บไซท์ได้
   1.3.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษา
                            ่
      - สามารถเรี ยกดูประวัติของนักเรี ยนที่อยูในความดูแลของอาจารย์ได้
      - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลพฤติกรรมของนักเรี ยนได้
      - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการมาเรี ยนของนักศึกษาได้
3   1.3.3 ด้านอาจารย์ประจาวิชา
      - สามารถเพิ่ ม ลบ แก้ไ ข และค้นหาข้อ มูล การมาเรี ย นของนัก เรี ย นในวิชาที่
        อาจารย์สอนได้
      - สามารถบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บของนักเรี ยน และสามารถทาการตัดเกรดโดย
        อัตโนมัติได้
   1.3.4 ด้านนักเรี ยน
      - สามารเรี ยกดูเกรดปั จจุบนและย้อนหลังได้ และพิมพ์รายงานเกรดได้
                   ั
      - สามารถดูประวัติของตนได้

1.4 ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ
       ี่
   1.4.1 การทางานของบุคลากรมีประสิ ทธิ์ ภาพมากขึ้น รวดเร็ วมากขึ้น มีความถูกต้องมาก
         ขึ้น
   1.4.2 เอื้ออานวยต่อการสื บค้นข้อมูลให้รวดเร็ วมากขึ้นและเป็ นปั จจุบน
                                     ั
                       ั
   1.4.3 ช่วยเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือให้กบโรงเรี ยนมากขึ้น


1.5 แผนการดาเนินงานของโครงการ
    ในแผนการดาเนิ นงานโครงการ ในการทาเว็บไซท์จ ะต้องมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใ น
ระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการ
ทดสอบระบบของเว็บไซท์ รวมไปถึงการติดตั้งระบบและการทาเอกสารประกอบการใช้งาน โดย
ได้มีการจักทาดังตาราง 1.1
4ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการดาเนินงาน

                        สัปดาห์ที่
      กิจกรรม
                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1. การศึกษาทฤษฏีและ
 เทคโนโลยีที่ใช้
 2. การรวบรวมข้อมูล
 3. การวิเคาะห์ขอมูล
         ้
 4. การเขียนโปรแกรมและ
 ฐานข้อมูล
 5. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
 6. การทดสอบติดตั้งระบบ
 7. ประเมินผลและจัดทาเอกสาร

1.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใช้
              ่
    1.6.1 ส่ วนของอุปกรณ์ที่ใช้ทาโครงการ
         - คอมพิวเตอร์
         - เครื่ องพิมพ์เอกสาร
    1.6.2 ส่ วนของโปรแกรมที่ใช้ทาโครงการ
         - Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
         - Microsoft Office 2010
         - Adobe Dreamweaver CS5
         - Adobe Photoshop CS5
         - Apache
         - SQL Server 2008
5
                       บทที่ 2
                 ทฤษฎีและเทคโนโลยีทเี่ กียวข้ อง
                             ่

2.1 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
      1. แบบจาลองเชิงวัตถุ (Objects Oriented) คือ ทฤษฏีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการ
มองสิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในระบบให้เป็ นวัตถุ ต่างๆ และวัตถุ ต่างๆ เหล่ านี้ จะถู กนามาประกอบกัน
ขึ้นมาเป็ นระบบที่สมบูรณ์ โดยสิ่ งที่เรี ยกว่าวัตถุน้ นจะประกอบไปด้วย ส่ วนประกอบหรื อลักษณะที่
                           ั
           ่
สามารถบอกได้วาวัตถุน้ ีมีคุณลักษณะ (Attribute) และการกระทาที่วตถุน้ นสามารถทาได้ (Method)
                                   ั ั
การทางานของระบบจะเกิดขึ้นจากการทางานร่ วมกันระหว่างวัตถุท้ งหมดที่เป็ นองค์ประกอบของ
                                    ั
ระบบ ดังนั้นไม่ว่าระบบจะซับซ้อนหรื อมีจานวนฟั งก์ชนมากเพียงใด แนวคิดของวัตถุ จะช่ วยจัด
                               ั่
กลุ่มของฟังก์ชนหรื อปั ญหาเหล่านั้น สามารถทาให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น วิธีการเชิ งวัตถุจะใช้ได้ผลดี
         ั
ก็ต่อเมื่อระบบที่ มีความซับซ้อนได้รับการบารุ งรั กษา ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง และออกแบบอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการเขียน Diagram เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และอธิ บายสิ่ งที่ตองมีในระบบได้ โดยการนา
                                     ้
UML มาใช้อธิ บายวิธีคิดที่ เป็ น Object Oriented เพื่อให้มองภาพรวมและงานย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน
เมื่อนาแบบจาลองเชิงวัตถุมาใช้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
      2. ภาษาพีเอชพี (PHP Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทโอเพนท์ซอร์ ท (Open
Source Computer Language) สาหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เมื่อเครื่ องบริ การได้รับคาร้องจาก
ผูใช้ก็จะส่ งให้กบ ตัวแปลภาษา ทาหน้าที่ประมวลผลและส่ งข้อมูลกลับไปยังเครื่ องของผูใช้ท่ีร้อง
  ้        ั                                    ้
ขอ ในรู ป เอชที เอ็ม แอล ภาพ หรื อแฟ้ มดิ จิท อลอื่ นใด ลัก ษณะของภาษามี รากฐานค าสั่ง มาจาก
ภาษาซี เป็ นภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผูใช้ได้   ้
      ภาษาพีเอชพี (PHP Language) มีการทางานแบบเซอร์ ฟเวอร์ ไซต์สคริ ปต์ (Server-Side
                                             ั
Script) จึงต้องมีเครื่ องบริ การ (Server) ที่ทาหน้าที่บริ การการแปลภาษา และส่ งผลให้กบเครื่ องผูใช้
                                                ้
(Client) ที่ร้องขอด้วยการส่ งคาร้องเข้ามายังเครื่ องบริ การ คาว่า PHP ย่อมาจาก Personal Home Page
แต่พฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ้น จึงเปลี่ยนเป็ น Professional Home Page
   ั             ่
6
                    รู ปที่ 2.1 ขั้นตอนการทางานของ PHP
     โดยรู ปแบบการทางานคือ Server จะทาหน้าที่ในการเก็บไฟล์ท้ งหมดของเว็บเราไว้ และ
                                      ั
เมื่อมีการร้องขอข้อมูลต่าง ๆ จาก Client มายัง Server ฝั่ง Server ก็จะทาการรับคาสั่งจากการ ร้องขอ
(Request) จาก Client มา แล้วทาการส่ งข้อมูลกลับไปจะเรี ยกว่า Respond ไปยังเครื่ อง Client เพื่อ
แสดงข้อมูล
     นี้คือรู ปแบบการทางานทัวไป ตามหลักการของเว็บไซต์ โดยทัว ๆ ไป แต่ถาเป็ น PHP ก็จะ
                   ่                  ่    ้
ทางานเหมือนเดิม มีการ Request และ Respond เหมือนเดิมแต่สคริ ปของ PHP เครื่ อง Client จะไม่มี
ทางเห็นสคริ ปของ PHP เพราะสคริ ป PHP จะทางานในฝั่งของ Server ส่ วน Client จะได้รับข้อมูล
เป็ น Html มาแทน
     เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้เป็ นที่นิยมคือ
           1. เป็ น โอเพนท์ซอร์ท ที่ไม่มีการเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
           2. สามาถติดตั้งบน Windows หรื อ Linux/Unix ก็ได้
           3. วิธีการเขียนง่ายและสามารถศึกษาได้ง่าย
           4. ความสามารถพิเศษด้านติดต่อฐานข้อมูล Database
           5. เป็ น Scripting language ที่สามารถแทรกเป็ น Script tag ตามจุดต่างๆภายใน
            html tag ได้

2.2 เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้ อง
     1. Microsoft SQL Server 2008 (ซี ควลเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ ) คือระบบ
จัดการฐานข้อมูลพัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่ งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรี ยกข้อมูล Microsoft SQL
                                         ั ่
Server เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บขอมูลภายในองค์กรต่างๆ ซึ่ งนิ ยมใช้กนทัวไปมี 2 ชุดคือ
SQL Server Personal และ SQL Server Enterprise ซึ่ ง แตกต่างกันตรงที่ รุ่ น SQL Server Personal
ใช้ลงที่เครื่ อง Client ส่ วน SQL Server Enterprise ใช้ลงกับระบบปฏิบติการ ที่เป็ น Server เท่านั้น
                                  ั
     Microsoft SQL Server ทางานภายใต้การควบคุมของเซอร์ วิสต่าง ๆ โดยเฉพาะเซอร์ วิส
หลัก คือ MSSSQL Server ดังนั้นการควบคุมและดูแลการทางานของเซอร์ วิสจึงมีความสาคัญต่อ
7การใช้งาน SQL Server เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยงรวมถึ งการที่จะต้องดู แลเซอร์ วิสอื่น ๆ ให้
                           ั
สามารถทางานเพื่อรองรับการใช้งานบางประเภทได้ดวย เช่ น การทางานแบบ Job หรื อ การแจ้ง
                            ้
เตือน (Alert) จะต้องอาศัย SQL Server Agent เป็ นต้น การจัดการเซอร์ วิสในลักษณะต่าง ๆ เช่ น
Start, Stop หรื อ Pause รวมทั้งการกาหนดรายละเอียดในการสตาร์ ทเซอร์ วสแบบอัตโนมัติเมื่อมีการ
                                   ิ
เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ จึ งเป็ นปั จจัยส าคัญในการใช้งาน รวมทั้งการแก้ปัญหาต่า ง ๆ ที่ อาจเกิ ด
ขึ้นกับ SQL Server ได้เป็ นอย่างดี

