SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
அத்தியிய் 1
1 சிராசசசச குரிசராக இயகசுசச
ஞரசதசதசச மசச்னி.
நிகரகபசபிுராதசதராுச
திச்ச்திிச்ிராுச, அவிச்ளனடக
வழ்னிபச பச
ச பபச்க ுபசபவிச்ிராுச பல
பபிிக ுிகயச்ிச நு்சக்ச
ப்ரு்ச்பசபடசடி்சாசச பச, அதபச்ர்
இஸ
ச ியவலிச்ிச ்பசபலச ுபசறுச
ஞரசதசதபச்ர்பச பரிரடசடபசபட யவா
ச ுுச.
அதசரலச படபசபவிச்ிச ுடசுுலசல,
்பசற்சப்ரிசி ுிுசமபவிச்ளுச
யபசவதாுச எழுவதாுச இிநசு
பகசனடக யவா
ச ுுச: எசச தரதசதர இயகச,
ாடசடதசனத வரசபசபதலச அத் ஈுபரு
ப்ரா
ச டிநசதயபரு. , ுபசறுச திச்ச்திிச்ிச,
ுபசறுச நுச மசச யசரிச்ிிச
ச ுபசப
மதசத்யச்ிச, ுபசறுச நலசல திசபசம ானடதசது,
்பசபலச ுபசறுச ஞரசுச பதரடிசபரச ஏதரவு
எழத தசசனச ஈிச்ச்பசபடசடரிச; ்பச்
ுிுசமபவிச்ிச ுபசறுச இவபசற்சக
அடனுகர் இிபசபவிச்ிச, ாடசடதசதச
ச பட
வரழசவதலச அத் லரபுச பபபலருச எசச ப
யநர்ச்தசதலச. ஆதலரலச, நரயச்ிச உனழதசு
ுியசா்சப்ரா
ச ட சல வரிசதசனத்ிச
கனபவர்தச யதரசச ்சராுச, எயச்னி
ுசசசி்சகுரறுச, ஆதிவட்ுச
்வசதசுட்ுச வரச்சகுசபட
ய்டசு்சப்ரிசாயபச
ச . எபயிக புரழயலச
பாரலசலபசபடசட அயத ுிகயச்ிச, யவற
புரழயலச புரழபபகிச்ச்பசபடசடராுச,
அவபச்லச ஒயி ா்சத இலசனல: இனவ
ுடசுுலசல, நிகரகபசபிுராதசதபசகுச,
திச்ச்திிச்ள்சகுச, ுபசப மதசத்யச்ள்சகுச
ச்க ுதசதகராுச இலசனல. அவிச்ிச தயச்ிச
பாரநசத புரழயலச யபாபசபுாபரிச்ிச.
எாபசு்சக வநசத எடசடரவு மபசபதருச
ஆா
ச டலச, யிசப்டசடஸ
ச அிாசர்
இிநசதயபரு, அயசய் சல ்ரலுச
பதரடிசநசதயபரு, ச்க ்பசபலச இலசலரத ஒி
மதசத்தசனத நரசச ்ா
ச யடசச : எசயவ, அனத
ுி்சகவதபசக ப்ரஞசாுச ுடரமகபசச்ுச
மகபசச்ுச ப்ரு்ச் யவா
ச டகு ம்வுச
அவசகுச எசசற நினசதசயதச
ச . அநசத இடதசதலச
மகநசத ுழபசமாிசனவ்ுச தபனுனக்ுச
பகசச புதசத மதசத்தசனத மடவ்சக்ச
ப்ரா
ச ு வநசு, அவிச்ள்சகுச அனத
மசசனவதசு, ஒி ுசதசதிுரச நரடசடலச
்பசற்சப்ரிசிதச தகரிர் இி்சாபரிச்ிச,
ாடசடதசதபசகபச பபக வரழசவதபச்ரச
நடதசனத்சக மசச தகரிர் இி்சாபரிச்ிச.
எலசலர ஞரசமுச ்ிசதசதிிடமிநசு விாபு,
அு எசச பபசசறுச அவிடசச இி்சாபு.
2 ்டலச ுானல்ுச, ுனழதச ுிி்னி்ுச,
நிதசதக நரடச்னி்ுச கரிச எா
ச ா மட்ுச?
3 வரசதசதசச உகிதசனத்ுச, பமயச
ச
அ்லதசனத்ுச, ஆழதசனத்ுச, ஞரசதசனத்ுச
கரிரலச அ்க மட்ுச?
4 எலசலரவபசற்சகுச மசச பர் ஞரசமுச,
அநரதயயிநசு ுயவ்முச
உா
ச டர்ச்பசபடசடு.
5 உசசசதுரச யதவ்னடக வரிசதசனத
ஞரசதசதசச ஊபசற; அவளனடக வழ்ிச
நிதசதக ்டசடனி்ிச.
6 ஞரசதசதசச யவிச கரி்சக
பவிிபசபுதசதபசபடசடு? அலசலு அவளனடக
ஞரசுரச ஆயலரானச்னி அ்நசதவிச
கரிச?
7 ஞரசதசனதபச பபச்க அ்வ கரி்சக
பவிிபசபுதசதபசபடசடு? அவளனடக சபநசத
அ்பவதசனத கரிச மிிநசுப்ரா
ச டரிச்ிச?
8 ஞரசி்ுச ம்வுச அஞசாதசத்ச்வ்ுரச
ஒிவசச இி்சாபரசச ; ்ிசதசதிச துச
சயச்ராசதசதலச வபச்ி்சாபரிச.
9 அவிச அவனிபச பனடதசு, அவனிபச பரிசதசு,
எா
ச ாி, துசமனடக எலசலர யவனல்ிிாுச
அவனிபச பபரழநசதரிச.
10 அவ்னடக விதசதசச பட அவிச எலசலர
ுருசாயச்யிருுச இி்சாபரிச, அவச
ச
அவனி யநச்சாபவிச்ள்சக அவனி்ச
ப்ருதசதரசச .
11 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதயல ்சமுச,
ுானு்ுச, ுாழசாசச்ுச, ுாழசாசசயசச
ாிரடமுருச.
12 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதலச இிதகதசனத
ுாழசு்சாபு, ுாழசாசசனக்ுச
ுாழசாசசனக்ுச நர ா
ச ட ஆ்னி்ுச திாபு.
13 ்ிசதசதி்சகபச பகநசு நட்சாபவ்்சக
்னடசயலச நசசனு உா
ச டரகுச, அவச
ச
ுிாநரிிலச தகனவபச பபறவரசச .
14 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத ஞரசதசதசச
ஆிுசபுச: அு ்ிசபசபதசதலச
ுசவராமிசிவிச்ிரலச உா
ச டர்ச்பசபடசடு.
15 அவிச ுசிதிச்யிரு நிதசதக
அஸ
ச தவரிதசனத்ச ்டசடசரிச;
16 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத ஞரசதசதசச
நினபவரசு, அதசச ்சி்ிரலச ுசிதிச்னி
நிிபசமாபு.
17 அவிச்ிச வு அனசதசனத்ுச
ுிுசபதசத்ச்னவ்ிரலச நிிபசமாபரிச;
18 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதயல ஞரசதசதசச
ாிரடுச; இனவ இிா
ச ுுச ்டவிிசச
ப்ரனட்ிச: யுாுச அவனி யநசபசபவிச்ிிச
ச
ுாழசாசசனக அு பபிிதர்சகாபு.
19 ஞரசுச தபனுனக்ுச நினலபசபரடசடச
ச
அ்னவ்ுச பபரழகாசபாகசு, தசசனசபச
பபச்்சப்ரிசளாபவிச்னி்ச
்சுசபா
ச ணுசபட அவிச்னி உகிசதசுாபு.
20 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத ஞரசதசதசச
யவிச, அதசச ானி்ிச நர ா
ச ட ஆ்ிச.
21 ஆா
ச டவி்சகபச பகபசபுுச பகுச
பரவயச்னி ுிடசுுச;
22 சபசபமிசி ுசிதனச நிகரகபசபுதசத
மடகரு; ஏபசசிலச அவ்னடக
உ்சாிதசதச
ச அனலயக அவ்்சக அழவரகுச.
23 பபரறனு்ிசி ுசிதச
ச ச்ு யநிுச
ாழதசுுுவரச
ச , பச
ச ம அவ்்சக ுாழசாசச
பபரயசகுச.
24 அவிச சல்ரலுச துசமனடக
வரிசதசனத்னி ுனபபசபரிச, அயந்ினடக
உது்ிச அவினடக ஞரசதசனத அ்ு்சகுச.
25 அ்ுசச உவனு்ிச ஞரசதசதசச
பபர்சாியச்ிிலச உிசிச;
26 நர ஞரசதசனத ுிுசபசரலச,
்டசடனி்னி்ச ன்்சப்ரிசள, ்ிசதசதிச
அனத உச்சகதச திவரிச.
27 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதயல ஞரசமுச
யபரதனச்ுச, ுசவராமுச ாரநசதமுச
அவி்சகபச பிிகுரயி்சாபு.
28 நர ஏனழகர் இி்சகுசயபரு ்ிசதசதி்சகபச
பகபசபுவனத அவநுசப்சன் ப்ரிசிரயத:
இிுசதசுடசச அவசிடுச விரயத.
29 ுசிதிச்ிிசச பரிசனவயலச ுரக்ச்ரிசர்
இி்ச்ரயத, நர யபசவனத நசச பர்்ச ்வசி.
30 நர வழசநசு, உசச ஆதசுுருசச யுலச
அவுரசதசனத உா
ச டர்ச்ரதபட்சக,
உசசனச உகிசதசதரயத, யதவசச உசச
இி்சகயச்னி்ச ்ா
ச ுபடதசு, உசசனசாச
ானபயசச நுுயல திசிிுுவரிச; வஞசா்ுச
நினபநசது.
அத்தியிய் 2
1 எசச ு்யச, நர ்ிசதசதி்சகாச யானவ பாகசக
வநசதரலச, உசச ஆதசுுரனவ யாரதனச்சக
ஆகதசதபசபுதசு.
2 உசச இிதகதசனத நினலநிறதசத,
இனடுடருலச ாாதசு்சப்ரிசள,
ஆபதசு்ச்ரலதசதலச அவாிபசபடரயத.
3 அவனிபச பபச்்சப்ரிசளயச்ிச, ுலாாச
பாலசலரதிச்ிச, உயச்ிச ்னடச மடுலச
நர யச்ிச பபிகவிச்ிச.
4 உு்சக்ச ப்ரா
ச ுவிபசபடசடனத
ுாழசாசச்டசச எுதசு்ச ப்ரிசளயச்ிச,
நர யச்ிச தரழசவரச நிலதசதபசக ுரறுசயபரு
பபரறனுகர் இியச்ிச.
5 ஏபசசச பரலச, பபரசசசரசு பநிபசபாுச,
ஏபசற்சப்ரிசிதசத்ச் ுசிதிச்ிச ுச
ச பாச
சனியாுச யாரத்ச்பசபுாபரிச்ிச.
6 அவனி நுசமயச்ிச, அவிச உயச்ள்சக
உதவவரிச; உுு வழனக ஒழயச்னுதசு,
அவனி நுசமயச்ிச.
7 ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்யி, அவினடக
இி்ச்தசதபச்ர்்ச ்ரதசதியச்ிச; நர யச்ிச
ுழரதபட ஒுயசாபச யபர்ரதிச்ிச.
8 ஆா
ச டவி்சகபச பகநசதவிச்யி, அவனி
நுசமயச்ிச; உயச்ிச பவகுத தவபரு.
9 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவிச்யி,
நசசனுனக்ுச நிதசதக ாநசயதரிதசனத்ுச
இி்ச்தசனத்ுச எதிசபரிச்சாகிச்ிச.
10 பனழக தனலமனப்னிபச பரியச்ிச,
பரியச்ிச; எபசபபரழதரவு ்ிசதசதனி நுசப,
கழபசபுனடநசதுா
ச டர? அலசலு கரயி்ுச
அவினடக பகதசதலச நினலதசு,
ன்ுடபசபடசடரிர? அலசலு அவிச கரனி
எபசயபரதரவு பவறதசதரிச, அவனி
அனழதசதரிச?
11 ்ிசதசதிச இி்ச்தசதசராுச,
இி்ச்தசதசராுச, நர டக பபரறனுயசராுச,
மகநசத இி்ச்தசதசராுச நினபநசதவிச,
பரவயச்னி ுசசசிதசு, ுச
ச ப்ச ்ரலதசதலச
இிடசச்சாபரிச.
12 பகமறதசுுச இதகயச்ள்சகுச, ன்்ிச
திிசநசுுச, இிா
ச ு வழ்ிிலச நட்சாப
பரு்ள்சகுச ஐயகர!
13 ுக்ச்ுனடநசதவ்்சக ஐயகர! ஏபசசிலச
அவிச நுசபுலசனல; எசயவ அவிச
பரு்ர்ச்பசபட ுரடசடரிச.
14 பபரறனு இழநசத உயச்ள்சக ஐயகர!
்ிசதசதிச உயச்னிாச ாநசத்ச் விுசயபரு
நர யச்ிச எசசச பாகசவிச்ிச?
15 ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்ிச அவினடக
வரிசதசனதனக மபுரடசடரிச்ிச; அவனி
யநச்சாபவிச்ிச அவினடக வழ்னி்ச
்னடபசபடபசபரிச்ிச.
16 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவிச்ிச
அவி்சகபச பிிகுரயி்சாப
நசசனுகரசனததச யதுவரிச்ிச; அவனி
யநச்சாபவிச்ிச நிகரகபசபிுராதசதரலச
நிிபசபபசபுவரிச்ிச.
17 ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்ிச தயச்ிச
இிதகயச்னி ஆகதசதபசபுதசத, அவினடக
ாம்தசதலச தயச்ிச ஆதசுுரனவதச
தரழசதசுவரிச்ிச.
18 நருச ுசிதிச்ிிசச ன்்ிிலச அலசல,
்ிசதசதினடக ன்்ிிலச ுழயவருச;
அவினடக ு்தசுவுச எபசபடயகர
அவினடக இி்ச்முச இி்சாபு.
அத்தியிய் 3
1 பிசனி்யி, உயச்ிச த்பசப்்சகாச
பாுப்ருயச்ிச, அதசச பசச நர யச்ிச
பரு்ரபசபர் இி்சகுசபட பாகச்யச்ிச.
2 ்ிசதசதிச பிசனி்ிசயுலச த்பசப்்சக
ுிிகரனத ப்ருதசதரிச, பிசனி்ிச மு
தரயச
ச அத்ரிதசனத உறதபசபுதசதசரிச.
3 தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா
ச ணாபவசச தசச
பரவயச்ள்சகபச பிி்ரிுச பாகசாபரசச .
4 தசச தரனக்ச ்சுசபா
ச ணாபவசச
பபர்சாிதசனதாச யாமதசதவனசபச
யபரசச பவசச .
5 தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா
ச ணாபவசச தசச
பிசனி்ிரலச ாநசயதரிபசபுவரச
ச ; அவச
ச
பெபுச பாகச்ுசயபரு அவச
ச
ய்டச்பசபுவரசச .
6 தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா
ச ணாபவசச
நர ா
ச ட ஆ்னிபச பபறவரசச ; ்ிசதசதி்சக்ச
கழசபசபடாபவசச தசச தரகச்சக
ஆறதலரயிபசபரசச .
7 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவசச தசச
த்பசபனச்ச ்சுசபா
ச ணவரசச , தசச
எெுரசிச்ள்சகாச பாகசவுயபரலதச தசச
பபபசயபரி்சகாச யானவ பாகசவரச
ச .
8 உசச தநசனதனக்ுச தரனக்ுச பாரலசயாுச
பாகயாுச ்சுசபா
ச ண, அவிச்ிரலச
உச்சக ஆசிசவரதுச உா
ச டரகுச.
9 தநசனதயச
ச ஆசிசவரதுச பிசனி்ிிச
ச
வு்னி நிறவாபு; ஆசரலச தரயச
ச ாரபுச
அஸ
ச தவரியச்னி யவிற்சாபு.
10 உசச தநசனதயச
ச அவுதபசபலச பபினு
ப்ரிசிரயத; உசச தநசனதயச
ச அவுதபசம
உச்சக ுானு அலசல.
11 ு்ி்னடக ுானு அவச
ச
த்பசப்னடக ுானுயசரலச
உா
ச டரயி்சாபு; அவுதபசமிசி தரகச
பிசனி்ள்சக நிநசனத.
12 எசச ு்யச, உசச தநசனதயச
ச வகதலச
அவ்்சக உது பாகச, அவச
ச உயயிரு
இி்சகுச வனி அவனசதச ுச
ச பபசபுதசதரயத.
13 அவ்னடக மதசத ப்டசுபசயபரசரலச,
அவசிடதசதலச பபரறனுகரயி; நர யச்ிச மழ
பலதசுடசச இி்சகுசயபரு அவனி
பவற்ச்ரதிச்ிச.
14 உசச த்பசப்னடக ுுதனல
ுப்ச்பசபடுரடசடரு;
15 உசச ுச
ச பதசதச
ச நரிிலச அு
நினசவுிபசபுுச; உயச்ிச பரவயச்ளுச
கிிிசநசத ்ரலநினலயலச பசி்ச்டசடனகபச
யபரல உிாுுுச.
16 தசச த்பசபனச்ச ன்ுுாபவச
ச
திானசபசயபரலச இி்சாபரசச ; தசச தரனக
ய்ரபபசபுதசுாபவச
ச ாப்ச்பசபடசடவசச :
யதவசரலச.
17 எசச ு்யச, ாரநசதுர் உசச யவனலனகாச
பாகச; எசயவ நர யச்ிச
அயசக்ிி்ச்பசபடசடவி்சக அச
ச பரசவிர்
இிபச்ிச்ிச.
18 நர எவசவிவ பபிிகவசர் இி்சாபரயகர,
அவசவிவ தரழசனு்டசச இி்சாபரகச,
்ிசதசதி்சக மசச பர் தகனவபச பபறவிச்ிச.
19 பலிச உகிசநசத இடதசதாுச ம்ழாுச
உிசிசிச: ாரநசதகாமிசிவிச்ள்சக
ுனபபபரிிச்ிச பவிிபசபுுச.
20 ்ிசதசதினடக வலசலனு பபிிு, அவிச
தரழசநசதவிச்ிரலச ுத்ச்பசபுாபரிச.
21 உச்சக்ச ்டசுரசனவ்னிதச யதடரயத,
உசச வயனு்சக யுலரசவபசனபதச யதடரயத.
22 உு்சக்ச ்டசடனியடபசபடசுிசினத,
பகப்சத்டசச சநசததசுபச பரியச்ிச;
23 யதனவயலசலரத ுிகயச்ிிலச ஆிசவுச
்ரடசடரதிச்ிச: ுசிதிச்ிச மிிநசு ப்ரிசவனத
ுட அத்ுரச ுிகயச்ிச உயச்ள்சக்ச
்ரடசடபசபுாசச பச.
24 ஏபசசச பரலச, பலிச தயச்ிச பாரநசத வாரச
்ிதசு்ச்ிரலச ஏுரபசபபசபுாபரிச்ிச;
ுபசறுச ஒி தக ாநசயத்ுச அவிச்ிிசச
திசபசனப ்ுழசதசு ுடசடு.
25 ்ா
ச ்ிச இலசலருயலயக ஒிி யவா
ச ுுச;
26 படவரதுரச இதகுச ்னடசயலச தனு
பாகச்ுச; ஆபதசனத ுிுசமாபவச
ச அதலச
அழநசு யபரவரச
ச .
27 படவரதுரச இிதகுச ு்ச்யச்ிரலச
நிிுசபயி்சகுச; ுச
ச ுரிச்ச்சச பரவதசதசச
யுலச பரவதசனத்ச குபசபரச
ச .
28 பபினு்னடயகரிிச
ச தா
ச டனசயலச
பிி்ரிுச இலசனல; ஏபசசச பரலச,
அ்சாிுதசதசச பாட அவி்சகிச யவரசச ்
ுடசடு.
29 ுயவாயச
ச இதகுச உவனுனகபச
மிிநசுப்ரிசளுச; ுபசறுச ்வசமிசி பாு
ஒி ஞரசியசச ுிபசபுச.
30 நர ிச எிி்ுச பநிபசனப அனா்சகுச; ுபசறுச
தரசுச பரவயச்ள்சக பிி்ரிுச பாகச்ுச.
31 நலசல திபசபயச்னிாச பாகசபவிச இசி
வி்சுடகனத்ச க்தசு்ச ்வசதசதலச
ப்ரிசாபரிச. அவச
ச ுழநசதுுச தயசகுச இடுச
ானட்சகுச.
அத்தியிய் 4
1 எசச ு்யச, ஏனழ்ிிசச வரழசவரதரிதசனத
ஏுரபசபரயத, ஏனழ்ச ்ா
ச ்னி நர ா
ச ட யநிுச
்ரதசதி்ச்ாச பாகசகரயத.
