SlideShare a Scribd company logo

Tamil - 2nd Maccabees.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher at Filipino Tracts and Literature Society Inc.

2nd Maccabees is a deuterocanonical book which recounts the persecution of Jews under King Antiochus IV Epiphanes and the Maccabean Revolt against him. Painting by Pierre Paul Rubens, 1634.

Tamil - 2nd Maccabees.pdf

1 of 18
Download to read offline
Tamil - 2nd Maccabees.pdf
அத்தியிய் 1
1 எருசலேமில யசதேய சதுதலதமில வயழில
யததல்கயாே ுச்யதததல்சக, எாில் மழவதமில உகலக
யததல்கயாே ுச்யதததல்ு்லக ஆசதய்லாேதலததயில
ுியதயனதலததயில வரிலமானல கனதல.
2 ்டவகல உஙல்கலம் ்ரதண ்யடலடவயதய், அவரதடே
உண
ல தியகலக ஊழேதல்கயன ஆபத்யில, ஈுய்லக,
ேய்லச்யம ஆாசேயரடன
ல அவதல சுேலத
உடன
ல ிட்லத்தே நிதனவுரஙல்கல.
3 நலலல தததிேதல்டடில ின உறதயடடில அவர்லகுல
சுதவ சுேலேவில, அவரதடே சதலததலததுல சுேலேவில
உஙல்கல அதனவர்லகில இதேதலதத்ல ச்யடஙல்கல.
4 அவரதடே ுடலடதலதமில ்டலடதக்கிமில உஙல்கல
இரதேதலதததல தகநல், உஙல்ு்லகுல ுியதயனதலதத
அடிலமஙல்கல.
5 உஙல்கல செிஙல்தக்ல ச்டலட, உஙல்ுடன
ல
ஒகலறதிேய் இரஙல்கல, ஆிதல்்ல்யலதலதலல உஙல்தக
ஒரசிய்ில த்வடயாதல்கல.
6 இிலசிய் நயஙல்கல உஙல்ு்ல்ய் செப்ல் இஙலச்
இர்லாசகயில.
7 நகலற அறிதல் ஒன
ல ிதயில வருதலதலல, சடசிடலதிேஸ
ல
ஆடலச சுேலத ்யலதலதலல, செுடில அவடதடே ுடலடமில
மனித சதுதலதிரநல்ில தயெலேதலதிரநல்ில ாகதலுலச
சுேலத ்யலதலதிரநல், அநலத ஆண
ல ட்கிலல எஙல்ு்லக
வநலத ்ன
ல ிதலதன
ல உுலு்ல்டலடதலதலல யததல்கயாே நயஙல்கல
உஙல்ு்லக எழதசனயில.
8 ிண
ல டிதலதத எதிதல், ககலகிகலக இததலததலததுல
சநலதசனயில; நயஙல்கல ிி்தகயில சிலலிே ியதவயில
சுமதலத, வக்லக்தக ஏகலற, அிலிஙல்தக தவதலசதயில.
9 இிலசிய் நீ ஙல்கல ்யஸ
ல ிய ியததலதலல ுடயதில
ிண
ல டத்தே ஆுதி்லாிதல்கல எனலற ியரஙல்கல.
10 நகலற எண
ல ிதலசதடலடயில வருதலதலல, எருசலேமில
யசதேயவமில இரநலத ெனஙல்ுில, ுஙல்தலதயரில,
யதயஸஸில, அபசு்ில சுேலேிலிடலட ஆுயதிேதல்கின
ல
ுடலடதலததுல சுதலநலத சடயலேயஸ
ல தயெயவன
ல ததலவதயன
அதிஸ
ல சடயமலஸஸ்லக வயழலதல்்தகயில
ஆசதய்லாேதலததயில அடிலபனயதல்கல. எாிலதலல இரநலத
யததல்கல:
11 ்டவகல நிலதிில சிதிே ஆிதல்்கிிரநல்
வடவதலததயலல, ஒர தயெயவ்லக எததய்ில சியதிடலடததில
சியல அவர்லக நனல ற சுமதல்ாசகயில.
12 ஏசனனிலல, ிதிசதலத ந்ர்லககல ுண
ல தடயடலடவதல்தகதல
்ததலதவடலடயதல.
13 ததலவன
ல சிதலசேயவகலககல வநலதசிய், அவடடன
ல
சவலலலமடேய் எனலற சதயனல றே ிதட்கல
நயசனேயவன
ல ஆுயதிேதல்கின
ல வஞலு்தலதயலல நயசனேய
ச்யவிலல ச்யலலலிலிடலடனதல.
14 ஏசனனல கயலல, அநலதசேய்ஸ
ல , அவதகதல தரிணில
சுேல்ச்யகலவ் சியலல, வததடலுதண எனல க சிேதிலல
ிணதலததில சிறவதகல்ய் அநலத இடதலதகலக வநலதயதல.
15 நயசனேயவன
ல ஆுயதிேதல்கல மகிலிடலட, அவதல ஒர
சறே கழவடன
ல ச்யவின
ல வதகவ்லககல நதழநலதசிய்,
​ ​ அன
ல டசேய்ஸ
ல உகலசக வநலதவடன
ல ச்யவதல
மடவடலடயதல்கல.
16 ுததயன
ல அநலததஙல்்ல ்ததவதல தகநல், அவதல்கல
இடதேில சியலல ்கல்தக எறநல், ததலவதனதல தய்லா,
அவதல்தகதல ்ண
ல ட ்ண
ல டய் சவடலட, அவதல்கின
ல
ததல்தக சவடலட, சவகிசே இரநலதவதல்கிடில
எறநலதயதல்கல.
17 சதவி்லதேகலகவதல்தக ஒிலம்லச்யடதலத நில ்டவகல
எலலலயவகலறமில ஸ
ல சதயதலததில.
18 ஆதலயலல, ்யஸ
ல ல ியததலதன
ல இரிதலததநலதயில
சததயலல ஆலேதலததுல சதலத்திிலிதகல்ய் நயஙல்கல
தடலடேடலட இர்லாசகயில, நீ ஙல்கல அதத்ல ுடயதில
ிண
ல டத்ேய்்ல ச்யண
ல டயடிலிட அதத உஙல்ு்லகுல
ுயனல ககி்ல் சவண
ல டில எனலற நிதனதலசதயில. நீ ேேயஸ
ல
தேய்ில சுேலதசிய் நி்லக்ல ச்யட்ல்ிலிடலட சநரிலம,
அதன
ல பகக அவதல ச்யவதலயில ிிிடதலததயில
்டலடனயதல.
19எஙல்கல பதய்ல்கல ியதச்தலதகலக்ல
ச்யண
ல டசுலலலிலிடலடசிய், அிலசிய் ி்லதயகலக
ஆுயதிேதல்கல ிிிடதலதன
ல சநரிலதி இத்சேிய்
எடதல், தண
ல ணீதல இலலலயத ஒர கழயலல அதத ிதகதல்,
அநலத இடில சததிேயதிட, அதத உறதேய்
தவதலதரநலதயதல்கல. அதனதல் ஆண
ல ்கல.
20 ில ஆண
ல ட்ு்லகில பகக, ்டவு்லகில
பதிேியனசிய், ியதச் அதுனிடேரநல் சநேேயஸ
ல
அடிலிிலிடலட, அதத சநரிலபலல ிதகதல் தவதலதரநலத
ஆுயதிேதல்கின
ல ுநலததயனதத அடிலபனயதல; ;
21 பன
ல ம அதத வததநல் ச்யண
ல ட வரிலிட
அவதல்ு்லக்ல ்டலடதகயடலடயதல. ிியடிலிடலட சிய்,
நீ ேேயஸ
ல வகக்தகயில அதன
ல ம் சியடிலிடலட
சியரடல்தகயில தண
ல ணீரடன
ல சதகி்லகியற
கர்ல்ு்லக்ல ்டலடதகயடலடயதல.
22 இ் மடநலதபன
ல , சதிேன
ல பத்யச்லகில சநதில வநலத்,
அ் மன
ல ம சி்தலதலல ிதகநலதரநலத், ஒவலசவயர
ினிதடில ஆுலுதிேிலிடிலிட ஒர சிதிே சநரிலம
மடலடிலிடலட்.
23 ிி தனலற ச்யண
ல டர்லகில சியசத ஆுயதிேதல்கல
செிில சுேலதயதல்கல, நயன
ல சுயலலாசகன
ல , ஆுயதிேதல்கல
இரவரில, ிகலக அதனவரில, சேயனதலதயன
ல ஆதிலிில,
ிகலக அதனவரில அதகலகில ிதலகிதலதனதல, நீ ேேயஸ
ல
சுேலத் சியல.
24 செிில இிலிட இரநலத்; ்தலதலதயசவ, ்தலதலததயாே
ஆண
ல டவசத, எலலலயவகலதகயில ிதடதலதவதல, ிேமகலகவதல,
விதிேயனவதல, நீ தயகலகவதல, இத்ல்மகலகவதல, ஒசத
ிகலறில ்ரதணயகலக அதுதல,
25 எலலலயவகலதகயில ச்யடிலிவதல, ஒசத நீ தயகலகவதல,
ுதலவவலலலதியகலகவதல, நிதலதேியனவதல, இஸ
ல தசவதல
எலலலயதல ்ன
ல ிஙல்கிிரநல்ில வடவதல், பதய்ல்தகதல
சததலநலசதடதல் அவதல்தகில ிதிசதலதிலிடதல்ாிதல.
26 உி் ெனியாே இஸ
ல தசவம்ல்ய்ில ிிதேில சிகலற,
உன் ிஙலத்்ல ்யதல், அததில ிதிசதலதிலிடதல்.
27 எஙல்கிடேரநல் சதகட்ல்ிலிடலடவதல்தக ஒனலற
ததடலடஙல்கல, மகெயத்ு்லககல ஊழேில சுேலிவதல்தக
வடவதல், இ்ழலநல் சவற்ல்ிலிடிவதல்தகில ியதலதல்,
நீ சத எஙல்கல ்டவகல எனலற மகெயத்ு்லகதல
சததிேிலிடதல்ஙல்கல.
28 எஙல்தக ஒட்லகாகவதல்தகதல தண
ல டயஙல்கல;
29 சியசு சுயனலனிடசே உி் ிதிசதலத ஸ
ல தலதலதலல
உி் ெனஙல்தக மண
ல டில நயடலடஙல்கல.
30 ஆுயதிேதல்கல ஸ
ல சதயதலததில ியடலல்தகில ியடனயதல்கல.
31 இிலசிய் ிி ுயிலபடலட்ில, நீ ேேயஸ
ல சிதிே ்கல்கல
ம் ஊகலகிலிடில தண
ல ணீதல வடலட ்டலடதகயடலடயதல.
32 இிலிடுல சுேலேிலிடலடசிய், ஒர சடதல மடலடிலிடலட்;
ஆனயலல அ் ிிிடதலதிரநல் பத்யசதலத ஒகிேயலல
எதிநலத்.
33 இநலத வுேில சததிநலத்ில, ஆுயதிேதல்கல அ்லானிதே
ிதகதல் தவதலதரநலத இடதலதலல, தண
ல ணீதல
சதயனல றேதய்வில, சநேேயஸ
ல ிி்தகுல
சதலத்திதலததய்வில சிதலசேயவன
ல தயெயவ்லக
அறவ்ல்ிலிடலட்.
34 தயெய, அநலத இடதலதத அதடதல், ்யதிேதலதத
மேகலசதலதபன
ல , அததில ிதிசதலதிய்லானயதல.
35 தயெய ில ிதிச்தக எடதல், அதததல தயன
ல
தரிலதிலிடதலத வரிலமாகவதல்ு்லக்ல ச்யடதலதயன
ல .
36 நீ ேேயஸ
ல இதத நிலதயதல எனலற அதழதலதயதல, இ் ஒர
சதலத்திிலம, ஆனயலல ிலதல அதத சநப எனலற
அதழ்லாகயதல்கல.
பயடய் 2
1 அ்லானிதே எடதல்ுல சுலலமிலிட செதே ாதல்ல்ததிச
்டலடதகயடலடயதல என
ல ி்ில ிதவ்கிலல ்யணிலிடாக்.
2 ாதல்ல்ததிச அவதல்ு்லக நிேயேிலபதியணதலதத்ல
ச்யடதல், அவதல்கல தஙல்ுதடே ஆிதணஙல்சகயட
சவகலகி ிகலறில சியனலனின
ல உரவஙல்தக்ல
்யணிலசிய், ்தலதலதரதடே ்டலடதக்தக
ிகநல்வடயாதல்கல எனலறில, அவதல்கல ினதலல
தவறதழ்ல் சவண
ல டயில எனலறில அவதல்ு்லக்ல
்டலடதகயடலடயதல.
3 அிலிடிலிடலட ிகலக சிுலச்கயமில, ுடலடில
அவதல்ுதடே இரதேதலதிரநல் வல்யதிட்லக
அவதல்ு்லகில சியததலதயதல.
4 அநலததல ாதல்ல்ததிச, சதவனயலல எுலுதி்ல்ிலிடலட,
வயுஸ
ல தலதலததயில சிடலடதேயில திலசியட சுலலமிலிட
்டலடதகயடலடயதல என
ல ி்ில அசத எழதலதலல இரநலத், அவதல
ிதலயன
ல ம் ஏற, சியசு ஏற, சதவடதடே
சதநலதததலததில ியதலதலதயதல.
5 செதலே அஙலக வநலதசிய், ஒர கத்தே்ல ்ண
ல டயதல,
அதலல அவதல ுடயததலததயில சிடலடதேயில தி
ிடதலததயில தவதல், ்ததவ நிறதலதனயதல.
6 அவததில பனல சதயடதலநலதவதல்கிலல சலதல வழதே்ல
கற்ல் வநலதயதல்கல, ஆனயலல அவதல்கயலல அதத்ல
்ண
ல டபட்ல் மடேவலலதல.
7 அதத செதே உணதலநல், அவதல்தக்ல ககலகிலுயடலட,
"அநலத இடதலததில சியறதலதவதத, ்டவகல திலமதடே
ி்ல்தக மண
ல டில ஒனலறசுதலதல், அவதல்தக இத்ல்தலதலல
ஏகலற்லச்யகலுில வதத அ் அறேிலிடய்."
8 அிலசியழ் ்தலதலததல இதவ்தக அவதல்ு்லக்ல
்யண
ல பிலியதல, ்தலதலதரதடே ிாதியில, சி்மில,
சியசுயன
ல கழல ்யடலடிலிடலட்சியலவில, ுயசலயசியன
ல
அநலத இடில ்னிய்ில ிதிசதலதிய்ல்ிலிட
சவண
ல டசினலற வரிலபேததில சியலவில சதயனலறில.
9 அவதல ஞயனிேய் இரநலததயலல, அதலிலிணிிலமில ிிதேுல
சுமதலதேதய்வில, ச்யவதல மடிலிதய்வில
அறவ்ல்ிலிடலட்.
10 சியசு ்தலதலததத சநய்லா செிிலிண
ல ணிலசிய்,
வயனதலதிரநல் அ்லானி இகஙலா, ிி்தகில
ிடலசதலத்சியல, ுயசலயசியடில செிிலிண
ல ணினயன
ல ;
11 அதகலக சியசு: ியவநிவயதண ிி
ுயிலபட்லுடயதிடேயலல, அ் ிடலச்ல்ிலிடலட் எனல கயன
ல .
12 எனசவ ுயசலயசியன
ல அநலத எடலட நயடல்தக்ல
்தடிலபடதலதயதல.
13 அசத வுேஙல்கல நீ ேேயான
ல எழதல்்ல்கிமில
வதலணதன்கிமில சததிவ்ல்ிலிடலடகலகன; அவதல எிலிட
ஒர நல்தலதத நிறவனயதல, தயெய்ல்கல, ாதல்ல்ததிச்கல
ிகலறில தயவதன
ல சுேலல்கல ிகலறில ிதிசதலத ிதிச்தகில
ிகலறே தயெய்ல்கின
ல நிரிஙல்தக சு்திதலதயதல.
14 அவலவயசக யதயசில நயில சியதினயலல இழநலததவ்தக
எலலலயில ஒனலற சுதலதலதயன
ல ;
15 ஆதலயலல, அதவ உஙல்ு்லகதல சததவசேனல கயலல,
அவகலதக எடதல்வத சலதத அடிலமஙல்கல.
16 நயஙல்கல சதலத்திிலம வழயதவ்ல
ச்யண
ல டயடிலசியாசகயில, நயஙல்கல உஙல்ு்லக
எழதயகலசகயில, நீ ஙல்கல அசத நயடல்தக்ல
்தடிலபடதலதயலல நலலல்.
17 திலமதடே ெனஙல்கல அதனவததயில வடவதல்,
அவதல்கல அதனவர்லகில ஒர சதநலதததலததயில,
தயெலேதலததயில, ஆுயதிேதல்வதலததயில, ிதிசதலத
ஸ
ல தலதலததயில ச்யடதலத சதவன
ல எனலறில நிலமாசகயில.
18 அவதல நிேயேிலபதியணதலதலல வய்ல்கிதலதிட,
ச்லாததலதலல நி்லக இதஙலா, வயனதலதன
ல கழகலக எலலலய
சதுஙல்கிிரநல்ில ிதிசதலத ஸ
ல தலதலதசல நிலதி்ல
ுடலடுலசுதலிலியதல;
19 இிலசிய் யதயஸ
ல ி்ல்யபேஸ
ல ிகலறில அவத்
ுச்யதததல்கல, ிகலறில சிதிே ச்யவின
ல சதலத்திிலம
ிகலறில ிிிடதலதன
ல பதது
ல தட ிகலற,
20 ிகலறில அநலதசேய்ஸ
ல எபசினஸ
ல ிகலறில அவத் ி்ன
ல
யியடலடர்லக எததயன சியதல்கல,
21 யத ிததலதகல்ய்தல தஙல்ு்லக்ல ச்கதவிய் நடநல்
ச்யண
ல டவதல்ு்லகில ிதசலய்தலதிரநல் வநலத
சவகிிலிதடேயன அதடேயகஙல்கல: ஒர சலசத, அவதல்கல
நயட மழவததயில சவனலற, ்யடலடேதயண
ல டதலதனியன
ி்ல்தகதல ்ததலதனயதல்கல.
22 உல்சிஙலகில பதசதலதசிகலக ஆலேதலதததல தரிலிவில
மடலட, ந்ததலதத வடவதல், கழகஙலா்ல ச்யண
ல டரநலத
ுடலடஙல்தக ஆததிதலதயதல;
23 இதவ அதனதலததயில, நயன
ல சுயலலாசகன
ல , சசதனின
ல
செுன
ல ஐநல் மதலத்ஙல்கிலல அறவதலதயதல, நயஙல்கல ஒர
சதயகதயலல சர்ல்ிய் ிதிலியேலவ சுேலசவயில.
24 எலலதலேகலக எண
ல தண்ல ்ரதலதலல ச்யண
ல ட, ்ததயன
ல
வவதிிலம்தகில ியதல்ல் அவதல்கல வரிலமில சதிில,
ிலலசவற வுேஙல்ு்ல்ய்,
25 வயசிலிவதல்கல ிாழலுலச அதடவதகலகில,
நிதனவயகலகதல உறதசுேலே வரிலமிவதல்கல
இலகவய் இர்ல்வில, அ் ேயரதடே த்்ு்லக
வராகசதய அவதல்கல அதனவர்லகில லயிில ாதட்ல்வில
நயஙல்கல ்வனிய் இரநலசதயில.
26 ஆதலயலல, இநலத விேகநலத உதழிலதிுல சர்லாுல
சுேலத எஙல்ு்லக, அ் எகிதலலல, ஆனயலல வேதலதவ
ிகலறில ்வனிிலபன
ல வுேில;
27 வரநல் தேயதிதல், பகதல நலதன நயடிவர்லக
எகிதயயரிலிதலலதல: ஆயடில, ிலதின
ல ிாழலுலச்ல்ய்
இநலத சிரில ்ன
ல ிதலதத ிாழலுலசயடன
ல சிகலச்யகலசவயில.
28 ஒவலசவயர கறிலபடலடவகலதகயில ுதிேய்்ல
த்ேயகலவதத ஆசதிேதிடில வடலடவடலட, ஒர
சர்ல்தலதன
ல வத்தகில பன
ல ிகலறவதகலக உதழ்ல்
சவண