      2. Adobe Dreamweaver CS5 ถือได้ว่าเป็ นเครื่ องมือสาหรับสร้ างเว็บเพจ และ ดูแล
เว็บไซต์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เป็ นที่นิยมใช้ของ Web Master อย่างกว้างขวาง ซึ่ งเป็ นโปรแกรม
สาหรับเขียนภาษา HTML โดยเฉพาะ พร้อมทั้งสามารถแทรก Java Scripts และ ลูกเล่นต่างๆได้
มากมาย โดยที่ผใช้ไม่จาเป็ นต้องรู ้หลักภาษา HTML มากนัก ซึ่ งช่วยประหยัดเวลา และ ทางานได้
           ู้
สะดวกยิงขึ้นความสามารถของ Dreamweaver
       ่
      ในการเขียนเว็บเพจ จะมีลกษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text Editor ทัวไป คือ
                    ั                          ่
ว่ามันจะเรี ยงชิ ดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรื อ นาไปวางตาแหน่ งที่ตองการได้ทนที่
                                          ้     ั
เหมือนโปรแกรมกราฟิ ก เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรู ปแบบตามที่เราต้องการ ก็ใช้ตาราง
Table เข้ามาช่วยจัดตาแหน่ง ซึ่ งเมื่อมีการจัดวางรู ปแบบที่ซบซ้อนมากขึ้น การเขียนภาษา HTML ก็
                               ั
ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่ นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามที่เราต้องการ
ทั้งหมด วิธีการแก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรี ยนรู้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่ งถือว่า
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับผูท่ีตองการประกอบอาชี พ Webmaster แบบจริ งจัง อาจจะไม่ตองถึงกับ
                  ้ ้                          ้
ท่องจา Tag ต่าง ๆ ได้ท้ งหมด แต่ขอให้รู้ เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะหลาย ๆ ครั้งที่เราจะเขียน
               ั
เว็บใน Dreamweaver แล้วกลับได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามที่ตองการ ก็ตองมาแก้ไข Code HTML
                                 ้     ้
เอง และความสามารถของ Dreamweaver สรุ ปได้ดงนี้     ั
      1. สนับสนุนการทางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความ
         ว่า เว็บที่เราเขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริ งๆ ช่วยให้
         เราเขียนเว็บเพจ ง่ายขึ้น ไม่ตองเขียน Code HTML เอง
                       ้
                                ่
      2. มีเครื่ องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุนสู ง
      3. สนับสนุนภาษาสคริ ปต์ต่างๆทั้งฝั่งClientและServer เช่น Java, PHP
      4. มีเครื่ องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่เครื่ อง Server เพื่อทาการเผยแพร่ งานที่เรา
         สร้างในอินเทอร์ เน็ต โดยการส่ งผ่าน FTP หรื อ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอก
         ช่วย เช่น FileZilla
8    5. รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่ เสี ยง, การแทรกไฟล์วิดีโอ, การใช้งานร่ วมกับโปรแกรม
      Flash Fireworks

     3. Adobe Photoshop CS5 โปรแกรม Adobe Photoshop (อะโดบี โฟโตชอป) มักเรี ยก
สั้นๆ ว่า Photoshop (โฟโตชอป) เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและ
ตกแต่งรู ปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ซึ่ ง Photoshop Cs5 คือรุ่ นปั จจุบน
                                              ั
ผลิตโดยบริ ษทอะโดบีซิสเต็มส์
        ั
     Photoshop สามารถใช้ในการตกแต่งภาพเล็กน้อย เช่น ลบตาแดง, ลบรอยแตกของภาพ,
                                          ั
ปรับแก้สี, เพิ่มสี และแสง ไปจนถึงการตกแต่งภาพแบบมืออาชีพ เช่น การใส่ เอฟเฟกต์ให้กบรู ป เช่น
ทาภาพสี ซีเปี ย, การทาภาพโมเซค, การสร้างภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพต่อกัน นอกจากนี้ ยง      ั
ใช้ได้ในการตัดต่อภาพ และการซ้อนฉากหลังเข้ากับภาพ
     Photoshop สามารถทางานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Gray scale และสามารถ
จัดการกับไฟล์รูปภาพที่สาคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟล์ที่
                                     ่
โฟโตชอปจัดเก็บในรู ปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเอง จะใช้นามสกุลของไฟล์วา PSD จะสามารถ
จัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็ นของโฟโตชอป เช่น เลเยอร์ , ชันแนล, โหมดสี รวมทั้งสไลส์
ได้ครบถ้วน

     4. HTML5 (เอชทีเอ็มแอล 5) เป็ นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยูในระหว่างการ ่
พัฒนา โดยมีลกษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการ
         ั
จัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสาหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่
สาคัญได้แก่
     - การใช้งานวิดีโอ
     - การแสดงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์
     - การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์
     - การแสดงกราฟิ กส์
     - input types แบบใหม่ เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month,
        week, time, datetime, datetime-local
     โดยคุ ณสมบัติเด่นหลายอย่างไม่จาเป็ นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ เพิ่ม เช่ น เกี ยรส์ แฟลช หรื อ
             ่
ซิ ลเวอร์ ไลต์ เหมือนที่ผานมาในการใช้งาน HTML4
     HTML5 เป็ นภาษาที่ ถู กพัฒนาขึ้ นเพื่อเป็ นภาษามาร์ กอัปสาหรั บ WWW รุ่ นต่อไปของ
HTML ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2004 โดยกลุ่ม WHATWG(The Web Hypertext Application Technology
9Working Group) โดยเรี ยกชื่ อว่า Web applications 1.0 โดยดราฟต์แรกได้ปรากฏออกมาเมื่อ 22
มกราคม พ.ศ. 2551 โดย HTML5 จะช่วยลดการใช้พวกปลักอินพิเศษอย่างพวก Adobe Flash,
                                ๊
Microsoft Silverlight, Apache Pivot และ Sun JavaFX HTML5 นอกจากนี้ ยงมี video, audio และ
                                     ั
อื่น ๆ ที่ทาให้เว็บไซต์ของเรามีความหมายที่เข้าใจง่ายสาหรับพวก search และยังทาให้หน้าเว็บไซต์
                              ่ ั ้ ั
ต่าง ๆ มีมาตรฐานที่เหมือนกัน ไม่เหมือนรู ปแบบเก่าที่ข้ ึนอยูกบผูพฒนาเว็บไซต์จะสร้างขึ้น

     5. Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ ง Ajax นั้นจะทาให้ web
application มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพราะ Ajax นั้นจะส่ ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบ
กลับข้อมูลที่เราต้องการซึ่ งจะทาให้เราแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ Server Side Script ที่เรา
ต้องการข้อมูลจาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น PHP,ASP เป็ นต้นแต่ Ajax จะทาให้เรา
โหลดหน้าเพจฉะเพราะส่ วนที่ ตองการข้อมูลใหม่เท่านั้นทาให้ web หรื อ web application มี
                  ้
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและ Ajax ยังสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เป็ น xml ได้อีกด้วยซึ่ งในการเขียน Ajax
นั้นจะเขียนโดยใช้ JavaScript ในการควบคุมการทางานทั้งหมด ซึ่ งถ้าหากผูที่อ่านบทความแล้วยัง
                                      ้
ไม่เห็นภาพขอยกตัวอย่างเช่น Google suggest จะเห็นตอนที่เราพิมพ์คาที่ตองการหาแล้วจะขึ้นคา
                                     ้
ใกล้เคียงขึ้นมากมายนั้นก็ เป็ นรู ปแบบ Ajax ที่จะค่อยส่ งข้อมูลตัวอักษรไปยัง server เพื่อขอคาที่
ใกล้เคียงกันซึ่ งถ้าใช้เพียงแต่ server side script คงลาบากเพราะต้องโหลดเพจใหม่ตลอด นี้ ก็คือ
Ajax โดยรวมและประโยชน์ของ Ajax

     6. JQuery คือ ไลบรารี ของโค๊ดจาวาสคริ ปต์ (JavaScript Library) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การสร้างเว็บไซต์ JQuery ที่เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการสร้ างสี สันลูกเล่นต่าง ๆ ให้แก่
เว็บไซต์ โดยที่ผพฒนาไม่ตองเสี ยเวลาในการพัฒนาโค๊ดโปรแกรมให้ยงยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน
         ู้ ั   ้                   ุ่
และช่ วยให้เราเรี ยกเขียนหรื อใช้งานจาวาสคริ ปต์ และ AJAX ให้ง่ายขึ้น หรื อจะเขียน JavaScript
เพื่อดัก Event ต่าง ๆ ที่ตองการ เช่นการ Click, rollover, mouse ฯลฯ
             ้
ความสามารถของ jQuery
     - ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่จาเป็ นต้องยึดติดกับ browser
     - จัดการกับ Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บตามแต่ใจต้องการ
     - การจัดการ CSS สามารถเพิม ลบ class ,id ของ CSS
                    ่
     - Effects and animations ลูกเล่นบนหน้าเว็บ
     - Ajax ช่วยให้เขียน Ajax ได้ง่ายขึ้นประหยัดเว็บเวลาในการเขียน Ajax และทาให้โค้ด
       สั้นลง
10     7. JSON สาหรับการทางานของ Ajax หรื อ JavaScript แล้ว ถ้าเราต้องการให้ให้การทางาน
                         ั
สามารถแบ่งชั้นการทางานระหว่างไคลเอนต์กบ เซิ ร์ฟเวอร์ ได้ชดเจน จนบนฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ จะมี
                                  ั
เฉพาะลอจิ กที่ เกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ทางธุ รกิ จเท่านั้น และบนฝั่ งไคลเอนต์จะมี เฉาะลอจิ กเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนการทางานของยูสเซอร์ เท่านั้น การออกแบบในลักษณะนี้ จะคล้ายกับสถาปั ตยกรรมแบบ
thick-client architecture แต่ จะไม่ มีข ้อเสี ย จากการที่ ต้องติ ดตั้ง และดู แลรั ก ษาซอฟต์แวร์ บ น
ไคลเอนต์
     ในแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาในลักษณะนี้ เซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งผลลัพธ์กลับมายังไคลเอนต์
             ่
               ่
เป็ นข้อมูลซึ่ งอาจเป็ นไปได้วาจะ เป็ นข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยเรามีอิสระในการเลือกใช้
รู ปแบบของข้อมูลที่ได้ตามใจชอบ ทว่าในปั จจุบนมี 2 ทางเลื อกที่โดดเด่น คือ JSON (JavaScript
                          ั
Object Notation) และ XML (extensible Markup Language)
     JSON เป็ นรู ปแบบข้อมูลซึ่ งออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างระบบ
ข้อมูลในรู ปแบบ JSON นี้สามารถเขียนและอ่านได้ท้ งจากเทคโนโลยีบนฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งหลายและ
                           ั                 ั
JavaScript บนบราวเซอร์ โดยการกางานของ การแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่สมบูรณ์ น้ นจะต้องแปลง  ั
ข้อมูลระหว่างรู ปแบบของ JSON และออบเจ็กต์ในโปรแกรมในทั้งสอง คือทั้งไปและกลับ ดังรู ป
ข้างล่าง
                  รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการทางานของ JSON
11
                      บทที่3
                   การออกแบบระบบ


