Agulla 65

A
L’       A      G

                U       L       L

                A
                Juny 2009 - Any XIV - Número 65
                 Consumint la vida
Immediatesa, excés i malbaratament. Són alguns trets del consumisme que s’ha
apropiat de la nostra cultura, de la nostra forma de viure i d’entendre el món. Afectats
per l’opulència –d’uns quants, no pas de tots– vivim dins uns quants miratges: que
els nostres recursos són il·limitats, que ens mereixem tot allò que tenim, que els
nostres desitjos són el mateix que les nostres necessitats i que allò que fem no té
conseqüències, és a dir, no ens fem responsables de com això afecta la vida de moltes
persones. Per acabar-ho d’arrodonir, descobrim que consumir desvetlla avidesa: mai
no en tenim prou. Tot plegat ens fa més feliços? Més solidaris? Anem veient que no.
Certament aquesta és una visió esbiaixada de tot plegat. Amb les nostres tendències
consumistes conviuen també altres afanys: de justícia, de solidaritat, d’utopia, que
s’expressen de moltes maneres a través d’organitzacions ben diverses. Però el consum
s’ha convertit en una mena d’ideologia molt vivencial i poc formulada que comporta
moltes contradiccions. D’una banda amb els seus valors ens hem embolicat en una
crisi de dimensions desconegudes produint objectes de necessitat qüestionable amb
un alt cost de recursos naturals i amb l’explotació i la precarietat de moltes persones, i
endeutant-nos per obtenir-los. I de l’altra esperem del consum que ens en tregui amb
mesures també immediates, excessives i que comporten un malbarament de recursos
i un empitjorament de les condicions ambientals, com els ajuts públics a la compra
d’automòbils, en el cas de Catalunya amb escassa sensibilitat pel medi ambient.
Però potser el més greu és com el consum afecta la nostra manera de relacionar-nos amb
les persones. Relacions d’un sol ús (per no dir d’utilitzar i llençar), enlluernadores en
l’aparença, satisfactòries inicialment en el plaer i en la novetat però allunyades d’allò
que ens acaba omplint de sentit. L’amor, l’amistat demanen temps per construir-se i
per madurar, demanen gratuïtat i generositat, no eludeixen els moments de patiment,
acompanyen sovint en la impotència, fan confiança, esdevenen fidels. I són a l’abast
de qualsevol persona sigui quina sigui la seva edat, procedència, situació, estatus
social. Faríem bé de reivindicar-ho.


Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@telefonica.net. Bloc: http://punxo.blogspot.com
L’Agulla               Sumari
                                   Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari


   Butlletí de reflexió i diàleg                                        Veure, mirar
                     03 ¡Nena! ¡Que nos tiran las casas baratas! J. Sánchez
       Any XIV. Número 65
            juny 2009
                     04 Una llei electoral per lluitar contra la distància entre polítics
          Periodicitat:
                       i ciutadans. T. Comín i S. Cormenzana.
       cinc números l’any.     06 Eivissa. Q. Cervera
   Subscripció anual: 10 €       07 Un “GIM” a Viladecans. M. Solé
        Grup promotor:
          jaume Botey                                la palmera i la font
       joaquim M. Cervera
          Salva Clarós     08 La parròquia, lloc de vida cristiana. J. Soler Llopart
          Kitty Guirao     09 Esdevenir un altre Crist. P. Queralt
     Maria-josep Hernàndez      10 A Poblenou de Pineda de Mar hem obert un menjador de
           Tere jorge
         josep Lligadas
                        Càritas. R. Masachs
         josep Pascual
           Mercè Solé                                amb entitat (i experiència)
          Coordinació:
          josep Lligadas
                     12 El Bou i la Mula. A. Dresaire
         Compaginació:
          Mercè Solé      13                                     Puntades
           Dibuixos:
         Montserrat Cabo     15                              per airejar el cervell
           Capçalera:
           Mercè Gallifa                                       La FE DE CADA DIA
           Imprimeix:
          Multitext, S.L.    16 Els salms, per mirar cap a Déu.       J. Lligadas
       D.L.: B - 41803 - 97
             Adreça:
       Gran Via de les Corts


                      Bon
       Catalanes, 942, 5-1
         08018 Barcelona
       Correu electrònic:
  agulla.revista@telefonica.net
    Telèfon: 93.308.37.37
        (josep Pascual)
            Bloc:
                     estiu!
  http://punxo.blogspot.com
  Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no
  voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrònic.

                                      Butlleta de subscripció
  Amics,                   Nom i cognoms: ____________________________________________
  Us faig saber que desitjo fer       NIF: ____________________________________________________
  el pagament de la subscripció
  anual de l’AGULLA a través del       Adreça: _________________________________________________
  compte que us indico.
                        Població: ______________________________________ CP: _____
  Atentament,
                        Telèfon: _________________________________________________
                Firma
                        Correu electrònic: __________________________________________
2                        Entitat
                             -   Oficina
                                       - Control
                                             -       Compte o llibreta
Veure, mirar...
                    Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar...
                    ¡Nena! ¡Que nos tiran
                      las casas baratas!
                                                          Juanjo Sánchez


                    preu del lloguer era de “veinte          barri que ha estat el seu segell
                    duros”. D’aquí el sobrenom de           d’identitat. Recordo amb afecte
                    “cases barates”. Tot i estar de          manifestacions per aconseguir
                    lloguer, la gent se les va anar          semàfors, un ambulatori, un
                    arreglant per compte propi. De          poliesportiu, un centre cívic, i
                    fet el lloguer de les cases, s’ha         tot el que fos necessari per a la
                    anat heretant familiarment. En          millora col·lectiva. Això marca,
                    moltes d’aquestes cases han            i de quina manera! Ningú dels
                    viscut famílies de fins a set           que conec i que s’han criat en
                    membres. I tot, en els seus 40          aquest ambient, és indiferent a
La frase que dóna títol a aquest    metres.                      la injustícia i a l’arrogància. Ser
article ha estat pronunciada                               del “Buenpas” et marca per tota
                    La mancances d’espai i higiene
durant dècades pels veïns                                la vida.
                    es van suplir amb molt d’enginy.
del barri del Bon Pastor de      La majoria van construir una           A poc a poc la gent va anar
Barcelona. De fet un servidor,     terrassa al petit pati interior          prosperant i després d’arreglar-
que ja supera la quarantena, ha    aconseguint un nou espai per           se la caseta amb molt d’esforç,
sentit i viscut tot tipus de teories  estendre la roba i a sota un servei        van estalviar per comprar-se
conspiratòries sobre el futur de    per poder encabir una dutxa fins         un cotxe. Els 600 i els 850 ens
les cases barates. Cada vegada     aleshores desconeguda. Però            van robar l’espai vital de què
que algun enginyer, topògraf o     el veritable espai vital era el          gaudíem i uns anys més tard
regidor del districte es passejava   carrer. Es vivia tant o més fora         l’heroïna, ens va acabar de
pels carrerons del barri el rumor   que dins. A l’estiu era habitual         treure d’uns carrers que ja no
s’estenia porta per porta com la    trobar famílies senceres sopant al        eren lliures de pors i perills. Les
pólvora: ¡Nena! ¡Que ens tiren     carrer o prenent la fresca. Festes        portes es van començar a tancar,
les cases barates!           populars, revetlles, banderetes          malgrat que durant molts anys la
Jo m’he criat en una d’aquestes    de paper liles, vermelles i            premissa era passar sense trucar.
cases que superen per molt poc els   grogues. Sí, molt vermell, molt          Tot i que la cosa ha millorat
40 metres quadrats. Construïdes    obrer i sobretot molta gent            força, encara queden alguns
al 1929 per albergar els emigrants   humil. És aquesta senzillesa de          carrers de les cases barates que
que van arribar a Barcelona      la seva gent, la que va impregnar         s’han convertit en una mena de
per l’Exposició Universal i que    la meva infància i adolescència.         “guetos” d’ètnia gitana sovint
malvivíen en unes barraques      La riquesa del compartir una           vinculats a problemes socials
escampades per tota la ciutat.     sèrie de valors per uns carrers          i estrucutrals importants. Un
Es van construir diversos nuclis    lliures de pors i perills. Això va        equip de TV3 va retratar no fa
d’habitatges, i l’últim que queda   crear un barri unit, reivindicatiu,        gaires setmanes aquesta situació
en peu, no per molt de temps, és    que ha aconseguit tot el que           en un “30 minuts” dedicat a l’IES
el del Bon Pastor. Són cases d’una   té (inclòs el metro a punt per          Cristòfor Colom ubicat en aquest
sola planta agrupades en illes de   inaugurar-se) amb molt d’esforç          sector. El seu títol tan desfortunat
12 i amb uns carrers estrets que    i dedicació. El seu aïllament           “Visc a les Cases Barates”,
recorden els pobles andalusos.     provocat per la deixadesa de les         donant a entendre que la totalitat
Són propietat del Patronat       administracions i la seva situació        de tots els veïns de les cases i
Municipal de l’Habitatge de      geogràfica, envoltat de polígons         per extensió del barri vivien
Barcelona, sempre han estat      industrials per tots cantons           d’aquesta manera, ha provocat
de lloguer amb uns preus molt
populars. En els anys setanta, el
                    menys pel riu Besòs, han creat
                    un caràcter de pertinença al
                                             una onada d’indignació mai
                                             vista fins ara al barri. De sobte,        3
aquell esperit de pertinença que   el previst en menys d’un any      van caure al carrer Bassella. No
  semblava adormit s’ha despertat    es podrà mudar al seu nou pis.     vaig poder evitar acostar-me a
  en forma de moviment unànim.     Evidentment que el barri ja no     contemplar    l’enderrocament.
  La mateixa directora de TV3      serà el que era, però la vida dels   No era l’únic. Molts veïns que
  Mònica Terribas es va veure      habitants de les cases tampoc.     havien corregut per aquell
  en l’obligació, juntament amb     Abandonen la precarietat per      carreró s’amuntegaven per fer
  el defensor del telespectador,    passar a gaudir un pis que duen     fotos, vídeos o simplement mirar
  de reunir-se amb l’Associació     somiant molts anys. El preu que     com queia la casa que els havia
  de Veïns del barri i demanar     es paga, és acabar amb la vida de    vist néixer.
  disculpes   pel  tractament   poble que comportava el tipus      Aviat la meva infància dormirà
  informatiu.   Aquest   esperit  de construcció, però jo crec,      en els fonaments d’uns pisos
  combatiu, el sentiment d’orgull,   sincerament, que fa temps que      que busquen millorar la vida
  la humilitat i la solidaritat, és   això ja s’havia perdut.         dels habitants d’un barri que
  l’herència que ens deixen les     Farà uns dos anys que mentre      se senten orgullosos de la seva
  cases barates.            visitava a la meva mare, una      història.
  Però les coses canvien, no sé si   veïna va treure el cap per la porta
  per bé o per mal, però canvien.    i va cridar: “¡Nena! ¡Que ens
  La meva mare encara viu a la     tiren les cases barates! “. Aquest    Juanjo Sanchez treballa en un estudi
                                             creatiu de mitjans audiovisuals
  “seva” casa barata. Si tot va sobre  cop sí que era cert. Les primeres
                Una llei electoral
         per lluitar contra la distància
            entre polítics i ciutadans
                                          Toni Comín i Sonia Cormenzana


  “Crec que els polítics tenen en    partits, les institucions i la classe
  compte el que pensa la gent”.     política.
  Segons   l’últim  Baròmetre
                     Però no una llei electoral
  d’Opinió Política, publicat el
                     qualsevol, òbviament. Un sistema
  febrer del 2009, 7 de cada 10
                     electoral servirà per restaurar els
  catalans es mostren més aviat en
                     ponts entre ciutadania i política
  desacord amb aquesta afirmació.
                     a condició que:
  El 48% de la població creu que
  cap partit no pot donar una      1. A condició que doni més
  resposta adequada als principals     capacitat de decisió als
  problemes que té actualment       electors. Com? A través
  Catalunya. Les dades, extretes      de llistes “obertes” o, per
  de l’enquesta que fa el Centre      dir-ho tècnicament, llistes
  d’Estudis   d’Opinió   (CEO),    desbloquejades amb vot
  quantifiquen l’allunyament de      preferent. Es tracta que dins la
  la ciutadania respecte a la classe    llista d’un partit, els electors    dels diferents partits i que
  política. Hi ha alguna manera      puguin triar els candidats       disposi d’una base de dades
  de superar aquesta percepció       que més els agradin.          accessible i ordenada on
  generalitzada? Fer una nova llei   2. A condició que fomenti la        hi hagi tota la informació
  electoral no serà una panacea,      transparència, per mitjà        necessària per comprovar
  sens dubte, però pot ajudar a      d’una Sindicatura Electoral       si aquests compromisos
4  lluitar contra la desafecció dels
  electors respecte del sistema de
                       que reculli de manera fiable
                       els compromisos electorals
                                           han estat complerts o no.
                                           Es tracta que els ciutadans
que reguli les eleccions al seu     signatures, el Parlament haurà
                   Parlament.                de debatre aquesta proposta.
                   Paradoxa:    d’una    banda,   Els ciutadans, doncs, per mitjà
                   reivindiquem     reiteradament   de la ILP tenen l’oportunitat
                   més autogovern; de l’altra, no      d’aprofitar la feina iniciada
                   exercim una de les competències     pels partits, i retornar-la al
                   més importants de què disposem.     Parlament amb la legitimitat
                   Quina    competència     més   afegida que suposen les 50.000
                   important, per a una comunitat      (o més) signatures. És hora de
                   política, que dotar-se de les regles   reivindicar des de la ciutadania
                   del joc bàsiques del sistema       l’exercici de l’autogovern en una
                   democràtic, és a dir, el sistema     matèria que només depèn del
                   electoral? Han passat quasi 30      nostre Parlament. Per reforçar la
                   anys i no hem estat capaços de      legitimitat del sistema polític cal
  puguin fer, per si mateixos,   fer la nostra llei electoral.      una Llei Electoral de Catalunya. Si
  d’avaluadors de l’acció de                        aquesta es presenta al Parlament
                   Tanmateix, els partits no estan
  govern i que aquests hagin                        en forma d’ILP evidenciarà la
                   sent, per ara, capaços de culminar
  de fer un millor rendiment                        maduresa de la ciutadania: per
                   els seus propis treballs i elaborar
  de comptes.                                recuperar la seva responsabilitat
                   la llei que el país té dret a tenir.
3. A condició que fomenti      Per això, des de CpC, hem decidit    i actuar amb tots els instruments
  la proximitat i la igualtat    posar la ciutadania en acció: que    que té a l’abast, per millorar la
  del vot. Es tracta que les    siguin els propis ciutadans i      qualitat de la democràcia, per
  circumscripcions siguin més    ciutadanes els qui elaborin una     restaurar els ponts, avui massa
  petites, com per exemple,     proposta de llei electoral i que     malmesos, amb la política.
  les vegueries. I que els vots   la proposin al Parlament. Per       Toni Comín i Oliveres és Responsable
  de les diferents vegueries    això, hem endegat una Iniciativa        d’Acció Política de CpC i Sonia
  tinguin un valor similar (i                         Cormenzana és Cap de comunicació de
                   Legislativa Popular (ILP): si
                                                        CpC
  no, com passa ara, en què els   aconseguim un mínim de 50.000
  vots de les províncies més                                 www.lleielectoral.cat
  poblades valen la meitat que
  els de les províncies menys
  poblades).             Imaginar la tarda amb nous acords
4. A condició que intenti       i fer que el vers flueixi en pau
  lluitar contra l’abstenció.     com el silenci, tan ric i necessari
  Podríem tenir un Parlament     i amb tants colors, si ets tu qui el vols.
  que reflectís el grau de      Reconstruir els mots i cercar la pregària
  participació? Podríem tenir     que no confon, que clarifica,
  un Parlament amb una        que fa que el dolor propi que ens és incomprensible
  part dels escons variables,     ens renovi la mirada al qui pateix,
  que creixés o disminuís en     que fa que cada error que hem fet en el camí
  número d’escons en funció      sigui més comprensió per qui s’equivoqui avui.
  de la participació.
                    Redreçar els camins fets, i, si cal, reinventar-los,
Totes aquestes són les idees      instar l’essència humana que tenim
que inclou la proposta de Llei     a caminar malgrat els dubtes,
electoral que promou Ciutadans          a avançar
pel Canvi. Idees que de fet es     estimant sempre, somiant sempre
desprenen, en bona mesura, dels    i a expressar sense cap por
treballs que el propi govern i els   el que sentim
propis partits han encarregat,          del cor endins.
els darrers anys, per intentar
que Catalunya deixi de ser       Assuavir els dies i fer-los més plàcids.
l’”anomalia”, l’”excepció”. En     Cicatritzar els vespres on hi ha hagut dolor.
efecte, Catalunya és l’única      I sentir pau
Comunitat Autònoma i l’únic      per donar pau.

