Agulla 79

A
L’       A       G

                  U       L        L

                  A	
                 Abril 2012 - Any XVII - Número 79
           El problema i la solució
El conflicte social que viu el país fruit de l’agressió a l’estat democràtic del benestar
i als drets de les persones, i que sembla que anirà in crescendo  en la mesura que
s’aprofundeixin les fórmules neoliberals per a sortir de la crisi, és la rebel·lió dels
ciutadans contra la renúncia com a única via de salvació. És una evidència que la
rebel·lió es va propagant en la mesura que les retallades van arribant a col·lectius
cada cop més amplis entre els quals cal comptar ara també el funcionariat, els
professionals liberals... i que es va difonent entre les capes socials mitjanes. És una
altra evidència que els discursos reaccionaris dels governs tant d’Espanya com de
Catalunya confonen deliberadament el problema amb la solució.     
Retallar la despesa pública, els serveis de protecció social, reduir els salaris i renunciar
a drets laborals ¿és la solució, com proclama el govern, els empresaris, institucions
financeres i la dreta en general? O més aviat és el problema, com denuncien els
ciutadans cada vegada més indignats i també cada cop més ofegats? Problema i
solució són dues cares d’una mateixa realitat.   
La renúncia que se’ns proposa per sortir de la crisi respon a la mateixa lògica que
la va crear. Si la cara del sistema és el malbaratament, l’encoratjament del consum i
l’endeutament, en la mateixa lògica, la reducció de prestacions, salaris i drets laborals
serà la creu. Però com diuen alguns, el problema no és la crisi sinó el capitalisme. La
crisi només és una oportunitat pel canvi. No ha de marcar un camí de tornada o de
recomposició com vol la dreta neoliberal sinó obrir un altre camí. En la nova senda
l’única renúncia ha de ser a l’excés. És doncs un camí d’anivellament i de repartiment,
on la retallada només s’ha de plantejar en l’àmbit dels beneficis i la fiscalitat, i no
en l’àmbit de les rendes del treball, la protecció social o els drets laborals.
Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@gmail.com Bloc: www.catalunyareligio.cat/blogs/la-puntada
L’Agulla             Sumari
                                Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari


   Butlletí de reflexió i diàleg
                                                     Veure, mirar
     Any XVII. Número 79
            abril 2012
                    03	 El comerç de la mort.T. Font
          Periodicitat:
        5 números l’any.    04	 La pèrdua del control democràtic. S. Clarós
   Subscripció anual: 10 €      05	 Eurovegas, ciutat sense llei. M. Solé
       Grup promotor:
      Joaquim M. Cervera                                  LA PALMERA I LA FONT
         Salva Clarós
          Kitty Guirao
    Maria-Josep Hernàndez
                    06	  Vaig a fer Sostre. M.A. Bogónez
          Tere Jorge     07	  Fòrum Alsina: un missatge clar davant la crisi. M.J. Hernàndez
        Josep Lligadas     08	  El planter de l’Església. Q. Cervera
         Josep Pascual
          Mercè Solé
                    09	  El Concili Vaticà II, com el vaig viure i què m’ha suposat. F.
                       Clua
          Coordinació:
          Josep Lligadas
                    10	 Monges del segle XXI a Calella M.J. Hernàndez
        Compaginació:
          Mercè Solé
           Dibuixos:
                                              RECEPTES PER ANAR CANVIANT
        Montserrat Cabo    11 Pastís de Sant Jordi. T. Jorge
           Capçalera:    11	 Desmitifiquem. S. Clarós
          Mercè Gallifa                                           a peu
          Imprimeix:
         Multitext, S.L.   12 Ara que el sol es pon tan tard. J. Pascual
      D.L.: B - 41803 - 97
            Adreça:     13		                                  Puntades
      Gran Via de les Corts
      Catalanes, 942, 5-1    16	                           Per airejar el cervell
        08018 Barcelona
      Correu electrònic:


                     Bona Pasqua!
    agulla.revista@gmail.com
    Telèfon: 93.308.37.37
        (Josep Pascual)
            Bloc:
   www.catalunyareligio.cat/
      blogs/la-puntada
  Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si
  no voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrò-
  nic.

                                   Butlleta de subscripció
  Amics,                  Nom i cognoms: ____________________________________________
  Us faig saber que desitjo fer
  el pagament de la subscripció      NIF: ____________________________________________________
  anual de l’AGULLA a través del      Adreça: _________________________________________________
  compte que us indico.
  Atentament,               Població: ______________________________________ CP: _____
              Firma
                       Telèfon: _________________________________________________
                       Correu electrònic: __________________________________________


2                       Entitat
                            -  Oficina
                                    - Control
                                          -     Compte o llibreta
Veure, mirar...
             Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar...
                   El comerç de la mort
                                                       Tica Font
        Les exportacions de material de        la despesa militar que a la despesa en
         defensa espanyol el 2010 han         salut i educació com Angola, Aràbia
         estat de 1.128,3 milions d’eu-        Saudita, Equador, Israel, Jordània, Pa-
         ros, un 16,2% inferior al 2009 i       kistan o Sri Lanka.
       ha situat Espanya en el 7è lloc del
                               A tot això, la llei de control d’exporta-
      ranquing mundial d’exportadors,
                               cions d’armes espanyola estableix que
      darrere d’Estats Units, Rússia, Ale-
                               no es vendran armes a països sanci-
     manya, França, Regne Unit i Xina. Si
                               onats, inestables, en conflicte armat,
    d’aquests sis països trèiem Alemanya,
                               que vulnerin els drets humans, que no
    tindrem els cinc estats membres del
                               condemnin el terrorisme, o que tinguin
    Consell Permanent de Seguretat de
                               un nivell de benestar delicat. A la llum
     Nacions Unides; tots ells amb dret de
                               del que diu la llei, cal preguntar-se com
      veto i exercint el control del 75% del
                               interpreta el govern les exportacions
       mercat mundial d’armes. La mis-
                               mencionades anteriorment.
        sió d’aquest Consell Permanent
        és vetllar per la pau en el món,        Per altra banda, cal tenir present que
        prevenir conflictes, organitzar        la pròpia llei de control d’exportacions
       missions de pau, decretar em-          d’armes estableix que les dades sobre
      bargaments i mediar en els conflic-        exportacions de material de defensa de
    tes existents. És a dir, que aquells que       doble ús, estan classificades conforme a
    tenen per responsabilitat vetllar per la       la llei de secrets oficials, és a dir, les ex-
    pau en el món tenen el control legal de        portacions d’armes tenen la classificació
    les exportacions d’armes i són els prin-       de secret d’estat i per tant no estan sot-
    cipals exportadors del món.              meses a control parlamentari. I per què
                               son secretes? En primer lloc, perquè
    Respecte dels clients de les armes es-
                               així ho expressa la llei i en segon lloc,
    panyoles, esmentar que aquests tenen
                               perquè els compradors d’armes així
    com a destí països que estan en conflic-
                               ho desitgen, de manera que els nostres
    te armat com Colòmbia o Israel, països
                               governants accedeixen a les demandes
    que es troben en situació inestable o de
                               dels compradors.
    tensió, com Filipines, Indonèsia o Sri
    Lanka, o bé països on existeixen serio-        Moltes de les exportacions d’armes em-
    ses preocupacions sobre el respecte als        pitjoraran la inestabilitat regional i els
    drets humans com Indonèsia, Kenya,          conflictes latents, així com allargaran
    Malàisia o Tailàndia, països històrica-        els conflictes ja existents. En definitiva,
    ment enfrontats com Índia i Pakistan,         exportar armes suposa exportar sofri-
    països amb repressions internes com          ment humà a diferents llocs del món,
    Turquia, Aràbia Saudita o el Marroc,         sustentant-lo amb el secretisme en la
    països com Angola on la situació inter-        presa de decisions i el negoci subjacent.
    na és molt delicada i fràgil, països dels                    Tica Font és directora de
    més pobres del món, com ara Burkina               l’Institut Català Internacional per la Pau
    Faso, Angola, Kenya i Mauritània, o pa-
    ïsos que a causa del seu elevat grau de                                       3
    militarització, destinen més recursos a
La pèrdua del control democràtic
                                                       Salvador Clarós

  Aquest article és continuació de “Crisi i recomposició industrial (I)”, publicat en el número anterior de L’Agulla.
  Faig un breu resum del que allà deia: La crisi financera, que ha provocat el col·lapse i la recessió econòmica, és la fase
  convulsa d’un canvi de model industrial i productiu amb unes noves bases energètiques i tecnològiques, i el relleu
  del paradigma del consum pel de la sostenibilitat.

  Mentre d’una banda creix la indignació per les ter-      troba fora del control de la gent. Vet aquí el crei-
  ribles conseqüències de la desfeta econòmica, que       xent moviment dels ciutadans “indignats” que han
  al nostre país s’agreuja notablement per l’elevat       perdut la confiança amb les institucions democrà-
  índex de desocupació i les retallades socials, el ca-     tiques.
  pital financer “fa l’agost” amb l’ajut de les agènci-
                                 Tot i acceptant que el col·lapse financer és inevita-
  es de qualificació perjudicant les economies més
                                 ble en els cicles del capitalisme, i forma part de la
  endeutades. Tot plegat està posant en entredit el
                                 solució per redirigir els mercats i impulsar de nou
  poder polític incapaç per ara de fer-se amb el con-
                                 el creixement, cal exigir als governants que posin
  trol de la situació. Els ajustos econòmics, les refor-
                                 sota el control democràtic les mesures de control
  mes laborals, els topalls d’endeutament públic...
                                 de la crisi. Els governs europeus s’han de decidir
  sembla que en el millor dels casos vénen dictades
                                 a aplicar la famosa taxa a les transaccions finance-
  des d’instàncies europees, si no directament des de
                                 res (taxa Tobin). A Catalunya cal posar en marxa
  lobbys financers internacionals.
                                 sense demora una decidida política industrial pels
  Però tornem a l’anàlisi del dinamisme intrínsec        propers anys, capaç d’impulsar sectors econòmics
  del cicle de crisis. La turbulència financera i les      emergents, dedicant tota mena de recursos, també
  dinàmiques especulatives, alimentades ara per les       econòmics, a impulsar activitats tractores de l’eco-
  nefastes agències de qualificació, s’expliquen pel      nomia com les energies renovables, l’automoció
  fet que el capital financer, això que ara anomenen      elèctrica, la química verda i la biomedicina, entre
  “els mercats”, campa desbocat i insensible a tot       altres, en lloc d’acollir projectes especulatius d’eco-
  sofriment a l’espera que la nova indústria, emer-       nomia no productiva com “Eurovegas” o sem-
  gida gràcies a les oportunitats que brinda el nou       blants. El govern espanyol s’ha de comprometre
  paradigma tecnològic, es vagi consolidant com un       amb una política fiscal més justa i distributiva amb
  valor segur, i per atraure de nou cap a ella els re-     pujada d’impostos progressiva per als més rics
  cursos financers. Quan les empreses recuperin el       sense comprometre les economies familiars més
  finançament en un clima de confiança i creixement       febles. També ha d’impulsar mitjançant llei l’eco-
  de les activitats industrials, l’economia i l’ocupació    nomia verda i, pel que fa l’aspecte laboral, ha de
  podran tornar a créixer per iniciar un etapa d’ex-      reduir les diferències salarials.
  pansió (consultar diversos estudiosos dels cicles
                                 Els ciutadans hem de canviar pautes de consum
  del capitalisme, especialment Carlota Pérez, 2002).
                                 cap a un estil de vida més auster, menys malbara-
  Sembla doncs que el col·lapse i la depressió és in-
                                 tador. Hem de reduir dràsticament l’endeutament
  evitable i necessari perquè es produeixi el reaco-
                                 privat. Cal que disminuïm els consums d’aigua,
  blament del capital financer a un capital productiu
                                 d’energia i de tot allò que necessita matèries pri-
  sota un nou model industrial que haurà de ser ne-
                                 meres, desmaterialitzar en definitiva tant com pu-
  cessàriament sostenible.
                                 guem la nostra vida. Hem de retirar els estalvis
  La percepció, però, dels ciutadans és una gran in-      dels fons de pensions especulatius i d’inversions
  operància dels governants per a tornar a dirigir els     que no siguin per a activitats empresarials sosteni-
  recursos financers cap a una activitat productiva       bles i per a serveis socialment útils. Hem de consu-
  que sigui econòmicament sostenible i també distri-      mir productes preferentment locals, de temporada
  butiva. Malgrat que sembli que són els “mercats”       i sempre que sigui possible fets amb mà d’obra del
  els que dicten les normes, això només és veritat       territori per no alimentar les intermediacions que
  quan els governants dimiteixen de les seves res-       no afegeixen valor sinó que encareixen els produc-
  ponsabilitats en benefici d’altres poders no demo-      tes, evitar emissions de CO2 en el transport, i soste-
  cràtics. La rapidesa amb què sortirem de la crisi de-     nir les economies locals. D’aquesta manera comen-
  pendrà de la capacitat (la pressió) social i política     çarem a recuperar el control democràtic del futur.
  per a restablir i canalitzar els canvis institucionals.
4  Sembla doncs que a la crisi econòmica s’hi ha d’afe-
  gir una crisi democràtica, ja que l’esdevenidor es
                                                Salvador Clarós és sindicalista
Eurovegas, ciutat sense llei
                                                   Mercè Solé
En el moment d’escriure aques-
tes ratlles no sé com acabarà
tot aquest tema d’Eurovegas,
                      Deixem de ser iguals da-
                         vant la llei. Les lleis
                          sempre s’han fet
                                       7.  L’economia s’externalitza.
                                          És a dir, durant molts anys
                                       un munt de llocs de treball esta-
però sigui quin sigui el seu             d’acord amb els     ran pendents d’una persona per
emplaçament, hi ha unes               poderosos, però     a la qual Catalunya no és més
quantes coses que ja s’han              ara queda més      que una inversió econòmica que
posat de manifest i que              clar que mai que     haurà de ser rendible. Si d’aquí a
per tant ja són realitat, d’al-                qui paga,   vint anys el senyor Adelson de-
tres es mantenen en l’amena-                 mana.     cideix que per als seus guanys

                                4.
ça. Però queda clar què ens                         caldrà que Catalunya no recap-
hi juguem tots plegats.                           ti res fiscalment o que li paguin,

1.
                                       qui estarà disposat a tancar el xi-
   Està clar que el                     Mentre
                                       ringuito?
   model   econò-                    es retalla
mic d’especulació fi-
nancera i immobiliària
que va portar a la crisi
                                una vega-
                               da i una al-
                              tra l’Estat del
                                       8.  El model “Benidorm” o
                                         “Orpesa” estètic, energètic,
                                       turístic, ciutadà, s’imposa. Com
continua sent vigent per                  Benestar en    si aquestes experiències no ha-
a PP i per a CiU. De tot                 matèries tan    guéssin aportat corrupció a gran
el desastre que patim,                 sensibles   com  escala i no haguessin malmès
no se n’ha après res:                 l’educació,   la  definitivament el medi natural.
l’especulació financera,               salut i els serveis  O com si no ens féssin més depe-
la construcció desvinculada a     socials, desapareix el concepte    nents energèticament de tercers.

                                       9.
la necessitat real d’habitatge, el   de redistribució de la riquesa
                                          L’activitat que es du a ter-
desequilibri territorial, la depen-  a través del sistema fiscal, que
                                          me és d’allò més edificant:
dència d’altri, la immediatesa     es reduiria sensiblement a Eu-
                                       joc i tot el que comporta entre-
del guany, la desregulació del     rovegas. El sistema polític i fis-
                                       teniment per a adults, és a dir,
capital, la progressiva desigualtat  cal deixa de protegir la gent. El
                                       prostitució i droga. Uns efectes
social, continuen sent un model    patrimoni col·lectiu que també
                                       col·laterals que es barregen habi-
vigent per a ells. L’Estat del Ben-  són els guanys socials i laborals
                                       tualment amb tota mena de mà-
estar no es pot mantenir, diuen,    aconseguits per la lluita de molta
                                       fies i que arriben amb la deman-
però el model econòmic que ha     gent senzillament desapareix.
                                       da expressa de desprotegir-ne

                    5.
fet fallida, sí.
                       La sobirania, que avui va    menors i ludòpates.