2 பச்ிசி ஆதசுுரனவ ு்ச்பசபுதசதரயத;
ஒி ுசிதனச அவச
ச ுச
ச பதசதலச தா
ச டரயத.
3 ு்ச்பசபுாப இிதகதசதபசக அத்்ச
்ி
ச டதசனதாச யாிச்ச்ரயத;
யதனவபசபுபவி்சக்ச ப்ரு்ச்தச
தருத்ச்ரதிச்ிச.
4 ுச
ச பபசபடசடவிிசச யவா
ச ுதனல
நிிர்ிி்ச்ரயத; ஒி ஏனழ்சக உசச ம்தசனததச
திபசபரயத.
5 எிிகவசிடமிநசு உசச ்ா
ச னாதச
திபசபரயத, உசசனசாச ாப்ச் அவ்்சக
வரகசபசபிி்ச்ரயத.
6 அவச
ச தசச ஆதசுுருசச ்ாபசபசரலச
உசசனசாச ாபதசதரலச, அவனச
உா
ச டர்சாசவிிடதசதலச அவச
ச ுா
ச ாபசபுச
ய்டச்பசபுுச.
7 ானபயசச அசசனபபச பபபசற, ஒி பபிிக
ுசிதி்சகதச தனல வாயசகயச்ிச.
8 ஏனழ்சக்ச ்ரு கசிநசு,
ுசதசதரழசனுயகரு அவ்்சகபச
பதலிிபசபு உச்சக விதசதுிி்ச்ரயத.
9 ுச
ச பபசபுாபவனச ஒு்சகாபவ்னடக
ன்்சகதச தபசமு்ுச; நர நிகரகதசதிசபசபலச
அுிுச யபரு ுக்ச்ுனடகரயத.
10 த்பசபசிலசலரதவிச்ள்சக த்பசபசர்வுச,
அவிச்ிச தரகச்சக்ச ்ாவனசபச யபரலவுச
இி; நர உசசசதுரசவிிசச ு்னசபசயபரலச
இிபசபரகச; அவச
ச உசச தரனகுட அத்ுர்
உசசனச யநசபசபரச
ச .
11 ஞரசுச தசச பிசனி்னி உகிசதசுாபு,
தசசனசதச யதுாபவிச்னிபச பட்சாபு.
12 அவனி யநசபசபவசச உயனி யநச்சாபரசச ;
ச்சாிதசதலச அவனிதச யதுாபவிச்ிச
ாநசயதரிதசதரலச நினபநசதிபசபரிச்ிச.
13 அவனிபச பபச்்சப்ரிசளாபவசச
ுானுனகாச சதநசதிிபசபரச
ச ; அவிச எயசக
பாசச பராுச ்ிசதசதிச ஆசிசவதபசபரிச.
14 அவனிாச யாுபசபவிச்ிச பிிசதசதி்சகபச
பாிுனட பாகசவரிச்ிச;
15 அவள்சகாச பாுப்ரு்சாபவசச
ெரத்னி நிகரகநசதிசபசபரச
ச ;
16 ஒிவசச அவிிடுச தசசனச
ஒபசம்சப்ருதசதரலச, அவச
ச அவனிாச
சதநசதிிதசு்ச ப்ரிசவரசச ; அவ்னடக ாநசதத
அவனிபச படதசு்சப்ரிசளுச.
17 ஏபசசச பரலச, மதயலச அவிச அவ்டச
ச
வ்சாிுரச வழ்ிிலச நடநசு, அவ்்சகபச
பகதசனத்ுச பகதசனத்ுச விவனழதசு,
அவ்னடக ஆதசுுரனவ நுசப, தசச
ாடசடயச்ிிசச பட அவனசாச யாரத்சகுச வனி,
தசச ஒழ்ச்தசதரலச அவனசதச
ுச
ச பபசபுதசுவரிச.
18 அபசபபரழு அவிச அவசிடுச யநிரச
வழனகதச திுசப, அவனச ஆறதலசபுதசத,
தசச இி்சகயச்னி அவ்்சக்ச
்ரா
ச பபசபரிச.
19 ஆசரலச அவச
ச தவ்னழதசதரலச, அவிச
அவனச்ச ன்ுடசு, அவ்னடக பாரநசத
அழவ்சக அவனச ஒபசபனடபசபரிச.
20 வரகசபசனப்ச ்வசி்யச்ிச, தனு்சக
எாசாிி்சன்கர் இியச்ிச; உசச
ஆதசுுரனவ்ச க்தசு பவடச்பசபடரயத.
21 பரவதசனத்ச ப்ரா
ச ுவிுச அவுரசுச
உா
ச ு; ுானு்ுச அிளுச ஒி
அவுரசமுச உா
ச ு.
22 உசச ஆதசுுரவ்சக ுயிரதுர் கரனி்ுச
ஏபசற்சப்ரிசிரயத;
23 நசசனு பாகசக ாநசதிசபசபுச
ானட்சகுசயபரு யபாருலச இியச்ிச;
அவளனடக அழாலச உசச ஞரசதசனத
ுனப்ச்ரயத.
24 யபாசசசரலச ஞரசுச அ்கபசபுுச: நருச
ச
வரிசதசனதயசரலச ்பசபலச.
25 ாதசதகதசதபசக ுயிரதுர்பச யபாரயத;
ஆசரலச உயச்ிச அ்கரனுயச
ச பனழகரலச
பவடச்பசபுயச்ிச.
26 உசச பரவயச்னி அ்்சன்யட
பவடச்பசபடரயத; ஆபச்சச யபர்சன்
்டசடரகபசபுதசத யவா
ச டருச.
27 மடசடரிசதசுரச ுசித்்சக உசசனச
அடனுகர்சா்ச ப்ரிசிரயத;
வயனும்ச்விிசச நபனி்ுச
ஏபசற்சப்ரிசிரதிச்ிச.
28 ாரகுசவனி ாதசதகதசதபச்ர்பச
யபரிருயச்ிச, ்ிசதசதிச உயச்ள்ச்ர்பச
யபரிருவரிச.
29 உசச நருலச அவாிபசபடரயத;
30 உுச வடசடலச சயச்தசனதபச யபரலவுச, உுு
அடகரிச்ள்சகிச பவ்தசதசுர்வுச
இி்ச்ரயத.
31 பபறவதபசக உசச ன்னக நர டசட யவா
ச டருச;
அத்தியிய் 5
1 உசச பபரிிிச
ச யுலச உசச ுசனத
னவ்ச்ரயத; எசச வரழச்சன்்சக எச்சக
யபருுரசு எசசற பாரலசலரயத.
2 உசச ுசனத்ுச உசச வயனுனக்ுச
பச
ச பபசபரயத, உசச இதகதசதச
ச வழ்ிிலச
நட்ச்ரயத.
3 எசச பாகலச்ள்ச்ர் கரிச எசசனச
அட்சகவரிச்ிச எசசற பாரலசலரயத? ்ிசதசதிச
நிாசாகுர் உசச பபினு்சகபச
பழவரயசகவரிச.
4 நரசச பரவுச பாகசயதசச , எச்சக எசசச தயசக
யநிசநசது எசசற பாரலசலரயத? ்ிசதசதிச நர டக
பபரறனு்ிசிவிச, அவிச உசசனசபச
யபர்ுடுரடசடரிச.
5 பரவநிவரிாதசனத்ச க்தசு, பரவதசயதரு
பரவதசனதாச யாிச்ச் பகபசபடருலச இியச்ிச.
6 அவினடக இி்ச்ுச பபிிகு எசசற
பாரலசலரயத; எசச பரவயச்ிிசச திிரச
பரவயச்ள்ச்ர் அவிச
ாுரதரசபசபுதசதபசபுவரிச: இி்ச்முச
ய்ரபமுச அவிிடமிநசு விாபு,
அவினடக ய்ரபுச பரு்ிிசச யுலச உிசிு.
7 ்ிசதசதிிடுச திுசமவதபசகதச தருத்ச்ரயத,
நரள்சக நரிச திசிிுடரயத: திபிசசற
்ிசதசதினடக ய்ரபுச பவிிபசபுுச, உசச
பரு்ரபசபலச நர அழ்ச்பசபடசு, பழவரயசகுச
நரிிலச அழநசுயபரவரகச.
8 அநிகரகுர்ாச ாுசபரததசத பபரிடச்ிிசச
யுலச உசச ுசனதாச பாாதசதரயத;
9 எலசலர்ச ்ரபச்ாுச வாரயத, எலசலர
வழ்ிிாுச பாலசலரயத: இிடசனட நர்சக
உிசி பரு்ுச அவசவரயப பாகசாபரிச.
10 உசச அ்ுலச உறதகரகச இி; உசச
வரிசதசனத அபசபடயக இி்ச்டசுுச.
11 ய்டசபதபசக ுனிவரகச இியச்ிச; உயச்ிச
வரழச்சன் யநிசனுகர் இி்ச்டசுுச;
பபரறனு்டசச பதலச ுறயச்ிச.
12 உச்சகபச மதசத இிநசதரலச அுதசதவ்்சகபச
பதலச பாரலச; இலசனல எசச பரலச உசச ன்னக
உசச வரயசச யுலச னவ.
13 ுரசமுச பவடச்முச யபாசசலச இி்சாபு:
ுசித்னடக நரவ அவ்னடக வழசாசச.
14 ாசாசபசபவசச எசசற அனழ்ச்பசபடரயத,
உசச நருசரலச ்ரதசதி்ச்ரயத;
15 பபிிக ுிகதசதயலர ச்க
ுிகதசதயலர எனத்ுச அ்கருலச
இி்ச்ரயத.
அத்தியிய் 6
1 நா
ச ப்்சகபச பதலர் எதிிகர்ரயத;
ஏபசசச பரலச, அதசரலச நர ப்டசட பபகனி்ுச,
அவுரசதசனத்ுச, நிநசனதனக்ுச பபறவரகச.
2 உயச்ிச பாரநசத இிதகதசதச
ச
ஆயலரானசயலச உயச்னிபச
பபினுபசபுதசதரதிச்ிச; தசிதசுதச திி்ுச
்ரனினகபச யபரல உசச ஆசச ுர
ுா
ச டரடபசபடரயத.
3 நர உசச இனல்னிதச தசசற, உசச ்சி்னி
இழநசு, ்ரகசநசத ுிுர் உசசனச
ுடசுுுவரகச.
4 பபரலசலரத ஆதசுுர அனத உனடகவனச
அழதசு, அவ்னடக ாதசுி்ச்ிரலச
ஏிசபசபுதசதபசபுுச.
5 இசிக புரழ நா
ச பிச்னிபச பபி்சகுச:
யநிசனுகர்பச யபசுச புரழ அச
ச பரச
வரழசதசு்ச்னி அத்ிி்சகுச.
6 பலயிரு ாுரதரசுர் இியச்ிச; ஆய்ுச
ஆயிுச யபி்சக ஆயலரானச பாரலசபவிச
ஒிவயி.
7 நர யச்ிச ஒி நா
ச பனிபச பபப ுிுசபசரலச,
மதயலச அவனி நிரபதசு, அவி்சக நசச ்
பதிிு்ச் அவாிபசபடரதிச்ிச.
8 ஏபசசச பரலச, சல ுசிதிச்ிச து்சகதச
யதனவகரச நா
ச பிச்ிர் இி்சாபரிச்ிச,
உயச்ிச ுச
ச பதசதச
ச நரிிலச அவிச
நினலதசதி்ச்ுரடசடரிச.
9 ஒி நா
ச பசச இி்சாபரசச , அவச
ச பன்கர்
ுரறாபரச
ச , ாா
ச னட உசச நிநசனதனக்ச
்ா
ச ுபட்சகுச.
10 மா
ச ுுச, சல நா
ச பிச யுனெயலச
ுனாகர் இி்சாபரிச, உயச்ிச ுச
ச பதசதச
ச
நரிிலச அவிச பதரடிுரடசடரிச.
11 உசச பாழனுயலச அவச
ச உசசனசபச
யபரலயவ இிபசபரச
ச ;
12 நர தரழசதசதபசபடசடரலச, அவச
ச உச்சக
ுயிரதுரயிநசு, உசச ம்தசதபசகதச தசசனச
ுனபதசு்ச ப்ரிசவரசச .
13 உசச எதிி்ிிடமிநசு உசசனசபச பிிதசு,
உசச நா
ச பிச்னி்ச ்வசிதசு்சப்ரிச.
14 உா
ச னு்ிசி சயநாதசச பலதசத
பரு்ரபசம;
15 உா
ச னு்ிசி நா
ச பனி எுவுச எதிச்ச்
மடகரு, அவினடக யுசசனு
ுனலுதபசபபசபு.
16 உா
ச னு்ிசி நா
ச பயச வரழச்சன்்சக
ுிநசு; ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்ிச அவனி்ச
்ா
ச ுபடபசபரிச்ிச.
17 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவசச தசச நடசனபாச
ாிிபாகசவரசச ;
18 எசச ு்யச, உசச இினு மதலச
யபரதனசனகாச யா்ிிதசுுு; அதசரலச உசச
முனு வனி நர ஞரசதசனத்ச ்ா
ச டனடவரகச.
19 உழு ுனத்சாபவிர் அவிிடுச வநசு,
அவளனடக நலசல ்சி்ள்ச்ர்்ச ்ரதசதி;
20 பட்ச்ரதவிச்ள்சக அவிச ம்வுச
ுிுசபதசத்ரதவிச: அ்ுலசலரதவசச
அவளடச
ச இி்ச்ுரடசடரசச .
21 யாரதனசயசச பலதசத ்லசலர் அவிச
அவச
ச யுலச புதசு்சப்ரிசவரிச; நர ா
ச ட
்ரலதசதபசகிச அவனி அவசிடமிநசு
திசிிுுவரச
ச .
22 ஞரசுச அவளனடக பபகிிசச பட
இி்சாபு, அு பலி்சக
பவிிபசபுவதலசனல.
23 ு்யச, பாுப்ரு, எசச அ்வனினக
ஏபசற்சப்ரிச, எசச ஆயலரானசனக
ுற்ச்ரயத.
24 உசச ்ரலச்னி அவிச ாயசாயயாுச, உசச
்ழதசனத அவிச ாயசாயயாுச னவ.
25 உசச யதரனிபச பாிநசு, அவனிதச தரயசா,
அவளனடக பனாபசம்ிரலச
விதசதபசபடரயத.
26 உசச மழ இிதகதசயதருுச அவிிடுச வநசு,
உசச மழ பலதசயதருுச அவளனடக
வழ்னி்ச ்ரதசு்சப்ரிசளுச.
27 யது, யது, அவிச உச்சகதச
பதிிகபசபுதசதபசபுவரிச; நர அவனிபச
படதசதுுச அவனிபச யபர்ுடரயத.
28 ்னடசயலச நர அவிு இனிபசபரறதனல்ச
்ரா
ச பரகச, அு உசச ுாழசாசச்சகதச திுசமுச.
29 அபசபபரழு அவளனடக ாயசாய்ிச
உச்சகபச பலுரச பரு்ரபசபர்வுச,
அவளனடக ாயசாய்ிச ுானுயசச
அயசாகர்வுச இி்சகுச.
30 அவிசயுலச ஒி பபரசச ஆபிாுச
இி்சாபு, அவளனடக படசனட்ிச ஊதர நிப
ாிின்.
31 அவனி ுிிகரனத்சகிிக அயசாகர்
அாிுதசு, ுாழசாசசயசச ாிரடுர் அவனி
உச்சக அாிுபசபரகர்.
32 எசச ு்யச, நர ுிுசபசரலச, உச்சகபச
யபரத்ச்பசபுுச;
33 நர ய்டச் ுிுசமாபரகரயசச , மதசதனகபச
பபறவரகச; உசச பாுனக்ச கசிநசதரலச, நர
ஞரசமிசிவசரவரகச.
34 மபசபிச்ிிச
ச ுடசடதசதயல நிலசாயச்ிச;
ஞரசமிசிவனிபச பபச்்சப்ரிசளயச்ிச.
35 ஒவசபவரி பதகசவ் பாரபசபபரழனவ்ுச
ய்டச் தகரிர் இியச்ிச; உவனு்ிச
உு்சகதச தபசப யவா
ச டருச.
36 அ்விசி ஒிவனி நர ்ா
ச டரலச, அவனச
அணா, அவ்னடக வராலச பட்னி உசச
்ரலச அாிகடசுுச.
37 உசச ுசுச ஆா
ச டவினடக நிகுயச்ிிலச
இி்ச்டசுுச, அவிச ்டசடனி்னி
எபசபபரழுுச தகரசி்ச்டசுுச;
அத்தியிய் 7
1 தனு பாகசகரயத, அதசரலச உச்சக எநசததச
தயசகுச விரு.
2 அநிகரக்ச்ரினச ுடசு ுலக,
அபசபபரழு அ்சாிுுச உசசனசுடசு
ுலகுச.
3 எசச ு்யச, அநிகரகதசதசச பிசியச்ிிலச
ுனத்ச்ரயத, ஏழ ுடயச்ர் அறவனட
பாகசகரயத.
4 ஆா
ச டவினடக யுசசனுனக்ுச,
ுசசசசிடுச ப்ிிவுரச இடதசனத்ுச
யதடரயத.
5 ்ிசதசதி்சக மசச பர் உசசனச
நிகரகபசபுதசதரயத; அிா்்சக மசச பர் உசச
ஞரசதசனதபச பபச் பபினு ப்ரிசிரயத.
6 அ்சாிுதசனத நர ்ச் மடகருலச,
நிகரகநசதிச்ச் யதடரயத; உுு யநிசனுயச
ச
பரனதயலச மடசு்ச்டசனடகர் இி்சகுச
வயனும்ச்விிசச ஆளனு்சக நர
அஞசாரதபட்சக.
7 ந்ிதசதசச திிரச ு்ச்னிபச
மா
ச புதசதரயத;
8 ஒி பரவதசதசச மு ுபசபபரசசனப்ச
்டசடரயத; ஏபசசிலச ஒசச ்லச நர தா
ச ட்ச்பசபட
ுரடசடரகச.
9 யதவசச எசச ்ராி்சன்்ிிசச
திிரசனத்ச ்வசிபசபரிச எசசறுச,
உசசசதுரச யதவ்்சக நரசச ்ராி்சன்
பாாதசதசரலச, அவிச அனத ஏபசற்சப்ரிசவரிச
எசசறுச பாரலசலரயத.
10 நர பெபுச பாகச்ுசயபரு ுசுச திிரயத,
பாசனா ப்ரு்ச்ருலச இி்ச்ரயத.
11 ஒிவ்ுச தசச ஆதசுுருசச ்ாபசபசரலச
ஏிசுர்ாச சிி்ச்ரயத;
12 உசச ாய்ரதி்்சக ுயிரதுர்பச பபரகச
பாரலசலரயத; உசச நா
ச ப்்சகுச பட்ச்ரயத.
13 எநசத வன்யாுச பபரகச பாரலசல
யவா
ச டருச: ஏபசசிலச அதசச பழ்ச்ுச
நலசலதலசல.
14 பல பபிிகவிச்ிிடுச அத்
வரிசதசனத்னிபச பகசச புதசதரதிச்ிச,
நர யச்ிச பெப்சகுசயபரு அத்ுச யபாரதிச்ிச.
15 உசசசதுரசவிச நிகமதசத உனழபசனப்ுச,
ுவாரகதசனத்ுச பவற்ச்ரயத.
16 திிரச பரு்ள்சகிச உசசனச
எா
ச ாரயத, ஆசரலச ய்ரபுச நர ா
ச ட ்ரலுச
நர ட்ச்ரு எசச பனத நினசுலச ப்ரிச.
17 உசசனசயக ம்வுச தரழசதசத்சப்ரிச;
18 எநசத நசசனு்ச்ர்வுச நா
ச பனச
ுரபசபரயத; ஓஃபிிசச தயச்தசதபசக
உா
ச னு்ிசி ாய்ரதி்ுச இலசனல.
19 ஞரசமுச நலசல பபா
ச னா்ுச
ுடசுுடரயத: அவளனடக ாினப
பபரசசசிாுச யுலரசு.
20 உுு அடகரசச உா
ச னுகர்
உனழ்சாபரசச , அவனசதச தனு
பாகசகரயத்ுச, உச்ச்ர் மழவுுர்தச
தசசனச்ச ப்ரு்சகுச ுய்ச்ரினச்ுச
ப்ஞசாரயத.
21 உுு ஆதசுுர நலசல யவனல்ச்ரினச
யநச்ச்டசுுச;
22 உசசசிடுச ்ரலசநனட்ிச உிசிதர?
அவிச்ிச மு ஒி ்ா
ச னவதசதியச்ிச:
அனவ்ிச உச்ச்ர் இிநசதரலச, அவபசனப
உசச்டசச னவதசு்சப்ரிச.
23 உச்சகபச பிசனி்ிச இி்சாபரிச்ிர?
அவிச்ள்சக அ்வனி ுறயச்ிச, அவிச்ிச
இினுயலச இிநசயத அவிச்ிிசச ்ழதசனத
வாயசகயச்ிச.
24 உச்சக ு்ிச்ிச இி்சாபரிச்ிர?
அவிச்ிிசச உடனல்ச ்வசிதசு்ச
ப்ரிசளயச்ிச, அவிச்னி யநர்சா
ுாழசாசசகர் இிபசபனத்ச ்ரடசடரதிச்ிச.
25 உசச ு்னிதச திுாுச பாகசுப்ரிச,
அதசரலச நர ஒி பபிிக ்ரிிகதசனதாச
பாகசதரகச;
26 உசச ுசதபசக ஏபசப ுனசு இி்சாபரிர?
அவனி்ச ன்ுடரயத: ஆசரலச ஒி யலாரச
பபா
ச ண்சக உசசனச்ச ப்ரு்ச்ரயத.
27 உசச தநசனதனக உசச மழ இிதகதசயதருுச
்சுசபா
ச ண, உசச தரயச
ச ு்ச்யச்னி
ுபநசுுடரயத.
28 நர அவிச்ிரலச பபநசதவசச எசச பனத
நினசுலச ப்ரிச; அவிச்ிச உச்ச்ர்ாச
பாகசத ்ரிிகயச்ள்சக நர அவிச்ள்சக
எபசபடபச பிதபலசச ப்ருபசபரகச?
29 உசச மழ ஆதசுுரயவருுச ்ிசதசதி்சகபச
பகநசு, அவினடக ஆாரிிகிச்ள்சகபச
பகபசபு.
30 உசசனச உா
ச டர்சாசவனி உசச மழ
பலதசயதருுச யநச, அவினடக
ஊழக்ச்ரினி்ச ன்ுடரயத.
31 ்ிசதசதி்சகபச பகநசு, ஆாரிிகனச்ச
்சுசபா