ல டில.
29 ஏசனனல கயலல, ஒர மதே வடலதட்ல ்டலடில ததலவன
ல மழ
்டலடடதலததயில ்வனிதல்்ல ச்யகலக சவண
ல டில. ஆனயலல,
அதததல ாடலடவில, வண
ல ணில ாடலடவில சுேலிவன
ல , அதன
ல
அலஙல்யததலதகலகதல தகநலதவகலதகதல சதட சவண
ல டில.
30 ஒவலசவயர மகலகியமில நிகலி்ில, சிதிே
வுேஙல்தக்ல ்வனிிலி்ில, வவதஙல்கிலல ஆதலவிய்
இரிலி்ில ்ததயன
ல மதலல ஆசதிேர்லக உதிே்:
31 ஆனயலல சர்ல்தலததில ிேன
ல ிடதல்வதகலகில,
சவதலயலல அத் உதழிலதிதல தவதலிலிதகலகில, ஒர
சர்ல்தலதத உரவய்லகில நிர்லக வழஙல்ிலிட சவண
ல டில.
32 இஙலாரநல் நயில ்தததேதல சதயடஙலகசவயில: நீ ண
ல ட
மனலடதததே உரவய்லகவ்ில, ்ததயலல சர்ல்ிய்
இரிலி்ில மடலடயகலதனியன வுேில எனலற
சுயலலலிலிடலடவகலறடன
ல இவலவகவ சுதலதல் ிடலடசி.
அத்தியிய் 3
1 பததயன ஆுயதிேனயாே ஓனிேயவன
ல
சதவி்லதயனயமில, ்ன
ல ியதல்ல்தலதத சவறதலததனயமில,
ிதிசதலத ந்தில ு்ல ுியதயனதல்டடில கடயரநல்,
ுடலடஙல்கல நனல கய்்ல ்தடிலபட்ல்ிலிடலட்.
2 தயெய்ல்ுில ுட அநலத இடதலதத்ல
்னிலிண
ல ணினயதல்கல, தஙல்கல சகநலத ிதிச்கயலல
ச்யவதலில சிதிதய்லானயதல்கல;
3 ஆசேயதவுல சுதலநலத சுல்ஸ
ல தன் சுயநலத
வரவயயலல ிி்கின
ல சுதவ்ல்யன அதனதல்
சுலவ்தகயில ஏகலற்லச்யண
ல டயதல.
4 ஆனயலல ச்யவின
ல ஆுநதய் நிேே்ல்ிலிடலட
சினல ேேன
ல ச்யதலதததலததுல சுதலநலத சசியன
ல ஒரவன
ல ,
ந்ததலதலல ஏகலிடலட கழிலிதலதயலல பததயன ஆுயதிேசனயட
ுண
ல தடயடலடயன
ல .
5 அவனயலல ஓனிேயதவ சவலலல மடேயதசிய், அவன
ல
சுசலயசதிேய ிகலறில ஃசினிசயன
ல ஆுநதய் இரநலத
தசதசேயவன
ல ி்ன
ல அிலிலலசலயனிோடில அவதன்ல
ுடலடுல சுனல கயன
ல .
6 சிமில, எருசலேமகலக ்ருலதலதலல எண
ல ணகலக
ிணில நிதகநலதரிலிதய்வில, அதனயலல ிி்கின
ல
்ண்லாகலகுல ுிலிநலதேலலலயத அவதல்ுதடே
சுலலவஙல்கல எண
ல ணிலடஙல்யததவ எனலறில,
அதனதலததயில அதுனிடில ச்யண
ல ட வத மடயில எனலறில
ுறனயதல. த்.
7 அிலிலலசலயனிேஸ
ல தயெயவடில வநல், தன்லகுல
சுயலலலிலிடலட ிணதலதத்ல ்யடலடேசிய், தயெய தன
ல
சியரகயகதயாே செிசேயசடயததஸதல சததலநலசதடதல்,
மனலனறவ்ல்ிலிடலட ிணதலதத அவதிடில ச்யண
ல ட
வரிலிட ்டலடதகயடலட அடிலபனயதல.
8 உடசன செிசேயசடயதஸ
ல தன் ிேணதலதததல
சதயடஙலானயதல. சுசலயசதிேய ிகலறில ஃசினிஸ
ல
ந்தஙல்ு்லகுல சுனல க வண
ல ணில, ஆனயலல உண
ல தியலல
தயெயவன
ல சநய்ல்தலதத நிதகசவகலறவதகல்ய்.
9 அவதல எருசலம்லக வநல், ந்ததலதன
ல பததயன
ஆுயதிேனிடில ிதிேயததயடன
ல வதசவகலற, ிணதலதகலக
எனலன உகவதல்தக ச்யட்ல்ிலிடலட் எனலற அவர்லகதல
சததிவதலதயதல, சிமில அவதல எதகல்ய் வநலதயதல எனலற ுற,
இதவ உண
ல திேய எனலற ச்டலடயதல.
10 அிலசியழ் பததயன ஆுயதிேன
ல அவனிடில,
வததவ்கல ிகலறில த்ிலினகலக பகலதக்கின
ல
நிவயதணதலதகல்ய் இவலவகவ ிணில ி்்லா
தவ்ல்ிலிடலடரிலிதய்்ல ுறனயதல.
11 அதலல சல சடயபேயான
ல ி்ன
ல ஹதல்யனஸஸ்லகுல
சுயநலதியனதவ எனலறில, அநலததல ்ன
ல ியதல்ல்ன
ல சசியன
ல
தவகய்ுல சுயனலன் சியலல அலலல;
12 சிமில, அநலத இடதலதன
ல மனிததலதனலதி்லகில,
உலச்ஙலாமில ித்ல்ிலிடில ச்யவின
ல
ி்தல்வதலதகலகில, மக மடேயத மனிததலதகலகில அததுல
சுேலத அவதல்ு்லக இ்சியனல க தவற்கல சுேலவ்
மகலறமில ுயதலதேிகலக்.
13 ஆனயலல, செிசேயசடயதஸ
ல , அதுன
ல தன்லக்ல
்டலடதகயடலடிடேயலல, “அதத எிலிடேயவ் தயெயவன
ல
்ருலதலதலல சுதல்ல் சவண
ல டில” எனல கயன
ல .
14 அவதல நிேேதலத நயகிலல இநலத்ல ்யதிேதலதத்ல
்டலடதகயட உகலசக நதழநலதயதல;
15 ஆுயதிேதல்கல, தஙல்கல ஆுயதிேதல்கின
ல வஸ
ல ததஙல்தக
அணிநல்ச்யண
ல ட, ிிிடதலதகலக மன
ல ிய்ில ிணிநல்,
தயில த்்லச்யகலுிலிட ஒிலம்லச்யடதலதவதல்ு்ல்ய்தல
தயஙல்கல ிதலததிய்ில ிய்்ய்ல்ிலிட சவண
ல டசினலற,
தன்லக்ல ச்யட்ல்ிலிடலடதவ்தக்ல கறதல்ுல ுடலடில
இேகலறேவததில ிதசலய்தலதகலக அதழதலதயதல்கல.
16 பததயன ஆுயதிேதின
ல ம்தலததில ியதலதலதவதல
அவரதடே இரதேதலதத்ல ்யேிலிடதலதயரிலியதல:
அவரதடே ம்மில நிகமில அவரதடே ினதன
ல
உகலகயதலநலத சவததனதே சவகிிலிடதலதே்.
17 ஏசனனல கயலல, அநலத ினிதன
ல ே்வில ிேதலதனயமில
உடதலில ிகலறே தாினயமில சழிலிடலடரநலதயன
ல , அ்
அவதனில ியதலதலதவதல்ு்லகதல சததிநலத், இிலசிய்
அவன
ல இதேதலதலல எனலன ்்ல்ில இரநலத்.
18 அநலத இடில அவிதிலம்லக ஆகயாயரநலததயலல,
ிகலகவதல்கல சிய் ினல கயடலட்ல்ய் தஙல்கல வட்தக
வடலட சவகிசே ஓடனதல.
19 ஸ
ல ததீ்கல தஙல்கல ியதலம்லக்ல கசழ ுய்லக
உடதலத்லச்யண
ல ட, சதர்ல்கிலல ஏதயகிய் இரநலதயதல்கல,
்னலனிில சிண
ல ்கல சலதல வயுலல்ு்லகில, சலதல
சவதல்ு்லகில, ிகலகவதல்கல ெனலனலல்ு்லக சவகிசேயில
ியதலதலதயதல்கல.
20 அதனவரில தஙல்கல த்்தக வயனதலதத சநய்லாில
படதல் ினல கயடனயதல்கல.
21 அிலசியழ், எலலலயவதியன ததகயன ெனஙல்ுில
வழநல் வழநலதததயில, பததயன ஆுயதிேன
ல
இிலிடிலிடலட சவததனயலல இரிலிததயில ்ண
ல ட ஒர
ினிதட்லகில ிதிதயிிலிடலடர்லகில.
22 பனலனதல, அவதல்கல எலலலயில வலலல இதகவதன சநய்லா,
நிலப்லத்்லகதிே ்யதிேஙல்தகுல சுேலதவதல்ு்லகில
ிய்்யிலிய்வில உறதேய்வில தவ்லகிலிட
சவண
ல ட்லச்யண
ல டயதல்கல.
23 இரநலதசியதமில செிசேயசடயதஸ
ல
்டலடதகயடலடதத நிதகசவகலறனயதல.
24 அவதல ்ருலதலதலல ்யவமடன
ல இரநலதசிய்,
​ ​ ஆவ்கின
ல ஆண
ல டவரில, எலலலய ு்லத்கின
ல
ததலவரியன, ஒர சிதிே ்யடலசதே ஏகலிடதலதனயதல,
அதனயலல அவரடன
ல வநலதவதல்கல அதனவரில ்டவகின
ல
வலலலதிதே்ல ்ண
ல ட ஆுலுதிேிலிடலடனதல. ிகலறில
ிே்ல்ில, ிகலறில ே்வில ிேநல்.
25 ஏசனனல கயலல, ஒர ிேஙல்தியன ுவயதியடன
ல ஒர
கததத அவதல்ு்லகதல சதயனல றே், ே்வில அழ்யன
ஆதட்கயலல அலஙல்தி்ல்ிலிடலட், அவதல ்டதிேய் ஓட,
செிசேயசடயததஸதல தன் மனலனஙல்யலயலல
தய்லானயதல, சிமில கதததயன
ல ம் அிதலநலதரநலதவதல
மழ ்வுதலதத தவதலதரநலதயதல எனலற சதயனல றே்.
தஙல்ில.
26 சிமில இதண
ல ட வயிிதல்கல அவர்லக மன
ல ிய்தல
சதயனல றனதல, அவதல்கல விதியலல கறிலபடதலத்ல்வதல்கல,
சகநலத அழக, ிகலறில ஆதட்கிலல இரமகமில அவர்லக
ஆததவய் நினல கயதல்கல. சதயடதலநல் அவதத்ல ்துேடதல்,
ில மண
ல ்தக்ல ச்யடதலதயதல.
27 செிசேயசடயதஸ
ல திசதனலற தததயலல வழநல்,
சிரில இரகயலல சழிலிடலடயன
ல .
28இவலவயசக, ுமி்யலிய் ஒர சிதிே தயமடடில,
அவடதடே ்யவலதல்கல அதனவரடடில அநலத்ல
்ருலதலதகலககல வநலத அவன
ல , அவடதடே
ஆயதஙல்தக்ல ச்யண
ல ட தன்லகதலதயசன உதவ சுேலே
இேலயிலல, சதவடதடே வலலலதிதே சவகிிலிதடேய்
ஒிலம்லச்யண
ல டயதல்கல.
29 ஏசனனல கயலல, அவன
ல ்டவகின
ல த்ேயலல கசழ
தகலகிலிடலட, வயழலவன
ல நிலப்லத்யலலலயிலல சிுயிலல
ாடநலதயன
ல .
30 ஆனயலல அவதல்கல ்தலதலததததல ்ததலதயதல்கல, அவதல
திலமதடே ஸ
ல தயனதலதத அகலமதிய்ில
சிரதிிலிடதலதனயதல: ஆலேதலதகல்ய்; ுகலற மன
ல
ிேமில, சதயலலதலயில நிதகநலத், எலலலயில வலலல
இதகவன
ல சதயனல றே சிய், ிாழலுலசயில ிாழலுலசயில
நிதகநலத்.
31 உடசன செிசேயசடயதான
ல நண
ல ிதல்கல சலதல
ஓனிேயாடில பதயதலதலததன சுேலதனதல, அவதல ஆவதே
வடலட்லச்யட்ல்தல தேயதய் இர்லகில அவத் உயதத்ல
ச்யட்ல் உனலனதியனவதத அதழிலியதல.
32 எனசவ, யததல்கல செிசேயசடயதஸஸ்லக ஏசதய
்சதய்ில சுேலததய் தயெய தவகய்
நிதனதல்வட்லுடய் எனலற பததயன ஆுயதிேன
ல
ுநலசத்ிலிடலட, அநலத ினிதனின
ல ஆசதய்லாேதலதகல்ய்
ிி சுமதலதனயன
ல .
33 பததயன ஆுயதிேன
ல ியவநிவதலதலத சுேல்
ச்யண
ல டர்லத்யலல, அசத வயிிதல்கல அசத உதடயலல
சதயனல ற, செிசேயசடயதான
ல அராலல நினலற: பததயன
ஆுயதிேனயாே ஓனிேயவ்லக ே்ல் நனல ற சுமதல்ஙல்கல,
அவரதடே நிேதலதில ்தலதலததல உி்லக வயழலவகிதலதயதல.
34 நீ வயனதலதிரநல் ுயடலதடேயலல அட்ல்ிலிடலடதத்ல
்ண
ல ட, ்டவகின
ல வலலலதிதே எலலலய ினிததல்ு்லகில
அறவிலியேல. அவதல்கல இநலத வயதலதலதத்தகுல
சுயனலனபன
ல , அவதல்கல சதயனல கவலலதல.
35 செிசேயசடயதஸ
ல , ்தலதலதர்லகில ிியடலட, தன
ல
உயதத்ல ்யிலியகலறேவர்லகில சிதிே ுிதஙல்தகுல
சுேல், ஓனிேயஸஸ்லக வண்ல்ில சுமதலதேபன
ல ,
தயெயவடில தன
ல ிதடயடன
ல தரிலபனயன
ல .
36 அிலசியழ் அவன
ல தன
ல ்ண
ல ்கயலல ்ண
ல ட ி்ய
சதவடதடே ாதிதே்தக எலலலய ிடுர்லகில
ுயடலசச்யடதலதயன
ல .
37 மண
ல டில எருசலம்லக அடிலிிலிடவதகலகதல
தகதேயன ினிததய் இர்ல்்லுடே தயெய
செிசேயசடயதஸ
ல சுயனலனசிய்,
38 உன்லக எததிசேய, ்சதயாசேய ேயசதடில இரநலதயலல,
அவதன அஙலச் அடிலம, அவன
ல உயரடன
ல திலபனயலல,
அவதன நனல கய்்ல ்துேடேயலல அடிலிதல்கல.
்டவு்லக ஒர சகிலம ு்லத உகலக்.
39 ிதசலய்தலதலல வசிலிவதல அநலத இடதலததில ியதலதல்,
அததில ிய்்ய்லாகயதல; அதததல ்ன
ல மறதலத
வரிவதல்தக அடதல் அழதல் வடாகயன
ல .
40 செிசேயசடயததஸில ிகலறே வுேஙல்ுில,
்ருலதலதத தவதலதரிலி்ில, இநலத வத்யசலசே
வழநலத்.
அத்தியிய் 4
1 நயில மன
ல ம சிசே இநலத துின
ல இிலசிய்,
ிணதலதகலகில, தன
ல நயடலட்லகில ்சதய்ில சுேலிவதய்
இரநல், ஓனிேயதஸ அவதகய்ில சிசனயதல, அவதல
செிசேயசடயததஸில ிேமறதலதனயதல, சிமில இநலத
ாதி்ு்லக சவதல சுேலிவதல.
2 எனசவ, அவதல ந்ததலதகலக தகதேயனவதல, தன் சுயநலத
சதுதலதத ்சதயா எனலற அதழ்ல்தல ்ணிநலதயதல, சிமில
ுடலடஙல்கிலல ே்வில ஆதலவிய் இரநலதயதல.
3 ஆனயலல அவதல்ுதடே சவறிலம எலலதல மறேசிய்,
துினின
ல ஒர பதிவனதயலல ச்யதல்கல சுேலேிலிடலடன.
4 ஓனிேயஸ
ல இநலத ுதலுலதுயன
ல ஆிதலதத ்ண
ல ட,
அிலிலலசலயனிேஸ
ல , சுசலயசதிேய ிகலறில ஃசினிஸ
ல
ிய்யணஙல்கின
ல ஆுநதய் இரநலததயலல, ச்யிிதடநல்,
துினின
ல ாதிதே அத்திதலதயன
ல .
5 அவன
ல அதுனிடில சுனல கயன
ல , தன
ல நயடலட ி்ல்தக்ல
ககலகஞலுயடலடவதகல்ய் அலலல, ஆனயலல சிய் ிகலறில
தனிிலிடலட அதனவர்லகில நனலதிதே நயடனயன
ல .
6 அதுன
ல அததில ியதல்ல்யவடலடயலல, அதுயன்
அதிதேய் இரிலி் ுயதலதேிகலக் எனலற அவன
ல
்ண
ல டயன
ல , சசியன
ல தன
ல மடலடயகலதனதலதத வடலடவடலடயன
ல .
7 ஆனயலல சுல்ான
ல ிதணதலதகலகில பகக, எபஃசினஸ
ல
எனலற அதழ்ல்ிலிடலட அநலதசேய்ஸ
ல தயெலேதலதத்ல
த்ிலிகலறேசிய், ஓனிேயான
ல ுச்யததன
ல செுன
ல
பததயன ஆுயதிேனய் இர்ல் உதழதலதயதல.
8 அதுனிடில ிதிநல்ததயன
ல மலில மநலநகலற அறி்
தயலநல் சவகலகியில, ிகலசகயர வரியனதலதலல எண
ல ி்
தயலநல்ில வய்ல்கிதலதலல.
9 இதததல தவத, உடகலியகலச சுேலவதகலகில,
இதகஞதல்தகில மகெயத்கின
ல நய்தீ்ஙல்தகில
ியகலறவிலிதகலகில, எருசலதிில ிகலற எழ்வதகலகில
தன்லக உதிிில இரநலதயலல, நகலதகிலி் சிதத
நிேேிலிதய் உறதேகிதலதயதல. அநலதசேய்லாேதல்கின
ல
சிேதல.
10 அதுன
ல அதத்ல ச்யடதல், அவன
ல த்யலல ஆடலசதேில
படதலத்ில, அவன
ல தன
ல சதுதலததசே ாசத்ல் ியணி்லக்ல
ச்யண
ல ட வநலதயன
ல .
11 சிமில யசியிிான
ல தநலதத ெயன
ல மலில
யததல்ு்லக வழஙல்ிலிடலட சகிலம ுமத்்தக அவதல
எடதல்்ல ச்யண
ல டயதல, அவதல நடலம்ல்ய்வில
உதவ்ல்ய்வில சதயம்லக தததய்ுல சுனல கயதல.
ுடலடதலதன
ல ிட இரநலத அதுயஙல்ஙல்தக வழலதலத,
ுடலடதலதகலக வசதயதிய் மதே ிழ்ல்வழ்ல்ஙல்தக்ல
ச்யண
ல ட வநலதயதல.
12 அவதல ிாழலுலசயடன
ல ச்யமததலதன
ல கசழ
உடகலியகலச்ல்யன இடதலதத்ல ்டலட, ததலசகநலத
இதகஞதல்தகதல தன்லக்ல கழலிலிடதலத, அவதல்ு்லக ஒர
சதயிலபதே அணிவ்ல்ுல சுேலதயதல.
13 இிலசிய் ாசத்ல் நய்தீ்ஙல்கின
ல உுலுில, ிகலறில
மகெயத ிழ்ல்வழ்ல்ஙல்கின
ல அத்திிலம, செுனின
ல
ே்வில அவதற ்யதணிய் இரநலத், அநலத
சதவி்லதேகலக ச்வலியன, ிகலறில பததயன ஆுயதிேதல
இலலதல.
14 ஆுயதிேதல்ு்லக ிிிடதலதலல சுதவ சுேலே தததிேில
இலலதல, ஆனயலல ச்யவதல இ்ழலநல், ிி்தகில
மக்ல்ணிதல், டஸ
ல ்ஸ
ல வதகேயடலட அவதல்தக
சவகிசே அதழதலத பகக, உடகலியகலச சுேலயில இடதலதலல
ுடலடவசதயதியன ச்யடிலினவலல ிஙலகசிக
வததநலதனதல.
15 அவதல்கல தஙல்கல பதய்ல்கின
ல ிாதிதே்ல ்ரதயிலல,
ாசத்ல்தல்கின
ல ிாதிதே எலலலயவகலறகலகில சிலய்