2.  El sistema democràtic sí que
   sembla a punt de fer fallida.
Com es pot prendre una decisió
                       de boca en boca, deu ser un
                    concepte purament de maqui-
                    llatge i referit a Espanya, per-
                                       10.   	 atalunya es privatit-
                                           C
                                           za: una extensa zona de
                                       800 hectàrees passa a ser un país
d’aquesta mena sense ni tan sols    què a la pràctica, la sobirania de
                                       dins d’un altre país.
informar ni consultar la població   Catalunya (cultural, legislativa,
afectada? Es tracta d’un projecte   econòmica...) es deixa sense in-   La crisi, doncs, no es vol comba-
que recau en la zona més pobla-    convenient en mans d’un capita-    tre amb una forma d’actuar que
da de Catalunya, amb un im-      lista estranger que subvenciona    ens faci més solidaris, menys de-
pacte ecològic brutal i amb una    l’extrema dreta dels Estats Units.  penents econòmicament d’altres,
                                       més protectors dels més vulne-
                    6.
activitat que molts considerem
                      Els espais naturals que tant
immoral, i que si es fa alterarà la                     rables, sinó tot al contrari: el nos-
                      costen de preservar i de con-
vida i els projectes de mig país!                      tre sistema social, jurídic, demo-
                    servar desapareixen absoluta-
                                       cràtic, s’esberla. El mercat arrasa.
3.  Els principis constitucionals
   desapareixen amb un siste-
ma judicial nou: la llei s’aplica
                    ment. Al Baix Llobregat fa molts
                    anys que intentem preservar
                    els aqüífers, la zona del delta...
                                       Les persones no compten, ni la
                                       seva història, ni la seva voluntat.
                                       Confio que el projecte no tiri en-
discriminadament en matèries      permanentment amenaçats per
                                       davant, ni a Barcelona ni enlloc.
laborals, d’estrangeria, fiscals, de  camps de golf, per macroprojec-
                                         Mercè Solé és veïna de Viladecans
                                                           5
protecció de menors... S’inclou    tes del Barça, per ampliacions de
desplaçaments de sòl públic.      l’aeroport...
La palmera i la font
                                La palmera i la font  La palmera i la font  La palmera i la font
                             Vaig a fer Sostre...
                                                  Maria Antònia Bogónez
  Baixo cap a la Barceloneta... És fosc. Ja es nota la
  humitat en l’ambient... Una s’adona que en aquests
  darrers anys el barri ha canviat molt. És un barri
  ple de contrastos... Uns iots immensos al Port Vell,
  uns homes tirats entre cartrons a la plaça de la Re-
  pla, al costat del mercat... Botigues per a gourmets
  i de disseny i pancartes en alguns balcons de veïns
  i veïnes compromesos... Un barri treballador i sen-
  zill, un barri prop del mar de gran atractiu turís-
  tic...
  I allà, una porta en el carrer Pescadors. La porta
  verda, que deia el Juan. Així definia casa seva,
  quan no era capaç d’explicar res més. I és que el
  Sostre també és això, una porta que s’obre per a
  sis homes i els proporciona primerament aixopluc,     Sobretot amb la feina de l’educador que ve cada
  recer, unes parets, escalfor...              matí, intentem que tinguin els papers al dia (com
  El Projecte Sostre va néixer fa vint anys, fruit de    no recordar-ne un que no existia per a cap regis-
  la preocupació d’uns joves cristians del barri que    tre civil de l’Estat i a qui van haver d’atribuir amb
  volien fer alguna cosa per aquelles persones que     l’ajut d’un forense una data de naixement i el van
  dormien al carrer, en cotxes, bancs, en els porxos    declarar barceloní: l’evidència de la seva invisibi-
  de la platja... Pensat per al Gonzalo, el Bartolo, el   litat!), que obtinguin alguna prestació si hi tenen
  Capitán... Acabaven de passar els Jocs Olímpics.     dret, que vagin fent-se seguiments mèdics, que
  Barcelona havia ofert la seva millor cara al món,     puguin anar a algun centre a fer una activitat si la
  però tenia (té) ombres, zones fosques, grises, so-    seva situació els ho permet... Però més enllà d’això
  vint invisibles.                     una eina quasi infal·lible: l’afecte! Entre voluntaris,
                               voluntàries i usuaris anem creant uns vincles invi-
  Sense pretensions, la porta s’obre cada nit de la     sibles i forts. Tenim nom, tots, ells i nosaltres. Esta-
  mà de dos voluntaris i voluntàries de nit. En som     blim relacions diferents amb cadascú: “aquesta és
  més de cinquanta: cal cobrir cada vespre de l’any,    una pelma, aquest m’enreda, aquest em costa, ja ha
  sí, tots, també els ponts, les vacances, els dies de   vingut el sargent”... Res d’anonimat. Reforçar les
  Nadal... L’única intenció és fer una mica millor el    seves potencialitats, posar alguns límits (no gaires,
  dia a dia de sis homes. És casa seva. A partir de     que diuen que el Sostre s’adscriu en els anomenats
  les 8 del vespre van arribant. Al voltant de la tau-   centres de baixa exigència), somriure, compartir...
  la anem xerrant, jugant al dòmino, veient la tele...
  com a qualsevol casa. El sopar el preparen per a     És així com al llarg de la seva història, el Sostre ha
  ells veïnes del barri: són les voluntàries de sopar.   aconseguit que una trentena de persones hagin po-
  Cada nit, els porten un plat calent, cuinat especi-    gut deixar els carrers. Uns han anat a pisos com-
  alment i adaptant-se a les necessitats dels usuaris.   partits, d’altres a residències, siguin d’avis, siguin
  És un servei encara més discret... senzill i preciós.   de crònics (i és que el carrer i l’alcohol són durís-
  Després de sopar i de donar-los la medicació, més     sims i deixen petjada), alguns han mort acompa-
  tele, més conversa, que s’allarga un pèl si és cap de   nyats, un fins i tot va ser acollit per la seva família...
  setmana.                         D’altres, però, han decidit tornar al carrer... És la
                               seva decisió, fruit de la seva llibertat: potser té poc
  Un objectiu: oferir-los l’oportunitat de trobar un    més que això: la seva pròpia vida.
  lloc, un espai per treure’s la cuirassa amb la qual
  han de viure al carrer. Allà tot els fa vulnerables: la  A més dels voluntaris de nits i de sopars, altres
  soledat, la beguda, la climatologia, la violència ama-  porten la comptabilitat, gestionen els papers, fan
  gada, les mirades acusadores, la fam... El Sostre els   un full de comunicació, cusen la roba que s’ha fet

6  permet anar creant hàbits que els permetin passar a
  un recurs més estable, definitiu, més digne...
                               malbé, col·laboren en el manteniment de la casa...
                               Som molts... Hem de ser molts per garantir que
cada nit s’obre la porta verda, s’acullen els sis ve-  en el mes d’agost amb una mesura lamentable, in-
ïns, somriem, posem límits...              justa, feta per a la galeria; intueixo la presència del
                             Jesús de l’Evangeli entre els cartrons, fent cua per
Aquesta descripció, però, és incompleta... No, no
                             entrar en un menjador; endevino possibles nous
és una relació unidireccional... En llenguatge de
                             veïns del Sostre en la gent que espera que el super-
consultoria dirien ara que és una relació win-win:
                             mercat del costat de casa tanqui per recollir el men-
tots guanyem... Cada persona que ha passat pel
                             jar que s’ha fet malbé... Però sobretot, m’ha canviat
Sostre ho verbalitzaria d’una manera pròpia, però
                             la mirada envers jo mateixa. Profund agraïment
jo sí que puc exemplificar-ho amb les meves pa-
                             per saber que el que visc és un regal; reconeixe-
raules. A mi, el Sostre, m’ha canviat. Va ser el meu
                             ment de la fragilitat de la situació que pot fer que
primer lloc de compromís amb l’anomenat Quart
                             un dia jo, perduda la feina, trencats vincles fami-
Món. Un cop implicada, vaig gosar anar a captar
                             liars i d’amistat, caigui en una situació semblant...
la realitat dels països del Sud... I una certesa: aquí
                             “És quan em sé feble que em sé fort”, versionant
o allà, els txadians que pateixen o els sense sostre
                             a sant Pau... I d’aquesta feblesa i fortalesa alhora
de les nostres ciutats del Nord són fruit de la ma-
                             neix la indignació davant de la injustícia de tantes
teixa injustícia. La mateixa! Exactament igual! Jo
                             vides trencades per causes alienes a elles... Neix
vaig sentir la crida a implicar-me aquí... i em va
                             l’esperança en petits projectes nascuts d’esforços,
canviar la mirada: descobreixo cada cop més “els
                             generositat, desig de compromís, moltes mans! És
amagats”, “els invisibles”; llegeixo els diaris i poso
                             llavor de futur!!!!
rostres als perceptors de les PIRMI que van patir
                                   Maria Antònia Bogónez és voluntària de Sostre
              Fòrum Alsina:
     Un missatge clar davant la crisi
                                             Maria-Josep Hernàndez


Amb un missatge contundent                          crisi, amb centenars de persones
i serè alhora, on s’intueix un                        voluntàries, mentre veuen que
profund debat de fons i amb un                        “una bona part de la jerarquia
esforç explicatiu acurat, ens arri-                     eclesiàstica segueix amb cerimò-
ba un nou document del Fòrum                         nies ostentoses i anacròniques,
Joan Alsina: “No podem callar.                        utilitzant objectes rics i valuosos
La injustícia i la pobresa van crei-                     propis de museus, que contras-
xent”. Amb una crida al conjunt                       ten amb la senzillesa i auten-
de la societat i a la pròpia Esglé-                     ticitat de l’Evangeli de Jesús”.
sia a reaccionar, els capellans del                     També denuncien que gairebé
Fòrum denuncien com la crisi                         no senten la veu crítica de la je-
econòmica s’aguditza: desnona-                        rarquia eclesiàstica “tan insistent
ments, manca de feina, cues a                        en altres temes” –aquí llegim
Càrites i Bancs d’Aliments per                        entre línies, en temes de mora-
subsistir, més persones buscant    tirànic, cec i immoral”. Recla-    litat-sexualitat, etc... A les vuit
menjar als contenidors o dor-     men als governs que posin fre a    conclusions del document fan
mint al carrer.... Assenyalen les   l’especulació econòmica en favor   una crida a la responsabilitat i al
causes i el context de la crisi, de-  del treball i l’habitatge digne, i  compromís de tots, conviden a
nunciant que ja no manen els go-    que acabin amb “les retallades    prioritzar a les comunitats l’ajut
verns escollits democràticament    de prestacions socials, sanitàries  als més empobrits i reclamen al
sinó “la dictadura dels mercats    i educatives”.            conjunt de l’Església replante-
especulatius”, amb un sistema     El Fòrum també mira cap a l’Es-    jar-se l’ús dels béns eclesiàstics,
“pervers i lladre” que “els go-    glésia, i tampoc calla. Valoren    habitatges i locals, així com de-
verns mantenen com a legal,
quan de fet és totalment injust,
                    que entitats d’Església com Càri-
                    tas fan costat a les víctimes de la
                                       dicar part del patrimoni d’objec-
                                       tes ostentosos de culte a pal·liar   7
la situació de moltes famílies.    sia, no puc evitar recordar els    pena de llegir detingudament,
  També demanem més claredat       capellans i religiosos assassinats   sense deixar-se’n ni una coma.
  en tots els àmbits de l’economia    a Llatinoamèrica per denunciar     El podeu trobar a la pàgina web
  eclesiàstica.             amb claredat les injustícies, la    www.forumjoanalsina.org.
                      complicitat dels governs i la man-    Maria-Josep Hernàndez és periodista
  Mentre penso en com agraeixo
                      ca de prou compromís de l’Esglé-
  sentir aquesta veu dins l’Esglé-
                      sia-institució. El document val la
                      El planter de l’Església
                                                     Quim Cervera


  El passat diumenge 4 de març, a la                      sió per una banda pot arraconar
  televisió catalana, en el programa                      el fet religiós-eclesial en el que és
  “30 minuts”, van parlar del planter                      quasi esotèric i pre-modern i per
  de l’Església aquí a Catalunya, mos-                     tant criticar-lo, i per altra banda,
  trant diferents tipus de capellans i                     malgrat presenti altres interlo-
  alguns seminaris.                               cutors que no responen a aquest
                                         model, en el fons, propaga l’ofer-
  Fou un programa de qualitat, ben
                                         ta integrista i conservadora. Sense
  preparat i documentat. No va caure
                                         voler “mullar-se” (potser s’hauri-
  en la típica confrontació dual a què
                                         en d’implicar més en un posicio-
  ens tenen acostumats els programes
                                         nament concret) poden afavorir
  de televisió. Suposo que per atrau-
                                         la crítica visceral, poc racional, i
  re l’audiència presenten un tema
                                         gens reflexiva sobre la complexi-
  polaritzant dues posicions arquetí-
                                         tat del fet.
  piques, que de fet no existeixen tan
  pures en la realitat, que sempre és                      Curiosament el qüestionament
  més ambigua. Llavors fàcilment ca-                      del model de capellà, home i cè-
  uen en el simplisme i en la falsifica-                    libe surt solament per part d’una
  ció dels fets. D’aquesta forma, com                      persona. El fet que es digui, per
  en els sermons catòlics tradicionals,                     part d’un dels entrevistats que
  donen seguretat i marquen el pensament del poble,     les “esquerres” eclesials no donen capellans i sí les
  que el deixen ignorant, oblidant la complexitat de     dretes, amaga la pregunta sobre les causes d’aquest
  els coses.                         fet. Possiblement les “esquerres” no en donen per-
                                què no estan d’acord amb un model jerarquitzat i
  De totes maneres, en el programa que comentem,
                                concentrat en una persona responsable de la comu-
  hi podem trobar alguna tendència més suau i rela-
                                nitat cristiana, sinó que estan per un altre model,
  tiva en aquest sentit, ja que presenta els capellans
                                que consisteix en la responsabilitat compartida, en
  joves decantats vers el conservadorisme, menys un,
                                el treball en equip, en la distribució de serveis en
  i els més grans, vers una visió més oberta. I aquesta
                                les comunitats, segons els qualitats de cada perso-
  presentació es presenta com a tesi. No hi ha cap
                                na, i per tant en “animadors” de comunitats que
  capellà de l’edat entre els 50 i els 65. Un descuit? És
                                tant puguin ser homes com dones, casats com sol-
  fet expressament?
                                ters, perquè el que es contempla són els seves capa-
  Fa la impressió que la “sotana” (fins i tot combina-    citats, disponibilitats i recursos, al servei de tota la
  da amb el fer de “paleta”), els “reclinatoris”, “els    comunitat, i no el seu sexe o el seu estat.
  mantells de punta”, ressorgeixen de nou, com ob-                  Quim Cervera és sociòleg i capellà
  jectes antics i exòtics, i sembla que vulguin captar
  l’atenció i l’atracció dels espectadors. Així la televi-


8
El Concili vaticà ii, com el vaig
        viure i què m’ha suposat
                                                   Francesc Clua