ச ணயச்ிச; உச்சக்ச
்டசடனியடசடபட அவ்னடக பயசன்
அவ்்சக்ச ப்ரு; மதபசபலசச்ளுச,
கபசபநிவரிா பய்ளுச, யதரிச்ிிச
ச
்ராி்சன்்ளுச, பிிசதசததசதசச பய்ுச,
பிிசதசதுரசனவ்ிிச
ச மதபசபல்ுச.
32 உுு ஆசிசவரதுச பிாுரகுசபட,
ஏனழ்ள்சக உுு ன்னக நர டசுுச.
33 வரழுச ஒவசபவரி ுசிதசிசச
பரிசனவயாுச ஒி விுச அிளுச;
இபநசதவிச்ிச அனததச துதசு னவபசபதலசனல.
34 அழாபவிச்ளடசச இி்ச்தச தவபரதிச்ிச,
ு்ச்பசபுாபவிச்ளடச
ச ு்ச்பசபுயச்ிச.
35 யநர்பசபவிச்னிாச ாநசதபசபதலச
தருத்ச்ரயத: அு உசசனசபச பிிகுர்சகுச.
36 நர யச்ிச எனத்ச ன்யலச எுதசதராுச,
மடனவ நினசுலச னவ்யச்ிச, நர யச்ிச
ஒியபருுச தவபர் நட்ச் ுரடசிிச்ிச.
அத்தியிய் 8
1 வயனும்ச்வ்டசச ாா
ச னடயடரயத,
அவச
ச ன்்ிிலச நர அ்பசபடரயத.
2 ஐசவிிகவரயசரு மிா
ச படரயத, அவச
ச
உசசனச எனடயபரடரதபட்சக, தயச்ுச
அயந்னி அழதசுுடசடு, ிரெர்ச்ிிச
ச
இதகயச்னிாச சனததசது.
3 நரவ நினபநசத ுசித்டசச ாா
ச னடயடரயத,
அவ்னடக பநிபசபலச ுபக்னி
கு்ச்ரயத.
4 உசச மதரனதகிச
அவுரசபசபுதசதபசபடரதபட்சக
மிடசுதசதசுரச ுசித்டசச ய்ய
பாகசகரயத.
5 பரவதசனத ுடசுதச திுசமுச ுசிதனச
நிநசத்ச்ரயத, ஆசரலச நருச அனசவிுச
தா
ச டனச்சக தகதகரசவிச்ிச எசச பனத
நினசுலச ப்ரிசளயச்ிச.
6 முனுயலச ஒி ுசிதனச அவுத்ச்ரயத:
நுசமலச சலிச ுட வகதரா ுுாயபருச.
7 உசச்னடக ம்பச பபிிக எதிி
இபநசுுடசடதரலச ுாழசாசசகனடகரயத,
ஆசரலச நருச அனசவிுச இபநசுுடசயடருச
எசச பனத நினசுலச ப்ரிசளயச்ிச.
8 ஞரசி்ிிசச யபாசனா பவற்ச்ருலச,
அவிச்ளனடக பழபுரழ்னி
அ்நசுப்ரிச; அவிச்ிிடமிநசு
யபரதனச்னி்ுச, பபிிகவிச்ள்சகாச
சலபுர்ாச யானவ பாகசவனத்ுச
்பசற்சப்ரிசவரகச.
9 மபசபிச்ிிச
ச பாரபசபபரழனவதச
தவபுடரதிச்ிச.
10 பருயச
ச ்சனல்ச ப்ரளதசதரயத;
11 தயசானழ்சகுச நபிிச
ச மசசசினலயலச
ய்ரபுச ப்ரா
ச ு எழநசதி்ச் யவா
ச டருச;
12 உசசனசுட வயனு்ிசிவ்்சக்ச ்டச
ச
ப்ரு்ச்ரயத; ஏபசசச பரலச, நர அவ்்சக்ச
்டச
ச ப்ருதசதரலச, அனத எா
ச ாிபச பரிச.
13 உசு அத்ரிதசதபசக யுலச
உதசதிவரதுர் இி்ச்ரயத;
14 நிகரகரதபத்டச
ச வழ்ச்ரட யவா
ச டருச;
ஏபசசச பரலச, அவிச்ிச அவினடக
ுிிகரனத்சக ஏபசப அவி்சகதச
திசபசபிிபசபரிச்ிச.
15 ுாிாசாலரச ஒிவிடசச வழயலச
பகாி்ச்ரதிச்ிச, அவிச உயச்ள்சக
விதசதுிி்சகுசபட்சக, அவிச தசு பாரநசத
ுிபசபதசதச
ச பட பாகசவரிச, அவினடக
மடசடரிசதசதசதரலச நர யச்ிச அவிடசச
அழநசுயபரவிச்ிச.
16 ய்ரப்ச்ரி்டச
ச ாா
ச னடயடரயத,
அவ்டச
ச தசினுகரச இடதசதபசகாச
பாலசலரயத: இிதசதுச அவச
ச பரிசனவ்சக
ஒசசறமலசனல, உது இலசலரத இடதசதலச
அவச
ச உசசனச்ச ்ுழசதசுுுவரசச .
17 மடசிடுச ஆயலரானச பாகசகரயத;
ஏபசசிலச அவசரலச ஆயலரானச நடதசத
மடகரு.
18 அநசநிக்்சக மசச பர் இி்சகுரச
்ரிிகயச்னிாச பாகசகரயத; ஏபசசிலச அவச
ச
எனத்ச ப்ரா
ச ுவிவரச
ச எசசற உச்சகதச
பதிிகரு.
19 ஒவசபவரி ுசித்்சகுச உசச இதகதசனததச
தப்ச்ரயத;
அத்தியிய் 9
1 உசச ுரிசபச
ச ுனசு மு பபரபரனு
ப்ரிசிரயத, உச்சக உச்சக எதிர் தக
பரடுச ்பசப்ச்ரயத.
2 ஒி பபா
ச ண்சக உசச பபரிிிச
ச யுலச ்ரலச
னவ்ச் உசச ஆசச ுரனவ்ச ப்ரு்ச்ரயத.
3 யவசனக ாநசத்ச்ரயத;
4 பரடாகரச ஒி பபா
ச ாிச
ச யதரழனுனக
அத்ுர்பச பகசச புதசதரயத, அவளனடக
மகபசசகரலச நர பட்ச்பசபுவரகச.
5 பாிபசபபா
ச னாபச பரிச்ச்ரயத;
6 உசச ஆதசுுரனவ யவச்ள்சக்ச
ப்ரு்ச்ரயத, உசச சதநசதிதசனத நர
இழ்ச்ரயத.
7 ந்ிதசதசச பதி்ச்ிிலச உசசனசாச சபச்பச
பரிச்ச்ரயத, அதசச தசினுகரச இடதசதலச
அனலகரயத.
8 அழாக பபா
ச ாிடமிநசு உசச ்ா
ச னாதச
திபசபரயத, ுபசபவிிச
ச அழன்பச பரிச்ச்ரயத.
பபா
ச ாிச
ச அழன்்ச ்ா
ச ு பலிச ஏுரநசு
யபரசரிச்ிச; ஏபசசச பரலச, அச
ச பசரலச
பநிபசம எிிாபு.
9 யவபபரி ஆாிச
ச ுனசுயகரயட
உடச்ரியவா
ச டருச, அவளடச
ச உசச ன்்ிிலச
உடச்ரிரயத, அவளடச
ச ுுபரசுச
அிநசுவதபசக உசச பாதசனதாச பாலுடரயத.
உசச இதகுச அவிிடுச ாரகசநசு, அதசரலச உசச
ஆனாகரலச நர அழுலச ுழவதபச்ர்.
10 பனழக நா
ச பனச்ச ன்ுடரயத; மதகு
அவி்சக ஒபசபடதசத்ச்ு அலசல: மதக நா
ச பிச
மதக திரடசாிாதசனதபச யபரசச பவிச; அு
மதிசநசதுுச, நர அனத ுாழசாசச்டசச
பிகவரகச.
11 பருயச
ச ுானுனக்ச ்ா
ச ு பபரபரனு
ப்ரிசிரயத: அவ்னடக மடவ
எசசசபவசசற உச்சகதச பதிிகரு.
12 யதவப்சதகபசபவிச்ிச ுாழசாசசகனடவதலச
ுாழசாசசகனடகரதிச்ிச; ஆசரலச அவிச்ிச
தயச்ிச ்லசலனப்சக தா
ச ட்ச்பசபடருலச
யபர் ுரடசடரிச்ிச எசச பனத நினசுலச
ப்ரிசளயச்ிச.
13 ப்ரலசாுச வலசலனு்ிசி ுசித்்சக
உசசனசதச தி ுல்சா்சப்ரிச; எசயவ ுிா
பகதசனத நர யச்ிச ாநசயதா்ச் யவா
ச டருச:
நர யச்ிச அவிிடுச வநசதரலச, அவிச உயச்ிச
உயனிபச ப்்ச்ரதபட்சக, எநசததச தவறுச
பாகசகரதிச்ிச;
14 உயச்ிரலச மடநசதவனி, உயச்ிச அா
ச னட
வடசடரனி யாதசு, ஞரசி்ளடச
ச
ஆயலரானச பாகச்யச்ிச.
15 ஞரசி்யிரயட உசச யபாசசுச,
உசசசதுரசவினடக
நிகரகபசபிுராதசதயல உசச யபாசசுச
இி்ச்டசுுச.
16 ுசிதிச்ிச உயச்ளடசச உா
ச ாவுச
கட்ச்வுச அ்ுத்ச்வுச; உயச்ிச ுானு
்ிசதசதி்சகபச பகபசபடடசுுச.
17 ன்ுனசஞிிச
ச ன்பச பாி
பரிரடசடபசபுுச: ு்ச்ிிடுச ஞரசமிசி
ஆடசசகரிிச தசு யபாசச்ச்ர்.
18 நர்சக ப்டசடவச
ச தசச ந்ிதசதலச
ஆபதசதரசவச
ச ; தசச யபாசசலச
அவாிபசபுாபவசச பவற்ச்பசபுவரச
ச .
அத்தியிய் 10
1 அ்விசி நர தபத தசச ு்ச்ள்சக அ்வனி
ுறவரிச; ுபசறுச ுயவ்மிசி ுசிதசிசச
அிாரயச்ுச நசச பர் ்டசடனியடபசபுாபு.
2 ு்ச்ிிசச நிகரகரதபத எபசபட
இி்சாபரயிர, அபசபடயக அவினடக
அத்ரிி்ளுச இி்சாபரிச்ிச; அநசத
ந்ிதசதசச அதபத எபசபடபசபடசட ு்ியசர,
அபசபடபசபடசடவிச்ிச எலசலரிுச.
3 அ்ுலசலரத அிாசச தசச ு்ச்னி
அழ்சாபரசச ; ஆசரலச அத்ரிதசதலச
உிசிவிச்ிிசச ுயவ்தசதரலச ந்ிுச
கடயி்சகுச.
4 பமயச
ச வலசலனு ்ிசதசதினடக ்ிதசதலச
இி்சாபு, உிிக ்ரலதசதலச நசசனுகரச
ஒசசனப அவிச அதச
ச யுலச னவபசபரிச.
5 ு்ி்னடக பாழபசம யதவ்னடக
்ிதசதயல இி்சாபு: யவதபரி்ிிச
ச யுலச
அவச
ச தசச ்சதசனத னவபசபரச
ச .
6 ஒவசபவரி அநிகரகதசதபச்ர்வுச உசச
அா
ச னட வடசடரனிபச பன்்ச்ரயத; ுபசறுச
தயச்ரச நனடமனப்ிரலச எனத்ுச பாகசக
யவா
ச டருச.
7 ்டவள்சகுச ுசித்்சகுச மசச பர்
அ்நசனத பவற்ச்தசத்ச்ு: இிா
ச டசராுச
ஒிவசச அ்சாிுுச பாகசாபரசச .
8 அநிகரகுரச பாகலச்ிச, ்ரகயச்ிச ுபசறுச
வஞசா்தசதரலச ானடதசத பாலசவுச ்ரிாுர்,
ிரெசகுச ஒி ெசதசதயிநசு
இசச பசரிவி்சக
புரழபபகிச்ச்பசபுாபு.
9 பம்ுச ாருசபாுச ஏசச
பபினுபசபுாசச பச? யபிரனா்ிசி
ுசிதனசுட்ச ப்ரடகு
யவபபரசசறமலசனல; ஏபசசிலச அவிச
உயிடசச இி்சகுசயபரயத அவிச தசு
கடலச்னி எ்நசுுுாபரிச.
10 னவதசதகிச நர ா
ச ட யநரனக அழ்சாபரிச;
இசசனப்சக ிரெரவர் இிபசபவசச நரனி
ாரவரச
ச .
11 ஒி ுசிதச
ச இபநசுுடசடரலச, அவச
ச
ஊிசநசு பாலசாுச பிராி்ிச, மி்யச்ிச,
மழ்ச்ிச ஆாகவபசனபாச சதநசதிிதசு்ச
ப்ரிசவரசச .
12 ஒிவசச ்டவனி ுடசுபச பிிநசு,
அவ்னடக இிதகுச அவனசபச
பனடதசதவசிடமிநசு ுலாாச பாலசவயத
பபினுயச
ச ஆிுசபுச.
13 அ்நசனதயக பரவதசதசச ஆிுசபுச, அனத
உனடகவசச அிவிபசனபபச பபரழவரச
ச ;
ஆன்கரலச ்ிசதசதிச அவிச்ிசயுலச
ுயசரதுரச இடிச்னி விவனழதசு,
அவிச்னி நிிசமலுர்சாசரிச.
14 பபினும்ச் அிாிச்ிிசச
சுசுராசயச்னி ஆா
ச டவிச வழசதசத,
அவிச்ள்சகபச பதலர்
ாரநசதகாமிசிவிச்னி நினலநிறதசதசரிச.
15 பபினு்ிசி யதாயச்ிிச
ச யவிச்னி்ச
்ிசதசதிச புயசா, அவிச்ிச இடதசதலச
தரழசதசதபசபடசடவிச்னி நடசடரிச.
16 ்ிசதசதிச மபெரத்ிிச
ச யதாயச்னி்ச
்ுழசதசு, பமயச
ச அஸ
ச தவரிுடசுுச
அழதசதரிச.
17 அவிச அவிச்ிிலச சலனி்ச ப்ரா
ச ுயபரகச
அழதசதரிச;
18 ஆண்சகபச பபினுயகர, பபா
ச ாிடுச
பபநசதவிச்ள்சக்ச ய்ரபயுர ஏபசபடுலசனல.
19 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவிச்ிச
நிாசாகுரச ுனத; ்டசடனி்னி
மறபவிச்ிச ஏுரபசப்சுடக ுனத.
20 ாய்ரதிி்சகிசயி தனலவசர்
இிபசபவசச ்ா
ச ாிகுரசவச
ச ; ்ிசதசதினடக
பரிசனவயலச அவி்சகபச பகபசபுாபவிச்ளுச
அபசபடதசதரசச .
21 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதலச அத்ரிதசனதபச
பபறவதபசக மசச யச பாலசாுச;
22 அவிச பாலசவநசதிர் இிநசதராுச ாிி,
பபிிகவிர் இிநசதராுச ாிி, ஏனழகர்
இிநசதராுச ாிி, அவிச்ளனடக ுானு
்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத.
23 அ்விசி ஏனழனக இ்ழசவு
ஏபசமனடகதலசல; பரவமிசி ுசிதனசபச
பபிிதர்சகவுுச வாதகரசு அலசல.
24 பபிிக ுசிதிச்ளுச, நர தபத்ளுச,
அத்ரிமிசிவிச்ளுச ுத்ச்பசபுவரிச்ிச;
ஆசராுச ்ிசதசதி்சகபச
பகபசபுாபவனசுட அவிச்ிிலச பபிிகவிச
இலசனல.
25 ஞரசமிசி யவனல்ச்ரி்்சகாச
சதநசதிுரசவிச்ிச யானவ பாகசவரிச்ிச;
26 உயச்ிச பதரழனலாச பாகசவதலச அதத
ஞரசுச யவா
ச டருச; உசு இ்ச்டசு்ச
்ரலதசதலச பபினு ப்ரிசிரயத.
27 துசனுபச பபினுபசபுதசத்ச ப்ரா
ச ு,
பிரடசட்சக ஆனாபசபுாபவனசுட,
உனழதசு, எலசலரவபச்ாுச பபிகாபவசச
யுலரசவச
ச .
28 எசச ு்யச, உசச ஆதசுுரனவ
ுசதசதரழசனுயலச ுானுபசபுதசத, அதசச
்ா
ச ாிகதசதசச பட அதபசக ுிிகரனத ப்ரு.
29 தசச ஆதசுுரவ்சக ுயிரதுரகசபச
பரவஞசபாகசாபவனச கரிச
நிகரகபசபுதசுவரிச்ிச? தசச உயனி
அவுத்சாபவனச கரிச
்சுசபா
ச ணவரிச்ிச?
30 ஏனழ தசச தபனு்ச்ர்
ுத்ச்பசபுாபரசச , பா்ச்ரிசச தசச
பாலசவதசதபச்ர் ுத்ச்பசபுாபரசச .
31 வறனுயலச யுசசனு பபபசபவசச ,
பாலசவதசதலச எவசவியவர யுலச? ஐசவிிகதசதலச
ுரசுபசபவச
ச வறனுயலச எவசவிவ
அத்ுர் இி்சாபரசச ?
அத்தியிய் 11
1 ஞரசுச தரழசநசதவ்னடக தனலனக
உகிசதசத, பபிிக ுசிதிச்ிினடயக உடச்ரி
னவ்சாபு.
2 ஒி ுசிதனச அவச
ச அழக்ச்ர்பச
பரிரடசடரயத; ஒி ுசிதனச அவசு
பவிிபசமப யதரபசபதசதபச்ர் பவற்ச்ரயத.
3 ஈ யபரசச பவபச்லச யதசர ச்கு; ஆசரலச
அதசச பழுச இசினுகரச பபரிடச்ிிலச
மதசசனுகரசு.
4 உசச்னடக ஆனடனக்ுச வஸ
ச திதசனத்ுச
க்தசு யுசசனுபரிரடசடரயத,
ுிிகரனத்சகிிக நரிிலச உசசனச
உகிசதசதரயத;
5 பல ிரெர்ச்ிச தனியலச
அுிசநசதி்சாபரிச்ிச; ுபசறுச ஒியபருுச
நினசதசதிரத ஒிவிச ாிரடதசனத
அாிநசுிசிரிச.
6 பல வயனும்ச் ுசிதிச்ிச ம்வுச
அவுரசபசபுதசதபசபடசடசிச; ுபசறுச
ுிிகரனத்சகிிகவிச்ிச ுபசபவிச்ிிசச
ன்்ிிலச ஒபசபனட்ச்பசபடசடசிச.
7 உா
ச னுனக ஆிர்ுச மசச கபசபுச
பாரலசலரயத: மதயலச மிிநசுப்ரிச, பபக
்டநசுப்ரிச.
8 ்ரிாதசனத்ச ய்டசபதபசக மசச பதலச
பாரலசலரயத: ுசிதிச்ிிசச யபாசசசச நுுலச
கற்சாடரயத.
9 உச்சக ாுசபநசதமலசலரத ுிகதசதலச
ாா
ச னடயடரயத; ுபசறுச பரு்ளடச
ச
நிகரகநசதிச்ச் யவா
ச டருச.
10 எசச ு்யச, பல ுிகயச்ிிலச
தனலயடரயத: நர அத்ுச தனலயடசடரலச, நர
கபசபுபசபவசர் இி்ச்ுரடசடரகச. நர யச்ிச
பசச பதரடிசநசதரலச, நர யச்ிச பபப ுரடசிிச்ிச,
நர யச்ிச தபசப ஓட தபசப்ச் ுரடசிிச்ிச.
11 உனழதசு, யவதனசபசபடசு, அவாிபசபடசு,
ம்வுச பசசதயசாகவிச ஒிவிச இி்சாபரிச.
12 மா
ச ுுச, புுவர்வுச, உது
யதனவகர்வுச, தபனுகபசபவிர்வுச,
ஏழசனு நிிுசபகவிர்வுச இி்சாபரிச.
ஆசராுச ்ிசதசதினடக ்ா
ச அவனச
நசசனு்ச்ர்பச பரிசதசு, அவ்னடக
தரழசவரச இடதசதயிநசு அவனச
நினலநிறதசதகு.
13 ுச
ச பதசதயிநசு தனலனக உகிசதசதசரிச;
அதசரலச அனதபச பரிசதசத பலிச அவனிபச
பரிசதசு ுகநசதசிச.
14 பாழனு்ுச ுச
ச பமுச, வரழசவுச இபபசமுச,
வறனு்ுச பாலசவமுச ஆா
ச டவிரலச
விாசச பச.
15 ஞரசமுச, அ்வுச,
நிகரகபசபிுராதசனதபச பபச்க மிிதாுச
்ிசதசதிரலச உா
ச டரயி்சாபு;
16 பரவமுச இிளுச பரு்யிரு யாிசநசு
ஆிுசபுராச;
17 ்ிசதசதினடக விுச
யதவப்சத்ிசிவிச்ிிடதசதலச
நினலதசதி்சகுச, அவினடக தகவ
எசச பபசசறுச பாழபசனப்ச ப்ரா
ச ுவிுச.
18 தசச எாசாிி்சன்கராுச, ாிசளதலராுச
ஐசவிிகவரசச ஆவரசச ;
19 அவிச: நரசச ஓகசபவுதசயதசச , இபசயபரு எசச
பபரிடச்னிதச பதரடிசநசு ாரபசபுயவசச ;
இசச்ுச, தச்சக எசசச யநிுச விுச எசசற
அவி்சகதச பதிிகரு, யுாுச அவிச அனத
ுபசபவிச்ிிடுச ுடசுுடசு இப்ச் யவா
ச ுுச.
20 உுு உடசச பட்சன்யலச உறதகரயி,
அதயல பதிிநசதவிரகச, உுு ாிினகயலச
முனுகனடநசு இி.
21 பரு்ிிசச பாகலச்னி்ச ்ா
ச ு
ுக்ச்ரயத; ஆசரலச ்ிசதசதனி நுசப, உசு
உனழபசபலச நினலதசதி: ஒி ஏனழனக
ஐசவிிகசர்சகவு திபிசசற ்ிசதசதிிசச
பரிசனவ்சக எிிதரச ்ரிிகுச.
22 ்ிசதசதினடக ஆசிசவரதுச யதவப்சதயச
ச
பலசிலச இி்சாபு, திபிசசற அவிச துச
ஆசிசவரததசனத பாழ்ச்ாச பாகசதரிச.
23 எசச யானவகரலச எசசச லரபுச எசசற
