Agulla 58

A
L’       A      G

                U       L       L

                A
               Febrer 2008 - Any XIII - Número 58
              Ens cal un estat laic
Aquest és un editorial escrit amb tristesa, perquè tot el que hem viscut a la nostra
Església darrerament fa molt de mal. Els nostres bisbes han traspassat totes les línies
vermelles que marquen els límits de la dignitat eclesial. Primer va ser el míting del
30 de desembre a Madrid, en què, amb l’excusa de defensar l’anomenada “família
cristiana”, es va usar el nom de Déu en va per atacar el govern Zapatero i per dir
que l’única democràcia vàlida és la que se sotmet al dictat de l’integrisme catòlic.
I després, el 31 de gener, la nota en què, sense cap contenció, i a base de ressaltar
molt intencionadament uns determinats temes, es donava en definitiva com a única
opció possible de vot per al 9 de març la del Partit Popular, fins al punt que un polític
habitualment tan proper als plantejaments de la jerarquia eclesiàstica com és Josep
Antoni Duran Lleida va protestar: amb els criteris de la nota episcopal, fins i tot el
vot a Convergència i Unió quedava pràcticament exclòs. I els bisbes catalans no van
ser capaços de marcar cap mena de distància davant el pronunciament, sinó que,
al contrari, li van donar suport. Sort de l’abat de Montserrat, que ens va salvar la
dignitat.
Això s’ha d’aturar. Els bisbes espanyols, i els bisbes catalans, no poden continuar
així. Han de reflexionar, i adonar-se del desprestigi en què estan enfonsant l’Església
i l’Evangeli que diuen defensar.
Cal esperar que arribi un moment en què els bisbes siguin capaços de fer aquest pas.
Però mentestant, qui s’ha de moure, i de manera immediata, és el govern espanyol.
Segons han publicat els diaris, un dirigent socialista ha dit que no es denunciaven
els acords amb la Santa Seu per respecte als molts votants socialistes que són
catòlics. Doncs, si realment ha dit això, aquest dirigent socialista s’equivoca. Segur
que la majoria d’aquests catòlics que voten socialista tenen ganes que la jerarquia
eclesiàstica no continuï disfrutant de tots els privilegis que li permeten anar difonent
un cristianisme tan llunyà de l’Evangeli. El govern socialista, si després del 9 de març
torna a governar, ha d’emprendre decididament el camí cap a un estat que sigui
autènticament laic, i no s’ha d’arronsar com ha fet fins ara davant la prepotència
episcopal. I poden estar segurs que molts catòlics els ho agrairem de tot cor.


Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@telefonica.net. Bloc: http://punxo.blogspot.com
L’Agulla               Sumari
                                  Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari


   Butlletí de reflexió i diàleg                                       Veure, mirar
                     03 L’11-M i els beneficis de la mentida. M.J. Hernández
       Any XIII. Número 58
           febrer 2008
                     04 Baby Down, la nina amb síndrome de Down. P. Montaner
          Periodicitat:
       cinc números l’any.                                   la palmera i la font
   Subscripció anual: 10 €       06 Un jueu català desconegut: Nakhmànides. V. Vives
        Grup promotor:      07 La jerarquia catòlica o l’obsessió per la llei. J. Fernández Trabal
          Jaume Botey      08 Petit canvi. J. Pascual
       Joaquim M. Cervera
           Salva Clarós                               amb entitat (i experiència)
           Kitty Guirao
       Maria J. Hernàndez     9   Grup Tres Torres. J. Lligadas
            Tere Jorge
         Josep Lligadas
          Josep Pascual                         Receptes ràpides, bones i piadoses (o no)
            Mercè Solé     10 Bacallà “ajoarriero”.     T. Jorge
          Coordinació:      10 Límits S.Clarós
          Josep Lligadas
         Compaginació:                                     Avui parlem amb...
          Mercè Solé      11 Josep Lligadas, teòleg d’acció, cristià d’esquerres. M.J. Hernández
           Dibuixos:
         Montserrat Cabo     14                                    Puntades
           Capçalera:
           Mercè Gallifa    15                             per airejar el cervell
           Imprimeix:
          Multitext, S.L.                                      La FE DE CADA DIA
       D.L.: B - 41803 - 97
             Adreça:     16 Jesús, els cristians, i la política (i III).   J. Lligadas
       Gran Via de les Corts
       Catalanes, 942, 5-1
         08018 Barcelona
       Correu electrònic:
  agulla.revista@telefonica.net
    Telèfon: 93.308.37.37
        (Josep Pascual)
            Bloc:
  http://punxo.blogspot.com
  Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no
  voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrònic.

                                      Butlleta de subscripció
  Amics,                   Nom i cognoms: ____________________________________________
  Us faig saber que desitjo fer       NIF: ____________________________________________________
  el pagament de la subscripció
  anual de l’AGULLA a través del       Adreça: _________________________________________________
  compte que us indico.
                        Població: ______________________________________ CP: _____
  Atentament,
                        Telèfon: _________________________________________________
                Firma
                        Correu electrònic: __________________________________________
                        Entitat
                             -   Oficina
                                       - Control
                                             -     Compte o llibreta
Veure, mirar...
                     Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar...
La màquina del tren de la
mentida, en l’anomenada “teoria
                     L’11-M i els beneficis de
de la conspiració” dels atemptats
de l’11-M, va ser el diari El Mundo,         la mentida
i els vagons que s’hi val afegir van
ser la COPE, Telemadrid i el diari                                    Maria-Josep Hernàndez
electrònic Libertad Digital. Aquests
mitjans, en crisi demostrada
d’audiència o de vendes fa tres
anys i mig, han reflotat gràcies
a construir i alimentar les tesis
conspiradores dels atemptats. El
Col.legi de Periodistes acaba de
publicar un interessant informe
amb testimonis directes dels
mitjans, on s’analitza la repercussió
externa de la campanya contra
la investigació oficial, i alhora la
“neteja” interna de periodistes
                    Medios) veurem que la COPE,            de la COPE són conscients que el
“no afins”, que no donaven crèdit
                    l’emissora de la Conferència           negoci els funciona millor anant a
a la versió de l’autoria d’ETA, que
                    Episcopal Espanyola, no ha parat         la contra, ja que des de l’arribada
es va sostenir fins a la sacietat,
                    de créixer gràcies a la política         del PP al govern el 1996 fins el 14
i que, un cop desmuntada en el
                    informativa de l’11-M. Justament,         de març del 2003 van viure un
judici, va acabar apuntant fins
                    dos dies abans dels atemptats,          període “d’alts i baixos” que no
a les “clavegueres” de l’Estat,
                    el director general de la COPE          van remuntar fins l’11-M.
insinuant també la implicació de
                    reconeixia la “situació econòmica
forces i cossos de seguretat en                              De l’excel.lent treball d’inves-
                    delicada” de l’emissora, sent
l’atemptat més sagnant. I és que                             tigació a càrrec de Jordi Rovira,
                    la tercera ràdio generalista a
la sang va ser dolor per a molts i                            del Col·legi de Periodistes, es
                    Espanya després de la SER i Onda
benefici per a altres.                                  poden extreure algunes “perles”
                    Cero. Després de l’11-M han anat
                                             inquietants per al món del
 La “versió alternativa” es va     escalant, fins arribar al segon lloc
                                             periodisme, de la política i de
convertir en bandera del PP       de l’EGM. I fins ara no han parat de
                                             l’Església catòlica:
per intentar recuperar el poder     créixer. Respecte a El Mundo, una
que van perdre, justament, en      font propera a Pedro J. Ramírez          – Periodistes expulsats. Aquell
unes hores pre-electorals en què    admet que l’11-M ha estat un           matí de l’11-M, Jiménez Losantos
Acebes defensava a capa i espasa    “filó” que els han portat a xifres        no donava pas als periodistes
que seguien la pista d’ETA (que     rècord de vendes, mentre que els         que estaven a Atocha cobrint la
els anava millor electoralment),    seus diaris competidors de dretes         informació. Només entraven els
mentre les forces de seguretat els   (que no es van apuntar al tren de         seus tertulians. Dissabte, durant la
donaven informació de la pista     la teoria de la conspiració), l’ABC        jornada de reflexió, els periodistes
islamista (en un moment en què     i La Razón, han baixat. Prova           de la COPE, encapçalats per la cap
estaven molt recents les massives    d’aquest agermanament entre            d’informatius, Blanca Maria Pol,
manifestacions contra la guerra     mitjans afins és que un matí, des         informaven puntualment de les
de l’Iraq). I de la mà, el PP i     de la COPE, Jiménez Losantos va          manifestacions populars al carrer.
aquests mitjans, s’han alimentat    animar els subscriptors de l’ABC         Però aquella llibertat informativa
mútuament fins avui: el PP per     a donar-se de baixa i canviar           estava a punt de canviar. La
intentar tornar a governar i      de diari. Resultat: 10.000 baixes         COPE va optar per apuntar tota
aquests mitjans per aconseguir     a l’ABC. Aquests mitjans han           l’emissora a defensar la teoria
una escalada empresarial en       rendibilitzat al màxim “anar           de la conspiració: programes i
el panorama dels mass media a      junts a la contra” i ja no està tan        informatius dient tots el mateix,
Espanya.                clar l’objectiu polític de la victòria      amb homogeneïtat ideològica. La
A l’EGM (Estudio General de       del PP a les generals. Tant Pedro
                    J. Ramínez com els responsables
                                             cadena va ser reestructurada i la
                                             cap d’informatius va acabar al
carrer, així com tres quartes parts  un cop la COPE expulsa el       lectura de la sentència. El Col·legi
  de la plantilla de periodistes de   periodista conservador de l’Opus    de Periodistes de Catalunya, el
  l’emissora. Actualment han estat    Dei, José Apezarena, considerat    mateix dia que acabava el judici,
  substituïts per joves estudiants    un bon professional i que sempre    va fer pública una nota en què
  recomanats des de la presidència    s’ha mostrat convençut que ETA     s’apuntava que s’havia posat
  de l’emissora, propers a Losantos   no tenia res a veure amb l’11-M.    en evidència “la gravetat de la
  i al cardenal arquebisbe de      -El Mundo TV i Telemadrid. No     vulneració sistemàtica de les
  Madrid, Antonio Maria Rouco.      van tenir cap mena d’escrúpols per   normes bàsiques del periodisme”,
  Aquesta situació és molt similar    fer manipular les imatges d’una    per part d’aquests mitjans, que
  a Telemadrid (“Tele-Espe”, en     reconstrucció dels atemptats a     han actuat impunement i sense
  referència a Esperanza Aguirre)    fi que encaixessin amb les seves    cap condicionant ètic ni moral, i a
  i a El Mundo, on es va fer una     teories conspiratòries. Algunes    més, han sortit beneficiats.
  autèntica “neteja” de periodistes.   empreses d’efectes especials i     I el més perillós i preocupant és que
  – Fuerza Nueva.     Centenars   professionals es van negar a      aquests poders (mediàtic, polític i
  d’internautes es van agrupar      participar en els dos documentals   episcopal) han pres nota de com
  al voltant d’un bloc a internet,    produïts i emesos.           pot beneficiar-los la tergiversació:
  impulsat per Libertad Digital     Per acabar, remarcar que en el     mentre els mitjans implicats
  amb el títol “Los enigmas del 11-   judici de l’11–M es va posar de    continuen creixent, observem,
  M”, i s’autoanomenen “Peones      manifest que hi havia advocats     per exemple, l’estratègia del PP
  Negros”. Els serveis d’informació   que defensaven la “teoria de la    en aquesta campanya electoral
  de l’Estat investiguen la seva     conspiració”. Però, qui va pagar    respecte a la llengua i recordem
  relació amb la ultradreta.       aquests advocats? I quan el judici   les declaracions apocalíptiques
  - Rouco i la COPE. El treball     va tirar per terra la teoria de    dels bisbes, dient que “la
  remarca la clara vinculació i     l’autoria d’ETA, aquests mitjans    democràcia està en perill”, en la
  amistat dels cardenals Rouco i     ni van rectificar ni van fer cap    manifestació contra Zapatero a
  Cañizares amb Jiménez Losantos     revisió de tot el que havien      Madrid. I després, que ens parlin
  i, en especial, amb César Vidal,    dit. I és que aquesta teoria,     de moral...
  tertulià  del  programa   de   tan rendible per a la COPE, El     Maria-Josep Hernàndez és periodista
  Losantos i que acabà fent-se amb    Mundo, Telemadrid i Libertat       Podeu llegir l’informe complet a www.
  el programa de la nit, La Linterna,  Digital, no s’ha acabat amb la                  periodistes.org
                          Baby Down, la nina
                       amb síndrome de Down
                                                  Paquita Montaner

  Fa unes setmanes, els mitjans de comunicació es feien   de practicar-li una amniocentesi. D’aquesta manera
  ressò d’un informe de l’Agència de Salut Pública de    es poden detectar amb molta fiabilitat les anomalies
  Barcelona on es diu que el nombre de naixements      cromosòmiques i, en particular, la trisomia del
  de nens amb la Síndrome de Down a Catalunya        cromosoma 21 que és la causant de la SD. En cas
  (SD) ha disminuït en un 70%. El mateix informe       de detectar alguna anomalia s’ofereix a la dona la
  indica que, del total de casos de SD diagnosticats     possibilitat legal d’avortar.
  durant el primer trimestre de l’embaràs només un
                                Jo sóc la mare de l’Andreu, un noi de vint-i-sis anys
  4% segueixen el curs normal de l’embaràs. Això és
                                amb SD. Malgrat que és ben conscient de la seva
  degut a que des de fa uns anys s’aplica un cribratge
                                situació, l’Andreu és molt feliç, ho veu tothom i ell
  universal per a la SD. Aquesta prova es practica a
                                ho expressa sovint amb el seu llenguatge limitat. És
  totes les dones embarassades entre les setmanes
                                alegre, transmet alegria i anima l’ambient allà on és.
  12 i 14 de gestació, amb independència de l’edat i
                                Té una família que l’estima i el recolza. Té amics,
  altres criteris de risc, per valorar el risc de tenir un
                                molts amics, de totes les edats i condicions. Tothom
  fill amb SD. Atès que aquest cribratge té una taxa
  relativament alta de falsos positius, si el resultat de
  la prova es positiu s’ofereix a la dona la possibilitat
                                qui el tracta acaba apreciant-lo (amics nostres, dels
                                seus germans, de la família, veïns, botiguers i vellets
ni possibilitats de desenvolupar una vida “normal”.
                             N’hi ha que estan afectades per altres discapacitats
                             físiques o intel·lectuals. N’hi ha que pateixen
                             malalties, algunes des del naixement, altres que
                             apareixen després. Hi ha delinqüents, persones
                             conflictives, addictes a drogues, inadaptats, etc.
                             Però, per això, no els privem pas de viure.
                             Reprenent el fil de la notícia ressenyada al
                             començament d’aquest article, penso que d’aquí a
                             uns anys ja no existiran persones amb la SD i les que
                             visquin (perquè s’hagin “escapat” del cribratge o per
                             decisió dels pares) seran tan minoria, que tornaran
                             a ser uns éssers estranys. Tots els esforços fets els
                             darrers anys perquè les persones amb discapacitats
                             intel·lectuals assoleixin la màxima autonomia
                             possible i s’integrin en la societat perdran la seva
                             continuïtat. Penso en els esforços fets per les famílies,
                             els educadors i les entitats que treballen donant
                             suport a les persones discapacitades. Penso també
                             en l’esforç fet per les administracions, que encara
del barri, gent de la parròquia on durant uns anys    que poc generós, també hi ha estat. Però sobretot,
ha fet de sagristà, indigents...)             penso en l’esforç fet per les pròpies persones amb
Es un gran “culé” i segueix totes les lligues i      SD o amb qualsevol altra discapacitat. És difícil que
campionats de futbol. Va a veure els partits amb els   puguem valorar el que els ha costat aconseguir que
amics al bar de sota casa. Quan s’acosta algun partit   individualment i com a col·lectiu hagin arribat a la
del Barça sempre troba algun veí pel carrer que li    situació actual.
parla del Barça. Compra el diari Sport i segueix les   Davant d’aquesta situació em formulo algunes
transmissions d’en Puyal.                 preguntes:
És un fan de l’Antoni Bassas i de Catalunya Ràdio.    El fet de poder diagnosticar la SD en fase prenatal, ens
Gràcies a ells ha aprés a interessar-se pels temes    autoritza a privar a aquestes persones de viure? Per
d’actualitat. Sap on és Moçambic, què és el canvi     què no volem que existeixin? És que ens molesten?
climàtic i està assabentat dels problemes de l’arribada  Ho fem per elles o per nosaltres? Ens fa por la feina
de l’AVE a Barcelona. Va gaudir molt un dia que va    que requereix la promoció d’aquestes persones?
anar als estudis de Catalunya Ràdio i va coincidir
amb en Quim Monzó. Busca a Internet informació      Què farem si un dia podem conèixer el gen de la
sobre l’emissora i els programes que emet.        delinqüència, el del càncer, el de la lletgesa, el del
                             mal humor... Privarem de néixer a totes les criatures
Malgrat que no afina ni una nota, té una gran       que ho facin amb “una etiqueta” de dificultat?
sensibilitat per la música. Tot tipus de música,
des del rock a l’òpera i la música simfònica. És     Amb raó ens sentim cofois dels esforços (científics,
espectacular veure com gaudeix quan va al Liceu      politics, econòmics, etc.) que es fan per evitar l’extinció
(fins i tot escoltant Wagner!).              d’algunes espècies d’animals o plantes. D’altra banda
                             estem fent esforços per extingir el col·lectiu de les
Des de fa un any treballa a mitja jornada en una     persones amb la SD. Com s’entén tot això?.
pizzeria, amb contracte laboral indefinit. Està
plenament integrat en el món del treball i té molt    El passat dia dels Reis, el Periódico de Catalunya, en
bona relació amb els companys de feina; que per      un article titulat “Jugar amb la realitat”, entre altres
cert són d’orígens, colors i llengües molt diversos.   coses, parlava de la Baby Down, una nina amb els
La seva incorporació al món laboral ha provocat      trets característics de la SD. Segons l’autor de l’article,
uns canvis en la seva personalitat espectaculars.     aquesta joguina està pensada per promoure entre
Recentment ha començat una relació amb una noia,     els infants la tolerància envers les persones amb SD.
ell diu que té “nòvia”.                  Com explicarem a aquests infants que molts nadons
                             amb SD no arriben a néixer?
No voldria, amb aquesta descripció, oferir una
visió idíl·lica ni de l’Andreu ni de les persones amb   Volem controlar el curs de la humanitat però no
SD. La seva vida i la nostra no han estat senzilles.   podem. No seria millor que, en lloc d’esforçar-
D’altra banda, la SD pot comportar problemes físics    nos a eliminar el que ens molesta, ens esforcéssim
i psíquics que limitin de forma molt severa la vida    a entendre i valorar la diversitat, la feblesa, la
de les persones afectades. Però, entre les persones
que no tenen la SD també n’hi ha que no tenen sort
                             contrarietat, l’esforç?
                                           Paquita Montaner és metgessa
La palmera i la font
                                La palmera i la font  La palmera i la font  La palmera i la font
                                 Un jueu català
                                   desconegut:
                                  Nakhmànides
                                                       Verònica Vives