El Concili Vaticà II, del qual el proper 11 d’octu-   noves visions cristològiques i eclesiològiques; o el
bre celebrarem els cinquanta anys del seu inici, el   diàleg de l’Església amb el món. Tot i l’intent de
vaig viure en un moment d’una gran esperan-       retorn d’alguns moviments cap a abans del Conci-
ça, sobretot entre els joves i els no tan joves      li, per una banda, i de tants desanganyats perquè
(jo tenia 28 anys). A Terrassa vam publicar        no s’han portat a terme moltes de les novetats
un butlletí informatiu, ciclostil·lat, del          d’aquell fet tan important, l’Església ja no és la
qual vam arribar a tenir més de 100               mateixa. El que passa, a parer meu, és que
subscriptors informant-los pun-                  el Concili es podia veure com un fet di-
tualment de les novetats que                     nàmic, un punt de partida d’una nova
el Concili anava aportant.                       època, o un punt d’arribada, fins
I no només això, sinó que                         aquí podíem arribar. Alguns di-
els diversos moviments                           uen, amb     bastanta barroeria
juvenils vam establir una                          teolò-        gica, que el
germanor que es va mani-                                     Concili va ser
festar en una ruta a peu a                                    un error; de
Montserrat per pregar pel                                    qui?; de l’Es-
Concili o trobar-nos, set-                            perit     Sant? Ignoren
manalment, a la missa ma-                         aquell primer Concili de Jerusalem
tinal de les monges que                         en què els apòstols van respondre
aleshores en dè-                             “l’Esperit Sant i nosaltres hem deci-
iem de                                  dit...” (Fets dels Apòstols 15,28). Po-
“clau-                                  sar en entredit l’Esperit Sant és greu.
sura”,         u n a
                                    Però han quedat molts aspectes
espè-        cie de refugi
                                    que, amb una visió dinàmica de
espiri-      tual, entre altres iniciatives. Era
un temps     que, almenys a Terrassa, estàvem    la doctrina conciliar, calia desenvolupar: la cor-
units els escoltes, els de la JOC, de la JIC, en una   responsabilitat episcopal, per exemple. L’Esglé-
plataforma que en dèiem Joventut Catòlica de Ter-    sia, sobretot amb Joan Pau II, ha reforçat el seu
rassa.                          caràcter monàrquic i mundial del papat. Benet
                             XVI, en canvi, no ha volgut aparèixer tant com el
A la que es va aprovar la Constitució sobre Li-     cap d’una Església global i ha continuat i afavo-
túrgia en els campaments escoltes les misses, ja
                             rit un treball sinodal: la seva participació activa
en català, es feien de cara al poble, amb una nova
                             en el recent Sínode sobre la Paraula de Déu en la
estructura que no s’assemblava en res en aquelles
                             vida i la missió de l’Església és un motiu d’espe-
misses diàries de la parròquia en què la comunió
es rebia a part de la missa pròpiament dita, entre
                             rança en aquest sentit.
molts altres canvis. Podríem dir que hi havia fam    Potser ha arribat l’hora d’un Vaticà III en què es
de canvis, ens semblava que tot era nou, que tot     reafirmin i es desenvolupin les grans intuicions
era possible. El lideratge de Joan XXIII primer i de   del Vaticà II, per una banda, i doni resposta als
Pau VI després amb la tasca difícil de fer aterrar a   nous reptes que al cap de cinquanta anys han
la realitat tantes esperances.              aparegut: en el camp de la moral, per exemple,
Ara, al cap de cinquanta anys, el Concili m’ha su-    i, sobretot, el paper de la dona en l’Església, que
posat una doble realitat; és innegable que moltes    és un tema que clama al cel del segle XXI, per
coses han canviat en l’Església i que dificilment es   una altra.
podran tirar endarrere; l’ecumenisme, per exem-
ple, molts canvis en la litúrgia, però sobretot les
                              Francesc Clua és coordinador del Secretariat de Formació i
                                          Estudi de l’Arxiprestat de Terrassa
                                                             9
Monges del segle XXI a Calella
                                               Maria-Josep Hernàndez   Moltes vegades, i ara més en                         de promoció personal, social i la-
   temps de crisi, els cristians i el                      boral, per fomentar la confiança i
   conjunt de la societat reclamem                       l’autoestima, les habilitats socials,
   a l’Església que destini més pro-                      la immersió cultural i els apre-
   pietats a finalitats socials. Adap-                     nentatges prelaborals, amb un
   tant-se als nous temps, les Filles                      espai específic per a dones amb
   de Sant Josep de Calella (El Ma-                       fills petits.
   resme) han fet un salt a la solida-
                                         D’ençà que vaig conèixer el pro-
   ritat del segle XXI reformant un
                                         jecte que naixia, fins avui que ja és
   antic convent per transformar-lo
                                         gairebé una realitat, ha passat poc
   en casa d’acollida per a dones,
                                         més d’un any. Em vaig oferir des
   i alhora en seu d’un centre de
                      estat costoses, i per finançar-les  del primer moment a ajudar-les
   Promoció i d’un Taller Microem-
                      en part, han habilitat locals co-   des del meu àmbit professional,
   presa Social, que porta per nom
                      mercials de lloguer als baixos de   el de la comunicació, i us haig de
   NovaLlavor. “Com a institució, la
                      l’edifici. “Ho hem d’explicar bé   dir que també està sent tota una
   nostra mirada d’estimació va per
                      –diu la germana– perquè hi ha     experiència i un aprenentatge.
   a les dones, amb l’esperit obert
                      gent que diu que les monges són    Estem poc acostumats els respon-
   cap a les seves situacions”, expli-
                      úniques per fer diners. Quedi clar  sables de comunicació en qualse-
   ca la germana Agustina, una de
                      que no són per a nosaltres!” . Em   vol àmbit, a treballar amb un au-
   les responsables d’aquest triple
                      recorda que tenen projectes simi-   tèntic equip amb majúscules, que
   projecte, creat per unes monges
                      lars a Amèrica Llatina, a Madrid,   ho debat tot, ho consensua tot i
   que es defineixen com a obreres:
                      i ara serà a Catalunya, on detec-   escolta molt, analitzant en pro-
   “Per mi, ser monja obrera és ser
                      ten aquesta mancança, i concre-    funditat (i pregant en comunitat)
   com la gent que es guanya el pa,
                      tament a Calella, on va néixer la   abans de prendre cap decisió. Us
   però religiosa. És a dir, en el dia
                      congregació.             confessaré que si una acció comu-
   a dia del treball hi ha un tarannà,
                                         nicativa que veig necessària no la
   un esperit, una estimació...“, diu   D’aquest triple projecte per a la
                                         puc emprendre perquè no la te-
   amb fermesa i tendresa alhora.     dona, el que ja està en marxa des
                                         nen del tot consensuada, em dic:
                      de fa mig any és la Microempre-
   Han acabat les obres i visito amb                      paciència, perquè saben com i a
                      sa Social NovaLlavor, que ofe-
   ella la casa d’acollida, feta refor-                     quin ritme volen avançar, i amb
                      reix condicions de treball dignes
   mant íntegrament l’edifici histò-                      absolut respecte, miro de caminar
                      i amb contracte, en uns àmbits
   ric del C/Església, 173, mentre les                     al seu pas. I a la meva pregunta
                      on es treballa, sense de vegades
   germanes s’han traslladat a un                        de com gosen engegar un projec-
                      poder evitar-ho, a través de l’eco-
   petit edifici interior. Les instal·                     te d’aquesta magnitud en temps
                      nomia submergida. Ja han acon-
   lacions de la residència són noves,                     de crisi, la germana em mira als
                      seguit els primers contractes amb
   càlides i lluminoses; consten de                       ulls fixament, i em somriu dient:
                      particulars, empreses, i també
   diverses habitacions per a dones                       “Potser només ho poden fer unes
                      alguna parròquia, que han optat
   amb fills o sense fills, totes amb                      persones que estiguin una mica
                      perquè la treballadora, encara
   bany. També disposen d’espais                        tocades, però entén-me, tocades
                      que sigui per hores o uns dies
   comuns de lleure, menjador, au-                       per Algú que fa molt de temps
                      al mes, tingui contracte laboral.
   les de formació i sales de treball.                     ho va donar tot perquè la persona
                      Es tracta de capgirar el sistema:
   La germana Agustina parla de la                       fos persona, pensant en els més
                      NovaLlavor contracta legalment
   casa com un lloc on “elles tindran                      desvalguts. Hem dit que ho cre-
                      la dona i aquesta treballa a les
   unes persones que no només les                        iem i ho farem, en benefici per la
                      diferents llars o empreses que,
   acolliran, sinó que les estimaran,                      dona “. Són tot un Signe aquestes
                      per hores, dies o mensualment,
   les ajudaran a promocionar-se, a                       dones, religioses i emprenedores,
                      contracten el servei a la microem-
   tirar endavant, vivint el moment                       sembrant llavors per a dones.
                      presa. Els serveis són en l’àmbit
   que els toqui, amb un sentit nou
                      de la neteja i l’atenció a persones  Més informació:
   per ajudar-les a sortir endavant
10  com a dones”. Les reformes han
                      grans. També cal destacar la ter-
                      cera branca del projecte, el centre
                                         novallavor@gmail.com
                                          Maria-Josep Hernàndez és periodista
RECEPTES per anar canviant                               Receptes per amar canviant Receptes per anar canviant
 Pastís de Sant Jordi                               Desmitifiquem
                           Tere Jorge                             Salva Clarós
Sant Jordi és per excel·lència el patró dels enamorats a Ca-    Es parla de l’emprenedoria com si fos la panacea
talunya (sembla que Sant Valentí fa la “vista grossa” i li     per superar la crisi i per a la creació de llocs de tre-
cedeix aquest protagonisme al seu “col·lega”) gràcies a la     ball. Si bé Catalunya és un país dinàmic en la cre-
gran gesta del Sant de salvar la princesa d’aquell monstre     ació d’empreses, en el darrer any se n’han creat de
ferotge i això que, malgrat que el rei li va oferir la seva filla
                                  l’ordre de 70.000, se n’han destruït  en canvi una xi-
en matrimoni, el cavaller va rebutjar l’oferta al·legant que
                                  fra una mica superior. La taxa neta de creació d’em-
el seu destí era un altre. Per Sant Jordi, el noi li regala una
                                  preses, que és la diferència entre les que es creen i
rosa a la seva “princesa” i aquesta li regala un llibre.
                                  les que es destrueixen, es manté negativa a Catalu-
La presència del llibre és deguda al fet que la diada coinci-    nya des del primer trimestre de 2008, més o menys
deix amb el Dia Internacional del Llibre, que des de 1930      quan va començar la crisi. Això indica que és veritat
commemora la mort de Miguel de Cervantes i de Shakes-        que hi ha molts emprenedors però que les altes em-
peare i aquesta tradició s’estén a la resta de la península. A   presarials són, en un percentatge molt important,
més a Catalunya la diada té un caire reivindicatiu de la cul-    d’empreses petites o molt petites, entre les quals es
tura catalana i molts balcons s’engalanen amb la senyera.      compten els autònoms. Com més petita és l’empre-
Avui us regalo una recepta fácil, molt fresca i commemora-     sa, més gran és la rotació, és a dir, que és més ines-
tiva d’aquesta diada si ens entretenim una mica en la part     table. També ens diu l’estadística que és la indústria
decorativa final. Per cert, aquesta “princesa” que escriu fa    el sector econòmic que té el percentatge de rotació
anys que s’estima més un bon llibre (amb tot el carinyo del     d’empreses més moderat, és a dir, se’n creen i se’n
món).                                destrueixen menys. Cal que resituem doncs aquest
                                  discurs quasi obsessiu de l’emprenedoria, que so-
Ingredients: Dotze llesques de pa de motlle sense
                                  vint va lligat a l’exaltació mítica, per poc raonada,
crosta; maionesa, si la fem nosaltres millor (també
                                  del talent, el coneixement, la innovació, etc.
es pot fer servir de pot); un pot de salsa rosa (si la
fem nosaltres només cal afegir tomàquet concentrat         La nostra economia pateix un dèficit estructural
a una part de la maionesa); pernil salat talladet molt       de grans empreses, sobretot  industrials, que és on
fi; enciams variats; olives farcides d’anxova; gambes        es creen els llocs de treball més estables i de qua-
petites pelades; tres ous durs; pebrot de llauna o         litat. Som un país de petites i mitjanes empreses.
escalivat a tiretes; salmó fumat.                  Més del 90% de les nostres empreses són mitjanes,
Elaboració: En una plata de vidre, posarem una           petites i molt petites, és a dir, microempreses, que
primera capa de pa de motlle (tres llesques).            és una altra forma d’anomenar els treballadors au-
Seguidament, posarem una capa de salsa rosa,            tònoms. Aquesta atomització és una de les causes
variats d’enciam talladets petits i gambes.             estructurals d’inestabilitat i de manca d’interna-
Una segona capa de pa de motlle. Després, maione-          cionalització de l’economia catalana, així com de
sa, pernil salat tallat petitó, i olives tallades pel mig.     l’escassa capacitat per innovar i per captar capital.
Posem una tercera capa de pa de motlle. Una capa          Ja és meritori que amb tanta microempresa i amb
de maionesa, ou dur ratllat, pebrot de llauna tallat        tan  poca indústria Catalunya estigui exportant.
petitó, i salmó fumat. Acabarem amb una capa de           Mentre no paren els discursos que situen la fi-
pa de motlle.                            gura de l’emprenedor i sobretot el talent com el
Ho deixarem unes hores a la nevera, perquè es bar-         nou factor estratègic de producció que reflotarà
regin els gustos. Ho desemmotllarem, i ho posarem          l’economia, aquesta crisi financera demostra tos-
en una safata de servir. Hi posarem per sobre maio-         sudament que el que està enfonsant les empreses
nesa, tapant tot el motlle (com si féssim la cobertura       i l’economia és la falta de capital. Que la recupera-
d’un pastís), i enciam a trossets pel voltant. Ho deco-       ció econòmica s’està donant als països més forta-
rarem amb pebrot, ou dur (la part del rovell ratllat),       ment industrialitzats com Alemanya. Que per fer
formant les 4 barres (tires de pebrot intercalades amb       créixer l’ocupació no calen reformes laborals sinó
tires fetes amb el rovell ratllat) i podem fer una rosa       reformes industrials i empresarials profundes. El
de Sant Jordi amb una llesca de salmó fumat tallada a
tires i enrotllada sobre si mateixa formant la flor.
                                  que cal que ens replantegem a fons és el nostre tei-
                                  xit empresarial. 
                                                                        11
A PEU
           A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu
             Ara que el sol es pon tan tard
                                                               Josep Pascual