                                                            5
país del món que no disposa
                                            Maria-Josep Hernàndez
d’una llei electoral pròpia
Eivissa
                                                    Quim Cervera
                                            Sant Agustí, Sant Jordi,
                                            Sant Josep, Sant Joan,
                                            Sant Carles i el port i la
                                            muntanya de Sant Miquel,
                                            on et retrobes amb la flora
                                            de pins, alzines i fruiters de
  Fa uns 20 anys que vaig a Eivissa la setmana de     qualsevol poble de la Mediterrània? I les esglésies
  Pasqua. Hi viu en germà i la meva cunyada amb      totes elles ben emblanquinades, la majoria del XVII
  el seu fill que li sóc padrí i li porto la “mona”. El  que són a la vegada senzilles, i com “castells” ben
  primer any hi vaig anar a l´estiu i el meu germà     fotogènics? I les cales de l´oest: Es Molí, Es Torrent,
  em va dir que per poder conèixer l’illa bé i amb     Tarida, Bassa, d´En Bou? I l´impressionant illot
  tranquil·litat era millor una altra època. Com més    d´Es Vedrà on hi va fer “niu” el mig esbojarrat Pare
  fa que hi vaig més racons nous i bonics descobreixo   Palau fundador de les carmelites missioneres? I
  i se’m fa més difícil descriure uns paisatges i una   el mercat artesà de les Dàlies? I el mirador al bell
  gent amb molta complexitat.               mar que hi ha a l´Ajuntament de la ciutat vella?
  Eivissa és plena de platges, de cales grans i      I els carrerons de l´antiga ciutat on es van refent
  petites totes elles amb diferent encant. I es coneix   cases per part d´artistes i arquitectes, enmig dels
  menys l’illa muntanyosa, a l´interior, al nord,     habitants d´ètnia gitana?
  on descobreixes la gent més autòctona, més        El que és més curiós també a Eivissa són els
  “normal” i paradisos tant o més bonics que els      diferents tipus de gent que hi conviuen: pagesos
  de la vore del mar. A tothom li sona a més de la     de sempre, turistes, obrers del serveis sobretot del
  ciutat d´Eivissa, Sant Antoni, la llarga platja d´en   turisme, artistes, aventurers que s´han passejat per
  Bossa, i la pintoresca Santa Eulàlia, el “mercadillo”  tot el món i ha trobat en la illa el seu “paradís”
  d´artesans d´Es Canar, abans més o menys         perdut, hippies de 60 o 70 anys que, ja avis i
  hippies, ara cada cop més “turístic” i semblant     àvies, segueixen empeltats en les flors i la natura,
  als d´aquí. Molta gent coneix Eivissa, sobretot per   immigrants de temporada i els estables de tota
  les discoteques famoses (Pacha, Amnesia...), els     cultura i religió... Tots troben encant en aquesta illa
  hotels, les festes “desmarxades”, els discjokeis, les  que “cap serpent”, ni ”cap verí” no hi ha pogut fer
  modes estranyes i esnobs, els espais cada cop més    estada, gràcies a la protecció del déu “Bes” (d´on es
  destrossats per les “colles” sobretot anglosaxones    creu que ve el nom d´Eivissa).
  de “turisme tirat”, que no respecten ni els arbres
  (sovint els han de replantar). Quan hi vaig, per     I obrint una finestra, per deixar que hi entri aire fresc
  l´abril, vas observant com els paletes, pintors i    d´esperança cal esmentar especialment les ganes
  electricistes van restaurant, per a la temporada     que hi ha per part de cada vegada més gent de totes
  que ja s´obre (de maig a octubre), els apartaments,   les edats, tant d’un color polític com d’un altre, de
  boleres, parcs, mini-golfs, bars, comerços de platja,  recuperar l’Eivissa màgica, acollidora, respectuosa
  agències, restaurants, etc., fets de cartró-pedra, per  amb la gent, amb l’entorn. És un moviment que va
  a poder seguir-los reparant l´any següent. Hi ha     començar, enfront de tota la bogeria especuladora,
  tota una part de l’illa que s´assembla al paisatge    amb el “Salvem ses Salines” de per allà els vuitanta
  de les pel·lícules nord-americanes en ple desert on   i que s’ha anat consolidant fins a les darrers accions
  s´obren espais per al lleure, enmig de gasolineres,   de “No volem autopistes” de fa poc mes d’un
  tallers, grans magatzems amb arquitectures que      any (l’illa, per la prepotència dels Matutes, està
  quasi no mereixen ni ser qualificades de “lletges”,   oberta pel mig, com una ferida, amb una autopista
  perquè són una “taca” enmig de la bellesa natural.    inacabada). Mobilitzacions així no s’havien vist
                               mai a Eivissa. Gent que demana una consciència
  Però, i l´Eivissa de les Salines (que donen identitat  mediambiental, estètica i sostenible per tal de fer
  ja des dels fenicis i romans, i encara donen sal)?
6  I la dels poblets del centre tan ben arreglats i
  agradables com són: Santa Gertrudis, Santa Agnès,
                               l’Eivissa que enamora, més perdurable.
                                           Quim Cervera és capellà i sociòleg
Un “GIM” a Viladecans
                                                  Mercè SoléNo és un nou mètode gimnàstic ni
una beguda. Un “GIM” és un “Grup
d’Interacció Multicultural”que neix
com a conseqüència dels cursos de gestió
multicultural que s’han dut a terme a la
ciutat, organitzats per la Confederació
d’Associacions de Veïns i promoguts pel
Consell Municipal de la Convivència.
De fet el primer curs va tenir una
vuitantena de persones (alguns tècnics
municipals, molts membres d’entitats,
estudiants  universitaris,  persones
interessades en general) formant-se un
cop per setmana durant nou mesos.
Això va permetre, a part de compartir
experiències i d’adquirir coneixements,
anar formant un grup cohesionat que
no s’ha limitat a escoltar, sinó que ha
intentat posar en marxa algunes de les
iniciatives suggerides en el curs, amb
els criteris apresos. Certament posar
en pràctica allò que s’aprèn i amb les
contradiccions, èxits i fracassos que comporta, és   engegar un procés (fer que la gent es conegui, es
una bona manera d’avançar.               formi i tingui iniciatives pròpies i independents)
La segona part del curs ha consistit en un seminari   que es converteix en autònom i que a la llarga
de cinc setmanes, sobre aspectes pràctics del treball  enriquirà el mateix Consell de la Convivència i
multicultural, en què han participat unes vint     contribuirà a cohesionar la ciutat. Això significa
persones ja formades anteriorment.           també una major maduresa del grup.

El pas següent, proposat per la CONFAVC ha estat    De fet, llevat d’un parell d’excepcions, les
organitzar-nos com a entitat, una entitat vinculada a  associacions de veïns de Viladecans no han
la Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans   mostrat gaire interès pels temes multiculturals, o
que actuï a la ciutat i que estigui coordinada amb   si l’han mostrat sovint ha estat d’una manera ben
altres “Gims” que han seguit un procés similar i    intencionada i políticament correcta però sense
que han nascut a diferents lloc de Catalunya per    concreció. La vinculació amb el GIM i el suport
compartir experiències, reptes i recursos. Crec que   de la CONFAVC sens dubte contribuiran, encara
la proposta conté elements ben interessants.      que sigui lentament o amb alguns desencontres, a
                            anar situant de debò el tema multicultural dins del
En primer lloc, és un luxe crear un grup de treball   moviment veïnal.
amb persones motivades i ja formades sobre un
tema a voltes complex.                 Malgrat tot, les primeres reunions costen. Cal anar
                            agafant confiança, resituar-se en un nou context.
Fins ara moltes d’aquestes persones col·laboraven    Però hi ha elements que ja de per si són molt
amb el Consell Municipal de la Convivència, el qual   positius com el fet que ja ara formen part del grup
té un ritme pausat, propi d’aquest tipus de consell,  persones gitanes, marroquines, llatinoamericanes,
i depèn molt de la sensibilitat i bona disposició    un objectiu perseguit pel Consell de la Convivència
del consistori. Un canvi polític, de sigles o de    però que fins ara no s’ha fet realitat. Tant de bo
voluntat, pot acabar amb aquest tipus d’activitat.   funcioni. Ja us ho explicarem.
Constituir-lo en entitat és d’entrada una pèrdua
                                        Mercè Solé és treballadora social
per al Consell, però a la llarga és una garantia
d’estabilitat i de futur. Per a mi ha estat una bona
tasca municipal, de les que prestigien la política,
                                                          7
La palmera i la font
                               La palmera i la font  La palmera i la font   La palmera i la font
                 La parròquia, lloc de vida
                         cristiana
  Només fa un any i mig que sóc                                      Josep Soler Llopart
  a la parròquia de Sant Andreu
  de Palomar de Barcelona, i això
  fa que no pugui parlar de gaires
  realitats perquè tot just estic
  entrant-hi. D’altra banda porto
  implicat en el món parroquial
  des de l’any 1970: fins a l’any
  82 de seminarista i vicari a la
  parròquia de la Sagrera i del 82
  fins el 2007 de rector: primer a
  la parròquia del Bon Pastor de
  Barcelona i després a les de Santa
  Gemma, Sant Antoni i Sant Enric
  simultàniament a l’Hospitalet i
  Esplugues. A la vegada he estat
  molt implicat als moviments de
  la JOBAC, JOC i ACO assumint
  responsabilitats en la consiliaria
  diocesana dels moviments i
  sempre acompanyant com a       d’enterrar-la i sorgeixi una i mil     bullir l’olla, a tocar aquells
  consiliari diferents grups, algun   vegades amb nova vida. Per això      ressorts que creïn animació, no
  des de l’any 1973 fins ara. He    en la parròquia he trobat Jesús.      es pot fer res si no aconseguim
  viscut tot això, m’hi he implicat                        la implicació positiva, suggerint
                     En aquest sentit, jo puc dir que la
  intensament i puc dir que ha                           i per això estar obert, i la sento
                     parròquia m’ha fet experimentar
  estat la meva vida.                               sobretot com la il·lusió perquè
                     i m’ha tocat a fons, allò que en
  La parròquia ha estat per mi un    els moviments tenim molt clar.       cada persona se senti tocada
  lloc on he sentit que es movien    Així: la parròquia m’ha donat el      i trobi el seu lloc. També és el
  moltes coses i a la vegada també   contacte amb els pobres, m’ha       moment d’encetar processos
  on he tingut la sensació que la    fet experimentar que l’evangeli      o de saber-los captar quan ja
  vida s’aturava. Ja es veu que en la  tocava a aquell a qui mai no havia     estan en marxa, prestar-nos a
  parròquia les coses no són lineals,  arribat, trobar-me amb gent        acompanyar-ne sense posar
  entren en contradicció, avancen    molt diversa i que no entraven       condicions prèvies... I això avui
  però   també   retrocedeixen,  en els meus plantejaments, i        crec que és la crida que tenim,
  s’obren portes immenses i també    experimentar que hi havia un        perquè hem de reconèixer que
  les veus tancar, hi ha una línia   camí possible, m’ha endinsat        no sabem cap on anem, com han
  de futur però a la vegada la veus   en el camí de l’espontaneïtat       de ser els espais i els moments de
  que es perd... podríem dir que    i del fer gratuït... A la vegada      vida cristiana.
  com la vida mateixa.         els moviments m’han ajudat         La parròquia ens suggereix unes
  Segurament aquesta és la clau     a valorar bé tot això, a buscar      quantes coses: portes obertes,
  per valorar la parròquia, que     marcs de referència que ens        com més millor; racó on un
  sempre hi és, com la vida, i     fessin avançar.              pugui trobar o fer el seu procés;
  la trobem al costat de la vida.    Ara que sóc en un tornar a         espai on trobar la palanca que
  Potser per aquí podem arribar     començar, i per tant que estic amb     faci sortir d’un mateix; lloc on
  a entendre que una institució     els ulls ben oberts per endevinar,     trobar algú; experimentar el goig

8  tan antiga com és l’església, ens
  sorprengui, quan ja estem a punt
                     apreciar i fer camí, sento la
                     parròquia com una crida a fer
                                           de comptar amb altres, de fer
                                           projecte, de sentir el gust d’allò
Esdevenir
que he arribat a compartir; en
definitiva, fer comunitat.
I com a significativa l’eucaristia,
centre de la vida a la parròquia
i on jo l’experimento com enlloc,                     un altre Crist
encara que sembli estrany. Perquè
                                                       Pim Queralt
a la parròquia l’eucaristia és lloc
de diversitat a molts nivells:
de persones, de moments, de        Per al P. Chevrier (1826-1879),
motivacions, de manera de posar-     fundador del Pradó, ser deixeble
s’hi... I per això és el lloc de sentir  i ser apòstol són inseparables. El
que estem caminant junts, quan      camí que ens porta a ser veritables
sembla el contrari, ja que això no    deixebles ens portarà a esdevenir
és exactament: “tots pensem el      “un altre Crist”, per tal que tothom
mateix”, “ho fem tot molt bé” i      pugui conèixer Jesucrist a través
“tothom està molt amatent”. És el     nostre, del nostre dinamisme
lloc que em refereix a la Paraula     vital. En altres paraules, tenir
de Déu i que no és exactament “ja     l’experiència de Pau, l’apòstol per
tinc clar què em demana Déu”, i      excel·lència: “Ja no sóc jo qui visc;
per tant lloc de conversió que no     és Crist qui viu en mi “(Ga 2,20).
és “ja sóc sant”; és trobada amb
Jesús que m’ha convocat, també      En definitiva, l’apostolat és
quan no en tinc ganes; és lloc de     alhora finalitat i conseqüència del
resar, que és deixar que ell faci;    discipulat.
i és crida a la responsabilitat      L’experiència   original  i  la
perquè m’encamina per un         pedagogia espiritual de Chevrier,
espai on hi són els altres i això     es fonamenta en el que s’anomena
ho he experimentat quan certes      l’Estudi d’Evangeli. Si Jesucrist és
persones han trobat el seu lloc i     el nostre Mestre i nosaltres volem
semblava que no n’hi havia per a     ser els seus deixebles, podem
elles.                  aprendre-ho TOT contemplant
Jo a la parròquia sempre m’he       el TOT que Ell va viure, va dir i
trobat movent-me, trobant noves      va fer enmig de la gent senzilla
motivacions, valorant les coses      del seu temps. I, Chevrier, posa també un accent especial en els tres
d’una altra manera, no sentint      misteris fonamentals de Jesucrist. Primer l’Encarnació –el Pessebre–,
que estic perdent el temps i       que suposa assumir la condició de l’home i triar-la en la pobresa i
educant-me en la paciència de       humilitat. Segon la Creu, viscuda com a expressió del lliurament
creure en el procés que cada       total per amor al Pare i als homes i pas (pasqua) cap a la Vida. I tercer
persona necessita. I mai no he      l’Eucaristia, possible per l’Encarnació i per la Pasqua, que és donació
sentit que la parròquia en la qual    total com a expressió de l’Amor Gratuït de Déu.
jo estava era la millor. Però la     Chevrier deia als seus col·laboradors: “No pareu de repassar en el vostre
condició ha estat implicar-m’hi      cor aquests grans misteris de nostre Senyor: el Pessebre, la Creu i l’Eucaristia.
sense posar condicions, jugant      En el Pessebre, aprendreu a despullar-vos de tot i a viure en la pobresa i
totes les cartes, que mai ningú      l’oblit del món i de les coses de la terra. En la Creu, aprendreu a sofrir, a fer
no pensés que volia treure’n cap     penitència i a morir a vosaltres mateixos: sofrir i morir amb nostre Senyor.
profit per afavorir altres realitats   En l’Eucaristia, aprendreu a conèixer la gran caritat de nostre Senyor, que
d’església, sabent apreciar el que    ens dóna el seu cos, la seva ànima, la seva divinitat, i aprendreu a estimar els
es donava i buscant nous camins,     vostres germans i a sacrificar-vos per ells com Jesucrist”.
“jo sóc de la parròquia”. No sé
                     Els deixebles doncs, hem de tenir constantment els ulls fixats en
cap on ha d’anar la parròquia
                     Jesucrist per contemplar-lo i aprendre a viure estimant i servint els
en el futur però del que n’estic
                     nostres germans: “Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho
segur és que per a mi i per a les
                     feu també vosaltres” (Jo 13,15).
persones amb qui comparteixo
la vida de parròquia, aquest és el    L’estiu de 1866, Chevrier va anar, com solia fer, a fer recés una casa
meu lloc de vida cristiana feta en    de pagès a Saint-Fons, prop de Lió. Aquell cop va anar-hi amb
comunitat.
     Josep Soler Llopart és capellà
                     dotze infants pobres acollits a la casa del Pradó i un d’ells, que
                     esdevingué sacerdot, va explicar molts anys més tard com aquella          9
casa plena d’eines del camp i destinada als animals    com la Creu convergeixin cap a l’Eucaristia, el
   es va transformar. Chevrier va triar la quadra per    sagrament de l’Amor. Així es dibuixa un camí de
   capella i van posar el nen Jesús en la menjadora     seguiment de Jesús, que no és voluntarisme ni
   dels animals. Després hi va fer unes inscripcions     exigència ideològica, sinó resposta lliure a la seva
   a la paret que encara avui podem veure i que       invitació i desig interior per “esdevenir bon pa” pels
   constitueixen el que anomenem “Mural de Saint-      altres i deixar-se “menjar”, consumir, en el servei
   Fons”. Allà sintetitza com aquests tres misteris de    apostòlic.
   la vida de Jesucrist han de ser els trets definidors   En definitiva, viure el dinamisme de l’Amor de
   del veritable cristià, tant pel que fa a l’estil de fer  Jesús que ens farà humils i senzills, capaços de
   com a la manera de ser, per d’esdevenir “un altre     descentrar-nos de nosaltres mateixos i de donar-
   Crist”.                          nos del tot sense defugir les conseqüències del
   En la tradició del Pradó, les tres etapes del mural    pecat del món. Ens anima la certesa de que si ens
   de Saint-Fons són també expressió dels consells      “mantenim en el seu amor” (cf. Jo 15, 9), si circula
   evangèlics viscuts al servei de l’evangelització     dins nostre aquesta saba vital i vigorosa com circula
   dels pobres; vocació en la qual també els laics hi    en un arbre de debò, donarem naturalment fruits
   participen. La Pobresa es vincula amb el Pessebre,    bons, abundants i duradors arreu, com el Pare ens
   l’Obediència amb la Creu i la Castedat amb        ha confiat de fer (cf. Jo 15, 16).
   l’Eucaristia. Ara bé, quan Chevrier ho plasmà en la    “Que n’és, de bonic, però, si n’és, de difícil! Només
   caseta de Saint-Fons, l’Eucaristia quedà situada en    l’Esperit Sant ens ho pot fer entendre! Que el puguem
   el centre – i una porta, sense porta, ens dóna entrada  rebre abundosament!”
   a la capella. La perspectiva fa que tant el Pessebre
                                Pim Queralt i Capdevila és membre de l’institut secular del
                                                           Pradó
            A Poblenou de Pineda de Mar
     hem obert un menjador de Càritas
                                                    Ramon Masachs