     เว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด
ได้มีการออกแบบระบบ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบทาให้ระบบพัฒนาอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยการออกแบบระบบของเว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่ อการบริ หารงาน
วิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด ได้ครอบคลุ มไปถึ งกระบวนการทางานของระบบ เพื่อ
วิเคราะห์สิ่งที่นาเข้า และสิ่ งที่ส่งออก ในการออกแบบในครั้งนี้ จึงได้จดทา Data Flow Diagram ขึ้น
                                   ั
โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดังนี้

3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
                                              1
  รู ปที่ 3.1 แสดงแผนภาพบริ บทของเว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่อการบริ หารงานวิชาการ
                โรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด
123.2 แผนภาพกระแสข้ อมูล

                       1.0            D1

                                    D2

                                    D3

                                    D4

             รู ปที่3.1 แสดงการบันทึกข้อมูลของนักเรี ยน

                                D5
                  2.0
                                D6
                     /

                                D7
         รู ปที่3.2 แสดงการบันทึกข้อมูลของอาจารย์และบุคลากร

                                   D1
                       3.0
                                   D8

                                   D9          รู ปที่ 3.3 แสดงการเพิ่มเกรดของนักเรี ยนลงระบบ


                                      D1
                                      D10
                                   . .
                          3.0
                             . .        D8

                                      D9

        รู ปที่ 3.4 แสดงการเพิ่มระเบียนใบวุฒิบตรการจบการศึกษา
                           ั
13
             4.0            D11

                          D12


 รู ปที่ 3.5 แสดงการเพิมข้อมูลหลักสู ตร
            ่
         6.0
                       D13
รู ปที่ 3.7 แสดงการบันทึกสถิติการเข้าเรี ยน
143.3 แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างเอนทิตี (Entities Relationship Diagram : ERD)

                              1                               1
                    1     1           1    M                        .
              1                               1               1    1
            1    1 1                           M                 M M    1
       1             1     M
              1  1                              1
                                1                            M
                    1     M                              M
            1                                                  1
            1                                                M       M
                    1     1           1    1
            1                  1
            M                  1        11
                    M     1
            1
            M
       M
                รู ปที่ 3.8 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entities Relationship Diagram : ERD)
15 3.4 ตารางฐานข้ อมูล (Data Table)
 ชื่อตาราง     ST_Studemts
 วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลนักเรี ยน
 แฟมทีเ่ กี่ยวข้ อง -
   ้

 ตารางที่ 3.1 แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน
 ลาดับ    คุณสมบัติ    คาอธิบาย   ขนาด   ประเภท     ค่า   ตรวจสอบ   ประเภทคีย ์
(Sequence   (Attribute)  (Description) (Width)  (Type)   เบื้องต้น  ความถูกต้อง  (Key Type)
  No.)                             (Default)  (Validation
                                        Check)
  1    StudentID     รหัสนักเรี ยน  20   Varchar    -     Not Nulls    PK
  2    TitleName     คานาหน้าชื่อ   20   varchar    -     Not Nulls    -
  3    StudentName    ชื่อนักเรี ยน  80   varchar    -     Not Nulls    -
  4    StudentLastName  นามสกุล     80   varchar    -     Not Nulls    -
  5    Gender      เพศ       20   varchar    -       -      -
  6    Birthday     วัน/เดือน/ปี   -   DateTime    -     Not Nulls    -
               เกิด
  7    Origin      สัญชาติ     20   varchar    -     Not Nulls     -
  8    Nationality    เชื้อชาติ    20   varchar    -     Not Nulls     -
  9    Religion     ศาสนา      20   varchar    -     Not Nulls     -
  10    BloodGroup    หมู่โลหิ ต    5   varchar    -       -       -
  11    IDCard      เลขบัตร     20   varchar    -     Not Nulls     -
               ประชาชน
  12    AddrNo      เลขที่อยู่    10   varchar    -     Not Nulls     -
  13    Moo        หมู่       10   varchar    -     Not Nulls     -
  14    Building     อาคาร      50   varcha     -       -       -
  15    Room       ห้อง       5   varchar    -       -       -
  16    Soi        ซอย       50   varchar    -       -       -
  17    Subdristict    ตาบล/แขวง    50   varchar    -     Not Nulls     -
  18    District     อาเภอ/เขต    50   varchar    -     Not Nulls     -
  19    Province     จังหวัด     50   varchar    -     Not Nulls     -
  20    Postalcode    รหัสไปรษณี ย ์  10   varchar    -     Not Nulls     -
16 ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน
 ลาดับ    คุณสมบัติ    คาอธิบาย   ขนาด   ประเภท     ค่า   ตรวจสอบ   ประเภทคีย ์
(Sequence   (Attribute)  (Description) (Width)  (Type)   เบื้องต้น  ความถูกต้อง  (Key Type)
  No.)                             (Default)  (Validation
                                        Check)
  21    Telephone    โทรศัพท์     20   varchar    -       -       -
  22    MobilePhone   เบอร์มือถือ    20   varchar    -       -       -
  23    NAddrno     เลขที่อยู่    10   varchar    -     Not Nulls     -
               ปั จจุบน
                  ั
  24    NMoo       หมู่       10   varchar    -       -       -
  25    NBuilding    อาคาร       10   varchar    -       -       -
  26    NRoom      ห้อง       5   varchar    -       -       -
  27    NSoi       ซอย        50   varchar    -       -       -
  28    NRoad      ถนน        50   varchar    -       -       -
  29    NSubdristrict  ตาบล/แขวง     50   varchar    -     Not Nulls     -
  30    NDistrict    อาเภอ/เขต     50   varchar    -     Not Nulls     -
  31    NProvince    จังหวัด      50   varchar    -     Not Nulls     -
  32    NPostalCode   รหัสไปรษณี ย ์  10   varchar    -     Not Nulls     -
  33    NTelephone    โทรศัพท์     20   varchar    -       -       -
  34    NMobile     เบอร์มือถือ    20   varchar    -       -       -
  35    Email      Email       80   varchar    -       -       -
  36    CreateUser    ผูลงทะเบียน
                ้        50   varchar    -       -       -
  37    CreateDate    วันที่       -   DateTime  getdate()     -       -
               ลงทะเบียน
  38    CreateIP     หมายเลข IP    50   varchar    -       -       -
  39    UpdateUser    ผูแก้ไข
                 ้       50   varchar    -       -       -
  40    UpdateDate    แก้ไขวันที่    -   varchar    -       -       -
  41    UpdateIP     หมายเลข IP    50   varchar    -       -       -
  42    DeleteStatus   สถานะการ     5   varchar    ‘N’      -       -
               ลบ
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน
วิชาโครงงาน

More Related Content

What's hot

วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
thkitiya
 
4.ใบงาน
4.ใบงาน4.ใบงาน
4.ใบงาน
parichat441
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
suree189
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
Sittidet Nawee
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
Tik Msr
 
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
nurmedia
 

What's hot (20)

Ast.c2560.5tp
Ast.c2560.5tpAst.c2560.5tp
Ast.c2560.5tp
 
แผนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
แผนการสอนหลักสูตรระยะสั้นแผนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
แผนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
 
ตัวอย่างการประเมินแบบสอบถาม
ตัวอย่างการประเมินแบบสอบถามตัวอย่างการประเมินแบบสอบถาม
ตัวอย่างการประเมินแบบสอบถาม
 
โครงการ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการศึกษา”
โครงการ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการศึกษา”โครงการ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการศึกษา”
โครงการ “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อการศึกษา”
 
โครงงานสุขศึกษา
โครงงานสุขศึกษาโครงงานสุขศึกษา
โครงงานสุขศึกษา
 
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
ใบความรู้+แผนการสอนและใบกิจกรรม ประถม4-6 เรื่อง วรจรไฟฟ้า+ป.6+290+dltvscip6+P...
 
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านวิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
วิจัยในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้าน
 
4.ใบงาน
4.ใบงาน4.ใบงาน
4.ใบงาน
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
แบบทดสอบปลายภาคเรียน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท...
 
องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตรองค์ประกอบของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
 
บทที่ 1-หลักการความหมายของท้องถิ่นศึกษา
บทที่ 1-หลักการความหมายของท้องถิ่นศึกษาบทที่ 1-หลักการความหมายของท้องถิ่นศึกษา
บทที่ 1-หลักการความหมายของท้องถิ่นศึกษา
 
อินธนูครู
อินธนูครูอินธนูครู
อินธนูครู
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
 
โครงงานคิดคล่องว่องไว
โครงงานคิดคล่องว่องไวโครงงานคิดคล่องว่องไว
โครงงานคิดคล่องว่องไว
 
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
แบบสอบถาม โครงการบันทึกรักการอ่าน2013
 
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 

Similar to วิชาโครงงาน

Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum UniversityKnowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
bennypong
 
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
mina612
 
Annual report2551
Annual report2551Annual report2551
Annual report2551
KKU Library
 
14p22i015
14p22i01514p22i015

Similar to วิชาโครงงาน (20)

Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum UniversityKnowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
Knowledge Sharing for Travelling in Thailand, ICT, Sripatum University
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
07 เสนอจัดตังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสพป.สพม. เป็นการภายใน
 
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 6 ภาค1 ปี55
 
จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 6จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 6
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 9 55
 
Ictoutdoor2012
Ictoutdoor2012Ictoutdoor2012
Ictoutdoor2012
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (pra pariyatt...
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (pra pariyatt...โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (pra pariyatt...
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (pra pariyatt...
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2554
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2554รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2554
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 2554
 
ที่ศธ
ที่ศธที่ศธ
ที่ศธ
 
Planict2552 2556
Planict2552 2556Planict2552 2556
Planict2552 2556
 
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวง ICT
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวง ICTการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวง ICT
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กระทรวง ICT
 
โครงการMouกับ ศูนย์วิศวกรรม55
โครงการMouกับ ศูนย์วิศวกรรม55โครงการMouกับ ศูนย์วิศวกรรม55
โครงการMouกับ ศูนย์วิศวกรรม55
 