  Un dels requisits de la nostra     sobre l’arribada de la redempció;     La disputa durà quatre dies, però
  identitat caldria que fos el      requeriments    als   quals     fou una ocasió perquè succeïssin
  coneixement de la nostra        Nakhmànides responia a la         manifestacions contra la religió
  història. En canvi, és probable    seva comunitat jueva gironina,       jueva: prèdiques cristianes a
  que l’educació rebuda es basi     catalana i mundial.            les sinagogues, retirar de les
  en un paradigma d’identitat      Encara que en fou admirador,        funcions públiques els jueus i
  monocultural. En altres paraules,   va ser crític amb la filosofia       la censura cristiana dels textos
  associem el passat català       racionalista de Maimònides.        rabínics.  Aquesta    disputa
  únicament amb el món cristià,     Considerava    la   revelació    constituí un antecedent de les
  i desconeixem altres minories     superior a la filosofia. Entre       matances de 1391 i l’expulsió
  culturals i religioses que       els seus comentaris bíblics        dels jueus de Sefarad el 1492.
  formaven –i tornen a formar–      destaquen els ensenyaments         Disputes i prèdiques formaren
  part de Catalunya.           místics de la càbala. Els textos de    un tot indissociable: el procés
                      Nakhmànides no són fàcils de        d’exclusió de la minoria jueva de
  Catalunya fou la geografia de
                      llegir: un llenguatge força críptic,    la societat majoritària cristiana.
  força jueus a l’Edat Mitjana.
  Aquí parlarem d’una d’aquestes     la profusió de cites de tots els      Potser   aquestes   mesures
  figures il·lustres del judaisme    textos del judaisme i les constants    antijueves, com ara l’expulsió
  català: Moshé ben Nakhman,       insinuacions esotèriques de les      de Nakhmànides de terres
  conegut com a Nakhmànides       seves interpretacions pels iniciats    catalanes, es desconeixen. Però
  (Catalunya 1194 – Israel 1270).    al món cabalístic.             allò que avui no es desconeix són
                      Un   text molt  interessant      els seus mecanismes: l’expulsió
  L’obra de Nakhmànides és
                      de llegir és “La disputa de        i la segregació. L’exclusió dels
  nombrosa, i està poc traduïda.
                      Barcelona”, escrit en hebreu        immigrants és una realitat
  Inclou comentaris a la Torah (els
                      pel nostre autor, en el qual es      problemàtica de la nostra
  cinc primers llibres de la Bíblia
                      reprodueix la controvèrsia que       societat, com ho és el rebuig
  jueva), comentaris d’altres llibres
                      tingué lloc l’any 1263. Aquell       social que encara pateixen els
  bíblics, textos i comentaris d’obres
                      any, Nakhmànides va ser          jueus al segle XXI.
  cabalístiques,    jurisprudència
  jueva, poesia i epístoles. Va tenir  obligat a disputar públicament       Seria una bona opció començar
  com a deixeble un altre il·lustre   a Barcelona amb Pau Cristià,        estudiant la història de Catalunya
  jueu català: Shlomo ben Adret     un convers al cristianisme. Hi       per no continuar cometent els
  (un altre gran rabí desconegut).    van assistir Jaume I i Ramon        errors del passat. Defensar la
                      de Penyafort. Jaume I felicità       nostra identitat no és només
  Fou la major autoritat rabínica
                      Nakhmànides    pel   nivell     conèixer-la sinó també criticar-la
  de la seva època, a la seva Girona
                      argumental. No obstant això,        i transformar-la.
  natal i arreu de Catalunya. Li
                      l’antisemitisme dels jerarques        Verònica Vives és investigadora de la
  plantejaven interrogants sobre
                      eclesiàstics, especialment els       Universitat de Barcelona i professora del
  com conciliar la llei jueva amb
                      dominics, van pressionar i               curs de Gestió Multicultural
  la llei del regne, qüestions de
  la vida quotidiana, preguntes
                      obligar Nakhmànides a marxar
                      de Catalunya.
                                                (gestiomulticultural@yahoo.es)
La jerarquia catòlica o
                            l’obsessió per la llei
                                              Josep Fernández Trabal
En el segle IV de la nostra era, en el llarg període    republicana, fou hàbilment depurat i s’eliminaren
que va des de l’Edicte de Milà de l’emperador        els elements més odiosos per a la nova concepció
Constantí (313 d.C.) fins al de Tessalònica de       cristiana.
l’emperador Teodosi (380 d.C.), l’Església deixà      L’element clau de la romanització jurídica és el
de ser una comunitat de creients per a convertir-      concepte, adoptat com un fet fora de tota qüestió,
se en una puixant institució de l’estat romà. Sota     de l’existència d’un dret natural immutable –
la protecció dels emperadors, que descobriren el      lògicament d’origen diví–, previ i superior a la
potencial cohesionador i adoctrinador de la nova      legislació positiva de les nacions. Contra el dret
fe per a donar solidesa a les estructures caduques     positiu dels pobles (iuris gentium) s’alçà el dret
de l’estat, els bisbes aprofitaren la llibertat de cultes  natural de procedència divina (iuris naturalis).
instaurada per l’edicte de Milà i el recolzament      Amb semblant argumentari l’Església va poder
de successius emperadors per abolir la tolerància      laminar la sobirania del poder polític, atès que el
religiosa i convertir-se en l’única religió oficial, que  dret positiu s’havia d’adequar forçosament al dret
és el que imposà Teodosi amb el sobredit edicte. A     natural superior, definit a partir dels atributs que
finals de la quarta centúria, doncs, es convertí en un   Déu atorgà a l’home des del mateix moment de la
organisme directament implicat en les estructures      seva creació. Cal matisar que aquesta concepció fou
de govern de l’imperi, carregat de privilegis i       acceptada per emperadors i monarques perquè, de
fortament jerarquitzat.                   fet, no limità la seva autoritat sinó que l’enfortí, al
Fou gràcies al suport de l’emperador romà, o dels      considerar que el poder dels prínceps davallava
seus successors els monarques germànics, que es       directament de Déu. Això ha rebut el nom de com
produí la progressiva i massiva evangelització       la teoria descendent del poder, magistralment
de la societat europea. La conversió significà,       definida per bisbes de la talla d’Agustí d’Hipona i
en la pràctica, una profunda mutació social: el       Isidor de Sevilla.
canvi de les tradicions i costums (o almenys la       Amb unes premises com aquestes, l’Església
seva adaptació a la moral cristiana), la imposició     aconseguí en pocs segles que el poder secular
del calendari cristià i, fins i tot, la cristianització   sancionés uns marcs legals plenament adaptats
del paisatge. En definitiva, un notable procés de      a la seva doctrina. Això s’observa molt avançat
control i enquadrament de la població a instàncies     durant el regnat de Carlemany, un monarca franc
de la institució eclesial. Les masses rurals van      elevat pel bisbe de Roma a la dignitat imperial el
experimentar aquests canvis i abandonaren el        dia de Nadal de l’any 800. Des d’aleshores aquest
paganisme sota la pressió mancomunada de          monarca desplegà una intensa tasca legislativa que
l’Església i el poder civil, i en determinades ocasions   tenia l’únic objectiu de convertir en llei civil, els
després de conquestes militars i conversions        principis del dret natural. De manera que al llarg de
forçades.                          l’edat mitjana tots els països europeus sancionaren,
Un element fonamental de la radical transformació      mitjançant lleis civils, la superioritat i infal.libilitat
de l’Església fou l’adopció del dret romà. Si en segles   de l’Església, la inviolabilitat de l’estament clerical,
anteriors l’Església féu servir la filosofia grega,     determinades pràctiques religioses públiques i
particularment el Platonisme, per a configurar el      privades, desplegament d’una fiscalitat eclesiàstica
discurs teològic, a partir del segle IV s’apoderà del    universal basada en el delme, sancionament de
romanisme per a configurar les pròpies institucions     determinades concepcions de la vida, el matrimoni
i imposar la seva visió del món i la societat. El
llegat jurídic romà, forjat en la llunyana època
                              i la família, visió patriarcal de la societat, condemna
                              i persecució de l’homosexualitat, etcètera.
Veiem, doncs, la importància de la llei per a      com són educats i reclutats, mai no abandonaran
  l’Església, entesa fonamentalment com un mitjà     la seva obsessió per la llei ni deixaran de vigilar
  per a manifestar en la societat la justícia divina,   estretament el “Boletín Oficial del Estado”. Passats
  creadora de la llei i no creada per ella. A través de  segles, encara veiem la jerarquia catòlica obsedida
  la llei els governants eduquen i corregeixen, per    pels codis civil i penal.
  tal que la societat s’adequï al pla de Déu. No és    El poble de Déu, els laics, poc tenim a dir en aquesta
  d’estranyar, per tant, que l’Església restés atrapada  lluita permanent dels bisbes contra l’estat. Al llarg
  dins d’una determina concepció jurídica de les     del segle XIX, com a conseqüència dels canvis
  relacions socials, fora de les quals hi ha poc més   liberals i de la separació entre Església i estat,
  que el buit.                      hem passat de vassalls de la monarquia pontíficia
  Tot començà a canviar arran de la Il·lustració i les  a tropa de combat. Ens criden cotínuament a
  revolucions liberals del segle XIX, avenços notoris   defensar la fe i el dret natural, ja sigui a través
  que van ser mal digerits per la jerarquia romana;    del vot, de la participació en partits catòlics, de
  recordem allò de “el liberalismo es pecado”.      determinat associacionisme religiós en bona part
  Acceptada a desgana l’autonomia de la societat civil,  sectari i, fins i tot, com ha succeït darrerament,
  l’Església redoblà els seus esforços per controlar la  mitjançant manifestacions i agitació. Cal resistir
  producció legislativa per tal que aquesta no s’aparti  per a manifestar que un sector del poble de Déu
  dels principis del dret natural,
  definits per la pròpia jerarquia
  com a immutables. Per a aquest
  objectiu, a l’església mai no
  li han mancat aliats, arribant
  a fusionar-se amb règims
  polítics més que indesitjables.
  L’argumentari sempre és el
  mateix: la defensa a ultrança
  de la dignitat humana tal com
  fou establerta pel Creador i la
  preservació de la salut pública
  i el bé comú. No importa
  que en els actuals estats no
  confessionals aquest discurs no serveixi, atès que   no nega l’autonomia de la comunitat política i que
  l’Església representa els seus membres però no     vol participar-hi democràticament a partir de les
  és una institució representativa del conjunt de la   pròpies conviccions, no pas des d’una opció de
  societat. Ella mateixa se segueix considerant una    força i de la cridòria, sinó amb humiliat i des del
  “societat perfecta” prèvia a l’estat i no vinculada a  testimoni de la vida corrent. Almenys nosaltres no
  cap instància secular. I en aquest punt ens trobem   estem obsedits per la llei.
  avui en dia. I desenganyem-nos, els bisbes, tal i           Josep Fernández Trabal és historiador
                                      Petit canvi
                                                   Josep Pascual
  Al vell amic Valentí Prat i Blanch, que fa molts anys
  em va ensenyar a anar amb bici pels patis de Can Colapi de Terrassa
  Aviat farà dos anys que una persona estimada em va regalar una bicicleta. Des de llavors ha estat el
  meu mitjà habitual de transport per Barcelona per anar a la feina, a reunions, a cursos, a comprar coses
  poc voluminoses... Durant aquest temps ha augmentat el nombre de bicicletes particulars i ha nascut
  el Bicing. Cada cop em sento més acompanyat en el mitjà de transport. Fins i tot diria que, a poc a
  poc, tots plegats (ciclistes, vianants i conductors d’altres vehicles) anem aprenent a integrar en el trànsit
  aquest nou vell mitjà. Des d’aquí m’agradaria animar-vos a fer l’experiència, tranquil·lament, respectant
  els vianants i anant amb molt de compte per un mateix. Agafada amb calma, no calen unes condicions
  físiques especials per a la bicicleta com a mitjà de transport i és apta per a totes les edats: jo ja toco la
  seixantena. El fet que és econòmic, que no acreixes el soroll de la ciutat i que fas una mica d’exercici no
  són pas petits valors afegits d’aquest mitjà. Malauradament constates que plou molt poc.
Amb entitat (i experiència)
                                      Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència)
                               Grup Tres Torres
                                      (Viladecans té història)
Viladecans és una població del                                       Josep Lligadas
Baix Llobregat que té, segons el
cens, uns 62.000 habitants. La    ser punt de referència social i
quarta població de la comarca,    polític als temps de la transició.
després de Cornellà, Sant Boi i    I l’objectiu és preservar i
El Prat.               difondre el nostre patrimoni
                   històric i cultural. No només el   ha estat mai gaire sensible a
Viladecans ha crescut a un ritme   que representen les tres torres    aquesta necessitat de conservació
brutal, des del petit poble de    (ara estem batallant perquè la    històrica, i ha permès molta
pagès que era fa cinquanta anys,   remodelació que l’ajuntament     destrucció. Fins al punt que,
amb una xarxa social feble, a     vol fer de la Torre Modolell no    quan el grup vam anar a Hisenda
l’acumulació de gent de tota     li faci perdre la personalitat),   de Cornellà a inscriure’ns i
procedència que és ara.        sinó molts altres elements que    demanar l’exempció de l’IVA, el
                   cal aconseguir que no es perdin,   funcionari, en llegir els objectius
Però tot i així, Viladecans té
                   perquè això és bàsic de cara     del grup, es va posar a riure:
història, i vestigis històrics ben
                   a mantenir els nostres punts     “Però si a Viladecans no queda
dignes de ser admirats. Té,
                   de referència. Per no perdre     res!”. Per sort, no és així. I per sort
sobretot, tres torres: la Torre del
                   els orígens, vaja. És allò de la   també, sembla que l’ajuntament
Baró, medieval, a la plaça de
                   Balenguera: “Sap que la soca     ara ja té més sensibilitat.
la Vila; la Torre Roja, als afores
del poble però ara ja integrada    més s’enfila / com més endins     Al grup no som gaires, però
al teixit ciutadà, la part central  pot arrelar...”.           la feina que fem diríem que té
de la qual és medieval també;     Perquè no volem que Viladecans    una eficàcia notable. Ara, a més
i la Torre Modolell, una casa-    sigui una acumulació de        d’evitar que desaparegui cap
palau construïda al segle XIX     gent juxtaposada, sinó una      altre vestigi històric (el perfil dels
per   l’arquitecte   figuerenc  conjunció d’històries: des dels    carrers del centre, alguna cosa
Josep Azemar per a la senyora     pagesos que van fer possible     de caire modernista, una casa de
Magdalena Modolell, il.lustre     que els aiguamolls del delta     façana magníficament simètrica
barcelonina que era propietària    del Llobregat esdevinguessin     i amb els símbols maçònics al
de mig poble, que també es troba   conreables, fins als magribins,    capdamunt, l’ermita de la Mare
a la plaça de la Vila i que ara és  romanesos i llatinoamericans     de Déu de Sales, la masia de Cal
seu de l’ajuntament.         d’avui, passant pels altres      Menut...), i de vetllar pel seu
                   immigrants, els majoritaris,     adequat manteniment, tenim el
D’aquestes “tres torres” ve el nom
                   vinguts de tot Espanya i que al    repte de la difusió: que la gent de
del grup, nascut ara farà quatre
                   llarg del segle XX van canviar    Viladecans sàpiga les riqueses
anys i agafat de l’associació de
                   radicalment la fesomia del      històriques que té, i tingui ganes
veïns del mateix nom que va
                   poble.                de disfrutar-les, i que la gent
                                      de fora sàpiga que Viladecans
                   L’ajuntament de Viladecans no     també mereix ser visitat. I això
                                      es fa amb una senyalització
                                      adequada, uns materials senzills
                                      a repartir, etc. Tenim molta feina
                                      per davant, però ens agrada molt
                                      fer-la.