வரிலமாகயதல்கல.
16 அதனயலல அவதல்ு்லகில ிேஙல்தியன சிதிடதல வநலத்:
அவதல்கல தஙல்கல எததி்கய்வில
ிழவயஙலகிவதல்கய்வில இரநலதயதல்கல, அவதல்ுதடே
வழ்ல்தலதத அவதல்கல ே்வில ாவதிய்ில
பன
ல ிகலறனயதல்கல, எலலலயவகலறமில அவதல்கல சியலசவ
இர்ல் வரிலபனயதல்கல.
17 ஏசனனல கயலல, ்டவுதடே ுடலடஙல்ு்லக
வசதயதிய்தல ாதி சுேலவ் இலகவயன ்யதிேிலலல;
18 ஒவலசவயர வசவயு வரடமில ிேன
ல ிடதலதிலிடலட
வதகேயடலட தடதாலல தவ்ல்ிலிடலடசிய், தயெய
அஙலச் இரநலதயதல.
19 இநலத ாரதிேகலக செுன
ல எருசலேிரநல் சகிலமதல
த்வதல்தக அடிலபனயதல, அவதல்கல
அநலதசேய்லாேதல்கய் இரநலதனதல, செதலகிான
ல
ிி்லக மநலநற சவகலகி சவகலகிதே எடதல்ுல சுலலல,
அதததல தயஙலகிவதல்கல ுட ிி்லக வழஙல்்லுடய்
எனலற நிதனதலதயதல்கல, ஏசனனல கயலல அ் வுதேயன்
அலலல, ஆனயலல அ்தயன
ல . ிகலக ்டலடணஙல்ு்லக
ஒ்்ல்ிலிடலடகலக்.
20 இநலதில ிணில, அடிலபேவதல ுிலிநலதிய்,
செதலகிான
ல தேய்தலதகலக நிேே்ல்ிலிடலட்; ஆனயலல
அதததல தயஙலாுல சுலலிவதல்கயலல, அ் ச்ி்கல
சுேலவதகலகில ிேன
ல ிடதலதிலிடலட்.
21 சினஸ
ல தோன
ல ி்ன
ல அிலிலலசலயனிேஸ
ல சடயலேயஸ
ல
ஃபசலயசிடலடதின
ல மடசடலட வழயவகலக எாில்்லக
அடிலிிலிடலடசிய், ​ ​ அன
ல டசேய்ஸ
ல , அவதல தன்
வவ்யதஙல்கிலல ியத்ல்ிலிட்லுடய் எனலற
மதிநல்ச்யண
ல ட, சேயிலியவ்லகில அஙலாரநல்
எருசலம்லகில வநலதயதல. :
22 அஙலச் அவதல செுனயமில ந்ததலதயதல்கயமில
ிதிேயததயடன
ல ஏகலற்லச்யகலகிலிடலட, ாிலிநலதில ஏகலற,
சிரில ஆதவயதஙல்சகயட அதழதல் வதிலிடலடயதல;
அதன
ல பன
ல ம அவடதடே சுதனசேயட சினிசு்லகில
சியனயன
ல .
23 மனலற ஆண
ல ட்ு்லகில பகக, செுன
ல , சிகலுறே
துினின
ல ுச்யததனயன சினலயதஸ, அதுனிடில
ிணதலததுல சிநல், சததவேயன சல வுேஙல்தக்ல
்வனி்லகிலிட அடிலபனயன
ல .
24 ஆனயலல, அவன
ல அதுன
ல மனலனிதல்லக்ல ச்யண
ல ட
வதிலிடலட, அவடதடே வலலலதியன
ல ிாதிேயன
சதயகலகதலதனிேதலதில அவதனில சிதிதய்லா்ல ச்யண
ல ட,
ேயுதன்ல ்யடலடமில மநலநற தயலநல் சவகலகிதே்ல
்யணி்லத்ேய்்ல ச்யடதலதயன
ல .
25 எனசவ அவதல அதுதின
ல ்டலடதகயடன
ல வநலதயதல,
ததலதி ஆுயதிேதல்வதலதகலகதல தகதேயன எததயில
ச்யண
ல ட வதவலலதல, ஆனயலல ஒர ச்யூதியன
ச்யடஙலச்யலதின
ல ச்யிமில, ஒர ்யடலட ேர்தலதன
ல
ச்யிமில இரநலத்.
26 தன
ல சுயநலத ுச்யதததன்ல கதகிதிலபகலக
உடலிடதலதே செுன
ல , ிகலசகயரவதயலல தயழலதலதிலிடலடதயலல,
அிலசியனிேதல்கின
ல நயடலடகலகதல திலபுல சுலலல சவண
ல டே
்டலடயேில ஏகலிடலட்.
27 அதனயலல சினலயஸ
ல அதிததில சிகலகயதல: ஆனயலல
அவதல தயெயவ்லக வய்லகறதேகிதலத ிணதலததில
சியறதலதவதத, ச்யடலதடயன
ல ஆடலசேயகதயன
சுயஸ
ல டலதயடஸ
ல அதத்ல ச்யதினயமில, அவதல அதகலக நலலல
உதலதததவ எட்ல்வலலதல.
28 ஏசனனல கயலல, சஙல்ுல சுதல்லத் அவர்லக்ல
ச்யட்ல்ிலிடலட். அதனயலல அவதல்கல இரவரில அதுதல
மன
ல அதழ்ல்ிலிடலடனதல.
29 இிலசிய் சினலயஸ
ல தன் ுச்யததன
ல ிசியுலுதஸ
அவர்லகில ிதலய் ஆுயதிேதல்வதலதலல வடலடவடலடயதல;
ிகலறில துிலதிேனல்கின
ல ஆுநதய் இரநலத ாசதடலதஸ
சுயஸ
ல டலதயடஸ
ல வடலடுல சுனல கயதல.
30 அநலதுல சுேலல்கல நடநல்ச்யண
ல டர்லகிலசியசத,
ததலுஸ
ல ிகலறில ிலலசலயஸ
ல என
ல ிவதல்கல ாகதலுலச
சுேலதயதல்கல.
31 பனலனதல, தயெய அவுதிலிடலட வுேஙல்தகுல
ுியதயனிலிடதலத வநலதயதல, அத்யததலதலல இரநலத
ஆண
ல டலசதயனி்தஸதல தன் ்தண்லக வடலடவடலடயதல.
32 சினலயஸ
ல , தன்லக வுதேயன சநதில ாதடதலததய்
எண
ல ணி, ச்யவிிரநல் சல தஙல்ில ியதலததஙல்தகதல
தரட, அவகலறலல சலவகலதக அநலதசதயனி்ஸஸ்லக்ல
ச்யடதலதயன
ல , சலவகலதக அவன
ல தடதஸஸ்லகில
சகலறயரநலத ந்தஙல்ு்லகில வகலகயன
ல .
33 ஓனிேய ஒர உதலததவயததலதத அறநலதசிய்,
​ ​ அவதன்ல ்டநல்ச்யண
ல ட, அநலதசேய்லாேயவலல
உகலக டயிலசனவலல உகலக ஒர மனித ஸ
ல தலதலதகலகதல
தனலதனதலதயசன வல்லா்ல ச்யண
ல டயன
ல .
34 எனசவ சினலயஸ
ல , ஆண
ல டலசதயனி்தஸில பதிதல்,
ஓனிேயதவதல தன
ல த்்கிலல பட்லகிலிட
சவண
ல ட்லச்யண
ல டயன
ல . அவதல அதகலக வகலமறதலதிலிடலட,
வஞலு்ிய் ஓனிேயவடில வநல், அவர்லகதல தன் வல்
த்தே்ல ச்யடதலதயதல. அவனயலல ுநலசத்ிலிடலடயமில,
ுதணயலேதலதத வடலட சவகிசே வரிலிட அவதன
வகலமறதலதனயன
ல ;
35 யததல்கல ியதலததிலலல, ில சதுதலதயரில அநலத
ினிததன அநிேயேிய்்ல ச்யதலசுேலததகல்ய்
ேகநலத ச்யிிதடநல் ே்வில வரநலதனயதல்கல.
36 சிசேயதவுல சகலறயகலக இடஙல்கிிரநல் தயெய
தரிலப வநலதசிய், ந்ததலதிரநலத யததல்ுில, அநலத
உண
ல திதே சவறதலத சல ாசத்ல்தல்ுில, ஓனிேயதவ
்யதணேனல ற்ல ச்யனல கதயலல ம்யதல சுேலதயதல்கல.
37 எனசவ அநலதசேய்ஸ
ல ினமவநல் வரநலதனயதல,
இகநலதவதின
ல நிதயனியன ிகலறில அட்ல்ியன
நடதலதத்ல்ய் ிதிதயிிலிடலட அழதயதல.
38 அவதல ச்யிதலதயலல மதல்ல்ிதடநல், உடசன
அநலதசதயனி்தஸ தன
ல ஊதய நிகதலதத எடதல்்லச்யண
ல ட,
அவடதடே ஆதட்தக்ல ாழதல், அவதன
ந்தசிஙலகில ச்யண
ல டசியேல, அவன
ல ஓனிேயவ்லக
வசதயதியேலதல ்சதய்ில சுேலத இடதலதகலகுல சுனலற,
ுப்ல்ிலிடலட ச்யதல்யததன அஙலச் ச்யனல கயன
ல .
இதனயலல இதகவன
ல அவர்லகதல தகநலத தண
ல டதனதே
வழஙலானயன
ல .
39 சினலயான
ல ுிலிததல்டன
ல ிசியுலுஸ
ல ந்ததலதலல
ில தேய்ஙல்தகுல சுேல், அதன
ல ிலன
ல சவகிநயடலடலல
ிதவேசிய், ததகயன ி்ல்கல ிசியுலுஸஸ்லக
எததய்தல ததண
ல டனதல, ில தஙல்ில ியதலததஙல்கல ஏகல்னசவ
எடதல்ுல சுலலலிலிடலடன.
40 சிய் ி்ல்கல எழிலப, ச்யிதலதயலல நிதகநல்,
ிசிய்ல்ஸ
ல மவயயதில சிதத ஆயதில ஏநலத, மதிலல
வனல மதகதேதல சதயடஙலானயதல. ஒர ஆதனஸ
ல ததலவதய்
இர்லாகயதல, ில ஆண
ல ட்கய் சவக சதயதலவலல உகலக
ினிததல, மடலடயகலதனதலதலல கதகேவலலதல.
41 அவதல்கல தலசிய்ல்ான
ல மேகலசதே்ல ்ண
ல ட,
அவதல்கிலல சலதல ்கல்தகயில, சலதல தட்தகயில, சலதல
த்நிதகே மழததேயில எடதல்்லச்யண
ல ட,
அடதலதடதல், தலசியுலுஸ
ல ம்ில, அவதல்கலம்
ஏறேவதல்கல ம்ில எறநலதயதல்கல.
42 இவலவயற அவதல்கிலல ிலதத்ல ்யேிலிடதலதனயதல்கல,
சலதததல தததயலல அடதலதயதல்கல, எலலலயததயில ஓட ஓட
வதடலடனயதல்கல;
43 இநலத வுேஙல்கிலல சினலயஸ
ல ம் ஒர ககலகுலுயடலட
இரநலத்.
44 தயெய தடதஸஸ்லக வநலதசிய், சுனடலடிரநல்
அடிலிிலிடலட மனலற சிதல அவர்லக மன
ல ிய்
வழ்ல்யடனதல.
45 ஆனயலல சினலயஸ
ல , இிலசிய் தண
ல டதன சிகலகதயலல,
சடயதிசிசனான
ல ி்ன
ல டயலேயடில, தயெயதவ
ுியதயனிலிடதலதனயலல, அவர்லக நிதகே ிணில
தரவதய் உறதேகிதலதயதல.
46 தயலே தயெயதவ ஒர கறிலபடலட ச்லதி்லககல
அதழதல்ுல சுனல கயதல, அ் ்யகலதக எடிலி் சியலல,
அவதத சவற ினநிதலயலல ச்யண
ல ட வநலத்.
47 எலலலய்ல கறிலம்ு்லகில ்யதணியன சினலயதஸ
அவதல ககலகுலுயடலட்கிிரநல் வடவதலதயதல, சிமில அநலத
ஏதழ்கல, அவதல்கல தஙல்கல ்யதணதலததுல சுயனலனயலல,
ஆில, சதலதேதல்ு்லக மன
ல ிய் அவதல்கல நிதிதயத எனலற
ாதலிலிகி்ல்ிலிடலடர்ல் சவண
ல டில, அவதல்ு்லக ிதண
தண
ல டதன வததலதயதல. .
48 இவலவயற ந்ததல்்ல்ய்வில, ி்ல்ு்ல்ய்வில, மனிதில
ியதலததஙல்ு்ல்ய்வில ்யதிேதலததில பன
ல ிகலறேவதல்கல,
ச்லாததலதலல நிேயேிகலக தண
ல டதனதே
அடிவதலதயதல்கல.
49 ஆத்ேயலல, ாரவன
ல ி்ல்ுில அநலதில சியலலலயத
சுேதல சவறதல், அவதல்தக ிதிேயததயடன
ல அட்ல்ில
சுேலதயதல்கல.
50 அதனயலல, அத்யததலதலல இரநலதவதல்கின
ல
சிதயதுேயலல சினலயஸ
ல இனலடில அத்யததலதலல
இரநலதயன
ல , ாதி அத்திதல், கடி்ல்ு்லகில சிரில
்சதயாேய் இரநலதயன
ல .
அத்தியிய் 5
1 அசத சநததலதலல அநலதசேய்ஸ
ல எாில்்லக தன்
இதண
ல டயவ் ிேணதலதததல தேயதிதலதயதல.
2 அதன
ல பன
ல , ந்தசிஙலகில, ஏக்லகதகே நயகலி் நயடல்கல
வதத, கதததவததல்கல தஙல்தல ்ணியலல, ஈடலட்தக
ஏநலதேிட, சியதலவததல்கின
ல ுடலடதலததில சியல ்யகலறலல
ஓடவதத்ல ்ண
ல டயதல்கல.
3 கதததவததல்கின
ல ிதட்கல அணிவகதல்,
ஒரவததசேயரவதல எததலச்யண
ல ட, ச்டேஙல்தக
அதுதல்ில, ததகயன கதல்ுலுண
ல தட்சகயடில,
வயகல்தக உரவ்லச்யண
ல டில, ஈடலட்கல
எறநல்ச்யண
ல டில, சியன
ல ஆிதணஙல்கின
ல
ேடேடிலம்சகயடில, எலலலயவதியன சுணஙல்சகயடில
சியத்லச்யண
ல டயதல்கல.
4 ஆத்ேயலல, அநலததல சதயகலகில நனலதிேய் ியக
சவண
ல டில எனலற ஒவலசவயர ினிதடில செபதலதயன
ல .
5 இிலசிய் அநலதசேய்ஸ
ல இகநல்வடலடதய் ஒர
சியேலேயன வதநலத ிதவேசிய், செுன
ல கதகநலத்
ஆயதில சிததேயவ் ுடலட்லச்யண
ல ட, திசதனலற
ந்ததலதன
ல ம் தய்லகதலல நடதலதனயன
ல . ிகலறில சவதல்கிலல
இரநலதவதல்கல தரிலிில சியடிலிடலட, ந்ததலதத நீ கிய்ில
படதலதனதல, சினலயஸ
ல ச்யடலதட்லககல ஓடனயதல.
6 ஆனயலல செுன
ல இத்ல்ேலலலயிலல தன
ல சுயநலத்ல
கடி்ல்தக்ல ச்யனல கயன
ல . ஆனயலல அவதல்கல அவர்லக
எததி்கல எனலற நிதனதல், அவதல சவகலற சிகலக அவத்
நயடலட ி்ல்கல அலலல.
7 இதகலச்லலலயில அவதல ஆடலசதேில சிகவலலதல, ஆனயலல
்தடசயலல அவதல சுேலத ்சதய்தலதன
ல சவகித்ல்ய்
அவியனதலததில சிகலகயதல, சிமில அிலசியனிேதல்கின
ல
நயடலடகலகதல திலப ஓடனயதல.
8 இறதயலல, அசதபேதல்கின
ல தயெயவயாே அசதடயஸ
ல மன
ல
ககலகில ுயடலடிலிடலட, ந்ததலதிரநல் ந்ததலதகலக
ஓடிலசியேல, எலலலய ினிததல்தகயில பனல சதயடதலநல்,
ுடலடஙல்தகதல ்கநலதவனய் சவற்ல்ிலிடலடயன
ல , ிகலறில
சவற்ல்தலத்ல் ஒர சவகிிலிதடேயன எததிேய் அவன
ல
தரிலப வநலதயன
ல . அவடதடே சதுமில நயடலட ி்ல்ுில
எாில்்லகதல தகலகிலிடலடயதல.
9 இவலவயற ிலதததல தஙல்கல நயடலடிரநல்
வதடலடேடதலதவன
ல , அநலநிே சதுதலதலல அழநல்சியேல,
லயசசடசியனிேதல்கிடில ஒேலவசிகலற, தன
ல
உகவனதல்கின
ல ்யதணதலதயலல உதவ சதட நிதனதலதயன
ல .
10 அட்ல்ில சுேலேிலிடயத ிலதததல ்ததலதேவர்லக
அவர்ல்ய்தல ்்ல்ில அடுதி்ல் ேயரேலலதல, எநலதில
மனிதியன இறதுல ுடஙலக்ுில இலலதல, அவரதடே
பதய்ல்ுடன
ல ்லலலதகயில இலலதல.
11 இ் நடநலதசிய், ​ ​ அதுனின
ல வண
ல ட்லக வநலதசிய்,
யசதேய ாகதலுலச சுேலததய் அவதல நிதனதலதயதல;
12 அவதல்கல ுநலததலதவதல்தக்ல ்யிலியகலக சவண
ல டயில
எனலறில, வட்கிலல ஏறுல சுலலிவதல்தக்ல
ச்யலலமியறில அவரதடே சியதல வததல்ு்லக்ல
்டலடதகயடலடயதல.
13இவலவயற இதகஞதல்கல ிகலறில மதசேயதல்தக்ல
ச்யனலற, ஆண
ல ்தகயில, சிண
ல ்தகயில,
கழநலதத்தகயில ிறதல், ்னலனிில சிண
ல ்தகயில
கழநலதத்தகயில ச்யனலற கவதலதனதல.
14 மனலற நயடல்ு்லககல எண
ல ிதயயதில சிதல
அழ்ல்ிலிடலடனதல, அவதல்கிலல நயகலிதயயதில சிதல
சியதிலல ச்யலலலிலிடலடனதல. ிகலறில ச்யலலலிலிடலடதத
வட கதகவய் வகல்ிலிடவலலதல.
15 ஆனயமில அவதல இதலல தரிலதேதடேயிலல,
உல்சிஙலகில உகலக ி்ய ிதிசதலத ஆலேதல்்லகுல
சுலலவதய்்ல ்ரதனயதல. சினலயஸ
ல , ுடலடஙல்ு்லகதல
்சதயா ிகலறில தன் சுயநலத நயடலட்லக வழ்யடலடேய்
இரநலதயதல:
16 ிதிசதலத ியதலததஙல்தக அசதலதியன த்்கயமில,
அசதலதியன த்்கயமில எடதல், ிகலக தயெய்ல்கயலல
ஸ
ல தலதலதன
ல சிரதி்லகில ிாதி்லகில
அதலிலிணி்ல்ிலிடலட சியரடல்தகயில கசழ இழதல்,
அவகலதக்ல ச்யடதலதயதல.
17 அநலதசேய்ஸ
ல ினதலல ே்வில சிரேதில ச்யண
ல டயதல,
ந்ததலதலல வசிலிவதல்கின
ல ியவஙல்ு்ல்ய் ்தலதலததல
சற் சநதில ச்யிிதடநலதயதல, எனசவ அவதல அநலத
இடதலததில ியதல்ல்வலலதல.
18 ஏசனனல கயலல, அவதல்கல மன
ல ம ில ியவஙல்கயலல
சழிலிடலடர்ல்வலலதல எனல கயலல, இநலத ினிதன
ல
வநலதவடசனசே ்துேடேயலல அடதல், ்ருலதலததில
ியதல்ல் அடிலபே சுல்ஸ
ல தயெயவயன
செிசேயசடயததஸில சியலசவ அவடதடே
அடியனதலதிரநல் வல்ல்ிலிடலடரிலியன
ல .
19 ஆயடில, ்டவகல அநலத இடதல்்ல்ய் ி்ல்தகதல
சததலநலசதட்ல்வலலதல, ஆனயலல ி்ல்ு்ல்ய்தல ததியன
இடதலதததல சததலநலசதடதலதயதல.
20 ஆத்ேயலல, சதுதலதகலக சநதலநலத ்ன
ல ிதலதலல
அவதல்ுடன
ல ிஙலக சிகலக அநலத இடசி, பனலனதல
்தலதலததயலல அடிலிிலிடலட நனலதி்தகில ிகலறதல
சததிவதலத்: சிமில அ் ுதலவவலலலவதின
ல ச்யிதலதலல
Ad