   Diu que els budistes donen
   molta importància als pobres.
   Tan importants són els pobres
   per ells que la seva salutació en
   comptes d’un bon dia, és aquesta:
   “Has menjat?”. I a casa seva
   sempre tenen arròs fet i al portal
   de la casa un got i aigua per si
   passa un pobre. Els cristians als
   pobres també els donem una
   importància cabdal en la nostra    preveient que anava per llarg, i    càrregues familiars, fills... ens
   atenció. Hi esmercem molts      constatant que augmentaven les     va començar a angoixar el que
   esforços en molts àmbits per     peticions d’ajuda i les angoixes    nosaltres hi podíem fer.
   atendre les seves necessitats.    entre els immigrants per no       Sabíem que en podíem fer una
                      poder fer front a les despeses     i era un menjador, però només
   Per què un menjador?         familiars, i que en segon lloc     pensar-ho ja ens venia pell de
                      començaven a demanar ajuda       gallina sense que ningú s’atrevís
   Des de Càritas ja feia un temps
                      algunes famílies de les que en     a manifestar-ho.
   que ens anàvem plantejant
                      diem “normalitzades” i que mai
   quin tipus d’ajuda podíem fer                         Davant, però, el neguit que
                      s’havien trobat en una situació
   a les famílies que no arribaven
10  a final de mes. Avui, immersos
   en aquesta crisi econòmica i
                      d’atur i, per tant, en situació
                      precària davant hipoteques,
                                          ens suposava atendre aquest
                                          augment   d’angoixes, de
Després de tres mesos de
demandes i davant la intensitat
                                       funcionament
que anava prenent la crisi i per la
durabilitat que podia tenir... ens                      Els usuaris ens vénen derivats
vàrem tirar a dins l’olla i la vam                      dels serveis d’acollida de tot
començar a fer bullir.                            tipus. Volem que els qui vénen
                                       estiguin connectats en algun dels
Engegar la màquina                              Serveis per fer-los un seguiment.
Poblenou és un barri que està                        Ara ja passen de 25 persones a
situat al Maresme al costat de                        dinar cada dia. Som un equip de
Calella i de Pineda. Sabíem que                       voluntaris per servir el menjador
una cosa així no la podíem fer                        organitzats en cinc equips de
sols i vam proposar la idea a                        treball de dilluns a divendres;
altres entitats del barri i dels                       tenim uns 70 apadrinaments
voltants i també a possibles                         de dinars (entre 5 i 40 euros
col·lectius d’immigrants que els                       mensuals); hi ha entitats que ens
podia interessar el menjador:                        han fet donacions per col·laborar;
així va néixer la idea amb les                        unes 11 fleques que ens donen el
tres Càritas, dues comunitats     de dinars, col·laboracions de     pa, ens donen la fruita... i hem de
musulmanes, tres associacions     fleques... Comencen a ploure els    dir que no hem tingut mai cap
d’africans i evangelistes.      voluntaris i ja no podem tirar     problema amb els usuaris.
                   enrere ni adormir-nos massa en
Ens van passar moltes idees      aquest projecte. Ens hi posem de    Ens en sortirem?
pel cap, des de fer bullir      ple i al cap de tres mesos obrim    Dificultats sempre n’hi ha:
literalment l’olla cada dia a     el menjador. No només oferim      poder posar-nos d’acord tanta
altres possibilitats. Una ens va   menjar a qui pot passar gana      gent diversa i no sempre els
anar bé: un càtering, per la seva   sinó també a aquelles persones     mateixos servint el menjador;
senzillesa i la rapidesa amb què   que viuen soles i els va bé una    el compromís dels voluntaris
podíem posar-lo en marxa.       mica de companyia. A això ens     que no defalleixi; acollir sense
                   hi ajuden aquelles persones      ser paternalista; poder finançar-
Posada en marxa
                   voluntàries que venen a dinar     nos a la llarga; ...tot un repte.
Comencem a donar veus que       al menjador ajudant a fer més     Esperem que sí.
volem començar un menjador      “normal” i no “estigmatitzar”
                                            Ramon Masachs és capellà
de Càritas i que necessitem      el menjador només en un tipus       parroquiapoblenou@telefonica.net
voluntaris,  apadrinament      determinat de persones.
    Mitjà i missatge en el viatge papal a Terra Santa
 “(...) Ja és prou coneguda la sentència que diu que “el mitjà és el missatge”. És a dir, que el mitjà a través
 del qual ens arriba un missatge no és un simple element exterior, sinó que fa cos amb el missatge que
 ha de transmetre fins al punt que ell es converteix en el missatge que arriba als receptors. En el cas que
 ens ocupa, el missatge que el papa vol donar, la imatge que vol oferir, és el d’un pelegrí que visita uns
 llocs sants. El mitjà a través del qual arriba és un viatge oficial amb la parafernàlia de costum. Però,
 ¿són aquesta mena de viatges el mitjà adequat per fer arribar el missatge que el papa vol donar, la
 imatge que vol oferir? ¿O bé amb tota la seva prosopopeia, hi interfereixen de tal manera que missatge
 i imatge arriben deformats als receptors?
 És fàcil carregar els neulers als periodistes, als polítics, als governs, que en fan una lectura interessada i
 esbiaixada... No seria però sobrer preguntar-se, si la condició actual del papa, cap d’Estat, i tot l’embalum
 dels seus desplaçaments internacionals, no és una font insuperable d’ambigüitats. En definitiva, doncs,
 ¿no caldria revisar el mitjà perquè estigui de debò al servei del missatge? Una altra mena de viatges, si
 us plau!”
                             Josep M. Totosaus (“El Pregó”, 15 de maig de 2009)
                                                          11
Amb entitat (i experiència)
                                             Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència)
                                  El Bou i la Mula
                                                            Albert Dresaire

                                  pessebre: aspectes teològics, artístics, simbòlics i culturals
                                  que vam fer a la Universitat de Barcelona l’any 2006.