                                      El nostre contacte:
                                trestorresviladecans@telefonica.net
RECEPTES RÀPIDES, BONES I PIADOSES (O NO)
                                                      Receptes  Receptes
   Bacallà “Ajoarriero”                                        Límits
                          Tere Jorge                      Salvador Clarós


   Ja hem enterrat la pobra sardina i sense adonar-nos-en    Una de les raons al·legades en contra del límit
   estem en plena Quaresma. Aquest any tenim la sensació    de velocitat a vuitanta per hora en algunes vies
   d’anar molt de pressa, capricis del calendari que vol que  metropolitanes és que no és veritat que amb la
   aquest trimestre sigui ben curt, i si ens descuidem (a    reducció s’estalvia combustible i, en conseqüència,
   alguns ens passa) encara no hem desmuntat el Pessebre i   es disminueix la pol·lució. Com que no hi ha millor
                                 comprovació que l’empírica, ho he mesurat en el meu
   ja tenim aquí la Setmana Santa. Però a L’Agulla no hem
                                 propi vehicle, aprofitant que ara els cotxes disposen
   badat i des d’aquesta columna no faltarem al costum
                                 d’instruments per conèixer el consum. L’estalvi
   d’oferir-vos una recepta de bacallà rescatat dels plats de  derivat de mantenir el cotxe a vuitanta en lloc de
   cuina tradicional. En aquest cas de la tradició d’un país  mantenir-lo a cent-vint, durant 10km, en el meu cotxe
   veí, el País Basc, i concretament dels “arrieros” que eren  és de 0,3 litres de gasoil. La conclusió és que mentre
   una mena de comerciants ambulants que baixaven de      la demora per anar a vuitanta en aquest recorregut
   Bilbao a Saragossa, acompanyats de la seva mula o del    és de dos minuts i mig, pràcticament irrellevant, la
   seu ase per poder arribar el primer i vendre millor les   despesa globalment mirada és notable i té impacte.
   mercaderies que transportaven. Ja veieu que les presses i  Per exemple, per a un volum de 50.000 cotxes diaris
   la competència no són res nou.                en el cinturó de Barcelona, el quasi terç de litre de
   Ingredients per a 4 persones: 1 kg. de bacallà,       diferència representaria 15.000 litres d’estalvi de
                                 gasoil cada 10km.
   dessalat; 6 alls; 2 nyores; 4 pebrots “del piquillo”, o
   pebrot vermell; 3 patates mitjanes; 4 cullerades de     Aquest experiment no demostra res però confirma
   tomàquet triturat; 4 ous; oli d’oliva            la sospita: no hi ha justificació racional per a tanta
                                 i tanta resistència a reduir la velocitat, tot i que
   Preparació: En una cassola de fang hi posem l’oli i     és comprensible per la creença encara fortament
   els alls. Quan es comencin a enrossir, hi afegim el     arrelada en molta gent que tota limitació, reducció
   bacallà desfilat en tires primes (és convenient que     o renúncia és contrària al progrés i a la llibertat
   un cop dessalat, aconseguim treure-li tota l’aigua      individual de decidir, de fer un negoci, de fruir... Els
   possible) i li donem unes voltes per tal de sofregir-    que veuen la limitació en termes de pèrdua i no de
   lo una mica. El reservem.                  guany no han entès encara la dimensió global del
   En una altra paella posem a coure en oli les patates     món. La globalització és una manifestació dosmilista
   tallades a daus. Han de quedar molt toves però        de la interdependència creixent. És en si mateixa ja un
   sense crosta. Això ho aconseguirem escalfant l’oli      límit que arriba a condicionar petites coses del dia a
                                 dia com per exemple la velocitat d’un desplaçament.
   i un cop calent abaixant el foc, llavors hi afegirem
   les patates i les deixarem coure fins que s’estovin     Però el principal desencontre és amb un mateix. Si
   amb el foc ben baix.                     algú es pensa que posar acotació o limitar el marge
                                 de certes decisions va en contra de la capacitat de
   A la cassola on tenim reservat el bacallà hi afegim el    decidir, va enganyat. Els que malporten el límit d’anar
   tomàquet triturat, la polpa de les nyores, els pebrots    a vuitanta també malportaran altres limitacions, per
   escalivats tallats a tires i les patates “confitades en   exemple aquelles que imposa el propi cos per raó de
   oli”. Deixem que es cogui tot junt a foc molt lent,     l’edat. La llibertat és com un cavall blanc que galopa
   rectifiquem de sal. Si veiem que queda molt sec       a cor què vols per un immens prat verd, però el cavall
   podem afegir-hi una mica d’aigua.              no és menys lliure pel fet de no volar. Interpretant
   El plat ja es pot servir, però si us agrada, podeu      el gran humanista francès Antoine de Saint-Exupéry:
   afegir-hi uns ous batuts (un per persona) i         qualsevol pot donar l’ordre perquè es pongui el sol;
   els barregem igual que si volguéssim fer un         només cal que fer-ho en el moment oportú per ser
                                 puntualment obeïts.
   “revoltillo”.
                                 I és que en realitat allò que et fa feliç se circumscriu
                                 en un minúscul escenari, dins del qual la llibertat és

10                                infinita.
AVUI PARLEM AMB...
                            Avui parlem amb...  Avui parlem amb.. Avui parlem amb.. Avui parlem amb.. Avui par,lem
                                        Josep Lligadas:
                           teòleg d’acció, cristià
   Josep Lligadas, coordinador de               d’esquerres
   l’Agulla, ha fet durant 10 anys
 les entrevistes que han aparegut
                                                        Maria-Josep Hernàndez
    a la revista. Ara ens ha donat
  un bon motiu per convertir-lo en
  entrevistat, després de guanyar     – Quina és “la política dels cristians”      Per tant, el que transmet és que
                       de què parles al llibre?             un, sigui quina sigui la societat
  aquest passat mes de desembre                                on viu, ha d’intentar aconseguir
                       – És una reflexió sobre amb quins
    el XVIIIè Premi Joan Maragall                              que els pobres no pateixin tant,
     de la Nit de Santa Llúcia, un   El que ha de mirar un               que els marginats no ho siguin,
                                                que el diner no ho governi tot,
 premi d’assaig sobre Cristianisme      cristià quan fa política             que els apallissats tinguin qui els
       i Cultura. Josep Lligadas   és defensar els                  cuidi... i que tothom sigui germà.
  (Viladecans, 1950) és doctor en     objectius que Jesús                Hem tingut anys de lluita per la
                                                democràcia i pels drets humans,
Teologia, responsable de redacció      tenia.                      i ara que sabem que podem
  del Centre de Pastoral Litúrgica                              intervenir en els criteris de govern
                       criteris un cristià ha d’afrontar
    i responsable de formació de                              d’una societat, hem d’intentar
                       el fet de fer política. Feia anys
   l’ACO (Acció Catòlica Obrera).                              influir en aquests criteris, fent tot
                       que tenia ganes d’escriure sobre
                                                el possible perquè es realitzin els
  És escriptor i té una cinquantena    el tema, perquè em molesta
                                                objectius que Jesús presenta..
                       profundament el fet que quan es
  de llibres publicats de contingut                             – Però amb els pronunciaments dels
                       parla de cristianisme i política,
 teològic, litúrgic i pastoral, sobre    sembla que s’hagi de parlar de          bisbes darrerament, l’opinió pública
  la fe, l’eucaristia, oracions, sants,   defensar determinades postures          pot tenir la imatge que els cristians
                       eclesiàstiques. En canvi, el que         són tots de dretes?
 festes cristianes, els sagraments...
                       ha de mirar un cristià quan fa          – Lamentablement, sí. I aquí hi
 També va ser capellà i des de fa      política és defensar els objectius        ha diverses responsabilitats. En
  tretze anys està casat. El treball    que Jesús tenia, els que ens           primer lloc, els bisbes haurien
    premiat, que l’Editorial Cruïlla   presenta l’Evangeli.               de reflexionar seriosament sobre
   publicarà al maig, es titula “La    – I quins són aquests objectius?         quin Evangeli transmeten. I
                                                si mirem l’Evangeli de Jesús,
         política dels cristians”.  – A Jesús no li interessava la
                                                els temes en què els bisbes fan
                       política. Ell estava en una societat
                                                incidència no són precisament els
                       on el govern s’obtenia per la via
                                                que més interessaven a Jesús. Un
                       de les armes, del diner o per
                                                altre problema és que a la nostra
                       herència, i no pensava que les
                                                societat sembla que li agradi la
                       coses poguessin anar diferent.
                                                confrontació, i per tant, es dóna

