SlideShare a Scribd company logo

Retallable un sostre per a tothom

A
agulla

Un retallable per al pessebre i

1 of 3
Download to read offline
durades dels contractes d’un mínim de 10 anys.
                                     res, a preus màxims de 200 euros mensuals, i amb     dels desnonaments 30.000 famílies.
                                     cre-, dels habitatges en mans de les entitats finance-  cat d’Ordenció Bancària) se salvarien
                                     públiques o per entitats privades sense ànim de lu-   fons obtinguts pel FROB (Fons de Res-
                                     de lloguer social -gestionats per les administracions  de les famílies. Amb un 1,5% dels
                                     cària (SAREB) per a la posada immediata en règim     lies. Proposem el rescat financer
                                     Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Ban-    rien dels desnonaments 30.000 famí-
                                     de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de   Rescat d’Ordenció Bancària) se salva-
                                     Proposem un Parc públic i social d’habitatges      dels fons obtinguts pel FROB (Fons de
                                     durades dels contractes d’un mínim de 10 anys.      cer de les famílies. Amb un 1,5%
                                     res, a preus màxims de 200 euros mensuals, i amb     famílies. Proposem el rescat finan-
                                     cre-, dels habitatges en mans de les entitats finance-  se salvarien dels desnonaments 30.000
                                     públiques o per entitats privades sense ànim de lu-   (Fons de Rescat d’Ordenció Bancària)
                                     de lloguer social -gestionats per les administracions  un 1,5% dels fons obtinguts pel FROB
                         Doblegueu i enganxeu
                                     cària (SAREB) per a la posada immediata en règim     cat financer de les famílies. Amb
                                     Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Ban-    30.000 famílies. Proposem el res-
                                     de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de   cària) se salvarien dels desnonaments
                                     Proposem un Parc públic i social d’habitatges      FROB (Fons de Rescat d’Ordenció Ban-
                                                                   un 1,5% dels fons obtinguts pel
                                    tothom. Un sostre per a tothom.                 de les famílies. Amb
                                                                               financer      rescat
                                                                 Go                                    r
                                                                    ma               el  posem           xa
                                    tre per a tothom. Un sostre per a
                                                                           d’e                       an
                                                                             ng        P ro -         ng
                                                                              an                d’e
                                    Un sostre per a tothom. Un sos-
                                                                                 xa           ma
                                                                                  r
                                                                                           Go
                                    tothom. Un sostre per a tothom.
                                    tre per a tothom. Un sostre per a
                                    Un sostre per a tothom. Un sos-

                                    Un sostre per a tothom. Un sos-
                                    tre per a tothom. Un sostre per a
                Go
         r         ma                 tothom. Un sostre per a tothom.
        xa
      an              d’e              Un sostre per a tothom. Un sos-
     ng                  ng
    d’e      Propo-           an
                            xa
 ma     sem   una mora-                r    tre per a tothom. Un sostre per a
Go
     tòria    immediata   dels                tothom. Un sostre per a tothom.
  desnonaments (d’hipoteques
i de lloguers) d’habitatges de pri-                   Proposem   la regulació i legislació urgent
mera residència mentre no s’hagin                    del  tractament   del  sobreendeutament    de
resolt tots els temes anteriors. Pro-                  les famílies,
                                          amb l’obligatorietat de meca-
posem    una moratòria immediata                   nismes de mediació i intermediació. Pro-
dels  desnonaments  (d’hipoteques posem la regulació i legislació urgent del
i de lloguers) d’habitatges de pri- tractament del sobreendeutament de les fa-
mera residència mentre no s’hagin als qui no l’obligatorietat de mecanismes
          Una casa per mílies, amb en tenen!
resolt tots els temes anteriors. Pro- de mediació i intermediació. Proposem la
posem   una moratòria immediata
              L’habitatge és uni dret.
                   regulació   legislació urgent del tracta-
dels desnonaments (d’hipoteques    ment del sobreendeutament de les famílies,
              Treballem perquè ningú
i de lloguers) d’habitatges de pri- amb l’obligatorietat de mecanismes de me-
mera residència mentre nono es quedi ali carrer!
               s’hagin diació intermediació. Proposem la regu-
resolt tots els temes anteriors. Pro- lació i legislació urgent del tractament
posem   una moratòria immediata            Equip de Pastoral Obrera
                   del sobreendeutament de les famílies, amb
                                                                  Doblegueu i enganxeu
dels desnonaments (d’hipoteques    l’obligatorietat de mecanismes de mediació i
i de lloguers) d’habitatges de pri- intermediació. Proposem la regulació i legis-
                                                                                     UN SOSTRE
mera residència mentre no s’hagin lació urgent del tractament del sobreendeu-
resolt tots els temes anteriors. tament de les famílies, amb l’obligatorietat
                                                                                    PER A TOTHOM
LES PROPOSTES DE CÀRITAS
1. Segona oportunitat i rescat financer de
                                      UN SOSTRE PER A TOTHOM
les famílies.