   El pessebre és un món. Aquest és un dels lemes         Tenim, també, l’objectiu de promoure el debat al
   que guien el treball del col·lectiu pessebrista El Bou     voltant del pessebre. Si estimem aquesta tradició
   i la Mula. Un col·lectiu que el formem persones de       i volem que segueixi viva, cal saber-la renovar,
   procedència diversa que tenim en comú la fascinació      repensar-la i donar-li nous llenguatges que l’apropin a
   i l’estima cap aquesta tradició nadalenca. El pessebre     la nostra societat. Ens entristeix veure com iniciatives
   és un món i aquest convenciment ens va portar a        engrescadores (i profundament tradicionals!) com
   crear, aviat farà 10 anys, el col·lectiu d’opinió, recerca   eren els pessebres que fa uns anys es feien a la plaça
   i difusió del pessebre El Bou i la Mula. Va ser el 4      de Sant Jaume de Barcelona, van ser bandejades per
   de setembre de 1999 al monestir cistercenc de Santa      polítics ineptes i per pretesos defensors de la tradició
   Maria de Solius. Des d’aleshores hem portat a terme      que l’única cosa que aconseguiran és quedar-se ells
   una llarga llista de projectes, tots ells dirigits a complir  sols, fent el pessebre. I ens entristeix constatar com,
   els objectius que, d’entrada, ens vam marcar.         en nom d’un mal entès laïcisme, es nega la possibilitat
                                  de fer el pessebre a algunes escoles. En la mesura de
   El primer d’aquests objectius era promoure la recerca     les nostres possibilitats hem intervingut en aquests i
   sobre el pessebre. El pessebre és una tradició molt      altres debats al voltant del pessebre i, en definitiva,
   arrelada a casa nostra, amb una llarga història al       hem fet articles, llibres, conferències... sempre
   darrere, i que ha generat al seu voltant un important     amb l’objectiu de mostrar la riquesa del pessebre i
   patrimoni cultural, artístic i etnològic; però malgrat     d’avançar en el seu coneixement i gaudi.
   això, pràcticament no existeixen estudis seriosos que
   aprofundeixin en els diferents aspectes d’aquesta       I el darrer dels nostres objectius el formulem així:
   tradició. El pessebre, pel seu caràcter familiar (tot     “Celebrar el pessebre”. És a dir, que tota la feina que fem
   i que amb una important dimensió social) potser        com a col·lectiu no pot oblidar mai el seu component
   ha quedat oblidat pels estudiosos davant d’altres       lúdic que, d’altra banda, és un dels trets intrínsecs
   tradicions amb menys seguiment. Per això el nostre       del pessebre. Ens ho passem molt bé fent el pessebre,
   col·lectiu ha promogut diversos treballs de recerca,      estudiant-lo i donant-lo a conèixer, i transmetre aquest
   entre els quals val la pena destacar la catalogació      “passar-s’ho bé” és una de les fites que ens marquem.
   d’una col·lecció de figures de pessebre (prop de        Els darrers anys hem creat un espai a internet que
   3.000 peces!) dins de l’IPEC (Inventari del Patrimoni     incorpora, entre d’altres apartats, un bloc d’informació
   Etnològic de Catalunya).                    i opinió sobre el món del pessebre. I ens plau constatar
   Un altre objectiu de la nostra entitat és fer difusió     com aquest espai s’ha convertit en la referència
   del pessebre. I difusió no només vol dir animar        principal sobre el món del pessebre a Catalunya, on
   tothom a fer el pessebre, o donar-ne a conèixer la       fins i tot s’hi adrecen les institucions oficials per a
   història, sinó sobretot mostrar totes les possibilitats    qüestions relacionades amb el pessebrisme!
   que ens ofereix. Fer el pessebre no només és una        Ja haureu notat que som entusiastes del pessebre
   magnífica oportunitat de realitzar una activitat que      i que mai no pararíem de parlar-ne. Però cal cloure
   aplegui tota la família, sinó que té un gran potencial     aquesta presentació i ho fem amb un fragment de
   per treballar la fe en un grup de catequesi o reunir      la introducció del llibre Per Nadal, el pessebre: “Fer
   diverses generacions d’una entitat en un projecte       el pessebre és un moment per aturar-se, enmig dels
   comú. Al llarg d’aquests 10 anys hem recollit diverses     atabalaments quotidians, i crear a casa, o al carrer,
   experiències sobre el valor pedagògic del pessebre       o a l’església, o en una residència de persones amb
   i per nosaltres ha estat molt important donar-les a      dificultats, o a qualsevol altre lloc, una presència
   conèixer. Ho hem fet amb diversos treballs (alguns       amable i propera del Nadal. Amb tot el que té de força
   dels quals han estat guardonats) i amb llibres com       cristiana, i amb tot el que té, també, d’humanitat apta
   ara Fem el pessebre (Barcelona, La Galera, 2003) o Per     i comprensible per a tothom”.
   Nadal, el pessebre (Barcelona, CPL, 2005). Dues fites
   del nostre col·lectiu que més ens satisfan són l’espai
12  de ràdio sobre el pessebre que vam realitzar durant
   diverses temporades a Catalunya Cultura i el curs El
                                     Ens podeu trobar a: www.elbouilamula.net
                                          info@elbouilamula.net
Puntades
              Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades
                               E
                                    L TREN DELS SOMNIS. Un anticE
     L CO 2 DE LA CHAMPIONS.                   vagó de tren, ara restaurat, recull les
     Segons s’ha informat, més de                 vivències i objectes dels qui vam arribar
     15.000 persones van viatjar des de              a Catalunya als anys 50, 60, i 70 amb
     Barcelona cap a Roma en 65 vols          aquest mitjà de transport Entorn a mig milió de
“charter” per veure en directe la final de la        persones procedents d’altres punts d’Espanya,
“Champions” entre el Barça i el Manchester          van fer servir el tren que els havia de portar a
United. Se n’han escrit moltes pàgines de          Catalunya, especialment a l’àrea de Barcelona,
diari i moltes hores de ràdio i de TV. Sembla        per poder treballar. Al tren li dèiem el Sevillano,
mentida que d’una cosa que només dura            pel seu punt d’origen, i es convertia en el Catalán
90 minuts se’n pugui estar parlant tant i          quan prenia rumb al Sud. Ara es pot visitar un dels
tant, repetint mil vegades el mateix sense          vagons restaurat i que recrea en el seu interior
cansar la gent. En canvi, no s’ha sentit           com devia de ser, en aquells temps, a partir dels
parlar de la petjada ecològica que ha deixat         testimonis de les persones que van haver de
l’esdeveniment, i això que aquest és una           viatjar cap a un destí que desconeixien i carregats
tema rellevant per al futur de tots plegats.         la majoria de vegades amb les poques pertinences
Unes senzilles operacions aritmètiques            i el menjar i beguda que calia per passar vint-i-
permeten conèixer que els charter van            quatre hores i de vegades més i tot dins d’aquest
emetre 3.300 tones de CO2 pel cap baix.           vagons. Ara es pot visitar en el Museu d’Història
No tindrien importància si no fos que hi           de la Immigració a Catalunya, ja que forma part
ha una crisi climàtica provocada per un           de l’exposició permanent d’aquest senzill museu
excés d’emissions de carboni a l’atmosfera.         situat en una antiga masia dins el municipi de Sant
Que la crisi encara poc perceptible per la          Adrià del Besòs. No hi trobareu grans i originals
majoria de ciutadans es manifesta amb un           obres d’art, però sí la part més humana i oblidada
provat augment de la temperatura mitjana           del que va representar, per a tants de nosaltres,
del planeta, i que el transport amb mitjans         l’èxode massiu i dur de la llarga postguerra a
mecànics, l’aviació molt especialment, n’és         Espanya. Ernestina Ródenas
responsable màxim.
Algú pensarà: vaja amb l’aixafa guitarres del
                               S
canvi climàtic i els seus consells d’economia de           ER LLEVAT DINS LA MASSA. Aquest
guerra! Ja sé que hi ha determinades passions             ha estat el lema del IX Consell de l’ACO,
que no atenen a raons, i el Barça n’és una.              que ha tingut lloc a Lleida, per decidir
Ignorar les raons és un caprici i un luxe que             les prioritats del moviment, tant en els
es permeten els satisfets, és a dir aquells que       temes de fons que volem tractar col·lectivament
paguen els bitllets del seu vol “low cost” amb        en els propers tres anys, com en aquells aspectes
un crèdit ambiental que no podran retornar a         organitzatius que cal millorar i posar al dia per
les generacions futures: als seus fills i néts.       anar-nos fent cada dia més corresponsables de
El metabolisme de les economies d’arreu ha          l’ACO i d’una Església que volem especialment
convertit el turisme de masses en un gran          atenta a tot allò que afecta la gent que pateix, en
negoci, obviant però la seva insostenibilitat des      el nostre entorn proper i en el món sencer. I això
del punt de vista del flux energètic. Un Airbus       per dos motius, perquè el clero diocesà sensible a
A320 ple pesa 77.000 kg. Globalment mirat          aquests temes va molt estressat i tendeix a ser una
l’expedició blaugrana va elevar 5.000 tones a        espècie en extinció i, perquè, caram, de l’Evangeli
10.000 metres d’altura i les va traslladar prop de      es desprèn que és responsabilitat de tots no només
2.000 km (anar i tornar). En aquesta operació        el compromís tal com l’entenem a l’ACO (polític,
es va gastar energia en quantitats que el cicle       sindical, veïnal, en entitats i organitzacions...)
natural trigarà uns quants milers d’anys per         sinó l’anunci explícit de la Bona Nova de Jesús.
tornar a tenir disponible com a combustible,         Malgrat tots els estereotips, l’Església és plural i
però el viatge es va fer en escassament 24          té presència en ambients molt diversos. Encara
hores. Algú dirà “pecata minuta”, cada dia          recordo l’expressió de Joan Coscubiela quan el
es veuen coses pitjors. Doncs qui no vulgui         vam convidar a prendre part en una taula rodona
reflexionar-hi està en el seu dret. Tot sigui pel      del 50 aniversari del moviment: “Ostres, sí que hi
Barça! Salva Clarós                     conec gent, aquí!”. Doncs això. Mercè Solé
                                                                 13
E                                  L
        L BARÇA I TV3. Començo amb una declaració             LISTES ENGANYOSES. Ja
        de principis: sóc del Barça i m’agrada molt que          són molts els que diuen que
        guanyi el Barça. I continuo amb una lloança: el          el sistema de llistes tancades
        Barça d’aquest any ha transmès a la gent una            controlades pels aparells
   colla de valors positius, el primer dels quals és el fet mateix   dels partits són un fre a la participació
   de tenir un entrenador civilitzat, raonable, capaç de fer      democràtica i impedeixen que la
   servir el seu cervell de manera adequada. Però, després       gent es pugui sentir més implicada
   d’aquestes dues afirmacions inicials, he de dir que aquest      en la vida política. Deu ser veritat.
   any, per primer cop a la meva vida, no tenia del tot clar si     Però el que segur que és veritat és
   volia o no que el Barça guanyés la Champions. I el motiu és     que, si a sobre de ser llistes tancades,
   molt simple: tota la campanya desmesuradíssima que els        s’amaguen els candidats que les
   mitjans de comunicació, encapçalats per TV3, ens van estar      formen, la cosa ja no ofereix dubtes:
   muntant els dies previs al partit, histeritzant el personal,     exigir a la ciutadania un acte de fe
   intentant fer-nos creure que ens hi anava la vida, posant      en uns determinats candidats sense
   en mans del Barça el futur de la pàtria... Ja em perdonareu,     dir quins són, és una esplèndida
   però TV3 va actuar amb el més pur estil franquista. I em       manera d’incitar al “ja s’ho faran”
   sap greu per la Mònica Terribas, que quan la van nomenar       que cada cop està més estès entre la
   directora vaig creure que era una sort tenir al capdavant de
                                     població.
   la televisió pública una persona culta i bona professional.
   Doncs es veu que no. Escalfar la gent d’aquesta manera no      Perquè és així com han actuat, en
   és propi d’una persona culta ni d’una bona professional.       aquestes darreres eleccions europees,
   I que no em diguin que sóc un purità i que, com que això       igual com en altres d’anteriors, el
   és el que vol la gent, no tenim dret a privar-los-en. Perquè,    PSC, ICV i ERC. Tu anaves a la taula
   efectivament, a molta gent li agrada el Barça (i, ja ho he dit, jo  on hi havia les paperetes dels partits,
   entre ells), però una cosa és respondre a aquesta demanda, i     i et trobabes múltiples llistes, totes
   una altra inflar-la fins a l’infinit, més enllà de tota raó. Quina  molt llargues, excepte les d’aquests
   pena, la nostra televisió pública! Josep Lligadas          tres partits, que incloïen poquíssims
                                     noms. Miraves la del PSC, i veies que
                                     l’encapçalava el López Aguilar i, en
                                     segon lloc, hi anava la Maria Badia.
                                     I enlloc no es deia que realment   V
        OTAR CAL·LÍGULA. És la sensació que em fan els      la Maria Badia anava quarta, de
        electors italians, amb tots els respectes, que voten   manera que, perquè sortís, abans
        pel seu Berlusconi. Ja sé que comparar Cal·lígula     havien de sortir dos candidats
        i Berlusconi és una brutalitat potser injustificable.   més, un dels quals era, per cert, la
   La veritat és que l’associació d’idees m’ha vingut per l’afició   benvolguda Magdalena Álvarez.
   de Berlusconi a les orgies i a les excentricitats. Encara no     I això, per què? Doncs perquè els
   ha fet cònsol el seu cavall ni el seu cotxe, però potser tot     partits d’un àmbit determinat tenen
   arribarà. I va fent mans i mànigues per obtenir tot el poder a    dret a posar a la papereta només els
   base de comprar els grans “constructors” d’opinió (mitjans      candidats del propi àmbit. El PSC,
   de comunicació i equips de futbol) i de canviar les lleis      tanmateix, encara, posen qui és el
   per fer-se-les a mida i poder continuar abusant del diner      cap de llista. Perquè ICV, ni això. La
   públic en benefici propi. Sedueix polítics europeus (gràcies     llista l’encapçala el Raül Romeva,
   a això hem pogut conèixer l’exprimer ministre txec “al
                                     amagant que ell no és realment el
   desnudo”, que diuen) i s’aprofita de les ganes de pujar de
                                     primer de la llista, sinó que abans
   les fèmines del seu entorn. Es fa seves causes que li resultin
                                     hi ha el Willy Meyer, d’Izquierda
   rendibles políticament i indolores econòmicament com la
                                     Unida. I a ERC sí que posen el cap
   de la defensa (¿?) de la vida d’Eluana Englaro. Paguen les
                                     de llista, perquè és seu, però en canvi
   seves factures els immigrants i els pobres, l’educació, els
                                     amaguen gent d’altres partits d’altres
   jutges que intenten fer honestament la seva feina... I la gent
   el continua votant, cosa que em fa pensar que realment        llocs d’Espanya que també hi van.
   cap alternativa és capaç d’engrescar la gent i ni tan sols      Ja em perdonaran, però d’això se’n
   d’unir tots els partits amb voluntat democràtica per tal       diu enganyar la gent. I la gent, com
   d’aconseguir una política mitjanament higiènica. Deu ser       més l’enganyin, més menysprearà la
   un reflex de com vivim nosaltres, d’allò que ens compromet      política. Per cert, cal dir que CiU, que
   i d’allò que ens motiva. D’allò que valorem i d’allò que passa    també hauria pogut seguir el mateix
   desapercebut. Un reflex de la nostra mirada, dels nostres      criteri, no ho ha fet i ha posat la llista

14  valors, dels nostres costums.Mercè Solé               sencera: felicitats! Josep Lligadas
Per airejar el cervell
                              Per airejar el cervell  Per airejar el cervell  Per airejar el cervell                                           europeu d’accidents laborals i
                                           que, per tant, cal aprofitar tots
                                           els mitjans sindicals i legals
                                           per garantir la seguretat dels
                                           treballadors. Mercè Solé
Memòries I. De l’esperança a la    Haissa. Història d’una tragèdia
desfeta (1920-1939). Josep Benet.   obrera en el tardofranquisme.
Edicions 62, Barcelona 2008.     Emili  Ferrando.  Ediciones
Josep Benet, cristià, catalanista,  Carena, Barcelona 2009.
                                           Die Schöne Müllerin (La bella
advocat, historiador, polític, el   Semblaria una mica precipitat         molinera). Franz Schubert.
senador més votat a les primeres   això de recomanar un llibre          Matthias  Goerne,  baríton,
eleccions democràtiques... es-    que no he tingut temps de           Cristoph Eschebanch, piano.
criu els seus records des de la    llegir, només de fullejar. Però        Harmonia Mundi, 2009.
infantesa a Cervera, passant     el cert és que Emili Ferrando,
                                           És el segon enregistrament
per l’escolania de Montserrat,    militant de la GOAC, mestre i
                                           que Goerne fa d’aquest cicle de
continuant per la Federació de    historiador, em mereix tota la
                                           vint cançons de Schubert. El
Joves Cristians i acabant amb     confiança. La Haissa era una
                                           lied és segurament un gènere
l’anada el front i la recuperació   empresa de Badalona que va
                                           musical molt minoritari i poc
de les ferides que allà va rebre.   patir un incendi el 17 de maig
                                           espectacular:  no  requereix
I ho fa explicant què en pensa    de 1974 en el qual van morir sis
                                           grans veus ni grans proeses
de les coses que van passant, i    persones. Haissa no comptava
                                           vocals. És lluny, doncs, de
polemitzant, quan s’escau, amb    amb cap mesura de seguretat
                                           l’espectacle operístic, per dir-
altres versions amb les quals     per als treballadors, que es van
                                           ho d’alguna manera. És una
no està d’acord. Perquè el llibre   trobar assetjats pel fum i per
                                           música d’una gran intimitat
té dos atractius simultanis: per   les flames sense possibilitat
                                           i proximitat (Schubert la feia
una banda, la magnífica crònica    de trobar sortides. En el seu
                                           pensant en la seva colla d’amics,
dels fets que l’autor ofereix     enterrament es va produir un
                                           que es trobaven periòdicament
gràcies a la seva memòria, el     intent de manifestació que va
                                           a casa de l’un o de l’altre per
seu arxiu i la seva capacitat de   acabar amb càrrega policial.
                                           fer música). Demana intensitat
documentar-se; i per l’altra,     Tota una època, un moment
                                           i delicadesa a l’hora de cantar
l’esperit polèmic amb què va     d’efervescència sindical i política
                                           i, en aquest cas, té la gràcia
decidir escriure el llibre, pel seu  que donaria pas poc després a la
                                           de connectar amb melodies
desacord amb els plantejaments    transició democràtica. Ferrando
                                           populars dins d’un moviment
amb què es duen a terme les      reconstrueix la vida a la fàbrica
                                           romàntic encara primerenc.
accions actuals de recuperació    i al barri a partir d’entrevistes
de   l’anomenada   “memòria   amb familiars dels qui van morir,       Matthias Goerne ha cantat molt a
democràtica”, especialment en     veïns i antics treballadors a part       Catalunya, per sort nostra. És un
el que es refereix al tractament   de la documentació recopilada.         dels habituals de la Schubertiada
dels   molts  esdeveniments                           de Vilabertran. I canta d’una
                   Un   esforç  important  de
lamentables que tingueren lloc                            manera extraordinària, al més
                   recuperació de la memòria
en territori republicà. El llibre                          pur estil d’un dels seus mestres:
                   històrica dels treballadors i de
fa de molt bon llegir. I és una                           Dietrich Fischer-Dieskau. En
                   la ciutat de Badalona. Que ens
important aportació per a anar                            fi, si us agrada Schubert, us
                   hauria de servir per recordar
ampliant la mirada respecte al                            agradarà. Si no coneixeu l’obra,
nostre complex i difícil passat.
Josep Lligadas
                   que encara avui Espanya és
                   al capdamunt del “rànquing”
                                           és una magnífica introducció.
                                           Mercè Solé
                                                                    15
La fe de cada dia            La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia
             Els salms, per mirar cap a Déu
                                                         Josep Lligadas

       Ara que som a final de curs, a punt d’iniciar      passo per barrancs tenebrosos no tinc por de
       l’estiu, aquesta pàgina final ve amb ganes de      res, perquè us tinc vora meu”), o perquè parlen
       mirar cap a les coses fonamentals. I no hi ha      de Déu però fent-lo sentir molt a prop (“Tasteu
       cap altra cosa més fonamental que Déu, o sigui     i veureu que n’és de bo el Senyor, feliç aquell
       que mirarem cap a Déu. I ho farem des d’una       que s’hi refugia”). I ho fan amb un llenguatge
       eina específica que hi pot ajudar d’una manera     poètic, que fa aixecar els ulls més enllà de la
       especial: una eina que són paraules antigues de     quotidianitat, del nostre camí a ras de terra, i
       pregària, que fan posar els ulls i els sentiments    fan veure que al cor de la vida, al cor d’aquesta
       en aquell que dóna sentit a tot.            quotidianitat, hi ha una presència intensa,
       Sabem prou que precisament, era aquesta         profunda i viva.
       mirada cap a Déu el que donava sentit a tot       A vegades, els salms expressen sentiments que
       el que Jesús deia i feia. El que fa que Jesús      són els nostres sentiments mateixos, i lliguen bé
       parli i actuï de la manera com ho va fer, és      amb el que experimentem en aquell moment.
       perquè vivia tota la seva vida com un diàleg      En canvi, altres vegades expressen sentiments
       permanent amb Déu, intentant descobrir a cada      diferents (sentiments d’angoixa quan nosaltres
       pas quin era l’estil de persona que Déu volia.     estem contents, o al revés): no està gens
       És a dir: que Jesús vivia la seva unió amb Déu     malament, quan passa això, perquè així ens
       com a fonament de tot, i a partir d’aquí anava     fem nostres els sentiments dels altres, de tots
       descobrint els camins que calia seguir. I el seu    els que estan preocupats quan nosaltres vivim
       missatge va ser fer-nos descobrir que els camins    feliços, o dels que experimenten la joia quan
       de Déu eren els de l’amor, els de l’alliberament,    nosaltres patim. De fet, la pregària va més enllà
       els de la recerca de la igualtat entre tothom...    de l’estricta experiència personal...
       Altres creients, també omplerts de Déu, no han     I encara, de tant en tant, trobem en els salms
       sabut descobrir aquests camins i han cregut que     un llenguatge que, en sentit estricte, no és gaire
       el que Déu volia eren coses que no resulten gaire    cristià: per exemple, malediccions contra els
       humanes. Però a Jesús, aquest omplir-se de Déu     enemics, pròpies d’una època i una religió que
       li va portar a oferir-nos el més esplèndid projecte   Jesús ens va convidar a purificar. Però llavors
       d’humanitat. Per això creiem en ell...         es tracta d’entendre aquests “enemics” en un
       Doncs bé. Dit tot això, jo el que voldria        altre sentit: tot el mal que, de tantes maneres,
       remarcar en aquesta pàgina és que, realment,      fa malbé el nostre món o a nosaltres mateixos...
       és molt important omplir-se de Déu tal com       O, per què no, qualsevol problema o dolor
       Jesús n’estava ple. I a això pot ajudar-hi molt     empipador que no sabem com resoldre.
       la pregària dels salms. De fet, aquesta era la     Una bona eina, sens dubte. La podem fer
       pregària que tot bon israelita coneixia i feia     servir de per lliure, és a dir, agafant de tant en
       servir, i per tant és la que feia servir Jesús     tant un salm i resant-lo, o bé de manera més
       mateix. O sigui que no estarà gens malament       organitzada, amb la pregària de Laudes o de
       imitar-lo.                       Vespres que forma part del patrimoni eclesial i
       Els salms ens fan mirar cap a Déu. O bé perquè     que es pot trobar en diverses publicacions. Però
       en dir-los ens hi adrecem directament (“Ni quan     en tot cas, val la pena provar-ho i, a poc a poc,
                                   anar-hi entrant.
El retall
            Hi ha gent que llegeix per no haver de pensar
                                                  Georg Cristoph Lichtenberg