Annual report2551
Annual report2551Annual report2551
Annual report2551
 
14p22i015
14p22i01514p22i015
14p22i015
 
2009 stks-annual-report
2009 stks-annual-report2009 stks-annual-report
2009 stks-annual-report
 
Book area
Book areaBook area
Book area
 

More from AjBenny Pong

More from AjBenny Pong (10)

รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงานผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
ผลงานนักศึกษาวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 

วิชาโครงงาน

 • 1. ก เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพือการบริการงานวิชาการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ่ Information System for Academic Management of Wat Teandad School โดย นายฉัตรชัย เกือกูล ้ รหัส 53046103 นายดนัยกร ภูสมศรี รหัส 53058392 โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บัญฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. 2555
 • 2. มหาวิทยาลัยศรี ปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงาน ของ 1. นายฉัตรชัย เกื้อกูล รหัส 53046103 2. นายดนัยกร ภูสมศรี รหัส 53058392 เรื่ อง เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด Information System for Academic Management of Wat Teandad School ได้รับการตรวจสอบและอนุ มติให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ บณฑิต ั ั สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เมื่อ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 ประธานกรรมการ ______________________________ ( ) กรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษา ______________________________ ( ) กรรมการ ______________________________ ( ) กรรมการและเลขานุการ ______________________________ ( )
 • 3. ข บทคัดย่อย เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด (Information System for Academic Management of Wat Teandad School, จานวน หน้า) โดย 1. นาย ฉัตรชัย เกื้อกูล รหัส 53046103 2. นาย ดนัยกร ภูสมศรี รหัส 53055397 อาจารย์ทปรึกษา ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร ี่ ______________________________________________________________________________ โครงงานเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียน ดัด มีวตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมในรู ปแบบเว็บไซต์ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับระบบวิชาการ ั โรงเรี ยน ในการสร้ างและพัฒนาในครั้ งนี้ ได้ร่วมมื อกับโรงเรี ย นเทศบาล๑วัดเทียนดัด (นครผล พิท ยาคาร) ในการศึ ก ษาค้นคว้า หาข้อมู ล การสร้ างและพัฒนาในครั้ งนี้ ส่ งผลท าให้ฟ้ื นฟู ระบบ สารสนเทศซึ่ งจากเดิ ม เป็ นระบบสารสนเทศแบบเอกสารซึ่ งยากต่ อ การสื บ ค้น มาเป็ นระบบ สารสนเทศวิชาการในรู ปแบบเอกสารออนไลน์ (Online) ทาให้การบริ หารงานทางด้านฝ่ ายวิชาการ ่ เป็ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความยืดหยุน ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และสื บค้นข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ ว โดยบุคลากร ครู อาจารย์ สามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชัวโมง ่ เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ การงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มีความ หลากหลายในการทางานได้หลายอย่าง อาทิเช่น การเพิ่มข้อมูลนักเรี ยนในขั้นตอนสมัครเรี ยน การ กรอกข้อมูลคะแนน ตลอดจนการออกใบรับรองการจบการศึกษา โดยครอบคลุมการบริ หารงาน วิช าการ การสร้ างและพัฒนาในครั้ งนี้ ไ ด้นาเอาความสามารถจากชุ ดค าสั่ง และภาษาจาก PHP, HTML, AJAX, JQuery, JSON ร่ วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 โดยแบ่งข้อมูลใน การใช้งานเว็บไซต์ได้ดงนี้ เครื่ องมือสาหรับแก้ไข Code, เครื่ องมือสาหรับแก้ไขภาพ แต่งภาพ, Web ั Browser โปรแกรมสาหรับเปิ ดเว็บไซต์เช่น IE , Firefox , Chrome, เครื่ องมือจัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมจัดการไฟล์ และการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขไฟล์, โปรแกรมจาลองเครื่ องให้เหมื อนกับ web server จึ งทาให้โปรแกรมนี้ ส ามารถใช้งานได้อย่า มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถสื บค้นข้อมูลได้อย่า ง รวดเร็ ว มีความปลอดภัยจากข้อมูลสู ง
 • 4. กิตติกรรมประกาศ เว็บ ไซต์ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ก ารงานวิช าการโรงเรี ย นเทศบาล๑วัด เที ย นดัด (Information System for Academic Management of Wat Teandad School) สาเร็ จลุร่วงได้ดีก็ดวย ้ ความกรุ ณาจากท่าน อาจารย์ดร.วสุ วรรธน์ พงศ์ขจร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสาร ซึ่ งให้ค วามกรุ ณาเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานในครั้ งนี้ ด้วย ที่ ได้ใ ห้คาเสนอแนะ แนวคิ ด ตลอดจนแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งด้า นต่ า งๆ มาโดยตลอด จนโครงงานเล่ ม นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ ขอขอบพระคุณ ผอ.สุ รพงษ์ อริ ยวัฒน์วงศ์ ผูอานวยการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ที่ให้ความ ้ กรุ ณาอนุญาติในการศึกษาหาข้อมูลที่เกียวข้อง ขอบพระคุณ อาจารย์วราภรณ์ รัตนอารี บุคลากรฝ่ าย ิ วิชาการโรงเรี ยนวัดเทียนดัด ที่ได้ให้ขอมูลที่เกี ยวข้องกับการศึกษา ขอขอบพระคุ ณท่านอาจารย์ ้ อุดมศักดิ์ จันทรทาโพ อดี ตหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์ อาจารย์ทินภัทร บริ รักษ์ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่ อสาร ที่อนุมติเห็นชอบในการจัดทาโครงงานและให้การสนับสนุนในการทางาน และเสนอแนะ ั ข้อคิดเห็นของการทางานมาโดยตลอด จึง ขอขอบพระคุ ณทุ ก ๆท่า นที่ ไ ด้ส นับ สนุ น ช่ วยเหลื อในการจัดท าโครงงานนี้ และให้ ความรู ้ กาลังใจแก่ผูเ้ ขียนเสมอมา จนกระทังการศึกษาค้นคว้าโครงงานครั้งนี้ ประสบความสาเร็ จ ่ ลุล่วงไปได้ดวยดี และความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูเ้ ขียนขอมอบแด่ ครู อาจารย์ และ ้ ั ผูมีพระคุณทุกท่าน ผูเ้ ขียนมีความซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันดียิ่งจากทุกท่านที่ได้กล่าวนามมา จึงขอ ้ กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
 • 5. คานา การจัดทาโครงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทียน ดัด” ทางคณะผูจดทาได้ทาการพัฒนาให้สอดคล้อง ตรงกับความต้องการมากที่สุด และอานวยความ ้ั ั สะดวกให้กบการปฏิบติงานทางฝ่ ายวิชาการ ั คณะผูจดทา หวังเป็ นอย่างยิงว่า “ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล ้ั ่ ๑วัดเทียนดัด” ที่ได้ทาการพัฒนาขึ้นมา จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มาก็นอย ้ หากมี ข ้อผิดพลาดประการใด คณะผูจดท าขออภัย มา ณ ที่ น้ ี ด้วย คณะผูจดท าหวัง ว่า ้ั ้ั “ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล๑วัดเทีย นดัด” อาจเป็ นแนวทางใน การศึกษาต่อไปได้ นาย ฉัตรชัย เกื้อกูล นาย ดนัยกร ภูสมศรี กันยายน 2555
 • 6. สารบัญ เรื่อง หน้ า หน้าอนุมติ ั ก บทคัดย่อ ข กิตติกรรมประกาศ ค คานา ง สารบัญ จ สารบัญรู ปภาพ ซ สารบัญตาราง ญ บทที่ 1 บทนา 1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงการ 2 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 1.5 แผนการดาเนินงานของโครงการ 3 1.6 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ 4 บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 5 2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 6 บทที่ 3 การออกแบบระบบ 3.1 แผนภาพบริ บท (Context Diagram) 11 3.2 แผนภาพกระแสข้อมูล 12 3.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 14 3.4 ตารางฐานข้อมูล (Data Table) 15 3.5 แผนการทางาน (Flowchart) 32 3.5.1 แผนการทางานหลักของระบบ 32 3.5.2 แผนภาพการทางานของระบบบริ หารงานวิชาการ 33 3.5.3 แผนภาพการทางานของระบบบริ หารข้อมูลอาจารย์ 38 3.5.4 แผนภาพการทางานของระบบข้อมูลนักเรี ยน 42