   Ara que el sol es pon tan tard us proposo d’anar a
   fer un berenar sopar en un espai amb una gran pa-
   noràmica, l’ermita de Sant Jaume de la Mata (929,6
   m). Es tracta d’una passejada curta amb un desni-
   vell suau, amb la proposta, a més, per a qui s’animi
   a deixar el camí més fressat, d’anar a veure la boca
   de l’avenc que porta el nom de l’ermita.
   Deixem el cotxe a l’aparcament del coll d’Estena-
   lles (870 m), molt ben senyalitzat, pel km 15 de la
   carretera de Terrassa a Mura. Hi ha un punt d’in-
   formació del parc natural de Sant Llorenç del Munt
   i de l’Obac i esplanades per córrer i jugar la canalla.
   Davant mateix del punt d’informació, a l’altra ban-
   da de la carretera, surt la pista que puja a la Mata,        L’ermita de Sant Jaume amb el Montcau al fons
   masia vella, gran i solitària, en una cort en la qual
   actualment la Diputació de Barcelona hi té les ofi-
   cines del parc. Aquesta pista la prendrem per a la
   tornada. Per a l’anada agafarem el camí que arren-
   ca per unes escales que surten a la dreta del punt
   mateix on comença la pista. Hi ha un senyal ver-
   tical que ens diu que és el GR 5 –n’anirem trobant
   més– i que per allà podem anar cap al coll de Boix,
   cap a Mura i cap a la Mata. Tot pujant, el camí pas-
   sa entre petites feixes abandonades i l’alzinar, fins
   dalt la serra de la Mata i, per l’ampla carena, fins
   a arribar a una bassa. Mentre pugem veurem la
   casa de la Mata i en alguns moments també, entre
   alzines, l’ermita enlairada a la dreta del mas. Val         L’entrada de l’avenc de Sant Jaume
   la pena d’anar-nos aturant a contemplar l’entorn.
   En algun punt el camí gairebé es toca amb la pis-          Vist l’avenc, tornem cap al collet de la bassa. Allà
   ta esmentada abans, que passa paral·lela per sota          continuem pel GR, pugem suaument entre unes
   nostre.                               alzines força velles i trobem una pista que fa un
   Un cop a la bassa –hi haurem arribat en uns vint          fort revolt, la travessem i continuem pujant fins a
   minuts–, si volem podem deixar el GR per anar            l’ermita que és allà mateix. Donem la volta a l’ermi-
   a veure l’avenc. És cosa de cinc o set minuts bai-         teta i contemplem el Montcau, el monestir de Sant
   xar-hi. Per a això girem a la dreta gairebé 180º i         Llorenç, la depressió del Vallès, Castellsapera, la
   baixem per agafar un petit corriol, som al vessant         Pola, Montserrat, el Bages i, tancant el cercle per
   que mira al Bages i al Pirineu. Passem per sota un         dalt el Port del Comte, el Cadí, els Rasos de Pe-
   cable (del telèfon?) i de seguida, allà mateix trobem        guera, la Tossa Plana i el Puigpedrós –que treuen
   a mà esquerra una fita de pedres, deixem el cor-          el nas per sobre les penyes del Moixeró–, la Tossa
   riol clar i tirem avall per un corriolet desdibuixat        i el Puigllançada, el Puigmal i fins el Canigó. És un
   que seguirem, buscant les diverses fites, i que ens         lloc que convida a passar-hi l’estona i gaudir d’una
   portarà a l’avenc, travessant l’alzinar i petites cla-       bona posta de sol.
   rianes. L’avenc de Sant Jaume té una profunditat          Per tornar baixem a la casa de la Mata i agafem la
   de 42 metres, com podem llegir al senyal que hi           pista que mena fins a la carretera. Els cedres que
   ha allà, i està envoltat per una barana. Una alzina         voregen la dreta del camí ens seran una bona com-
12  creix a la boca mateix.                       panyia a l’hora del crepuscle.
Puntades
               Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades
                                P
                                     RUDÈNCIA I MODÈSTIA. A El Punt
D
                                     Avui del 23 de març Ignasi Moreta par-
      E PREVERES I SEMINARIS. Aquest                 lava en un article de la revolució religiosa
      març passat s’ha parlat força del seminari           de Xavier Melloni. En destaco aquests
      i de capellans: programes de TV, jorna-       dos brevíssims fragments que conviden a pensar:
      des de portes obertes, notes dels bisbats,     1) “Aquesta revolució és la consciència joiosa que
entrevistes a rectors de seminari, publicitat de la      la pròpia religió no té el monopoli de la religió.”
CEE... Des de L’Agulla volia embastar i compartir       I 2) “Les nostres categories religioses són exacta-
breument un parell de pensaments sobre tot ple-        ment això: categories, formes lingüístiques que ex-
gat: a) Es continua presentant la invitació a ser pre-     pressen una realitat més gran que la materialitat
vere com una crida individual (com al monacat o        de les paraules. Dogmes, litúrgies, codis morals,
a la vida religiosa). b) Els diaques i preveres s’hau-     cossos sacerdotals…, tot l’edifici institucional creat
rien d’escollir entre els laics i laiques (casats o sol-    per les religions no és sinó un pàl·lid reflex d’una
ters) de les comunitats cristianes i dels moviments      realitat inabastable que cap corrent religiós o cul-
entre les persones adultes més idònies per complir       tural no pot pretendre posseir.” A mi m’han res-
aquests serveis, si cal completant la seva formació.      sonat com una crida a la prudència i a la modèstia
c) Suposo que hi podria haver diversos graus de        per al nostre catolicisme de cara al diàleg amb els
dedicació i potser també acceptar compromisos li-       altres creients i amb la societat. Josep Pascual
mitats en el temps. Josep Pascual
H                               E
                                      L VIDEO “PRO-VOCACIONS” DE LA
      OMES I DONES. Hi ha dones ex-                  CEE. Antievangèlic, repulsiu i gairebé si-
      traordinàries i homes extraordinaris. I             nistre... Això és el que he pensat en veure
      hi ha dones que més valdria no trobar-             l’anunci “pro-vocacions” de la Conferèn-
      se en el camí i homes que tampoc. Cada       cia Episcopal (em resistia a mirar-lo). Fora de lloc
any pel 8 de març, quan posem a debat la reivin-        i injustificable apel·lar al “sou per a tota la vida”
dicació pels drets de les dones, tinc un rerefons       per fer-se capellà –em sembla un insult als cape-
de sentiments aparentment contradictoris. D’una        llans– i no cal ni fer esment del teló de fons mas-
banda, l’evidència que no estem en igualtat de         clista, perquè és més del mateix i no enganyen. No
condicions, que molts homes continuen ofegant la        deixa de ser una provocació desencertada per als
vida de moltes dones, en moltes circumstàncies i        seus propis objectius, per més ressó mediàtic que
en molts graus diferents. D’altra banda, l’evidència      hagin obtingut, ja que transmet desesperació de la
que l’evolució o retrocés del paper de la dona és,       Institució per captar adeptes, com si fos una secta.
en gran part, en mans de les pròpies dones, que de       On és, aquí, Jesús? Em costa de veure. L’anunci
vegades també mantenen actituds masclistes. I en        em sorprendria que pogués agradar, fins i tot a
tercer lloc, la pregunta i el qüestionament sobre si      capellans més de la seva corda. Perquè això de la
les dones hem de centrar la lluita en guanyar poder      vocació, crec que és un tema molt íntim i profun-
a unes estructures socials, polítiques, econòmiques      dament respectable, sigui quina sigui la ideologia
i religioses que han estat creades per homes, que       o el tarannà de cadascun. L’anunci pot despertar
es demostra que no funcionen, i que, amb la nos-        alguna vocació? És increïble... i com si arribés
tra implicació, hem d’evitar de perpetuar. Quan        d’una altra galàxia: aliè a la fe, els sentiments i les
diuen: “Que bé, una dona al consell executiu de        realitats i patiments que vivim moltíssimes comu-
tal...! O una dona al govern! O una dona veritable-      nitats cristianes. Saben i neguen que alguna cosa
ment reconeguda en la cultura!”, jo penso que està       s’està acabant... però el vídeo els posa en evidència.
bé, que anem avançant, sí. Però la lluita de la dona      Maria-Josep Hernàndez
no hauria de ser únicament per situar-se en condi-
cions de poder en les estructures existents, hauria
d’enfocar cap a provocar el part d’una nova socie-
                                T
tat, amb una mirada nova que de socarrel arrenqui
estructures i en faci néixer de noves, socialment            ENIM PODER. Ho van denunciar les
més justes i més igualitàries. Calen nous temps, i           ONG,  la Plataforma d’Entitats Cristianes
necessitem de l’empenta i l’empremta de la dona.            amb els Immigrants, els periodistes als
Maria-Josep Hernàndez                          quals se’ls prohibia l’accés... Es reclamava
                                la reforma o el tancament dels Centres d’Interna-
                                                                 13
ment per a Estrangers, espais pitjors que presons,     nyor desconeix la Declaració dels Drets Humans?
   marcats pel buit legal. I alguna cosa ha començat a     Justament el primer és el dret a la vida i a les con-
   canviar. Quan entri en vigor el nou reglament, el      dicions que la fan posible: alimentació, salut, etc.
   Ministeri d’Interior cedirà a les oenagés l’atenció     D’altra banda suposo el senyor Nello deu ser catò-
   als immigrants, hi haurà assistència sanitària i soci-   lic… També desconeix les encícliques Pau a la Terra
   al, seran possibles les visites de familiars i instituci-  de Joan XXIII o Populorum Progressio de Pau VI? Si
   ons i la policia només s’encarregarà de la seguretat    les llegeix veurà com aquests drets són reivindicats
   de la instal·lació. Sempre penso que davant de les     com a fonamentals per a la persona humana i vet-
   situacions injustes, cal que no ens cansem d’alçar     llar-los és responsabilitat dels poders públics. Cal
   la veu des de tots els àmbits. Ciutadans, oenagés,     tenir valor per a considerar la salut com “un valor”.
   plataformes, associacions, periodistes... tots tenim    A no ser que es tracti d’un valor que cotitzi a bor-
   més poder del que ens pensem. No defallim. Ma-       sa… Aleshores quedaría tot molt clar. Jesús Lanao
   ria-Josep Hernàndez
                                 D
                                       ÈRIES SOBRE L’ECONOMIA I LA PO-   D
        E LA CRISTIANDAT, A LA MODER-                LÍTICA AQUÍ I AVUI. Davant la crisi
        NITAT, I ARA VERS... En el passat, en            social, econòmica, financera, immobilià-
        règim de “cristiandat”, observem, des de           ria, laboral, ecològica, alimentària, ener-
        la perspectiva moderna, una barreja entre    gètica, política, cultural i ètica, potser ens cal un
   el que era civil, i el que era eclesial, entre la vida   govern de coalició entre CIU, PSC, ERC i ICV, ja
   social i el món de la fe cristiana, entre el natural i   que l’assumpte s’ho mereix, és una qüestió d’Estat.
   el sobrenatural. En la modernitat es va passar a la     Ja que en el govern espanyol ni el PSOE, ni pel que
   separació dels dos nivells, a l’emancipació de l’eco-    es veu el PP podrà donar sortida a tals crisis, i les
   nomia, la política, la cultura i fins i tot la mateixa   Espanyes es trobaran en un carreró sense sortida,
   religió i l’espiritualitat de la protecció eclesial (se-  potser que ens posem d’acord a Catalunya, i de
   cularització). En canvi en el present actual i en el    passada avançarem en la nostra sobirania. Més en-
   futur a venir, ens trobem que procedint d’aquesta      davant, si hem pogut avançar tant en les solucions
   separació, que ens segueix convenint com a punt       a la crisi, com en el procés d’autodetermianció (de
   de partida, potser haurem d’anar caminant vers       fet veig impossible que vagin separades la lluita
   una nova forma d’unió dels dos nivells per tal       per l’emancipació nacional, i la lluita per l’allibe-
   de que no esdevinguem persones i pobles esqui-       rament social), el poble (no els partits) podrà anar
   zofrènics. Aquesta unió no pot reproduir, ni molt      ocupant l’estat (català en un estat federal europeu)
   menys, la mescla anterior, sinó que ha d’anar més      per democràticament anar-lo arraconant vers el fa-
   enllà, vers l’alliberament de les persones i dels po-    vor dels més necessitats. Ens calen estats forts (ca-
   bles, en una valoració profunda de l’espiritualitat,    talà, europeu, mundial...) per a fer front als grans
   de les creences, del misteri de la vida, com a for-     poders econòmics, gràcies a la política. La utopia
   ça, energia i llum indicadora, per als pobles, per     final, la destrucció de les classes socials, passa per
   a les associacions, grups socials i per les persones    aquesta ocupació realment popular de l’estat i per
   que fecunda els nostres sentiments, accions i pen-     l’aniquilació d’aquest, perquè desaparegui tot po-
   saments per fer més possible, més esperançada i       der opressor i arribem a tenir cadascú segons les
   més “animosa” la construcció de la dignitat i de la     seves necessitats. Quim Cervera
   fraternitat entre els humans. Quim Cervera
   L                              C
       A SALUT NO ÉS UN DRET. Aquest era
                                      APELLANS A “30 MINUTS”. Darre-
       el títol d’un article d’Antoni Nello, profes-
                                      rament un dels programes de TV3 “30
       sor de Ciències de la Salut de Blanquerna
                                      minuts” ha estat dedicat als capellans,
       - Universitat Ramón Llull, publicat a La
                                      mostrant diversos tipus i models, tot ac-
   Vanguardia i del qual (curiosament) es feia ressó El
                                 centuant el to clàssic dels més joves enfront el més
   Pregó. N’extrec dues frases significatives: “La cul-
                                 obert de generacions passades. En conjunt m’ha fet
   tura de l’Estat de benestar ha generat els seus fan-
                                 bastanta pena, sobretot per dues “llacunes” fona-
   tasmes que ara, en temps difícils, cal desemmas-
                                 mentals que hi he trobat. La primera, ningú no s’ha
   carar. Un d’ells és la certesa popular que la salut
                                 referit (ni tan sols el clero “progressista”) al model
14  és un dret.”… “La salut, com la felicitat, no és un
   dret, és un valor”. Em pregunto: És que aquest se-
                                 d’Església que va plantejar el Vaticà II com a “Po-
                                 ble de Déu”. I que va capgirar el model anterior:
“societat perfecta” jerárquica, basada en l’autoritat
suprema del Papa, que anava “baixant” sobre bis-
bes, capellans i diaques i laics, com a súbdits, de
segona categoría, fins i tot teológicament parlat. La
segona: el capellà presentat, fonamentalment en la
vessant ritual i sagramental… Gairebé no es parla-
va de la funció de “pastor”, en el sentit evangèlic
del terme, d’animador de la comunitat, de sacerdo-
ci com a lliurament personal de vida, en totes les
dimensions (“dintre i fora de l’altar”…). Sí que un
jove deia que era “l’ofrena de tot l’ésser” al Senyor,
però aquesta expressió quedava massa teórica i,
en tot cas, dins d’una teología pre-Vaticà II, tot re-
marcant la “pre-eminència” del sacerdoci enfront
el laïcat. I, per suposat, el servei ministerial com a
“crida des de dalt”, no pas com a demanda concre-
ta i personal de la comunitat cristiana… Jesús Lanao
l
     ES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
     SUBVENCIONEN LA GENERALITAT.
     És la conclusió a què arribes quan treba-
     lladors socials de diverses institucions et
confirmen que qualsevol modificació en la vida de
les persones que estan cobrant alguna prestació
econòmica per la llei de la dependència és causa
d’una llarga interrupció en el pagament. Exemples:    L’Equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant
si la teva situació ha empitjorat considerablement i   Feliu fa aquesta proposta a totes les parròqui-
demanes una revisió, si pel motiu que sigui has de    es i comunitats cristianes de la diòcesi: pen-
canviar de cuidador, si passes una temporada en     jar aquest cartell que conté una llarga pregà-
un centre sòciosanitari... A casa ens ho vam plante-   ria sobre el tema de l’atur. Una pregària feta
jar quan el meu sogre va empitjorar de salut de tal   en el context pasqual de l’esperança i que ve
manera que va fer-se molt més depenent. Demanar     acompanyada de textos de la Doctrina Social
una revisió de grau significava, segons els Serveis   de l’Església.
Socials, un mínim de mig any sense cobrar. Una      La idea permet diverses iniciatives:
vergonya. Mercè Solé
                             a) penjar el cartell a les parròquies (o fora, per
                             què no?): per fer presents a la comunitat les
                             persones que pateixen l’atur.
                             b) penjar el cartell i fer la pregària a totes les
A
                             misses del diumenge 29 d’abril com a forma
       LLARGAR LA VIDA. Els avenços mè-      de celebrar el Primer de Maig.
       dics que curen malalties i allarguen la
       vida de les persones estan molt bé, evi-  c) recollir les intencions per totes les perso-
       dentment. Però també resulta molt obvi   nes, amb nom i cognoms, que pateixen l’atur,
que la qualitat de vida en què han de viure moltes    i per les empreses que són a la corda fluixa, i
persones grans acostuma a ser bastant pobra, amb     tenir-los presents especialment a l’Eucaristia.
una gran dependència dels seus cuidadors, siguin     d) muntar una vetlla de pregària.
familiars o persones contactades. La veritat, jo crec
                             I, naturalment, potenciar tota activitat soli-
que és una cosa per pensar-s’ho. No dic que calgui
                             dària encaminada a reduir l’atur i les seves
aturar les investigacions sobre les malalties ni dei-
                             conseqüències.Ens sentim impotents davant
xar d’atendre les persones grans, però sí que dic
                             la crisi, però si més no podem pregar. I ja sa-
que caldria pensar-ho més i veure si la gran quan-
                             bem que de l’Esperit aporta coratge, iniciati-
titat d’esforços i diners que es dediquen a allargar
                             va, imaginació. Amén.
la vida en aquestes condicions són prou raonables.
Josep Lligadas                                                15
Per airejar el cervell
                                     Per airejar el cervell  Per airejar el cervell  Per airejar el cervell
                         En aquelles èpoques agitades
                         del canvi de segle, Viladecans
                         bullia de batalles entre els catò-
                         lics integristes capitanejats pel
                         rector Andreu Samaranch, i els
                         sectors maçònics i lliurepensa-
                         dors aliats amb alguns catòlics
                         assenyats. I Joan Bruguera va
                         voler plantar, a quatre passos       El peregrino (http://nando-el-
                         de l’església, el seu manifest       peregrino.blogspot.com.es).
      Can Bruguera, la maçoneria a
                         ideològic, que allà continua,
      un pas de l’església.                               És un blog editat per un cape-
                         sense que, al llarg de tants anys,
                                               llà de Sevilla, on podeu trobar
      Si mai veniu a Viladecans, no us   ningú no l’hagi fet desaparèi-
                                               música de tota mena, pregàries,
      perdeu la façana peculiaríssima    xer… Josep Lligadas
                                               comentaris a l’actualitat, totes
      de Can Bruguera, al carrer de la
                                               les connexions amb la Pasto-
      Muntanya 7-9, gairebé al costat
                                               ral Obrera. Una Església viva i
      de l’església parroquial de Sant
                                               atractiva. Mercè Solé
      Joan. Una façana que és, tota
      ella, un manifest maçònic. És
      una façana absolutament simè-
      trica, que convida a mirar cap
      amunt, cap a una teulada acu-
      sadament triangular, coronada
      amb una àguila i, ben al mig, un   Blanc. Obres corals de Bernat
      escut amb un compàs, una rosa     Vivancos. Latvian Radio Chor.
      i dues estrelles. Només trenca la   Sigvards Klava. Neu Música
      simetria el fet que les dues fines-  Contemporània SL 2011.
      tres centrals de la planta baixa,   Una gravació excel·lent d’una        Bach zum mitsingen. Can-
      en comptes d’estar centrades,     música (profana i religiosa) que       tates de Bach en format
      estan cap a un costat, com si ha-   trobo fantàstica. Jo no hi entenc      participatiu  (http://www.
      guessin pensat de fer-ne tres i se  com per fer-ne una anàlisi mu-        bachzummitsingen.com)
      n’haguessin descuidat una.      sical que desmereixeria l’obra de
                                                És una oportunitat per a cantai-
      La simetria, el triangle, l’àguila,  l’actual director de l’Escolania de
                                                res amb experiència i formació
      el compàs, la rosa i les estrelles  Montserrat. Només us sé dir que
                                                per interpretar les cantates de
      són símbols maçònics. I espe-     crea unes atmosferes de pau i de
                                                Bach en el seu context litúrgic,
      cialment l’escut mostra de ma-    plenitud que m’encanten.
                                                cosa que resulta una altra mena
      nera clara que el qui ho va fer    La versió musical és impecable        d’aproximació a l’esperit amb
      volia exhibir la seva militància   i el disc, acuradament editat,        què van ser escrites. La cosa
      maçònica. I el qui ho va fer va    compta amb un suport infor-         consisteix a assajar tot un cap
      ser Joan Bruguera Díaz, mestre    màtic que et permet baixar-te        de setmana intensivament. A la
      d’obres, barceloní, que es va fer   d’internet la música en MP3 i en       plana web trobareu tota la in-
      aquesta casa com a casa d’esti-    formats d’altíssima qualitat. Ve       formació. Mercè Solé
      ueig. La va construir l’any 1892,   acompanyat d’un cal·ligrama-
      i va fer l’estucat de la façana i   partitura que és tot un regal.
      l’escut l’any 1898.          Mercè Solé
El retall
                 No tot allò real és racional. Més aviat gairebé res.
                                                           Manuel Sacristán

Recommended

Agulla 69 by
Agulla 69Agulla 69
Agulla 69agulla
731 views16 slides
Agulla 81 by
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81agulla
692 views16 slides
Agulla 70 by
Agulla 70Agulla 70
Agulla 70agulla
680 views16 slides
Agulla 82 by
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82agulla
572 views16 slides
NúMero 60 by
NúMero 60NúMero 60
NúMero 60agulla
806 views16 slides
Agulla 72 by
Agulla 72Agulla 72
Agulla 72agulla
700 views16 slides

More Related Content

What's hot

Agulla 73 by
Agulla 73Agulla 73
Agulla 73agulla
726 views16 slides
Agulla 77 by
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77agulla
1.1K views16 slides
Agulla 76 by
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76agulla
662 views16 slides
Agulla 78 by
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78agulla
612 views16 slides
L Agulla 055 by
L Agulla 055L Agulla 055
L Agulla 055agulla
963 views16 slides
L Agulla 054 by
L Agulla 054L Agulla 054
L Agulla 054agulla
924 views16 slides

What's hot(19)

Agulla 73 by agulla
Agulla 73Agulla 73
Agulla 73
agulla726 views
Agulla 77 by agulla
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77
agulla1.1K views
Agulla 76 by agulla
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76
agulla662 views
Agulla 78 by agulla
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78
agulla612 views
L Agulla 055 by agulla
L Agulla 055L Agulla 055
L Agulla 055
agulla963 views
L Agulla 054 by agulla
L Agulla 054L Agulla 054
L Agulla 054
agulla924 views
Viladecans, punt de Trobada 01 by puntviladecans
Viladecans, punt de Trobada 01Viladecans, punt de Trobada 01
Viladecans, punt de Trobada 01
puntviladecans491 views
Agulla 64 by agulla
Agulla 64Agulla 64
Agulla 64
agulla340 views
Agulla 74 by agulla
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74
agulla673 views
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010 by Revista Catalunya
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya - Papers 119 Juliol 2010
Revista Catalunya773 views
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la by Revista Catalunya
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-laAquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Aquesta no es la nostra crisi perquè hem de pagar-la
Revista Catalunya382 views
Número 56 by agulla
Número 56Número 56
Número 56
agulla760 views
Agulla 67 by agulla
Agulla 67Agulla 67
Agulla 67
agulla660 views