Recommended

L Agulla 054L Agulla 054
L Agulla 054agulla
924 views16 slides
L Agulla 055L Agulla 055
L Agulla 055agulla
963 views16 slides
NúMero 60NúMero 60
NúMero 60agulla
806 views16 slides
NúMero 61NúMero 61
NúMero 61agulla
604 views16 slides

More Related Content

What's hot

Agulla 70Agulla 70
Agulla 70agulla
680 views16 slides
Agulla 69Agulla 69
Agulla 69agulla
731 views16 slides
Pd t 58Pd t 58
Pd t 58puntviladecans
728 views17 slides
Agulla 68Agulla 68
Agulla 68agulla
666 views16 slides
Número 56Número 56
Número 56agulla
760 views16 slides
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77agulla
1.1K views16 slides

What's hot(18)

Agulla 70Agulla 70
Agulla 70
agulla680 views
Agulla 69Agulla 69
Agulla 69
agulla731 views
Pd t 58Pd t 58
Pd t 58
puntviladecans728 views
Agulla 68Agulla 68
Agulla 68
agulla666 views
Número 56Número 56
Número 56
agulla760 views
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77
agulla1.1K views
PdT 56PdT 56
PdT 56
puntviladecans747 views
Punt De Trobada 02, juliol 2007Punt De Trobada 02, juliol 2007
Punt De Trobada 02, juliol 2007
puntviladecans325 views
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82
agulla572 views
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75
agulla671 views
Número 57Número 57
Número 57
guest380827214 views
NúMero 18NúMero 18
NúMero 18
puntviladecans81 views
Agulla 67Agulla 67
Agulla 67
agulla660 views
Punt de Trobada número 08Punt de Trobada número 08
Punt de Trobada número 08
puntviladecans441 views
Pd t 64Pd t 64
Pd t 64
puntviladecans1.1K views
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74
agulla673 views
Pdt 65Pdt 65
Pdt 65
puntviladecans895 views
ViatgessolidarisViatgessolidaris
Viatgessolidaris
Montserrat Faba Prats257 views

Viewers also liked(8)

Sant cugat Balla 2014Sant cugat Balla 2014
Sant cugat Balla 2014
Premsa Sant Cugat616 views
BANKING & INSURANCE CIOBANKING & INSURANCE CIO
BANKING & INSURANCE CIO
Begoña Fernández Palma1K views
Misericordia2012Misericordia2012
Misericordia2012
Comunidad Beksa545 views
Leadership and BeyondLeadership and Beyond
Leadership and Beyond
EuclidNetwork1.1K views
Admitidos turno libre OPOSICIÓN maestros 2013Admitidos turno libre OPOSICIÓN maestros 2013
Admitidos turno libre OPOSICIÓN maestros 2013
Isidoro Interino JCCM Educación1.9K views
TrenesTrenes
Trenes
LilianaB2008756 views

Similar to Agulla 65

Número 06Número 06
Número 06puntviladecans
324 views15 slides
Número 57Número 57
Número 57agulla
626 views16 slides
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66puntviladecans
163 views16 slides
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66agulla
474 views16 slides
Número 15Número 15
Número 15puntviladecans
284 views17 slides
Número 18Número 18
Número 18puntviladecans
207 views13 slides

Similar to Agulla 65(16)

Número 06Número 06
Número 06
puntviladecans324 views
Número 57Número 57
Número 57
agulla626 views
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66
puntviladecans163 views
Agulla 66Agulla 66
Agulla 66
agulla474 views
Número 15Número 15
Número 15
puntviladecans284 views
Número 18Número 18
Número 18
puntviladecans207 views
Agulla 72Agulla 72
Agulla 72
agulla700 views
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76
agulla662 views
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81
agulla692 views
Punt De Trobada 03Punt De Trobada 03
Punt De Trobada 03
puntviladecans270 views
Punt De Trobada 03Punt De Trobada 03
Punt De Trobada 03
puntviladecans259 views
Número 14Número 14
Número 14
puntviladecans229 views
Pd t 22Pd t 22
Pd t 22
puntviladecans1 view
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78
agulla612 views
PdT 1PdT 1
PdT 1
viladecanspuntdetrobada171 views
PdT 01PdT 01
PdT 01
viladecanspuntdetrobada297 views

More from agulla

Agulla 87Agulla 87
Agulla 87agulla
661 views16 slides
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84agulla
566 views16 slides
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83agulla
540 views16 slides
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10agulla
3.8K views16 slides

More from agulla(18)

Agulla 87Agulla 87
Agulla 87
agulla661 views
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84
agulla566 views
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83
agulla540 views
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10
agulla3.8K views
Agulla 80Agulla 80
Agulla 80
agulla800 views
Agulla 79Agulla 79
Agulla 79
agulla512 views
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9
agulla448 views
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7
agulla381 views
Agulla 73Agulla 73
Agulla 73
agulla726 views
Crit solidari 6Crit solidari 6
Crit solidari 6
agulla337 views
Agulla 71Agulla 71
Agulla 71
agulla876 views
Entrevista Sobre HaitíEntrevista Sobre Haití
Entrevista Sobre Haití
agulla253 views
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla336 views
Crit solidari 4Crit solidari 4
Crit solidari 4
agulla371 views