                       A Jesús no li interessava la política. Ell estava
                       en una societat on el govern s’obtenia per la
                       via de les armes, del diner o per herència, no
                       pensava que les coses podrien anar diferent.                             11
molt poca veu als plantejaments                           és, sobretot, l’acció que l’Esperit
   cristians més sensats i assenyats,                         realitza en nosaltres, en l’Església i
   que no agredeixen ningú. En això                          en el món”...
   hi tenen també responsabilitat els                         – És que, per a mi, la fe no
   partits d’esquerres, que podrien                          serviria de gaire si suposés viure
   ajudar a que la veu cristiana no                          una cosa externa a mi. Per tant,
   fos tan polaritzada.                                jo crec que això que dic de Déu i
   – Com?                                       de Jesús es realitza en la persona,
   – Doncs per exemple, ICV, partit                          en l’Església i en el món. Això és
   al qual estic vinculat, podria                           l’Esperit.
   potenciar que els cristians que en                         – Però en un món tan injust i
                                             desigual, l’Esperit té molta feina.
   A la nostra societat                                Què hem de fer si caiem en el
                                             desànim?
   sembla que li agradi
                                             – Valorar dues coses: una, les
   la confrontació, i                                 petites coses valuoses de la vida
   per tant, es dóna                                  quotidiana que ens fan sentir bé,
   molt poca veu               sense pretensions de poder.
                                             des de la família o els amics a
                                             anar un dia d’excursió... això és
   als plantejaments             – Una Església democràtica seria     vida de Déu. I juntament amb
   cristians més sensats           millor?                 això, valorar i saber veure tot
   i assenyats, que no            – És que l’Església ha d’acabar     allò que ajuda a fer que la vida
                                             de tots sigui millor i més digna,
   agredeixen ningú.             sent democràtica perquè ho
                                             tot acte d’amor i de servei, tota
                        era al començament. A l’època
                        en què les societats no eren       acció transformadora tant si surt
                        democràtiques, a l’Església els     bé com si no. I tenir paciència,
   formem part puguem tenir més                            perquè la plenitud de la vida
   ressò públic i puguem fer sentir      bisbes eren elegits per votació
                        popular. Doncs, amb més raó,       només està en Déu, cosa que no
   una veu eclesial diferent. A més,                          eximeix de treballar molt, però
   penso –i ho dic en el llibre-, que     hauria de ser així ara.
                                             tampoc pensar que si no ho
   l’Evangeli pot ser també una força     – Sigui o no democràtica, l’Església   arreglo tot, no serveix per res el
   que ajudi a donar consistència a      és la institució però l’essència és la  que he fet.
   les accions transformadores, i       fe. Qui és Déu per a tu?
   això, des de l’esquerra, s’hauria                          – Creus que hi ha algun argument
                        – Déu és algú que està més        teològic que justifiqui que les dones
   de saber aprofitar.
                        enllà de tot el que jo pugui ser     no puguin exercir el sacerdoci?
   – S’amaga, doncs, el fet cristià, des de  capaç de dir i d’imaginar, però
   les opcions polítiques d’esquerra?     al mateix temps és algú que       – Jo crec que no, que els arguments
                        sento personalment proper i       que es donen són tots depenents
   Aquest és un dels problemes: una                          d’una colla de prejudicis i pors
   mena de tradició antireligiosa,      que m’empeny, i en qui m’hi
                        puc recolzar, i que em dóna       que acabaran desapareixent un
   fonamentada     en   actituds                         dia o un altre.
   eclesiàstiques lamentables del       confiança que aquesta vida que
   llarg de la història, impedeix       visc i estimo profundament no      – Quan es parla del sacerdoci de les
   aprofitar tot el que podria aportar    està destinada a desaparèixer      dones, molts s’escandalitzen. I ja no
   la força de l’Evangeli.          malgrat la mort, sinó que està      diguem quan parlem del matrimoni
                        destinada a esdevenir plena en      homosexual...
   – Cap a on ens porta aquesta actitud    ell.
   de la jerarquia, o com creus que                          – El fet que sant Pau, d’acord amb
   afectarà al conjunt de l’Església el    – Què t’ha marcat més de Jesús?     l’antropologia del seu temps, no
   desprestigi social actual?         – Jesús mostra amb paraules i      pugui entendre l’homosexualitat,
                        fets una manera de viure la vida     no vol dir que no la puguem
   No ho sé. No sé si canviarà i                            entendre nosaltres. Igual com
   hi haurà un moment en què es        humana que a mi em resulta
                        profundament atractiva. Ell és      sant Pau diu que les dones han
   veurà que això no va enlloc. En                           d’estar sotmeses als marits... i si
   tot cas, el que em sembla clau       qui m’ha dit què significa i què
                        és Déu.                 actualment algú defensa això li
   és que la fe cristiana s’haurà                           diríem que va contra els criteris
1
   de viure a nivell de comunitats      – Al teu llibre “Petit resum de la    evangèlics bàsics per molt que
   fraternals igualitàries i també      fe cristiana” dius que “Ser cristià   sant Pau ho digui. Doncs el mateix
podem dir de l’homosexualitat.     – I bona mostra d’això és que      Érem una colla de gent que
– Parlem ara de la teva vida. Què et  continues treballant al Centre de    pensàvem que tal com estàven
va marcar més quan eres petit?     Pastoral Litúrgica. Quina és la     les coses, calia crear pensament
                    funció d’aquest Centre?         cristià d’esquerres. És a dir: no
Haver crescut en un ambient                          simplement pensament “progre”
cristià actiu: pares que es movien   – El Centre de Pastoral Litúrgica
                    és un lloc on publiquem material i   sinó pensament cristià que vol
a la parròquia, l’escoltisme...                        alhora una Església més oberta
L’entorn et fa assumir la fe      llibres tant per la litúrgia com per
                    la formació cristiana en general.    i una societat més igualitària,
cristiana com una cosa teva, i                         més d’esquerres. De fet, ens va
alhora, viure-la indestriable de    M’hi sento feliç treballant aquí,
                    pel bon ambient de feina i perquè    animar que en aquell moment a
                    moltes persones troben útil la     Itàlia es va forjar l’”Olivera”, que
A l’època en què            feina que s’hi fa.           aplegava la política d’esquerres,
les societats no eren                             i això va ser un element
                    – Recentment has publicat el llibre   estimulant.
democràtiques, a            “Quan ens fem vells”. Si no ho has
                                        – En aquests deu anys fent
l’Església els bisbes         viscut, com pots reflexionar sobre el
                                        entrevistes a L’Agulla, quina ha
eren elegits per            fet d’aprendre a fer-nos grans amb
                    felicitat?               estat la que t’ha impactat més?
votació popular.                                La primera, a Romuald Grané,
                    – Un va per la vida amb uns
                    criteris generals davant les coses,   un no creient, que llavors tenia
                    criteris de vida humana i del que    75 anys i que tota la seva vida
l’acció.                significa ser cristià. Aleshores, si  havia lluitat per la democràcia
– I com a acció directa... et fas   un intenta ser observador i posar-   i el socialisme, des del PSUC i
capellà.
– Precisament per això, com a     La gràcia de L’Agulla és que no hi ha grans
acció més òbvia i clara que tenia   firmes, ni grans elaboracions, sinó que
a mà, partint molt de l’exemple    reflecteix la diversitat de la vida i permet
d’un vicari de Viladecans que
va fundar l’escoltisme al poble,    valorar experiències cristianes i polítiques que
Joaquim Palomera.           habitualment no són gaire valorades, perquè
– Quin record tens del teu       no es consideren prou importants.
sacerdoci...? Què et feia més feliç?
– Tot. Vull dir, la possibilitat    se a la pell dels altres, i si un és
                    capaç d’escoltar les experiències    ICV; també havia estat a la presó.
d’estar amb gent concreta, creant,                       Em va agradar molt sentir-lo
cercant maneres de viure la fe i    dels altres, tot sumat, pot oferir
                    reflexions sobre coses que un      explicar el que havia significat
la vida, cercant allò que pugui                        per a ell tot el que havia viscut, i
transformar la vida pròpia i      no viu, però que pot intentar
                    entendre.                les motivacions humanistes que
la col.lectiva. I juntament amb                        tenia per actuar.
això, m’omplia el fet de presidir   – Com et veus a tu mateix, d’aquí
i ajudar a viure l’Eucaristia, que   uns anys?                – I quin article recordes més
és el moment central de la fe.                         especialment?
                    – Em fa por, perquè costa
– I que et costava més de viure?    adonar-se que hi ha coses que      Molts. Crec que la gràcia de
                    hauràs de deixar que facin       l’Agulla és que no hi ha grans
– L’organització eclesiàstica. La                       firmes, ni grans elaboracions,
dependència de les decisions      els altres, entendre que tens
                    moltes limitacions que no        sinó que reflecteix la diversitat
que altres prenien per mi.                           de la vida i permet valorar
                    tenies, convèncer-te que el fet
– Per què vas plegar?         de no poder fer tot el que feies    experiències   cristianes   i
– Se sumen dues coses: la       ho has d’assumir amb pau. I no     polítiques que habitualment no
incomoditat amb l’organització     estic segur de si ho sabré fer. I a   són gaire valorades, perquè no
eclesiàstica i el fet de trobar i   més, em preocupa que la vida      es consideren prou importants.
estimar una persona amb qui      s’allargui en excés, sense cap
volia compartir la vida. Tot i així,  garantia de qualitat de vida.
aquelles coses que m’agradaven     – No vull que acabem sense parlar
de fer com a capellà, no se me’n
                                                           1
                    de L’Agulla. Com va néixer?
va posar en crisi cap.
                    – Va ser l’agost del 1996.
Puntades
                   Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades
                             cor no és
                   r senzills de   S
          ENZILLS. Se               avant els
                    r ignorants. D
          sinònim de se               aris que
                     tics multitudin
          fe nòmens medià               alista,
                       ació sensacion
            omben inform                                           F
          esb                      ació
                       osa. La inform                  ÒRUM       SOCIAL.
             formació seri             sentit
    cal donar in              humil (en el                  Segurament molts lectors
              ben donada,               ues
    fonamentada,               acions i crítiq
              te riors investig        la), no fa
                                                de L’Agulla heu estat al cas
    d’acceptar pos          l’última parau                     del desenvolupament del
    conscie  nt que no té             t si s’explica
                    zills. Sobreto                Fòrum Social Català. Des de seguir
           feligresos sen              e res no
    mal als               a entendre qu              el que n’ha dit la premsa (més aviat
    i s’ajuda   a les persones              ada per
                       era i una veg             poc, depenent dels mitjans) fins
     s’ha dit d’u   na única man              s, fins i
                        tòria les cose            a participar en algun dels tallers,
              llarg de la his               tat
     totes, que al               s’han vist i trac
               sia, no sempre              eu-      que des de temàtiques i àmbits
     tot dins l’Esglé              de judici, don
               t no té elements                    ben diferents, aporten elements
     igual. Si la gen                              per a la construcció d’un món
     los elem   ents de judici.              pensant
                        venien al cap             diferent del tan injust que tenim.
      Aquests p   ensaments em                cativa
                         copal signifi            Des d’aquí voldria recordar el web
                reacció epis              bisbe
      en alguna               a pastoral del           del FSCAT www.moviments.net/
                emple, la cart            t del
      (vegeu, per ex             igital) davan           fscat (des del qual podreu enllaçar
                 a Ecclesia D              eg i
      de Tarazona                órica, del teòl         amb el Fòrum Social Europeu i el
                proximación hist              C,
      llibre Jesús. A              ublicat per PP        Fòrum Social Mundial), i convidar-
                 nto nio Pagola, p       gui tant i
      biblista José A         t llibre es ven
                                           vos a explorar-lo. Hi podreu trobar
       lamenta   nt que aques               s. El títol
                        tot als senzill           l’acte d’obertura a la Universitat de
       dient que   farà mal, sobre              mación
                         umil (“aproxi            Barcelona, el programa de tallers,
       no és esca   ndalós, és h       tol.             els moviments i les organitzacions
                   ra respon al tí
       his tórica”), i l’ob                      t   adherides, balanç de participació
                             ssió que davan
                  t em fa la impre        a la figura    i el manifest final, entre altres
       A mi més avia          ratura que agaf
        tanta nov  el·la i tanta lite            peculant     informacions. Josep Pascual
                         ucubrant i es
        de Jesús   simplement el              recollir i
                         all, l’obra vol
        partint de   qualsevol det             ximació
                         estió de l’apro
        sospesar l’e  stat de la qü                com
                           re presentar
                  nse pretend               Josep
        històrica, se              g dels segles.
                  v ist Jesús al llar
         l’Església ha
         Pascual
   M
       OUSTAKI. Potser tots plegats érem una colla d’il·luminats, o de desorientats entre somnis
       d’amor i llibertat en un món on regnen els tipus d’interès i els índexs de productivitat.
       Però érem al concert, cantant plegats que no estem mai sols amb la nostra solitud, que ens
   prendrem el temps de viure i de ser lliures, i que el més preciós paradís podria ser la Terra. Vam
   declarar l’estat de felicitat permanent per a tothom i vam denunciar com un sacrilegi el patiment
   de la humanitat. Cantant la tendresa, la nostàlgia i la utopia ens vam omplir de la força que dona
   el compartir.
   Com sempre vestit de blanc, l’ambaixador de la pau per la UNESCO, Georges Moustaki, es fonia
   en una trobada d’amics al Palau de la Música més que no pas en un recital de lluïment. Però és
   que els poetes no pretenen lluir-se –ni abans, ni ara que els anys no permeten pretensions de veu.
   Els poetes transmeten, contagien i comuniquen, amb la humilitat del gest, de la mirada i de la
   consciència del valor de l’avui. Agraeixo a Moustaki que no tingui cap complex, tot i els seus 73
   anys, de seguir compartint el seu esperit de germà, camarada i còmplice, de pacifista del vers,
   de poeta dels sons. (Enllaç de video: http://www.dailymotion.com/video/x4208j_georges_moustaki-
   barcelona-10012008_music). Maria-Josep Hernàndez
1
Per airejar el cervell
                              Per airejar el cervell            Per airejar el cervell                               Per airejar el cervell
                   es feia tot tipus de música: des             com a recerca de la bellesa, en
                   del cabaret a l’òpera.                  un context dur com és la feina
                   El disc està molt ben interpretat.            d’un camioner. En fi. Molt
                   La música és molt bonica. Però              recomanable. Mercè Solé
                   el que més impressiona és el
                   context. Per no oblidar. Per                                      Frederic Ozanam,
                   mantenir el sentit crític davant
                                        Com es diu en...       Les variants:
                                        Castellà: Federico
                                        Basc: Frederiko
                                                       F.: Frederica
                                                                      per la fe i per la justícia
                                        Gallec: Frederico, Federico                   dels mitjans de comunicació.
                                        Francès: Frédéric
                                        Italià: Federico
                                                                                                 Josep Lligadas
                                        Portuguès: Frederico
                                        Anglès: Frederick
                                        Alemany: Friedrich
                                      Se’n celebra la festa el dia: 9 de setembre
                                                          ISBN 978-84-9805-245-9

                                                                                                Sants
                                                                                               i Santes
                                                           *212140*
                                                                       Un laic casat, a la França del segle XIX,     140
                                          Centre de Pastoral Litúrgica              defensor de la fe, la democràcia i la justícia
Terezín  /  Theresienstadt.
Anne Sophie von Otter i altres.                                Frederic Ozanam, per la fe i per
Deutsche Grammophon 2007                                    la justícia. Josep Lligadas. Centre
Anne Sofie von Otter és una                                  de Pastoral Litúrgica, col·lecció
                   El silenci abans de Bach (Die
mezzosoprano sueca, que acaba                                 “Sants i Santes”. 1,96 €
                   Stille vor Bach). Pere Portabella.
de publicar un disc senzillament   Cinema Verdi. Sala 2.                  Queda una mica estrany
esborronador sobre la música                                  recomanar un llibre de sants en
feta al camp d’internament de     La projecció de la pel·lícula va
                                                aquesta revista, però em sembla
Terezín, prop de Praga, que en    rebre un entusiasta i espontani
                                                que el personatge s’ho val. La
temps dels nazis es va convertir   aplaudiment del força nombrós
                                                veritat és que jo només coneixia
en un punt forçós de trobada de    públic que hi érem un divendres
                                                Ozanam com a fundador de les
jueus de tots els països europeus,  a la primera sessió. I la veritat
                                                Conferències de Sant Vicenç de
on hi havia també una seu de la    és que jo m’hi vaig afegir
                                                Paúl, institució que jo associava
Gestapo. La música formava      encantada.
                                                a la beneficència, cosa que,
part de la seva vida quotidiana.   És una bona capbussada a la               d’altra banda, no deixa de ser un
Potser perquè hi havia molts     música de Bach, una mena de               prejudici. El cert és que Ozanam
músics entre les persones       contemplació més que no pas una             era un laïc del segle XIX, advocat
confinades a Terezín. Però      aproximació biogràfica o tècnica.            i professor universitari, que va
també perquè el govern nazi va    Molta gent, molt diferent, amb              viure en una França sacsejada
voler crear la imatge davant la    un fil conductor que també és              pels moviments socials, i on, com
comunitat internacional d’una     Europa, amb els seus conflictes             avui entre nosaltres, la institució
població jueva exiliada però     i les seves desigualtats. Amb              eclesiàstica pugnava per matenir-
confortablement instal·lada i     escenes que em van semblar                se al poder donant en aquell cas
culturalment potent, imatge      d’una gran bellesa, com la dels             suport a la monarquia. Ozanam
que va colar també davant       “cellos” al metro de Barcelona              té la gràcia d’anar al fons de
d’una visita de la Creu Roja     tocant junts una de les suites.             les coses, d’intentar ser catòlic
internacional. El que no sortia als  I  també   un   suggeriment            entre els republicans i republicà
reportatges que promovien eren    interessant sobre la capacitat              entre els catòlics, de prioritzar
els forns crematoris i la realitat  de la música de transmetre                l’atenció als pobres i, amb la
duríssima que havien de viure     espiritualitat, cristiana en aquest           seva famosa expressió “Passem
els presoners. La música formava   cas, com l’anècdota dels nens del            als bàrbars”, de qüestionar les
part, doncs, de la vida quotidiana  Thomanerchor que es fan batejar             pors institucionals, de valorar
del camp. Es tocava la música     després de cantar tanta música              els nous moviments socials i, en
de sempre i es feia música nova    religiosa. La música també com              definitiva, d’apropar l’Evangeli
(a destacar l’òpera per a infants   a instrument sensible capaç de              a la gent que patia els costos
Brundibar de Hans Krasa, que va    causar patiment, utilitzada en              socials de la revolució industrial.
ser representada no fa pas gaires   els camps de concentració. O la             Va ser beatificat a l’agost de 1997.
anys a Barcelona). Impressiona,
però, comprovar que realment
                   música com a eròtica. O com a
                   exercici d’equilibri espiritual,
                                                És, de debò, una descoberta
                                                estimulant.
                                                                                                           1
La fe de cada dia              La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia                                Jesús, els cristians,
                               i la política (i III)
                                                         Josep Lligadas        Dèiem en el número passat que nosaltres, a      Desvinculant la mort de Jesús de les seves cau-
         diferència de Jesús, sabem que és possible     ses, es va afavorir la creació d’una moral basada
     actuar perquè la gestió de la cosa pública es faci        en temes de sexe o de poder eclesial, que són
       de manera que afavoreixi el conjunt dels ciu-       uns temes que poc tenen a veure amb els que
      tadans, i no només els interessos d’uns pocs. I       preocupaven a Jesús. De manera que cal, amb
     dèiem també que les formes d’aquesta actuació        urgència, fer allò que va dir el Concili Vaticà II:
       (tant en els que hi intervenen de manera més     anar a les fonts. És a dir, tornar a llegir l’evange-
     activa, com en els que es limiten a tenir opinió,     li, i veure quins eren els objectius i les prioritats
     o a actuar en determinades ocasions, o a votar)          de Jesús. I convertir-los realment en criteris
     poden ser molt diverses, en funció de la percep-         d’actuació per al cristià: a la vida quotidiana,
             ció i l’anàlisi que cadascú en tingui.    familiar, social, eclesial, política. Res no en pot
        Però ara cal fer un pas més. I és el de veure    quedar fora. I llavors, en cada cas, veure, tenint
     quins són els criteris que han de guiar les diver-       en compte tots els elements en joc, com es pot
       ses opcions. Perquè les opcions poden ser di-           fer més realitat això que Jesús pretenia.
      verses, però els criteris de fons es troben en un     I no cal esforçar-se gaire, per veure quines eren
      lloc únic: l’evangeli de Jesús. I això molt sovint      les prioritats de Jesús: el bé dels pobres i dels
                      sembla que s’oblidi.   febles, el rebuig de la tirania del diner, la frater-
     Al llarg dels dos mil anys d’història de l’Esglé-       nitat, la proximitat a tothom, la no exclusió ni
     sia, un dels drames que ens han passat ha estat        marginació de ningú, la capacitat de renúncia
      l’oblit de quin era el punt de referència de l’ac-       pel bé dels altres, la desobediència a les lleis
     tuació cristiana, quins eren els referents morals     que fan mal a les persones, la prevenció davant
      i ètics per a un cristià. I això ha passat perquè,                    tot tipus de poder...
      de fet, s’ha desvinculat la mort de Jesús de les      Quan, arran de la guerra de l’Iraq, el ministre
      seves causes. S’ha vist la mort de Jesús com la      Trillo va dir que no se sentia afectat per les cri-
     realització del designi redemptor de Déu, i s’ha        des del papa contra la guerra perquè allò eren
       deixat de banda que, si Jesús va morir, va ser       temes polítics i no de fe, estava dient, simple-
      perquè havia parlat i actuat d’una determina-        ment una bestiesa. Perquè per a un cristià, res
      da manera que feia nosa als poderosos del seu      no queda fora de la guia de l’Evangeli. Cadascú
        temps. I per tant, si amb la seva mort ens va      podrà aplicar-ho de la manera que cregui més
     obrir el camí de la vida, això vol dir que la ma-     adequada. Però els criteris i objectius han de ser
      nera de caminar cap a aquesta vida és seguint                           els de Jesús.
         els seus criteris d’actuació en aquest món.
          L’alegria està en la lluita, l’esforç i el patiment que suposa
 El retall
                  la lluita, i no en la victòria en si mateixa
1                                                  (Mahatma Gandhi)
1 of 16