Viewers also liked

Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas! by
Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas!Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas!
Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas!rjssaleen
431 views14 slides
Los estadios mas modernos del mundo by
Los estadios mas modernos del mundoLos estadios mas modernos del mundo
Los estadios mas modernos del mundosoygranate
2.2K views10 slides
Construccion hotel la esmeralda by
Construccion hotel la esmeraldaConstruccion hotel la esmeralda
Construccion hotel la esmeraldaMercedes Eslava Carreño
390 views21 slides
Impostde Successions by
Impostde SuccessionsImpostde Successions
Impostde Successionsxavier1976
201 views7 slides
Sillas Raras by
Sillas RarasSillas Raras
Sillas RarasLaaPaoo
850 views12 slides
El rally dakar. antonio horacio stiusso by
El rally dakar. antonio horacio stiussoEl rally dakar. antonio horacio stiusso
El rally dakar. antonio horacio stiussoAntonioCabrala
295 views11 slides

Viewers also liked(20)

Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas! by rjssaleen
Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas!Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas!
Looking To Up Your Web Marketing? Try These Great Ideas!
rjssaleen431 views
Los estadios mas modernos del mundo by soygranate
Los estadios mas modernos del mundoLos estadios mas modernos del mundo
Los estadios mas modernos del mundo
soygranate2.2K views
Impostde Successions by xavier1976
Impostde SuccessionsImpostde Successions
Impostde Successions
xavier1976201 views
Sillas Raras by LaaPaoo
Sillas RarasSillas Raras
Sillas Raras
LaaPaoo850 views
El rally dakar. antonio horacio stiusso by AntonioCabrala
El rally dakar. antonio horacio stiussoEl rally dakar. antonio horacio stiusso
El rally dakar. antonio horacio stiusso
AntonioCabrala295 views
El defecto de la mujer by rey2004
El defecto de la mujerEl defecto de la mujer
El defecto de la mujer
rey2004288 views
Paleocanales by lolabielsa
PaleocanalesPaleocanales
Paleocanales
lolabielsa610 views
Anexo ii ficha de inscri+ç+âo by Jose Henrique
Anexo ii  ficha de inscri+ç+âoAnexo ii  ficha de inscri+ç+âo
Anexo ii ficha de inscri+ç+âo
Jose Henrique185 views
Conto autor teste aval.formativa1-correç by Ju Alves
Conto autor  teste aval.formativa1-correçConto autor  teste aval.formativa1-correç
Conto autor teste aval.formativa1-correç
Ju Alves471 views
Economia fraca gera pessimismo inédito no comércio paulista by Patrícia Basilio
Economia fraca gera pessimismo inédito no comércio paulistaEconomia fraca gera pessimismo inédito no comércio paulista
Economia fraca gera pessimismo inédito no comércio paulista
Patrícia Basilio102 views
La Cara Del Dolor by criperworld
La Cara Del DolorLa Cara Del Dolor
La Cara Del Dolor
criperworld791 views
Colunistas Brasília 2014 - Filme "Fantasia" - Ministério da Saúde by Vinicius Lima
Colunistas Brasília 2014 - Filme "Fantasia" - Ministério da SaúdeColunistas Brasília 2014 - Filme "Fantasia" - Ministério da Saúde
Colunistas Brasília 2014 - Filme "Fantasia" - Ministério da Saúde
Vinicius Lima179 views
Comunicado à imprensa providência cautelar by Sintac Sindicato
Comunicado à imprensa providência cautelarComunicado à imprensa providência cautelar
Comunicado à imprensa providência cautelar
Sintac Sindicato1K views
Conferencias ACIS: Análisis y visualización de información georreferenciada u... by Kudos S.A.S
Conferencias ACIS: Análisis y visualización de información georreferenciada u...Conferencias ACIS: Análisis y visualización de información georreferenciada u...
Conferencias ACIS: Análisis y visualización de información georreferenciada u...
Kudos S.A.S906 views
Projeto final aula 05 by Roney Sousa
Projeto final aula 05Projeto final aula 05
Projeto final aula 05
Roney Sousa379 views

Similar to Agulla 79

Agulla 75 by
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75agulla
671 views16 slides
Agulla 58 by
Agulla 58Agulla 58
Agulla 58agulla
772 views16 slides
Agulla 86 by
Agulla 86Agulla 86
Agulla 86Maria-Josep Hernàndez
289 views16 slides
Notícia Confederal Desembre 2018 by
Notícia Confederal Desembre 2018Notícia Confederal Desembre 2018
Notícia Confederal Desembre 2018CGTPV
237 views8 slides
Número 57 by
Número 57Número 57
Número 57agulla
626 views16 slides
Agulla 66 by
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66agulla
474 views16 slides

Similar to Agulla 79(18)

Agulla 75 by agulla
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75
agulla671 views
Agulla 58 by agulla
Agulla 58Agulla 58
Agulla 58
agulla772 views
Notícia Confederal Desembre 2018 by CGTPV
Notícia Confederal Desembre 2018Notícia Confederal Desembre 2018
Notícia Confederal Desembre 2018
CGTPV237 views
Número 57 by agulla
Número 57Número 57
Número 57
agulla626 views
Agulla 66 by agulla
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66
agulla474 views
Agulla 84 by agulla
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84
agulla566 views
Agulla 65 by agulla
Agulla 65Agulla 65
Agulla 65
agulla743 views
Punt de Trobada número 46, juliol 2011 by puntviladecans
Punt de Trobada número 46, juliol 2011Punt de Trobada número 46, juliol 2011
Punt de Trobada número 46, juliol 2011
puntviladecans396 views
Notícia Confederal Juliol 2018 by CGTPV
Notícia Confederal Juliol 2018Notícia Confederal Juliol 2018
Notícia Confederal Juliol 2018
CGTPV301 views
Agulla 80 by agulla
Agulla 80Agulla 80
Agulla 80
agulla800 views
Notícia Confederal Novembre 2017 by CGTPV
Notícia Confederal Novembre 2017Notícia Confederal Novembre 2017
Notícia Confederal Novembre 2017
CGTPV382 views
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2011 by Miqui Mel
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2011Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2011
Anuari Mediacat: Els Silencis Mediatics de 2011
Miqui Mel3.1K views

More from agulla

Agulla 87 by
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87agulla
661 views16 slides
Llibre cataleg castella 2013 liber by
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liberagulla
1.3K views144 slides
Agulla 83 by
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83agulla
540 views16 slides
Crit solidari 10 by
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10agulla
3.8K views16 slides
Retallable un sostre per a tothom by
Retallable un sostre per a tothomRetallable un sostre per a tothom
Retallable un sostre per a tothomagulla
333 views3 slides
Crit solidari 9 by
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9agulla
448 views16 slides

More from agulla(15)

Agulla 87 by agulla
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87
agulla661 views
Llibre cataleg castella 2013 liber by agulla
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liber
agulla1.3K views
Agulla 83 by agulla
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83
agulla540 views
Crit solidari 10 by agulla
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10
agulla3.8K views
Retallable un sostre per a tothom by agulla
Retallable un sostre per a tothomRetallable un sostre per a tothom
Retallable un sostre per a tothom
agulla333 views
Crit solidari 9 by agulla
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9
agulla448 views
Parròquies i comunitats socialment atentes by agulla
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentes
agulla439 views
Crit Solidari número 7 by agulla
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7
agulla381 views
Contra la retallada de les pensions by agulla
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensions
agulla433 views
Crit solidari 6 by agulla
Crit solidari 6Crit solidari 6
Crit solidari 6
agulla337 views
Agulla 71 by agulla
Agulla 71Agulla 71
Agulla 71
agulla876 views
Entrevista Sobre Haití by agulla
Entrevista Sobre HaitíEntrevista Sobre Haití
Entrevista Sobre Haití
agulla253 views
Crit solidari 4 by agulla
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla336 views
Crit solidari 4 by agulla
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla371 views
Crit Solidari 3 by agulla
Crit Solidari 3Crit Solidari 3
Crit Solidari 3
agulla393 views