Recommended

தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்
தொடக்க காலத்தில் உரைநடையானது பெரும்பாலும் செய்யுளுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காகவும்abinah
 
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4
Manadhil tondriya-ennangal-poems-a4Mohamed Ali
 
Kattankudy Cemetery
Kattankudy CemeteryKattankudy Cemetery
Kattankudy Cemeterykattankudy
 
Upsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan btUpsr teknik menjawab penulisan bt
Upsr teknik menjawab penulisan btSELVAM PERUMAL
 
Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1Shiva Kumar
 
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamilShri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamilMassy Zafar
 

More Related Content

Similar to Tamil - 2nd Maccabees.pdf

Unit 10 emerging trends in education Tamil Notes
Unit 10 emerging trends in education Tamil NotesUnit 10 emerging trends in education Tamil Notes
Unit 10 emerging trends in education Tamil NotesThanavathi C
 
மகுடபதி
மகுடபதி மகுடபதி
மகுடபதி tamilvasantham
 
Success Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdfSuccess Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdfMOHAMED ALI
 
Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)Dada Bhagwan
 
சிறுகதையின் தோற்றம்
சிறுகதையின் தோற்றம்சிறுகதையின் தோற்றம்
சிறுகதையின் தோற்றம்abinah
 
திருவெண்காடு
திருவெண்காடுதிருவெண்காடு
திருவெண்காடுKasthuri Adhiran
 
Kakkumimainanunakku.pdf
Kakkumimainanunakku.pdfKakkumimainanunakku.pdf
Kakkumimainanunakku.pdfbloomingstar3
 
iprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdfiprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdfVRSCETECE
 
தேவகியின் கணவன் கல்கி
தேவகியின் கணவன்  கல்கிதேவகியின் கணவன்  கல்கி
தேவகியின் கணவன் கல்கிtamilvasantham
 
Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Baskar Muthuvel
 
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamilUnit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamilThanavathi C
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! HappyNation1
 
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdfUnion I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdfJessicaMoses12
 
Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda
Million Digital Libraries Initiative by MobileVedaMillion Digital Libraries Initiative by MobileVeda
Million Digital Libraries Initiative by MobileVedaBharatFarmer
 

Similar to Tamil - 2nd Maccabees.pdf (20)

Unit 10 emerging trends in education Tamil Notes
Unit 10 emerging trends in education Tamil NotesUnit 10 emerging trends in education Tamil Notes
Unit 10 emerging trends in education Tamil Notes
 
மகுடபதி
மகுடபதி மகுடபதி
மகுடபதி
 
Success Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdfSuccess Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdf
 
Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)
 
சிறுகதையின் தோற்றம்
சிறுகதையின் தோற்றம்சிறுகதையின் தோற்றம்
சிறுகதையின் தோற்றம்
 
Tamil - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Tamil - The Gospel of the Birth of Mary.pdfTamil - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Tamil - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
திருவெண்காடு
திருவெண்காடுதிருவெண்காடு
திருவெண்காடு
 
Ta patience
Ta patienceTa patience
Ta patience
 
Kakkumimainanunakku.pdf
Kakkumimainanunakku.pdfKakkumimainanunakku.pdf
Kakkumimainanunakku.pdf
 
iprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdfiprtamil-errrbook.pdf
iprtamil-errrbook.pdf
 
தேவகியின் கணவன் கல்கி
தேவகியின் கணவன்  கல்கிதேவகியின் கணவன்  கல்கி
தேவகியின் கணவன் கல்கி
 
Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015
 
Tamil - Testament of Naphtali.pdf
Tamil - Testament of Naphtali.pdfTamil - Testament of Naphtali.pdf
Tamil - Testament of Naphtali.pdf
 
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamilUnit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
 
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance! (Tamil) Explain the advantages of term insurance!
(Tamil) Explain the advantages of term insurance!
 
Values related presentation
Values related presentationValues related presentation
Values related presentation
 
Tamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdfTamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdf
 
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdfUnion I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
 
Avvai kural Tamil Book
Avvai kural Tamil BookAvvai kural Tamil Book
Avvai kural Tamil Book
 
Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda
Million Digital Libraries Initiative by MobileVedaMillion Digital Libraries Initiative by MobileVeda
Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfHUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HUNGARIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
HMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdf
HMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdfHMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdf
HMONG DAW - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
HINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdfHINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HINDI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
HEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdfHEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HEBREW - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
HAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfHAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
HAWAIIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
HAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdfHAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
HAUSA - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf
Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdfHaitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf
Haitian Creole - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
GUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdf
GUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdfGUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdf
GUJARATI - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
GUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdfGUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GUARANI - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
GREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdfGREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GREEK - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
GERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfGERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
GERMAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
GEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfGEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GEORGIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
GALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfGALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
GALICIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
FRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdfFRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FRENCH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
FINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdfFINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FINNISH - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
FIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdfFIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FIJIAN - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
FAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdfFAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
FAROESE - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
EWE - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
EWE - The Book of the OT Prophet Nahum.pdfEWE - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
EWE - The Book of the OT Prophet Nahum.pdf
 
ESTONIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
ESTONIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfESTONIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
ESTONIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
ESPERANTO - The Book of Prophet Nahum.pdf
ESPERANTO - The Book of Prophet Nahum.pdfESPERANTO - The Book of Prophet Nahum.pdf
ESPERANTO - The Book of Prophet Nahum.pdf
 