 • 7. สารบัญ(ต่ อ) เรื่อง หน้ า 3.6 การออกแบบส่ วนเชื่ อประสานกับผูใช้ (User Interface Design) ้ 43 บทที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม 4.1 อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ 54 4.2 การทางานทั้งหมดของโปรแกรม มีกระบวนการทั้งหมดดังนี้ 56 4.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) 58 4.3.1 การออกแบบส่ วนของการเข้าใช้งานของระบบ 59 4.3.2 การออกแบบส่ วนของหน้าหลักของระบบงานวิชาการ 61 4.3.3 การออกแบบส่ วนของระบบจัดการข้อมูลนักเรี ยน 62 4.3.4 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลบุคลากร 62 4.3.6 การออกแบบส่ วนของการเพิมข้อมูลบุคลากร ่ 63 4.3.5 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลบุคลากร 63 4.3.7 การออกแบบส่ วนของการจัดการโครงสร้างหลังสู ตร 64 4.3.8 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มโครงสร้างหลังสู ตร 64 4.3.9 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลรายวิชา 65 4.3.10 การออกแบบส่ วนของการจัดการที่ปรึ กษา 65 4.3.11 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลที่ปรึ กษา 66 4.3.12 การออกแบบส่ วนของการจัดการรายวิชา 66 4.3.13 การออกแบบส่ วนของการจัดการข้อมูลรายวิชา 67 4.3.14 การออกแบบส่ วนของการบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บ 67 4.3.15 การออกแบบส่ วนของการบันทึกคะแนนเก็บ 68 4.3.16 การออกแบบส่ วนของการแก้ไขข้อมูลคะแนนเก็บ 68 4.3.17 การออกแบบส่ วนของการคานวณเกรด 69 4.3.18 การออกแบบส่ วนของการเพิ่มข้อมูลเกรด 69 บทที่ 5 สรุ ปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 5.1 การสรุ ปผลการศึกษา 70 5.2 การอภิปลายผล 71 5.3 ข้อเสนอแนะ 71 5.4 วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบความแตกต่างโปรแกรมกับโปรแกรมของคู่แข่ง 71
 • 8. สารบัญ(ต่ อ) เรื่อง หน้ า บรรณานุกรม 73 ภาคผนวก ก 74 ประวัติผจดทา ู้ ั 78
 • 9. สารบัญรู ป รู ปที่ หน้ า รู ปที่ 2.1 ขั้นตอนการทางานของ PHP 6 รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการทางานของ JSON 10 รู ปที่ 3.1 แสดงแผนภาพบริ บทของเว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่อการบริ หารงาน วิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด 11 รู ปที่3.1 แสดงการบันทึกข้อมูลของนักเรี ยน 12 รู ปที่3.2 แสดงการบันทึกข้อมูลของอาจารย์และบุคลากร 12 รู ปที่ 3.3 แสดงการเพิ่มเกรดของนักเรี ยนลงระบบ 12 รู ปที่ 3.4 แสดงการเพิ่มระเบียนใบวุฒิบตรการจบการศึกษา ั 12 รู ปที่ 3.5 แสดงการเพิ่มข้อมูลหลักสู ตร 13 รู ปที่ 3.7 แสดงการบันทึกสถิติการเข้าเรี ยน 13 รู ปที่ 3.8 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 14 รู ปที่ 3.7 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานระบบ 32 รู ปที่ 3.7 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานหลักของระบบบริ หารงานฝ่ าย วิชาการ 33 รู ปที่ 3.8 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบการจัดการ 34 รู ปที่ 3.9 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบการจัดการ 35 รู ปที่ 3.10 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบงานวิชาการ 36 รู ปที่ 3.11 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบงานวุฒิบตรั 37 รู ปที่ 3.12 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานหลักของระบบ 38 รู ปที่ 3.12 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบข้อมูลการมาเรี ยน 39 รู ปที่ 3.13 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบข้อมูลคะแนนเก็บ 40 รู ปที่ 3.14 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานของระบบข้อมูลสรุ ปเกรด 41 รู ปที่ 3.15 แสดงภาพเส้นและสัญลักษณ์ของการทางานหลักของระบบข้อมูลนักเรี ยน 42 รู ปที่ 3.16 แสดงการออกแบบหน้าจอการเข้าใช้ระบบ 43 รู ปที่ 3.17 แสดงการออกแบบหน้าหลักของระบบบริ หารงานวิชาการ 44 รู ปที่ 3.18 แสดงการออกแบบหน้าเพิ่มประวัตินกเรี ยน ั 45 รู ปที่ 3.19 แสดงการออกแบบหน้าค้นหาประวัตินกเรี ยนั 46 รู ปที่ 3.20 แสดงการออกแบบหน้าเพิ่มข้อมูลบุคลากร 47
 • 10. สารบัญรู ป(ต่ อ) รู ปที่ หน้ า รู ปที่ 3.21 แสดงการออกแบบหน้าการค้นหาข้อมูลบุคลากร 48 รู ปที่ 3.21 แสดงการออกแบบหน้าการเพิ่มหลักสู ตร 49 รู ปที่ 3.22 แสดงการออกแบบหน้าระเบียนวุฒิบตร ั 50 รู ปที่ 3.23 แสดงการออกแบบหน้าระบบการจัดการข้อมูลคะแนนเก็บ 51 รู ปที่ 3.24 แสดงการออกแบบหน้าระบบการจัดการข้อมูลการเข้าเรี ยน 52 รู ปที่ 3.24 แสดงการออกแบบหน้าระบบการจัดการข้อมูลสรุ ปเกรด 53 รู ปที่ 4.1 แสดงหน้าแรกก่อนล็อกอิน 59 รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าล็อกอินของระบบวิชาการ 60 รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าล็อกอินของระบบอาจารย์ 60 รู ปที่ 4.4 แสดงหน้าล็อกอินของระบบนักเรี ยน 61 รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าหลักของระบบงานวิชาการ 61 รู ปที่ 4.6 แสดงหน้าระบบจัดการข้อมูลนักเรี ยน 62 รู ปที่ 4.7 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลนักเรี ยน 62 รู ปที่ 4.8 แสดงหน้าจัดการข้อมูลบุคลากร 63 รู ปที่ 4.9 แสดงหน้าการเพิมข้อมูลบุคลากร ่ 63 รู ปที่ 4.10 แสดงหน้าการจัดการโครงสร้างหลังสู ตร 64 รู ปที่ 4.11 แสดงหน้าการเพิ่มโครงสร้างหลังสู ตร 64 รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลรายวิชา 65 รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าการจัดการที่ปรึ กษา 65 รู ปที่ 4.14 แสดงหน้าการเพิมข้อมูลที่ปรึ กษา ่ 66 รู ปที่ 4.15 แสดงหน้าการจัดการรายวิชา 66 รู ปที่ 4.16 แสดงหน้าการจัดการข้อมูลรายวิชา 67 รู ปที่ 4.17 แสดงหน้าการบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บ 67 รู ปที่ 4.18 แสดงหน้าการบันทึกคะแนนเก็บ 68 รู ปที่ 4.19 แสดงหน้าการแก้ไขข้อมูลคะแนนเก็บ 68 รู ปที่ 4.20 แสดงหน้าการคานวณเกรด 69 รู ปที่ 4.21 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลเกรด 69
 • 11. สารบัญตาราง ตารางที่ หน้ า ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการดาเนินงาน 4 ตารางที่ 3.1 แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน 15 ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน 16 ตารางที่ 3.2 แสดงตารางเก็บข้อมูลผูปกครอง ้ 17 ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลผูปกครอง ้ 18 ตารางที่ 3.3 แสดงตารางเก็บข้อมูลผูปกครอง ้ 18 ตารางที่ 3.4 แสดงตารางเก็บข้อมูลการศึกษาปั จจุบน ั 19 ตารางที่ 3.5 แสดงตารางเก็บข้อมูลระดับชั้น 20 ตารางที่ 3.6 แสดงตารางเก็บข้อมูลช่วงชั้น 20 ตารางที่ 3.7 แสดงตารางเก็บข้อมูลสถานะการศึกษา 21 ตารางที่ 3.8 แสดงตารางเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบ 21 ตารางที่ 3.8 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบ 22 ตารางที่ 3.9 แสดงตารางเก็บข้อมูลอาจารย์และบุคลากร 22 ตารางที่ 3.9 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลอาจารย์และบุคลากร 23 ตารางที่ 3.10 แสดงตารางเก็บข้อมูลการเข้าใช้ 24 ตารางที่ 3.11 แสดงตารางเก็บข้อมูลคะแนนเก็บ 25 ตารางที่ 3.12 แสดงตารางเก็บข้อมูลคะแนนเก็บ 26 ตารางที่ 3.12 แสดงตารางเก็บข้อมูลสรุ ปเกรด 27 ตารางที่ 3.13 แสดงตารางเก็บข้อมูลประกาศนียบัตรจบการศึกษา 28 ตารางที่ 3.14 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตร 29 ตารางที่ 3.15 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามปี 29 ตารางที่ 3.15 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามปี 30 ตารางที่ 3.16 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามภาคเรี ยน 30 ตารางที่ 3.16 แสดงตารางเก็บข้อมูลหลักสู ตรจาแนกตามภาคเรี ยน 31 ตารางที่ 4.1 โปรแกรมที่ใช้ในการทาโครงงาน 54 ตารางที่ 4.1 (ต่อ) โปรแกรมที่ใช้ในการทาโครงงาน 55 ตารางที่ 4.2 แสดงกระบวนการทางานของระบบการเข้าสู่ ระบบ 56 ตารางที่ 4.3 แสดงกระบวนการทางานของการเพิ่มประวัตินกเรี ยน ั 56 ตารางที่ 4.4 แสดงกระบวนการทางานการของเพิ่มข้อมูลบุคลากรและอาจารย์ 56
 • 12. สารบัญตาราง(ต่ อ) ตารางที่ หน้ า ตารางที่ 4.5 แสดงกระบวนการทางานของการเพิ่มหลักสู ตร 57 ตารางที่ 4.6 แสดงกระบวนการทางานของการจัดการรายวิชา 57 ตารางที่ 4.7 แสดงกระบวนการทางานของการจัดการข้อมูลการเข้าเรี ยน 57 ตารางที่ 4.8 แสดงกระบวนการทางานของการจัดการข้อมูลคะแนนเก็บ 57 ตารางที่ 4.9 แสดงกระบวนการทางานของการสรุ ปเกรดของนักเรี ยนในแต่ละวิชา 58 ตารางที่ 4.10 แสดงกระบวนการทางานของระเบียนวุฒิบตรการจบการศึกษา ั 58