Agulla 79

 • 1. L’ A G U L L A Abril 2012 - Any XVII - Número 79 El problema i la solució El conflicte social que viu el país fruit de l’agressió a l’estat democràtic del benestar i als drets de les persones, i que sembla que anirà in crescendo  en la mesura que s’aprofundeixin les fórmules neoliberals per a sortir de la crisi, és la rebel·lió dels ciutadans contra la renúncia com a única via de salvació. És una evidència que la rebel·lió es va propagant en la mesura que les retallades van arribant a col·lectius cada cop més amplis entre els quals cal comptar ara també el funcionariat, els professionals liberals... i que es va difonent entre les capes socials mitjanes. És una altra evidència que els discursos reaccionaris dels governs tant d’Espanya com de Catalunya confonen deliberadament el problema amb la solució.      Retallar la despesa pública, els serveis de protecció social, reduir els salaris i renunciar a drets laborals ¿és la solució, com proclama el govern, els empresaris, institucions financeres i la dreta en general? O més aviat és el problema, com denuncien els ciutadans cada vegada més indignats i també cada cop més ofegats? Problema i solució són dues cares d’una mateixa realitat.    La renúncia que se’ns proposa per sortir de la crisi respon a la mateixa lògica que la va crear. Si la cara del sistema és el malbaratament, l’encoratjament del consum i l’endeutament, en la mateixa lògica, la reducció de prestacions, salaris i drets laborals serà la creu. Però com diuen alguns, el problema no és la crisi sinó el capitalisme. La crisi només és una oportunitat pel canvi. No ha de marcar un camí de tornada o de recomposició com vol la dreta neoliberal sinó obrir un altre camí. En la nova senda l’única renúncia ha de ser a l’excés. És doncs un camí d’anivellament i de repartiment, on la retallada només s’ha de plantejar en l’àmbit dels beneficis i la fiscalitat, i no en l’àmbit de les rendes del treball, la protecció social o els drets laborals. Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@gmail.com Bloc: www.catalunyareligio.cat/blogs/la-puntada
 • 2. L’Agulla Sumari Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari Butlletí de reflexió i diàleg Veure, mirar Any XVII. Número 79 abril 2012 03 El comerç de la mort.T. Font Periodicitat: 5 números l’any. 04 La pèrdua del control democràtic. S. Clarós Subscripció anual: 10 € 05 Eurovegas, ciutat sense llei. M. Solé Grup promotor: Joaquim M. Cervera LA PALMERA I LA FONT Salva Clarós Kitty Guirao Maria-Josep Hernàndez 06 Vaig a fer Sostre. M.A. Bogónez Tere Jorge 07 Fòrum Alsina: un missatge clar davant la crisi. M.J. Hernàndez Josep Lligadas 08 El planter de l’Església. Q. Cervera Josep Pascual Mercè Solé 09 El Concili Vaticà II, com el vaig viure i què m’ha suposat. F. Clua Coordinació: Josep Lligadas 10 Monges del segle XXI a Calella M.J. Hernàndez Compaginació: Mercè Solé Dibuixos: RECEPTES PER ANAR CANVIANT Montserrat Cabo 11 Pastís de Sant Jordi. T. Jorge Capçalera: 11 Desmitifiquem. S. Clarós Mercè Gallifa a peu Imprimeix: Multitext, S.L. 12 Ara que el sol es pon tan tard. J. Pascual D.L.: B - 41803 - 97 Adreça: 13 Puntades Gran Via de les Corts Catalanes, 942, 5-1 16 Per airejar el cervell 08018 Barcelona Correu electrònic: Bona Pasqua! agulla.revista@gmail.com Telèfon: 93.308.37.37 (Josep Pascual) Bloc: www.catalunyareligio.cat/ blogs/la-puntada Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrò- nic. Butlleta de subscripció Amics, Nom i cognoms: ____________________________________________ Us faig saber que desitjo fer el pagament de la subscripció NIF: ____________________________________________________ anual de l’AGULLA a través del Adreça: _________________________________________________ compte que us indico. Atentament, Població: ______________________________________ CP: _____ Firma Telèfon: _________________________________________________ Correu electrònic: __________________________________________ 2 Entitat - Oficina - Control - Compte o llibreta
 • 3. Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... El comerç de la mort Tica Font Les exportacions de material de la despesa militar que a la despesa en defensa espanyol el 2010 han salut i educació com Angola, Aràbia estat de 1.128,3 milions d’eu- Saudita, Equador, Israel, Jordània, Pa- ros, un 16,2% inferior al 2009 i kistan o Sri Lanka. ha situat Espanya en el 7è lloc del A tot això, la llei de control d’exporta- ranquing mundial d’exportadors, cions d’armes espanyola estableix que darrere d’Estats Units, Rússia, Ale- no es vendran armes a països sanci- manya, França, Regne Unit i Xina. Si onats, inestables, en conflicte armat, d’aquests sis països trèiem Alemanya, que vulnerin els drets humans, que no tindrem els cinc estats membres del condemnin el terrorisme, o que tinguin Consell Permanent de Seguretat de un nivell de benestar delicat. A la llum Nacions Unides; tots ells amb dret de del que diu la llei, cal preguntar-se com veto i exercint el control del 75% del interpreta el govern les exportacions mercat mundial d’armes. La mis- mencionades anteriorment. sió d’aquest Consell Permanent és vetllar per la pau en el món, Per altra banda, cal tenir present que prevenir conflictes, organitzar la pròpia llei de control d’exportacions missions de pau, decretar em- d’armes estableix que les dades sobre bargaments i mediar en els conflic- exportacions de material de defensa de tes existents. És a dir, que aquells que doble ús, estan classificades conforme a tenen per responsabilitat vetllar per la la llei de secrets oficials, és a dir, les ex- pau en el món tenen el control legal de portacions d’armes tenen la classificació les exportacions d’armes i són els prin- de secret d’estat i per tant no estan sot- cipals exportadors del món. meses a control parlamentari. I per què son secretes? En primer lloc, perquè Respecte dels clients de les armes es- així ho expressa la llei i en segon lloc, panyoles, esmentar que aquests tenen perquè els compradors d’armes així com a destí països que estan en conflic- ho desitgen, de manera que els nostres te armat com Colòmbia o Israel, països governants accedeixen a les demandes que es troben en situació inestable o de dels compradors. tensió, com Filipines, Indonèsia o Sri Lanka, o bé països on existeixen serio- Moltes de les exportacions d’armes em- ses preocupacions sobre el respecte als pitjoraran la inestabilitat regional i els drets humans com Indonèsia, Kenya, conflictes latents, així com allargaran Malàisia o Tailàndia, països històrica- els conflictes ja existents. En definitiva, ment enfrontats com Índia i Pakistan, exportar armes suposa exportar sofri- països amb repressions internes com ment humà a diferents llocs del món, Turquia, Aràbia Saudita o el Marroc, sustentant-lo amb el secretisme en la països com Angola on la situació inter- presa de decisions i el negoci subjacent. na és molt delicada i fràgil, països dels Tica Font és directora de més pobres del món, com ara Burkina l’Institut Català Internacional per la Pau Faso, Angola, Kenya i Mauritània, o pa- ïsos que a causa del seu elevat grau de 3 militarització, destinen més recursos a
 • 4. La pèrdua del control democràtic Salvador Clarós Aquest article és continuació de “Crisi i recomposició industrial (I)”, publicat en el número anterior de L’Agulla. Faig un breu resum del que allà deia: La crisi financera, que ha provocat el col·lapse i la recessió econòmica, és la fase convulsa d’un canvi de model industrial i productiu amb unes noves bases energètiques i tecnològiques, i el relleu del paradigma del consum pel de la sostenibilitat. Mentre d’una banda creix la indignació per les ter- troba fora del control de la gent. Vet aquí el crei- ribles conseqüències de la desfeta econòmica, que xent moviment dels ciutadans “indignats” que han al nostre país s’agreuja notablement per l’elevat perdut la confiança amb les institucions democrà- índex de desocupació i les retallades socials, el ca- tiques. pital financer “fa l’agost” amb l’ajut de les agènci- Tot i acceptant que el col·lapse financer és inevita- es de qualificació perjudicant les economies més ble en els cicles del capitalisme, i forma part de la endeutades. Tot plegat està posant en entredit el solució per redirigir els mercats i impulsar de nou poder polític incapaç per ara de fer-se amb el con- el creixement, cal exigir als governants que posin trol de la situació. Els ajustos econòmics, les refor- sota el control democràtic les mesures de control mes laborals, els topalls d’endeutament públic... de la crisi. Els governs europeus s’han de decidir sembla que en el millor dels casos vénen dictades a aplicar la famosa taxa a les transaccions finance- des d’instàncies europees, si no directament des de res (taxa Tobin). A Catalunya cal posar en marxa lobbys financers internacionals. sense demora una decidida política industrial pels Però tornem a l’anàlisi del dinamisme intrínsec propers anys, capaç d’impulsar sectors econòmics del cicle de crisis. La turbulència financera i les emergents, dedicant tota mena de recursos, també dinàmiques especulatives, alimentades ara per les econòmics, a impulsar activitats tractores de l’eco- nefastes agències de qualificació, s’expliquen pel nomia com les energies renovables, l’automoció fet que el capital financer, això que ara anomenen elèctrica, la química verda i la biomedicina, entre “els mercats”, campa desbocat i insensible a tot altres, en lloc d’acollir projectes especulatius d’eco- sofriment a l’espera que la nova indústria, emer- nomia no productiva com “Eurovegas” o sem- gida gràcies a les oportunitats que brinda el nou blants. El govern espanyol s’ha de comprometre paradigma tecnològic, es vagi consolidant com un amb una política fiscal més justa i distributiva amb valor segur, i per atraure de nou cap a ella els re- pujada d’impostos progressiva per als més rics cursos financers. Quan les empreses recuperin el sense comprometre les economies familiars més finançament en un clima de confiança i creixement febles. També ha d’impulsar mitjançant llei l’eco- de les activitats industrials, l’economia i l’ocupació nomia verda i, pel que fa l’aspecte laboral, ha de podran tornar a créixer per iniciar un etapa d’ex- reduir les diferències salarials. pansió (consultar diversos estudiosos dels cicles Els ciutadans hem de canviar pautes de consum del capitalisme, especialment Carlota Pérez, 2002). cap a un estil de vida més auster, menys malbara- Sembla doncs que el col·lapse i la depressió és in- tador. Hem de reduir dràsticament l’endeutament evitable i necessari perquè es produeixi el reaco- privat. Cal que disminuïm els consums d’aigua, blament del capital financer a un capital productiu d’energia i de tot allò que necessita matèries pri- sota un nou model industrial que haurà de ser ne- meres, desmaterialitzar en definitiva tant com pu- cessàriament sostenible. guem la nostra vida. Hem de retirar els estalvis La percepció, però, dels ciutadans és una gran in- dels fons de pensions especulatius i d’inversions operància dels governants per a tornar a dirigir els que no siguin per a activitats empresarials sosteni- recursos financers cap a una activitat productiva bles i per a serveis socialment útils. Hem de consu- que sigui econòmicament sostenible i també distri- mir productes preferentment locals, de temporada butiva. Malgrat que sembli que són els “mercats” i sempre que sigui possible fets amb mà d’obra del els que dicten les normes, això només és veritat territori per no alimentar les intermediacions que quan els governants dimiteixen de les seves res- no afegeixen valor sinó que encareixen els produc- ponsabilitats en benefici d’altres poders no demo- tes, evitar emissions de CO2 en el transport, i soste- cràtics. La rapidesa amb què sortirem de la crisi de- nir les economies locals. D’aquesta manera comen- pendrà de la capacitat (la pressió) social i política çarem a recuperar el control democràtic del futur. per a restablir i canalitzar els canvis institucionals. 4 Sembla doncs que a la crisi econòmica s’hi ha d’afe- gir una crisi democràtica, ja que l’esdevenidor es Salvador Clarós és sindicalista
 • 5. Eurovegas, ciutat sense llei Mercè Solé En el moment d’escriure aques- tes ratlles no sé com acabarà tot aquest tema d’Eurovegas, Deixem de ser iguals da- vant la llei. Les lleis sempre s’han fet 7. L’economia s’externalitza. És a dir, durant molts anys un munt de llocs de treball esta- però sigui quin sigui el seu d’acord amb els ran pendents d’una persona per emplaçament, hi ha unes poderosos, però a la qual Catalunya no és més quantes coses que ja s’han ara queda més que una inversió econòmica que posat de manifest i que clar que mai que haurà de ser rendible. Si d’aquí a per tant ja són realitat, d’al- qui paga, vint anys el senyor Adelson de- tres es mantenen en l’amena- mana. cideix que per als seus guanys 4. ça. Però queda clar què ens caldrà que Catalunya no recap- hi juguem tots plegats. ti res fiscalment o que li paguin, 1. qui estarà disposat a tancar el xi- Està clar que el Mentre ringuito? model econò- es retalla mic d’especulació fi- nancera i immobiliària que va portar a la crisi una vega- da i una al- tra l’Estat del 8. El model “Benidorm” o “Orpesa” estètic, energètic, turístic, ciutadà, s’imposa. Com continua sent vigent per Benestar en si aquestes experiències no ha- a PP i per a CiU. De tot matèries tan guéssin aportat corrupció a gran el desastre que patim, sensibles com escala i no haguessin malmès no se n’ha après res: l’educació, la definitivament el medi natural. l’especulació financera, salut i els serveis O com si no ens féssin més depe- la construcció desvinculada a socials, desapareix el concepte nents energèticament de tercers. 9. la necessitat real d’habitatge, el de redistribució de la riquesa L’activitat que es du a ter- desequilibri territorial, la depen- a través del sistema fiscal, que me és d’allò més edificant: dència d’altri, la immediatesa es reduiria sensiblement a Eu- joc i tot el que comporta entre- del guany, la desregulació del rovegas. El sistema polític i fis- teniment per a adults, és a dir, capital, la progressiva desigualtat cal deixa de protegir la gent. El prostitució i droga. Uns efectes social, continuen sent un model patrimoni col·lectiu que també col·laterals que es barregen habi- vigent per a ells. L’Estat del Ben- són els guanys socials i laborals tualment amb tota mena de mà- estar no es pot mantenir, diuen, aconseguits per la lluita de molta fies i que arriben amb la deman- però el model econòmic que ha gent senzillament desapareix. da expressa de desprotegir-ne 5. fet fallida, sí. La sobirania, que avui va menors i ludòpates. 2. El sistema democràtic sí que sembla a punt de fer fallida. Com es pot prendre una decisió de boca en boca, deu ser un concepte purament de maqui- llatge i referit a Espanya, per- 10. atalunya es privatit- C za: una extensa zona de 800 hectàrees passa a ser un país d’aquesta mena sense ni tan sols què a la pràctica, la sobirania de dins d’un altre país. informar ni consultar la població Catalunya (cultural, legislativa, afectada? Es tracta d’un projecte econòmica...) es deixa sense in- La crisi, doncs, no es vol comba- que recau en la zona més pobla- convenient en mans d’un capita- tre amb una forma d’actuar que da de Catalunya, amb un im- lista estranger que subvenciona ens faci més solidaris, menys de- pacte ecològic brutal i amb una l’extrema dreta dels Estats Units. penents econòmicament d’altres, més protectors dels més vulne- 6. activitat que molts considerem Els espais naturals que tant immoral, i que si es fa alterarà la rables, sinó tot al contrari: el nos- costen de preservar i de con- vida i els projectes de mig país! tre sistema social, jurídic, demo- servar desapareixen absoluta- cràtic, s’esberla. El mercat arrasa. 3. Els principis constitucionals desapareixen amb un siste- ma judicial nou: la llei s’aplica ment. Al Baix Llobregat fa molts anys que intentem preservar els aqüífers, la zona del delta... Les persones no compten, ni la seva història, ni la seva voluntat. Confio que el projecte no tiri en- discriminadament en matèries permanentment amenaçats per davant, ni a Barcelona ni enlloc. laborals, d’estrangeria, fiscals, de camps de golf, per macroprojec- Mercè Solé és veïna de Viladecans 5 protecció de menors... S’inclou tes del Barça, per ampliacions de desplaçaments de sòl públic. l’aeroport...
 • 6. La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font Vaig a fer Sostre... Maria Antònia Bogónez Baixo cap a la Barceloneta... És fosc. Ja es nota la humitat en l’ambient... Una s’adona que en aquests darrers anys el barri ha canviat molt. És un barri ple de contrastos... Uns iots immensos al Port Vell, uns homes tirats entre cartrons a la plaça de la Re- pla, al costat del mercat... Botigues per a gourmets i de disseny i pancartes en alguns balcons de veïns i veïnes compromesos... Un barri treballador i sen- zill, un barri prop del mar de gran atractiu turís- tic... I allà, una porta en el carrer Pescadors. La porta verda, que deia el Juan. Així definia casa seva, quan no era capaç d’explicar res més. I és que el Sostre també és això, una porta que s’obre per a sis homes i els proporciona primerament aixopluc, Sobretot amb la feina de l’educador que ve cada recer, unes parets, escalfor... matí, intentem que tinguin els papers al dia (com El Projecte Sostre va néixer fa vint anys, fruit de no recordar-ne un que no existia per a cap regis- la preocupació d’uns joves cristians del barri que tre civil de l’Estat i a qui van haver d’atribuir amb volien fer alguna cosa per aquelles persones que l’ajut d’un forense una data de naixement i el van dormien al carrer, en cotxes, bancs, en els porxos declarar barceloní: l’evidència de la seva invisibi- de la platja... Pensat per al Gonzalo, el Bartolo, el litat!), que obtinguin alguna prestació si hi tenen Capitán... Acabaven de passar els Jocs Olímpics. dret, que vagin fent-se seguiments mèdics, que Barcelona havia ofert la seva millor cara al món, puguin anar a algun centre a fer una activitat si la però tenia (té) ombres, zones fosques, grises, so- seva situació els ho permet... Però més enllà d’això vint invisibles. una eina quasi infal·lible: l’afecte! Entre voluntaris, voluntàries i usuaris anem creant uns vincles invi- Sense pretensions, la porta s’obre cada nit de la sibles i forts. Tenim nom, tots, ells i nosaltres. Esta- mà de dos voluntaris i voluntàries de nit. En som blim relacions diferents amb cadascú: “aquesta és més de cinquanta: cal cobrir cada vespre de l’any, una pelma, aquest m’enreda, aquest em costa, ja ha sí, tots, també els ponts, les vacances, els dies de vingut el sargent”... Res d’anonimat. Reforçar les Nadal... L’única intenció és fer una mica millor el seves potencialitats, posar alguns límits (no gaires, dia a dia de sis homes. És casa seva. A partir de que diuen que el Sostre s’adscriu en els anomenats les 8 del vespre van arribant. Al voltant de la tau- centres de baixa exigència), somriure, compartir... la anem xerrant, jugant al dòmino, veient la tele... com a qualsevol casa. El sopar el preparen per a És així com al llarg de la seva història, el Sostre ha ells veïnes del barri: són les voluntàries de sopar. aconseguit que una trentena de persones hagin po- Cada nit, els porten un plat calent, cuinat especi- gut deixar els carrers. Uns han anat a pisos com- alment i adaptant-se a les necessitats dels usuaris. partits, d’altres a residències, siguin d’avis, siguin És un servei encara més discret... senzill i preciós. de crònics (i és que el carrer i l’alcohol són durís- Després de sopar i de donar-los la medicació, més sims i deixen petjada), alguns han mort acompa- tele, més conversa, que s’allarga un pèl si és cap de nyats, un fins i tot va ser acollit per la seva família... setmana. D’altres, però, han decidit tornar al carrer... És la seva decisió, fruit de la seva llibertat: potser té poc Un objectiu: oferir-los l’oportunitat de trobar un més que això: la seva pròpia vida. lloc, un espai per treure’s la cuirassa amb la qual han de viure al carrer. Allà tot els fa vulnerables: la A més dels voluntaris de nits i de sopars, altres soledat, la beguda, la climatologia, la violència ama- porten la comptabilitat, gestionen els papers, fan gada, les mirades acusadores, la fam... El Sostre els un full de comunicació, cusen la roba que s’ha fet 6 permet anar creant hàbits que els permetin passar a un recurs més estable, definitiu, més digne... malbé, col·laboren en el manteniment de la casa... Som molts... Hem de ser molts per garantir que