Tamil - 2nd Maccabees.pdf

 • 2. அத்தியிய் 1 1 எருசலேமில யசதேய சதுதலதமில வயழில யததல்கயாே ுச்யதததல்சக, எாில் மழவதமில உகலக யததல்கயாே ுச்யதததல்ு்லக ஆசதய்லாேதலததயில ுியதயனதலததயில வரிலமானல கனதல. 2 ்டவகல உஙல்கலம் ்ரதண ்யடலடவயதய், அவரதடே உண ல தியகலக ஊழேதல்கயன ஆபத்யில, ஈுய்லக, ேய்லச்யம ஆாசேயரடன ல அவதல சுேலத உடன ல ிட்லத்தே நிதனவுரஙல்கல. 3 நலலல தததிேதல்டடில ின உறதயடடில அவர்லகுல சுதவ சுேலேவில, அவரதடே சதலததலததுல சுேலேவில உஙல்கல அதனவர்லகில இதேதலதத்ல ச்யடஙல்கல. 4 அவரதடே ுடலடதலதமில ்டலடதக்கிமில உஙல்கல இரதேதலதததல தகநல், உஙல்ு்லகுல ுியதயனதலதத அடிலமஙல்கல. 5 உஙல்கல செிஙல்தக்ல ச்டலட, உஙல்ுடன ல ஒகலறதிேய் இரஙல்கல, ஆிதல்்ல்யலதலதலல உஙல்தக ஒரசிய்ில த்வடயாதல்கல. 6 இிலசிய் நயஙல்கல உஙல்ு்ல்ய் செப்ல் இஙலச் இர்லாசகயில. 7 நகலற அறிதல் ஒன ல ிதயில வருதலதலல, சடசிடலதிேஸ ல ஆடலச சுேலத ்யலதலதலல, செுடில அவடதடே ுடலடமில மனித சதுதலதிரநல்ில தயெலேதலதிரநல்ில ாகதலுலச சுேலத ்யலதலதிரநல், அநலத ஆண ல ட்கிலல எஙல்ு்லக வநலத ்ன ல ிதலதன ல உுலு்ல்டலடதலதலல யததல்கயாே நயஙல்கல உஙல்ு்லக எழதசனயில. 8 ிண ல டிதலதத எதிதல், ககலகிகலக இததலததலததுல சநலதசனயில; நயஙல்கல ிி்தகயில சிலலிே ியதவயில சுமதலத, வக்லக்தக ஏகலற, அிலிஙல்தக தவதலசதயில. 9 இிலசிய் நீ ஙல்கல ்யஸ ல ிய ியததலதலல ுடயதில ிண ல டத்தே ஆுதி்லாிதல்கல எனலற ியரஙல்கல. 10 நகலற எண ல ிதலசதடலடயில வருதலதலல, எருசலேமில யசதேயவமில இரநலத ெனஙல்ுில, ுஙல்தலதயரில, யதயஸஸில, அபசு்ில சுேலேிலிடலட ஆுயதிேதல்கின ல ுடலடதலததுல சுதலநலத சடயலேயஸ ல தயெயவன ல ததலவதயன அதிஸ ல சடயமலஸஸ்லக வயழலதல்்தகயில ஆசதய்லாேதலததயில அடிலபனயதல்கல. எாிலதலல இரநலத யததல்கல: 11 ்டவகல நிலதிில சிதிே ஆிதல்்கிிரநல் வடவதலததயலல, ஒர தயெயவ்லக எததய்ில சியதிடலடததில சியல அவர்லக நனல ற சுமதல்ாசகயில. 12 ஏசனனிலல, ிதிசதலத ந்ர்லககல ுண ல தடயடலடவதல்தகதல ்ததலதவடலடயதல. 13 ததலவன ல சிதலசேயவகலககல வநலதசிய், அவடடன ல சவலலலமடேய் எனலற சதயனல றே ிதட்கல நயசனேயவன ல ஆுயதிேதல்கின ல வஞலு்தலதயலல நயசனேய ச்யவிலல ச்யலலலிலிடலடனதல. 14 ஏசனனல கயலல, அநலதசேய்ஸ ல , அவதகதல தரிணில சுேல்ச்யகலவ் சியலல, வததடலுதண எனல க சிேதிலல ிணதலததில சிறவதகல்ய் அநலத இடதலதகலக வநலதயதல. 15 நயசனேயவன ல ஆுயதிேதல்கல மகிலிடலட, அவதல ஒர சறே கழவடன ல ச்யவின ல வதகவ்லககல நதழநலதசிய், ​ ​ அன ல டசேய்ஸ ல உகலசக வநலதவடன ல ச்யவதல மடவடலடயதல்கல. 16 ுததயன ல அநலததஙல்்ல ்ததவதல தகநல், அவதல்கல இடதேில சியலல ்கல்தக எறநல், ததலவதனதல தய்லா, அவதல்தகதல ்ண ல ட ்ண ல டய் சவடலட, அவதல்கின ல ததல்தக சவடலட, சவகிசே இரநலதவதல்கிடில எறநலதயதல்கல. 17 சதவி்லதேகலகவதல்தக ஒிலம்லச்யடதலத நில ்டவகல எலலலயவகலறமில ஸ ல சதயதலததில. 18 ஆதலயலல, ்யஸ ல ல ியததலதன ல இரிதலததநலதயில சததயலல ஆலேதலததுல சதலத்திிலிதகல்ய் நயஙல்கல தடலடேடலட இர்லாசகயில, நீ ஙல்கல அதத்ல ுடயதில ிண ல டத்ேய்்ல ச்யண ல டயடிலிட அதத உஙல்ு்லகுல ுயனல ககி்ல் சவண ல டில எனலற நிதனதலசதயில. நீ ேேயஸ ல தேய்ில சுேலதசிய் நி்லக்ல ச்யட்ல்ிலிடலட சநரிலம, அதன ல பகக அவதல ச்யவதலயில ிிிடதலததயில ்டலடனயதல. 19எஙல்கல பதய்ல்கல ியதச்தலதகலக்ல ச்யண ல டசுலலலிலிடலடசிய், அிலசிய் ி்லதயகலக ஆுயதிேதல்கல ிிிடதலதன ல சநரிலதி இத்சேிய் எடதல், தண ல ணீதல இலலலயத ஒர கழயலல அதத ிதகதல், அநலத இடில சததிேயதிட, அதத உறதேய் தவதலதரநலதயதல்கல. அதனதல் ஆண ல ்கல. 20 ில ஆண ல ட்ு்லகில பகக, ்டவு்லகில பதிேியனசிய், ியதச் அதுனிடேரநல் சநேேயஸ ல அடிலிிலிடலட, அதத சநரிலபலல ிதகதல் தவதலதரநலத ஆுயதிேதல்கின ல ுநலததயனதத அடிலபனயதல; ; 21 பன ல ம அதத வததநல் ச்யண ல ட வரிலிட அவதல்ு்லக்ல ்டலடதகயடலடயதல. ிியடிலிடலட சிய், நீ ேேயஸ ல வகக்தகயில அதன ல ம் சியடிலிடலட சியரடல்தகயில தண ல ணீரடன ல சதகி்லகியற கர்ல்ு்லக்ல ்டலடதகயடலடயதல. 22 இ் மடநலதபன ல , சதிேன ல பத்யச்லகில சநதில வநலத், அ் மன ல ம சி்தலதலல ிதகநலதரநலத், ஒவலசவயர ினிதடில ஆுலுதிேிலிடிலிட ஒர சிதிே சநரிலம மடலடிலிடலட். 23 ிி தனலற ச்யண ல டர்லகில சியசத ஆுயதிேதல்கல செிில சுேலதயதல்கல, நயன ல சுயலலாசகன ல , ஆுயதிேதல்கல இரவரில, ிகலக அதனவரில, சேயனதலதயன ல ஆதிலிில, ிகலக அதனவரில அதகலகில ிதலகிதலதனதல, நீ ேேயஸ ல சுேலத் சியல. 24 செிில இிலிட இரநலத்; ்தலதலதயசவ, ்தலதலததயாே ஆண ல டவசத, எலலலயவகலதகயில ிதடதலதவதல, ிேமகலகவதல, விதிேயனவதல, நீ தயகலகவதல, இத்ல்மகலகவதல, ஒசத ிகலறில ்ரதணயகலக அதுதல, 25 எலலலயவகலதகயில ச்யடிலிவதல, ஒசத நீ தயகலகவதல, ுதலவவலலலதியகலகவதல, நிதலதேியனவதல, இஸ ல தசவதல எலலலயதல ்ன ல ிஙல்கிிரநல்ில வடவதல், பதய்ல்தகதல சததலநலசதடதல் அவதல்தகில ிதிசதலதிலிடதல்ாிதல. 26 உி் ெனியாே இஸ ல தசவம்ல்ய்ில ிிதேில சிகலற, உன் ிஙலத்்ல ்யதல், அததில ிதிசதலதிலிடதல். 27 எஙல்கிடேரநல் சதகட்ல்ிலிடலடவதல்தக ஒனலற ததடலடஙல்கல, மகெயத்ு்லககல ஊழேில சுேலிவதல்தக வடவதல், இ்ழலநல் சவற்ல்ிலிடிவதல்தகில ியதலதல், நீ சத எஙல்கல ்டவகல எனலற மகெயத்ு்லகதல சததிேிலிடதல்ஙல்கல. 28 எஙல்தக ஒட்லகாகவதல்தகதல தண ல டயஙல்கல; 29 சியசு சுயனலனிடசே உி் ிதிசதலத ஸ ல தலதலதலல உி் ெனஙல்தக மண ல டில நயடலடஙல்கல. 30 ஆுயதிேதல்கல ஸ ல சதயதலததில ியடலல்தகில ியடனயதல்கல. 31 இிலசிய் ிி ுயிலபடலட்ில, நீ ேேயஸ ல சிதிே ்கல்கல ம் ஊகலகிலிடில தண ல ணீதல வடலட ்டலடதகயடலடயதல. 32 இிலிடுல சுேலேிலிடலடசிய், ஒர சடதல மடலடிலிடலட்; ஆனயலல அ் ிிிடதலதிரநல் பத்யசதலத ஒகிேயலல எதிநலத். 33 இநலத வுேில சததிநலத்ில, ஆுயதிேதல்கல அ்லானிதே ிதகதல் தவதலதரநலத இடதலதலல, தண ல ணீதல சதயனல றேதய்வில, சநேேயஸ ல ிி்தகுல சதலத்திதலததய்வில சிதலசேயவன ல தயெயவ்லக அறவ்ல்ிலிடலட். 34 தயெய, அநலத இடதலதத அதடதல், ்யதிேதலதத மேகலசதலதபன ல , அததில ிதிசதலதிய்லானயதல. 35 தயெய ில ிதிச்தக எடதல், அதததல தயன ல தரிலதிலிடதலத வரிலமாகவதல்ு்லக்ல ச்யடதலதயன ல . 36 நீ ேேயஸ ல இதத நிலதயதல எனலற அதழதலதயதல, இ் ஒர சதலத்திிலம, ஆனயலல ிலதல அதத சநப எனலற அதழ்லாகயதல்கல. பயடய் 2 1 அ்லானிதே எடதல்ுல சுலலமிலிட செதே ாதல்ல்ததிச ்டலடதகயடலடயதல என ல ி்ில ிதவ்கிலல ்யணிலிடாக். 2 ாதல்ல்ததிச அவதல்ு்லக நிேயேிலபதியணதலதத்ல ச்யடதல், அவதல்கல தஙல்ுதடே ஆிதணஙல்சகயட சவகலகி ிகலறில சியனலனின ல உரவஙல்தக்ல ்யணிலசிய், ்தலதலதரதடே ்டலடதக்தக ிகநல்வடயாதல்கல எனலறில, அவதல்கல ினதலல தவறதழ்ல் சவண ல டயில எனலறில அவதல்ு்லக்ல ்டலடதகயடலடயதல.
 • 3. 3 அிலிடிலிடலட ிகலக சிுலச்கயமில, ுடலடில அவதல்ுதடே இரதேதலதிரநல் வல்யதிட்லக அவதல்ு்லகில சியததலதயதல. 4 அநலததல ாதல்ல்ததிச, சதவனயலல எுலுதி்ல்ிலிடலட, வயுஸ ல தலதலததயில சிடலடதேயில திலசியட சுலலமிலிட ்டலடதகயடலடயதல என ல ி்ில அசத எழதலதலல இரநலத், அவதல ிதலயன ல ம் ஏற, சியசு ஏற, சதவடதடே சதநலதததலததில ியதலதலதயதல. 5 செதலே அஙலக வநலதசிய், ஒர கத்தே்ல ்ண ல டயதல, அதலல அவதல ுடயததலததயில சிடலடதேயில தி ிடதலததயில தவதல், ்ததவ நிறதலதனயதல. 6 அவததில பனல சதயடதலநலதவதல்கிலல சலதல வழதே்ல கற்ல் வநலதயதல்கல, ஆனயலல அவதல்கயலல அதத்ல ்ண ல டபட்ல் மடேவலலதல. 7 அதத செதே உணதலநல், அவதல்தக்ல ககலகிலுயடலட, "அநலத இடதலததில சியறதலதவதத, ்டவகல திலமதடே ி்ல்தக மண ல டில ஒனலறசுதலதல், அவதல்தக இத்ல்தலதலல ஏகலற்லச்யகலுில வதத அ் அறேிலிடய்." 8 அிலசியழ் ்தலதலததல இதவ்தக அவதல்ு்லக்ல ்யண ல பிலியதல, ்தலதலதரதடே ிாதியில, சி்மில, சியசுயன ல கழல ்யடலடிலிடலட்சியலவில, ுயசலயசியன ல அநலத இடில ்னிய்ில ிதிசதலதிய்ல்ிலிட சவண ல டசினலற வரிலபேததில சியலவில சதயனலறில. 9 அவதல ஞயனிேய் இரநலததயலல, அதலிலிணிிலமில ிிதேுல சுமதலதேதய்வில, ச்யவதல மடிலிதய்வில அறவ்ல்ிலிடலட். 10 சியசு ்தலதலததத சநய்லா செிிலிண ல ணிலசிய், வயனதலதிரநல் அ்லானி இகஙலா, ிி்தகில ிடலசதலத்சியல, ுயசலயசியடில செிிலிண ல ணினயன ல ; 11 அதகலக சியசு: ியவநிவயதண ிி ுயிலபட்லுடயதிடேயலல, அ் ிடலச்ல்ிலிடலட் எனல கயன ல . 12 எனசவ ுயசலயசியன ல அநலத எடலட நயடல்தக்ல ்தடிலபடதலதயதல. 13 அசத வுேஙல்கல நீ ேேயான ல எழதல்்ல்கிமில வதலணதன்கிமில சததிவ்ல்ிலிடலடகலகன; அவதல எிலிட ஒர நல்தலதத நிறவனயதல, தயெய்ல்கல, ாதல்ல்ததிச்கல ிகலறில தயவதன ல சுேலல்கல ிகலறில ிதிசதலத ிதிச்தகில ிகலறே தயெய்ல்கின ல நிரிஙல்தக சு்திதலதயதல. 14 அவலவயசக யதயசில நயில சியதினயலல இழநலததவ்தக எலலலயில ஒனலற சுதலதலதயன ல ; 15 ஆதலயலல, அதவ உஙல்ு்லகதல சததவசேனல கயலல, அவகலதக எடதல்வத சலதத அடிலமஙல்கல. 16 நயஙல்கல சதலத்திிலம வழயதவ்ல ச்யண ல டயடிலசியாசகயில, நயஙல்கல உஙல்ு்லக எழதயகலசகயில, நீ ஙல்கல அசத நயடல்தக்ல ்தடிலபடதலதயலல நலலல். 17 திலமதடே ெனஙல்கல அதனவததயில வடவதல், அவதல்கல அதனவர்லகில ஒர சதநலதததலததயில, தயெலேதலததயில, ஆுயதிேதல்வதலததயில, ிதிசதலத ஸ ல தலதலததயில ச்யடதலத சதவன ல எனலறில நிலமாசகயில. 18 அவதல நிேயேிலபதியணதலதலல வய்ல்கிதலதிட, ச்லாததலதலல நி்லக இதஙலா, வயனதலதன ல கழகலக எலலலய சதுஙல்கிிரநல்ில ிதிசதலத ஸ ல தலதலதசல நிலதி்ல ுடலடுலசுதலிலியதல; 19 இிலசிய் யதயஸ ல ி்ல்யபேஸ ல ிகலறில அவத் ுச்யதததல்கல, ிகலறில சிதிே ச்யவின ல சதலத்திிலம ிகலறில ிிிடதலதன ல பதது ல தட ிகலற, 20 ிகலறில அநலதசேய்ஸ ல எபசினஸ ல ிகலறில அவத் ி்ன ல யியடலடர்லக எததயன சியதல்கல, 21 யத ிததலதகல்ய்தல தஙல்ு்லக்ல ச்கதவிய் நடநல் ச்யண ல டவதல்ு்லகில ிதசலய்தலதிரநல் வநலத சவகிிலிதடேயன அதடேயகஙல்கல: ஒர சலசத, அவதல்கல நயட மழவததயில சவனலற, ்யடலடேதயண ல டதலதனியன ி்ல்தகதல ்ததலதனயதல்கல. 22 உல்சிஙலகில பதசதலதசிகலக ஆலேதலதததல தரிலிவில மடலட, ந்ததலதத வடவதல், கழகஙலா்ல ச்யண ல டரநலத ுடலடஙல்தக ஆததிதலதயதல; 23 இதவ அதனதலததயில, நயன ல சுயலலாசகன ல , சசதனின ல செுன ல ஐநல் மதலத்ஙல்கிலல அறவதலதயதல, நயஙல்கல ஒர சதயகதயலல சர்ல்ிய் ிதிலியேலவ சுேலசவயில. 24 எலலதலேகலக எண ல தண்ல ்ரதலதலல ச்யண ல ட, ்ததயன ல வவதிிலம்தகில ியதல்ல் அவதல்கல வரிலமில சதிில, ிலலசவற வுேஙல்ு்ல்ய், 25 வயசிலிவதல்கல ிாழலுலச அதடவதகலகில, நிதனவயகலகதல உறதசுேலே வரிலமிவதல்கல இலகவய் இர்ல்வில, அ் ேயரதடே த்்ு்லக வராகசதய அவதல்கல அதனவர்லகில லயிில ாதட்ல்வில நயஙல்கல ்வனிய் இரநலசதயில. 26 ஆதலயலல, இநலத விேகநலத உதழிலதிுல சர்லாுல சுேலத எஙல்ு்லக, அ் எகிதலலல, ஆனயலல வேதலதவ ிகலறில ்வனிிலபன ல வுேில; 27 வரநல் தேயதிதல், பகதல நலதன நயடிவர்லக எகிதயயரிலிதலலதல: ஆயடில, ிலதின ல ிாழலுலச்ல்ய் இநலத சிரில ்ன ல ிதலதத ிாழலுலசயடன ல சிகலச்யகலசவயில. 28 ஒவலசவயர கறிலபடலடவகலதகயில ுதிேய்்ல த்ேயகலவதத ஆசதிேதிடில வடலடவடலட, ஒர சர்ல்தலதன ல வத்தகில பன ல ிகலறவதகலக உதழ்ல் சவண ல டில. 29 ஏசனனல கயலல, ஒர மதே வடலதட்ல ்டலடில ததலவன ல மழ ்டலடடதலததயில ்வனிதல்்ல ச்யகலக சவண ல டில. ஆனயலல, அதததல ாடலடவில, வண ல ணில ாடலடவில சுேலிவன ல , அதன ல அலஙல்யததலதகலகதல தகநலதவகலதகதல சதட சவண ல டில. 30 ஒவலசவயர மகலகியமில நிகலி்ில, சிதிே வுேஙல்தக்ல ்வனிிலி்ில, வவதஙல்கிலல ஆதலவிய் இரிலி்ில ்ததயன ல மதலல ஆசதிேர்லக உதிே்: 31 ஆனயலல சர்ல்தலததில ிேன ல ிடதல்வதகலகில, சவதலயலல அத் உதழிலதிதல தவதலிலிதகலகில, ஒர சர்ல்தலதத உரவய்லகில நிர்லக வழஙல்ிலிட சவண ல டில. 32 இஙலாரநல் நயில ்தததேதல சதயடஙலகசவயில: நீ ண ல ட மனலடதததே உரவய்லகவ்ில, ்ததயலல சர்ல்ிய் இரிலி்ில மடலடயகலதனியன வுேில எனலற சுயலலலிலிடலடவகலறடன ல இவலவகவ சுதலதல் ிடலடசி. அத்தியிய் 3 1 பததயன ஆுயதிேனயாே ஓனிேயவன ல சதவி்லதயனயமில, ்ன ல ியதல்ல்தலதத சவறதலததனயமில, ிதிசதலத ந்தில ு்ல ுியதயனதல்டடில கடயரநல், ுடலடஙல்கல நனல கய்்ல ்தடிலபட்ல்ிலிடலட். 2 தயெய்ல்ுில ுட அநலத இடதலதத்ல ்னிலிண ல ணினயதல்கல, தஙல்கல சகநலத ிதிச்கயலல ச்யவதலில சிதிதய்லானயதல்கல; 3 ஆசேயதவுல சுதலநலத சுல்ஸ ல தன் சுயநலத வரவயயலல ிி்கின ல சுதவ்ல்யன அதனதல் சுலவ்தகயில ஏகலற்லச்யண ல டயதல. 4 ஆனயலல ச்யவின ல ஆுநதய் நிேே்ல்ிலிடலட சினல ேேன ல ச்யதலதததலததுல சுதலநலத சசியன ல ஒரவன ல , ந்ததலதலல ஏகலிடலட கழிலிதலதயலல பததயன ஆுயதிேசனயட ுண ல தடயடலடயன ல . 5 அவனயலல ஓனிேயதவ சவலலல மடேயதசிய், அவன ல சுசலயசதிேய ிகலறில ஃசினிசயன ல ஆுநதய் இரநலத தசதசேயவன ல ி்ன ல அிலிலலசலயனிோடில அவதன்ல ுடலடுல சுனல கயன ல . 6 சிமில, எருசலேமகலக ்ருலதலதலல எண ல ணகலக ிணில நிதகநலதரிலிதய்வில, அதனயலல ிி்கின ல ்ண்லாகலகுல ுிலிநலதேலலலயத அவதல்ுதடே சுலலவஙல்கல எண ல ணிலடஙல்யததவ எனலறில, அதனதலததயில அதுனிடில ச்யண ல ட வத மடயில எனலறில ுறனயதல. த். 7 அிலிலலசலயனிேஸ ல தயெயவடில வநல், தன்லகுல சுயலலலிலிடலட ிணதலதத்ல ்யடலடேசிய், தயெய தன ல சியரகயகதயாே செிசேயசடயததஸதல சததலநலசதடதல், மனலனறவ்ல்ிலிடலட ிணதலதத அவதிடில ச்யண ல ட வரிலிட ்டலடதகயடலட அடிலபனயதல. 8 உடசன செிசேயசடயதஸ ல தன் ிேணதலதததல சதயடஙலானயதல. சுசலயசதிேய ிகலறில ஃசினிஸ ல ந்தஙல்ு்லகுல சுனல க வண ல ணில, ஆனயலல உண ல தியலல தயெயவன ல சநய்ல்தலதத நிதகசவகலறவதகல்ய். 9 அவதல எருசலம்லக வநல், ந்ததலதன ல பததயன ஆுயதிேனிடில ிதிேயததயடன ல வதசவகலற, ிணதலதகலக எனலன உகவதல்தக ச்யட்ல்ிலிடலட் எனலற அவர்லகதல