 • 13. 1 บทที1 ่ บทนา 1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ ปั จจุบนระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันของบุคคลมากขึ้น ไม่วาจะ ั ่ เป็ นด้า น สาธารณสุ ข การเมื อง การบริ หารสั ง คม อุ ตสาหกรรม ไม่ เว้นแม้แต่ ก ารศึ ก ษา ระบบ สารสนเทศเป็ นระบบที่ให้ความสะดวกสบายในการรับรู ้ ขอมูลข่าวสารต่าง ๆ ทาให้ผคนได้ทนต่อ ้ ู้ ั เหตุการณ์ นอกจากระบบสารสนเทศจะให้ความสะดวกในเรื่ องราวดังกล่าวแล้ว ระบบสารสนเทศ ยังสามารถนามาประยุก ต์ใช้ในองค์กรไม่ ว่าจะเป็ น องค์ก รเอกชน หรื อภาครั ฐก็ตาม ทาให้การ ทางานสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ น มี ความน่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น เอื้ ออานวยต่อการสื บค้นข้อมูลให้รวดเร็ ว ยิงขึ้น อีกทั้งยังสามารถประมวลผลให้เกิดความถูกต้องและแม่นยามากขึ้น ซึ่ งการมีบทบาทสาคัญนี้ ่ อาจกล่ าวได้ว่า ระบบสารสนเทศ หรื อไอที น้ ันเปรี ยบเหมื อนเครื่ องจักรที่ สามารถรองรั บข้อมู ล ข่าวสารมาทาการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ ตองการได้รวดเร็ ว โดยอาศัยองค์ประกอบ ้ อื่นๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบติการ โปรแกรมชุ ดคาสั่งต่างๆ และที่สาคัญคือ ผูที่จะ ั ้ ตัด สิ น ใจหรื อ สั่ ง การให้ ท างานได้ถู ก ต้อ งตามเป้ าหมาย ซึ่ งได้แก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น ผูใ ช้้ ผูบริ หาร และผูชานาญการ หรื อนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ้ ้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงานวิชาการ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการบริ หารจัดการที่ ส าคัญที่ สุ ดของโรงเรี ย น การนาระบบสารสนเทศมาใช้จึง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ในด้า นการ บริ หารงานวิชาการเพราะจะทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการทางาน ทาให้ได้ขอมูลที่ถูกต้อง ้ และง่ายต่อการสื บค้น ข้อมูลที่ได้รับเป็ นระบบมากขึ้น มีความทันสมัยและเป็ นปั จจุบน นอกจากนี้ ั ั ยังเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือให้กบโรงเรี ยนอีกด้วย ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด สามารถใช้ งานได้จริ ง และไม่จาเป็ นต้องทางานในภายในหน่ วยงานแต่เพียงเท่านั้น บุคลากรยังสามารถใช้ ระบบนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ท ทาให้เกิดสะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น และมีประสิ ทธิ์ ภาพมากขึ้น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัดจึงเป็ นอีก หนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทางานของบุคลากรได้อย่างดีข้ ึนสื บต่อไป
 • 14. 2 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วในการบริ หารงานวิชาการมากขึ้น 1.2.2 เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ 1.2.3 เพื่ อแบ่ ง เบาภาระให้ ก ับ บุ ค ลากรของหน่ วยงานท าให้เ กิ ด การท างานได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิภาพ 1.2.4 เพื่อทาให้การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว 1.2.5 เพื่อให้ขอมูลสารสนเทศที่ใช้น้ นเป็ นปั จจุบนมากขึ้น และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ้ ั ั 1.3 ขอบเขตของโครงการ 1.3.1 ด้านฝ่ ายบริ การวิชาการ - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาประวัติของนักเรี ยนได้ - สามารถเพิม แก้ไข เกรดของนักเรี ยนได้ ตลอดจนการคานวนเกรดเฉลี่ยของ ่ นักเรี ยนแต่ละเทอมได้ และพิมพ์รายงานสรุ ปเกรดของนักเรี ยนแต่ละคนได้ - สามารถเพิ่มและพิมพ์ใบวุฒิบติจบการศึกษา (ใบ รบ.) ของนักเรี ยนได้ และ ั สามารถค้นหาใบวุฒิบติจบการศึกษา ในกรณี ที่ตองการตรวจสอบข้อมูล หรื อ ั ้ นักเรี ยนทาเรื่ องขอใบวุฒิบติการจบการศึกษาใบใหม่ได้ ั - สามารถเพิม ลบ และแก้ไขข้อมูลรายวิชาตามหลักสู ตรที่กระทรวงฯกาหนดได้ ่ และยังสามารถค้นหาข้อมูลหลักสู ตรของแต่ละปี การศึกษาได้ - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลของบุคลากร ของโรงเรี ยนได้ - สามารถเรี ยกดูขอมูลสถิติการเข้าเรี ยนของนักเรี ยนได้ ้ - สามารถกาหนดอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ - สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของนักเรี ยน ในกรณี ที่นกเรี ยน ลาออก จบ ั การศึกษา ย้ายโรงเรี ยน หรื อเหตุผลอื่น ๆ ตามที่โรงเรี ยนพิจารณาได้ - สามารถกาหนดสิ ทธ์การเข้าใช้งานของบุคลากรในส่ วนต่าง ๆ ของเว็บไซท์ได้ 1.3.2 ด้านอาจารย์ที่ปรึ กษา ่ - สามารถเรี ยกดูประวัติของนักเรี ยนที่อยูในความดูแลของอาจารย์ได้ - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลพฤติกรรมของนักเรี ยนได้ - สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลการมาเรี ยนของนักศึกษาได้
 • 15. 3 1.3.3 ด้านอาจารย์ประจาวิชา - สามารถเพิ่ ม ลบ แก้ไ ข และค้นหาข้อ มูล การมาเรี ย นของนัก เรี ย นในวิชาที่ อาจารย์สอนได้ - สามารถบันทึกข้อมูลคะแนนเก็บของนักเรี ยน และสามารถทาการตัดเกรดโดย อัตโนมัติได้ 1.3.4 ด้านนักเรี ยน - สามารเรี ยกดูเกรดปั จจุบนและย้อนหลังได้ และพิมพ์รายงานเกรดได้ ั - สามารถดูประวัติของตนได้ 1.4 ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ ี่ 1.4.1 การทางานของบุคลากรมีประสิ ทธิ์ ภาพมากขึ้น รวดเร็ วมากขึ้น มีความถูกต้องมาก ขึ้น 1.4.2 เอื้ออานวยต่อการสื บค้นข้อมูลให้รวดเร็ วมากขึ้นและเป็ นปั จจุบน ั ั 1.4.3 ช่วยเสริ มสร้างความน่าเชื่อถือให้กบโรงเรี ยนมากขึ้น 1.5 แผนการดาเนินงานของโครงการ ในแผนการดาเนิ นงานโครงการ ในการทาเว็บไซท์จ ะต้องมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใ น ระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรม และการ ทดสอบระบบของเว็บไซท์ รวมไปถึงการติดตั้งระบบและการทาเอกสารประกอบการใช้งาน โดย ได้มีการจักทาดังตาราง 1.1
 • 16. 4 ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. การศึกษาทฤษฏีและ เทคโนโลยีที่ใช้ 2. การรวบรวมข้อมูล 3. การวิเคาะห์ขอมูล ้ 4. การเขียนโปรแกรมและ ฐานข้อมูล 5. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 6. การทดสอบติดตั้งระบบ 7. ประเมินผลและจัดทาเอกสาร 1.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใช้ ่ 1.6.1 ส่ วนของอุปกรณ์ที่ใช้ทาโครงการ - คอมพิวเตอร์ - เครื่ องพิมพ์เอกสาร 1.6.2 ส่ วนของโปรแกรมที่ใช้ทาโครงการ - Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit - Microsoft Office 2010 - Adobe Dreamweaver CS5 - Adobe Photoshop CS5 - Apache - SQL Server 2008
 • 17. 5 บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีทเี่ กียวข้ อง ่ 2.1 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง 1. แบบจาลองเชิงวัตถุ (Objects Oriented) คือ ทฤษฏีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการ มองสิ่ งต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในระบบให้เป็ นวัตถุ ต่างๆ และวัตถุ ต่างๆ เหล่ านี้ จะถู กนามาประกอบกัน ขึ้นมาเป็ นระบบที่สมบูรณ์ โดยสิ่ งที่เรี ยกว่าวัตถุน้ นจะประกอบไปด้วย ส่ วนประกอบหรื อลักษณะที่ ั ่ สามารถบอกได้วาวัตถุน้ ีมีคุณลักษณะ (Attribute) และการกระทาที่วตถุน้ นสามารถทาได้ (Method) ั ั การทางานของระบบจะเกิดขึ้นจากการทางานร่ วมกันระหว่างวัตถุท้ งหมดที่เป็ นองค์ประกอบของ ั ระบบ ดังนั้นไม่ว่าระบบจะซับซ้อนหรื อมีจานวนฟั งก์ชนมากเพียงใด แนวคิดของวัตถุ จะช่ วยจัด ั่ กลุ่มของฟังก์ชนหรื อปั ญหาเหล่านั้น สามารถทาให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น วิธีการเชิ งวัตถุจะใช้ได้ผลดี ั ก็ต่อเมื่อระบบที่ มีความซับซ้อนได้รับการบารุ งรั กษา ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง และออกแบบอย่าง ต่อเนื่ อง มีการเขียน Diagram เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และอธิ บายสิ่ งที่ตองมีในระบบได้ โดยการนา ้ UML มาใช้อธิ บายวิธีคิดที่ เป็ น Object Oriented เพื่อให้มองภาพรวมและงานย่อยๆ ได้อย่างชัดเจน เมื่อนาแบบจาลองเชิงวัตถุมาใช้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างถูกต้องและ ชัดเจน 2. ภาษาพีเอชพี (PHP Language) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทโอเพนท์ซอร์ ท (Open Source Computer Language) สาหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เมื่อเครื่ องบริ การได้รับคาร้องจาก ผูใช้ก็จะส่ งให้กบ ตัวแปลภาษา ทาหน้าที่ประมวลผลและส่ งข้อมูลกลับไปยังเครื่ องของผูใช้ท่ีร้อง ้ ั ้ ขอ ในรู ป เอชที เอ็ม แอล ภาพ หรื อแฟ้ มดิ จิท อลอื่ นใด ลัก ษณะของภาษามี รากฐานค าสั่ง มาจาก ภาษาซี เป็ นภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผูใช้ได้ ้ ภาษาพีเอชพี (PHP Language) มีการทางานแบบเซอร์ ฟเวอร์ ไซต์สคริ ปต์ (Server-Side ั Script) จึงต้องมีเครื่ องบริ การ (Server) ที่ทาหน้าที่บริ การการแปลภาษา และส่ งผลให้กบเครื่ องผูใช้ ้ (Client) ที่ร้องขอด้วยการส่ งคาร้องเข้ามายังเครื่ องบริ การ คาว่า PHP ย่อมาจาก Personal Home Page แต่พฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ้น จึงเปลี่ยนเป็ น Professional Home Page ั ่