 • 7. cada nit s’obre la porta verda, s’acullen els sis ve- en el mes d’agost amb una mesura lamentable, in- ïns, somriem, posem límits... justa, feta per a la galeria; intueixo la presència del Jesús de l’Evangeli entre els cartrons, fent cua per Aquesta descripció, però, és incompleta... No, no entrar en un menjador; endevino possibles nous és una relació unidireccional... En llenguatge de veïns del Sostre en la gent que espera que el super- consultoria dirien ara que és una relació win-win: mercat del costat de casa tanqui per recollir el men- tots guanyem... Cada persona que ha passat pel jar que s’ha fet malbé... Però sobretot, m’ha canviat Sostre ho verbalitzaria d’una manera pròpia, però la mirada envers jo mateixa. Profund agraïment jo sí que puc exemplificar-ho amb les meves pa- per saber que el que visc és un regal; reconeixe- raules. A mi, el Sostre, m’ha canviat. Va ser el meu ment de la fragilitat de la situació que pot fer que primer lloc de compromís amb l’anomenat Quart un dia jo, perduda la feina, trencats vincles fami- Món. Un cop implicada, vaig gosar anar a captar liars i d’amistat, caigui en una situació semblant... la realitat dels països del Sud... I una certesa: aquí “És quan em sé feble que em sé fort”, versionant o allà, els txadians que pateixen o els sense sostre a sant Pau... I d’aquesta feblesa i fortalesa alhora de les nostres ciutats del Nord són fruit de la ma- neix la indignació davant de la injustícia de tantes teixa injustícia. La mateixa! Exactament igual! Jo vides trencades per causes alienes a elles... Neix vaig sentir la crida a implicar-me aquí... i em va l’esperança en petits projectes nascuts d’esforços, canviar la mirada: descobreixo cada cop més “els generositat, desig de compromís, moltes mans! És amagats”, “els invisibles”; llegeixo els diaris i poso llavor de futur!!!! rostres als perceptors de les PIRMI que van patir Maria Antònia Bogónez és voluntària de Sostre Fòrum Alsina: Un missatge clar davant la crisi Maria-Josep Hernàndez Amb un missatge contundent crisi, amb centenars de persones i serè alhora, on s’intueix un voluntàries, mentre veuen que profund debat de fons i amb un “una bona part de la jerarquia esforç explicatiu acurat, ens arri- eclesiàstica segueix amb cerimò- ba un nou document del Fòrum nies ostentoses i anacròniques, Joan Alsina: “No podem callar. utilitzant objectes rics i valuosos La injustícia i la pobresa van crei- propis de museus, que contras- xent”. Amb una crida al conjunt ten amb la senzillesa i auten- de la societat i a la pròpia Esglé- ticitat de l’Evangeli de Jesús”. sia a reaccionar, els capellans del També denuncien que gairebé Fòrum denuncien com la crisi no senten la veu crítica de la je- econòmica s’aguditza: desnona- rarquia eclesiàstica “tan insistent ments, manca de feina, cues a en altres temes” –aquí llegim Càrites i Bancs d’Aliments per entre línies, en temes de mora- subsistir, més persones buscant tirànic, cec i immoral”. Recla- litat-sexualitat, etc... A les vuit menjar als contenidors o dor- men als governs que posin fre a conclusions del document fan mint al carrer.... Assenyalen les l’especulació econòmica en favor una crida a la responsabilitat i al causes i el context de la crisi, de- del treball i l’habitatge digne, i compromís de tots, conviden a nunciant que ja no manen els go- que acabin amb “les retallades prioritzar a les comunitats l’ajut verns escollits democràticament de prestacions socials, sanitàries als més empobrits i reclamen al sinó “la dictadura dels mercats i educatives”. conjunt de l’Església replante- especulatius”, amb un sistema El Fòrum també mira cap a l’Es- jar-se l’ús dels béns eclesiàstics, “pervers i lladre” que “els go- glésia, i tampoc calla. Valoren habitatges i locals, així com de- verns mantenen com a legal, quan de fet és totalment injust, que entitats d’Església com Càri- tas fan costat a les víctimes de la dicar part del patrimoni d’objec- tes ostentosos de culte a pal·liar 7
 • 8. la situació de moltes famílies. sia, no puc evitar recordar els pena de llegir detingudament, També demanem més claredat capellans i religiosos assassinats sense deixar-se’n ni una coma. en tots els àmbits de l’economia a Llatinoamèrica per denunciar El podeu trobar a la pàgina web eclesiàstica. amb claredat les injustícies, la www.forumjoanalsina.org. complicitat dels governs i la man- Maria-Josep Hernàndez és periodista Mentre penso en com agraeixo ca de prou compromís de l’Esglé- sentir aquesta veu dins l’Esglé- sia-institució. El document val la El planter de l’Església Quim Cervera El passat diumenge 4 de març, a la sió per una banda pot arraconar televisió catalana, en el programa el fet religiós-eclesial en el que és “30 minuts”, van parlar del planter quasi esotèric i pre-modern i per de l’Església aquí a Catalunya, mos- tant criticar-lo, i per altra banda, trant diferents tipus de capellans i malgrat presenti altres interlo- alguns seminaris. cutors que no responen a aquest model, en el fons, propaga l’ofer- Fou un programa de qualitat, ben ta integrista i conservadora. Sense preparat i documentat. No va caure voler “mullar-se” (potser s’hauri- en la típica confrontació dual a què en d’implicar més en un posicio- ens tenen acostumats els programes nament concret) poden afavorir de televisió. Suposo que per atrau- la crítica visceral, poc racional, i re l’audiència presenten un tema gens reflexiva sobre la complexi- polaritzant dues posicions arquetí- tat del fet. piques, que de fet no existeixen tan pures en la realitat, que sempre és Curiosament el qüestionament més ambigua. Llavors fàcilment ca- del model de capellà, home i cè- uen en el simplisme i en la falsifica- libe surt solament per part d’una ció dels fets. D’aquesta forma, com persona. El fet que es digui, per en els sermons catòlics tradicionals, part d’un dels entrevistats que donen seguretat i marquen el pensament del poble, les “esquerres” eclesials no donen capellans i sí les que el deixen ignorant, oblidant la complexitat de dretes, amaga la pregunta sobre les causes d’aquest els coses. fet. Possiblement les “esquerres” no en donen per- què no estan d’acord amb un model jerarquitzat i De totes maneres, en el programa que comentem, concentrat en una persona responsable de la comu- hi podem trobar alguna tendència més suau i rela- nitat cristiana, sinó que estan per un altre model, tiva en aquest sentit, ja que presenta els capellans que consisteix en la responsabilitat compartida, en joves decantats vers el conservadorisme, menys un, el treball en equip, en la distribució de serveis en i els més grans, vers una visió més oberta. I aquesta les comunitats, segons els qualitats de cada perso- presentació es presenta com a tesi. No hi ha cap na, i per tant en “animadors” de comunitats que capellà de l’edat entre els 50 i els 65. Un descuit? És tant puguin ser homes com dones, casats com sol- fet expressament? ters, perquè el que es contempla són els seves capa- Fa la impressió que la “sotana” (fins i tot combina- citats, disponibilitats i recursos, al servei de tota la da amb el fer de “paleta”), els “reclinatoris”, “els comunitat, i no el seu sexe o el seu estat. mantells de punta”, ressorgeixen de nou, com ob- Quim Cervera és sociòleg i capellà jectes antics i exòtics, i sembla que vulguin captar l’atenció i l’atracció dels espectadors. Així la televi- 8
 • 9. El Concili vaticà ii, com el vaig viure i què m’ha suposat Francesc Clua El Concili Vaticà II, del qual el proper 11 d’octu- noves visions cristològiques i eclesiològiques; o el bre celebrarem els cinquanta anys del seu inici, el diàleg de l’Església amb el món. Tot i l’intent de vaig viure en un moment d’una gran esperan- retorn d’alguns moviments cap a abans del Conci- ça, sobretot entre els joves i els no tan joves li, per una banda, i de tants desanganyats perquè (jo tenia 28 anys). A Terrassa vam publicar no s’han portat a terme moltes de les novetats un butlletí informatiu, ciclostil·lat, del d’aquell fet tan important, l’Església ja no és la qual vam arribar a tenir més de 100 mateixa. El que passa, a parer meu, és que subscriptors informant-los pun- el Concili es podia veure com un fet di- tualment de les novetats que nàmic, un punt de partida d’una nova el Concili anava aportant. època, o un punt d’arribada, fins I no només això, sinó que aquí podíem arribar. Alguns di- els diversos moviments uen, amb bastanta barroeria juvenils vam establir una teolò- gica, que el germanor que es va mani- Concili va ser festar en una ruta a peu a un error; de Montserrat per pregar pel qui?; de l’Es- Concili o trobar-nos, set- perit Sant? Ignoren manalment, a la missa ma- aquell primer Concili de Jerusalem tinal de les monges que en què els apòstols van respondre aleshores en dè- “l’Esperit Sant i nosaltres hem deci- iem de dit...” (Fets dels Apòstols 15,28). Po- “clau- sar en entredit l’Esperit Sant és greu. sura”, u n a Però han quedat molts aspectes espè- cie de refugi que, amb una visió dinàmica de espiri- tual, entre altres iniciatives. Era un temps que, almenys a Terrassa, estàvem la doctrina conciliar, calia desenvolupar: la cor- units els escoltes, els de la JOC, de la JIC, en una responsabilitat episcopal, per exemple. L’Esglé- plataforma que en dèiem Joventut Catòlica de Ter- sia, sobretot amb Joan Pau II, ha reforçat el seu rassa. caràcter monàrquic i mundial del papat. Benet XVI, en canvi, no ha volgut aparèixer tant com el A la que es va aprovar la Constitució sobre Li- cap d’una Església global i ha continuat i afavo- túrgia en els campaments escoltes les misses, ja rit un treball sinodal: la seva participació activa en català, es feien de cara al poble, amb una nova en el recent Sínode sobre la Paraula de Déu en la estructura que no s’assemblava en res en aquelles vida i la missió de l’Església és un motiu d’espe- misses diàries de la parròquia en què la comunió es rebia a part de la missa pròpiament dita, entre rança en aquest sentit. molts altres canvis. Podríem dir que hi havia fam Potser ha arribat l’hora d’un Vaticà III en què es de canvis, ens semblava que tot era nou, que tot reafirmin i es desenvolupin les grans intuicions era possible. El lideratge de Joan XXIII primer i de del Vaticà II, per una banda, i doni resposta als Pau VI després amb la tasca difícil de fer aterrar a nous reptes que al cap de cinquanta anys han la realitat tantes esperances. aparegut: en el camp de la moral, per exemple, Ara, al cap de cinquanta anys, el Concili m’ha su- i, sobretot, el paper de la dona en l’Església, que posat una doble realitat; és innegable que moltes és un tema que clama al cel del segle XXI, per coses han canviat en l’Església i que dificilment es una altra. podran tirar endarrere; l’ecumenisme, per exem- ple, molts canvis en la litúrgia, però sobretot les Francesc Clua és coordinador del Secretariat de Formació i Estudi de l’Arxiprestat de Terrassa 9
 • 10. Monges del segle XXI a Calella Maria-Josep Hernàndez Moltes vegades, i ara més en de promoció personal, social i la- temps de crisi, els cristians i el boral, per fomentar la confiança i conjunt de la societat reclamem l’autoestima, les habilitats socials, a l’Església que destini més pro- la immersió cultural i els apre- pietats a finalitats socials. Adap- nentatges prelaborals, amb un tant-se als nous temps, les Filles espai específic per a dones amb de Sant Josep de Calella (El Ma- fills petits. resme) han fet un salt a la solida- D’ençà que vaig conèixer el pro- ritat del segle XXI reformant un jecte que naixia, fins avui que ja és antic convent per transformar-lo gairebé una realitat, ha passat poc en casa d’acollida per a dones, més d’un any. Em vaig oferir des i alhora en seu d’un centre de estat costoses, i per finançar-les del primer moment a ajudar-les Promoció i d’un Taller Microem- en part, han habilitat locals co- des del meu àmbit professional, presa Social, que porta per nom mercials de lloguer als baixos de el de la comunicació, i us haig de NovaLlavor. “Com a institució, la l’edifici. “Ho hem d’explicar bé dir que també està sent tota una nostra mirada d’estimació va per –diu la germana– perquè hi ha experiència i un aprenentatge. a les dones, amb l’esperit obert gent que diu que les monges són Estem poc acostumats els respon- cap a les seves situacions”, expli- úniques per fer diners. Quedi clar sables de comunicació en qualse- ca la germana Agustina, una de que no són per a nosaltres!” . Em vol àmbit, a treballar amb un au- les responsables d’aquest triple recorda que tenen projectes simi- tèntic equip amb majúscules, que projecte, creat per unes monges lars a Amèrica Llatina, a Madrid, ho debat tot, ho consensua tot i que es defineixen com a obreres: i ara serà a Catalunya, on detec- escolta molt, analitzant en pro- “Per mi, ser monja obrera és ser ten aquesta mancança, i concre- funditat (i pregant en comunitat) com la gent que es guanya el pa, tament a Calella, on va néixer la abans de prendre cap decisió. Us però religiosa. És a dir, en el dia congregació. confessaré que si una acció comu- a dia del treball hi ha un tarannà, nicativa que veig necessària no la un esperit, una estimació...“, diu D’aquest triple projecte per a la puc emprendre perquè no la te- amb fermesa i tendresa alhora. dona, el que ja està en marxa des nen del tot consensuada, em dic: de fa mig any és la Microempre- Han acabat les obres i visito amb paciència, perquè saben com i a sa Social NovaLlavor, que ofe- ella la casa d’acollida, feta refor- quin ritme volen avançar, i amb reix condicions de treball dignes mant íntegrament l’edifici histò- absolut respecte, miro de caminar i amb contracte, en uns àmbits ric del C/Església, 173, mentre les al seu pas. I a la meva pregunta on es treballa, sense de vegades germanes s’han traslladat a un de com gosen engegar un projec- poder evitar-ho, a través de l’eco- petit edifici interior. Les instal· te d’aquesta magnitud en temps nomia submergida. Ja han acon- lacions de la residència són noves, de crisi, la germana em mira als seguit els primers contractes amb càlides i lluminoses; consten de ulls fixament, i em somriu dient: particulars, empreses, i també diverses habitacions per a dones “Potser només ho poden fer unes alguna parròquia, que han optat amb fills o sense fills, totes amb persones que estiguin una mica perquè la treballadora, encara bany. També disposen d’espais tocades, però entén-me, tocades que sigui per hores o uns dies comuns de lleure, menjador, au- per Algú que fa molt de temps al mes, tingui contracte laboral. les de formació i sales de treball. ho va donar tot perquè la persona Es tracta de capgirar el sistema: La germana Agustina parla de la fos persona, pensant en els més NovaLlavor contracta legalment casa com un lloc on “elles tindran desvalguts. Hem dit que ho cre- la dona i aquesta treballa a les unes persones que no només les iem i ho farem, en benefici per la diferents llars o empreses que, acolliran, sinó que les estimaran, dona “. Són tot un Signe aquestes per hores, dies o mensualment, les ajudaran a promocionar-se, a dones, religioses i emprenedores, contracten el servei a la microem- tirar endavant, vivint el moment sembrant llavors per a dones. presa. Els serveis són en l’àmbit que els toqui, amb un sentit nou de la neteja i l’atenció a persones Més informació: per ajudar-les a sortir endavant 10 com a dones”. Les reformes han grans. També cal destacar la ter- cera branca del projecte, el centre novallavor@gmail.com Maria-Josep Hernàndez és periodista
 • 11. RECEPTES per anar canviant Receptes per amar canviant Receptes per anar canviant Pastís de Sant Jordi  Desmitifiquem Tere Jorge Salva Clarós Sant Jordi és per excel·lència el patró dels enamorats a Ca- Es parla de l’emprenedoria com si fos la panacea talunya (sembla que Sant Valentí fa la “vista grossa” i li per superar la crisi i per a la creació de llocs de tre- cedeix aquest protagonisme al seu “col·lega”) gràcies a la ball. Si bé Catalunya és un país dinàmic en la cre- gran gesta del Sant de salvar la princesa d’aquell monstre ació d’empreses, en el darrer any se n’han creat de ferotge i això que, malgrat que el rei li va oferir la seva filla l’ordre de 70.000, se n’han destruït  en canvi una xi- en matrimoni, el cavaller va rebutjar l’oferta al·legant que fra una mica superior. La taxa neta de creació d’em- el seu destí era un altre. Per Sant Jordi, el noi li regala una preses, que és la diferència entre les que es creen i rosa a la seva “princesa” i aquesta li regala un llibre. les que es destrueixen, es manté negativa a Catalu- La presència del llibre és deguda al fet que la diada coinci- nya des del primer trimestre de 2008, més o menys deix amb el Dia Internacional del Llibre, que des de 1930 quan va començar la crisi. Això indica que és veritat commemora la mort de Miguel de Cervantes i de Shakes- que hi ha molts emprenedors però que les altes em- peare i aquesta tradició s’estén a la resta de la península. A presarials són, en un percentatge molt important, més a Catalunya la diada té un caire reivindicatiu de la cul- d’empreses petites o molt petites, entre les quals es tura catalana i molts balcons s’engalanen amb la senyera. compten els autònoms. Com més petita és l’empre- Avui us regalo una recepta fácil, molt fresca i commemora- sa, més gran és la rotació, és a dir, que és més ines- tiva d’aquesta diada si ens entretenim una mica en la part table. També ens diu l’estadística que és la indústria decorativa final. Per cert, aquesta “princesa” que escriu fa el sector econòmic que té el percentatge de rotació anys que s’estima més un bon llibre (amb tot el carinyo del d’empreses més moderat, és a dir, se’n creen i se’n món). destrueixen menys. Cal que resituem doncs aquest discurs quasi obsessiu de l’emprenedoria, que so- Ingredients: Dotze llesques de pa de motlle sense vint va lligat a l’exaltació mítica, per poc raonada, crosta; maionesa, si la fem nosaltres millor (també del talent, el coneixement, la innovació, etc. es pot fer servir de pot); un pot de salsa rosa (si la fem nosaltres només cal afegir tomàquet concentrat La nostra economia pateix un dèficit estructural a una part de la maionesa); pernil salat talladet molt de grans empreses, sobretot  industrials, que és on fi; enciams variats; olives farcides d’anxova; gambes es creen els llocs de treball més estables i de qua- petites pelades; tres ous durs; pebrot de llauna o litat. Som un país de petites i mitjanes empreses. escalivat a tiretes; salmó fumat. Més del 90% de les nostres empreses són mitjanes, Elaboració: En una plata de vidre, posarem una petites i molt petites, és a dir, microempreses, que primera capa de pa de motlle (tres llesques). és una altra forma d’anomenar els treballadors au- Seguidament, posarem una capa de salsa rosa, tònoms. Aquesta atomització és una de les causes variats d’enciam talladets petits i gambes. estructurals d’inestabilitat i de manca d’interna- Una segona capa de pa de motlle. Després, maione- cionalització de l’economia catalana, així com de sa, pernil salat tallat petitó, i olives tallades pel mig. l’escassa capacitat per innovar i per captar capital. Posem una tercera capa de pa de motlle. Una capa Ja és meritori que amb tanta microempresa i amb de maionesa, ou dur ratllat, pebrot de llauna tallat tan  poca indústria Catalunya estigui exportant. petitó, i salmó fumat. Acabarem amb una capa de Mentre no paren els discursos que situen la fi- pa de motlle. gura de l’emprenedor i sobretot el talent com el Ho deixarem unes hores a la nevera, perquè es bar- nou factor estratègic de producció que reflotarà regin els gustos. Ho desemmotllarem, i ho posarem l’economia, aquesta crisi financera demostra tos- en una safata de servir. Hi posarem per sobre maio- sudament que el que està enfonsant les empreses nesa, tapant tot el motlle (com si féssim la cobertura i l’economia és la falta de capital. Que la recupera- d’un pastís), i enciam a trossets pel voltant. Ho deco- ció econòmica s’està donant als països més forta- rarem amb pebrot, ou dur (la part del rovell ratllat), ment industrialitzats com Alemanya. Que per fer formant les 4 barres (tires de pebrot intercalades amb créixer l’ocupació no calen reformes laborals sinó tires fetes amb el rovell ratllat) i podem fer una rosa reformes industrials i empresarials profundes. El de Sant Jordi amb una llesca de salmó fumat tallada a tires i enrotllada sobre si mateixa formant la flor. que cal que ens replantegem a fons és el nostre tei- xit empresarial.  11