 • 4. சததிவதலதயதல, சிமில அவதல எதகல்ய் வநலதயதல எனலற ுற, இதவ உண ல திேய எனலற ச்டலடயதல. 10 அிலசியழ் பததயன ஆுயதிேன ல அவனிடில, வததவ்கல ிகலறில த்ிலினகலக பகலதக்கின ல நிவயதணதலதகல்ய் இவலவகவ ிணில ி்்லா தவ்ல்ிலிடலடரிலிதய்்ல ுறனயதல. 11 அதலல சல சடயபேயான ல ி்ன ல ஹதல்யனஸஸ்லகுல சுயநலதியனதவ எனலறில, அநலததல ்ன ல ியதல்ல்ன ல சசியன ல தவகய்ுல சுயனலன் சியலல அலலல; 12 சிமில, அநலத இடதலதன ல மனிததலதனலதி்லகில, உலச்ஙலாமில ித்ல்ிலிடில ச்யவின ல ி்தல்வதலதகலகில, மக மடேயத மனிததலதகலகில அததுல சுேலத அவதல்ு்லக இ்சியனல க தவற்கல சுேலவ் மகலறமில ுயதலதேிகலக். 13 ஆனயலல, செிசேயசடயதஸ ல , அதுன ல தன்லக்ல ்டலடதகயடலடிடேயலல, “அதத எிலிடேயவ் தயெயவன ல ்ருலதலதலல சுதல்ல் சவண ல டில” எனல கயன ல . 14 அவதல நிேேதலத நயகிலல இநலத்ல ்யதிேதலதத்ல ்டலடதகயட உகலசக நதழநலதயதல; 15 ஆுயதிேதல்கல, தஙல்கல ஆுயதிேதல்கின ல வஸ ல ததஙல்தக அணிநல்ச்யண ல ட, ிிிடதலதகலக மன ல ிய்ில ிணிநல், தயில த்்லச்யகலுிலிட ஒிலம்லச்யடதலதவதல்ு்ல்ய்தல தயஙல்கல ிதலததிய்ில ிய்்ய்ல்ிலிட சவண ல டசினலற, தன்லக்ல ச்யட்ல்ிலிடலடதவ்தக்ல கறதல்ுல ுடலடில இேகலறேவததில ிதசலய்தலதகலக அதழதலதயதல்கல. 16 பததயன ஆுயதிேதின ல ம்தலததில ியதலதலதவதல அவரதடே இரதேதலதத்ல ்யேிலிடதலதயரிலியதல: அவரதடே ம்மில நிகமில அவரதடே ினதன ல உகலகயதலநலத சவததனதே சவகிிலிடதலதே். 17 ஏசனனல கயலல, அநலத ினிதன ல ே்வில ிேதலதனயமில உடதலில ிகலறே தாினயமில சழிலிடலடரநலதயன ல , அ் அவதனில ியதலதலதவதல்ு்லகதல சததிநலத், இிலசிய் அவன ல இதேதலதலல எனலன ்்ல்ில இரநலத். 18 அநலத இடில அவிதிலம்லக ஆகயாயரநலததயலல, ிகலகவதல்கல சிய் ினல கயடலட்ல்ய் தஙல்கல வட்தக வடலட சவகிசே ஓடனதல. 19 ஸ ல ததீ்கல தஙல்கல ியதலம்லக்ல கசழ ுய்லக உடதலத்லச்யண ல ட, சதர்ல்கிலல ஏதயகிய் இரநலதயதல்கல, ்னலனிில சிண ல ்கல சலதல வயுலல்ு்லகில, சலதல சவதல்ு்லகில, ிகலகவதல்கல ெனலனலல்ு்லக சவகிசேயில ியதலதலதயதல்கல. 20 அதனவரில தஙல்கல த்்தக வயனதலதத சநய்லாில படதல் ினல கயடனயதல்கல. 21 அிலசியழ், எலலலயவதியன ததகயன ெனஙல்ுில வழநல் வழநலதததயில, பததயன ஆுயதிேன ல இிலிடிலிடலட சவததனயலல இரிலிததயில ்ண ல ட ஒர ினிதட்லகில ிதிதயிிலிடலடர்லகில. 22 பனலனதல, அவதல்கல எலலலயில வலலல இதகவதன சநய்லா, நிலப்லத்்லகதிே ்யதிேஙல்தகுல சுேலதவதல்ு்லகில ிய்்யிலிய்வில உறதேய்வில தவ்லகிலிட சவண ல ட்லச்யண ல டயதல்கல. 23 இரநலதசியதமில செிசேயசடயதஸ ல ்டலடதகயடலடதத நிதகசவகலறனயதல. 24 அவதல ்ருலதலதலல ்யவமடன ல இரநலதசிய், ​ ​ ஆவ்கின ல ஆண ல டவரில, எலலலய ு்லத்கின ல ததலவரியன, ஒர சிதிே ்யடலசதே ஏகலிடதலதனயதல, அதனயலல அவரடன ல வநலதவதல்கல அதனவரில ்டவகின ல வலலலதிதே்ல ்ண ல ட ஆுலுதிேிலிடலடனதல. ிகலறில ிே்ல்ில, ிகலறில ே்வில ிேநல். 25 ஏசனனல கயலல, ஒர ிேஙல்தியன ுவயதியடன ல ஒர கததத அவதல்ு்லகதல சதயனல றே், ே்வில அழ்யன ஆதட்கயலல அலஙல்தி்ல்ிலிடலட், அவதல ்டதிேய் ஓட, செிசேயசடயததஸதல தன் மனலனஙல்யலயலல தய்லானயதல, சிமில கதததயன ல ம் அிதலநலதரநலதவதல மழ ்வுதலதத தவதலதரநலதயதல எனலற சதயனல றே். தஙல்ில. 26 சிமில இதண ல ட வயிிதல்கல அவர்லக மன ல ிய்தல சதயனல றனதல, அவதல்கல விதியலல கறிலபடதலத்ல்வதல்கல, சகநலத அழக, ிகலறில ஆதட்கிலல இரமகமில அவர்லக ஆததவய் நினல கயதல்கல. சதயடதலநல் அவதத்ல ்துேடதல், ில மண ல ்தக்ல ச்யடதலதயதல. 27 செிசேயசடயதஸ ல திசதனலற தததயலல வழநல், சிரில இரகயலல சழிலிடலடயன ல . 28இவலவயசக, ுமி்யலிய் ஒர சிதிே தயமடடில, அவடதடே ்யவலதல்கல அதனவரடடில அநலத்ல ்ருலதலதகலககல வநலத அவன ல , அவடதடே ஆயதஙல்தக்ல ச்யண ல ட தன்லகதலதயசன உதவ சுேலே இேலயிலல, சதவடதடே வலலலதிதே சவகிிலிதடேய் ஒிலம்லச்யண ல டயதல்கல. 29 ஏசனனல கயலல, அவன ல ்டவகின ல த்ேயலல கசழ தகலகிலிடலட, வயழலவன ல நிலப்லத்யலலலயிலல சிுயிலல ாடநலதயன ல . 30 ஆனயலல அவதல்கல ்தலதலததததல ்ததலதயதல்கல, அவதல திலமதடே ஸ ல தயனதலதத அகலமதிய்ில சிரதிிலிடதலதனயதல: ஆலேதலதகல்ய்; ுகலற மன ல ிேமில, சதயலலதலயில நிதகநலத், எலலலயில வலலல இதகவன ல சதயனல றே சிய், ிாழலுலசயில ிாழலுலசயில நிதகநலத். 31 உடசன செிசேயசடயதான ல நண ல ிதல்கல சலதல ஓனிேயாடில பதயதலதலததன சுேலதனதல, அவதல ஆவதே வடலட்லச்யட்ல்தல தேயதய் இர்லகில அவத் உயதத்ல ச்யட்ல் உனலனதியனவதத அதழிலியதல. 32 எனசவ, யததல்கல செிசேயசடயதஸஸ்லக ஏசதய ்சதய்ில சுேலததய் தயெய தவகய் நிதனதல்வட்லுடய் எனலற பததயன ஆுயதிேன ல ுநலசத்ிலிடலட, அநலத ினிதனின ல ஆசதய்லாேதலதகல்ய் ிி சுமதலதனயன ல . 33 பததயன ஆுயதிேன ல ியவநிவதலதலத சுேல் ச்யண ல டர்லத்யலல, அசத வயிிதல்கல அசத உதடயலல சதயனல ற, செிசேயசடயதான ல அராலல நினலற: பததயன ஆுயதிேனயாே ஓனிேயவ்லக ே்ல் நனல ற சுமதல்ஙல்கல, அவரதடே நிேதலதில ்தலதலததல உி்லக வயழலவகிதலதயதல. 34 நீ வயனதலதிரநல் ுயடலதடேயலல அட்ல்ிலிடலடதத்ல ்ண ல ட, ்டவகின ல வலலலதிதே எலலலய ினிததல்ு்லகில அறவிலியேல. அவதல்கல இநலத வயதலதலதத்தகுல சுயனலனபன ல , அவதல்கல சதயனல கவலலதல. 35 செிசேயசடயதஸ ல , ்தலதலதர்லகில ிியடலட, தன ல உயதத்ல ்யிலியகலறேவர்லகில சிதிே ுிதஙல்தகுல சுேல், ஓனிேயஸஸ்லக வண்ல்ில சுமதலதேபன ல , தயெயவடில தன ல ிதடயடன ல தரிலபனயன ல . 36 அிலசியழ் அவன ல தன ல ்ண ல ்கயலல ்ண ல ட ி்ய சதவடதடே ாதிதே்தக எலலலய ிடுர்லகில ுயடலசச்யடதலதயன ல . 37 மண ல டில எருசலம்லக அடிலிிலிடவதகலகதல தகதேயன ினிததய் இர்ல்்லுடே தயெய செிசேயசடயதஸ ல சுயனலனசிய், 38 உன்லக எததிசேய, ்சதயாசேய ேயசதடில இரநலதயலல, அவதன அஙலச் அடிலம, அவன ல உயரடன ல திலபனயலல, அவதன நனல கய்்ல ்துேடேயலல அடிலிதல்கல. ்டவு்லக ஒர சகிலம ு்லத உகலக். 39 ிதசலய்தலதலல வசிலிவதல அநலத இடதலததில ியதலதல், அததில ிய்்ய்லாகயதல; அதததல ்ன ல மறதலத வரிவதல்தக அடதல் அழதல் வடாகயன ல . 40 செிசேயசடயததஸில ிகலறே வுேஙல்ுில, ்ருலதலதத தவதலதரிலி்ில, இநலத வத்யசலசே வழநலத். அத்தியிய் 4 1 நயில மன ல ம சிசே இநலத துின ல இிலசிய், ிணதலதகலகில, தன ல நயடலட்லகில ்சதய்ில சுேலிவதய் இரநல், ஓனிேயதஸ அவதகய்ில சிசனயதல, அவதல செிசேயசடயததஸில ிேமறதலதனயதல, சிமில இநலத ாதி்ு்லக சவதல சுேலிவதல. 2 எனசவ, அவதல ந்ததலதகலக தகதேயனவதல, தன் சுயநலத சதுதலதத ்சதயா எனலற அதழ்ல்தல ்ணிநலதயதல, சிமில ுடலடஙல்கிலல ே்வில ஆதலவிய் இரநலதயதல. 3 ஆனயலல அவதல்ுதடே சவறிலம எலலதல மறேசிய், துினின ல ஒர பதிவனதயலல ச்யதல்கல சுேலேிலிடலடன. 4 ஓனிேயஸ ல இநலத ுதலுலதுயன ல ஆிதலதத ்ண ல ட, அிலிலலசலயனிேஸ ல , சுசலயசதிேய ிகலறில ஃசினிஸ ல ிய்யணஙல்கின ல ஆுநதய் இரநலததயலல, ச்யிிதடநல், துினின ல ாதிதே அத்திதலதயன ல .
 • 5. 5 அவன ல அதுனிடில சுனல கயன ல , தன ல நயடலட ி்ல்தக்ல ககலகஞலுயடலடவதகல்ய் அலலல, ஆனயலல சிய் ிகலறில தனிிலிடலட அதனவர்லகில நனலதிதே நயடனயன ல . 6 அதுன ல அததில ியதல்ல்யவடலடயலல, அதுயன் அதிதேய் இரிலி் ுயதலதேிகலக் எனலற அவன ல ்ண ல டயன ல , சசியன ல தன ல மடலடயகலதனதலதத வடலடவடலடயன ல . 7 ஆனயலல சுல்ான ல ிதணதலதகலகில பகக, எபஃசினஸ ல எனலற அதழ்ல்ிலிடலட அநலதசேய்ஸ ல தயெலேதலதத்ல த்ிலிகலறேசிய், ஓனிேயான ல ுச்யததன ல செுன ல பததயன ஆுயதிேனய் இர்ல் உதழதலதயதல. 8 அதுனிடில ிதிநல்ததயன ல மலில மநலநகலற அறி் தயலநல் சவகலகியில, ிகலசகயர வரியனதலதலல எண ல ி் தயலநல்ில வய்ல்கிதலதலல. 9 இதததல தவத, உடகலியகலச சுேலவதகலகில, இதகஞதல்தகில மகெயத்கின ல நய்தீ்ஙல்தகில ியகலறவிலிதகலகில, எருசலதிில ிகலற எழ்வதகலகில தன்லக உதிிில இரநலதயலல, நகலதகிலி் சிதத நிேேிலிதய் உறதேகிதலதயதல. அநலதசேய்லாேதல்கின ல சிேதல. 10 அதுன ல அதத்ல ச்யடதல், அவன ல த்யலல ஆடலசதேில படதலத்ில, அவன ல தன ல சதுதலததசே ாசத்ல் ியணி்லக்ல ச்யண ல ட வநலதயன ல . 11 சிமில யசியிிான ல தநலதத ெயன ல மலில யததல்ு்லக வழஙல்ிலிடலட சகிலம ுமத்்தக அவதல எடதல்்ல ச்யண ல டயதல, அவதல நடலம்ல்ய்வில உதவ்ல்ய்வில சதயம்லக தததய்ுல சுனல கயதல. ுடலடதலதன ல ிட இரநலத அதுயஙல்ஙல்தக வழலதலத, ுடலடதலதகலக வசதயதிய் மதே ிழ்ல்வழ்ல்ஙல்தக்ல ச்யண ல ட வநலதயதல. 12 அவதல ிாழலுலசயடன ல ச்யமததலதன ல கசழ உடகலியகலச்ல்யன இடதலதத்ல ்டலட, ததலசகநலத இதகஞதல்தகதல தன்லக்ல கழலிலிடதலத, அவதல்ு்லக ஒர சதயிலபதே அணிவ்ல்ுல சுேலதயதல. 13 இிலசிய் ாசத்ல் நய்தீ்ஙல்கின ல உுலுில, ிகலறில மகெயத ிழ்ல்வழ்ல்ஙல்கின ல அத்திிலம, செுனின ல ே்வில அவதற ்யதணிய் இரநலத், அநலத சதவி்லதேகலக ச்வலியன, ிகலறில பததயன ஆுயதிேதல இலலதல. 14 ஆுயதிேதல்ு்லக ிிிடதலதலல சுதவ சுேலே தததிேில இலலதல, ஆனயலல ச்யவதல இ்ழலநல், ிி்தகில மக்ல்ணிதல், டஸ ல ்ஸ ல வதகேயடலட அவதல்தக சவகிசே அதழதலத பகக, உடகலியகலச சுேலயில இடதலதலல ுடலடவசதயதியன ச்யடிலினவலல ிஙலகசிக வததநலதனதல. 15 அவதல்கல தஙல்கல பதய்ல்கின ல ிாதிதே்ல ்ரதயிலல, ாசத்ல்தல்கின ல ிாதிதே எலலலயவகலறகலகில சிலய் வரிலமாகயதல்கல. 16 அதனயலல அவதல்ு்லகில ிேஙல்தியன சிதிடதல வநலத்: அவதல்கல தஙல்கல எததி்கய்வில ிழவயஙலகிவதல்கய்வில இரநலதயதல்கல, அவதல்ுதடே வழ்ல்தலதத அவதல்கல ே்வில ாவதிய்ில பன ல ிகலறனயதல்கல, எலலலயவகலறமில அவதல்கல சியலசவ இர்ல் வரிலபனயதல்கல. 17 ஏசனனல கயலல, ்டவுதடே ுடலடஙல்ு்லக வசதயதிய்தல ாதி சுேலவ் இலகவயன ்யதிேிலலல; 18 ஒவலசவயர வசவயு வரடமில ிேன ல ிடதலதிலிடலட வதகேயடலட தடதாலல தவ்ல்ிலிடலடசிய், தயெய அஙலச் இரநலதயதல. 19 இநலத ாரதிேகலக செுன ல எருசலேிரநல் சகிலமதல த்வதல்தக அடிலபனயதல, அவதல்கல அநலதசேய்லாேதல்கய் இரநலதனதல, செதலகிான ல ிி்லக மநலநற சவகலகி சவகலகிதே எடதல்ுல சுலலல, அதததல தயஙலகிவதல்கல ுட ிி்லக வழஙல்்லுடய் எனலற நிதனதலதயதல்கல, ஏசனனல கயலல அ் வுதேயன் அலலல, ஆனயலல அ்தயன ல . ிகலக ்டலடணஙல்ு்லக ஒ்்ல்ிலிடலடகலக். 20 இநலதில ிணில, அடிலபேவதல ுிலிநலதிய், செதலகிான ல தேய்தலதகலக நிேே்ல்ிலிடலட்; ஆனயலல அதததல தயஙலாுல சுலலிவதல்கயலல, அ் ச்ி்கல சுேலவதகலகில ிேன ல ிடதலதிலிடலட். 