Només destinant un 1,5% dels fons obtinguts pel
FROB (Fons de Rescat d’Ordenació Bancària) a
rebaixar el deute de les persones se salvarien dels
desnonaments 30.000 famílies.                 Per fer-ne pregària
2. Regulació  i legislació urgent del trac-
tament del sobreendeutament de les famíli-          Per ajudar a la pregària presentem dos
es,preveient la obligatorietat de mecanismes         textos bíblics, que ens ajudin a denunciar
de mediació i intermediació.                 l’avidesa i la injustícia d’aquesta situació
                               d’espoli de casa seva a tanta gent indefen-
3. Parc públic i social d’habitatges de llo-         sa.
guer, aprofitant la creació de la Societat de
Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració
Bancària (SAREB) per a la posada immediata en
règim de lloguer social -gestionats per les admi-
nistracions públiques o per entitats privades sen-      2 Samuel 12, 1-7                de pas i, com que li dolia de prendre
se ànim de lucre-, dels habitatges en mans de les                              un cap de bestiar dels seus ramats
entitats financeres, a preus màxims de 200 euros       El Senyor va enviar Natan a David.       per servir-lo al foraster, va prendre
                               Natan va entrar a la seva presència i
mensuals, i amb durades dels contractes d’un mí-                               l’ovella del pobre i la va servir al qui
                               li digué:                   havia arribat a casa seva.
nim de 10 anys.
                               –En una ciutat hi havia dos homes;       David es va indignar moltíssim con-
4. Moratòria immediata dels desnonaments           l’un era ric, i l’altre, pobre. El ric tenia
(d’hipoteques i de lloguers) d’habitatges de                                 tra aquell home i digué a Natan:
                               molts ramats d’ovelles i de vaques. El
primera residència mentre no s’hagin resolt          pobre no tenia sinó una ovella petita,     –Ho juro per la vida del Senyor: l’ho-
tots els temes anteriors.                   que ell mateix havia comprat i havia      me que ha fet això mereix la mort!
                               criat. L’ovella creixia amb ell i amb els   Pagarà l’ovella quatre vegades, per-
                               seus fills, menjava del seu plat, bevia    què no li ha dolgut gens ni mica això
                               del seu got i dormia als seus braços.     que ha fet!
                               La tenia com una filla. Un dia, el ric va   Llavors Natan va dir a David:
                               rebre a casa seva un home que anava      –Aquest home ets tu.
                 Equip de Pastoral Obrera
Senyor, tu que vas néixer en un pessebre perquè cap llar no et va
                                             voler acollir, segur que entens bé l’angoixa del nostre món per
                                             tantes persones com avui perden casa seva:
                                             •	 Et preguem per les persones que no troben feina, que potser
                                               ja no tenen dret a cap prestació, que se senten menystingu-
                                               des en la seva experiència, en la seva vàlua, en la seva forma-
                                               ció, en les seves capacitats i que cada dia que passa veuen
                                               més lluny poder pagar un habitatge digne. Ajuda’ns a redistri-
                                               buir la nostra feina i els nostres diners.
                                             •	 Et preguem per les persones que ja fa temps que viuen al
                                               carrer, que estan desarrelades, soles, malaltes. Fes-nos aco-
                                               llidors.
                                             •	 Et preguem per totes les persones que tenen deutes d’habi-
                                               tatge i que viuen amb angoixa la por a un desnonament. Fes-
                                               nos lúcids i solidaris per empènyer els canvis socials, econò-
Mateu 18, 23-35                                       mics, legislatius que la gent necessita.
Passa amb el Regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als         •	 Et preguem per tots els homes i dones que treballen a les
seus subordinats. Tot just havia començat, quan li’n van portar un que li devia       entitats bancàries que han actuat deshonestament i que han
deu mil talents. Com que no tenia amb què pagar, aquell senyor va manar           perdut o són a punt de perdre la feina, mentre els responsa-
que, per a poder satisfer el deute, el venguessin com a esclau, amb la seva         bles de la seva situació s’enduen indemnitzacions milionàries.
dona, els seus fills i tots els seus béns. Ell se li va llançar als peus i, prosternat,
                                               Ensenya’ns a veure la vida amb els ulls de les benaurances.
li deia: “Tingues paciència amb mi i t’ho pagaré tot”. Llavors, compadit d’ell,
el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute.            •	 Et preguem per totes les persones vulnerables que paguen
Quan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li           una crisi que no han causat amb greus retallades en la seva
devia cent denaris. L’agafà i l’escanyava dient: “Paga’m el que em deus”. El         educació, salut, dependència... Fes-nos agraïts per allò que
company se li va llançar als peus i li suplicava: “Tingues paciència amb mi i ja       hem rebut i capaços de desitjar i fer possible la utopia.
t’ho pagaré”.Però ell s’hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués     •	 Et preguem per tots els polítics i sindicalistes i per totes les
el deute.
                                               persones de bona voluntat que lluiten contra la crisi. Ajuda’ns
Quan els altres companys van veure el que havia passat, els va saber molt          a caminar conjuntament i a posar el bé comú per damunt dels
de greu, i anaren a explicar-ho al seu senyor. Ell va fer cridar aquell home i        propis interessos.
li digué: “Servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig perdonar tot aquell
deute. ¿No t’havies de compadir del teu company, com jo m’havia compadit         Senyor, t’hem presentat unes quantes situacions difícils, de les
de tu?” I, indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturessin fins     quals no sabem com sortir-ne. Però tu ens has mostrat com néi-
que hagués pagat tot el deute.                              xer en un pessebre no ha estat cap obstacle per viure la teva vida
                                             en plenitud, perquè Déu no és al costat dels poderosos, sinó dels
Igualment us tractarà el meu Pare celestial si cadascú no perdona de tot cor
el seu germà.                                       petits i senzills. Fes-nos continuadors de la teva manera de fer,
                                             generosos, esperançats i agraïts.