 • 18. 6 รู ปที่ 2.1 ขั้นตอนการทางานของ PHP โดยรู ปแบบการทางานคือ Server จะทาหน้าที่ในการเก็บไฟล์ท้ งหมดของเว็บเราไว้ และ ั เมื่อมีการร้องขอข้อมูลต่าง ๆ จาก Client มายัง Server ฝั่ง Server ก็จะทาการรับคาสั่งจากการ ร้องขอ (Request) จาก Client มา แล้วทาการส่ งข้อมูลกลับไปจะเรี ยกว่า Respond ไปยังเครื่ อง Client เพื่อ แสดงข้อมูล นี้คือรู ปแบบการทางานทัวไป ตามหลักการของเว็บไซต์ โดยทัว ๆ ไป แต่ถาเป็ น PHP ก็จะ ่ ่ ้ ทางานเหมือนเดิม มีการ Request และ Respond เหมือนเดิมแต่สคริ ปของ PHP เครื่ อง Client จะไม่มี ทางเห็นสคริ ปของ PHP เพราะสคริ ป PHP จะทางานในฝั่งของ Server ส่ วน Client จะได้รับข้อมูล เป็ น Html มาแทน เหตุผลที่สาคัญที่ทาให้เป็ นที่นิยมคือ 1. เป็ น โอเพนท์ซอร์ท ที่ไม่มีการเสี ยค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 2. สามาถติดตั้งบน Windows หรื อ Linux/Unix ก็ได้ 3. วิธีการเขียนง่ายและสามารถศึกษาได้ง่าย 4. ความสามารถพิเศษด้านติดต่อฐานข้อมูล Database 5. เป็ น Scripting language ที่สามารถแทรกเป็ น Script tag ตามจุดต่างๆภายใน html tag ได้ 2.2 เทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้ อง 1. Microsoft SQL Server 2008 (ซี ควลเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อ เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ ) คือระบบ จัดการฐานข้อมูลพัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่ งใช้ภาษา T-SQL ในการดึงเรี ยกข้อมูล Microsoft SQL ั ่ Server เป็ นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บขอมูลภายในองค์กรต่างๆ ซึ่ งนิ ยมใช้กนทัวไปมี 2 ชุดคือ SQL Server Personal และ SQL Server Enterprise ซึ่ ง แตกต่างกันตรงที่ รุ่ น SQL Server Personal ใช้ลงที่เครื่ อง Client ส่ วน SQL Server Enterprise ใช้ลงกับระบบปฏิบติการ ที่เป็ น Server เท่านั้น ั Microsoft SQL Server ทางานภายใต้การควบคุมของเซอร์ วิสต่าง ๆ โดยเฉพาะเซอร์ วิส หลัก คือ MSSSQL Server ดังนั้นการควบคุมและดูแลการทางานของเซอร์ วิสจึงมีความสาคัญต่อ
 • 19. 7 การใช้งาน SQL Server เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ ยงรวมถึ งการที่จะต้องดู แลเซอร์ วิสอื่น ๆ ให้ ั สามารถทางานเพื่อรองรับการใช้งานบางประเภทได้ดวย เช่ น การทางานแบบ Job หรื อ การแจ้ง ้ เตือน (Alert) จะต้องอาศัย SQL Server Agent เป็ นต้น การจัดการเซอร์ วิสในลักษณะต่าง ๆ เช่ น Start, Stop หรื อ Pause รวมทั้งการกาหนดรายละเอียดในการสตาร์ ทเซอร์ วสแบบอัตโนมัติเมื่อมีการ ิ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ จึ งเป็ นปั จจัยส าคัญในการใช้งาน รวมทั้งการแก้ปัญหาต่า ง ๆ ที่ อาจเกิ ด ขึ้นกับ SQL Server ได้เป็ นอย่างดี 2. Adobe Dreamweaver CS5 ถือได้ว่าเป็ นเครื่ องมือสาหรับสร้ างเว็บเพจ และ ดูแล เว็บไซต์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เป็ นที่นิยมใช้ของ Web Master อย่างกว้างขวาง ซึ่ งเป็ นโปรแกรม สาหรับเขียนภาษา HTML โดยเฉพาะ พร้อมทั้งสามารถแทรก Java Scripts และ ลูกเล่นต่างๆได้ มากมาย โดยที่ผใช้ไม่จาเป็ นต้องรู ้หลักภาษา HTML มากนัก ซึ่ งช่วยประหยัดเวลา และ ทางานได้ ู้ สะดวกยิงขึ้นความสามารถของ Dreamweaver ่ ในการเขียนเว็บเพจ จะมีลกษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text Editor ทัวไป คือ ั ่ ว่ามันจะเรี ยงชิ ดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรื อ นาไปวางตาแหน่ งที่ตองการได้ทนที่ ้ ั เหมือนโปรแกรมกราฟิ ก เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรู ปแบบตามที่เราต้องการ ก็ใช้ตาราง Table เข้ามาช่วยจัดตาแหน่ง ซึ่ งเมื่อมีการจัดวางรู ปแบบที่ซบซ้อนมากขึ้น การเขียนภาษา HTML ก็ ั ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่ นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามที่เราต้องการ ทั้งหมด วิธีการแก้ไขปั ญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรี ยนรู้หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่ งถือว่า เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมากสาหรับผูท่ีตองการประกอบอาชี พ Webmaster แบบจริ งจัง อาจจะไม่ตองถึงกับ ้ ้ ้ ท่องจา Tag ต่าง ๆ ได้ท้ งหมด แต่ขอให้รู้ เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะหลาย ๆ ครั้งที่เราจะเขียน ั เว็บใน Dreamweaver แล้วกลับได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามที่ตองการ ก็ตองมาแก้ไข Code HTML ้ ้ เอง และความสามารถของ Dreamweaver สรุ ปได้ดงนี้ ั 1. สนับสนุนการทางานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความ ว่า เว็บที่เราเขียนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะแสดงแบบเดียวกับเว็บเพจจริ งๆ ช่วยให้ เราเขียนเว็บเพจ ง่ายขึ้น ไม่ตองเขียน Code HTML เอง ้ ่ 2. มีเครื่ องมือในการช่วยสร้างเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุนสู ง 3. สนับสนุนภาษาสคริ ปต์ต่างๆทั้งฝั่งClientและServer เช่น Java, PHP 4. มีเครื่ องมือในการ Upload หน้าเว็บเพจไปที่เครื่ อง Server เพื่อทาการเผยแพร่ งานที่เรา สร้างในอินเทอร์ เน็ต โดยการส่ งผ่าน FTP หรื อ โดยการใช้โปรแกรม FTP ภายนอก ช่วย เช่น FileZilla
 • 20. 8 5. รองรับมัลติมีเดีย เช่น การใส่ เสี ยง, การแทรกไฟล์วิดีโอ, การใช้งานร่ วมกับโปรแกรม Flash Fireworks 3. Adobe Photoshop CS5 โปรแกรม Adobe Photoshop (อะโดบี โฟโตชอป) มักเรี ยก สั้นๆ ว่า Photoshop (โฟโตชอป) เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและ ตกแต่งรู ปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ซึ่ ง Photoshop Cs5 คือรุ่ นปั จจุบน ั ผลิตโดยบริ ษทอะโดบีซิสเต็มส์ ั Photoshop สามารถใช้ในการตกแต่งภาพเล็กน้อย เช่น ลบตาแดง, ลบรอยแตกของภาพ, ั ปรับแก้สี, เพิ่มสี และแสง ไปจนถึงการตกแต่งภาพแบบมืออาชีพ เช่น การใส่ เอฟเฟกต์ให้กบรู ป เช่น ทาภาพสี ซีเปี ย, การทาภาพโมเซค, การสร้างภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพต่อกัน นอกจากนี้ ยง ั ใช้ได้ในการตัดต่อภาพ และการซ้อนฉากหลังเข้ากับภาพ Photoshop สามารถทางานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Gray scale และสามารถ จัดการกับไฟล์รูปภาพที่สาคัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟล์ที่ ่ โฟโตชอปจัดเก็บในรู ปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเอง จะใช้นามสกุลของไฟล์วา PSD จะสามารถ จัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของไฟล์ที่เป็ นของโฟโตชอป เช่น เลเยอร์ , ชันแนล, โหมดสี รวมทั้งสไลส์ ได้ครบถ้วน 4. HTML5 (เอชทีเอ็มแอล 5) เป็ นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยูในระหว่างการ ่ พัฒนา โดยมีลกษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการ ั จัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสาหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่ สาคัญได้แก่ - การใช้งานวิดีโอ - การแสดงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ - การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์ - การแสดงกราฟิ กส์ - input types แบบใหม่ เช่น search, number, range, color, tel, url, email, date, month, week, time, datetime, datetime-local โดยคุ ณสมบัติเด่นหลายอย่างไม่จาเป็ นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ เพิ่ม เช่ น เกี ยรส์ แฟลช หรื อ ่ ซิ ลเวอร์ ไลต์ เหมือนที่ผานมาในการใช้งาน HTML4 HTML5 เป็ นภาษาที่ ถู กพัฒนาขึ้ นเพื่อเป็ นภาษามาร์ กอัปสาหรั บ WWW รุ่ นต่อไปของ HTML ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2004 โดยกลุ่ม WHATWG(The Web Hypertext Application Technology