பாரலசலரயத? இசியுலச எச்சக எசசச நலசல
ுிகயச்ிச ானட்சகுச?
24 மா
ச ுுச பாரலசலரயத: எச்சகபச
யபருுரசு, நினபகபச பபரிிச்ிச உிசிச,
இசியுலச எச்சக எசசச தனு?
25 பாழபசபரச நரிிலச ுச
ச பதசனத ுபதசதலச
உா
ச ு: ுச
ச ப நரிிலச பாழனுயசச நினசவ
இலசனல.
26 ுிாநரிிலச ஒி ுசித்்சக அவ்னடக
வழ்ள்சக ஏபசப பலசிிபசபு ்ிசதசதி்சக
எிிதரச ்ரிிகுச.
27 ஒி நரழன்யசச ுச
ச புச ுசிதனச
இச
ச பதசனத ுப்ச்ாச பாகச்ுச: அவ்னடக
மடுலச அவச
ச பாகலச்ிச பவிிபசபுுச
28 ஒிவசச இபபசபதபசக மசச
ஆசிசவத்ச்பசபடுலசனல;
29 எலசலரனி்ுச உசச வடசு்சகிச
ுடசட்சப்ரா
ச ு யபர்ரயத; வஞசா்்்சகபச
பல ியலச்ிச உா
ச ு.
30 ுா
ச டலச அனட்ச்பசபடசட ுிதசதனகபச
யபரல, பபினு்ிசிவிச்ிிசச இதகுச; உிவ
பரிசபசபவனசபச யபரல அவச
ச உசச
வழசாசசனகபச பரிசதசு்ச ப்ரா
ச டி்சாபரச
ச .
31 அவிச புயசா்ச ாட்சாபரிச, நசசனுனகதச
தனுகர் ுரபசறாபரிச;
32 அ்சாசியசச தபசபபர் ்சலச குகலச
எிிாபு: பரவமிசி ுசிதச
ச
இிதசததசதபச்ர்்ச ்ரதசதி்சாபரசச
33 கறுசம்ச்ரினச்ச ்வசி்யச்ிச; அவிச
உயச்ிச மு நிிநசதி ்னபனக ப்ரா
ச ு
விரதபட்சக.
34 அநசநிகனச உசச வடசடபசகிச
யாிசதசு்சப்ரிச, அவச
ச உச்சக இனடயற
பாகசு, உசச்னடக வடசடயிநசு உசசனச
ுல்சாுுவரசச .
அத்தியிய் 12
1 நர நசசனு பாகச்ுசயபரு அனத கரி்சக
பாகசாபரகச எசச பனத அ்நசுப்ரிச;
அதசரலச உசு நசசனு்ள்ச்ர் நர நசச ்
ுபபசபுவரகச.
2 யதவப்சத்ிசி ுசித்்சக நசசனு பாகச,
அதபசகபச பலசச ானட்சகுச; அவிிடமிநசு
இலசனலபகசச பரலச, ம் உகிசநசதவிிடமிநசு.
3 எபசபபரழுுச தனுயலச
ஆழசநசதிபசபவ்்சகுச, திசுுச
பாகசகரதவ்்சகுச நசசனு விரு.
4 யதவப்சத்ிசி ுசித்்சக்ச ப்ருயச்ிச,
பரு்சக உது பாகசகரதியச்ிச.
5 தரழசனு்ிசிவ்்சக நசசனு பாகச,
ஆசரலச ுச
ச ுரிச்ச்்்சக்ச ப்ரு்ச்ரயத:
உசச பிரடசடனகதச துதசு, அவ்்சக்ச
ப்ரு்ச்ரயத, அவச
ச உசசனச
அத்ுர்ச்ரதபட்சக; அவி்சக
பாகசகபசபடசடு.
6 உசசசதுரசவிச பரு்னி பவற்சாபரிச,
யதவப்சதகபசபவிச்ள்சகபச பழவரயசகவரிச,
அவிச்ளனடக தா
ச டனசயசச வயனுகரச
நரள்சக எதிர் அவிச்னி்ச
்ரபசபரபசறவரிச.
7 நலசலவ்்சக்ச ப்ரு, பரு்சக உது
பாகசகரயத.
8 பாழபசபலச நா
ச பனச அ்க மடகரு:
எதிினக ுச
ச பதசதலச ுனபதசு னவ்ச்
மடகரு.
9 ுசித்னடக பாழனுயலச பன்விச்ிச
விநசுவரிச்ிச;
10 உசச ாதசுினவ ஒியபருுச நுசபரயத:
இிுசம ுிபசபடபசபு யபரல அவ்னடக
பபரலசலரபசம.
11 அவச
ச தசசனசதச தரழசதசத, கசிநசு
யபரசராுச, அவனச்ச க்தசு்ச
்வசுர்வுச ெர்சாினதகர்வுச இி, நர ஒி
்ா
ச ாரடனகதச ுனடதசதனதபச யபரல
அவ்்சக இிபசபரகச, அவ்னடக ுி
மபச்ாுச ுனட்ச்பசபடுலசனல எசச பனத நர
அ்வரகச.
12 அவச
ச உசசனச்ச ்ுழசதசு, உசச இடதசதலச
எழநசு நிபச்ரதபட்சக, அவனச
உசசசிடதசதலச நிறதசதரயத; அவச
ச உசச
இி்சன்யலச அுி மபசபடரதபட்சக, அவச
ச
உசச வலு ப்ச்தசதலச உடச்ரிவுச யவா
ச டருச,
்னடசயலச நர எசச வரிசதசனத்னி நினசதசு,
அதயல கதசதபசபுவரகச.
13 பருசபசரலச ்ட்ச்பசபடசட வச்ிசச முுச
அலசலு ்ரடசு மி்யச்ிச பநியசா
வியவரிச முுச கரிச இியசகவரிச்ிச?
14 அபசபடபகசச பரலச, ஒி பருயடுச பாசசற,
அவ்டயசுடதச தசச பரவயச்ிரலச
தடசுபசபடசடவ்்சக கரிச இியசகவரிச?
15 ச்ு ்ரலுச அவிச உசச்டசச இிபசபரிச,
ஆசரலச நர ுழதச பதரடயசாசரலச, அவச
ச
தருத்ச் ுரடசடரசச .
16 பன்வசச தசச உது்ிரலச இசினுகர்பச
யபசாபரச
ச , ஆசரலச அவச
ச இதகதசதலச
உசசனச எபசபட்ச கழயலச திசளவு எசசற
்பசபனச பாகசாபரசச : அவச
ச ்ா
ச ்ிரலச
அழாபரசச , ஆசரலச அவச
ச வரகசபசம
ானடதசதரலச, அவச
ச இிதசததசதரலச
திபசதகனடக ுரடசடரசச .
17 உச்சகதச ுச
ச புச யநிசநசதரலச, மதயலச
அவனச அயசய் ்ா
ச டனடவரகச; அவச
ச
உச்சக உது பாகசவதர் நடதசதராுச,
உசசனச்ச கனபுதபசபபசக உடசபுதசுவரசச .
18 அவச
ச தனலனக ஆடசட, ன்தடசட, அத்ுச
ாசாசபசபரச
ச , தசச ம்தசனத
ுரபச்்சப்ரிசவரச
ச .
அத்தியிய் 13
1 சிதனகதச பதருாபவசச அதசரலச
தடசுபசபுவரச
ச ; பபினு்ிசிவயசரு
ுடசுபவப்ரிசபவச
ச அவனசபச
யபரசச பவசரவரசச .
2 நர உயயிரடி்சகுசயபரு உசச ா்சத்சக
யுலச உசசனசாச சு்ச்ரயத; உயச்னி ுட
வயனுகரச ுபசறுச பாலசவநசதிரச
ஒிவிடசச எநசத உபனவ்ுச னவதசு்ச
ப்ரிசிரதிச்ிச: ஏபசசிலச ப்டசடனக்ுச
ுா
ச பரனசனக்ுச எவசவரற ஒசச பர்ாச
பாகசவு? ஒசசற ுபசபவி்சக எதிர்
அட்ச்பசபடசடரலச, அு ம்நசுுுுச.
3 ஐசவிிகவரசச அநிகரகுச பாகசதரசச ,
ஆசராுச அவச
ச பகமறதசுாபரச
ச ;
4 நர அவ்னடக லரபதசதபச்ர் இிநசதரலச,
அவச
ச உசசனசபச பகசச புதசுவரசச ;
5 உசசசிடுச ஏயத்ுச இிநசதரலச, அவச
ச
உசச யசரு வரழசவரச
ச : ஆுச, அவச
ச உசசனச
பவறனுகர்சகவரசச , அதபச்ர் விதசதபசபட
ுரடசடரசச .
6 அவச
ச உச்சகதச யதனவயிநசதரலச, அவச
ச
உசசனச ஏுரபச், உசசனசபச பரிசதசு
மசசசன்தசு, உசச யுலச நுசப்சன்
னவபசபரச
ச ; அவச
ச உசசசிடுச யநிசனுகர்பச
யபசவரசச , உச்சக எசசச யவா
ச ுுச?
7 அவச
ச உசசனச இிா
ச ு அலசலு மசசற
மனப ்ரகனவதசு, ்னடசயலச உசசனசபச
பரிசதசு ஏிசுர்ாச சிிபசபரச
ச , அவச
ச
உசசனச்ச ன்ுடசு, உசசனசபச பரிசதசுதச
தனலனக ஆடசுவரிச.
8 உசு ்ிிபசபலச நர ஏுரநசு
வழசதசதபசபடரதபட்சக எாசாிி்சன்கரயி.
9 நர ஒி வயனும்ச் ுசிதசரலச
அனழ்ச்பசபடசடரலச, நர ுலாுு, யுாுச
அவச
ச உசசனச அனழபசபரசச .
10 நர திுசபபச யபர்ரதபட அவச
ச யுலச
அழதசதரயத; நர ுபநசுுடரதபட பதரனலுலச
நிபச்ரயத.
11 யபாசசலச அவி்சகாச ாுுர் இி்ச்
யவா
ச டருச, அவினடக பல வரிசதசனத்னி
நுசபரதிச்ிச; ஏபசசச பரலச, அவிச உயச்னிபச
பல வரிசதசனத்ிரலச யாரதபசபரிச, உயச்னிபச
பரிசதசு சிிதசதரலச உயச்ிச ி்சகயச்ிச
பவிிவிுச.
12 ஆசரலச, அவிச ப்ரூிுர் உசச
வரிசதசனத்னி அு்சா னவபசபரிச;
13 ்வசி்யச்ிச, ்வசுர் இியச்ிச,
ஏபசசச பரலச நர யச்ிச ்ுழச்ச்பசபுுச
அபரகதசதலச நட்சாகிச்ிச;
14 உசச வரழசநரிச மழவுுச ஆா
ச டவனி யநச,
உுு இிடசசபசம்ச்ர் அவனி்ச ுபசபு.
15 ஒவசபவரி மி்முச தசச ுரதிியக
யநச்சாபு, ஒவசபவரி ுசித்ுச தசச
அகலரனச யநச்சாபு.
16 எலசலர ுருசாமுச இசதசதச
ச பட
ஒசச ்னாாசச பச, ஒி ுசிதச
ச தசச
ுிபசபதசுடசச ஒடசட்சப்ரிசவரசச .
17 ஓநரகச ஆடசு்சகடசட்டசச எசசச ுடசுபவ
ப்ரா
ச டு? எசயவ பதகசவ்தசுடசச பரு.
18 னைசருபசகுச நரகச்சகுச எசசச
உடசச பரு உிசிு? பா்ச்ரிிச்ள்சகுச
ஏனழ்ள்சகுச இனடயக எசசச ாுரதரசுச?
19 ்ரடசு்ச ்ழனத வசரநசதிதசதலச
சயச்தசதபசக இனிகரகுச: பாலசவநசதிச்ிச
ஏனழ்னிதச தசசறுுாபரிச்ிச.
20 பபினு்ிசிவிச்ிச ுசதசதரழசனுனக
பவறபசபு யபரல, பா்ச்ரிிச ஏனழ்னி
பவற்சாபரிச.
21 ுழதச பதரடயசகுச பாலசவநசதசச தசச
நா
ச பிச்ிரலச த்சாபசபட்ச்பசபுாபரசச ;
22 ஐசவிிகவரசச வழசநசதரலச, அவ்்சகபச பல
உதுகரிிச்ிச இி்சாபரிச்ிச; அவிச
மதசதாரயதசதசுர்பச யபசசரிச, அவி்சக
இடமலசனல.
23 ஐசவிிகவரசச யபசுசயபரு, அவசவசச தசச
நர்சன்பச படதசு, பரிச, அவச
ச பாரலசவனத
யு்யச்ிச வனி உகிசதசுாபரிச்ிச; அவச
ச
துுர்சரலச, அவனச வழசதசத உதவவரிச்ிச.
24 பரவுச இலசலரதவ்்சகாச பாலசவுச நலசலு,
ுச
ச ுரிச்ச்ிிச
ச வரயலச வறனு பபரலசலரது.
25 ு்ி்னடக இிதகுச அவச
ச ம்தசனத
ுரபசறுச, அு நசசனுகர் இிநசதராுச
தனுகர் இிநசதராுச ாிி, ுாழசாசசகரச
இதகுச ுாழசாசசகரச ம்தசனத உா
ச டர்சகுச.
26 ுாழசாசசகரச ம்யு பாழபசமடச
ச
இி்சகுச இதகதசதச
ச அனடகரிுச; ுபசறுச
உவனு்னி்ச ்ா
ச ுபடபசபு ுசதச
ச
யாரிசவ திுச உனழபசம.
அத்தியிய் 14
1 வரகரலச நழவருலச, திிரச பரவயச்ிரலச
கதசதபசபடரத ுசிதச
ச பர்சாகவரசச .
2 எவ்னடக ுசாரடசச அவனச்ச
்ா
ச ட்ச்ருாுச, ்ிசதசதி்சகிசிரச
நுசப்சன்னக ுடசு ுல்ருாுச
இி்சாபரயசர அவச
ச பர்சாகவரசச .
3 ்ஞசா்்சக பாலசவுச அிவிபசபரசு அலசல:
பபரபரனு ப்ரா
ச டவசச பாதசனத எசசச
பாகசக யவா
ச ுுச?
4 தசச ஆதசுுரனவ ஏுரபச்ாச யா்ிி்சாபவச
ச
ுபசபவிச்ள்ச்ர்ாச யா்ிி்சாபரசச , அவச
ச
தசச பபரினி்ச ்லவிுர்ாச
பாலவழபசபரசச .
5 தச்சகதசதரயச தனு பாகசபவச
ச கரி்சக
நசசனு பாகசவரச
ச ? அவச
ச தசச பபரிிிலச
ுாழசாசச ப்ரிசி ுரடசடரசச .
6 தசசனசபச பபரபரனு ப்ரிசபவனச ுட்ச
ப்டசடவச
ச இலசனல; இு அவ்னடக
அ்சாிுதசதபசகபச பிதபலசரகுச.
7 நசசனு பாகசதரலச, ுிபசபமலசலருலச
பாகசாபரிச; ்னடசயலச அவச
ச தசச
அ்சாிுதசனத அ்ுபசபரசச .
8 பபரபரனு ப்ரா
ச டவ்்சக்ச ்ா
ச
ப்டசடு; அவிச ம்தசனததச திபசப,
ுசிதிச்னி இ்ழசாபரிச.
9 யபிரனா ப்ரா
ச டவசிச
ச ்ா
ச தசச
பயசாசரலச திபசதகனடவதலசனல;
ுச
ச ுரிச்ச்்னடக அ்சாிுுச அவச
ச
ஆதசுுரனவ வபா
ச ுயபரகுச.
10 பபரலசலரத ்ா
ச அவ்னடக அபசபதசதச
ச
மு பபரபரனு ப்ரிசாபு;
11 எசச ு்யச, உசச தபனு்சக ஏபசப உச்சக
நசசனு பாகசு, ஆா
ச டவி்சக உிிக
்ராி்சன்னகாச பாாதசு.
12 ுிாுச விவதபசக நர ா
ச ட ்ரலுச
இி்ச்ரு எசச பனத்ுச, ்லசலனபயச
ச
உடசச பட்சன் உச்சக்ச ்ரடசடபசபடுலசனல
எசச பனத்ுச நினசுலச னவ்யச்ிச.
13 நர இபபசபதபசக மசச உசச நா
ச ப்்சக
நசசனு பாகச, உசச தபனு்சக ஏபசப உசச
ன்னக நர டசட அவ்்சக்ச ப்ரு.
14 நலசல நரனிபச பபச் உயச்னி ஏுரபச்்ச
ப்ரிசிரதிச்ிச;
15 உசு யவதனசனக நர யவபபரிவ்்சக
ுடசுுடுரடசடரகர? உயச்ிச உனழபசம சடசு
மலுச பிி்ச்பசபுுர?
16 ப்ரு, வரயசா, உசச ஆதசுுரனவபச
பிிசதசதபசபுதசு; ஏபசசிலச ்லசலனபயலச
இசிகவபசனபதச யதுவு இலசனல.
17 ா்ல ுருசாமுச வஸ
ச திதசனதபசயபரலபச
பனழகதராபு;
18 அடிசநசத ுிதசதசச பாசனா இனல்னிபச
யபரல, சல ுழுச, சல விிுச; ுருசாமுச
இிதசதமமிசி தனலமனப்ுச அபசபடதசதரசச ,
ஒசசற மடவனடாபு, ுபசபபரசசற
பப்சாபு.
19 ஒவசபவரி யவனல்ுச ப்டசுபசயபரகச
அழநசுயபரகுச;
20 ஞரசதசயதரயட நலசலனவ்னியக
தகரசிதசு, பிிசதசதுரசனவ்னி தசச
மதசதயசரலச யகரச்சாப ு்ிசச
பர்சாகவரசச .
21 அவளனடக வழ்னிதச தசச இிதகதசதலச
எா
ச ணாபவசச அவளனடக
இி்சகயச்னி்ுச மிிநசுப்ரிசவரசச .
22 அவனிபச பசச பதரடிசநசு பாலச, அவிச
வழ்ிிலச புயசாயி.
23 அவிு ெசசசலச்ள்சகிச நனழபவசச
அவிச ்தவ்ள்சகுச பாுாரகசபசபரச
ச .
24 அவிச வடசடபசக அிாலச தயசாயிபசபவசச
அவளனடக சவிச்ிிலச ஒி மிச ்டசட
யவா
ச ுுச.
25 அவச
ச அவள்சக அிாலச தசச ுடரிதசனத
அனுதசு, நலசலனவ்ிச இி்சகுச
தயசகமடதசதலச தயசகவரசச .
26 அவச
ச தசச பிசனி்னி அவிச
அனட்ச்லதசதச
ச கழச னவதசு, அவளனடக
ானி்ிிசச கழச தயசகவரசச .
27 அவிரலச அவச
ச பவபசபதசதரலச மடபசபடசு,
அவளனடக ுானுயலச வராுரயிபசபரசச .
அத்தியிய் 15
1 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவசச நசசனு
பாகசவரச
ச , நிகரகபசபிுராதசனத
அ்நசதவச
ச அவனிபச பபறவரசச .
2 அவிச அவனசதச தரகர்ாச ாநசததசு, ்சசசிபச
பபா
ச னா ுாநசத ுனசுகர் ஏபசற்ச
ப்ரிசவரிச.
3 அ்ுசச அபசபதசதரலச அவ்்சக
உாவிிபசபரிச;
4 அவச
ச அவிசயுலச தயசாயிபசபரசச ,
அனா்ச்பசபடுரடசடரசச ; அவனி நுசப,
கழபசபுனடக ுரடசடரசச .
5 அவிச அவனச அவ்னடக அகலரி்சக
யுலர் உகிசதசத, ானபயசச நுுயல அவச
ச
வரனகதச தபபசபரிச.
6 அவச
ச ுாழசாசசனக்ுச ுாழசாசசயசச
ாிரடதசனத்ுச ்ா
ச டனடவரசச , அவிச
அவ்்சக நிதசதக நருதசனதாச சதநசதிிபசபரிச.
7 ஆசரலச மடசடரிச்ிச அவனி அனடக
ுரடசடரிச்ிச, பரு்ிச அவனி்ச ்ரா
ுரடசடரிச்ிச.
8 அவிச பபினு்சக பவக பதரனலுலச
இி்சாபரிச, பபரகசகிச்ிரலச அவனி
நினசுலச ப்ரிசி மடகரு.
9 ுத பருயச
ச வரயலச யதரசச பரு,
ஏபசசச பரலச அு ்ிசதசதிரலச அவ்்சக
அ்பசபபசபடுலசனல.
10 ஏபசசச பரலச, ஞரசதசதரலச ம்ழசாசச
பாரலசலபசபுுச, ்ிசதசதிச அனதாச பாழ்ச்ாச
பாகசவரிச.
11 ஆா
ச டவிரயலயக நரசச வழசநசயதச
ச எசசற
பாரலசலரயத; ஏபசசிலச, அவிச பவறபசபனத நர
பாகசக்சுடரு.
12 அவச
ச எசசனசதச தவ்னழதசுுடசடரசச
எசசற நர பாரலசலரயத;
13 ்ிசதசதிச எலசலர அிவிபசம்னி்ுச
பவற்சாபரிச; ்டவள்சகபச பகநசதவிச்ிச
அனத ுிுசமவதலசனல.
14 அவயி ஆதமதலச ு்ினச உா
ச டர்சா,
அவ்னடக ஆயலரானசயச
ச ன்யலச
அவனச ுடசுுடசடரிச;
15 நர யச்ிச ுிுசபசரலச, ்டசடனி்னி்ச
்னடபசபட்ச்வுச, ஏபசற்சப்ரிசிதசத்ச்
உா
ச னுதசதசசனுனக நினபயவபசபவுச.
16 அவிச பநிபசனப்ுச தா
ச ாரனி்ுச உு்சக
மசச பர் னவதசதி்சாபரிச: நர ுிுசபசரலச
உசச ன்னக நர டசு.
17 ுசித்்சக மசச பர் வரழசவுச ுிாமுச
இி்சாபு; அவிச ுிுசமாபரிர எசச பு
அவி்சக வழயச்பசபுுச.
18 ்ிசதசதினடக ஞரசுச பபிிு, அவிச
வலசலனு்ிசிவிச, எலசலரவபசனப்ுச
பரிச்சாபரிச.
19 அவி்சகபச பகபசபுாபவிச்ிசயுலச
அவினடக ்ா
ச ்ிச இி்சாபு, அவிச
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