Agulla 65

 • 1. L’ A G U L L A Juny 2009 - Any XIV - Número 65 Consumint la vida Immediatesa, excés i malbaratament. Són alguns trets del consumisme que s’ha apropiat de la nostra cultura, de la nostra forma de viure i d’entendre el món. Afectats per l’opulència –d’uns quants, no pas de tots– vivim dins uns quants miratges: que els nostres recursos són il·limitats, que ens mereixem tot allò que tenim, que els nostres desitjos són el mateix que les nostres necessitats i que allò que fem no té conseqüències, és a dir, no ens fem responsables de com això afecta la vida de moltes persones. Per acabar-ho d’arrodonir, descobrim que consumir desvetlla avidesa: mai no en tenim prou. Tot plegat ens fa més feliços? Més solidaris? Anem veient que no. Certament aquesta és una visió esbiaixada de tot plegat. Amb les nostres tendències consumistes conviuen també altres afanys: de justícia, de solidaritat, d’utopia, que s’expressen de moltes maneres a través d’organitzacions ben diverses. Però el consum s’ha convertit en una mena d’ideologia molt vivencial i poc formulada que comporta moltes contradiccions. D’una banda amb els seus valors ens hem embolicat en una crisi de dimensions desconegudes produint objectes de necessitat qüestionable amb un alt cost de recursos naturals i amb l’explotació i la precarietat de moltes persones, i endeutant-nos per obtenir-los. I de l’altra esperem del consum que ens en tregui amb mesures també immediates, excessives i que comporten un malbarament de recursos i un empitjorament de les condicions ambientals, com els ajuts públics a la compra d’automòbils, en el cas de Catalunya amb escassa sensibilitat pel medi ambient. Però potser el més greu és com el consum afecta la nostra manera de relacionar-nos amb les persones. Relacions d’un sol ús (per no dir d’utilitzar i llençar), enlluernadores en l’aparença, satisfactòries inicialment en el plaer i en la novetat però allunyades d’allò que ens acaba omplint de sentit. L’amor, l’amistat demanen temps per construir-se i per madurar, demanen gratuïtat i generositat, no eludeixen els moments de patiment, acompanyen sovint en la impotència, fan confiança, esdevenen fidels. I són a l’abast de qualsevol persona sigui quina sigui la seva edat, procedència, situació, estatus social. Faríem bé de reivindicar-ho. Butlletí de reflexió i diàleg. C/e: agulla.revista@telefonica.net. Bloc: http://punxo.blogspot.com
 • 2. L’Agulla Sumari Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari - Sumari Butlletí de reflexió i diàleg Veure, mirar 03 ¡Nena! ¡Que nos tiran las casas baratas! J. Sánchez Any XIV. Número 65 juny 2009 04 Una llei electoral per lluitar contra la distància entre polítics Periodicitat: i ciutadans. T. Comín i S. Cormenzana. cinc números l’any. 06 Eivissa. Q. Cervera Subscripció anual: 10 € 07 Un “GIM” a Viladecans. M. Solé Grup promotor: jaume Botey la palmera i la font joaquim M. Cervera Salva Clarós 08 La parròquia, lloc de vida cristiana. J. Soler Llopart Kitty Guirao 09 Esdevenir un altre Crist. P. Queralt Maria-josep Hernàndez 10 A Poblenou de Pineda de Mar hem obert un menjador de Tere jorge josep Lligadas Càritas. R. Masachs josep Pascual Mercè Solé amb entitat (i experiència) Coordinació: josep Lligadas 12 El Bou i la Mula. A. Dresaire Compaginació: Mercè Solé 13 Puntades Dibuixos: Montserrat Cabo 15 per airejar el cervell Capçalera: Mercè Gallifa La FE DE CADA DIA Imprimeix: Multitext, S.L. 16 Els salms, per mirar cap a Déu. J. Lligadas D.L.: B - 41803 - 97 Adreça: Gran Via de les Corts Bon Catalanes, 942, 5-1 08018 Barcelona Correu electrònic: agulla.revista@telefonica.net Telèfon: 93.308.37.37 (josep Pascual) Bloc: estiu! http://punxo.blogspot.com Per subscriure’s a l’Agulla. Es tracta, simplement, d’omplir la butlleta de domiciliació bancària (si no voleu retallar la revista, es pot fotocopiar) i enviar-nos-la. També podeu enviar les dades per correu electrònic. Butlleta de subscripció Amics, Nom i cognoms: ____________________________________________ Us faig saber que desitjo fer NIF: ____________________________________________________ el pagament de la subscripció anual de l’AGULLA a través del Adreça: _________________________________________________ compte que us indico. Població: ______________________________________ CP: _____ Atentament, Telèfon: _________________________________________________ Firma Correu electrònic: __________________________________________ 2 Entitat - Oficina - Control - Compte o llibreta
 • 3. Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... Veure, mirar... ¡Nena! ¡Que nos tiran las casas baratas! Juanjo Sánchez preu del lloguer era de “veinte barri que ha estat el seu segell duros”. D’aquí el sobrenom de d’identitat. Recordo amb afecte “cases barates”. Tot i estar de manifestacions per aconseguir lloguer, la gent se les va anar semàfors, un ambulatori, un arreglant per compte propi. De poliesportiu, un centre cívic, i fet el lloguer de les cases, s’ha tot el que fos necessari per a la anat heretant familiarment. En millora col·lectiva. Això marca, moltes d’aquestes cases han i de quina manera! Ningú dels viscut famílies de fins a set que conec i que s’han criat en membres. I tot, en els seus 40 aquest ambient, és indiferent a La frase que dóna títol a aquest metres. la injustícia i a l’arrogància. Ser article ha estat pronunciada del “Buenpas” et marca per tota La mancances d’espai i higiene durant dècades pels veïns la vida. es van suplir amb molt d’enginy. del barri del Bon Pastor de La majoria van construir una A poc a poc la gent va anar Barcelona. De fet un servidor, terrassa al petit pati interior prosperant i després d’arreglar- que ja supera la quarantena, ha aconseguint un nou espai per se la caseta amb molt d’esforç, sentit i viscut tot tipus de teories estendre la roba i a sota un servei van estalviar per comprar-se conspiratòries sobre el futur de per poder encabir una dutxa fins un cotxe. Els 600 i els 850 ens les cases barates. Cada vegada aleshores desconeguda. Però van robar l’espai vital de què que algun enginyer, topògraf o el veritable espai vital era el gaudíem i uns anys més tard regidor del districte es passejava carrer. Es vivia tant o més fora l’heroïna, ens va acabar de pels carrerons del barri el rumor que dins. A l’estiu era habitual treure d’uns carrers que ja no s’estenia porta per porta com la trobar famílies senceres sopant al eren lliures de pors i perills. Les pólvora: ¡Nena! ¡Que ens tiren carrer o prenent la fresca. Festes portes es van començar a tancar, les cases barates! populars, revetlles, banderetes malgrat que durant molts anys la Jo m’he criat en una d’aquestes de paper liles, vermelles i premissa era passar sense trucar. cases que superen per molt poc els grogues. Sí, molt vermell, molt Tot i que la cosa ha millorat 40 metres quadrats. Construïdes obrer i sobretot molta gent força, encara queden alguns al 1929 per albergar els emigrants humil. És aquesta senzillesa de carrers de les cases barates que que van arribar a Barcelona la seva gent, la que va impregnar s’han convertit en una mena de per l’Exposició Universal i que la meva infància i adolescència. “guetos” d’ètnia gitana sovint malvivíen en unes barraques La riquesa del compartir una vinculats a problemes socials escampades per tota la ciutat. sèrie de valors per uns carrers i estrucutrals importants. Un Es van construir diversos nuclis lliures de pors i perills. Això va equip de TV3 va retratar no fa d’habitatges, i l’últim que queda crear un barri unit, reivindicatiu, gaires setmanes aquesta situació en peu, no per molt de temps, és que ha aconseguit tot el que en un “30 minuts” dedicat a l’IES el del Bon Pastor. Són cases d’una té (inclòs el metro a punt per Cristòfor Colom ubicat en aquest sola planta agrupades en illes de inaugurar-se) amb molt d’esforç sector. El seu títol tan desfortunat 12 i amb uns carrers estrets que i dedicació. El seu aïllament “Visc a les Cases Barates”, recorden els pobles andalusos. provocat per la deixadesa de les donant a entendre que la totalitat Són propietat del Patronat administracions i la seva situació de tots els veïns de les cases i Municipal de l’Habitatge de geogràfica, envoltat de polígons per extensió del barri vivien Barcelona, sempre han estat industrials per tots cantons d’aquesta manera, ha provocat de lloguer amb uns preus molt populars. En els anys setanta, el menys pel riu Besòs, han creat un caràcter de pertinença al una onada d’indignació mai vista fins ara al barri. De sobte, 3
 • 4. aquell esperit de pertinença que el previst en menys d’un any van caure al carrer Bassella. No semblava adormit s’ha despertat es podrà mudar al seu nou pis. vaig poder evitar acostar-me a en forma de moviment unànim. Evidentment que el barri ja no contemplar l’enderrocament. La mateixa directora de TV3 serà el que era, però la vida dels No era l’únic. Molts veïns que Mònica Terribas es va veure habitants de les cases tampoc. havien corregut per aquell en l’obligació, juntament amb Abandonen la precarietat per carreró s’amuntegaven per fer el defensor del telespectador, passar a gaudir un pis que duen fotos, vídeos o simplement mirar de reunir-se amb l’Associació somiant molts anys. El preu que com queia la casa que els havia de Veïns del barri i demanar es paga, és acabar amb la vida de vist néixer. disculpes pel tractament poble que comportava el tipus Aviat la meva infància dormirà informatiu. Aquest esperit de construcció, però jo crec, en els fonaments d’uns pisos combatiu, el sentiment d’orgull, sincerament, que fa temps que que busquen millorar la vida la humilitat i la solidaritat, és això ja s’havia perdut. dels habitants d’un barri que l’herència que ens deixen les Farà uns dos anys que mentre se senten orgullosos de la seva cases barates. visitava a la meva mare, una història. Però les coses canvien, no sé si veïna va treure el cap per la porta per bé o per mal, però canvien. i va cridar: “¡Nena! ¡Que ens La meva mare encara viu a la tiren les cases barates! “. Aquest Juanjo Sanchez treballa en un estudi creatiu de mitjans audiovisuals “seva” casa barata. Si tot va sobre cop sí que era cert. Les primeres Una llei electoral per lluitar contra la distància entre polítics i ciutadans Toni Comín i Sonia Cormenzana “Crec que els polítics tenen en partits, les institucions i la classe compte el que pensa la gent”. política. Segons l’últim Baròmetre Però no una llei electoral d’Opinió Política, publicat el qualsevol, òbviament. Un sistema febrer del 2009, 7 de cada 10 electoral servirà per restaurar els catalans es mostren més aviat en ponts entre ciutadania i política desacord amb aquesta afirmació. a condició que: El 48% de la població creu que cap partit no pot donar una 1. A condició que doni més resposta adequada als principals capacitat de decisió als problemes que té actualment electors. Com? A través Catalunya. Les dades, extretes de llistes “obertes” o, per de l’enquesta que fa el Centre dir-ho tècnicament, llistes d’Estudis d’Opinió (CEO), desbloquejades amb vot quantifiquen l’allunyament de preferent. Es tracta que dins la la ciutadania respecte a la classe llista d’un partit, els electors dels diferents partits i que política. Hi ha alguna manera puguin triar els candidats disposi d’una base de dades de superar aquesta percepció que més els agradin. accessible i ordenada on generalitzada? Fer una nova llei 2. A condició que fomenti la hi hagi tota la informació electoral no serà una panacea, transparència, per mitjà necessària per comprovar sens dubte, però pot ajudar a d’una Sindicatura Electoral si aquests compromisos 4 lluitar contra la desafecció dels electors respecte del sistema de que reculli de manera fiable els compromisos electorals han estat complerts o no. Es tracta que els ciutadans
 • 5. que reguli les eleccions al seu signatures, el Parlament haurà Parlament. de debatre aquesta proposta. Paradoxa: d’una banda, Els ciutadans, doncs, per mitjà reivindiquem reiteradament de la ILP tenen l’oportunitat més autogovern; de l’altra, no d’aprofitar la feina iniciada exercim una de les competències pels partits, i retornar-la al més importants de què disposem. Parlament amb la legitimitat Quina competència més afegida que suposen les 50.000 important, per a una comunitat (o més) signatures. És hora de política, que dotar-se de les regles reivindicar des de la ciutadania del joc bàsiques del sistema l’exercici de l’autogovern en una democràtic, és a dir, el sistema matèria que només depèn del electoral? Han passat quasi 30 nostre Parlament. Per reforçar la anys i no hem estat capaços de legitimitat del sistema polític cal puguin fer, per si mateixos, fer la nostra llei electoral. una Llei Electoral de Catalunya. Si d’avaluadors de l’acció de aquesta es presenta al Parlament Tanmateix, els partits no estan govern i que aquests hagin en forma d’ILP evidenciarà la sent, per ara, capaços de culminar de fer un millor rendiment maduresa de la ciutadania: per els seus propis treballs i elaborar de comptes. recuperar la seva responsabilitat la llei que el país té dret a tenir. 3. A condició que fomenti Per això, des de CpC, hem decidit i actuar amb tots els instruments la proximitat i la igualtat posar la ciutadania en acció: que que té a l’abast, per millorar la del vot. Es tracta que les siguin els propis ciutadans i qualitat de la democràcia, per circumscripcions siguin més ciutadanes els qui elaborin una restaurar els ponts, avui massa petites, com per exemple, proposta de llei electoral i que malmesos, amb la política. les vegueries. I que els vots la proposin al Parlament. Per Toni Comín i Oliveres és Responsable de les diferents vegueries això, hem endegat una Iniciativa d’Acció Política de CpC i Sonia tinguin un valor similar (i Cormenzana és Cap de comunicació de Legislativa Popular (ILP): si CpC no, com passa ara, en què els aconseguim un mínim de 50.000 vots de les províncies més www.lleielectoral.cat poblades valen la meitat que els de les províncies menys poblades). Imaginar la tarda amb nous acords 4. A condició que intenti i fer que el vers flueixi en pau lluitar contra l’abstenció. com el silenci, tan ric i necessari Podríem tenir un Parlament i amb tants colors, si ets tu qui el vols. que reflectís el grau de Reconstruir els mots i cercar la pregària participació? Podríem tenir que no confon, que clarifica, un Parlament amb una que fa que el dolor propi que ens és incomprensible part dels escons variables, ens renovi la mirada al qui pateix, que creixés o disminuís en que fa que cada error que hem fet en el camí número d’escons en funció sigui més comprensió per qui s’equivoqui avui. de la participació. Redreçar els camins fets, i, si cal, reinventar-los, Totes aquestes són les idees instar l’essència humana que tenim que inclou la proposta de Llei a caminar malgrat els dubtes, electoral que promou Ciutadans a avançar pel Canvi. Idees que de fet es estimant sempre, somiant sempre desprenen, en bona mesura, dels i a expressar sense cap por treballs que el propi govern i els el que sentim propis partits han encarregat, del cor endins. els darrers anys, per intentar que Catalunya deixi de ser Assuavir els dies i fer-los més plàcids. l’”anomalia”, l’”excepció”. En Cicatritzar els vespres on hi ha hagut dolor. efecte, Catalunya és l’única I sentir pau Comunitat Autònoma i l’únic per donar pau. 5 país del món que no disposa Maria-Josep Hernàndez d’una llei electoral pròpia
 • 6. Eivissa Quim Cervera Sant Agustí, Sant Jordi, Sant Josep, Sant Joan, Sant Carles i el port i la muntanya de Sant Miquel, on et retrobes amb la flora de pins, alzines i fruiters de Fa uns 20 anys que vaig a Eivissa la setmana de qualsevol poble de la Mediterrània? I les esglésies Pasqua. Hi viu en germà i la meva cunyada amb totes elles ben emblanquinades, la majoria del XVII el seu fill que li sóc padrí i li porto la “mona”. El que són a la vegada senzilles, i com “castells” ben primer any hi vaig anar a l´estiu i el meu germà fotogènics? I les cales de l´oest: Es Molí, Es Torrent, em va dir que per poder conèixer l’illa bé i amb Tarida, Bassa, d´En Bou? I l´impressionant illot tranquil·litat era millor una altra època. Com més d´Es Vedrà on hi va fer “niu” el mig esbojarrat Pare fa que hi vaig més racons nous i bonics descobreixo Palau fundador de les carmelites missioneres? I i se’m fa més difícil descriure uns paisatges i una el mercat artesà de les Dàlies? I el mirador al bell gent amb molta complexitat. mar que hi ha a l´Ajuntament de la ciutat vella? Eivissa és plena de platges, de cales grans i I els carrerons de l´antiga ciutat on es van refent petites totes elles amb diferent encant. I es coneix cases per part d´artistes i arquitectes, enmig dels menys l’illa muntanyosa, a l´interior, al nord, habitants d´ètnia gitana? on descobreixes la gent més autòctona, més El que és més curiós també a Eivissa són els “normal” i paradisos tant o més bonics que els diferents tipus de gent que hi conviuen: pagesos de la vore del mar. A tothom li sona a més de la de sempre, turistes, obrers del serveis sobretot del ciutat d´Eivissa, Sant Antoni, la llarga platja d´en turisme, artistes, aventurers que s´han passejat per Bossa, i la pintoresca Santa Eulàlia, el “mercadillo” tot el món i ha trobat en la illa el seu “paradís” d´artesans d´Es Canar, abans més o menys perdut, hippies de 60 o 70 anys que, ja avis i hippies, ara cada cop més “turístic” i semblant àvies, segueixen empeltats en les flors i la natura, als d´aquí. Molta gent coneix Eivissa, sobretot per immigrants de temporada i els estables de tota les discoteques famoses (Pacha, Amnesia...), els cultura i religió... Tots troben encant en aquesta illa hotels, les festes “desmarxades”, els discjokeis, les que “cap serpent”, ni ”cap verí” no hi ha pogut fer modes estranyes i esnobs, els espais cada cop més estada, gràcies a la protecció del déu “Bes” (d´on es destrossats per les “colles” sobretot anglosaxones creu que ve el nom d´Eivissa). de “turisme tirat”, que no respecten ni els arbres (sovint els han de replantar). Quan hi vaig, per I obrint una finestra, per deixar que hi entri aire fresc l´abril, vas observant com els paletes, pintors i d´esperança cal esmentar especialment les ganes electricistes van restaurant, per a la temporada que hi ha per part de cada vegada més gent de totes que ja s´obre (de maig a octubre), els apartaments, les edats, tant d’un color polític com d’un altre, de boleres, parcs, mini-golfs, bars, comerços de platja, recuperar l’Eivissa màgica, acollidora, respectuosa agències, restaurants, etc., fets de cartró-pedra, per amb la gent, amb l’entorn. És un moviment que va a poder seguir-los reparant l´any següent. Hi ha començar, enfront de tota la bogeria especuladora, tota una part de l’illa que s´assembla al paisatge amb el “Salvem ses Salines” de per allà els vuitanta de les pel·lícules nord-americanes en ple desert on i que s’ha anat consolidant fins a les darrers accions s´obren espais per al lleure, enmig de gasolineres, de “No volem autopistes” de fa poc mes d’un tallers, grans magatzems amb arquitectures que any (l’illa, per la prepotència dels Matutes, està quasi no mereixen ni ser qualificades de “lletges”, oberta pel mig, com una ferida, amb una autopista perquè són una “taca” enmig de la bellesa natural. inacabada). Mobilitzacions així no s’havien vist mai a Eivissa. Gent que demana una consciència Però, i l´Eivissa de les Salines (que donen identitat mediambiental, estètica i sostenible per tal de fer ja des dels fenicis i romans, i encara donen sal)? 6 I la dels poblets del centre tan ben arreglats i agradables com són: Santa Gertrudis, Santa Agnès, l’Eivissa que enamora, més perdurable. Quim Cervera és capellà i sociòleg