Recommended

Agulla 84 by
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84agulla
566 views16 slides
Agulla 64 by
Agulla 64Agulla 64
Agulla 64agulla
340 views16 slides
Agulla 70 by
Agulla 70Agulla 70
Agulla 70agulla
680 views16 slides
Número 57 by
Número 57Número 57
Número 57guest380827
214 views16 slides
NúMero 60 by
NúMero 60NúMero 60
NúMero 60agulla
806 views16 slides
Agulla 72 by
Agulla 72Agulla 72
Agulla 72agulla
700 views16 slides

More Related Content

What's hot

Agulla 80 by
Agulla 80Agulla 80
Agulla 80agulla
800 views16 slides
Agulla 74 by
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74agulla
673 views16 slides
Agulla 68 by
Agulla 68Agulla 68
Agulla 68agulla
666 views16 slides
Agulla 76 by
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76agulla
662 views16 slides
Agulla 77 by
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77agulla
1.1K views16 slides
Agulla 81 by
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81agulla
692 views16 slides

What's hot(17)

Agulla 80 by agulla
Agulla 80Agulla 80
Agulla 80
agulla800 views
Agulla 74 by agulla
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74
agulla673 views
Agulla 68 by agulla
Agulla 68Agulla 68
Agulla 68
agulla666 views
Agulla 76 by agulla
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76
agulla662 views
Agulla 77 by agulla
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77
agulla1.1K views
Agulla 81 by agulla
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81
agulla692 views
Crit solidari 10 by agulla
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10
agulla3.8K views
L Agulla 054 by agulla
L Agulla 054L Agulla 054
L Agulla 054
agulla924 views
Agulla 78 by agulla
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78
agulla612 views
L Agulla 055 by agulla
L Agulla 055L Agulla 055
L Agulla 055
agulla963 views
Viladecans, punt de Trobada 01 by puntviladecans
Viladecans, punt de Trobada 01Viladecans, punt de Trobada 01
Viladecans, punt de Trobada 01
puntviladecans491 views
Crit solidari 9 by agulla
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9
agulla448 views
Agulla 79 by agulla
Agulla 79Agulla 79
Agulla 79
agulla512 views
Agulla 83 by agulla
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83
agulla540 views
Crit solidari 6 by agulla
Crit solidari 6Crit solidari 6
Crit solidari 6
agulla337 views
Agulla 82 by agulla
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82
agulla572 views

Viewers also liked

Edital de convocação 12 09 by
Edital de convocação 12 09Edital de convocação 12 09
Edital de convocação 12 09Sintect RO
1.8K views1 slide
Declaração de enquadrável by
Declaração de enquadrávelDeclaração de enquadrável
Declaração de enquadrávelAiua Reis Queiroz
213 views1 slide
Colunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - Correios by
Colunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - CorreiosColunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - Correios
Colunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - CorreiosVinicius Lima
160 views2 slides
Apresentação1 teste by
Apresentação1 testeApresentação1 teste
Apresentação1 testeFlávia Ferreira
156 views1 slide
Exaltacao da cruz de cristo ano a - 2014 by
Exaltacao da cruz de cristo  ano a - 2014Exaltacao da cruz de cristo  ano a - 2014
Exaltacao da cruz de cristo ano a - 2014José Lima
153 views2 slides
Jornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RS by
Jornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RSJornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RS
Jornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RSCaeb Smed
366 views1 slide

Viewers also liked(20)

Edital de convocação 12 09 by Sintect RO
Edital de convocação 12 09Edital de convocação 12 09
Edital de convocação 12 09
Sintect RO1.8K views
Colunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - Correios by Vinicius Lima
Colunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - CorreiosColunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - Correios
Colunistas Brasília 2014 - Serviços Internacionais - Correios
Vinicius Lima160 views
Exaltacao da cruz de cristo ano a - 2014 by José Lima
Exaltacao da cruz de cristo  ano a - 2014Exaltacao da cruz de cristo  ano a - 2014
Exaltacao da cruz de cristo ano a - 2014
José Lima153 views
Jornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RS by Caeb Smed
Jornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RSJornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RS
Jornal de Cachoeirinha - Projeto Relações Étnico Raciais no RS
Caeb Smed366 views
Funcoes sintacticas-6-º by Gisela Alves
Funcoes sintacticas-6-ºFuncoes sintacticas-6-º
Funcoes sintacticas-6-º
Gisela Alves116 views
Diapositiva by zoracruz
DiapositivaDiapositiva
Diapositiva
zoracruz65 views
Ensayo de permeabilidad by hfbonifaz
Ensayo de permeabilidadEnsayo de permeabilidad
Ensayo de permeabilidad
hfbonifaz360 views
Agenda eaesp 156 by FGV-EAESP
Agenda eaesp 156Agenda eaesp 156
Agenda eaesp 156
FGV-EAESP202 views
Atividade 5 para a_definicao_de_situacoes_de_aprendizagem - versão revista (1) by Luana Paim
Atividade 5 para a_definicao_de_situacoes_de_aprendizagem - versão revista (1)Atividade 5 para a_definicao_de_situacoes_de_aprendizagem - versão revista (1)
Atividade 5 para a_definicao_de_situacoes_de_aprendizagem - versão revista (1)
Luana Paim133 views

Similar to Agulla 58

Número 57 by
Número 57Número 57
Número 57agulla
626 views16 slides
NúMero 61 by
NúMero 61NúMero 61
NúMero 61agulla
604 views16 slides
Agulla 75 by
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75agulla
671 views16 slides
Agulla 66 by
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66puntviladecans
163 views16 slides
Agulla 66 by
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66agulla
474 views16 slides
Agulla 67 by
Agulla 67Agulla 67
Agulla 67agulla
660 views16 slides

Similar to Agulla 58(19)

More from agulla

Agulla 87 by
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87agulla
661 views16 slides
Llibre cataleg castella 2013 liber by
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liberagulla
1.3K views144 slides
Retallable un sostre per a tothom by
Retallable un sostre per a tothomRetallable un sostre per a tothom
Retallable un sostre per a tothomagulla
333 views3 slides
Parròquies i comunitats socialment atentes by
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentesagulla
439 views30 slides
Crit Solidari número 7 by
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7agulla
381 views12 slides
Contra la retallada de les pensions by
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsagulla
433 views8 slides

More from agulla(10)

Agulla 87 by agulla
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87
agulla661 views
Llibre cataleg castella 2013 liber by agulla
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liber
agulla1.3K views
Retallable un sostre per a tothom by agulla
Retallable un sostre per a tothomRetallable un sostre per a tothom
Retallable un sostre per a tothom
agulla333 views
Parròquies i comunitats socialment atentes by agulla
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentes
agulla439 views
Crit Solidari número 7 by agulla
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7
agulla381 views
Contra la retallada de les pensions by agulla
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensions
agulla433 views
Agulla 71 by agulla
Agulla 71Agulla 71
Agulla 71
agulla876 views
Entrevista Sobre Haití by agulla
Entrevista Sobre HaitíEntrevista Sobre Haití
Entrevista Sobre Haití
agulla253 views
Crit solidari 4 by agulla
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla336 views
Crit solidari 4 by agulla
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla371 views