More Related Content

Similar to Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdfUnion I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
JessicaMoses12
 
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamilShri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Massy Zafar
 

Similar to Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf (20)

Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)
 
Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015
 
Kakkumimainanunakku.pdf
Kakkumimainanunakku.pdfKakkumimainanunakku.pdf
Kakkumimainanunakku.pdf
 
Success Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdfSuccess Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdf
 
Avvai kural Tamil Book
Avvai kural Tamil BookAvvai kural Tamil Book
Avvai kural Tamil Book
 
மகுடபதி
மகுடபதி மகுடபதி
மகுடபதி
 
Kattankudy Cemetery
Kattankudy CemeteryKattankudy Cemetery
Kattankudy Cemetery
 
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamilUnit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
Unit v Policy frameworks on education: Pre independent India full notes in tamil
 
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdfUnion I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
Union I Year பொதுத்தமிழ் Unit I (Full).pdf
 
SOCIAL MEDIA TOOLS FOR TEACHERS AND LEARNERS
SOCIAL MEDIA TOOLS FOR TEACHERS AND LEARNERSSOCIAL MEDIA TOOLS FOR TEACHERS AND LEARNERS
SOCIAL MEDIA TOOLS FOR TEACHERS AND LEARNERS
 
Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1Che guevera in tamil 1
Che guevera in tamil 1
 
Hajion kay liay 19 madani phool.bengali (হাজীদের ১৯টি মাদানী ফুল)
Hajion kay liay 19 madani phool.bengali (হাজীদের ১৯টি মাদানী ফুল)Hajion kay liay 19 madani phool.bengali (হাজীদের ১৯টি মাদানী ফুল)
Hajion kay liay 19 madani phool.bengali (হাজীদের ১৯টি মাদানী ফুল)
 
Tamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdfTamil - 2nd Esdras.pdf
Tamil - 2nd Esdras.pdf
 
RamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdf
RamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdfRamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdf
RamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Tamil.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Tamil.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Tamil.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Tamil.pdf
 
பொய்மான் கரடு
பொய்மான் கரடு பொய்மான் கரடு
பொய்மான் கரடு
 
Health tips in tamil
Health tips in tamilHealth tips in tamil
Health tips in tamil
 
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamilShri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
Shri rahul gandhi chintan shivir speech in tamil
 
கள்வனின் காதலி
கள்வனின் காதலி கள்வனின் காதலி
கள்வனின் காதலி
 
Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda
Million Digital Libraries Initiative by MobileVedaMillion Digital Libraries Initiative by MobileVeda
Million Digital Libraries Initiative by MobileVeda
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTwi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkmen - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTurkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Tsonga - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxScottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Scottish Gaelic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sanskrit Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
English - The Book of Numbers the 4th Book of Moses.pdf
 

Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

 • 1.
 • 2. அத்தியிய் 1 1 சிராசசசச குரிசராக இயகசுசச ஞரசதசதசச மசச்னி. நிகரகபசபிுராதசதராுச திச்ச்திிச்ிராுச, அவிச்ளனடக வழ்னிபச பச ச பபச்க ுபசபவிச்ிராுச பல பபிிக ுிகயச்ிச நு்சக்ச ப்ரு்ச்பசபடசடி்சாசச பச, அதபச்ர் இஸ ச ியவலிச்ிச ்பசபலச ுபசறுச ஞரசதசதபச்ர்பச பரிரடசடபசபட யவா ச ுுச. அதசரலச படபசபவிச்ிச ுடசுுலசல, ்பசற்சப்ரிசி ுிுசமபவிச்ளுச யபசவதாுச எழுவதாுச இிநசு பகசனடக யவா ச ுுச: எசச தரதசதர இயகச, ாடசடதசனத வரசபசபதலச அத் ஈுபரு ப்ரா ச டிநசதயபரு. , ுபசறுச திச்ச்திிச்ிச, ுபசறுச நுச மசச யசரிச்ிிச ச ுபசப மதசத்யச்ிச, ுபசறுச நலசல திசபசம ானடதசது, ்பசபலச ுபசறுச ஞரசுச பதரடிசபரச ஏதரவு எழத தசசனச ஈிச்ச்பசபடசடரிச; ்பச் ுிுசமபவிச்ிச ுபசறுச இவபசற்சக அடனுகர் இிபசபவிச்ிச, ாடசடதசதச ச பட வரழசவதலச அத் லரபுச பபபலருச எசச ப யநர்ச்தசதலச. ஆதலரலச, நரயச்ிச உனழதசு ுியசா்சப்ரா ச ட சல வரிசதசனத்ிச கனபவர்தச யதரசச ்சராுச, எயச்னி ுசசசி்சகுரறுச, ஆதிவட்ுச ்வசதசுட்ுச வரச்சகுசபட ய்டசு்சப்ரிசாயபச ச . எபயிக புரழயலச பாரலசலபசபடசட அயத ுிகயச்ிச, யவற புரழயலச புரழபபகிச்ச்பசபடசடராுச, அவபச்லச ஒயி ா்சத இலசனல: இனவ ுடசுுலசல, நிகரகபசபிுராதசதபசகுச, திச்ச்திிச்ள்சகுச, ுபசப மதசத்யச்ள்சகுச ச்க ுதசதகராுச இலசனல. அவிச்ிச தயச்ிச பாரநசத புரழயலச யபாபசபுாபரிச்ிச. எாபசு்சக வநசத எடசடரவு மபசபதருச ஆா ச டலச, யிசப்டசடஸ ச அிாசர் இிநசதயபரு, அயசய் சல ்ரலுச பதரடிசநசதயபரு, ச்க ்பசபலச இலசலரத ஒி மதசத்தசனத நரசச ்ா ச யடசச : எசயவ, அனத ுி்சகவதபசக ப்ரஞசாுச ுடரமகபசச்ுச மகபசச்ுச ப்ரு்ச் யவா ச டகு ம்வுச அவசகுச எசசற நினசதசயதச ச . அநசத இடதசதலச மகநசத ுழபசமாிசனவ்ுச தபனுனக்ுச பகசச புதசத மதசத்தசனத மடவ்சக்ச ப்ரா ச ு வநசு, அவிச்ள்சகுச அனத மசசனவதசு, ஒி ுசதசதிுரச நரடசடலச ்பசற்சப்ரிசிதச தகரிர் இி்சாபரிச்ிச, ாடசடதசதபசகபச பபக வரழசவதபச்ரச நடதசனத்சக மசச தகரிர் இி்சாபரிச்ிச. எலசலர ஞரசமுச ்ிசதசதிிடமிநசு விாபு, அு எசச பபசசறுச அவிடசச இி்சாபு. 2 ்டலச ுானல்ுச, ுனழதச ுிி்னி்ுச, நிதசதக நரடச்னி்ுச கரிச எா ச ா மட்ுச? 3 வரசதசதசச உகிதசனத்ுச, பமயச ச அ்லதசனத்ுச, ஆழதசனத்ுச, ஞரசதசனத்ுச கரிரலச அ்க மட்ுச? 4 எலசலரவபசற்சகுச மசச பர் ஞரசமுச, அநரதயயிநசு ுயவ்முச உா ச டர்ச்பசபடசடு. 5 உசசசதுரச யதவ்னடக வரிசதசனத ஞரசதசதசச ஊபசற; அவளனடக வழ்ிச நிதசதக ்டசடனி்ிச. 6 ஞரசதசதசச யவிச கரி்சக பவிிபசபுதசதபசபடசடு? அலசலு அவளனடக ஞரசுரச ஆயலரானச்னி அ்நசதவிச கரிச? 7 ஞரசதசனதபச பபச்க அ்வ கரி்சக பவிிபசபுதசதபசபடசடு? அவளனடக சபநசத அ்பவதசனத கரிச மிிநசுப்ரா ச டரிச்ிச? 8 ஞரசி்ுச ம்வுச அஞசாதசத்ச்வ்ுரச ஒிவசச இி்சாபரசச ; ்ிசதசதிச துச சயச்ராசதசதலச வபச்ி்சாபரிச. 9 அவிச அவனிபச பனடதசு, அவனிபச பரிசதசு, எா ச ாி, துசமனடக எலசலர யவனல்ிிாுச அவனிபச பபரழநசதரிச. 10 அவ்னடக விதசதசச பட அவிச எலசலர ுருசாயச்யிருுச இி்சாபரிச, அவச ச அவனி யநச்சாபவிச்ள்சக அவனி்ச ப்ருதசதரசச . 11 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதயல ்சமுச, ுானு்ுச, ுாழசாசச்ுச, ுாழசாசசயசச ாிரடமுருச. 12 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதலச இிதகதசனத ுாழசு்சாபு, ுாழசாசசனக்ுச ுாழசாசசனக்ுச நர ா ச ட ஆ்னி்ுச திாபு. 13 ்ிசதசதி்சகபச பகநசு நட்சாபவ்்சக ்னடசயலச நசசனு உா ச டரகுச, அவச ச ுிாநரிிலச தகனவபச பபறவரசச . 14 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத ஞரசதசதசச ஆிுசபுச: அு ்ிசபசபதசதலச ுசவராமிசிவிச்ிரலச உா ச டர்ச்பசபடசடு. 15 அவிச ுசிதிச்யிரு நிதசதக அஸ ச தவரிதசனத்ச ்டசடசரிச; 16 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத ஞரசதசதசச நினபவரசு, அதசச ்சி்ிரலச ுசிதிச்னி நிிபசமாபு. 17 அவிச்ிச வு அனசதசனத்ுச ுிுசபதசத்ச்னவ்ிரலச நிிபசமாபரிச; 18 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதயல ஞரசதசதசச ாிரடுச; இனவ இிா ச ுுச ்டவிிசச ப்ரனட்ிச: யுாுச அவனி யநசபசபவிச்ிிச ச ுாழசாசசனக அு பபிிதர்சகாபு. 19 ஞரசுச தபனுனக்ுச நினலபசபரடசடச ச அ்னவ்ுச பபரழகாசபாகசு, தசசனசபச பபச்்சப்ரிசளாபவிச்னி்ச ்சுசபா ச ணுசபட அவிச்னி உகிசதசுாபு. 20 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத ஞரசதசதசச யவிச, அதசச ானி்ிச நர ா ச ட ஆ்ிச. 21 ஆா ச டவி்சகபச பகபசபுுச பகுச பரவயச்னி ுிடசுுச;
 • 3. 22 சபசபமிசி ுசிதனச நிகரகபசபுதசத மடகரு; ஏபசசிலச அவ்னடக உ்சாிதசதச ச அனலயக அவ்்சக அழவரகுச. 23 பபரறனு்ிசி ுசிதச ச ச்ு யநிுச ாழதசுுுவரச ச , பச ச ம அவ்்சக ுாழசாசச பபரயசகுச. 24 அவிச சல்ரலுச துசமனடக வரிசதசனத்னி ுனபபசபரிச, அயந்ினடக உது்ிச அவினடக ஞரசதசனத அ்ு்சகுச. 25 அ்ுசச உவனு்ிச ஞரசதசதசச பபர்சாியச்ிிலச உிசிச; 26 நர ஞரசதசனத ுிுசபசரலச, ்டசடனி்னி்ச ன்்சப்ரிசள, ்ிசதசதிச அனத உச்சகதச திவரிச. 27 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதயல ஞரசமுச யபரதனச்ுச, ுசவராமுச ாரநசதமுச அவி்சகபச பிிகுரயி்சாபு. 28 நர ஏனழகர் இி்சகுசயபரு ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவனத அவநுசப்சன் ப்ரிசிரயத: இிுசதசுடசச அவசிடுச விரயத. 29 ுசிதிச்ிிசச பரிசனவயலச ுரக்ச்ரிசர் இி்ச்ரயத, நர யபசவனத நசச பர்்ச ்வசி. 30 நர வழசநசு, உசச ஆதசுுருசச யுலச அவுரசதசனத உா ச டர்ச்ரதபட்சக, உசசனச உகிசதசதரயத, யதவசச உசச இி்சகயச்னி்ச ்ா ச ுபடதசு, உசசனசாச ானபயசச நுுயல திசிிுுவரிச; வஞசா்ுச நினபநசது. அத்தியிய் 2 1 எசச ு்யச, நர ்ிசதசதி்சகாச யானவ பாகசக வநசதரலச, உசச ஆதசுுரனவ யாரதனச்சக ஆகதசதபசபுதசு. 2 உசச இிதகதசனத நினலநிறதசத, இனடுடருலச ாாதசு்சப்ரிசள, ஆபதசு்ச்ரலதசதலச அவாிபசபடரயத. 3 அவனிபச பபச்்சப்ரிசளயச்ிச, ுலாாச பாலசலரதிச்ிச, உயச்ிச ்னடச மடுலச நர யச்ிச பபிகவிச்ிச. 4 உு்சக்ச ப்ரா ச ுவிபசபடசடனத ுாழசாசச்டசச எுதசு்ச ப்ரிசளயச்ிச, நர யச்ிச தரழசவரச நிலதசதபசக ுரறுசயபரு பபரறனுகர் இியச்ிச. 5 ஏபசசச பரலச, பபரசசசரசு பநிபசபாுச, ஏபசற்சப்ரிசிதசத்ச் ுசிதிச்ிச ுச ச பாச சனியாுச யாரத்ச்பசபுாபரிச்ிச. 6 அவனி நுசமயச்ிச, அவிச உயச்ள்சக உதவவரிச; உுு வழனக ஒழயச்னுதசு, அவனி நுசமயச்ிச. 7 ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்யி, அவினடக இி்ச்தசதபச்ர்்ச ்ரதசதியச்ிச; நர யச்ிச ுழரதபட ஒுயசாபச யபர்ரதிச்ிச. 8 ஆா ச டவி்சகபச பகநசதவிச்யி, அவனி நுசமயச்ிச; உயச்ிச பவகுத தவபரு. 9 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவிச்யி, நசசனுனக்ுச நிதசதக ாநசயதரிதசனத்ுச இி்ச்தசனத்ுச எதிசபரிச்சாகிச்ிச. 10 பனழக தனலமனப்னிபச பரியச்ிச, பரியச்ிச; எபசபபரழதரவு ்ிசதசதனி நுசப, கழபசபுனடநசதுா ச டர? அலசலு கரயி்ுச அவினடக பகதசதலச நினலதசு, ன்ுடபசபடசடரிர? அலசலு அவிச கரனி எபசயபரதரவு பவறதசதரிச, அவனி அனழதசதரிச? 11 ்ிசதசதிச இி்ச்தசதசராுச, இி்ச்தசதசராுச, நர டக பபரறனுயசராுச, மகநசத இி்ச்தசதசராுச நினபநசதவிச, பரவயச்னி ுசசசிதசு, ுச ச ப்ச ்ரலதசதலச இிடசச்சாபரிச. 12 பகமறதசுுச இதகயச்ள்சகுச, ன்்ிச திிசநசுுச, இிா ச ு வழ்ிிலச நட்சாப பரு்ள்சகுச ஐயகர! 13 ுக்ச்ுனடநசதவ்்சக ஐயகர! ஏபசசிலச அவிச நுசபுலசனல; எசயவ அவிச பரு்ர்ச்பசபட ுரடசடரிச. 14 பபரறனு இழநசத உயச்ள்சக ஐயகர! ்ிசதசதிச உயச்னிாச ாநசத்ச் விுசயபரு நர யச்ிச எசசச பாகசவிச்ிச? 15 ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்ிச அவினடக வரிசதசனதனக மபுரடசடரிச்ிச; அவனி யநச்சாபவிச்ிச அவினடக வழ்னி்ச ்னடபசபடபசபரிச்ிச. 16 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவிச்ிச அவி்சகபச பிிகுரயி்சாப நசசனுகரசனததச யதுவரிச்ிச; அவனி யநச்சாபவிச்ிச நிகரகபசபிுராதசதரலச நிிபசபபசபுவரிச்ிச. 17 ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்ிச தயச்ிச இிதகயச்னி ஆகதசதபசபுதசத, அவினடக ாம்தசதலச தயச்ிச ஆதசுுரனவதச தரழசதசுவரிச்ிச. 18 நருச ுசிதிச்ிிசச ன்்ிிலச அலசல, ்ிசதசதினடக ன்்ிிலச ுழயவருச; அவினடக ு்தசுவுச எபசபடயகர அவினடக இி்ச்முச இி்சாபு. அத்தியிய் 3 1 பிசனி்யி, உயச்ிச த்பசப்்சகாச பாுப்ருயச்ிச, அதசச பசச நர யச்ிச பரு்ரபசபர் இி்சகுசபட பாகச்யச்ிச. 2 ்ிசதசதிச பிசனி்ிசயுலச த்பசப்்சக ுிிகரனத ப்ருதசதரிச, பிசனி்ிச மு தரயச ச அத்ரிதசனத உறதபசபுதசதசரிச. 3 தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா ச ணாபவசச தசச பரவயச்ள்சகபச பிி்ரிுச பாகசாபரசச . 4 தசச தரனக்ச ்சுசபா ச ணாபவசச பபர்சாிதசனதாச யாமதசதவனசபச யபரசச பவசச . 5 தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா ச ணாபவசச தசச பிசனி்ிரலச ாநசயதரிபசபுவரச ச ; அவச ச