Recommended

Presentación software libre v2
Presentación software libre v2Presentación software libre v2
Presentación software libre v2Kudos S.A.S
 
Matéria especial no Jornal Folha Dirigida
Matéria especial no Jornal Folha DirigidaMatéria especial no Jornal Folha Dirigida
Matéria especial no Jornal Folha DirigidaMonique Mansur
 
3ª Oficina de Capacitação de Morro da Garça
3ª Oficina de Capacitação de Morro da Garça 3ª Oficina de Capacitação de Morro da Garça
3ª Oficina de Capacitação de Morro da Garça CBH Rio das Velhas
 
Progressão de Peritos Criminais
Progressão de Peritos CriminaisProgressão de Peritos Criminais
Progressão de Peritos CriminaisPeritos Capixabas
 

More Related Content

Viewers also liked

Bahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãos
Bahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãosBahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãos
Bahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãosAlexandre Santos
 
Planejamento estratégico de sucesso
Planejamento estratégico de sucessoPlanejamento estratégico de sucesso
Planejamento estratégico de sucessoGisele Oliveira
 
Agulla 71
Agulla 71Agulla 71
Agulla 71agulla
 
Filmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtr
Filmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtrFilmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtr
Filmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtrLeonardo Andrade
 
10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)
10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)
10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)Frando Webb
 
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer añoLectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer añoDaniel Lorenzatti
 
Declaração de enquadrável
Declaração de enquadrávelDeclaração de enquadrável
Declaração de enquadrávelAiua Reis Queiroz
 
Fichadeleitura
FichadeleituraFichadeleitura
Fichadeleiturapaula66
 
Resultado 14 09-2014
Resultado 14 09-2014Resultado 14 09-2014
Resultado 14 09-2014Evandro Lira
 
Texto uma escola em crise
Texto uma escola em criseTexto uma escola em crise
Texto uma escola em criseKênia Bomtempo
 
2listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp02
2listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp022listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp02
2listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp02Parisinkov Frankstein
 
Colunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das Cidades
Colunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das CidadesColunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das Cidades
Colunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das CidadesVinicius Lima
 

Viewers also liked (14)

Bahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãos
Bahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãosBahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãos
Bahia deve fechar 2014 com safra recorde de grãos
 
Planejamento estratégico de sucesso
Planejamento estratégico de sucessoPlanejamento estratégico de sucesso
Planejamento estratégico de sucesso
 