 • 7. Un “GIM” a Viladecans Mercè Solé No és un nou mètode gimnàstic ni una beguda. Un “GIM” és un “Grup d’Interacció Multicultural”que neix com a conseqüència dels cursos de gestió multicultural que s’han dut a terme a la ciutat, organitzats per la Confederació d’Associacions de Veïns i promoguts pel Consell Municipal de la Convivència. De fet el primer curs va tenir una vuitantena de persones (alguns tècnics municipals, molts membres d’entitats, estudiants universitaris, persones interessades en general) formant-se un cop per setmana durant nou mesos. Això va permetre, a part de compartir experiències i d’adquirir coneixements, anar formant un grup cohesionat que no s’ha limitat a escoltar, sinó que ha intentat posar en marxa algunes de les iniciatives suggerides en el curs, amb els criteris apresos. Certament posar en pràctica allò que s’aprèn i amb les contradiccions, èxits i fracassos que comporta, és engegar un procés (fer que la gent es conegui, es una bona manera d’avançar. formi i tingui iniciatives pròpies i independents) La segona part del curs ha consistit en un seminari que es converteix en autònom i que a la llarga de cinc setmanes, sobre aspectes pràctics del treball enriquirà el mateix Consell de la Convivència i multicultural, en què han participat unes vint contribuirà a cohesionar la ciutat. Això significa persones ja formades anteriorment. també una major maduresa del grup. El pas següent, proposat per la CONFAVC ha estat De fet, llevat d’un parell d’excepcions, les organitzar-nos com a entitat, una entitat vinculada a associacions de veïns de Viladecans no han la Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans mostrat gaire interès pels temes multiculturals, o que actuï a la ciutat i que estigui coordinada amb si l’han mostrat sovint ha estat d’una manera ben altres “Gims” que han seguit un procés similar i intencionada i políticament correcta però sense que han nascut a diferents lloc de Catalunya per concreció. La vinculació amb el GIM i el suport compartir experiències, reptes i recursos. Crec que de la CONFAVC sens dubte contribuiran, encara la proposta conté elements ben interessants. que sigui lentament o amb alguns desencontres, a anar situant de debò el tema multicultural dins del En primer lloc, és un luxe crear un grup de treball moviment veïnal. amb persones motivades i ja formades sobre un tema a voltes complex. Malgrat tot, les primeres reunions costen. Cal anar agafant confiança, resituar-se en un nou context. Fins ara moltes d’aquestes persones col·laboraven Però hi ha elements que ja de per si són molt amb el Consell Municipal de la Convivència, el qual positius com el fet que ja ara formen part del grup té un ritme pausat, propi d’aquest tipus de consell, persones gitanes, marroquines, llatinoamericanes, i depèn molt de la sensibilitat i bona disposició un objectiu perseguit pel Consell de la Convivència del consistori. Un canvi polític, de sigles o de però que fins ara no s’ha fet realitat. Tant de bo voluntat, pot acabar amb aquest tipus d’activitat. funcioni. Ja us ho explicarem. Constituir-lo en entitat és d’entrada una pèrdua Mercè Solé és treballadora social per al Consell, però a la llarga és una garantia d’estabilitat i de futur. Per a mi ha estat una bona tasca municipal, de les que prestigien la política, 7
 • 8. La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font La palmera i la font La parròquia, lloc de vida cristiana Només fa un any i mig que sóc Josep Soler Llopart a la parròquia de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, i això fa que no pugui parlar de gaires realitats perquè tot just estic entrant-hi. D’altra banda porto implicat en el món parroquial des de l’any 1970: fins a l’any 82 de seminarista i vicari a la parròquia de la Sagrera i del 82 fins el 2007 de rector: primer a la parròquia del Bon Pastor de Barcelona i després a les de Santa Gemma, Sant Antoni i Sant Enric simultàniament a l’Hospitalet i Esplugues. A la vegada he estat molt implicat als moviments de la JOBAC, JOC i ACO assumint responsabilitats en la consiliaria diocesana dels moviments i sempre acompanyant com a d’enterrar-la i sorgeixi una i mil bullir l’olla, a tocar aquells consiliari diferents grups, algun vegades amb nova vida. Per això ressorts que creïn animació, no des de l’any 1973 fins ara. He en la parròquia he trobat Jesús. es pot fer res si no aconseguim viscut tot això, m’hi he implicat la implicació positiva, suggerint En aquest sentit, jo puc dir que la intensament i puc dir que ha i per això estar obert, i la sento parròquia m’ha fet experimentar estat la meva vida. sobretot com la il·lusió perquè i m’ha tocat a fons, allò que en La parròquia ha estat per mi un els moviments tenim molt clar. cada persona se senti tocada lloc on he sentit que es movien Així: la parròquia m’ha donat el i trobi el seu lloc. També és el moltes coses i a la vegada també contacte amb els pobres, m’ha moment d’encetar processos on he tingut la sensació que la fet experimentar que l’evangeli o de saber-los captar quan ja vida s’aturava. Ja es veu que en la tocava a aquell a qui mai no havia estan en marxa, prestar-nos a parròquia les coses no són lineals, arribat, trobar-me amb gent acompanyar-ne sense posar entren en contradicció, avancen molt diversa i que no entraven condicions prèvies... I això avui però també retrocedeixen, en els meus plantejaments, i crec que és la crida que tenim, s’obren portes immenses i també experimentar que hi havia un perquè hem de reconèixer que les veus tancar, hi ha una línia camí possible, m’ha endinsat no sabem cap on anem, com han de futur però a la vegada la veus en el camí de l’espontaneïtat de ser els espais i els moments de que es perd... podríem dir que i del fer gratuït... A la vegada vida cristiana. com la vida mateixa. els moviments m’han ajudat La parròquia ens suggereix unes Segurament aquesta és la clau a valorar bé tot això, a buscar quantes coses: portes obertes, per valorar la parròquia, que marcs de referència que ens com més millor; racó on un sempre hi és, com la vida, i fessin avançar. pugui trobar o fer el seu procés; la trobem al costat de la vida. Ara que sóc en un tornar a espai on trobar la palanca que Potser per aquí podem arribar començar, i per tant que estic amb faci sortir d’un mateix; lloc on a entendre que una institució els ulls ben oberts per endevinar, trobar algú; experimentar el goig 8 tan antiga com és l’església, ens sorprengui, quan ja estem a punt apreciar i fer camí, sento la parròquia com una crida a fer de comptar amb altres, de fer projecte, de sentir el gust d’allò
 • 9. Esdevenir que he arribat a compartir; en definitiva, fer comunitat. I com a significativa l’eucaristia, centre de la vida a la parròquia i on jo l’experimento com enlloc, un altre Crist encara que sembli estrany. Perquè Pim Queralt a la parròquia l’eucaristia és lloc de diversitat a molts nivells: de persones, de moments, de Per al P. Chevrier (1826-1879), motivacions, de manera de posar- fundador del Pradó, ser deixeble s’hi... I per això és el lloc de sentir i ser apòstol són inseparables. El que estem caminant junts, quan camí que ens porta a ser veritables sembla el contrari, ja que això no deixebles ens portarà a esdevenir és exactament: “tots pensem el “un altre Crist”, per tal que tothom mateix”, “ho fem tot molt bé” i pugui conèixer Jesucrist a través “tothom està molt amatent”. És el nostre, del nostre dinamisme lloc que em refereix a la Paraula vital. En altres paraules, tenir de Déu i que no és exactament “ja l’experiència de Pau, l’apòstol per tinc clar què em demana Déu”, i excel·lència: “Ja no sóc jo qui visc; per tant lloc de conversió que no és Crist qui viu en mi “(Ga 2,20). és “ja sóc sant”; és trobada amb Jesús que m’ha convocat, també En definitiva, l’apostolat és quan no en tinc ganes; és lloc de alhora finalitat i conseqüència del resar, que és deixar que ell faci; discipulat. i és crida a la responsabilitat L’experiència original i la perquè m’encamina per un pedagogia espiritual de Chevrier, espai on hi són els altres i això es fonamenta en el que s’anomena ho he experimentat quan certes l’Estudi d’Evangeli. Si Jesucrist és persones han trobat el seu lloc i el nostre Mestre i nosaltres volem semblava que no n’hi havia per a ser els seus deixebles, podem elles. aprendre-ho TOT contemplant Jo a la parròquia sempre m’he el TOT que Ell va viure, va dir i trobat movent-me, trobant noves va fer enmig de la gent senzilla motivacions, valorant les coses del seu temps. I, Chevrier, posa també un accent especial en els tres d’una altra manera, no sentint misteris fonamentals de Jesucrist. Primer l’Encarnació –el Pessebre–, que estic perdent el temps i que suposa assumir la condició de l’home i triar-la en la pobresa i educant-me en la paciència de humilitat. Segon la Creu, viscuda com a expressió del lliurament creure en el procés que cada total per amor al Pare i als homes i pas (pasqua) cap a la Vida. I tercer persona necessita. I mai no he l’Eucaristia, possible per l’Encarnació i per la Pasqua, que és donació sentit que la parròquia en la qual total com a expressió de l’Amor Gratuït de Déu. jo estava era la millor. Però la Chevrier deia als seus col·laboradors: “No pareu de repassar en el vostre condició ha estat implicar-m’hi cor aquests grans misteris de nostre Senyor: el Pessebre, la Creu i l’Eucaristia. sense posar condicions, jugant En el Pessebre, aprendreu a despullar-vos de tot i a viure en la pobresa i totes les cartes, que mai ningú l’oblit del món i de les coses de la terra. En la Creu, aprendreu a sofrir, a fer no pensés que volia treure’n cap penitència i a morir a vosaltres mateixos: sofrir i morir amb nostre Senyor. profit per afavorir altres realitats En l’Eucaristia, aprendreu a conèixer la gran caritat de nostre Senyor, que d’església, sabent apreciar el que ens dóna el seu cos, la seva ànima, la seva divinitat, i aprendreu a estimar els es donava i buscant nous camins, vostres germans i a sacrificar-vos per ells com Jesucrist”. “jo sóc de la parròquia”. No sé Els deixebles doncs, hem de tenir constantment els ulls fixats en cap on ha d’anar la parròquia Jesucrist per contemplar-lo i aprendre a viure estimant i servint els en el futur però del que n’estic nostres germans: “Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho segur és que per a mi i per a les feu també vosaltres” (Jo 13,15). persones amb qui comparteixo la vida de parròquia, aquest és el L’estiu de 1866, Chevrier va anar, com solia fer, a fer recés una casa meu lloc de vida cristiana feta en de pagès a Saint-Fons, prop de Lió. Aquell cop va anar-hi amb comunitat. Josep Soler Llopart és capellà dotze infants pobres acollits a la casa del Pradó i un d’ells, que esdevingué sacerdot, va explicar molts anys més tard com aquella 9
 • 10. casa plena d’eines del camp i destinada als animals com la Creu convergeixin cap a l’Eucaristia, el es va transformar. Chevrier va triar la quadra per sagrament de l’Amor. Així es dibuixa un camí de capella i van posar el nen Jesús en la menjadora seguiment de Jesús, que no és voluntarisme ni dels animals. Després hi va fer unes inscripcions exigència ideològica, sinó resposta lliure a la seva a la paret que encara avui podem veure i que invitació i desig interior per “esdevenir bon pa” pels constitueixen el que anomenem “Mural de Saint- altres i deixar-se “menjar”, consumir, en el servei Fons”. Allà sintetitza com aquests tres misteris de apostòlic. la vida de Jesucrist han de ser els trets definidors En definitiva, viure el dinamisme de l’Amor de del veritable cristià, tant pel que fa a l’estil de fer Jesús que ens farà humils i senzills, capaços de com a la manera de ser, per d’esdevenir “un altre descentrar-nos de nosaltres mateixos i de donar- Crist”. nos del tot sense defugir les conseqüències del En la tradició del Pradó, les tres etapes del mural pecat del món. Ens anima la certesa de que si ens de Saint-Fons són també expressió dels consells “mantenim en el seu amor” (cf. Jo 15, 9), si circula evangèlics viscuts al servei de l’evangelització dins nostre aquesta saba vital i vigorosa com circula dels pobres; vocació en la qual també els laics hi en un arbre de debò, donarem naturalment fruits participen. La Pobresa es vincula amb el Pessebre, bons, abundants i duradors arreu, com el Pare ens l’Obediència amb la Creu i la Castedat amb ha confiat de fer (cf. Jo 15, 16). l’Eucaristia. Ara bé, quan Chevrier ho plasmà en la “Que n’és, de bonic, però, si n’és, de difícil! Només caseta de Saint-Fons, l’Eucaristia quedà situada en l’Esperit Sant ens ho pot fer entendre! Que el puguem el centre – i una porta, sense porta, ens dóna entrada rebre abundosament!” a la capella. La perspectiva fa que tant el Pessebre Pim Queralt i Capdevila és membre de l’institut secular del Pradó A Poblenou de Pineda de Mar hem obert un menjador de Càritas Ramon Masachs Diu que els budistes donen molta importància als pobres. Tan importants són els pobres per ells que la seva salutació en comptes d’un bon dia, és aquesta: “Has menjat?”. I a casa seva sempre tenen arròs fet i al portal de la casa un got i aigua per si passa un pobre. Els cristians als pobres també els donem una importància cabdal en la nostra preveient que anava per llarg, i càrregues familiars, fills... ens atenció. Hi esmercem molts constatant que augmentaven les va començar a angoixar el que esforços en molts àmbits per peticions d’ajuda i les angoixes nosaltres hi podíem fer. atendre les seves necessitats. entre els immigrants per no Sabíem que en podíem fer una poder fer front a les despeses i era un menjador, però només Per què un menjador? familiars, i que en segon lloc pensar-ho ja ens venia pell de començaven a demanar ajuda gallina sense que ningú s’atrevís Des de Càritas ja feia un temps algunes famílies de les que en a manifestar-ho. que ens anàvem plantejant diem “normalitzades” i que mai quin tipus d’ajuda podíem fer Davant, però, el neguit que s’havien trobat en una situació a les famílies que no arribaven 10 a final de mes. Avui, immersos en aquesta crisi econòmica i d’atur i, per tant, en situació precària davant hipoteques, ens suposava atendre aquest augment d’angoixes, de
 • 11. Després de tres mesos de demandes i davant la intensitat funcionament que anava prenent la crisi i per la durabilitat que podia tenir... ens Els usuaris ens vénen derivats vàrem tirar a dins l’olla i la vam dels serveis d’acollida de tot començar a fer bullir. tipus. Volem que els qui vénen estiguin connectats en algun dels Engegar la màquina Serveis per fer-los un seguiment. Poblenou és un barri que està Ara ja passen de 25 persones a situat al Maresme al costat de dinar cada dia. Som un equip de Calella i de Pineda. Sabíem que voluntaris per servir el menjador una cosa així no la podíem fer organitzats en cinc equips de sols i vam proposar la idea a treball de dilluns a divendres; altres entitats del barri i dels tenim uns 70 apadrinaments voltants i també a possibles de dinars (entre 5 i 40 euros col·lectius d’immigrants que els mensuals); hi ha entitats que ens podia interessar el menjador: han fet donacions per col·laborar; així va néixer la idea amb les unes 11 fleques que ens donen el tres Càritas, dues comunitats de dinars, col·laboracions de pa, ens donen la fruita... i hem de musulmanes, tres associacions fleques... Comencen a ploure els dir que no hem tingut mai cap d’africans i evangelistes. voluntaris i ja no podem tirar problema amb els usuaris. enrere ni adormir-nos massa en Ens van passar moltes idees aquest projecte. Ens hi posem de Ens en sortirem? pel cap, des de fer bullir ple i al cap de tres mesos obrim Dificultats sempre n’hi ha: literalment l’olla cada dia a el menjador. No només oferim poder posar-nos d’acord tanta altres possibilitats. Una ens va menjar a qui pot passar gana gent diversa i no sempre els anar bé: un càtering, per la seva sinó també a aquelles persones mateixos servint el menjador; senzillesa i la rapidesa amb què que viuen soles i els va bé una el compromís dels voluntaris podíem posar-lo en marxa. mica de companyia. A això ens que no defalleixi; acollir sense hi ajuden aquelles persones ser paternalista; poder finançar- Posada en marxa voluntàries que venen a dinar nos a la llarga; ...tot un repte. Comencem a donar veus que al menjador ajudant a fer més Esperem que sí. volem començar un menjador “normal” i no “estigmatitzar” Ramon Masachs és capellà de Càritas i que necessitem el menjador només en un tipus parroquiapoblenou@telefonica.net voluntaris, apadrinament determinat de persones. Mitjà i missatge en el viatge papal a Terra Santa “(...) Ja és prou coneguda la sentència que diu que “el mitjà és el missatge”. És a dir, que el mitjà a través del qual ens arriba un missatge no és un simple element exterior, sinó que fa cos amb el missatge que ha de transmetre fins al punt que ell es converteix en el missatge que arriba als receptors. En el cas que ens ocupa, el missatge que el papa vol donar, la imatge que vol oferir, és el d’un pelegrí que visita uns llocs sants. El mitjà a través del qual arriba és un viatge oficial amb la parafernàlia de costum. Però, ¿són aquesta mena de viatges el mitjà adequat per fer arribar el missatge que el papa vol donar, la imatge que vol oferir? ¿O bé amb tota la seva prosopopeia, hi interfereixen de tal manera que missatge i imatge arriben deformats als receptors? És fàcil carregar els neulers als periodistes, als polítics, als governs, que en fan una lectura interessada i esbiaixada... No seria però sobrer preguntar-se, si la condició actual del papa, cap d’Estat, i tot l’embalum dels seus desplaçaments internacionals, no és una font insuperable d’ambigüitats. En definitiva, doncs, ¿no caldria revisar el mitjà perquè estigui de debò al servei del missatge? Una altra mena de viatges, si us plau!” Josep M. Totosaus (“El Pregó”, 15 de maig de 2009) 11