21 சினஸ ல தோன ல ி்ன ல அிலிலலசலயனிேஸ ல சடயலேயஸ ல ஃபசலயசிடலடதின ல மடசடலட வழயவகலக எாில்்லக அடிலிிலிடலடசிய், ​ ​ அன ல டசேய்ஸ ல , அவதல தன் வவ்யதஙல்கிலல ியத்ல்ிலிட்லுடய் எனலற மதிநல்ச்யண ல ட, சேயிலியவ்லகில அஙலாரநல் எருசலம்லகில வநலதயதல. : 22 அஙலச் அவதல செுனயமில ந்ததலதயதல்கயமில ிதிேயததயடன ல ஏகலற்லச்யகலகிலிடலட, ாிலிநலதில ஏகலற, சிரில ஆதவயதஙல்சகயட அதழதல் வதிலிடலடயதல; அதன ல பன ல ம அவடதடே சுதனசேயட சினிசு்லகில சியனயன ல . 23 மனலற ஆண ல ட்ு்லகில பகக, செுன ல , சிகலுறே துினின ல ுச்யததனயன சினலயதஸ, அதுனிடில ிணதலததுல சிநல், சததவேயன சல வுேஙல்தக்ல ்வனி்லகிலிட அடிலபனயன ல . 24 ஆனயலல, அவன ல அதுன ல மனலனிதல்லக்ல ச்யண ல ட வதிலிடலட, அவடதடே வலலலதியன ல ிாதிேயன சதயகலகதலதனிேதலதில அவதனில சிதிதய்லா்ல ச்யண ல ட, ேயுதன்ல ்யடலடமில மநலநற தயலநல் சவகலகிதே்ல ்யணி்லத்ேய்்ல ச்யடதலதயன ல . 25 எனசவ அவதல அதுதின ல ்டலடதகயடன ல வநலதயதல, ததலதி ஆுயதிேதல்வதலதகலகதல தகதேயன எததயில ச்யண ல ட வதவலலதல, ஆனயலல ஒர ச்யூதியன ச்யடஙலச்யலதின ல ச்யிமில, ஒர ்யடலட ேர்தலதன ல ச்யிமில இரநலத். 26 தன ல சுயநலத ுச்யதததன்ல கதகிதிலபகலக உடலிடதலதே செுன ல , ிகலசகயரவதயலல தயழலதலதிலிடலடதயலல, அிலசியனிேதல்கின ல நயடலடகலகதல திலபுல சுலலல சவண ல டே ்டலடயேில ஏகலிடலட். 27 அதனயலல சினலயஸ ல அதிததில சிகலகயதல: ஆனயலல அவதல தயெயவ்லக வய்லகறதேகிதலத ிணதலததில சியறதலதவதத, ச்யடலதடயன ல ஆடலசேயகதயன சுயஸ ல டலதயடஸ ல அதத்ல ச்யதினயமில, அவதல அதகலக நலலல உதலதததவ எட்ல்வலலதல. 28 ஏசனனல கயலல, சஙல்ுல சுதல்லத் அவர்லக்ல ச்யட்ல்ிலிடலட். அதனயலல அவதல்கல இரவரில அதுதல மன ல அதழ்ல்ிலிடலடனதல. 29 இிலசிய் சினலயஸ ல தன் ுச்யததன ல ிசியுலுதஸ அவர்லகில ிதலய் ஆுயதிேதல்வதலதலல வடலடவடலடயதல; ிகலறில துிலதிேனல்கின ல ஆுநதய் இரநலத ாசதடலதஸ சுயஸ ல டலதயடஸ ல வடலடுல சுனல கயதல. 30 அநலதுல சுேலல்கல நடநல்ச்யண ல டர்லகிலசியசத, ததலுஸ ல ிகலறில ிலலசலயஸ ல என ல ிவதல்கல ாகதலுலச சுேலதயதல்கல. 31 பனலனதல, தயெய அவுதிலிடலட வுேஙல்தகுல ுியதயனிலிடதலத வநலதயதல, அத்யததலதலல இரநலத ஆண ல டலசதயனி்தஸதல தன் ்தண்லக வடலடவடலடயதல. 32 சினலயஸ ல , தன்லக வுதேயன சநதில ாதடதலததய் எண ல ணி, ச்யவிிரநல் சல தஙல்ில ியதலததஙல்தகதல தரட, அவகலறலல சலவகலதக அநலதசதயனி்ஸஸ்லக்ல ச்யடதலதயன ல , சலவகலதக அவன ல தடதஸஸ்லகில சகலறயரநலத ந்தஙல்ு்லகில வகலகயன ல . 33 ஓனிேய ஒர உதலததவயததலதத அறநலதசிய், ​ ​ அவதன்ல ்டநல்ச்யண ல ட, அநலதசேய்லாேயவலல உகலக டயிலசனவலல உகலக ஒர மனித ஸ ல தலதலதகலகதல தனலதனதலதயசன வல்லா்ல ச்யண ல டயன ல . 34 எனசவ சினலயஸ ல , ஆண ல டலசதயனி்தஸில பதிதல், ஓனிேயதவதல தன ல த்்கிலல பட்லகிலிட சவண ல ட்லச்யண ல டயன ல . அவதல அதகலக வகலமறதலதிலிடலட, வஞலு்ிய் ஓனிேயவடில வநல், அவர்லகதல தன் வல் த்தே்ல ச்யடதலதயதல. அவனயலல ுநலசத்ிலிடலடயமில, ுதணயலேதலதத வடலட சவகிசே வரிலிட அவதன வகலமறதலதனயன ல ; 35 யததல்கல ியதலததிலலல, ில சதுதலதயரில அநலத ினிததன அநிேயேிய்்ல ச்யதலசுேலததகல்ய் ேகநலத ச்யிிதடநல் ே்வில வரநலதனயதல்கல. 36 சிசேயதவுல சகலறயகலக இடஙல்கிிரநல் தயெய தரிலப வநலதசிய், ந்ததலதிரநலத யததல்ுில, அநலத உண ல திதே சவறதலத சல ாசத்ல்தல்ுில, ஓனிேயதவ ்யதணேனல ற்ல ச்யனல கதயலல ம்யதல சுேலதயதல்கல. 37 எனசவ அநலதசேய்ஸ ல ினமவநல் வரநலதனயதல, இகநலதவதின ல நிதயனியன ிகலறில அட்ல்ியன நடதலதத்ல்ய் ிதிதயிிலிடலட அழதயதல.
 • 6. 38 அவதல ச்யிதலதயலல மதல்ல்ிதடநல், உடசன அநலதசதயனி்தஸ தன ல ஊதய நிகதலதத எடதல்்லச்யண ல ட, அவடதடே ஆதட்தக்ல ாழதல், அவதன ந்தசிஙலகில ச்யண ல டசியேல, அவன ல ஓனிேயவ்லக வசதயதியேலதல ்சதய்ில சுேலத இடதலதகலகுல சுனலற, ுப்ல்ிலிடலட ச்யதல்யததன அஙலச் ச்யனல கயன ல . இதனயலல இதகவன ல அவர்லகதல தகநலத தண ல டதனதே வழஙலானயன ல . 39 சினலயான ல ுிலிததல்டன ல ிசியுலுஸ ல ந்ததலதலல ில தேய்ஙல்தகுல சுேல், அதன ல ிலன ல சவகிநயடலடலல ிதவேசிய், ததகயன ி்ல்கல ிசியுலுஸஸ்லக எததய்தல ததண ல டனதல, ில தஙல்ில ியதலததஙல்கல ஏகல்னசவ எடதல்ுல சுலலலிலிடலடன. 40 சிய் ி்ல்கல எழிலப, ச்யிதலதயலல நிதகநல், ிசிய்ல்ஸ ல மவயயதில சிதத ஆயதில ஏநலத, மதிலல வனல மதகதேதல சதயடஙலானயதல. ஒர ஆதனஸ ல ததலவதய் இர்லாகயதல, ில ஆண ல ட்கய் சவக சதயதலவலல உகலக ினிததல, மடலடயகலதனதலதலல கதகேவலலதல. 41 அவதல்கல தலசிய்ல்ான ல மேகலசதே்ல ்ண ல ட, அவதல்கிலல சலதல ்கல்தகயில, சலதல தட்தகயில, சலதல த்நிதகே மழததேயில எடதல்்லச்யண ல ட, அடதலதடதல், தலசியுலுஸ ல ம்ில, அவதல்கலம் ஏறேவதல்கல ம்ில எறநலதயதல்கல. 42 இவலவயற அவதல்கிலல ிலதத்ல ்யேிலிடதலதனயதல்கல, சலதததல தததயலல அடதலதயதல்கல, எலலலயததயில ஓட ஓட வதடலடனயதல்கல; 43 இநலத வுேஙல்கிலல சினலயஸ ல ம் ஒர ககலகுலுயடலட இரநலத். 44 தயெய தடதஸஸ்லக வநலதசிய், சுனடலடிரநல் அடிலிிலிடலட மனலற சிதல அவர்லக மன ல ிய் வழ்ல்யடனதல. 45 ஆனயலல சினலயஸ ல , இிலசிய் தண ல டதன சிகலகதயலல, சடயதிசிசனான ல ி்ன ல டயலேயடில, தயெயதவ ுியதயனிலிடதலதனயலல, அவர்லக நிதகே ிணில தரவதய் உறதேகிதலதயதல. 46 தயலே தயெயதவ ஒர கறிலபடலட ச்லதி்லககல அதழதல்ுல சுனல கயதல, அ் ்யகலதக எடிலி் சியலல, அவதத சவற ினநிதலயலல ச்யண ல ட வநலத். 47 எலலலய்ல கறிலம்ு்லகில ்யதணியன சினலயதஸ அவதல ககலகுலுயடலட்கிிரநல் வடவதலதயதல, சிமில அநலத ஏதழ்கல, அவதல்கல தஙல்கல ்யதணதலததுல சுயனலனயலல, ஆில, சதலதேதல்ு்லக மன ல ிய் அவதல்கல நிதிதயத எனலற ாதலிலிகி்ல்ிலிடலடர்ல் சவண ல டில, அவதல்ு்லக ிதண தண ல டதன வததலதயதல. . 48 இவலவயற ந்ததல்்ல்ய்வில, ி்ல்ு்ல்ய்வில, மனிதில ியதலததஙல்ு்ல்ய்வில ்யதிேதலததில பன ல ிகலறேவதல்கல, ச்லாததலதலல நிேயேிகலக தண ல டதனதே அடிவதலதயதல்கல. 49 ஆத்ேயலல, ாரவன ல ி்ல்ுில அநலதில சியலலலயத சுேதல சவறதல், அவதல்தக ிதிேயததயடன ல அட்ல்ில சுேலதயதல்கல. 50 அதனயலல, அத்யததலதலல இரநலதவதல்கின ல சிதயதுேயலல சினலயஸ ல இனலடில அத்யததலதலல இரநலதயன ல , ாதி அத்திதல், கடி்ல்ு்லகில சிரில ்சதயாேய் இரநலதயன ல . அத்தியிய் 5 1 அசத சநததலதலல அநலதசேய்ஸ ல எாில்்லக தன் இதண ல டயவ் ிேணதலதததல தேயதிதலதயதல. 2 அதன ல பன ல , ந்தசிஙலகில, ஏக்லகதகே நயகலி் நயடல்கல வதத, கதததவததல்கல தஙல்தல ்ணியலல, ஈடலட்தக ஏநலதேிட, சியதலவததல்கின ல ுடலடதலததில சியல ்யகலறலல ஓடவதத்ல ்ண ல டயதல்கல. 3 கதததவததல்கின ல ிதட்கல அணிவகதல், ஒரவததசேயரவதல எததலச்யண ல ட, ச்டேஙல்தக அதுதல்ில, ததகயன கதல்ுலுண ல தட்சகயடில, வயகல்தக உரவ்லச்யண ல டில, ஈடலட்கல எறநல்ச்யண ல டில, சியன ல ஆிதணஙல்கின ல ேடேடிலம்சகயடில, எலலலயவதியன சுணஙல்சகயடில சியத்லச்யண ல டயதல்கல. 4 ஆத்ேயலல, அநலததல சதயகலகில நனலதிேய் ியக சவண ல டில எனலற ஒவலசவயர ினிதடில செபதலதயன ல . 5 இிலசிய் அநலதசேய்ஸ ல இகநல்வடலடதய் ஒர சியேலேயன வதநலத ிதவேசிய், செுன ல கதகநலத் ஆயதில சிததேயவ் ுடலட்லச்யண ல ட, திசதனலற ந்ததலதன ல ம் தய்லகதலல நடதலதனயன ல . ிகலறில சவதல்கிலல இரநலதவதல்கல தரிலிில சியடிலிடலட, ந்ததலதத நீ கிய்ில படதலதனதல, சினலயஸ ல ச்யடலதட்லககல ஓடனயதல. 6 ஆனயலல செுன ல இத்ல்ேலலலயிலல தன ல சுயநலத்ல கடி்ல்தக்ல ச்யனல கயன ல . ஆனயலல அவதல்கல அவர்லக எததி்கல எனலற நிதனதல், அவதல சவகலற சிகலக அவத் நயடலட ி்ல்கல அலலல. 7 இதகலச்லலலயில அவதல ஆடலசதேில சிகவலலதல, ஆனயலல ்தடசயலல அவதல சுேலத ்சதய்தலதன ல சவகித்ல்ய் அவியனதலததில சிகலகயதல, சிமில அிலசியனிேதல்கின ல நயடலடகலகதல திலப ஓடனயதல. 8 இறதயலல, அசதபேதல்கின ல தயெயவயாே அசதடயஸ ல மன ல ககலகில ுயடலடிலிடலட, ந்ததலதிரநல் ந்ததலதகலக ஓடிலசியேல, எலலலய ினிததல்தகயில பனல சதயடதலநல், ுடலடஙல்தகதல ்கநலதவனய் சவற்ல்ிலிடலடயன ல , ிகலறில சவற்ல்தலத்ல் ஒர சவகிிலிதடேயன எததிேய் அவன ல தரிலப வநலதயன ல . அவடதடே சதுமில நயடலட ி்ல்ுில எாில்்லகதல தகலகிலிடலடயதல. 9 இவலவயற ிலதததல தஙல்கல நயடலடிரநல் வதடலடேடதலதவன ல , அநலநிே சதுதலதலல அழநல்சியேல, லயசசடசியனிேதல்கிடில ஒேலவசிகலற, தன ல உகவனதல்கின ல ்யதணதலதயலல உதவ சதட நிதனதலதயன ல . 10 அட்ல்ில சுேலேிலிடயத ிலதததல ்ததலதேவர்லக அவர்ல்ய்தல ்்ல்ில அடுதி்ல் ேயரேலலதல, எநலதில மனிதியன இறதுல ுடஙலக்ுில இலலதல, அவரதடே பதய்ல்ுடன ல ்லலலதகயில இலலதல. 11 இ் நடநலதசிய், ​ ​ அதுனின ல வண ல ட்லக வநலதசிய், யசதேய ாகதலுலச சுேலததய் அவதல நிதனதலதயதல; 12 அவதல்கல ுநலததலதவதல்தக்ல ்யிலியகலக சவண ல டயில எனலறில, வட்கிலல ஏறுல சுலலிவதல்தக்ல ச்யலலமியறில அவரதடே சியதல வததல்ு்லக்ல ்டலடதகயடலடயதல. 13இவலவயற இதகஞதல்கல ிகலறில மதசேயதல்தக்ல ச்யனலற, ஆண ல ்தகயில, சிண ல ்தகயில, கழநலதத்தகயில ிறதல், ்னலனிில சிண ல ்தகயில கழநலதத்தகயில ச்யனலற கவதலதனதல. 14 மனலற நயடல்ு்லககல எண ல ிதயயதில சிதல அழ்ல்ிலிடலடனதல, அவதல்கிலல நயகலிதயயதில சிதல சியதிலல ச்யலலலிலிடலடனதல. ிகலறில ச்யலலலிலிடலடதத வட கதகவய் வகல்ிலிடவலலதல. 15 ஆனயமில அவதல இதலல தரிலதேதடேயிலல, உல்சிஙலகில உகலக ி்ய ிதிசதலத ஆலேதல்்லகுல சுலலவதய்்ல ்ரதனயதல. சினலயஸ ல , ுடலடஙல்ு்லகதல ்சதயா ிகலறில தன் சுயநலத நயடலட்லக வழ்யடலடேய் இரநலதயதல: 16 ிதிசதலத ியதலததஙல்தக அசதலதியன த்்கயமில, அசதலதியன த்்கயமில எடதல், ிகலக தயெய்ல்கயலல ஸ ல தலதலதன ல சிரதி்லகில ிாதி்லகில அதலிலிணி்ல்ிலிடலட சியரடல்தகயில கசழ இழதல், அவகலதக்ல ச்யடதலதயதல. 17 அநலதசேய்ஸ ல ினதலல ே்வில சிரேதில ச்யண ல டயதல, ந்ததலதலல வசிலிவதல்கின ல ியவஙல்ு்ல்ய் ்தலதலததல சற் சநதில ச்யிிதடநலதயதல, எனசவ அவதல அநலத இடதலததில ியதல்ல்வலலதல. 18 ஏசனனல கயலல, அவதல்கல மன ல ம ில ியவஙல்கயலல சழிலிடலடர்ல்வலலதல எனல கயலல, இநலத ினிதன ல வநலதவடசனசே ்துேடேயலல அடதல், ்ருலதலததில ியதல்ல் அடிலபே சுல்ஸ ல தயெயவயன செிசேயசடயததஸில சியலசவ அவடதடே அடியனதலதிரநல் வல்ல்ிலிடலடரிலியன ல . 19 ஆயடில, ்டவகல அநலத இடதல்்ல்ய் ி்ல்தகதல சததலநலசதட்ல்வலலதல, ஆனயலல ி்ல்ு்ல்ய்தல ததியன இடதலதததல சததலநலசதடதலதயதல. 20 ஆத்ேயலல, சதுதலதகலக சநதலநலத ்ன ல ிதலதலல அவதல்ுடன ல ிஙலக சிகலக அநலத இடசி, பனலனதல ்தலதலததயலல அடிலிிலிடலட நனலதி்தகில ிகலறதல சததிவதலத்: சிமில அ் ுதலவவலலலவதின ல ச்யிதலதலல