 • 21. 9 Working Group) โดยเรี ยกชื่ อว่า Web applications 1.0 โดยดราฟต์แรกได้ปรากฏออกมาเมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 โดย HTML5 จะช่วยลดการใช้พวกปลักอินพิเศษอย่างพวก Adobe Flash, ๊ Microsoft Silverlight, Apache Pivot และ Sun JavaFX HTML5 นอกจากนี้ ยงมี video, audio และ ั อื่น ๆ ที่ทาให้เว็บไซต์ของเรามีความหมายที่เข้าใจง่ายสาหรับพวก search และยังทาให้หน้าเว็บไซต์ ่ ั ้ ั ต่าง ๆ มีมาตรฐานที่เหมือนกัน ไม่เหมือนรู ปแบบเก่าที่ข้ ึนอยูกบผูพฒนาเว็บไซต์จะสร้างขึ้น 5. Ajax ย่อมาจาก Asynchronous JavaScript and XML ซึ่ ง Ajax นั้นจะทาให้ web application มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพราะ Ajax นั้นจะส่ ง request ไปยัง server เพื่อให้ server ตอบ กลับข้อมูลที่เราต้องการซึ่ งจะทาให้เราแก้ปัญหาการโหลดข้อมูลช้าเพราะ Server Side Script ที่เรา ต้องการข้อมูลจาก server นั้นจะต้องโหลดใหม่หมดเช่น PHP,ASP เป็ นต้นแต่ Ajax จะทาให้เรา โหลดหน้าเพจฉะเพราะส่ วนที่ ตองการข้อมูลใหม่เท่านั้นทาให้ web หรื อ web application มี ้ ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและ Ajax ยังสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เป็ น xml ได้อีกด้วยซึ่ งในการเขียน Ajax นั้นจะเขียนโดยใช้ JavaScript ในการควบคุมการทางานทั้งหมด ซึ่ งถ้าหากผูที่อ่านบทความแล้วยัง ้ ไม่เห็นภาพขอยกตัวอย่างเช่น Google suggest จะเห็นตอนที่เราพิมพ์คาที่ตองการหาแล้วจะขึ้นคา ้ ใกล้เคียงขึ้นมากมายนั้นก็ เป็ นรู ปแบบ Ajax ที่จะค่อยส่ งข้อมูลตัวอักษรไปยัง server เพื่อขอคาที่ ใกล้เคียงกันซึ่ งถ้าใช้เพียงแต่ server side script คงลาบากเพราะต้องโหลดเพจใหม่ตลอด นี้ ก็คือ Ajax โดยรวมและประโยชน์ของ Ajax 6. JQuery คือ ไลบรารี ของโค๊ดจาวาสคริ ปต์ (JavaScript Library) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ การสร้างเว็บไซต์ JQuery ที่เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกในการสร้ างสี สันลูกเล่นต่าง ๆ ให้แก่ เว็บไซต์ โดยที่ผพฒนาไม่ตองเสี ยเวลาในการพัฒนาโค๊ดโปรแกรมให้ยงยากซับซ้อนเหมือนแต่ก่อน ู้ ั ้ ุ่ และช่ วยให้เราเรี ยกเขียนหรื อใช้งานจาวาสคริ ปต์ และ AJAX ให้ง่ายขึ้น หรื อจะเขียน JavaScript เพื่อดัก Event ต่าง ๆ ที่ตองการ เช่นการ Click, rollover, mouse ฯลฯ ้ ความสามารถของ jQuery - ใช้งาน DOM element โดยการเขียนไม่จาเป็ นต้องยึดติดกับ browser - จัดการกับ Event เพิ่ม Event ลงในหน้าเว็บตามแต่ใจต้องการ - การจัดการ CSS สามารถเพิม ลบ class ,id ของ CSS ่ - Effects and animations ลูกเล่นบนหน้าเว็บ - Ajax ช่วยให้เขียน Ajax ได้ง่ายขึ้นประหยัดเว็บเวลาในการเขียน Ajax และทาให้โค้ด สั้นลง
 • 22. 10 7. JSON สาหรับการทางานของ Ajax หรื อ JavaScript แล้ว ถ้าเราต้องการให้ให้การทางาน ั สามารถแบ่งชั้นการทางานระหว่างไคลเอนต์กบ เซิ ร์ฟเวอร์ ได้ชดเจน จนบนฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ จะมี ั เฉพาะลอจิ กที่ เกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ทางธุ รกิ จเท่านั้น และบนฝั่ งไคลเอนต์จะมี เฉาะลอจิ กเกี่ ยวกับ ขั้นตอนการทางานของยูสเซอร์ เท่านั้น การออกแบบในลักษณะนี้ จะคล้ายกับสถาปั ตยกรรมแบบ thick-client architecture แต่ จะไม่ มีข ้อเสี ย จากการที่ ต้องติ ดตั้ง และดู แลรั ก ษาซอฟต์แวร์ บ น ไคลเอนต์ ในแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาในลักษณะนี้ เซิ ร์ฟเวอร์ จะส่ งผลลัพธ์กลับมายังไคลเอนต์ ่ ่ เป็ นข้อมูลซึ่ งอาจเป็ นไปได้วาจะ เป็ นข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยเรามีอิสระในการเลือกใช้ รู ปแบบของข้อมูลที่ได้ตามใจชอบ ทว่าในปั จจุบนมี 2 ทางเลื อกที่โดดเด่น คือ JSON (JavaScript ั Object Notation) และ XML (extensible Markup Language) JSON เป็ นรู ปแบบข้อมูลซึ่ งออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างระบบ ข้อมูลในรู ปแบบ JSON นี้สามารถเขียนและอ่านได้ท้ งจากเทคโนโลยีบนฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ ท้ งหลายและ ั ั JavaScript บนบราวเซอร์ โดยการกางานของ การแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่สมบูรณ์ น้ นจะต้องแปลง ั ข้อมูลระหว่างรู ปแบบของ JSON และออบเจ็กต์ในโปรแกรมในทั้งสอง คือทั้งไปและกลับ ดังรู ป ข้างล่าง รู ปที่ 2.2 ขั้นตอนการทางานของ JSON
 • 23. 11 บทที่3 การออกแบบระบบ เว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่อการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด ได้มีการออกแบบระบบ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบทาให้ระบบพัฒนาอย่าง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยการออกแบบระบบของเว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่ อการบริ หารงาน วิชาการโรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด ได้ครอบคลุ มไปถึ งกระบวนการทางานของระบบ เพื่อ วิเคราะห์สิ่งที่นาเข้า และสิ่ งที่ส่งออก ในการออกแบบในครั้งนี้ จึงได้จดทา Data Flow Diagram ขึ้น ั โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดังนี้ 3.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 1 รู ปที่ 3.1 แสดงแผนภาพบริ บทของเว็บไซท์ระบบสารสนเทศสนเพื่อการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยน เทศบาล 1 วัดเทียนดัด
 • 24. 12 3.2 แผนภาพกระแสข้ อมูล 1.0 D1 D2 D3 D4 รู ปที่3.1 แสดงการบันทึกข้อมูลของนักเรี ยน D5 2.0 D6 / D7 รู ปที่3.2 แสดงการบันทึกข้อมูลของอาจารย์และบุคลากร D1 3.0 D8 D9 รู ปที่ 3.3 แสดงการเพิ่มเกรดของนักเรี ยนลงระบบ D1 D10 . . 3.0 . . D8 D9 รู ปที่ 3.4 แสดงการเพิ่มระเบียนใบวุฒิบตรการจบการศึกษา ั
 • 25. 13 4.0 D11 D12 รู ปที่ 3.5 แสดงการเพิมข้อมูลหลักสู ตร ่ 6.0 D13 รู ปที่ 3.7 แสดงการบันทึกสถิติการเข้าเรี ยน
 • 26. 14 3.3 แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่างเอนทิตี (Entities Relationship Diagram : ERD) 1 1 1 1 1 M . 1 1 1 1 1 1 1 M M M 1 1 1 M 1 1 1 1 M 1 M M 1 1 1 M M 1 1 1 1 1 1 M 1 11 M 1 1 M M รู ปที่ 3.8 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entities Relationship Diagram : ERD)
 • 27. 15 3.4 ตารางฐานข้ อมูล (Data Table) ชื่อตาราง ST_Studemts วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลนักเรี ยน แฟมทีเ่ กี่ยวข้ อง - ้ ตารางที่ 3.1 แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน ลาดับ คุณสมบัติ คาอธิบาย ขนาด ประเภท ค่า ตรวจสอบ ประเภทคีย ์ (Sequence (Attribute) (Description) (Width) (Type) เบื้องต้น ความถูกต้อง (Key Type) No.) (Default) (Validation Check) 1 StudentID รหัสนักเรี ยน 20 Varchar - Not Nulls PK 2 TitleName คานาหน้าชื่อ 20 varchar - Not Nulls - 3 StudentName ชื่อนักเรี ยน 80 varchar - Not Nulls - 4 StudentLastName นามสกุล 80 varchar - Not Nulls - 5 Gender เพศ 20 varchar - - - 6 Birthday วัน/เดือน/ปี - DateTime - Not Nulls - เกิด 7 Origin สัญชาติ 20 varchar - Not Nulls - 8 Nationality เชื้อชาติ 20 varchar - Not Nulls - 9 Religion ศาสนา 20 varchar - Not Nulls - 10 BloodGroup หมู่โลหิ ต 5 varchar - - - 11 IDCard เลขบัตร 20 varchar - Not Nulls - ประชาชน 12 AddrNo เลขที่อยู่ 10 varchar - Not Nulls - 13 Moo หมู่ 10 varchar - Not Nulls - 14 Building อาคาร 50 varcha - - - 15 Room ห้อง 5 varchar - - - 16 Soi ซอย 50 varchar - - - 17 Subdristict ตาบล/แขวง 50 varchar - Not Nulls - 18 District อาเภอ/เขต 50 varchar - Not Nulls - 19 Province จังหวัด 50 varchar - Not Nulls - 20 Postalcode รหัสไปรษณี ย ์ 10 varchar - Not Nulls -
 • 28. 16 ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลนักเรี ยน ลาดับ คุณสมบัติ คาอธิบาย ขนาด ประเภท ค่า ตรวจสอบ ประเภทคีย ์ (Sequence (Attribute) (Description) (Width) (Type) เบื้องต้น ความถูกต้อง (Key Type) No.) (Default) (Validation Check) 21 Telephone โทรศัพท์ 20 varchar - - - 22 MobilePhone เบอร์มือถือ 20 varchar - - - 23 NAddrno เลขที่อยู่ 10 varchar - Not Nulls - ปั จจุบน ั 24 NMoo หมู่ 10 varchar - - - 25 NBuilding อาคาร 10 varchar - - - 26 NRoom ห้อง 5 varchar - - - 27 NSoi ซอย 50 varchar - - - 28 NRoad ถนน 50 varchar - - - 29 NSubdristrict ตาบล/แขวง 50 varchar - Not Nulls - 30 NDistrict อาเภอ/เขต 50 varchar - Not Nulls - 31 NProvince จังหวัด 50 varchar - Not Nulls - 32 NPostalCode รหัสไปรษณี ย ์ 10 varchar - Not Nulls - 33 NTelephone โทรศัพท์ 20 varchar - - - 34 NMobile เบอร์มือถือ 20 varchar - - - 35 Email Email 80 varchar - - - 36 CreateUser ผูลงทะเบียน ้ 50 varchar - - - 37 CreateDate วันที่ - DateTime getdate() - - ลงทะเบียน 38 CreateIP หมายเลข IP 50 varchar - - - 39 UpdateUser ผูแก้ไข ้ 50 varchar - - - 40 UpdateDate แก้ไขวันที่ - varchar - - - 41 UpdateIP หมายเลข IP 50 varchar - - - 42 DeleteStatus สถานะการ 5 varchar ‘N’ - - ลบ