Agulla 71
Agulla 71Agulla 71
Agulla 71
 
Filmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtr
Filmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtrFilmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtr
Filmes beta fefew\wefwgrgregtrhshtjtr
 
10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)
10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)
10428266 1506800339536751 2850118252417617849_o (2)
 
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer añoLectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
Lectura grafico de barras natalidad y mortalidad primer año
 
Declaração de enquadrável
Declaração de enquadrávelDeclaração de enquadrável
Declaração de enquadrável
 
Fichadeleitura
FichadeleituraFichadeleitura
Fichadeleitura
 
Resultado 14 09-2014
Resultado 14 09-2014Resultado 14 09-2014
Resultado 14 09-2014
 
Texto uma escola em crise
Texto uma escola em criseTexto uma escola em crise
Texto uma escola em crise
 
Venda seus terrenos
Venda seus terrenosVenda seus terrenos
Venda seus terrenos
 
2listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp02
2listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp022listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp02
2listadeexerccios3ano geometriaanaltica-110310090953-phpapp02
 
Trabalho de gdc
Trabalho de gdcTrabalho de gdc
Trabalho de gdc
 
Colunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das Cidades
Colunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das CidadesColunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das Cidades
Colunistas Brasília 2014 - Produção de Filme - Ministério das Cidades
 

More from agulla

Agulla 87
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87agulla
 
Llibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liberagulla
 
Agulla 84
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84agulla
 
Agulla 83
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83agulla
 
Crit solidari 10
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10agulla
 
Agulla 82
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82agulla
 
Agulla 81
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81agulla
 
Agulla 80
Agulla 80Agulla 80
Agulla 80agulla
 
Agulla 79
Agulla 79Agulla 79
Agulla 79agulla
 
Agulla 78
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78agulla
 
Crit solidari 9
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9agulla
 
Agulla 77
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77agulla
 
Agulla 76
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76agulla
 
Agulla 75
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75agulla
 
Parròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentesagulla
 
Agulla 74
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74agulla
 
Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7agulla
 
Agulla 73
Agulla 73Agulla 73
Agulla 73agulla
 
Agulla 72
Agulla 72Agulla 72
Agulla 72agulla
 
Contra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsagulla
 

More from agulla (20)

Agulla 87
Agulla 87Agulla 87
Agulla 87
 
Llibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liberLlibre cataleg castella 2013 liber
Llibre cataleg castella 2013 liber
 
Agulla 84
Agulla 84Agulla 84
Agulla 84
 
Agulla 83
Agulla 83Agulla 83
Agulla 83
 
Crit solidari 10
Crit solidari 10Crit solidari 10
Crit solidari 10
 
Agulla 82
Agulla 82Agulla 82
Agulla 82
 
Agulla 81
Agulla 81Agulla 81
Agulla 81
 
Agulla 80
Agulla 80Agulla 80
Agulla 80
 
Agulla 79
Agulla 79Agulla 79
Agulla 79
 
Agulla 78
Agulla 78Agulla 78
Agulla 78
 
Crit solidari 9
Crit solidari 9Crit solidari 9
Crit solidari 9
 
Agulla 77
Agulla 77Agulla 77
Agulla 77
 
Agulla 76
Agulla 76Agulla 76
Agulla 76
 
Agulla 75
Agulla 75Agulla 75
Agulla 75
 
Parròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentesParròquies i comunitats socialment atentes
Parròquies i comunitats socialment atentes
 
Agulla 74
Agulla 74Agulla 74
Agulla 74
 
Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7Crit Solidari número 7
Crit Solidari número 7
 
Agulla 73
Agulla 73Agulla 73
Agulla 73
 
Agulla 72
Agulla 72Agulla 72
Agulla 72
 
Contra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensionsContra la retallada de les pensions
Contra la retallada de les pensions
 