 • 7. த்வடிலிடலட் சியல, மண ல டில, சிதிே ்தலதலததல. ுிதுில சுேல், அ் அதனதல் ிாதியடன ல அதி்ல்ிலிடலட். 21 ஆண ல டசேய்ல்ஸ ல ஆயததலசதண ல ்ற தயலநல்்தக ஆலேதலதிரநல் எடதல்ுல சுனல கபன ல , அநலதசேய்லாேயவ்லக அவுதிய்ில மகிலிடலட, சதுதலதத்ல ்ட்ல்தலத்ல்தய்வில, ்டதல நட்ல்தலத்ல்தய்வில ஆ்ல் சவண ல டசினலற ்தலவதலதலல ்தற்லச்யண ல டரநலதயன ல ; 22 சிமில, அவதல சதுதலதததல ்ன ல மறதல்வதகல்ய் ஆுநதல்தக வடலடவடலடயதல: எருசலேலல, பிில, தன் நயடலடகல்ய் ஒர ஃபதிிேன ல , ிகலறில அவதத அஙலக நிறதலதேவதத வட ்யடலடேதயண ல டதலதனியன நடதலதத்ல்ய். 23 ிகலறில ்திசேலல, ஆண ல டலசதயனி்ஸ ல ; சிமில, ிகலக அதனவததயில வட சியுியன சினலயஸ ல , கடி்ல்கல ம் ்டதிேயன த்்தக தவதலதரநலதயதல, தன் நயடலட ி்ல்கயன யததல்ு்லக எததய் ாஙலாதழ்லகில எண ல ணில ச்யண ல டவதல. 24 அவதல அநலத சவற்ல்தலத்ல் ததலவன ல அிலிலலசலயனிேதஸ இரிதயயதில சிதல ச்யண ல ட ிதடயடன ல அடிலப, சகநலத வேதலல உகலக அதனவததயில ச்யனலறவடவில, சிண ல ்தகயில இதகேவதல்தகயில வகலகிலிட ்டலடதகயடலடயதல. 25 அவதல எருசலம்லக வநல், அதிததேில ியுயஙலக சுேல், ஓேலவநயகின ல மனித நயகல வதத சியறதிேய் இரநலதயதல, யததல்தகில மனித நயகய்்ல ச்யண ல டயடில சிய், அவதல தன் ஆடல்தக ஆயதியணிேய்ல்்ல ்டலடதகயடலடயதல. 26 அதனயலல, ஓேலவநயதக்ல ச்யண ல டயடுல சுனல க அதனவததயில ச்யனலற, ஆயதஙல்சகயட ந்ததலதலல ஓட, ததகயன ி்ல்தக்ல ச்யனல கயன ல . 27 ஆனயலல யதயஸ ல ி்ல்யபேஸ ல ிகலக ஒன ல ி் சிரடன ல அலலல் அதகலக அடதலதிடேய், வனயநலதததலதகலகில பனலவயஙலா, ியசியடலடன ல ிஙல்யகி்கய் இர்ல்்லுடய் என ல ிதகல்ய், சதயடதலநல் மித்்தக உண ல ணில தன் ுடலடதலதனரடன ல , ேர்ஙல்கின ல மதகிலிட ிதல்கிலல வயழலநலதயதல. அத்தியிய் 6 1 இதகலகில பகக சற் ்யலதலதகலகில பகக, தயெய யததல்கல தஙல்கல பதய்ல்கின ல ுடலடஙல்தக வடலட வல்வில, ்டவுதடே ுடலடஙல்கின ல ிட வயழயிலல இர்ல்வில வகலமறதல்வதகல்ய் ஏசதனலான ல ஒர மதேவதத அடிலபனயதல. 2 சிமில எருசலேலல உகலக ச்யவதலயில அசதலதிலிடதலத, அதத ெூபடதல ஒிிலபேஸ ல ச்யவலல எனலற அதழிலி்; ிகலறில ்திசேலல, அநலநிேதல்கின ல ிய்்யவலதயன வேயழன ல , அவதல்கல வரிலபேிட அநலத இடதலதலல வசதலதயதல. 3 இநலததல ாதியன ல வரத் ி்ல்ு்லக ே்வில சவததனேய்வில வரதலதிய்வில இரநலத். 4 ஏசனனல கயலல, சதவயலேில மகெயத்கயலல ்லவததலதனயமில ்கிேயடலடதலதனயமில நிதகநலதரநலத், அவதல்கல சவச்ுடன ல சுதலநல், ிதிசதலத ஸ ல தலஙல்கின ல சகலறவடலடயததலதலல சிண ல ்ுடன ல சதயடதலம தவதலதரநலதயதல்கல, அ்ிடலடிலலலயிலல ுடலடதலதகலகில மகிலியன வுேஙல்தகயில ச்யண ல ட வநலதனதல. 5 ிிிடமில அசதலதியன ்யதிேஙல்கயலல நிதிலிிலிடலட்; 6 ஒர ினிதன ல ஓேலவ நயடல்தகசேய அலலல் ிழஙல்யல வததஙல்தகசேய ்தடிலபடிலி் அலலல் தனலதன ஒர யதன ல எனலற சுயலலி்லச்யகலவ் ுடலடிலிட இலலதல. 7 ஒவலசவயர ியதமில அதுன ல பகநலத நயகிலல ிி்தக உண ல ிதகல்ய் அவதல்கல ்ுிலியன நிதலிலிநலததலதயலல ச்யண ல டவதிலிடலடனதல. ிகலறில ிுலுான ல வததில ்தடிலபட்ல்ிலிடலட்ில, யததல்கல ஐவ ஏநலத, ிுலுஸஸ்லக ஊதலவலிய்ுல சுலலல சவண ல டே ்டலடயேில ஏகலிடலட். 8 சிமில, யததல்ு்லக எததய், தயலேயன ல ஆசலயுதனயன ல ிட, மகெயத்கின ல அண ல தட ந்தஙல்ு்லக, அவதல்கல அசத நய்தீ்ஙல்தக்ல ்தடிலபட்ல்வில, அவதல்கின ல ிி்கிலல ிஙலகதயததல்கய்வில இர்ல் சவண ல டில எனலற ்டலடதகயடிலிடலட். 9 மகெயத்கின ல ிழ்ல்வழ்ல்ஙல்ு்லக இணஙல்யதவதல்கல ச்யலலலிலிட சவண ல டில. அிலிடேயனயலல ஒர ினிதன ல தகலசியததே ்ேததலததில ியதலதலதர்ல்லயில. 10 தஙல்கல பகலதக்ு்லக வரதலதசுதனில சுேலத இதண ல ட சிண ல ்கல அஙலச் ச்யண ல ட வதிலிடலடனதல. அவதல்கல சவகிிலிதடேய் ந்ததலததுல சகலற வநலதசிய், ​ ​ கழநலதத்கல தஙல்கல ியதலபலல த்தவதலதயதல்கல, அவதல்கல அவதல்தக சவதிிரநல் ததலகழய் கசழ தகலகினயதல்கல. 11 ஓேலவநயதக இத்சேிய்்ல ்தடிலபடிலிதகல்ய் அர்யதியலல உகலக கத்்ு்லககல ஒனல கய் ஓடே ிகலகவதல்கல, பிிலியலல ்ண ல டபட்ல்ிலிடலடதயலல, அதனவரில ஒனல கய் எதி்ல்ிலிடலடனதல, ஏசனனல கயலல அவதல்கல ே்வில மனிதியன நயகின ல ிதிேயதத்ல்ய் தஙல்ு்லக உதவ ினுயடலசதே உரவய்லானதல. 12 இநலதில மதலத்தலததில ிடிலிவதல்கல, இநலதில சிதழவ்ு்ல்ய் ினில தகதயிலல, அநலததல தண ல டதன்தக அழவ்ல்ய் அலலல, ியகய் நில சதுதலதன ல தண ல டதன்ல்ய்தல ாதலிலிகி்ல் சவண ல டில எனலற நயன ல ினல கயடாசகன ல . 13 அ்லாதிில சுேலிவதல்கல நீ ண ல ட ்யலில ்ன ல ிிலிடயிலல, உடசன தண ல ட்ல்ிலிடவ் அவரதடே ி்தலதயன நகலகணதலதன ல அதடேயகியகில. 14 ிகலக சதுஙல்தகில சியல அலலல, ்தலதலததல அவதல்தகதல தண ல ட்ல்ில சியறதிேய்தல தடதலதயதல, அவதல்கல தஙல்கல ியவஙல்கின ல நிதகவதடயில வதத, அவதல நிலசியட நடநல்ச்யகலாகயதல. 15 ியவதலதன ல உுலுதலதகலக வநலதபன ல , அவதல நிலதிில ிழவயஙல்யதிட்லக. 16 ஆதலயலல அவதல திலமதடே ாரதிதே ஒரசிய்ில நிலதிவடலட வல்லகவதலலதல; 17 ஆனயலல நயில சுயனலன் நி்லக எுலுதி்லத்ேய் இர்ல்டலடில. இிலசிய் நயில ஒர சல வயதலதலதத்கிலல வுேதலதத அறவிலிதகலக வரசவயில. 18 ம்லாே சவதியத்தல்கிலல ஒரவரில, வேதயனவரில, நலலல ம்ியவமகலகவரியன எசலேயுதல, தன ல வயதேதல தக்ல்வில, ினல றயன ல இதகுலசதே உண ல ணவில வகலமறதலதிலிடலடயதல. 19 ஆனயலல, அவதல, இிலிடிலிடலட அரவரிலியன ்தக ிடநல் வயழலவதத வட, ிாதியடன ல இகிலிதததல சததலநலசதடதல், அதததல ்ிலபவடலட, தன ல வரிலிிலிட சவததன்லக ஆகயனயதல. 20 அவதல்கல வதசவண ல டில எனலற நிதனதலதிடசே, வயழல்லத்யன ல மதயன அனலதி ரச்ல்ுல ுடலடிலபதலவேலலலயத ்யதிேஙல்ு்லக எததய்தல ாதலியனியேல நிகலாகயதல்கல. 21 ஆனயலல, அநலதில சியலலலயத வரநலதன ல சியறிலபலல இரநலதவதல்கல, அநலத ினிதரடன ல இரநலத ிதழே ிழ்ல்தலதயலல, அவதததல தனிசே அதழதல்ுல சுனலற, அவர்லகில ிேன ல ிடதல்வதகலகுல ுடலடிலிடேயன ுதததே்ல ச்யண ல டவநல், அவததில சியலுல சுேல்ச்யகலுிலிட ச்ஞலசனயதல்கல. தயெய ்டலடதகயடலட ிியிரநல் எட்ல்ிலிடலட ுதததேுல ுயிலபடலடயதல; 22 அிலிடுல சுேலவதன ல மலில அவதல ிதணதலதிரநல் வடவ்ல்ிலிடவயதல, சிமில அவதல்ுடனயன ிதழே நடலம்ல்ய் அடுலில ாதட்லகில. 23 ஆனயலல அவதல வசவ்தல்டன ல சநலத்ல்தல சதயடஙலானயதல, சிமில அவத் வே், ிகலறில அவத் ிண ல தடே ஆண ல ட்கின ல சினலதி, அவத் நதததலத ததலயன ல ிதிேயதத, ிகலறில ஒர கழநலததயலல இரநல் தன் ே்வில சநதலதிேயன ்லலவ, அலலல் மனித ுடலடதலதத உரவய்லாே். ்டவகயலல ச்யட்ல்ிலிடலட்: எனசவ அவதல அதன ல ிட ிதலகிதலதயதல, சிமில அவதத ்லலலதக்லக அடிலி உடனடேய் அவதல்ு்லக வரிலிில சததிவதலதயதல. 24 எசலேயுதல, எண ல ி் ிகலறில ிதல் வே்கலக எசலேயுதல, இிலசிய் ஒர வசனயதியன ிததலதகலகுல சுனலறவடலடயதல
 • 8. எனலற ில வயிிதல்கல நிதன்லகில வத்யலல, பதிநல் சுலலவ் நிலமதடே வே் ஆ்ய் எனலற அவதல ுறனயதல. 25 அதனயலல அவதல்கல எனலடதடே ியுயஙலகதலதனதலதனயமில, இனலடில ச்யஞலு ்யலமில ஒர ்ணமில வயழ ஆதுிலிடலட, எனலனயசல ஏியகலகிலிடவயதல்கல, சிமில எனலடதடே ம்தியலல ்தக ிடநல், அதத அரவரிலியனதய்லகாசகன ல . 26 தகலசியதத்லக நயன ல ினிததல்கின ல தண ல டதனயிரநல் வடவ்ல்ிலிடலடயமில, நயன ல உயசதயடில இலலதல, இகநலதவடில அலலல, ுதலவவலலலவதின ல த்்லகதல திலிியடலசடன ல . 27 ஆதலயலல, இிலசிய், இநலத வயழல்லத்தே ஆணிதலததிய் ியகலற்லச்யண ல ட, எனலடதடே வே்்லகதல சததவேயன ஒரவதன நயன ல ்யண ல பிலசின ல . 28 ிதிேயதத்லகதிே ிகலறில மனிதியன ுடலடஙல்ு்ல்ய் வரிலிதல்டடில தததிேதல்டடில இகிலிதகலக இகதிேய் இரிலிவதல்ு்லக ஒர கறிலபடதலத்ல் உதயதணதலதத வடலட வடஙல்கல. அவதல இநலத வயதலதலதத்தகுல சுயனலன்ில, உடனடேய் அவதல சவததன்லக சுனல கயதல: 29 நலலல எண ல ணதலதத ியகலக அவதத வழநடதலதேவதல்கல, ுகலற மன ல அவதத சவறிலம்லக ஆகய்லானயதல்கல. 30 ஆனயலல, அவதல ிடலதட்கயலல இக்ல்தல தேயதயனசிய், அவதல சிரமுலசவடலட, "ிதிசதலத அறவதடே ்தலதலதர்லகதல சததியில, நயன ல ிதணதலதிரநல் வடவ்ல்ிலிடலடயமில, நயன ல அடிடலடதயலல உடிலல விதே அடிவ்லாசகன ல ." : ஆனயலல நயன ல அவர்லகில ிேிலிடவதயலல, இதவ்தக அடிவிலிதலல நயன ல தரிலத அதடாசகன ல . 31 இநலத ினிதன ல இகநலதயன ல , அவடதடே ிதணதலதத ஒர உனலனதியன தததிேதலதகலகில, நலலசலயழ்ல்தலதன ல நிதனவுலசனலனதலதகலகில ஒர எடதல்்ல்யடலட, இதகஞதல்ு்லக ிடலடிலலல, அவன் சதுில அதனவர்லகில. அத்தியிய் 7 1 ஏழ ுச்யதததல்கல தஙல்கல தயயடன ல பட்ல்ிலிடலட, ினல ற இதகுலசதே ரச்லகிலிட அதுனயலல வகலமறதலதிலிடலட, ்துேயமில ுயடலதடேயமில ்ன ல மறதலதிலிடலடனதல. 2 ஆனயலல மதிலல சிசேவதல்கிலல ஒரவதல, “நீ ஙல்கல எஙல்கிடில எனலன ச்டலிதல்கல அலலல் ்கலற்லச்யகலவதல்கல? நயஙல்கல எஙல்கல மதயததேதின ல ுடலடஙல்தக மறவதத வட, இக்ல் தேயதய் இர்லாசகயில. 3அிலசியழ் அதுன ல சனமகலகவனயேல, ியதலததஙல்தகயில ச்யிலிதத்தகயில சடய்லகிலிட ்டலடதகயடலடயன ல . 4 அ் சடிடலட உடசனசே, மதிலல சிசேவதின ல நய்லத்தல ்ண ல டதல், அவரதடே உடின ல ்தடச ிய்ஙல்தகதல ்ண ல ட்லகிலிட ்டலடதகயடலடயதல, அவரதடே ுச்யதததல்ுில அவரதடே தயயில ியதலதல்்ல ச்யண ல டரநலதனதல. 5 அவன ல தன ல உறிலம்கல அதனதலதமில ஊனமகலகசிய், உயசதயட இர்லாக அவதன சநரிலபலல ச்யண ல டசியேல, வயணியலல சியதி்லகிலிட ்டலடதகயடலடயன ல ; தயயடன ல இனல சனயரவதல ஆணய் இக்ல், இவலவயற ுறனயதல. 6 ்தலதலததயாே ஆண ல டவதல நிலதிில ியதல்லாகயதல, உண ல திேய்சவ நிலேலல ஆறதலதடாகயதல, சியசு திலமதடே ியடிலல, அவதல்கல ம்ஙல்ு்லக ுயடலசேய், அவதல தன் ஊழேதல்கயலல ஆறதலல சிறவயதல எனலற அறவதலதயதல. 7 இநலத எண ல ணி்லத்்லகில பகக மதலயிவன ல இகநலதபன ல , அவதனில ிதி்யுில சுேலயிலசியரடலட, இதண ல டயிவதன்ல ச்யண ல டவநல், அவடதடே ததலயன ல சதயதல மடேயலல படஙலா, நீ தண ல ட்ல்ிலிடமன ல , ுயிலபடவயேய எனலற ச்டலடயதல்கல. உஙல்கல உடின ல ஒவலசவயர உறிலமில? 8 ஆனயலல அவதல தன் சுயநலத சியழயலல ிதலகிதலதயதல, இலலதல, எனசவ அவதல மநலததே சவததனதேில சியலசவ அடதலத சவததனதேயில சிகலகயதல. 9 அவதல ்தடசயலல முலசதல தணறிலசிய், "உ்லாதில சியலல எஙல்தக இநலத வயழல்லத்யிரநல் சவகிசேகலறாிதல்கல, ஆனயலல உல்தலதன ல தயெய திலமதடே ுடலடஙல்ு்ல்ய் ிதிதலத எஙல்தக நிதலதே ஜவட்லக எழிலமவயதல" எனல கயதல. 10 அவர்லகில பகக மனல கயிவதல ச்ி்லகதிே வயதலதலதத்தகுல சுேலதயதல: அவதல சததவிலிடலடசிய், ​ ​ அவதல தன் நய்லத் சவகிசே நீ டலட, வததவலல, தன் த்்தக தததிேிய் நீ டலடனயதல. 11 சிமில தததிேிய், "ிதசலய்தலதிரநல் இதவ்கல எனலனிடில இரநலதன. அவரதடே ுடலடஙல்ு்ல்ய் நயன ல அவதல்தக சவற்லாசகன ல ; அவதிடேரநல் நயன ல அவகலதக மண ல டில சிறசவன ல எனலற நிலமாசகன ல . 12 தயெயவில அவரடன ல இரநலதவதல்ுில அநலத இதகஞனின ல தததிேதலதத்ல ்ண ல ட வேநலதயதல்கல; 13 இவடில இகநலதபன ல , நயனல்யவ் ினிததனயில அவலவயசக ்ன ல மறதலத சதததலதயதல்கல. 14 அவன ல ிதி்ல் ஆேதலதியயரநலதசிய், ிடுதயலல ச்யதலசுேலேிலிடலட, சதவனயலல ிறிடயில எழிலிிலிடிலிட சதவனிடதலதலல நிலப்லத்தே எததலசநய்லகவ் நலலல்; உன்லக ஜவட்லச்கலக உயதலதலசதழதலல இர்ல்ய் எனல கயதல. 15 பன ல ம ஐநலதயிவதன்ல ச்யண ல டவநல், அவதனுல சதததலதயதல்கல. 16 அிலசியழ் அவன ல தயெயதவ சநய்லா: ிடுதலசிலல உன்லக அத்யதில இர்லாக், நீ ச்டலடிலசியாகவன ல , நீ வரிலபேததுல சுேலாகயேல; இனலடில நில சதுில ்டவகயலல த்வடிலிடலட் எனலற நிதன்ல்யாதல்கல; 17 சற் ்யலில இரஙல்கல, அவரதடே வலலலதிதேில ியரஙல்கல, அவதல உனலதனயில உன ல ுநலதததேயில எிலிட சவததனிலிடதல்வயதல. 18 அவட்லகில பன ல ஆகயவ் ஒரவதன்ல ச்யண ல ட வநலதயதல்கல; அவதல ிதணதலதகலக ஆேதலதியயரநல்: ்யதணேலலலயிலல ஏியநல்சிய்யாதல்கல; நிலமதடே சதவட்லக வசதயதியேலில ியவஞலசுேல், நயசி இிலிடிலிடலட ்ன ல ிஙல்தக அடிவ்லாசகயில எனல கயதல்கல. 19 ஆனயலல, ்டவு்லக எததய்ில சியதயடில நீ ஙல்கல, தண ல ட்ல்ிலிடயிலல திலபிலிதல்கல எனலற நிதன்ல்யாதல்கல. 20 ஆனயலல தயேல எலலலயவகலறகலகில சிலய் அதுேியனவகல, ிதிேயதத்லகதிே நிதனவ்லக தகதேயனவகல; ஏசனனல கயலல, தன ல ஏழ ி்னல்ுில ஒசத நயகிலல ச்யலலலிலிடலடதத்ல ்ண ல டசிய், அவகல ்தலதலததல ம் ச்யண ல டரநலத நிலப்லத்யன ல ்யதணிய், அதத ஒர நலலல தததிேதல்டன ல சவகிிலிடதலதனயகல. 21 ஆில, அவகல ஒவலசவயரவர்லகில அவுதடே சுயநலத சியழயலல தததிேியன ஆவ்கல நிதகநலதரநலதயகல; ஆண ல தி நிதகநலத வயகலறலல தன ல சிண ல தி எண ல ணஙல்தக்ல ாகற, அவதல்கிடில, 22 நீ ஙல்கல எிலிட என ல வயகலறலல வநலாதல்கல எனலற எனலனயலல சுயலலல மடேய். 23 ஆனயலல, ினிதனின ல ததலமதகதே உரவய்லா, எலலலயவகலறன ல சதயட்ல்தலததயில ்ண ல டபடதலத உல்தலததில ிதடதலதவதல ுநலசத்தலதகலக இடேனல ற, திலமதடே சுயநலத இத்ல்தலதனயலல உஙல்ு்லக சவயுதலததயில உயததயில ச்யடிலியதல; நிேதலதில. 24 இிலசிய் அநலதசேய்ஸ ல , இதகேவதல உயரடன ல இர்லகிலசியசத, தனலதன இழவய்்ல ்ரத, இழவயன சிுலுய்ுல ுநலசதாதல், அவதத வயதலதலதத்கயலல ஊ்லகவதலதசதயட ிடலடிலலலயிலல, அவதத ிண்ல்யததல்கய்வில ிாழலுலசேய்வில ஆ்லகசவன ல எனலற உறதேகிதலதயதல. ினிதன ல , தன ல பதய்ல்கின ல ுடலடஙல்தக வடலடதல தரிலபனயலல; சிமில அவதல அவதத தன் நண ல ிதய் எடதல்்லச்யகலவயதல, சிமில அவதத வவ்யதஙல்கிலல நிலமவயதல. 25 ஆனயலல, அநலத இதகஞன ல தன ல சிுலது்ல ச்டல்யததயலல, அதுன ல அவடதடே தயதே அதழதல், அநலத இதகஞனின ல உயதத்ல ்யிலியகலறிலிட அறவதத ுறிலிட அவு்லக அறவறதலதனயன ல . 26 அவன ல அவதகில ில வயதலதலதத்கயலல உிசதசதலதசிய், அவகல தன ல ி்ட்லக அறவதத ுறவதய் அவட்லக உறதேகிதலதயகல.