 • 12. A PEU A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu A peu Ara que el sol es pon tan tard Josep Pascual Ara que el sol es pon tan tard us proposo d’anar a fer un berenar sopar en un espai amb una gran pa- noràmica, l’ermita de Sant Jaume de la Mata (929,6 m). Es tracta d’una passejada curta amb un desni- vell suau, amb la proposta, a més, per a qui s’animi a deixar el camí més fressat, d’anar a veure la boca de l’avenc que porta el nom de l’ermita. Deixem el cotxe a l’aparcament del coll d’Estena- lles (870 m), molt ben senyalitzat, pel km 15 de la carretera de Terrassa a Mura. Hi ha un punt d’in- formació del parc natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac i esplanades per córrer i jugar la canalla. Davant mateix del punt d’informació, a l’altra ban- da de la carretera, surt la pista que puja a la Mata, L’ermita de Sant Jaume amb el Montcau al fons masia vella, gran i solitària, en una cort en la qual actualment la Diputació de Barcelona hi té les ofi- cines del parc. Aquesta pista la prendrem per a la tornada. Per a l’anada agafarem el camí que arren- ca per unes escales que surten a la dreta del punt mateix on comença la pista. Hi ha un senyal ver- tical que ens diu que és el GR 5 –n’anirem trobant més– i que per allà podem anar cap al coll de Boix, cap a Mura i cap a la Mata. Tot pujant, el camí pas- sa entre petites feixes abandonades i l’alzinar, fins dalt la serra de la Mata i, per l’ampla carena, fins a arribar a una bassa. Mentre pugem veurem la casa de la Mata i en alguns moments també, entre alzines, l’ermita enlairada a la dreta del mas. Val L’entrada de l’avenc de Sant Jaume la pena d’anar-nos aturant a contemplar l’entorn. En algun punt el camí gairebé es toca amb la pis- Vist l’avenc, tornem cap al collet de la bassa. Allà ta esmentada abans, que passa paral·lela per sota continuem pel GR, pugem suaument entre unes nostre. alzines força velles i trobem una pista que fa un Un cop a la bassa –hi haurem arribat en uns vint fort revolt, la travessem i continuem pujant fins a minuts–, si volem podem deixar el GR per anar l’ermita que és allà mateix. Donem la volta a l’ermi- a veure l’avenc. És cosa de cinc o set minuts bai- teta i contemplem el Montcau, el monestir de Sant xar-hi. Per a això girem a la dreta gairebé 180º i Llorenç, la depressió del Vallès, Castellsapera, la baixem per agafar un petit corriol, som al vessant Pola, Montserrat, el Bages i, tancant el cercle per que mira al Bages i al Pirineu. Passem per sota un dalt el Port del Comte, el Cadí, els Rasos de Pe- cable (del telèfon?) i de seguida, allà mateix trobem guera, la Tossa Plana i el Puigpedrós –que treuen a mà esquerra una fita de pedres, deixem el cor- el nas per sobre les penyes del Moixeró–, la Tossa riol clar i tirem avall per un corriolet desdibuixat i el Puigllançada, el Puigmal i fins el Canigó. És un que seguirem, buscant les diverses fites, i que ens lloc que convida a passar-hi l’estona i gaudir d’una portarà a l’avenc, travessant l’alzinar i petites cla- bona posta de sol. rianes. L’avenc de Sant Jaume té una profunditat Per tornar baixem a la casa de la Mata i agafem la de 42 metres, com podem llegir al senyal que hi pista que mena fins a la carretera. Els cedres que ha allà, i està envoltat per una barana. Una alzina voregen la dreta del camí ens seran una bona com- 12 creix a la boca mateix. panyia a l’hora del crepuscle.
 • 13. Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades P RUDÈNCIA I MODÈSTIA. A El Punt D Avui del 23 de març Ignasi Moreta par- E PREVERES I SEMINARIS. Aquest lava en un article de la revolució religiosa març passat s’ha parlat força del seminari de Xavier Melloni. En destaco aquests i de capellans: programes de TV, jorna- dos brevíssims fragments que conviden a pensar: des de portes obertes, notes dels bisbats, 1) “Aquesta revolució és la consciència joiosa que entrevistes a rectors de seminari, publicitat de la la pròpia religió no té el monopoli de la religió.” CEE... Des de L’Agulla volia embastar i compartir I 2) “Les nostres categories religioses són exacta- breument un parell de pensaments sobre tot ple- ment això: categories, formes lingüístiques que ex- gat: a) Es continua presentant la invitació a ser pre- pressen una realitat més gran que la materialitat vere com una crida individual (com al monacat o de les paraules. Dogmes, litúrgies, codis morals, a la vida religiosa). b) Els diaques i preveres s’hau- cossos sacerdotals…, tot l’edifici institucional creat rien d’escollir entre els laics i laiques (casats o sol- per les religions no és sinó un pàl·lid reflex d’una ters) de les comunitats cristianes i dels moviments realitat inabastable que cap corrent religiós o cul- entre les persones adultes més idònies per complir tural no pot pretendre posseir.” A mi m’han res- aquests serveis, si cal completant la seva formació. sonat com una crida a la prudència i a la modèstia c) Suposo que hi podria haver diversos graus de per al nostre catolicisme de cara al diàleg amb els dedicació i potser també acceptar compromisos li- altres creients i amb la societat. Josep Pascual mitats en el temps. Josep Pascual H E L VIDEO “PRO-VOCACIONS” DE LA OMES I DONES. Hi ha dones ex- CEE. Antievangèlic, repulsiu i gairebé si- traordinàries i homes extraordinaris. I nistre... Això és el que he pensat en veure hi ha dones que més valdria no trobar- l’anunci “pro-vocacions” de la Conferèn- se en el camí i homes que tampoc. Cada cia Episcopal (em resistia a mirar-lo). Fora de lloc any pel 8 de març, quan posem a debat la reivin- i injustificable apel·lar al “sou per a tota la vida” dicació pels drets de les dones, tinc un rerefons per fer-se capellà –em sembla un insult als cape- de sentiments aparentment contradictoris. D’una llans– i no cal ni fer esment del teló de fons mas- banda, l’evidència que no estem en igualtat de clista, perquè és més del mateix i no enganyen. No condicions, que molts homes continuen ofegant la deixa de ser una provocació desencertada per als vida de moltes dones, en moltes circumstàncies i seus propis objectius, per més ressó mediàtic que en molts graus diferents. D’altra banda, l’evidència hagin obtingut, ja que transmet desesperació de la que l’evolució o retrocés del paper de la dona és, Institució per captar adeptes, com si fos una secta. en gran part, en mans de les pròpies dones, que de On és, aquí, Jesús? Em costa de veure. L’anunci vegades també mantenen actituds masclistes. I en em sorprendria que pogués agradar, fins i tot a tercer lloc, la pregunta i el qüestionament sobre si capellans més de la seva corda. Perquè això de la les dones hem de centrar la lluita en guanyar poder vocació, crec que és un tema molt íntim i profun- a unes estructures socials, polítiques, econòmiques dament respectable, sigui quina sigui la ideologia i religioses que han estat creades per homes, que o el tarannà de cadascun. L’anunci pot despertar es demostra que no funcionen, i que, amb la nos- alguna vocació? És increïble... i com si arribés tra implicació, hem d’evitar de perpetuar. Quan d’una altra galàxia: aliè a la fe, els sentiments i les diuen: “Que bé, una dona al consell executiu de realitats i patiments que vivim moltíssimes comu- tal...! O una dona al govern! O una dona veritable- nitats cristianes. Saben i neguen que alguna cosa ment reconeguda en la cultura!”, jo penso que està s’està acabant... però el vídeo els posa en evidència. bé, que anem avançant, sí. Però la lluita de la dona Maria-Josep Hernàndez no hauria de ser únicament per situar-se en condi- cions de poder en les estructures existents, hauria d’enfocar cap a provocar el part d’una nova socie- T tat, amb una mirada nova que de socarrel arrenqui estructures i en faci néixer de noves, socialment ENIM PODER. Ho van denunciar les més justes i més igualitàries. Calen nous temps, i ONG,  la Plataforma d’Entitats Cristianes necessitem de l’empenta i l’empremta de la dona. amb els Immigrants, els periodistes als Maria-Josep Hernàndez quals se’ls prohibia l’accés... Es reclamava la reforma o el tancament dels Centres d’Interna- 13
 • 14. ment per a Estrangers, espais pitjors que presons, nyor desconeix la Declaració dels Drets Humans? marcats pel buit legal. I alguna cosa ha començat a Justament el primer és el dret a la vida i a les con- canviar. Quan entri en vigor el nou reglament, el dicions que la fan posible: alimentació, salut, etc. Ministeri d’Interior cedirà a les oenagés l’atenció D’altra banda suposo el senyor Nello deu ser catò- als immigrants, hi haurà assistència sanitària i soci- lic… També desconeix les encícliques Pau a la Terra al, seran possibles les visites de familiars i instituci- de Joan XXIII o Populorum Progressio de Pau VI? Si ons i la policia només s’encarregarà de la seguretat les llegeix veurà com aquests drets són reivindicats de la instal·lació. Sempre penso que davant de les com a fonamentals per a la persona humana i vet- situacions injustes, cal que no ens cansem d’alçar llar-los és responsabilitat dels poders públics. Cal la veu des de tots els àmbits. Ciutadans, oenagés, tenir valor per a considerar la salut com “un valor”. plataformes, associacions, periodistes... tots tenim A no ser que es tracti d’un valor que cotitzi a bor- més poder del que ens pensem. No defallim. Ma- sa… Aleshores quedaría tot molt clar. Jesús Lanao ria-Josep Hernàndez D ÈRIES SOBRE L’ECONOMIA I LA PO- D E LA CRISTIANDAT, A LA MODER- LÍTICA AQUÍ I AVUI. Davant la crisi NITAT, I ARA VERS... En el passat, en social, econòmica, financera, immobilià- règim de “cristiandat”, observem, des de ria, laboral, ecològica, alimentària, ener- la perspectiva moderna, una barreja entre gètica, política, cultural i ètica, potser ens cal un el que era civil, i el que era eclesial, entre la vida govern de coalició entre CIU, PSC, ERC i ICV, ja social i el món de la fe cristiana, entre el natural i que l’assumpte s’ho mereix, és una qüestió d’Estat. el sobrenatural. En la modernitat es va passar a la Ja que en el govern espanyol ni el PSOE, ni pel que separació dels dos nivells, a l’emancipació de l’eco- es veu el PP podrà donar sortida a tals crisis, i les nomia, la política, la cultura i fins i tot la mateixa Espanyes es trobaran en un carreró sense sortida, religió i l’espiritualitat de la protecció eclesial (se- potser que ens posem d’acord a Catalunya, i de cularització). En canvi en el present actual i en el passada avançarem en la nostra sobirania. Més en- futur a venir, ens trobem que procedint d’aquesta davant, si hem pogut avançar tant en les solucions separació, que ens segueix convenint com a punt a la crisi, com en el procés d’autodetermianció (de de partida, potser haurem d’anar caminant vers fet veig impossible que vagin separades la lluita una nova forma d’unió dels dos nivells per tal per l’emancipació nacional, i la lluita per l’allibe- de que no esdevinguem persones i pobles esqui- rament social), el poble (no els partits) podrà anar zofrènics. Aquesta unió no pot reproduir, ni molt ocupant l’estat (català en un estat federal europeu) menys, la mescla anterior, sinó que ha d’anar més per democràticament anar-lo arraconant vers el fa- enllà, vers l’alliberament de les persones i dels po- vor dels més necessitats. Ens calen estats forts (ca- bles, en una valoració profunda de l’espiritualitat, talà, europeu, mundial...) per a fer front als grans de les creences, del misteri de la vida, com a for- poders econòmics, gràcies a la política. La utopia ça, energia i llum indicadora, per als pobles, per final, la destrucció de les classes socials, passa per a les associacions, grups socials i per les persones aquesta ocupació realment popular de l’estat i per que fecunda els nostres sentiments, accions i pen- l’aniquilació d’aquest, perquè desaparegui tot po- saments per fer més possible, més esperançada i der opressor i arribem a tenir cadascú segons les més “animosa” la construcció de la dignitat i de la seves necessitats. Quim Cervera fraternitat entre els humans. Quim Cervera L C A SALUT NO ÉS UN DRET. Aquest era APELLANS A “30 MINUTS”. Darre- el títol d’un article d’Antoni Nello, profes- rament un dels programes de TV3 “30 sor de Ciències de la Salut de Blanquerna minuts” ha estat dedicat als capellans, - Universitat Ramón Llull, publicat a La mostrant diversos tipus i models, tot ac- Vanguardia i del qual (curiosament) es feia ressó El centuant el to clàssic dels més joves enfront el més Pregó. N’extrec dues frases significatives: “La cul- obert de generacions passades. En conjunt m’ha fet tura de l’Estat de benestar ha generat els seus fan- bastanta pena, sobretot per dues “llacunes” fona- tasmes que ara, en temps difícils, cal desemmas- mentals que hi he trobat. La primera, ningú no s’ha carar. Un d’ells és la certesa popular que la salut referit (ni tan sols el clero “progressista”) al model 14 és un dret.”… “La salut, com la felicitat, no és un dret, és un valor”. Em pregunto: És que aquest se- d’Església que va plantejar el Vaticà II com a “Po- ble de Déu”. I que va capgirar el model anterior:
 • 15. “societat perfecta” jerárquica, basada en l’autoritat suprema del Papa, que anava “baixant” sobre bis- bes, capellans i diaques i laics, com a súbdits, de segona categoría, fins i tot teológicament parlat. La segona: el capellà presentat, fonamentalment en la vessant ritual i sagramental… Gairebé no es parla- va de la funció de “pastor”, en el sentit evangèlic del terme, d’animador de la comunitat, de sacerdo- ci com a lliurament personal de vida, en totes les dimensions (“dintre i fora de l’altar”…). Sí que un jove deia que era “l’ofrena de tot l’ésser” al Senyor, però aquesta expressió quedava massa teórica i, en tot cas, dins d’una teología pre-Vaticà II, tot re- marcant la “pre-eminència” del sacerdoci enfront el laïcat. I, per suposat, el servei ministerial com a “crida des de dalt”, no pas com a demanda concre- ta i personal de la comunitat cristiana… Jesús Lanao l ES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA SUBVENCIONEN LA GENERALITAT. És la conclusió a què arribes quan treba- lladors socials de diverses institucions et confirmen que qualsevol modificació en la vida de les persones que estan cobrant alguna prestació econòmica per la llei de la dependència és causa d’una llarga interrupció en el pagament. Exemples: L’Equip de Pastoral Obrera del Bisbat de Sant si la teva situació ha empitjorat considerablement i Feliu fa aquesta proposta a totes les parròqui- demanes una revisió, si pel motiu que sigui has de es i comunitats cristianes de la diòcesi: pen- canviar de cuidador, si passes una temporada en jar aquest cartell que conté una llarga pregà- un centre sòciosanitari... A casa ens ho vam plante- ria sobre el tema de l’atur. Una pregària feta jar quan el meu sogre va empitjorar de salut de tal en el context pasqual de l’esperança i que ve manera que va fer-se molt més depenent. Demanar acompanyada de textos de la Doctrina Social una revisió de grau significava, segons els Serveis de l’Església. Socials, un mínim de mig any sense cobrar. Una La idea permet diverses iniciatives: vergonya. Mercè Solé a) penjar el cartell a les parròquies (o fora, per què no?): per fer presents a la comunitat les persones que pateixen l’atur. b) penjar el cartell i fer la pregària a totes les A misses del diumenge 29 d’abril com a forma LLARGAR LA VIDA. Els avenços mè- de celebrar el Primer de Maig. dics que curen malalties i allarguen la vida de les persones estan molt bé, evi- c) recollir les intencions per totes les perso- dentment. Però també resulta molt obvi nes, amb nom i cognoms, que pateixen l’atur, que la qualitat de vida en què han de viure moltes i per les empreses que són a la corda fluixa, i persones grans acostuma a ser bastant pobra, amb tenir-los presents especialment a l’Eucaristia. una gran dependència dels seus cuidadors, siguin d) muntar una vetlla de pregària. familiars o persones contactades. La veritat, jo crec I, naturalment, potenciar tota activitat soli- que és una cosa per pensar-s’ho. No dic que calgui dària encaminada a reduir l’atur i les seves aturar les investigacions sobre les malalties ni dei- conseqüències.Ens sentim impotents davant xar d’atendre les persones grans, però sí que dic la crisi, però si més no podem pregar. I ja sa- que caldria pensar-ho més i veure si la gran quan- bem que de l’Esperit aporta coratge, iniciati- titat d’esforços i diners que es dediquen a allargar va, imaginació. Amén. la vida en aquestes condicions són prou raonables. Josep Lligadas 15
 • 16. Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell En aquelles èpoques agitades del canvi de segle, Viladecans bullia de batalles entre els catò- lics integristes capitanejats pel rector Andreu Samaranch, i els sectors maçònics i lliurepensa- dors aliats amb alguns catòlics assenyats. I Joan Bruguera va voler plantar, a quatre passos El peregrino (http://nando-el- de l’església, el seu manifest peregrino.blogspot.com.es). Can Bruguera, la maçoneria a ideològic, que allà continua, un pas de l’església. És un blog editat per un cape- sense que, al llarg de tants anys, llà de Sevilla, on podeu trobar Si mai veniu a Viladecans, no us ningú no l’hagi fet desaparèi- música de tota mena, pregàries, perdeu la façana peculiaríssima xer… Josep Lligadas comentaris a l’actualitat, totes de Can Bruguera, al carrer de la les connexions amb la Pasto- Muntanya 7-9, gairebé al costat ral Obrera. Una Església viva i de l’església parroquial de Sant atractiva. Mercè Solé Joan. Una façana que és, tota ella, un manifest maçònic. És una façana absolutament simè- trica, que convida a mirar cap amunt, cap a una teulada acu- sadament triangular, coronada amb una àguila i, ben al mig, un Blanc. Obres corals de Bernat escut amb un compàs, una rosa Vivancos. Latvian Radio Chor. i dues estrelles. Només trenca la Sigvards Klava. Neu Música simetria el fet que les dues fines- Contemporània SL 2011. tres centrals de la planta baixa, Una gravació excel·lent d’una Bach zum mitsingen. Can- en comptes d’estar centrades, música (profana i religiosa) que tates de Bach en format estan cap a un costat, com si ha- trobo fantàstica. Jo no hi entenc participatiu (http://www. guessin pensat de fer-ne tres i se com per fer-ne una anàlisi mu- bachzummitsingen.com) n’haguessin descuidat una. sical que desmereixeria l’obra de És una oportunitat per a cantai- La simetria, el triangle, l’àguila, l’actual director de l’Escolania de res amb experiència i formació el compàs, la rosa i les estrelles Montserrat. Només us sé dir que per interpretar les cantates de són símbols maçònics. I espe- crea unes atmosferes de pau i de Bach en el seu context litúrgic, cialment l’escut mostra de ma- plenitud que m’encanten. cosa que resulta una altra mena nera clara que el qui ho va fer La versió musical és impecable d’aproximació a l’esperit amb volia exhibir la seva militància i el disc, acuradament editat, què van ser escrites. La cosa maçònica. I el qui ho va fer va compta amb un suport infor- consisteix a assajar tot un cap ser Joan Bruguera Díaz, mestre màtic que et permet baixar-te de setmana intensivament. A la d’obres, barceloní, que es va fer d’internet la música en MP3 i en plana web trobareu tota la in- aquesta casa com a casa d’esti- formats d’altíssima qualitat. Ve formació. Mercè Solé ueig. La va construir l’any 1892, acompanyat d’un cal·ligrama- i va fer l’estucat de la façana i partitura que és tot un regal. l’escut l’any 1898. Mercè Solé El retall No tot allò real és racional. Més aviat gairebé res. Manuel Sacristán