 • 12. Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència) Amb entitat (i experiència) El Bou i la Mula Albert Dresaire pessebre: aspectes teològics, artístics, simbòlics i culturals que vam fer a la Universitat de Barcelona l’any 2006. El pessebre és un món. Aquest és un dels lemes Tenim, també, l’objectiu de promoure el debat al que guien el treball del col·lectiu pessebrista El Bou voltant del pessebre. Si estimem aquesta tradició i la Mula. Un col·lectiu que el formem persones de i volem que segueixi viva, cal saber-la renovar, procedència diversa que tenim en comú la fascinació repensar-la i donar-li nous llenguatges que l’apropin a i l’estima cap aquesta tradició nadalenca. El pessebre la nostra societat. Ens entristeix veure com iniciatives és un món i aquest convenciment ens va portar a engrescadores (i profundament tradicionals!) com crear, aviat farà 10 anys, el col·lectiu d’opinió, recerca eren els pessebres que fa uns anys es feien a la plaça i difusió del pessebre El Bou i la Mula. Va ser el 4 de Sant Jaume de Barcelona, van ser bandejades per de setembre de 1999 al monestir cistercenc de Santa polítics ineptes i per pretesos defensors de la tradició Maria de Solius. Des d’aleshores hem portat a terme que l’única cosa que aconseguiran és quedar-se ells una llarga llista de projectes, tots ells dirigits a complir sols, fent el pessebre. I ens entristeix constatar com, els objectius que, d’entrada, ens vam marcar. en nom d’un mal entès laïcisme, es nega la possibilitat de fer el pessebre a algunes escoles. En la mesura de El primer d’aquests objectius era promoure la recerca les nostres possibilitats hem intervingut en aquests i sobre el pessebre. El pessebre és una tradició molt altres debats al voltant del pessebre i, en definitiva, arrelada a casa nostra, amb una llarga història al hem fet articles, llibres, conferències... sempre darrere, i que ha generat al seu voltant un important amb l’objectiu de mostrar la riquesa del pessebre i patrimoni cultural, artístic i etnològic; però malgrat d’avançar en el seu coneixement i gaudi. això, pràcticament no existeixen estudis seriosos que aprofundeixin en els diferents aspectes d’aquesta I el darrer dels nostres objectius el formulem així: tradició. El pessebre, pel seu caràcter familiar (tot “Celebrar el pessebre”. És a dir, que tota la feina que fem i que amb una important dimensió social) potser com a col·lectiu no pot oblidar mai el seu component ha quedat oblidat pels estudiosos davant d’altres lúdic que, d’altra banda, és un dels trets intrínsecs tradicions amb menys seguiment. Per això el nostre del pessebre. Ens ho passem molt bé fent el pessebre, col·lectiu ha promogut diversos treballs de recerca, estudiant-lo i donant-lo a conèixer, i transmetre aquest entre els quals val la pena destacar la catalogació “passar-s’ho bé” és una de les fites que ens marquem. d’una col·lecció de figures de pessebre (prop de Els darrers anys hem creat un espai a internet que 3.000 peces!) dins de l’IPEC (Inventari del Patrimoni incorpora, entre d’altres apartats, un bloc d’informació Etnològic de Catalunya). i opinió sobre el món del pessebre. I ens plau constatar Un altre objectiu de la nostra entitat és fer difusió com aquest espai s’ha convertit en la referència del pessebre. I difusió no només vol dir animar principal sobre el món del pessebre a Catalunya, on tothom a fer el pessebre, o donar-ne a conèixer la fins i tot s’hi adrecen les institucions oficials per a història, sinó sobretot mostrar totes les possibilitats qüestions relacionades amb el pessebrisme! que ens ofereix. Fer el pessebre no només és una Ja haureu notat que som entusiastes del pessebre magnífica oportunitat de realitzar una activitat que i que mai no pararíem de parlar-ne. Però cal cloure aplegui tota la família, sinó que té un gran potencial aquesta presentació i ho fem amb un fragment de per treballar la fe en un grup de catequesi o reunir la introducció del llibre Per Nadal, el pessebre: “Fer diverses generacions d’una entitat en un projecte el pessebre és un moment per aturar-se, enmig dels comú. Al llarg d’aquests 10 anys hem recollit diverses atabalaments quotidians, i crear a casa, o al carrer, experiències sobre el valor pedagògic del pessebre o a l’església, o en una residència de persones amb i per nosaltres ha estat molt important donar-les a dificultats, o a qualsevol altre lloc, una presència conèixer. Ho hem fet amb diversos treballs (alguns amable i propera del Nadal. Amb tot el que té de força dels quals han estat guardonats) i amb llibres com cristiana, i amb tot el que té, també, d’humanitat apta ara Fem el pessebre (Barcelona, La Galera, 2003) o Per i comprensible per a tothom”. Nadal, el pessebre (Barcelona, CPL, 2005). Dues fites del nostre col·lectiu que més ens satisfan són l’espai 12 de ràdio sobre el pessebre que vam realitzar durant diverses temporades a Catalunya Cultura i el curs El Ens podeu trobar a: www.elbouilamula.net info@elbouilamula.net
 • 13. Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades Puntades E L TREN DELS SOMNIS. Un antic E L CO 2 DE LA CHAMPIONS. vagó de tren, ara restaurat, recull les Segons s’ha informat, més de vivències i objectes dels qui vam arribar 15.000 persones van viatjar des de a Catalunya als anys 50, 60, i 70 amb Barcelona cap a Roma en 65 vols aquest mitjà de transport Entorn a mig milió de “charter” per veure en directe la final de la persones procedents d’altres punts d’Espanya, “Champions” entre el Barça i el Manchester van fer servir el tren que els havia de portar a United. Se n’han escrit moltes pàgines de Catalunya, especialment a l’àrea de Barcelona, diari i moltes hores de ràdio i de TV. Sembla per poder treballar. Al tren li dèiem el Sevillano, mentida que d’una cosa que només dura pel seu punt d’origen, i es convertia en el Catalán 90 minuts se’n pugui estar parlant tant i quan prenia rumb al Sud. Ara es pot visitar un dels tant, repetint mil vegades el mateix sense vagons restaurat i que recrea en el seu interior cansar la gent. En canvi, no s’ha sentit com devia de ser, en aquells temps, a partir dels parlar de la petjada ecològica que ha deixat testimonis de les persones que van haver de l’esdeveniment, i això que aquest és una viatjar cap a un destí que desconeixien i carregats tema rellevant per al futur de tots plegats. la majoria de vegades amb les poques pertinences Unes senzilles operacions aritmètiques i el menjar i beguda que calia per passar vint-i- permeten conèixer que els charter van quatre hores i de vegades més i tot dins d’aquest emetre 3.300 tones de CO2 pel cap baix. vagons. Ara es pot visitar en el Museu d’Història No tindrien importància si no fos que hi de la Immigració a Catalunya, ja que forma part ha una crisi climàtica provocada per un de l’exposició permanent d’aquest senzill museu excés d’emissions de carboni a l’atmosfera. situat en una antiga masia dins el municipi de Sant Que la crisi encara poc perceptible per la Adrià del Besòs. No hi trobareu grans i originals majoria de ciutadans es manifesta amb un obres d’art, però sí la part més humana i oblidada provat augment de la temperatura mitjana del que va representar, per a tants de nosaltres, del planeta, i que el transport amb mitjans l’èxode massiu i dur de la llarga postguerra a mecànics, l’aviació molt especialment, n’és Espanya. Ernestina Ródenas responsable màxim. Algú pensarà: vaja amb l’aixafa guitarres del S canvi climàtic i els seus consells d’economia de ER LLEVAT DINS LA MASSA. Aquest guerra! Ja sé que hi ha determinades passions ha estat el lema del IX Consell de l’ACO, que no atenen a raons, i el Barça n’és una. que ha tingut lloc a Lleida, per decidir Ignorar les raons és un caprici i un luxe que les prioritats del moviment, tant en els es permeten els satisfets, és a dir aquells que temes de fons que volem tractar col·lectivament paguen els bitllets del seu vol “low cost” amb en els propers tres anys, com en aquells aspectes un crèdit ambiental que no podran retornar a organitzatius que cal millorar i posar al dia per les generacions futures: als seus fills i néts. anar-nos fent cada dia més corresponsables de El metabolisme de les economies d’arreu ha l’ACO i d’una Església que volem especialment convertit el turisme de masses en un gran atenta a tot allò que afecta la gent que pateix, en negoci, obviant però la seva insostenibilitat des el nostre entorn proper i en el món sencer. I això del punt de vista del flux energètic. Un Airbus per dos motius, perquè el clero diocesà sensible a A320 ple pesa 77.000 kg. Globalment mirat aquests temes va molt estressat i tendeix a ser una l’expedició blaugrana va elevar 5.000 tones a espècie en extinció i, perquè, caram, de l’Evangeli 10.000 metres d’altura i les va traslladar prop de es desprèn que és responsabilitat de tots no només 2.000 km (anar i tornar). En aquesta operació el compromís tal com l’entenem a l’ACO (polític, es va gastar energia en quantitats que el cicle sindical, veïnal, en entitats i organitzacions...) natural trigarà uns quants milers d’anys per sinó l’anunci explícit de la Bona Nova de Jesús. tornar a tenir disponible com a combustible, Malgrat tots els estereotips, l’Església és plural i però el viatge es va fer en escassament 24 té presència en ambients molt diversos. Encara hores. Algú dirà “pecata minuta”, cada dia recordo l’expressió de Joan Coscubiela quan el es veuen coses pitjors. Doncs qui no vulgui vam convidar a prendre part en una taula rodona reflexionar-hi està en el seu dret. Tot sigui pel del 50 aniversari del moviment: “Ostres, sí que hi Barça! Salva Clarós conec gent, aquí!”. Doncs això. Mercè Solé 13
 • 14. E L L BARÇA I TV3. Començo amb una declaració LISTES ENGANYOSES. Ja de principis: sóc del Barça i m’agrada molt que són molts els que diuen que guanyi el Barça. I continuo amb una lloança: el el sistema de llistes tancades Barça d’aquest any ha transmès a la gent una controlades pels aparells colla de valors positius, el primer dels quals és el fet mateix dels partits són un fre a la participació de tenir un entrenador civilitzat, raonable, capaç de fer democràtica i impedeixen que la servir el seu cervell de manera adequada. Però, després gent es pugui sentir més implicada d’aquestes dues afirmacions inicials, he de dir que aquest en la vida política. Deu ser veritat. any, per primer cop a la meva vida, no tenia del tot clar si Però el que segur que és veritat és volia o no que el Barça guanyés la Champions. I el motiu és que, si a sobre de ser llistes tancades, molt simple: tota la campanya desmesuradíssima que els s’amaguen els candidats que les mitjans de comunicació, encapçalats per TV3, ens van estar formen, la cosa ja no ofereix dubtes: muntant els dies previs al partit, histeritzant el personal, exigir a la ciutadania un acte de fe intentant fer-nos creure que ens hi anava la vida, posant en uns determinats candidats sense en mans del Barça el futur de la pàtria... Ja em perdonareu, dir quins són, és una esplèndida però TV3 va actuar amb el més pur estil franquista. I em manera d’incitar al “ja s’ho faran” sap greu per la Mònica Terribas, que quan la van nomenar que cada cop està més estès entre la directora vaig creure que era una sort tenir al capdavant de població. la televisió pública una persona culta i bona professional. Doncs es veu que no. Escalfar la gent d’aquesta manera no Perquè és així com han actuat, en és propi d’una persona culta ni d’una bona professional. aquestes darreres eleccions europees, I que no em diguin que sóc un purità i que, com que això igual com en altres d’anteriors, el és el que vol la gent, no tenim dret a privar-los-en. Perquè, PSC, ICV i ERC. Tu anaves a la taula efectivament, a molta gent li agrada el Barça (i, ja ho he dit, jo on hi havia les paperetes dels partits, entre ells), però una cosa és respondre a aquesta demanda, i i et trobabes múltiples llistes, totes una altra inflar-la fins a l’infinit, més enllà de tota raó. Quina molt llargues, excepte les d’aquests pena, la nostra televisió pública! Josep Lligadas tres partits, que incloïen poquíssims noms. Miraves la del PSC, i veies que l’encapçalava el López Aguilar i, en segon lloc, hi anava la Maria Badia. I enlloc no es deia que realment V OTAR CAL·LÍGULA. És la sensació que em fan els la Maria Badia anava quarta, de electors italians, amb tots els respectes, que voten manera que, perquè sortís, abans pel seu Berlusconi. Ja sé que comparar Cal·lígula havien de sortir dos candidats i Berlusconi és una brutalitat potser injustificable. més, un dels quals era, per cert, la La veritat és que l’associació d’idees m’ha vingut per l’afició benvolguda Magdalena Álvarez. de Berlusconi a les orgies i a les excentricitats. Encara no I això, per què? Doncs perquè els ha fet cònsol el seu cavall ni el seu cotxe, però potser tot partits d’un àmbit determinat tenen arribarà. I va fent mans i mànigues per obtenir tot el poder a dret a posar a la papereta només els base de comprar els grans “constructors” d’opinió (mitjans candidats del propi àmbit. El PSC, de comunicació i equips de futbol) i de canviar les lleis tanmateix, encara, posen qui és el per fer-se-les a mida i poder continuar abusant del diner cap de llista. Perquè ICV, ni això. La públic en benefici propi. Sedueix polítics europeus (gràcies llista l’encapçala el Raül Romeva, a això hem pogut conèixer l’exprimer ministre txec “al amagant que ell no és realment el desnudo”, que diuen) i s’aprofita de les ganes de pujar de primer de la llista, sinó que abans les fèmines del seu entorn. Es fa seves causes que li resultin hi ha el Willy Meyer, d’Izquierda rendibles políticament i indolores econòmicament com la Unida. I a ERC sí que posen el cap de la defensa (¿?) de la vida d’Eluana Englaro. Paguen les de llista, perquè és seu, però en canvi seves factures els immigrants i els pobres, l’educació, els amaguen gent d’altres partits d’altres jutges que intenten fer honestament la seva feina... I la gent el continua votant, cosa que em fa pensar que realment llocs d’Espanya que també hi van. cap alternativa és capaç d’engrescar la gent i ni tan sols Ja em perdonaran, però d’això se’n d’unir tots els partits amb voluntat democràtica per tal diu enganyar la gent. I la gent, com d’aconseguir una política mitjanament higiènica. Deu ser més l’enganyin, més menysprearà la un reflex de com vivim nosaltres, d’allò que ens compromet política. Per cert, cal dir que CiU, que i d’allò que ens motiva. D’allò que valorem i d’allò que passa també hauria pogut seguir el mateix desapercebut. Un reflex de la nostra mirada, dels nostres criteri, no ho ha fet i ha posat la llista 14 valors, dels nostres costums.Mercè Solé sencera: felicitats! Josep Lligadas
 • 15. Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell Per airejar el cervell europeu d’accidents laborals i que, per tant, cal aprofitar tots els mitjans sindicals i legals per garantir la seguretat dels treballadors. Mercè Solé Memòries I. De l’esperança a la Haissa. Història d’una tragèdia desfeta (1920-1939). Josep Benet. obrera en el tardofranquisme. Edicions 62, Barcelona 2008. Emili Ferrando. Ediciones Josep Benet, cristià, catalanista, Carena, Barcelona 2009. Die Schöne Müllerin (La bella advocat, historiador, polític, el Semblaria una mica precipitat molinera). Franz Schubert. senador més votat a les primeres això de recomanar un llibre Matthias Goerne, baríton, eleccions democràtiques... es- que no he tingut temps de Cristoph Eschebanch, piano. criu els seus records des de la llegir, només de fullejar. Però Harmonia Mundi, 2009. infantesa a Cervera, passant el cert és que Emili Ferrando, És el segon enregistrament per l’escolania de Montserrat, militant de la GOAC, mestre i que Goerne fa d’aquest cicle de continuant per la Federació de historiador, em mereix tota la vint cançons de Schubert. El Joves Cristians i acabant amb confiança. La Haissa era una lied és segurament un gènere l’anada el front i la recuperació empresa de Badalona que va musical molt minoritari i poc de les ferides que allà va rebre. patir un incendi el 17 de maig espectacular: no requereix I ho fa explicant què en pensa de 1974 en el qual van morir sis grans veus ni grans proeses de les coses que van passant, i persones. Haissa no comptava vocals. És lluny, doncs, de polemitzant, quan s’escau, amb amb cap mesura de seguretat l’espectacle operístic, per dir- altres versions amb les quals per als treballadors, que es van ho d’alguna manera. És una no està d’acord. Perquè el llibre trobar assetjats pel fum i per música d’una gran intimitat té dos atractius simultanis: per les flames sense possibilitat i proximitat (Schubert la feia una banda, la magnífica crònica de trobar sortides. En el seu pensant en la seva colla d’amics, dels fets que l’autor ofereix enterrament es va produir un que es trobaven periòdicament gràcies a la seva memòria, el intent de manifestació que va a casa de l’un o de l’altre per seu arxiu i la seva capacitat de acabar amb càrrega policial. fer música). Demana intensitat documentar-se; i per l’altra, Tota una època, un moment i delicadesa a l’hora de cantar l’esperit polèmic amb què va d’efervescència sindical i política i, en aquest cas, té la gràcia decidir escriure el llibre, pel seu que donaria pas poc després a la de connectar amb melodies desacord amb els plantejaments transició democràtica. Ferrando populars dins d’un moviment amb què es duen a terme les reconstrueix la vida a la fàbrica romàntic encara primerenc. accions actuals de recuperació i al barri a partir d’entrevistes de l’anomenada “memòria amb familiars dels qui van morir, Matthias Goerne ha cantat molt a democràtica”, especialment en veïns i antics treballadors a part Catalunya, per sort nostra. És un el que es refereix al tractament de la documentació recopilada. dels habituals de la Schubertiada dels molts esdeveniments de Vilabertran. I canta d’una Un esforç important de lamentables que tingueren lloc manera extraordinària, al més recuperació de la memòria en territori republicà. El llibre pur estil d’un dels seus mestres: històrica dels treballadors i de fa de molt bon llegir. I és una Dietrich Fischer-Dieskau. En la ciutat de Badalona. Que ens important aportació per a anar fi, si us agrada Schubert, us hauria de servir per recordar ampliant la mirada respecte al agradarà. Si no coneixeu l’obra, nostre complex i difícil passat. Josep Lligadas que encara avui Espanya és al capdamunt del “rànquing” és una magnífica introducció. Mercè Solé 15
 • 16. La fe de cada dia La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia - La fe de cada dia Els salms, per mirar cap a Déu Josep Lligadas Ara que som a final de curs, a punt d’iniciar passo per barrancs tenebrosos no tinc por de l’estiu, aquesta pàgina final ve amb ganes de res, perquè us tinc vora meu”), o perquè parlen mirar cap a les coses fonamentals. I no hi ha de Déu però fent-lo sentir molt a prop (“Tasteu cap altra cosa més fonamental que Déu, o sigui i veureu que n’és de bo el Senyor, feliç aquell que mirarem cap a Déu. I ho farem des d’una que s’hi refugia”). I ho fan amb un llenguatge eina específica que hi pot ajudar d’una manera poètic, que fa aixecar els ulls més enllà de la especial: una eina que són paraules antigues de quotidianitat, del nostre camí a ras de terra, i pregària, que fan posar els ulls i els sentiments fan veure que al cor de la vida, al cor d’aquesta en aquell que dóna sentit a tot. quotidianitat, hi ha una presència intensa, Sabem prou que precisament, era aquesta profunda i viva. mirada cap a Déu el que donava sentit a tot A vegades, els salms expressen sentiments que el que Jesús deia i feia. El que fa que Jesús són els nostres sentiments mateixos, i lliguen bé parli i actuï de la manera com ho va fer, és amb el que experimentem en aquell moment. perquè vivia tota la seva vida com un diàleg En canvi, altres vegades expressen sentiments permanent amb Déu, intentant descobrir a cada diferents (sentiments d’angoixa quan nosaltres pas quin era l’estil de persona que Déu volia. estem contents, o al revés): no està gens És a dir: que Jesús vivia la seva unió amb Déu malament, quan passa això, perquè així ens com a fonament de tot, i a partir d’aquí anava fem nostres els sentiments dels altres, de tots descobrint els camins que calia seguir. I el seu els que estan preocupats quan nosaltres vivim missatge va ser fer-nos descobrir que els camins feliços, o dels que experimenten la joia quan de Déu eren els de l’amor, els de l’alliberament, nosaltres patim. De fet, la pregària va més enllà els de la recerca de la igualtat entre tothom... de l’estricta experiència personal... Altres creients, també omplerts de Déu, no han I encara, de tant en tant, trobem en els salms sabut descobrir aquests camins i han cregut que un llenguatge que, en sentit estricte, no és gaire el que Déu volia eren coses que no resulten gaire cristià: per exemple, malediccions contra els humanes. Però a Jesús, aquest omplir-se de Déu enemics, pròpies d’una època i una religió que li va portar a oferir-nos el més esplèndid projecte Jesús ens va convidar a purificar. Però llavors d’humanitat. Per això creiem en ell... es tracta d’entendre aquests “enemics” en un Doncs bé. Dit tot això, jo el que voldria altre sentit: tot el mal que, de tantes maneres, remarcar en aquesta pàgina és que, realment, fa malbé el nostre món o a nosaltres mateixos... és molt important omplir-se de Déu tal com O, per què no, qualsevol problema o dolor Jesús n’estava ple. I a això pot ajudar-hi molt empipador que no sabem com resoldre. la pregària dels salms. De fet, aquesta era la Una bona eina, sens dubte. La podem fer pregària que tot bon israelita coneixia i feia servir de per lliure, és a dir, agafant de tant en servir, i per tant és la que feia servir Jesús tant un salm i resant-lo, o bé de manera més mateix. O sigui que no estarà gens malament organitzada, amb la pregària de Laudes o de imitar-lo. Vespres que forma part del patrimoni eclesial i Els salms ens fan mirar cap a Déu. O bé perquè que es pot trobar en diverses publicacions. Però en dir-los ens hi adrecem directament (“Ni quan en tot cas, val la pena provar-ho i, a poc a poc, anar-hi entrant. El retall Hi ha gent que llegeix per no haver de pensar Georg Cristoph Lichtenberg