Retallable un sostre per a tothom

 • 1. durades dels contractes d’un mínim de 10 anys. res, a preus màxims de 200 euros mensuals, i amb dels desnonaments 30.000 famílies. cre-, dels habitatges en mans de les entitats finance- cat d’Ordenció Bancària) se salvarien públiques o per entitats privades sense ànim de lu- fons obtinguts pel FROB (Fons de Res- de lloguer social -gestionats per les administracions de les famílies. Amb un 1,5% dels cària (SAREB) per a la posada immediata en règim lies. Proposem el rescat financer Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Ban- rien dels desnonaments 30.000 famí- de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de Rescat d’Ordenció Bancària) se salva- Proposem un Parc públic i social d’habitatges dels fons obtinguts pel FROB (Fons de durades dels contractes d’un mínim de 10 anys. cer de les famílies. Amb un 1,5% res, a preus màxims de 200 euros mensuals, i amb famílies. Proposem el rescat finan- cre-, dels habitatges en mans de les entitats finance- se salvarien dels desnonaments 30.000 públiques o per entitats privades sense ànim de lu- (Fons de Rescat d’Ordenció Bancària) de lloguer social -gestionats per les administracions un 1,5% dels fons obtinguts pel FROB Doblegueu i enganxeu cària (SAREB) per a la posada immediata en règim cat financer de les famílies. Amb Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Ban- 30.000 famílies. Proposem el res- de lloguer, aprofitant la creació de la Societat de cària) se salvarien dels desnonaments Proposem un Parc públic i social d’habitatges FROB (Fons de Rescat d’Ordenció Ban- un 1,5% dels fons obtinguts pel tothom. Un sostre per a tothom. de les famílies. Amb financer rescat Go r ma el posem xa tre per a tothom. Un sostre per a d’e an ng P ro - ng an d’e Un sostre per a tothom. Un sos- xa ma r Go tothom. Un sostre per a tothom. tre per a tothom. Un sostre per a Un sostre per a tothom. Un sos- Un sostre per a tothom. Un sos- tre per a tothom. Un sostre per a Go r ma tothom. Un sostre per a tothom. xa an d’e Un sostre per a tothom. Un sos- ng ng d’e Propo- an xa ma sem una mora- r tre per a tothom. Un sostre per a Go tòria immediata dels tothom. Un sostre per a tothom. desnonaments (d’hipoteques i de lloguers) d’habitatges de pri- Proposem la regulació i legislació urgent mera residència mentre no s’hagin del tractament del sobreendeutament de resolt tots els temes anteriors. Pro- les famílies, amb l’obligatorietat de meca- posem una moratòria immediata nismes de mediació i intermediació. Pro- dels desnonaments (d’hipoteques posem la regulació i legislació urgent del i de lloguers) d’habitatges de pri- tractament del sobreendeutament de les fa- mera residència mentre no s’hagin als qui no l’obligatorietat de mecanismes Una casa per mílies, amb en tenen! resolt tots els temes anteriors. Pro- de mediació i intermediació. Proposem la posem una moratòria immediata L’habitatge és uni dret. regulació legislació urgent del tracta- dels desnonaments (d’hipoteques ment del sobreendeutament de les famílies, Treballem perquè ningú i de lloguers) d’habitatges de pri- amb l’obligatorietat de mecanismes de me- mera residència mentre nono es quedi ali carrer! s’hagin diació intermediació. Proposem la regu- resolt tots els temes anteriors. Pro- lació i legislació urgent del tractament posem una moratòria immediata Equip de Pastoral Obrera del sobreendeutament de les famílies, amb Doblegueu i enganxeu dels desnonaments (d’hipoteques l’obligatorietat de mecanismes de mediació i i de lloguers) d’habitatges de pri- intermediació. Proposem la regulació i legis- UN SOSTRE mera residència mentre no s’hagin lació urgent del tractament del sobreendeu- resolt tots els temes anteriors. tament de les famílies, amb l’obligatorietat PER A TOTHOM
 • 2. LES PROPOSTES DE CÀRITAS 1. Segona oportunitat i rescat financer de UN SOSTRE PER A TOTHOM les famílies. Només destinant un 1,5% dels fons obtinguts pel FROB (Fons de Rescat d’Ordenació Bancària) a rebaixar el deute de les persones se salvarien dels desnonaments 30.000 famílies. Per fer-ne pregària 2. Regulació i legislació urgent del trac- tament del sobreendeutament de les famíli- Per ajudar a la pregària presentem dos es,preveient la obligatorietat de mecanismes textos bíblics, que ens ajudin a denunciar de mediació i intermediació. l’avidesa i la injustícia d’aquesta situació d’espoli de casa seva a tanta gent indefen- 3. Parc públic i social d’habitatges de llo- sa. guer, aprofitant la creació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Bancària (SAREB) per a la posada immediata en règim de lloguer social -gestionats per les admi- nistracions públiques o per