 • 4. பெபுச பாகச்ுசயபரு அவச ச ய்டச்பசபுவரசச . 6 தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா ச ணாபவசச நர ா ச ட ஆ்னிபச பபறவரசச ; ்ிசதசதி்சக்ச கழசபசபடாபவசச தசச தரகச்சக ஆறதலரயிபசபரசச . 7 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவசச தசச த்பசபனச்ச ்சுசபா ச ணவரசச , தசச எெுரசிச்ள்சகாச பாகசவுயபரலதச தசச பபபசயபரி்சகாச யானவ பாகசவரச ச . 8 உசச தநசனதனக்ுச தரனக்ுச பாரலசயாுச பாகயாுச ்சுசபா ச ண, அவிச்ிரலச உச்சக ஆசிசவரதுச உா ச டரகுச. 9 தநசனதயச ச ஆசிசவரதுச பிசனி்ிிச ச வு்னி நிறவாபு; ஆசரலச தரயச ச ாரபுச அஸ ச தவரியச்னி யவிற்சாபு. 10 உசச தநசனதயச ச அவுதபசபலச பபினு ப்ரிசிரயத; உசச தநசனதயச ச அவுதபசம உச்சக ுானு அலசல. 11 ு்ி்னடக ுானு அவச ச த்பசப்னடக ுானுயசரலச உா ச டரயி்சாபு; அவுதபசமிசி தரகச பிசனி்ள்சக நிநசனத. 12 எசச ு்யச, உசச தநசனதயச ச வகதலச அவ்்சக உது பாகச, அவச ச உயயிரு இி்சகுச வனி அவனசதச ுச ச பபசபுதசதரயத. 13 அவ்னடக மதசத ப்டசுபசயபரசரலச, அவசிடதசதலச பபரறனுகரயி; நர யச்ிச மழ பலதசுடசச இி்சகுசயபரு அவனி பவற்ச்ரதிச்ிச. 14 உசச த்பசப்னடக ுுதனல ுப்ச்பசபடுரடசடரு; 15 உசச ுச ச பதசதச ச நரிிலச அு நினசவுிபசபுுச; உயச்ிச பரவயச்ளுச கிிிசநசத ்ரலநினலயலச பசி்ச்டசடனகபச யபரல உிாுுுச. 16 தசச த்பசபனச்ச ன்ுுாபவச ச திானசபசயபரலச இி்சாபரசச ; தசச தரனக ய்ரபபசபுதசுாபவச ச ாப்ச்பசபடசடவசச : யதவசரலச. 17 எசச ு்யச, ாரநசதுர் உசச யவனலனகாச பாகச; எசயவ நர யச்ிச அயசக்ிி்ச்பசபடசடவி்சக அச ச பரசவிர் இிபச்ிச்ிச. 18 நர எவசவிவ பபிிகவசர் இி்சாபரயகர, அவசவிவ தரழசனு்டசச இி்சாபரகச, ்ிசதசதி்சக மசச பர் தகனவபச பபறவிச்ிச. 19 பலிச உகிசநசத இடதசதாுச ம்ழாுச உிசிசிச: ாரநசதகாமிசிவிச்ள்சக ுனபபபரிிச்ிச பவிிபசபுுச. 20 ்ிசதசதினடக வலசலனு பபிிு, அவிச தரழசநசதவிச்ிரலச ுத்ச்பசபுாபரிச. 21 உச்சக்ச ்டசுரசனவ்னிதச யதடரயத, உசச வயனு்சக யுலரசவபசனபதச யதடரயத. 22 உு்சக்ச ்டசடனியடபசபடசுிசினத, பகப்சத்டசச சநசததசுபச பரியச்ிச; 23 யதனவயலசலரத ுிகயச்ிிலச ஆிசவுச ்ரடசடரதிச்ிச: ுசிதிச்ிச மிிநசு ப்ரிசவனத ுட அத்ுரச ுிகயச்ிச உயச்ள்சக்ச ்ரடசடபசபுாசச பச. 24 ஏபசசச பரலச, பலிச தயச்ிச பாரநசத வாரச ்ிதசு்ச்ிரலச ஏுரபசபபசபுாபரிச்ிச; ுபசறுச ஒி தக ாநசயத்ுச அவிச்ிிசச திசபசனப ்ுழசதசு ுடசடு. 25 ்ா ச ்ிச இலசலருயலயக ஒிி யவா ச ுுச; 26 படவரதுரச இதகுச ்னடசயலச தனு பாகச்ுச; ஆபதசனத ுிுசமாபவச ச அதலச அழநசு யபரவரச ச . 27 படவரதுரச இிதகுச ு்ச்யச்ிரலச நிிுசபயி்சகுச; ுச ச ுரிச்ச்சச பரவதசதசச யுலச பரவதசனத்ச குபசபரச ச . 28 பபினு்னடயகரிிச ச தா ச டனசயலச பிி்ரிுச இலசனல; ஏபசசச பரலச, அ்சாிுதசதசச பாட அவி்சகிச யவரசச ் ுடசடு. 29 ுயவாயச ச இதகுச உவனுனகபச மிிநசுப்ரிசளுச; ுபசறுச ்வசமிசி பாு ஒி ஞரசியசச ுிபசபுச. 30 நர ிச எிி்ுச பநிபசனப அனா்சகுச; ுபசறுச தரசுச பரவயச்ள்சக பிி்ரிுச பாகச்ுச. 31 நலசல திபசபயச்னிாச பாகசபவிச இசி வி்சுடகனத்ச க்தசு்ச ்வசதசதலச ப்ரிசாபரிச. அவச ச ுழநசதுுச தயசகுச இடுச ானட்சகுச. அத்தியிய் 4 1 எசச ு்யச, ஏனழ்ிிசச வரழசவரதரிதசனத ஏுரபசபரயத, ஏனழ்ச ்ா ச ்னி நர ா ச ட யநிுச ்ரதசதி்ச்ாச பாகசகரயத. 2 பச்ிசி ஆதசுுரனவ ு்ச்பசபுதசதரயத; ஒி ுசிதனச அவச ச ுச ச பதசதலச தா ச டரயத. 3 ு்ச்பசபுாப இிதகதசதபசக அத்்ச ்ி ச டதசனதாச யாிச்ச்ரயத; யதனவபசபுபவி்சக்ச ப்ரு்ச்தச தருத்ச்ரதிச்ிச. 4 ுச ச பபசபடசடவிிசச யவா ச ுதனல நிிர்ிி்ச்ரயத; ஒி ஏனழ்சக உசச ம்தசனததச திபசபரயத. 5 எிிகவசிடமிநசு உசச ்ா ச னாதச திபசபரயத, உசசனசாச ாப்ச் அவ்்சக வரகசபசபிி்ச்ரயத. 6 அவச ச தசச ஆதசுுருசச ்ாபசபசரலச உசசனசாச ாபதசதரலச, அவனச உா ச டர்சாசவிிடதசதலச அவச ச ுா ச ாபசபுச ய்டச்பசபுுச. 7 ானபயசச அசசனபபச பபபசற, ஒி பபிிக ுசிதி்சகதச தனல வாயசகயச்ிச. 8 ஏனழ்சக்ச ்ரு கசிநசு, ுசதசதரழசனுயகரு அவ்்சகபச பதலிிபசபு உச்சக விதசதுிி்ச்ரயத.
 • 5. 9 ுச ச பபசபுாபவனச ஒு்சகாபவ்னடக ன்்சகதச தபசமு்ுச; நர நிகரகதசதிசபசபலச அுிுச யபரு ுக்ச்ுனடகரயத. 10 த்பசபசிலசலரதவிச்ள்சக த்பசபசர்வுச, அவிச்ிச தரகச்சக்ச ்ாவனசபச யபரலவுச இி; நர உசசசதுரசவிிசச ு்னசபசயபரலச இிபசபரகச; அவச ச உசச தரனகுட அத்ுர் உசசனச யநசபசபரச ச . 11 ஞரசுச தசச பிசனி்னி உகிசதசுாபு, தசசனசதச யதுாபவிச்னிபச பட்சாபு. 12 அவனி யநசபசபவசச உயனி யநச்சாபரசச ; ச்சாிதசதலச அவனிதச யதுாபவிச்ிச ாநசயதரிதசதரலச நினபநசதிபசபரிச்ிச. 13 அவனிபச பபச்்சப்ரிசளாபவசச ுானுனகாச சதநசதிிபசபரச ச ; அவிச எயசக பாசச பராுச ்ிசதசதிச ஆசிசவதபசபரிச. 14 அவனிாச யாுபசபவிச்ிச பிிசதசதி்சகபச பாிுனட பாகசவரிச்ிச; 15 அவள்சகாச பாுப்ரு்சாபவசச ெரத்னி நிகரகநசதிசபசபரச ச ; 16 ஒிவசச அவிிடுச தசசனச ஒபசம்சப்ருதசதரலச, அவச ச அவனிாச சதநசதிிதசு்ச ப்ரிசவரசச ; அவ்னடக ாநசதத அவனிபச படதசு்சப்ரிசளுச. 17 ஏபசசச பரலச, மதயலச அவிச அவ்டச ச வ்சாிுரச வழ்ிிலச நடநசு, அவ்்சகபச பகதசனத்ுச பகதசனத்ுச விவனழதசு, அவ்னடக ஆதசுுரனவ நுசப, தசச ாடசடயச்ிிசச பட அவனசாச யாரத்சகுச வனி, தசச ஒழ்ச்தசதரலச அவனசதச ுச ச பபசபுதசுவரிச. 18 அபசபபரழு அவிச அவசிடுச யநிரச வழனகதச திுசப, அவனச ஆறதலசபுதசத, தசச இி்சகயச்னி அவ்்சக்ச ்ரா ச பபசபரிச. 19 ஆசரலச அவச ச தவ்னழதசதரலச, அவிச அவனச்ச ன்ுடசு, அவ்னடக பாரநசத அழவ்சக அவனச ஒபசபனடபசபரிச. 20 வரகசபசனப்ச ்வசி்யச்ிச, தனு்சக எாசாிி்சன்கர் இியச்ிச; உசச ஆதசுுரனவ்ச க்தசு பவடச்பசபடரயத. 21 பரவதசனத்ச ப்ரா ச ுவிுச அவுரசுச உா ச ு; ுானு்ுச அிளுச ஒி அவுரசமுச உா ச ு. 22 உசச ஆதசுுரவ்சக ுயிரதுர் கரனி்ுச ஏபசற்சப்ரிசிரயத; 23 நசசனு பாகசக ாநசதிசபசபுச ானட்சகுசயபரு யபாருலச இியச்ிச; அவளனடக அழாலச உசச ஞரசதசனத ுனப்ச்ரயத. 24 யபாசசசரலச ஞரசுச அ்கபசபுுச: நருச ச வரிசதசனதயசரலச ்பசபலச. 25 ாதசதகதசதபசக ுயிரதுர்பச யபாரயத; ஆசரலச உயச்ிச அ்கரனுயச ச பனழகரலச பவடச்பசபுயச்ிச. 26 உசச பரவயச்னி அ்்சன்யட பவடச்பசபடரயத; ஆபச்சச யபர்சன் ்டசடரகபசபுதசத யவா ச டருச. 27 மடசடரிசதசுரச ுசித்்சக உசசனச அடனுகர்சா்ச ப்ரிசிரயத; வயனும்ச்விிசச நபனி்ுச ஏபசற்சப்ரிசிரதிச்ிச. 28 ாரகுசவனி ாதசதகதசதபச்ர்பச யபரிருயச்ிச, ்ிசதசதிச உயச்ள்ச்ர்பச யபரிருவரிச. 29 உசச நருலச அவாிபசபடரயத; 30 உுச வடசடலச சயச்தசனதபச யபரலவுச, உுு அடகரிச்ள்சகிச பவ்தசதசுர்வுச இி்ச்ரயத. 31 பபறவதபசக உசச ன்னக நர டசட யவா ச டருச; அத்தியிய் 5 1 உசச பபரிிிச ச யுலச உசச ுசனத னவ்ச்ரயத; எசச வரழச்சன்்சக எச்சக யபருுரசு எசசற பாரலசலரயத. 2 உசச ுசனத்ுச உசச வயனுனக்ுச பச ச பபசபரயத, உசச இதகதசதச ச வழ்ிிலச நட்ச்ரயத. 3 எசச பாகலச்ள்ச்ர் கரிச எசசனச அட்சகவரிச்ிச எசசற பாரலசலரயத? ்ிசதசதிச நிாசாகுர் உசச பபினு்சகபச பழவரயசகவரிச. 4 நரசச பரவுச பாகசயதசச , எச்சக எசசச தயசக யநிசநசது எசசற பாரலசலரயத? ்ிசதசதிச நர டக பபரறனு்ிசிவிச, அவிச உசசனசபச யபர்ுடுரடசடரிச. 5 பரவநிவரிாதசனத்ச க்தசு, பரவதசயதரு பரவதசனதாச யாிச்ச் பகபசபடருலச இியச்ிச. 6 அவினடக இி்ச்ுச பபிிகு எசசற பாரலசலரயத; எசச பரவயச்ிிசச திிரச பரவயச்ள்ச்ர் அவிச ாுரதரசபசபுதசதபசபுவரிச: இி்ச்முச ய்ரபமுச அவிிடமிநசு விாபு, அவினடக ய்ரபுச பரு்ிிசச யுலச உிசிு. 7 ்ிசதசதிிடுச திுசமவதபசகதச தருத்ச்ரயத, நரள்சக நரிச திசிிுடரயத: திபிசசற ்ிசதசதினடக ய்ரபுச பவிிபசபுுச, உசச பரு்ரபசபலச நர அழ்ச்பசபடசு, பழவரயசகுச நரிிலச அழநசுயபரவரகச. 8 அநிகரகுர்ாச ாுசபரததசத பபரிடச்ிிசச யுலச உசச ுசனதாச பாாதசதரயத; 9 எலசலர்ச ்ரபச்ாுச வாரயத, எலசலர வழ்ிிாுச பாலசலரயத: இிடசனட நர்சக உிசி பரு்ுச அவசவரயப பாகசாபரிச. 10 உசச அ்ுலச உறதகரகச இி; உசச வரிசதசனத அபசபடயக இி்ச்டசுுச. 11 ய்டசபதபசக ுனிவரகச இியச்ிச; உயச்ிச வரழச்சன் யநிசனுகர் இி்ச்டசுுச; பபரறனு்டசச பதலச ுறயச்ிச.
 • 6. 12 உச்சகபச மதசத இிநசதரலச அுதசதவ்்சகபச பதலச பாரலச; இலசனல எசச பரலச உசச ன்னக உசச வரயசச யுலச னவ. 13 ுரசமுச பவடச்முச யபாசசலச இி்சாபு: ுசித்னடக நரவ அவ்னடக வழசாசச. 14 ாசாசபசபவசச எசசற அனழ்ச்பசபடரயத, உசச நருசரலச ்ரதசதி்ச்ரயத; 15 பபிிக ுிகதசதயலர ச்க ுிகதசதயலர எனத்ுச அ்கருலச இி்ச்ரயத. அத்தியிய் 6 1 நா ச ப்்சகபச பதலர் எதிிகர்ரயத; ஏபசசச பரலச, அதசரலச நர ப்டசட பபகனி்ுச, அவுரசதசனத்ுச, நிநசனதனக்ுச பபறவரகச. 2 உயச்ிச பாரநசத இிதகதசதச ச ஆயலரானசயலச உயச்னிபச பபினுபசபுதசதரதிச்ிச; தசிதசுதச திி்ுச ்ரனினகபச யபரல உசச ஆசச ுர ுா ச டரடபசபடரயத. 3 நர உசச இனல்னிதச தசசற, உசச ்சி்னி இழநசு, ்ரகசநசத ுிுர் உசசனச ுடசுுுவரகச. 4 பபரலசலரத ஆதசுுர அனத உனடகவனச அழதசு, அவ்னடக ாதசுி்ச்ிரலச ஏிசபசபுதசதபசபுுச. 5 இசிக புரழ நா ச பிச்னிபச பபி்சகுச: யநிசனுகர்பச யபசுச புரழ அச ச பரச வரழசதசு்ச்னி அத்ிி்சகுச. 6 பலயிரு ாுரதரசுர் இியச்ிச; ஆய்ுச ஆயிுச யபி்சக ஆயலரானச பாரலசபவிச ஒிவயி. 7 நர யச்ிச ஒி நா ச பனிபச பபப ுிுசபசரலச, மதயலச அவனி நிரபதசு, அவி்சக நசச ் பதிிு்ச் அவாிபசபடரதிச்ிச. 8 ஏபசசச பரலச, சல ுசிதிச்ிச து்சகதச யதனவகரச நா ச பிச்ிர் இி்சாபரிச்ிச, உயச்ிச ுச ச பதசதச ச நரிிலச அவிச நினலதசதி்ச்ுரடசடரிச. 9 ஒி நா ச பசச இி்சாபரசச , அவச ச பன்கர் ுரறாபரச ச , ாா ச னட உசச நிநசனதனக்ச ்ா ச ுபட்சகுச. 10 மா ச ுுச, சல நா ச பிச யுனெயலச ுனாகர் இி்சாபரிச, உயச்ிச ுச ச பதசதச ச நரிிலச அவிச பதரடிுரடசடரிச. 11 உசச பாழனுயலச அவச ச உசசனசபச யபரலயவ இிபசபரச ச ; 12 நர தரழசதசதபசபடசடரலச, அவச ச உச்சக ுயிரதுரயிநசு, உசச ம்தசதபசகதச தசசனச ுனபதசு்ச ப்ரிசவரசச . 13 உசச எதிி்ிிடமிநசு உசசனசபச பிிதசு, உசச நா ச பிச்னி்ச ்வசிதசு்சப்ரிச. 14 உா ச னு்ிசி சயநாதசச பலதசத பரு்ரபசம; 15 உா ச னு்ிசி நா ச பனி எுவுச எதிச்ச் மடகரு, அவினடக யுசசனு ுனலுதபசபபசபு. 16 உா ச னு்ிசி நா ச பயச வரழச்சன்்சக ுிநசு; ்ிசதசதி்சகபச பகநசதவிச்ிச அவனி்ச ்ா ச ுபடபசபரிச்ிச. 17 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவசச தசச நடசனபாச ாிிபாகசவரசச ; 18 எசச ு்யச, உசச இினு மதலச யபரதனசனகாச யா்ிிதசுுு; அதசரலச உசச முனு வனி நர ஞரசதசனத்ச ்ா ச டனடவரகச. 19 உழு ுனத்சாபவிர் அவிிடுச வநசு, அவளனடக நலசல ்சி்ள்ச்ர்்ச ்ரதசதி; 20 பட்ச்ரதவிச்ள்சக அவிச ம்வுச ுிுசபதசத்ரதவிச: அ்ுலசலரதவசச அவளடச ச இி்ச்ுரடசடரசச . 21 யாரதனசயசச பலதசத ்லசலர் அவிச அவச ச யுலச புதசு்சப்ரிசவரிச; நர ா ச ட ்ரலதசதபசகிச அவனி அவசிடமிநசு திசிிுுவரச ச . 22 ஞரசுச அவளனடக பபகிிசச பட இி்சாபு, அு பலி்சக பவிிபசபுவதலசனல. 23 ு்யச, பாுப்ரு, எசச அ்வனினக ஏபசற்சப்ரிச, எசச ஆயலரானசனக ுற்ச்ரயத. 24 உசச ்ரலச்னி அவிச ாயசாயயாுச, உசச ்ழதசனத அவிச ாயசாயயாுச னவ. 25 உசச யதரனிபச பாிநசு, அவனிதச தரயசா, அவளனடக பனாபசம்ிரலச விதசதபசபடரயத. 26 உசச மழ இிதகதசயதருுச அவிிடுச வநசு, உசச மழ பலதசயதருுச அவளனடக வழ்னி்ச ்ரதசு்சப்ரிசளுச. 27 யது, யது, அவிச உச்சகதச பதிிகபசபுதசதபசபுவரிச; நர அவனிபச படதசதுுச அவனிபச யபர்ுடரயத. 28 ்னடசயலச நர அவிு இனிபசபரறதனல்ச ்ரா ச பரகச, அு உசச ுாழசாசச்சகதச திுசமுச. 29 அபசபபரழு அவளனடக ாயசாய்ிச உச்சகபச பலுரச பரு்ரபசபர்வுச, அவளனடக ாயசாய்ிச ுானுயசச அயசாகர்வுச இி்சகுச. 30 அவிசயுலச ஒி பபரசச ஆபிாுச இி்சாபு, அவளனடக படசனட்ிச ஊதர நிப ாிின். 31 அவனி ுிிகரனத்சகிிக அயசாகர் அாிுதசு, ுாழசாசசயசச ாிரடுர் அவனி உச்சக அாிுபசபரகர். 32 எசச ு்யச, நர ுிுசபசரலச, உச்சகபச யபரத்ச்பசபுுச; 33 நர ய்டச் ுிுசமாபரகரயசச , மதசதனகபச பபறவரகச; உசச பாுனக்ச கசிநசதரலச, நர ஞரசமிசிவசரவரகச. 34 மபசபிச்ிிச ச ுடசடதசதயல நிலசாயச்ிச; ஞரசமிசிவனிபச பபச்்சப்ரிசளயச்ிச.