Agulla 58

 • 1. L’ A G U L L A Febrer 2008 - Any XIII - Número 58 Ens cal un estat laic Aquest és un editorial escrit amb tristesa, perquè tot el que hem viscut a la nostra Església darrerament fa molt de mal. Els nostres bisbes han traspassat totes les línies vermelles que marquen els límits de la dignitat eclesial. Primer va ser el míting del 30 de desembre a Madrid, en què, amb l’excusa de defensar l’anomenada “família cristiana”, es va usar el nom de Déu en va per atacar el govern Zapatero i per dir que l’única democràcia vàlida és la que se sotmet al dictat de l’integrisme catòlic. I després, el 31 de gener, la nota en què, sense cap contenció, i a base de ressaltar molt intencionadament uns determinats temes, es donava en definitiva com a única opció possible de vot per al 9 de març la del Partit Popular, fins al punt que un polític habitualment tan proper als plantejaments de la jerarquia eclesiàstica com és Josep Antoni Duran Lleida va protestar: amb els criteris de la nota episcopal, fins i tot el vot a Convergència i Unió quedava pràcticament exclòs. I els bisbes catalans no van ser capaços de marcar cap mena de distància davant el pronunciament, sinó que, al contrari, li van donar suport. Sort de l’abat de Montserrat, que ens va salvar la dignitat. Això s’ha d’aturar. Els bisbes espanyols, i els bisbes catalans, no poden continuar així. Han de reflexionar, i adonar-se del desprestigi en què estan enfonsant l’Església i l’Evangeli que diuen defensar. Cal esperar que arribi un moment en què els bisbes siguin capaços de fer aquest pas. Però mentestant, qui s’ha de moure, i de manera immediata, és el govern espanyol. Segons han publicat els diaris, un dirigent socialista ha dit que no es denunciaven els acords amb la Santa Seu per respecte als molts votants socialistes que són catòlics. Doncs, si realment ha dit això, aquest dirigent socialista s’equivoca. Segur que la majoria d’aquests catòlics que voten socialista tenen ganes que la jerarquia eclesiàstica no continuï disfrutant de tots els privilegis que li permeten anar difonent un cristianisme tan llunyà de l’Evangeli. El govern socialista, si després del 9 de març torna a governar, ha d’emprendre decididament el camí cap a un estat que sigui autènticament laic, i no s’ha d’arronsar com ha fet fins ara davant la prepotència episcopal. I poden estar segurs que molts catòlics els ho agrairem de tot cor. Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@telefonica.net. Bloc: http://punxo.blogspot.com
 • 2. L’Agulla Sumari Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari Butlletí de reflexió i diàleg Veure, mirar 03 L’11-M i els beneficis de la mentida. M.J. Hernández Any XIII. Número 58 febrer 2008 04 Baby Down, la nina amb síndrome de Down. P. Montaner Periodicitat: cinc números l’any. la palmera i la font Subscripció anual: 10 € 06 Un jueu català desconegut: Nakhmànides. V. Vives Grup promotor: 07 La jerarquia catòlica o l’obsessió per la llei. J. Fernández Trabal Jaume Botey 08 Petit canvi. J. Pascual Joaquim M. Cervera Salva Clarós amb entitat (i experiència) Kitty Guirao Maria J. Hernàndez 9 Grup Tres Torres. J. Lligadas Tere Jorge Josep Lligadas Josep Pascual Receptes ràpides, bones i piadoses (o no) Mercè Solé 10 Bacallà “ajoarriero”. T. Jorge Coordinació: 10 Límits S.Clarós Josep Lligadas Compaginació: Avui parlem amb... Mercè Solé 11 Josep Lligadas, teòleg d’acció, cristià d’esquerres. M.J. Hernández Dibuixos: Montserrat Cabo 14 Puntades Capçalera: Mercè Gallifa 15 per airejar el cervell Imprimeix: Multitext, S.L. La FE DE CADA DIA D.L.: B - 41803 - 97 Adreça: 16 Jesús, els cristians, i la política (i III). J. Lligadas Gran Via de les Corts Catalanes, 942, 5-1 08018 Barcelona Correu electrònic: agulla.revista@telefonica.net Telèfon: 93.308.37.37 (Josep Pascual) Bloc: http://punxo.blogspot.com Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrònic. Butlleta de subscripció Amics, Nom i cognoms: ____________________________________________ Us faig saber que desitjo fer NIF: ____________________________________________________ el pagament de la subscripció anual de l’AGULLA a través del Adreça: _________________________________________________ compte que us indico. Població: ______________________________________ CP: _____ Atentament, Telèfon: _________________________________________________ Firma Correu electrònic: __________________________________________ Entitat - Oficina - Control - Compte o llibreta
 • 3. Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... La màquina del tren de la mentida, en l’anomenada “teoria L’11-M i els beneficis de de la conspiració” dels atemptats de l’11-M, va ser el diari El Mundo, la mentida i els vagons que s’hi val afegir van ser la COPE, Telemadrid i el diari Maria-Josep Hernàndez electrònic Libertad Digital. Aquests mitjans, en crisi demostrada d’audiència o de vendes fa tres anys i mig, han reflotat gràcies a construir i alimentar les tesis conspiradores dels atemptats. El Col.legi de Periodistes acaba de publicar un interessant informe amb testimonis directes dels mitjans, on s’analitza la repercussió externa de la campanya contra la investigació oficial, i alhora la “neteja” interna de periodistes Medios) veurem que la COPE, de la COPE són conscients que el “no afins”, que no donaven crèdit l’emissora de la Conferència negoci els funciona millor anant a a la versió de l’autoria d’ETA, que Episcopal Espanyola, no ha parat la contra, ja que des de l’arribada es va sostenir fins a la sacietat, de créixer gràcies a la política del PP al govern el 1996 fins el 14 i que, un cop desmuntada en el informativa de l’11-M. Justament, de març del 2003 van viure un judici, va acabar apuntant fins dos dies abans dels atemptats, període “d’alts i baixos” que no a les “clavegueres” de l’Estat, el director general de la COPE van remuntar fins l’11-M. insinuant també la implicació de reconeixia la “situació econòmica forces i cossos de seguretat en De l’excel.lent treball d’inves- delicada” de l’emissora, sent l’atemptat més sagnant. I és que tigació a càrrec de Jordi Rovira, la tercera ràdio generalista a la sang va ser dolor per a molts i del Col·legi de Periodistes, es Espanya després de la SER i Onda benefici per a altres. poden extreure algunes “perles” Cero. Després de l’11-M han anat inquietants per al món del La “versió alternativa” es va escalant, fins arribar al segon lloc periodisme, de la política i de convertir en bandera del PP de l’EGM. I fins ara no han parat de l’Església catòlica: per intentar recuperar el poder créixer. Respecte a El Mundo, una que van perdre, justament, en font propera a Pedro J. Ramírez – Periodistes expulsats. Aquell unes hores pre-electorals en què admet que l’11-M ha estat un matí de l’11-M, Jiménez Losantos Acebes defensava a capa i espasa “filó” que els han portat a xifres no donava pas als periodistes que seguien la pista d’ETA (que rècord de vendes, mentre que els que estaven a Atocha cobrint la els anava millor electoralment), seus diaris competidors de dretes informació. Només entraven els mentre les forces de seguretat els (que no es van apuntar al tren de seus tertulians. Dissabte, durant la donaven informació de la pista la teoria de la conspiració), l’ABC jornada de reflexió, els periodistes islamista (en un moment en què i La Razón, han baixat. Prova de la COPE, encapçalats per la cap estaven molt recents les massives d’aquest agermanament entre d’informatius, Blanca Maria Pol, manifestacions contra la guerra mitjans afins és que un matí, des informaven puntualment de les de l’Iraq). I de la mà, el PP i de la COPE, Jiménez Losantos va manifestacions populars al carrer. aquests mitjans, s’han alimentat animar els subscriptors de l’ABC Però aquella llibertat informativa mútuament fins avui: el PP per a donar-se de baixa i canviar estava a punt de canviar. La intentar tornar a governar i de diari. Resultat: 10.000 baixes COPE va optar per apuntar tota aquests mitjans per aconseguir a l’ABC. Aquests mitjans han l’emissora a defensar la teoria una escalada empresarial en rendibilitzat al màxim “anar de la conspiració: programes i el panorama dels mass media a junts a la contra” i ja no està tan informatius dient tots el mateix, Espanya. clar l’objectiu polític de la victòria amb homogeneïtat ideològica. La A l’EGM (Estudio General de del PP a les generals. Tant Pedro J. Ramínez com els responsables cadena va ser reestructurada i la cap d’informatius va acabar al
 • 4. carrer, així com tres quartes parts un cop la COPE expulsa el lectura de la sentència. El Col·legi de la plantilla de periodistes de periodista conservador de l’Opus de Periodistes de Catalunya, el l’emissora. Actualment han estat Dei, José Apezarena, considerat mateix dia que acabava el judici, substituïts per joves estudiants un bon professional i que sempre va fer pública una nota en què recomanats des de la presidència s’ha mostrat convençut que ETA s’apuntava que s’havia posat de l’emissora, propers a Losantos no tenia res a veure amb l’11-M. en evidència “la gravetat de la i al cardenal arquebisbe de -El Mundo TV i Telemadrid. No vulneració sistemàtica de les Madrid, Antonio Maria Rouco. van tenir cap mena d’escrúpols per normes bàsiques del periodisme”, Aquesta situació és molt similar fer manipular les imatges d’una per part d’aquests mitjans, que a Telemadrid (“Tele-Espe”, en reconstrucció dels atemptats a han actuat impunement i sense referència a Esperanza Aguirre) fi que encaixessin amb les seves cap condicionant ètic ni moral, i a i a El Mundo, on es va fer una teories conspiratòries. Algunes més, han sortit beneficiats. autèntica “neteja” de periodistes. empreses d’efectes especials i I el més perillós i preocupant és que – Fuerza Nueva. Centenars professionals es van negar a aquests poders (mediàtic, polític i d’internautes es van agrupar participar en els dos documentals episcopal) han pres nota de com al voltant d’un bloc a internet, produïts i emesos. pot beneficiar-los la tergiversació: impulsat per Libertad Digital Per acabar, remarcar que en el mentre els mitjans implicats amb el títol “Los enigmas del 11- judici de l’11–M es va posar de continuen creixent, observem, M”, i s’autoanomenen “Peones manifest que hi havia advocats per exemple, l’estratègia del PP Negros”. Els serveis d’informació que defensaven la “teoria de la en aquesta campanya electoral de l’Estat investiguen la seva conspiració”. Però, qui va pagar respecte a la llengua i recordem relació amb la ultradreta. aquests advocats? I quan el judici les declaracions apocalíptiques - Rouco i la COPE. El treball va tirar per terra la teoria de dels bisbes, dient que “la remarca la clara vinculació i l’autoria d’ETA, aquests mitjans democràcia està en perill”, en la amistat dels cardenals Rouco i ni van rectificar ni van fer cap manifestació contra Zapatero a Cañizares amb Jiménez Losantos revisió de tot el que havien Madrid. I després, que ens parlin i, en especial, amb César Vidal, dit. I és que aquesta teoria, de moral... tertulià del programa de tan rendible per a la COPE, El Maria-Josep Hernàndez és periodista Losantos i que acabà fent-se amb Mundo, Telemadrid i Libertat Podeu llegir l’informe complet a www. el programa de la nit, La Linterna, Digital, no s’ha acabat amb la periodistes.org Baby Down, la nina amb síndrome de Down Paquita Montaner Fa unes setmanes, els mitjans de comunicació es feien de practicar-li una amniocentesi. D’aquesta manera ressò d’un informe de l’Agència de Salut Pública de es poden detectar amb molta fiabilitat les anomalies Barcelona on es diu que el nombre de naixements cromosòmiques i, en particular, la trisomia del de nens amb la Síndrome de Down a Catalunya cromosoma 21 que és la causant de la SD. En cas (SD) ha disminuït en un 70%. El mateix informe de detectar alguna anomalia s’ofereix a la dona la indica que, del total de casos de SD diagnosticats possibilitat legal d’avortar. durant el primer trimestre de l’embaràs només un Jo sóc la mare de l’Andreu, un noi de vint-i-sis anys 4% segueixen el curs normal de l’embaràs. Això és amb SD. Malgrat que és ben conscient de la seva degut a que des de fa uns anys s’aplica un cribratge situació, l’Andreu és molt feliç, ho veu tothom i ell universal per a la SD. Aquesta prova es practica a ho expressa sovint amb el seu llenguatge limitat. És totes les dones embarassades entre les setmanes alegre, transmet alegria i anima l’ambient allà on és. 12 i 14 de gestació, amb independència de l’edat i Té una família que l’estima i el recolza. Té amics, altres criteris de risc, per valorar el risc de tenir un molts amics, de totes les edats i condicions. Tothom fill amb SD. Atès que aquest cribratge té una taxa relativament alta de falsos positius, si el resultat de la prova es positiu s’ofereix a la dona la possibilitat qui el tracta acaba apreciant-lo (amics nostres, dels seus germans, de la família, veïns, botiguers i vellets
 • 5. ni possibilitats de desenvolupar una vida “normal”. N’hi ha que estan afectades per altres discapacitats físiques o intel·lectuals. N’hi ha que pateixen malalties, algunes des del naixement, altres que apareixen després. Hi ha delinqüents, persones conflictives, addictes a drogues, inadaptats, etc. Però, per això, no els privem pas de viure. Reprenent el fil de la notícia ressenyada al començament d’aquest article, penso que d’aquí a uns anys ja no existiran persones amb la SD i les que visquin (perquè s’hagin “escapat” del cribratge o per decisió dels pares) seran tan minoria, que tornaran a ser uns éssers estranys. Tots els esforços fets els darrers anys perquè les persones amb discapacitats intel·lectuals assoleixin la màxima autonomia possible i s’integrin en la societat perdran la seva continuïtat. Penso en els esforços fets per les famílies, els educadors i les entitats que treballen donant suport a les persones discapacitades. Penso també en l’esforç fet per les administracions, que encara del barri, gent de la parròquia on durant uns anys que poc generós, també hi ha estat. Però sobretot, ha fet de sagristà, indigents...) penso en l’esforç fet per les pròpies persones amb Es un gran “culé” i segueix totes les lligues i SD o amb qualsevol altra discapacitat. És difícil que campionats de futbol. Va a veure els partits amb els puguem valorar el que els ha costat aconseguir que amics al bar de sota casa. Quan s’acosta algun partit individualment i com a col·lectiu hagin arribat a la del Barça sempre troba algun veí pel carrer que li situació actual. parla del Barça. Compra el diari Sport i segueix les Davant d’aquesta situació em formulo algunes transmissions d’en Puyal. preguntes: És un fan de l’Antoni Bassas i de Catalunya Ràdio. El fet de poder diagnosticar la SD en fase prenatal, ens Gràcies a ells ha aprés a interessar-se pels temes autoritza a privar a aquestes persones de viure? Per d’actualitat. Sap on és Moçambic, què és el canvi què no volem que existeixin? És que ens molesten? climàtic i està assabentat dels problemes de l’arribada Ho fem per elles o per nosaltres? Ens fa por la feina de l’AVE a Barcelona. Va gaudir molt un dia que va que requereix la promoció d’aquestes persones? anar als estudis de Catalunya Ràdio i va coincidir amb en Quim Monzó. Busca a Internet informació Què farem si un dia podem conèixer el gen de la sobre l’emissora i els programes que emet. delinqüència, el del càncer, el de la lletgesa, el del mal humor... Privarem de néixer a totes les criatures Malgrat que no afina ni una nota, té una gran que ho facin amb “una etiqueta” de dificultat? sensibilitat per la música. Tot tipus de música, des del rock a l’òpera i la música simfònica. És Amb raó ens sentim cofois dels esforços (científics, espectacular veure com gaudeix quan va al Liceu politics, econòmics, etc.) que es fan per evitar l’extinció (fins i tot escoltant Wagner!). d’algunes espècies d’animals o plantes. D’altra banda estem fent esforços per extingir el col·lectiu de les Des de fa un any treballa a mitja jornada en una persones amb la SD. Com s’entén tot això?. pizzeria, amb contracte laboral indefinit. Està plenament integrat en el món del treball i té molt El passat dia dels Reis, el Periódico de Catalunya, en bona relació amb els companys de feina; que per un article titulat “Jugar amb la realitat”, entre altres cert són d’orígens, colors i llengües molt diversos. coses, parlava de la Baby Down, una nina amb els La seva incorporació al món laboral ha provocat trets característics de la SD. Segons l’autor de l’article, uns canvis en la seva personalitat espectaculars. aquesta joguina està pensada per promoure entre Recentment ha començat una relació amb una noia, els infants la tolerància envers les persones amb SD. ell diu que té “nòvia”. Com explicarem a aquests infants que molts nadons amb SD no arriben a néixer? No voldria, amb aquesta descripció, oferir una visió idíl·lica ni de l’Andreu ni de les persones amb Volem controlar el curs de la humanitat però no SD. La seva vida i la nostra no han estat senzilles. podem. No seria millor que, en lloc d’esforçar- D’altra banda, la SD pot comportar problemes físics nos a eliminar el que ens molesta, ens esforcéssim i psíquics que limitin de forma molt severa la vida a entendre i valorar la diversitat, la feblesa, la de les persones afectades. Però, entre les persones que no tenen la SD també n’hi ha que no tenen sort contrarietat, l’esforç? Paquita Montaner és metgessa
 • 6. La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font Un jueu català desconegut: Nakhmànides Verònica Vives Un dels requisits de la nostra sobre l’arribada de la redempció; La disputa durà quatre dies, però identitat caldria que fos el requeriments als quals fou una ocasió perquè succeïssin coneixement de la nostra Nakhmànides responia a la manifestacions contra la religió història. En canvi, és probable seva comunitat jueva gironina, jueva: prèdiques cristianes a que l’educació rebuda es basi catalana i mundial. les sinagogues, retirar de les en un paradigma d’identitat Encara que en fou admirador, funcions públiques els jueus i monocultural. En altres paraules, va ser crític amb la filosofia la censura cristiana dels textos associem el passat català racionalista de Maimònides. rabínics. Aquesta disputa únicament amb el món cristià, Considerava la revelació constituí un antecedent de les i desconeixem altres minories superior a la filosofia. Entre matances de 1391 i l’expulsió culturals i religioses que els seus comentaris bíblics dels jueus de Sefarad el 1492. formaven –i tornen a formar– destaquen els ensenyaments Disputes i prèdiques formaren part de Catalunya. místics de la càbala. Els textos de un tot indissociable: el procés Nakhmànides no són fàcils de d’exclusió de la minoria jueva de Catalunya fou la geografia de llegir: un llenguatge força críptic, la societat majoritària cristiana. força jueus a l’Edat Mitjana. Aquí parlarem d’una d’aquestes la profusió de cites de tots els Potser aquestes mesures figures il·lustres del judaisme textos del judaisme i les constants antijueves, com ara l’expulsió català: Moshé ben Nakhman, insinuacions esotèriques de les de Nakhmànides de terres conegut com a Nakhmànides seves interpretacions pels iniciats catalanes, es desconeixen. Però (Catalunya 1194 – Israel 1270). al món cabalístic. allò que avui no es desconeix són Un text molt interessant els seus mecanismes: l’expulsió L’obra de Nakhmànides és de llegir és “La disputa de i la segregació. L’exclusió dels nombrosa, i està poc traduïda. Barcelona”, escrit en hebreu immigrants és una realitat Inclou comentaris a la Torah (els pel nostre autor, en el qual es problemàtica de la nostra cinc primers llibres de la Bíblia reprodueix la controvèrsia que societat, com ho és el rebuig jueva), comentaris d’altres llibres tingué lloc l’any 1263. Aquell social que encara pateixen els bíblics, textos i comentaris d’obres any, Nakhmànides va ser jueus al segle XXI. cabalístiques, jurisprudència jueva, poesia i epístoles. Va tenir obligat a disputar públicament Seria una bona opció començar com a deixeble un altre il·lustre a Barcelona amb Pau Cristià, estudiant la història de Catalunya jueu català: Shlomo ben Adret un convers al cristianisme. Hi per no continuar cometent els (un altre gran rabí desconegut). van assistir Jaume I i Ramon errors del passat. Defensar la de Penyafort. Jaume I felicità nostra identitat no és només Fou la major autoritat rabínica Nakhmànides pel nivell conèixer-la sinó també criticar-la de la seva època, a la seva Girona argumental. No obstant això, i transformar-la. natal i arreu de Catalunya. Li l’antisemitisme dels jerarques Verònica Vives és investigadora de la plantejaven interrogants sobre eclesiàstics, especialment els Universitat de Barcelona i professora del com conciliar la llei jueva amb dominics, van pressionar i curs de Gestió Multicultural la llei del regne, qüestions de la vida quotidiana, preguntes obligar Nakhmànides a marxar de Catalunya. (gestiomulticultural@yahoo.es)