entitats privades sen- 2 Samuel 12, 1-7 de pas i, com que li dolia de prendre se ànim de lucre-, dels habitatges en mans de les un cap de bestiar dels seus ramats entitats financeres, a preus màxims de 200 euros El Senyor va enviar Natan a David. per servir-lo al foraster, va prendre Natan va entrar a la seva presència i mensuals, i amb durades dels contractes d’un mí- l’ovella del pobre i la va servir al qui li digué: havia arribat a casa seva. nim de 10 anys. –En una ciutat hi havia dos homes; David es va indignar moltíssim con- 4. Moratòria immediata dels desnonaments l’un era ric, i l’altre, pobre. El ric tenia (d’hipoteques i de lloguers) d’habitatges de tra aquell home i digué a Natan: molts ramats d’ovelles i de vaques. El primera residència mentre no s’hagin resolt pobre no tenia sinó una ovella petita, –Ho juro per la vida del Senyor: l’ho- tots els temes anteriors. que ell mateix havia comprat i havia me que ha fet això mereix la mort! criat. L’ovella creixia amb ell i amb els Pagarà l’ovella quatre vegades, per- seus fills, menjava del seu plat, bevia què no li ha dolgut gens ni mica això del seu got i dormia als seus braços. que ha fet! La tenia com una filla. Un dia, el ric va Llavors Natan va dir a David: rebre a casa seva un home que anava –Aquest home ets tu. Equip de Pastoral Obrera
 • 3. Senyor, tu que vas néixer en un pessebre perquè cap llar no et va voler acollir, segur que entens bé l’angoixa del nostre món per tantes persones com avui perden casa seva: • Et preguem per les persones que no troben feina, que potser ja no tenen dret a cap prestació, que se senten menystingu- des en la seva experiència, en la seva vàlua, en la seva forma- ció, en les seves capacitats i que cada dia que passa veuen més lluny poder pagar un habitatge digne. Ajuda’ns a redistri- buir la nostra feina i els nostres diners. • Et preguem per les persones que ja fa temps que viuen al carrer, que estan desarrelades, soles, malaltes. Fes-nos aco- llidors. • Et preguem per totes les persones que tenen deutes d’habi- tatge i que viuen amb angoixa la por a un desnonament. Fes- nos lúcids i solidaris per empènyer els canvis socials, econò- Mateu 18, 23-35 mics, legislatius que la gent necessita. Passa amb el Regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als • Et preguem per tots els homes i dones que treballen a les seus subordinats. Tot just havia començat, quan li’n van portar un que li devia entitats bancàries que han actuat deshonestament i que han deu mil talents. Com que no tenia amb què pagar, aquell senyor va manar perdut o són a punt de perdre la feina, mentre els responsa- que, per a poder satisfer el deute, el venguessin com a esclau, amb la seva bles de la seva situació s’enduen indemnitzacions milionàries. dona, els seus fills i tots els seus béns. Ell se li va llançar als peus i, prosternat, Ensenya’ns a veure la vida amb els ulls de les benaurances. li deia: “Tingues paciència amb mi i t’ho pagaré tot”. Llavors, compadit d’ell, el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute. • Et preguem per totes les persones vulnerables que paguen Quan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li una crisi que no han causat amb greus retallades en la seva devia cent denaris. L’agafà i l’escanyava dient: “Paga’m el que em deus”. El educació, salut, dependència... Fes-nos agraïts per allò que company se li va llançar als peus i li suplicava: “Tingues paciència amb mi i ja hem rebut i capaços de desitjar i fer possible la utopia. t’ho pagaré”.Però ell s’hi va negar i el va fer tancar a la presó fins que pagués • Et preguem per tots els polítics i sindicalistes i per totes les el deute. persones de bona voluntat que lluiten contra la crisi. Ajuda’ns Quan els altres companys van veure el que havia passat, els va saber molt a caminar conjuntament i a posar el bé comú per damunt dels de greu, i anaren a explicar-ho al seu senyor. Ell va fer cridar aquell home i propis interessos. li digué: “Servidor dolent, quan vas suplicar-me, et vaig perdonar tot aquell deute. ¿No t’havies de compadir del teu company, com jo m’havia compadit Senyor, t’hem presentat unes quantes situacions difícils, de les de tu?” I, indignat, el va posar en mans dels botxins perquè el torturessin fins quals no sabem com sortir-ne. Però tu ens has mostrat com néi- que hagués pagat tot el deute. xer en un pessebre no ha estat cap obstacle per viure la teva vida en plenitud, perquè Déu no és al costat dels poderosos, sinó dels Igualment us tractarà el meu Pare celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà. petits i senzills. Fes-nos continuadors de la teva manera de fer, generosos, esperançats i agraïts.