 • 7. La jerarquia catòlica o l’obsessió per la llei Josep Fernández Trabal En el segle IV de la nostra era, en el llarg període republicana, fou hàbilment depurat i s’eliminaren que va des de l’Edicte de Milà de l’emperador els elements més odiosos per a la nova concepció Constantí (313 d.C.) fins al de Tessalònica de cristiana. l’emperador Teodosi (380 d.C.), l’Església deixà L’element clau de la romanització jurídica és el de ser una comunitat de creients per a convertir- concepte, adoptat com un fet fora de tota qüestió, se en una puixant institució de l’estat romà. Sota de l’existència d’un dret natural immutable – la protecció dels emperadors, que descobriren el lògicament d’origen diví–, previ i superior a la potencial cohesionador i adoctrinador de la nova legislació positiva de les nacions. Contra el dret fe per a donar solidesa a les estructures caduques positiu dels pobles (iuris gentium) s’alçà el dret de l’estat, els bisbes aprofitaren la llibertat de cultes natural de procedència divina (iuris naturalis). instaurada per l’edicte de Milà i el recolzament Amb semblant argumentari l’Església va poder de successius emperadors per abolir la tolerància laminar la sobirania del poder polític, atès que el religiosa i convertir-se en l’única religió oficial, que dret positiu s’havia d’adequar forçosament al dret és el que imposà Teodosi amb el sobredit edicte. A natural superior, definit a partir dels atributs que finals de la quarta centúria, doncs, es convertí en un Déu atorgà a l’home des del mateix moment de la organisme directament implicat en les estructures seva creació. Cal matisar que aquesta concepció fou de govern de l’imperi, carregat de privilegis i acceptada per emperadors i monarques perquè, de fortament jerarquitzat. fet, no limità la seva autoritat sinó que l’enfortí, al Fou gràcies al suport de l’emperador romà, o dels considerar que el poder dels prínceps davallava seus successors els monarques germànics, que es directament de Déu. Això ha rebut el nom de com produí la progressiva i massiva evangelització la teoria descendent del poder, magistralment de la societat europea. La conversió significà, definida per bisbes de la talla d’Agustí d’Hipona i en la pràctica, una profunda mutació social: el Isidor de Sevilla. canvi de les tradicions i costums (o almenys la Amb unes premises com aquestes, l’Església seva adaptació a la moral cristiana), la imposició aconseguí en pocs segles que el poder secular del calendari cristià i, fins i tot, la cristianització sancionés uns marcs legals plenament adaptats del paisatge. En definitiva, un notable procés de a la seva doctrina. Això s’observa molt avançat control i enquadrament de la població a instàncies durant el regnat de Carlemany, un monarca franc de la institució eclesial. Les masses rurals van elevat pel bisbe de Roma a la dignitat imperial el experimentar aquests canvis i abandonaren el dia de Nadal de l’any 800. Des d’aleshores aquest paganisme sota la pressió mancomunada de monarca desplegà una intensa tasca legislativa que l’Església i el poder civil, i en determinades ocasions tenia l’únic objectiu de convertir en llei civil, els després de conquestes militars i conversions principis del dret natural. De manera que al llarg de forçades. l’edat mitjana tots els països europeus sancionaren, Un element fonamental de la radical transformació mitjançant lleis civils, la superioritat i infal.libilitat de l’Església fou l’adopció del dret romà. Si en segles de l’Església, la inviolabilitat de l’estament clerical, anteriors l’Església féu servir la filosofia grega, determinades pràctiques religioses públiques i particularment el Platonisme, per a configurar el privades, desplegament d’una fiscalitat eclesiàstica discurs teològic, a partir del segle IV s’apoderà del universal basada en el delme, sancionament de romanisme per a configurar les pròpies institucions determinades concepcions de la vida, el matrimoni i imposar la seva visió del món i la societat. El llegat jurídic romà, forjat en la llunyana època i la família, visió patriarcal de la societat, condemna i persecució de l’homosexualitat, etcètera.
 • 8. Veiem, doncs, la importància de la llei per a com són educats i reclutats, mai no abandonaran l’Església, entesa fonamentalment com un mitjà la seva obsessió per la llei ni deixaran de vigilar per a manifestar en la societat la justícia divina, estretament el “Boletín Oficial del Estado”. Passats creadora de la llei i no creada per ella. A través de segles, encara veiem la jerarquia catòlica obsedida la llei els governants eduquen i corregeixen, per pels codis civil i penal. tal que la societat s’adequï al pla de Déu. No és El poble de Déu, els laics, poc tenim a dir en aquesta d’estranyar, per tant, que l’Església restés atrapada lluita permanent dels bisbes contra l’estat. Al llarg dins d’una determina concepció jurídica de les del segle XIX, com a conseqüència dels canvis relacions socials, fora de les quals hi ha poc més liberals i de la separació entre Església i estat, que el buit. hem passat de vassalls de la monarquia pontíficia Tot començà a canviar arran de la Il·lustració i les a tropa de combat. Ens criden cotínuament a revolucions liberals del segle XIX, avenços notoris defensar la fe i el dret natural, ja sigui a través que van ser mal digerits per la jerarquia romana; del vot, de la participació en partits catòlics, de recordem allò de “el liberalismo es pecado”. determinat associacionisme religiós en bona part Acceptada a desgana l’autonomia de la societat civil, sectari i, fins i tot, com ha succeït darrerament, l’Església redoblà els seus esforços per controlar la mitjançant manifestacions i agitació. Cal resistir producció legislativa per tal que aquesta no s’aparti per a manifestar que un sector del poble de Déu dels principis del dret natural, definits per la pròpia jerarquia com a immutables. Per a aquest objectiu, a l’església mai no li han mancat aliats, arribant a fusionar-se amb règims polítics més que indesitjables. L’argumentari sempre és el mateix: la defensa a ultrança de la dignitat humana tal com fou establerta pel Creador i la preservació de la salut pública i el bé comú. No importa que en els actuals estats no confessionals aquest discurs no serveixi, atès que no nega l’autonomia de la comunitat política i que l’Església representa els seus membres però no vol participar-hi democràticament a partir de les és una institució representativa del conjunt de la pròpies conviccions, no pas des d’una opció de societat. Ella mateixa se segueix considerant una força i de la cridòria, sinó amb humiliat i des del “societat perfecta” prèvia a l’estat i no vinculada a testimoni de la vida corrent. Almenys nosaltres no cap instància secular. I en aquest punt ens trobem estem obsedits per la llei. avui en dia. I desenganyem-nos, els bisbes, tal i Josep Fernández Trabal és historiador Petit canvi Josep Pascual Al vell amic Valentí Prat i Blanch, que fa molts anys em va ensenyar a anar amb bici pels patis de Can Colapi de Terrassa Aviat farà dos anys que una persona estimada em va regalar una bicicleta. Des de llavors ha estat el meu mitjà habitual de transport per Barcelona per anar a la feina, a reunions, a cursos, a comprar coses poc voluminoses... Durant aquest temps ha augmentat el nombre de bicicletes particulars i ha nascut el Bicing. Cada cop em sento més acompanyat en el mitjà de transport. Fins i tot diria que, a poc a poc, tots plegats (ciclistes, vianants i conductors d’altres vehicles) anem aprenent a integrar en el trànsit aquest nou vell mitjà. Des d’aquí m’agradaria animar-vos a fer l’experiència, tranquil·lament, respectant els vianants i anant amb molt de compte per un mateix. Agafada amb calma, no calen unes condicions físiques especials per a la bicicleta com a mitjà de transport i és apta per a totes les edats: jo ja toco la seixantena. El fet que és econòmic, que no acreixes el soroll de la ciutat i que fas una mica d’exercici no són pas petits valors afegits d’aquest mitjà. Malauradament constates que plou molt poc.
 • 9. Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència) Grup Tres Torres (Viladecans té història) Viladecans és una població del Josep Lligadas Baix Llobregat que té, segons el cens, uns 62.000 habitants. La ser punt de referència social i quarta població de la comarca, polític als temps de la transició. després de Cornellà, Sant Boi i I l’objectiu és preservar i El Prat. difondre el nostre patrimoni històric i cultural. No només el ha estat mai gaire sensible a Viladecans ha crescut a un ritme que representen les tres torres aquesta necessitat de conservació brutal, des del petit poble de (ara estem batallant perquè la històrica, i ha permès molta pagès que era fa cinquanta anys, remodelació que l’ajuntament destrucció. Fins al punt que, amb una xarxa social feble, a vol fer de la Torre Modolell no quan el grup vam anar a Hisenda l’acumulació de gent de tota li faci perdre la personalitat), de Cornellà a inscriure’ns i procedència que és ara. sinó molts altres elements que demanar l’exempció de l’IVA, el cal aconseguir que no es perdin, funcionari, en llegir els objectius Però tot i així, Viladecans té perquè això és bàsic de cara del grup, es va posar a riure: història, i vestigis històrics ben a mantenir els nostres punts “Però si a Viladecans no queda dignes de ser admirats. Té, de referència. Per no perdre res!”. Per sort, no és així. I per sort sobretot, tres torres: la Torre del els orígens, vaja. És allò de la també, sembla que l’ajuntament Baró, medieval, a la plaça de Balenguera: “Sap que la soca ara ja té més sensibilitat. la Vila; la Torre Roja, als afores del poble però ara ja integrada més s’enfila / com més endins Al grup no som gaires, però al teixit ciutadà, la part central pot arrelar...”. la feina que fem diríem que té de la qual és medieval també; Perquè no volem que Viladecans una eficàcia notable. Ara, a més i la Torre Modolell, una casa- sigui una acumulació de d’evitar que desaparegui cap palau construïda al segle XIX gent juxtaposada, sinó una altre vestigi històric (el perfil dels per l’arquitecte figuerenc conjunció d’històries: des dels carrers del centre, alguna cosa Josep Azemar per a la senyora pagesos que van fer possible de caire modernista, una casa de Magdalena Modolell, il.lustre que els aiguamolls del delta façana magníficament simètrica barcelonina que era propietària del Llobregat esdevinguessin i amb els símbols maçònics al de mig poble, que també es troba conreables, fins als magribins, capdamunt, l’ermita de la Mare a la plaça de la Vila i que ara és romanesos i llatinoamericans de Déu de Sales, la masia de Cal seu de l’ajuntament. d’avui, passant pels altres Menut...), i de vetllar pel seu immigrants, els majoritaris, adequat manteniment, tenim el D’aquestes “tres torres” ve el nom vinguts de tot Espanya i que al repte de la difusió: que la gent de del grup, nascut ara farà quatre llarg del segle XX van canviar Viladecans sàpiga les riqueses anys i agafat de l’associació de radicalment la fesomia del històriques que té, i tingui ganes veïns del mateix nom que va poble. de disfrutar-les, i que la gent de fora sàpiga que Viladecans L’ajuntament de Viladecans no també mereix ser visitat. I això es fa amb una senyalització adequada, uns materials senzills a repartir, etc. Tenim molta feina per davant, però ens agrada molt fer-la. El nostre contacte: trestorresviladecans@telefonica.net
 • 10. RECEPTES RÀPIDES, BONES I PIADOSES (O NO) Receptes Receptes Bacallà “Ajoarriero” Límits Tere Jorge Salvador Clarós Ja hem enterrat la pobra sardina i sense adonar-nos-en Una de les raons al·legades en contra del límit estem en plena Quaresma. Aquest any tenim la sensació de velocitat a vuitanta per hora en algunes vies d’anar molt de pressa, capricis del calendari que vol que metropolitanes és que no és veritat que amb la aquest trimestre sigui ben curt, i si ens descuidem (a reducció s’estalvia combustible i, en conseqüència, alguns ens passa) encara no hem desmuntat el Pessebre i es disminueix la pol·lució. Com que no hi ha millor comprovació que l’empírica, ho he mesurat en el meu ja tenim aquí la Setmana Santa. Però a L’Agulla no hem propi vehicle, aprofitant que ara els cotxes disposen badat i des d’aquesta columna no faltarem al costum d’instruments per conèixer el consum. L’estalvi d’oferir-vos una recepta de bacallà rescatat dels plats de derivat de mantenir el cotxe a vuitanta en lloc de cuina tradicional. En aquest cas de la tradició d’un país mantenir-lo a cent-vint, durant 10km, en el meu cotxe veí, el País Basc, i concretament dels “arrieros” que eren és de 0,3 litres de gasoil. La conclusió és que mentre una mena de comerciants ambulants que baixaven de la demora per anar a vuitanta en aquest recorregut Bilbao a Saragossa, acompanyats de la seva mula o del és de dos minuts i mig, pràcticament irrellevant, la seu ase per poder arribar el primer i vendre millor les despesa globalment mirada és notable i té impacte. mercaderies que transportaven. Ja veieu que les presses i Per exemple, per a un volum de 50.000 cotxes diaris la competència no són res nou. en el cinturó de Barcelona, el quasi terç de litre de Ingredients per a 4 persones: 1 kg. de bacallà, diferència representaria 15.000 litres d’estalvi de gasoil cada 10km. dessalat; 6 alls; 2 nyores; 4 pebrots “del piquillo”, o pebrot vermell; 3 patates mitjanes; 4 cullerades de Aquest experiment no demostra res però confirma tomàquet triturat; 4 ous; oli d’oliva la sospita: no hi ha justificació racional per a tanta i tanta resistència a reduir la velocitat, tot i que Preparació: En una cassola de fang hi posem l’oli i és comprensible per la creença encara fortament els alls. Quan es comencin a enrossir, hi afegim el arrelada en molta gent que tota limitació, reducció bacallà desfilat en tires primes (és convenient que o renúncia és contrària al progrés i a la llibertat un cop dessalat, aconseguim treure-li tota l’aigua individual de decidir, de fer un negoci, de fruir... Els possible) i li donem unes voltes per tal de sofregir- que veuen la limitació en termes de pèrdua i no de lo una mica. El reservem. guany no han entès encara la dimensió global del En una altra paella posem a coure en oli les patates món. La globalització és una manifestació dosmilista tallades a daus. Han de quedar molt toves però de la interdependència creixent. És en si mateixa ja un sense crosta. Això ho aconseguirem escalfant l’oli límit que arriba a condicionar petites coses del dia a dia com per exemple la velocitat d’un desplaçament. i un cop calent abaixant el foc, llavors hi afegirem les patates i les deixarem coure fins que s’estovin Però el principal desencontre és amb un mateix. Si amb el foc ben baix. algú es pensa que posar acotació o limitar el marge de certes decisions va en contra de la capacitat de A la cassola on tenim reservat el bacallà hi afegim el decidir, va enganyat. Els que malporten el límit d’anar tomàquet triturat, la polpa de les nyores, els pebrots a vuitanta també malportaran altres limitacions, per escalivats tallats a tires i les patates “confitades en exemple aquelles que imposa el propi cos per raó de oli”. Deixem que es cogui tot junt a foc molt lent, l’edat. La llibertat és com un cavall blanc que galopa rectifiquem de sal. Si veiem que queda molt sec a cor què vols per un immens prat verd, però el cavall podem afegir-hi una mica d’aigua. no és menys lliure pel fet de no volar. Interpretant El plat ja es pot servir, però si us agrada, podeu el gran humanista francès Antoine de Saint-Exupéry: afegir-hi uns ous batuts (un per persona) i qualsevol pot donar l’ordre perquè es pongui el sol; els barregem igual que si volguéssim fer un només cal que fer-ho en el moment oportú per ser puntualment obeïts. “revoltillo”. I és que en realitat allò que et fa feliç se circumscriu en un minúscul escenari, dins del qual la llibertat és 10 infinita.
 • 11. AVUI PARLEM AMB... Avui parlem amb... Avui parlem amb.. Avui parlem amb.. Avui parlem amb.. Avui par,lem Josep Lligadas: teòleg d’acció, cristià Josep Lligadas, coordinador de d’esquerres l’Agulla, ha fet durant 10 anys les entrevistes que han aparegut Maria-Josep Hernàndez a la revista. Ara ens ha donat un bon motiu per convertir-lo en entrevistat, després de guanyar – Quina és “la política dels cristians” Per tant, el que transmet és que de què parles al llibre? un, sigui quina sigui la societat aquest passat mes de desembre on viu, ha d’intentar aconseguir – És una reflexió sobre amb quins el XVIIIè Premi Joan Maragall que els pobres no pateixin tant, de la Nit de Santa Llúcia, un El que ha de mirar un que els marginats no ho siguin, que el diner no ho governi tot, premi d’assaig sobre Cristianisme cristià quan fa política que els apallissats tinguin qui els i Cultura. Josep Lligadas és defensar els cuidi... i que tothom sigui germà. (Viladecans, 1950) és doctor en objectius que Jesús Hem tingut anys de lluita per la democràcia i pels drets humans, Teologia, responsable de redacció tenia. i ara que sabem que podem del Centre de Pastoral Litúrgica intervenir en els criteris de govern criteris un cristià ha d’afrontar i responsable de formació de d’una societat, hem d’intentar el fet de fer política. Feia anys l’ACO (Acció Catòlica Obrera). influir en aquests criteris, fent tot que tenia ganes d’escriure sobre el possible perquè es realitzin els És escriptor i té una cinquantena el tema, perquè em molesta objectius que Jesús presenta.. profundament el fet que quan es de llibres publicats de contingut – Però amb els pronunciaments dels parla de cristianisme i política, teològic, litúrgic i pastoral, sobre sembla que s’hagi de parlar de bisbes darrerament, l’opinió pública la fe, l’eucaristia, oracions, sants, defensar determinades postures pot tenir la imatge que els cristians eclesiàstiques. En canvi, el que són tots de dretes? festes cristianes, els sagraments... ha de mirar un cristià quan fa – Lamentablement, sí. I aquí hi També va ser capellà i des de fa política és defensar els objectius ha diverses responsabilitats. En tretze anys està casat. El treball que Jesús tenia, els que ens primer lloc, els bisbes haurien premiat, que l’Editorial Cruïlla presenta l’Evangeli. de reflexionar seriosament sobre publicarà al maig, es titula “La – I quins són aquests objectius? quin Evangeli transmeten. I si mirem l’Evangeli de Jesús, política dels cristians”. – A Jesús no li interessava la els temes en què els bisbes fan política. Ell estava en una societat incidència no són precisament els on el govern s’obtenia per la via que més interessaven a Jesús. Un de les armes, del diner o per altre problema és que a la nostra herència, i no pensava que les societat sembla que li agradi la coses poguessin anar diferent. confrontació, i per tant, es dóna A Jesús no li interessava la política. Ell estava en una societat on el govern s’obtenia per la via de les armes, del diner o per herència, no pensava que les coses podrien anar diferent. 11
 • 12. molt poca veu als plantejaments és, sobretot, l’acció que l’Esperit cristians més sensats i assenyats, realitza en nosaltres, en l’Església i que no agredeixen ningú. En això en el món”... hi tenen també responsabilitat els – És que, per a mi, la fe no partits d’esquerres, que podrien serviria de gaire si suposés viure ajudar a que la veu cristiana no una cosa externa a mi. Per tant, fos tan polaritzada. jo crec que això que dic de Déu i – Com? de Jesús es realitza en la persona, – Doncs per exemple, ICV, partit en l’Església i en el món. Això és al qual estic vinculat, podria l’Esperit. potenciar que els cristians que en – Però en un món tan injust i desigual, l’Esperit té molta feina. A la nostra societat Què hem de fer si caiem en el desànim? sembla que li agradi – Valorar dues coses: una, les la confrontació, i petites coses valuoses de la vida per tant, es dóna quotidiana que ens fan sentir bé, molt poca veu sense pretensions de poder. des de la família o els amics a anar un dia d’excursió... això és als plantejaments – Una Església democràtica seria vida de Déu. I juntament amb cristians més sensats millor? això, valorar i saber veure tot i assenyats, que no – És que l’Església ha d’acabar allò que ajuda a fer que la vida de tots sigui millor i més digna, agredeixen ningú. sent democràtica perquè ho tot acte d’amor i de servei, tota era al començament. A l’època en què les societats no eren acció transformadora tant si surt democràtiques, a l’Església els bé com si no. I tenir paciència, formem part puguem tenir més perquè la plenitud de la vida ressò públic i puguem fer sentir bisbes eren elegits per votació popular. Doncs, amb més raó, només està en Déu, cosa que no una veu eclesial diferent. A més, eximeix de treballar molt, però penso –i ho dic en el llibre-, que hauria de ser així ara. tampoc pensar que si no ho l’Evangeli pot ser també una força – Sigui o no democràtica, l’Església arreglo tot, no serveix per res el que ajudi a donar consistència a és la institució però l’essència és la que he fet. les accions transformadores, i fe. Qui és Déu per a tu? això, des de l’esquerra, s’hauria – Creus que hi ha algun argument – Déu és algú que està més teològic que justifiqui que les dones de saber aprofitar. enllà de tot el que jo pugui ser no puguin exercir el sacerdoci? – S’amaga, doncs, el fet cristià, des de capaç de dir i d’imaginar, però les opcions polítiques d’esquerra? al mateix temps és algú que – Jo crec que no, que els arguments sento personalment proper i que es donen són tots depenents Aquest és un dels problemes: una d’una colla de prejudicis i pors mena de tradició antireligiosa, que m’empeny, i en qui m’hi puc recolzar, i que em dóna que acabaran desapareixent un fonamentada en actituds dia o un altre. eclesiàstiques lamentables del confiança que aquesta vida que llarg de la història, impedeix visc i estimo profundament no – Quan es parla del sacerdoci de les aprofitar tot el que podria aportar està destinada a desaparèixer dones, molts s’escandalitzen. I ja no la força de l’Evangeli. malgrat la mort, sinó que està diguem quan parlem del matrimoni destinada a esdevenir plena en homosexual... – Cap a on ens porta aquesta actitud ell. de la jerarquia, o com creus que – El fet que sant Pau, d’acord amb afectarà al conjunt de l’Església el – Què t’ha marcat més de Jesús? l’antropologia del seu temps, no desprestigi social actual? – Jesús mostra amb paraules i pugui entendre l’homosexualitat, fets una manera de viure la vida no vol dir que no la puguem No ho sé. No sé si canviarà i entendre nosaltres. Igual com hi haurà un moment en què es humana que a mi em resulta profundament atractiva. Ell és sant Pau diu que les dones han veurà que això no va enlloc. En d’estar sotmeses als marits... i si tot cas, el que em sembla clau qui m’ha dit què significa i què és Déu. actualment algú defensa això li és que la fe cristiana s’haurà diríem que va contra els criteris 1 de viure a nivell de comunitats – Al teu llibre “Petit resum de la evangèlics bàsics per molt que fraternals igualitàries i també fe cristiana” dius que “Ser cristià sant Pau ho digui. Doncs el mateix
 • 13. podem dir de l’homosexualitat. – I bona mostra d’això és que Érem una colla de gent que – Parlem ara de la teva vida. Què et continues treballant al Centre de pensàvem que tal com estàven va marcar més quan eres petit? Pastoral Litúrgica. Quina és la les coses, calia crear pensament funció d’aquest Centre? cristià d’esquerres. És a dir: no Haver crescut en un ambient simplement pensament “progre” cristià actiu: pares que es movien – El Centre de Pastoral Litúrgica és un lloc on publiquem material i sinó pensament cristià que vol a la parròquia, l’escoltisme... alhora una Església més oberta L’entorn et fa assumir la fe llibres tant per la litúrgia com per la formació cristiana en general. i una societat més igualitària, cristiana com una cosa teva, i més d’esquerres. De fet, ens va alhora, viure-la indestriable de M’hi sento feliç treballant aquí, pel bon ambient de feina i perquè animar que en aquell moment a moltes persones troben útil la Itàlia es va forjar l’”Olivera”, que A l’època en què feina que s’hi fa. aplegava la política d’esquerres, les societats no eren i això va ser un element – Recentment has publicat el llibre estimulant. democràtiques, a “Quan ens fem vells”. Si no ho has – En aquests deu anys fent l’Església els bisbes viscut, com pots reflexionar sobre el entrevistes a L’Agulla, quina ha eren elegits per fet d’aprendre a fer-nos grans amb felicitat? estat la que t’ha impactat més? votació popular. La primera, a Romuald Grané, – Un va per la vida amb uns criteris generals davant les coses, un no creient, que llavors tenia criteris de vida humana i del que 75 anys i que tota la seva vida l’acció. significa ser cristià. Aleshores, si havia lluitat per la democràcia – I com a acció directa... et fas un intenta ser observador i posar- i el socialisme, des del PSUC i capellà. – Precisament per això, com a La gràcia de L’Agulla és que no hi ha grans acció més òbvia i clara que tenia firmes, ni grans elaboracions, sinó que a mà, partint molt de l’exemple reflecteix la diversitat de la vida i permet d’un vicari de Viladecans que va fundar l’escoltisme al poble, valorar experiències cristianes i polítiques que Joaquim Palomera. habitualment no són gaire valorades, perquè – Quin record tens del teu no es consideren prou importants. sacerdoci...? Què et feia més feliç? – Tot. Vull dir, la possibilitat se a la pell dels altres, i si un és capaç d’escoltar les experiències ICV; també havia estat a la presó. d’estar amb gent concreta, creant, Em va agradar molt sentir-lo cercant maneres de viure la fe i dels altres, tot sumat, pot oferir reflexions sobre coses que un explicar el que havia significat la vida, cercant allò que pugui per a ell tot el que havia viscut, i transformar la vida pròpia i no viu, però que pot intentar entendre. les motivacions humanistes que la col.lectiva. I juntament amb tenia per actuar. això, m’omplia el fet de presidir – Com et veus a tu mateix, d’aquí i ajudar a viure l’Eucaristia, que uns anys? – I quin article recordes més és el moment central de la fe. especialment? – Em fa por, perquè costa – I que et costava més de viure? adonar-se que hi ha coses que Molts. Crec que la gràcia de hauràs de deixar que facin l’Agulla és que no hi ha grans – L’organització eclesiàstica. La firmes, ni grans elaboracions, dependència de les decisions els altres, entendre que tens moltes limitacions que no sinó que reflecteix la diversitat que altres prenien per mi. de la vida i permet valorar tenies, convèncer-te que el fet – Per què vas plegar? de no poder fer tot el que feies experiències cristianes i – Se sumen dues coses: la ho has d’assumir amb pau. I no polítiques que habitualment no incomoditat amb l’organització estic segur de si ho sabré fer. I a són gaire valorades, perquè no eclesiàstica i el fet de trobar i més, em preocupa que la vida es consideren prou importants. estimar una persona amb qui s’allargui en excés, sense cap volia compartir la vida. Tot i així, garantia de qualitat de vida. aquelles coses que m’agradaven – No vull que acabem sense parlar de fer com a capellà, no se me’n 1 de L’Agulla. Com va néixer? va posar en crisi cap. – Va ser l’agost del 1996.
 • 14. Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades cor no és r senzills de S ENZILLS. Se avant els r ignorants. D sinònim de se aris que tics multitudin fe nòmens medià alista, ació sensacion omben inform F esb ació osa. La inform ÒRUM SOCIAL. formació seri sentit cal donar in humil (en el Segurament molts lectors ben donada, ues fonamentada, acions i crítiq te riors investig la), no fa de L’Agulla heu estat al cas d’acceptar pos l’última parau del desenvolupament del conscie nt que no té t si s’explica zills. Sobreto Fòrum Social Català. Des de seguir feligresos sen e res no mal als a entendre qu el que n’ha dit la premsa (més aviat i s’ajuda a les persones ada per era i una veg poc, depenent dels mitjans) fins s’ha dit d’u na única man s, fins i tòria les cose a participar en algun dels tallers, llarg de la his tat totes, que al s’han vist i trac sia, no sempre eu- que des de temàtiques i àmbits tot dins l’Esglé de judici, don t no té elements ben diferents, aporten elements igual. Si la gen per a la construcció d’un món los elem ents de judici. pensant venien al cap diferent del tan injust que tenim. Aquests p ensaments em cativa copal signifi Des d’aquí voldria recordar el web reacció epis bisbe en alguna a pastoral del del FSCAT www.moviments.net/ emple, la cart t del (vegeu, per ex igital) davan fscat (des del qual podreu enllaçar a Ecclesia D eg i de Tarazona órica, del teòl amb el Fòrum Social Europeu i el proximación hist C, llibre Jesús. A ublicat per PP Fòrum Social Mundial), i convidar- nto nio Pagola, p gui tant i biblista José A t llibre es ven vos a explorar-lo. Hi podreu trobar lamenta nt que aques s. El títol tot als senzill l’acte d’obertura a la Universitat de dient que farà mal, sobre mación umil (“aproxi Barcelona, el programa de tallers, no és esca ndalós, és h tol. els moviments i les organitzacions ra respon al tí his tórica”), i l’ob t adherides, balanç de participació ssió que davan t em fa la impre a la figura i el manifest final, entre altres A mi més avia ratura que agaf tanta nov el·la i tanta lite peculant informacions. Josep Pascual ucubrant i es de Jesús simplement el recollir i all, l’obra vol partint de qualsevol det ximació estió de l’apro sospesar l’e stat de la qü com re presentar nse pretend Josep històrica, se g dels segles. v ist Jesús al llar l’Església ha Pascual M OUSTAKI. Potser tots plegats érem una colla d’il·luminats, o de desorientats entre somnis d’amor i llibertat en un món on regnen els tipus d’interès i els índexs de productivitat. Però érem al concert, cantant plegats que no estem mai sols amb la nostra solitud, que ens prendrem el temps de viure i de ser lliures, i que el més preciós paradís podria ser la Terra. Vam declarar l’estat de felicitat permanent per a tothom i vam denunciar com un sacrilegi el patiment de la humanitat. Cantant la tendresa, la nostàlgia i la utopia ens vam omplir de la força que dona el compartir. Com sempre vestit de blanc, l’ambaixador de la pau per la UNESCO, Georges Moustaki, es fonia en una trobada d’amics al Palau de la Música més que no pas en un recital de lluïment. Però és que els poetes no pretenen lluir-se –ni abans, ni ara que els anys no permeten pretensions de veu. Els poetes transmeten, contagien i comuniquen, amb la humilitat del gest, de la mirada i de la consciència del valor de l’avui. Agraeixo a Moustaki que no tingui cap complex, tot i els seus 73 anys, de seguir compartint el seu esperit de germà, camarada i còmplice, de pacifista del vers, de poeta dels sons. (Enllaç de video: http://www.dailymotion.com/video/x4208j_georges_moustaki- barcelona-10012008_music). Maria-Josep Hernàndez 1
 • 15. Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell es feia tot tipus de música: des com a recerca de la bellesa, en del cabaret a l’òpera. un context dur com és la feina El disc està molt ben interpretat. d’un camioner. En fi. Molt La música és molt bonica. Però recomanable. Mercè Solé el que més impressiona és el context. Per no oblidar. Per Frederic Ozanam, mantenir el sentit crític davant Com es diu en... Les variants: Castellà: Federico Basc: Frederiko F.: Frederica per la fe i per la justícia Gallec: Frederico, Federico dels mitjans de comunicació. Francès: Frédéric Italià: Federico Josep Lligadas Portuguès: Frederico Anglès: Frederick Alemany: Friedrich Se’n celebra la festa el dia: 9 de setembre ISBN 978-84-9805-245-9 Sants i Santes *212140* Un laic casat, a la França del segle XIX, 140 Centre de Pastoral Litúrgica defensor de la fe, la democràcia i la justícia Terezín / Theresienstadt. Anne Sophie von Otter i altres. Frederic Ozanam, per la fe i per Deutsche Grammophon 2007 la justícia. Josep Lligadas. Centre Anne Sofie von Otter és una de Pastoral Litúrgica, col·lecció El silenci abans de Bach (Die mezzosoprano sueca, que acaba “Sants i Santes”. 1,96 € Stille vor Bach). Pere Portabella. de publicar un disc senzillament Cinema Verdi. Sala 2. Queda una mica estrany esborronador sobre la música recomanar un llibre de sants en feta al camp d’internament de La projecció de la pel·lícula va aquesta revista, però em sembla Terezín, prop de Praga, que en rebre un entusiasta i espontani que el personatge s’ho val. La temps dels nazis es va convertir aplaudiment del força nombrós veritat és que jo només coneixia en un punt forçós de trobada de públic que hi érem un divendres Ozanam com a fundador de les jueus de tots els països europeus, a la primera sessió. I la veritat Conferències de Sant Vicenç de on hi havia també una seu de la és que jo m’hi vaig afegir Paúl, institució que jo associava Gestapo. La música formava encantada. a la beneficència, cosa que, part de la seva vida quotidiana. És una bona capbussada a la d’altra banda, no deixa de ser un Potser perquè hi havia molts música de Bach, una mena de prejudici. El cert és que Ozanam músics entre les persones contemplació més que no pas una era un laïc del segle XIX, advocat confinades a Terezín. Però aproximació biogràfica o tècnica. i professor universitari, que va també perquè el govern nazi va Molta gent, molt diferent, amb viure en una França sacsejada voler crear la imatge davant la un fil conductor que també és pels moviments socials, i on, com comunitat internacional d’una Europa, amb els seus conflictes avui entre nosaltres, la institució població jueva exiliada però i les seves desigualtats. Amb eclesiàstica pugnava per matenir- confortablement instal·lada i escenes que em van semblar se al poder donant en aquell cas culturalment potent, imatge d’una gran bellesa, com la dels suport a la monarquia. Ozanam que va colar també davant “cellos” al metro de Barcelona té la gràcia d’anar al fons de d’una visita de la Creu Roja tocant junts una de les suites. les coses, d’intentar ser catòlic internacional. El que no sortia als I també un suggeriment entre els republicans i republicà reportatges que promovien eren interessant sobre la capacitat entre els catòlics, de prioritzar els forns crematoris i la realitat de la música de transmetre l’atenció als pobres i, amb la duríssima que havien de viure espiritualitat, cristiana en aquest seva famosa expressió “Passem els presoners. La música formava cas, com l’anècdota dels nens del als bàrbars”, de qüestionar les part, doncs, de la vida quotidiana Thomanerchor que es fan batejar pors institucionals, de valorar del camp. Es tocava la música després de cantar tanta música els nous moviments socials i, en de sempre i es feia música nova religiosa. La música també com definitiva, d’apropar l’Evangeli (a destacar l’òpera per a infants a instrument sensible capaç de a la gent que patia els costos Brundibar de Hans Krasa, que va causar patiment, utilitzada en socials de la revolució industrial. ser representada no fa pas gaires els camps de concentració. O la Va ser beatificat a l’agost de 1997. anys a Barcelona). Impressiona, però, comprovar que realment música com a eròtica. O com a exercici d’equilibri espiritual, És, de debò, una descoberta estimulant. 1
 • 16. La fe de cada dia La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia Jesús, els cristians, i la política (i III) Josep Lligadas Dèiem en el número passat que nosaltres, a Desvinculant la mort de Jesús de les seves cau- diferència de Jesús, sabem que és possible ses, es va afavorir la creació d’una moral basada actuar perquè la gestió de la cosa pública es faci en temes de sexe o de poder eclesial, que són de manera que afavoreixi el conjunt dels ciu- uns temes que poc tenen a veure amb els que tadans, i no només els interessos d’uns pocs. I preocupaven a Jesús. De manera que cal, amb dèiem també que les formes d’aquesta actuació urgència, fer allò que va dir el Concili Vaticà II: (tant en els que hi intervenen de manera més anar a les fonts. És a dir, tornar a llegir l’evange- activa, com en els que es limiten a tenir opinió, li, i veure quins eren els objectius i les prioritats o a actuar en determinades ocasions, o a votar) de Jesús. I convertir-los realment en criteris poden ser molt diverses, en funció de la percep- d’actuació per al cristià: a la vida quotidiana, ció i l’anàlisi que cadascú en tingui. familiar, social, eclesial, política. Res no en pot Però ara cal fer un pas més. I és el de veure quedar fora. I llavors, en cada cas, veure, tenint quins són els criteris que han de guiar les diver- en compte tots els elements en joc, com es pot ses opcions. Perquè les opcions poden ser di- fer més realitat això que Jesús pretenia. verses, però els criteris de fons es troben en un I no cal esforçar-se gaire, per veure quines eren lloc únic: l’evangeli de Jesús. I això molt sovint les prioritats de Jesús: el bé dels pobres i dels sembla que s’oblidi. febles, el rebuig de la tirania del diner, la frater- Al llarg dels dos mil anys d’història de l’Esglé- nitat, la proximitat a tothom, la no exclusió ni sia, un dels drames que ens han passat ha estat marginació de ningú, la capacitat de renúncia l’oblit de quin era el punt de referència de l’ac- pel bé dels altres, la desobediència a les lleis tuació cristiana, quins eren els referents morals que fan mal a les persones, la prevenció davant i ètics per a un cristià. I això ha passat perquè, tot tipus de poder... de fet, s’ha desvinculat la mort de Jesús de les Quan, arran de la guerra de l’Iraq, el ministre seves causes. S’ha vist la mort de Jesús com la Trillo va dir que no se sentia afectat per les cri- realització del designi redemptor de Déu, i s’ha des del papa contra la guerra perquè allò eren deixat de banda que, si Jesús va morir, va ser temes polítics i no de fe, estava dient, simple- perquè havia parlat i actuat d’una determina- ment una bestiesa. Perquè per a un cristià, res da manera que feia nosa als poderosos del seu no queda fora de la guia de l’Evangeli. Cadascú temps. I per tant, si amb la seva mort ens va podrà aplicar-ho de la manera que cregui més obrir el camí de la vida, això vol dir que la ma- adequada. Però els criteris i objectius han de ser nera de caminar cap a aquesta vida és seguint els de Jesús. els seus criteris d’actuació en aquest món. L’alegria està en la lluita, l’esforç i el patiment que suposa El retall la lluita, i no en la victòria en si mateixa 1 (Mahatma Gandhi)