 • 7. 35 ஒவசபவரி பதகசவ் பாரபசபபரழனவ்ுச ய்டச் தகரிர் இியச்ிச; உவனு்ிச உு்சகதச தபசப யவா ச டருச. 36 அ்விசி ஒிவனி நர ்ா ச டரலச, அவனச அணா, அவ்னடக வராலச பட்னி உசச ்ரலச அாிகடசுுச. 37 உசச ுசுச ஆா ச டவினடக நிகுயச்ிிலச இி்ச்டசுுச, அவிச ்டசடனி்னி எபசபபரழுுச தகரசி்ச்டசுுச; அத்தியிய் 7 1 தனு பாகசகரயத, அதசரலச உச்சக எநசததச தயசகுச விரு. 2 அநிகரக்ச்ரினச ுடசு ுலக, அபசபபரழு அ்சாிுுச உசசனசுடசு ுலகுச. 3 எசச ு்யச, அநிகரகதசதசச பிசியச்ிிலச ுனத்ச்ரயத, ஏழ ுடயச்ர் அறவனட பாகசகரயத. 4 ஆா ச டவினடக யுசசனுனக்ுச, ுசசசசிடுச ப்ிிவுரச இடதசனத்ுச யதடரயத. 5 ்ிசதசதி்சக மசச பர் உசசனச நிகரகபசபுதசதரயத; அிா்்சக மசச பர் உசச ஞரசதசனதபச பபச் பபினு ப்ரிசிரயத. 6 அ்சாிுதசனத நர ்ச் மடகருலச, நிகரகநசதிச்ச் யதடரயத; உுு யநிசனுயச ச பரனதயலச மடசு்ச்டசனடகர் இி்சகுச வயனும்ச்விிசச ஆளனு்சக நர அஞசாரதபட்சக. 7 ந்ிதசதசச திிரச ு்ச்னிபச மா ச புதசதரயத; 8 ஒி பரவதசதசச மு ுபசபபரசசனப்ச ்டசடரயத; ஏபசசிலச ஒசச ்லச நர தா ச ட்ச்பசபட ுரடசடரகச. 9 யதவசச எசச ்ராி்சன்்ிிசச திிரசனத்ச ்வசிபசபரிச எசசறுச, உசசசதுரச யதவ்்சக நரசச ்ராி்சன் பாாதசதசரலச, அவிச அனத ஏபசற்சப்ரிசவரிச எசசறுச பாரலசலரயத. 10 நர பெபுச பாகச்ுசயபரு ுசுச திிரயத, பாசனா ப்ரு்ச்ருலச இி்ச்ரயத. 11 ஒிவ்ுச தசச ஆதசுுருசச ்ாபசபசரலச ஏிசுர்ாச சிி்ச்ரயத; 12 உசச ாய்ரதி்்சக ுயிரதுர்பச பபரகச பாரலசலரயத; உசச நா ச ப்்சகுச பட்ச்ரயத. 13 எநசத வன்யாுச பபரகச பாரலசல யவா ச டருச: ஏபசசிலச அதசச பழ்ச்ுச நலசலதலசல. 14 பல பபிிகவிச்ிிடுச அத் வரிசதசனத்னிபச பகசச புதசதரதிச்ிச, நர யச்ிச பெப்சகுசயபரு அத்ுச யபாரதிச்ிச. 15 உசசசதுரசவிச நிகமதசத உனழபசனப்ுச, ுவாரகதசனத்ுச பவற்ச்ரயத. 16 திிரச பரு்ள்சகிச உசசனச எா ச ாரயத, ஆசரலச ய்ரபுச நர ா ச ட ்ரலுச நர ட்ச்ரு எசச பனத நினசுலச ப்ரிச. 17 உசசனசயக ம்வுச தரழசதசத்சப்ரிச; 18 எநசத நசசனு்ச்ர்வுச நா ச பனச ுரபசபரயத; ஓஃபிிசச தயச்தசதபசக உா ச னு்ிசி ாய்ரதி்ுச இலசனல. 19 ஞரசமுச நலசல பபா ச னா்ுச ுடசுுடரயத: அவளனடக ாினப பபரசசசிாுச யுலரசு. 20 உுு அடகரசச உா ச னுகர் உனழ்சாபரசச , அவனசதச தனு பாகசகரயத்ுச, உச்ச்ர் மழவுுர்தச தசசனச்ச ப்ரு்சகுச ுய்ச்ரினச்ுச ப்ஞசாரயத. 21 உுு ஆதசுுர நலசல யவனல்ச்ரினச யநச்ச்டசுுச; 22 உசசசிடுச ்ரலசநனட்ிச உிசிதர? அவிச்ிச மு ஒி ்ா ச னவதசதியச்ிச: அனவ்ிச உச்ச்ர் இிநசதரலச, அவபசனப உசச்டசச னவதசு்சப்ரிச. 23 உச்சகபச பிசனி்ிச இி்சாபரிச்ிர? அவிச்ள்சக அ்வனி ுறயச்ிச, அவிச்ிச இினுயலச இிநசயத அவிச்ிிசச ்ழதசனத வாயசகயச்ிச. 24 உச்சக ு்ிச்ிச இி்சாபரிச்ிர? அவிச்ிிசச உடனல்ச ்வசிதசு்ச ப்ரிசளயச்ிச, அவிச்னி யநர்சா ுாழசாசசகர் இிபசபனத்ச ்ரடசடரதிச்ிச. 25 உசச ு்னிதச திுாுச பாகசுப்ரிச, அதசரலச நர ஒி பபிிக ்ரிிகதசனதாச பாகசதரகச; 26 உசச ுசதபசக ஏபசப ுனசு இி்சாபரிர? அவனி்ச ன்ுடரயத: ஆசரலச ஒி யலாரச பபா ச ண்சக உசசனச்ச ப்ரு்ச்ரயத. 27 உசச தநசனதனக உசச மழ இிதகதசயதருுச ்சுசபா ச ண, உசச தரயச ச ு்ச்யச்னி ுபநசுுடரயத. 28 நர அவிச்ிரலச பபநசதவசச எசச பனத நினசுலச ப்ரிச; அவிச்ிச உச்ச்ர்ாச பாகசத ்ரிிகயச்ள்சக நர அவிச்ள்சக எபசபடபச பிதபலசச ப்ருபசபரகச? 29 உசச மழ ஆதசுுரயவருுச ்ிசதசதி்சகபச பகநசு, அவினடக ஆாரிிகிச்ள்சகபச பகபசபு. 30 உசசனச உா ச டர்சாசவனி உசச மழ பலதசயதருுச யநச, அவினடக ஊழக்ச்ரினி்ச ன்ுடரயத. 31 ்ிசதசதி்சகபச பகநசு, ஆாரிிகனச்ச ்சுசபா ச ணயச்ிச; உச்சக்ச ்டசடனியடசடபட அவ்னடக பயசன் அவ்்சக்ச ப்ரு; மதபசபலசச்ளுச, கபசபநிவரிா பய்ளுச, யதரிச்ிிச ச ்ராி்சன்்ளுச, பிிசதசததசதசச பய்ுச, பிிசதசதுரசனவ்ிிச ச மதபசபல்ுச. 32 உுு ஆசிசவரதுச பிாுரகுசபட, ஏனழ்ள்சக உுு ன்னக நர டசுுச.
 • 8. 33 வரழுச ஒவசபவரி ுசிதசிசச பரிசனவயாுச ஒி விுச அிளுச; இபநசதவிச்ிச அனததச துதசு னவபசபதலசனல. 34 அழாபவிச்ளடசச இி்ச்தச தவபரதிச்ிச, ு்ச்பசபுாபவிச்ளடச ச ு்ச்பசபுயச்ிச. 35 யநர்பசபவிச்னிாச ாநசதபசபதலச தருத்ச்ரயத: அு உசசனசபச பிிகுர்சகுச. 36 நர யச்ிச எனத்ச ன்யலச எுதசதராுச, மடனவ நினசுலச னவ்யச்ிச, நர யச்ிச ஒியபருுச தவபர் நட்ச் ுரடசிிச்ிச. அத்தியிய் 8 1 வயனும்ச்வ்டசச ாா ச னடயடரயத, அவச ச ன்்ிிலச நர அ்பசபடரயத. 2 ஐசவிிகவரயசரு மிா ச படரயத, அவச ச உசசனச எனடயபரடரதபட்சக, தயச்ுச அயந்னி அழதசுுடசடு, ிரெர்ச்ிிச ச இதகயச்னிாச சனததசது. 3 நரவ நினபநசத ுசித்டசச ாா ச னடயடரயத, அவ்னடக பநிபசபலச ுபக்னி கு்ச்ரயத. 4 உசச மதரனதகிச அவுரசபசபுதசதபசபடரதபட்சக மிடசுதசதசுரச ுசித்டசச ய்ய பாகசகரயத. 5 பரவதசனத ுடசுதச திுசமுச ுசிதனச நிநசத்ச்ரயத, ஆசரலச நருச அனசவிுச தா ச டனச்சக தகதகரசவிச்ிச எசச பனத நினசுலச ப்ரிசளயச்ிச. 6 முனுயலச ஒி ுசிதனச அவுத்ச்ரயத: நுசமலச சலிச ுட வகதரா ுுாயபருச. 7 உசச்னடக ம்பச பபிிக எதிி இபநசுுடசடதரலச ுாழசாசசகனடகரயத, ஆசரலச நருச அனசவிுச இபநசுுடசயடருச எசச பனத நினசுலச ப்ரிசளயச்ிச. 8 ஞரசி்ிிசச யபாசனா பவற்ச்ருலச, அவிச்ளனடக பழபுரழ்னி அ்நசுப்ரிச; அவிச்ிிடமிநசு யபரதனச்னி்ுச, பபிிகவிச்ள்சகாச சலபுர்ாச யானவ பாகசவனத்ுச ்பசற்சப்ரிசவரகச. 9 மபசபிச்ிிச ச பாரபசபபரழனவதச தவபுடரதிச்ிச. 10 பருயச ச ்சனல்ச ப்ரளதசதரயத; 11 தயசானழ்சகுச நபிிச ச மசசசினலயலச ய்ரபுச ப்ரா ச ு எழநசதி்ச் யவா ச டருச; 12 உசசனசுட வயனு்ிசிவ்்சக்ச ்டச ச ப்ரு்ச்ரயத; ஏபசசச பரலச, நர அவ்்சக்ச ்டச ச ப்ருதசதரலச, அனத எா ச ாிபச பரிச. 13 உசு அத்ரிதசதபசக யுலச உதசதிவரதுர் இி்ச்ரயத; 14 நிகரகரதபத்டச ச வழ்ச்ரட யவா ச டருச; ஏபசசச பரலச, அவிச்ிச அவினடக ுிிகரனத்சக ஏபசப அவி்சகதச திசபசபிிபசபரிச்ிச. 15 ுாிாசாலரச ஒிவிடசச வழயலச பகாி்ச்ரதிச்ிச, அவிச உயச்ள்சக விதசதுிி்சகுசபட்சக, அவிச தசு பாரநசத ுிபசபதசதச ச பட பாகசவரிச, அவினடக மடசடரிசதசதசதரலச நர யச்ிச அவிடசச அழநசுயபரவிச்ிச. 16 ய்ரப்ச்ரி்டச ச ாா ச னடயடரயத, அவ்டச ச தசினுகரச இடதசதபசகாச பாலசலரயத: இிதசதுச அவச ச பரிசனவ்சக ஒசசறமலசனல, உது இலசலரத இடதசதலச அவச ச உசசனச்ச ்ுழசதசுுுவரசச . 17 மடசிடுச ஆயலரானச பாகசகரயத; ஏபசசிலச அவசரலச ஆயலரானச நடதசத மடகரு. 18 அநசநிக்்சக மசச பர் இி்சகுரச ்ரிிகயச்னிாச பாகசகரயத; ஏபசசிலச அவச ச எனத்ச ப்ரா ச ுவிவரச ச எசசற உச்சகதச பதிிகரு. 19 ஒவசபவரி ுசித்்சகுச உசச இதகதசனததச தப்ச்ரயத; அத்தியிய் 9 1 உசச ுரிசபச ச ுனசு மு பபரபரனு ப்ரிசிரயத, உச்சக உச்சக எதிர் தக பரடுச ்பசப்ச்ரயத. 2 ஒி பபா ச ண்சக உசச பபரிிிச ச யுலச ்ரலச னவ்ச் உசச ஆசச ுரனவ்ச ப்ரு்ச்ரயத. 3 யவசனக ாநசத்ச்ரயத; 4 பரடாகரச ஒி பபா ச ாிச ச யதரழனுனக அத்ுர்பச பகசச புதசதரயத, அவளனடக மகபசசகரலச நர பட்ச்பசபுவரகச. 5 பாிபசபபா ச னாபச பரிச்ச்ரயத; 6 உசச ஆதசுுரனவ யவச்ள்சக்ச ப்ரு்ச்ரயத, உசச சதநசதிதசனத நர இழ்ச்ரயத. 7 ந்ிதசதசச பதி்ச்ிிலச உசசனசாச சபச்பச பரிச்ச்ரயத, அதசச தசினுகரச இடதசதலச அனலகரயத. 8 அழாக பபா ச ாிடமிநசு உசச ்ா ச னாதச திபசபரயத, ுபசபவிிச ச அழன்பச பரிச்ச்ரயத. பபா ச ாிச ச அழன்்ச ்ா ச ு பலிச ஏுரநசு யபரசரிச்ிச; ஏபசசச பரலச, அச ச பசரலச பநிபசம எிிாபு. 9 யவபபரி ஆாிச ச ுனசுயகரயட உடச்ரியவா ச டருச, அவளடச ச உசச ன்்ிிலச உடச்ரிரயத, அவளடச ச ுுபரசுச அிநசுவதபசக உசச பாதசனதாச பாலுடரயத. உசச இதகுச அவிிடுச ாரகசநசு, அதசரலச உசச ஆனாகரலச நர அழுலச ுழவதபச்ர். 10 பனழக நா ச பனச்ச ன்ுடரயத; மதகு அவி்சக ஒபசபடதசத்ச்ு அலசல: மதக நா ச பிச மதக திரடசாிாதசனதபச யபரசச பவிச; அு மதிசநசதுுச, நர அனத ுாழசாசச்டசச பிகவரகச.
 • 9. 11 பருயச ச ுானுனக்ச ்ா ச ு பபரபரனு ப்ரிசிரயத: அவ்னடக மடவ எசசசபவசசற உச்சகதச பதிிகரு. 12 யதவப்சதகபசபவிச்ிச ுாழசாசசகனடவதலச ுாழசாசசகனடகரதிச்ிச; ஆசரலச அவிச்ிச தயச்ிச ்லசலனப்சக தா ச ட்ச்பசபடருலச யபர் ுரடசடரிச்ிச எசச பனத நினசுலச ப்ரிசளயச்ிச. 13 ப்ரலசாுச வலசலனு்ிசி ுசித்்சக உசசனசதச தி ுல்சா்சப்ரிச; எசயவ ுிா பகதசனத நர யச்ிச ாநசயதா்ச் யவா ச டருச: நர யச்ிச அவிிடுச வநசதரலச, அவிச உயச்ிச உயனிபச ப்்ச்ரதபட்சக, எநசததச தவறுச பாகசகரதிச்ிச; 14 உயச்ிரலச மடநசதவனி, உயச்ிச அா ச னட வடசடரனி யாதசு, ஞரசி்ளடச ச ஆயலரானச பாகச்யச்ிச. 15 ஞரசி்யிரயட உசச யபாசசுச, உசசசதுரசவினடக நிகரகபசபிுராதசதயல உசச யபாசசுச இி்ச்டசுுச. 16 ுசிதிச்ிச உயச்ளடசச உா ச ாவுச கட்ச்வுச அ்ுத்ச்வுச; உயச்ிச ுானு ்ிசதசதி்சகபச பகபசபடடசுுச. 17 ன்ுனசஞிிச ச ன்பச பாி பரிரடசடபசபுுச: ு்ச்ிிடுச ஞரசமிசி ஆடசசகரிிச தசு யபாசச்ச்ர். 18 நர்சக ப்டசடவச ச தசச ந்ிதசதலச ஆபதசதரசவச ச ; தசச யபாசசலச அவாிபசபுாபவசச பவற்ச்பசபுவரச ச . அத்தியிய் 10 1 அ்விசி நர தபத தசச ு்ச்ள்சக அ்வனி ுறவரிச; ுபசறுச ுயவ்மிசி ுசிதசிசச அிாரயச்ுச நசச பர் ்டசடனியடபசபுாபு. 2 ு்ச்ிிசச நிகரகரதபத எபசபட இி்சாபரயிர, அபசபடயக அவினடக அத்ரிி்ளுச இி்சாபரிச்ிச; அநசத ந்ிதசதசச அதபத எபசபடபசபடசட ு்ியசர, அபசபடபசபடசடவிச்ிச எலசலரிுச. 3 அ்ுலசலரத அிாசச தசச ு்ச்னி அழ்சாபரசச ; ஆசரலச அத்ரிதசதலச உிசிவிச்ிிசச ுயவ்தசதரலச ந்ிுச கடயி்சகுச. 4 பமயச ச வலசலனு ்ிசதசதினடக ்ிதசதலச இி்சாபு, உிிக ்ரலதசதலச நசசனுகரச ஒசசனப அவிச அதச ச யுலச னவபசபரிச. 5 ு்ி்னடக பாழபசம யதவ்னடக ்ிதசதயல இி்சாபு: யவதபரி்ிிச ச யுலச அவச ச தசச ்சதசனத னவபசபரச ச . 6 ஒவசபவரி அநிகரகதசதபச்ர்வுச உசச அா ச னட வடசடரனிபச பன்்ச்ரயத; ுபசறுச தயச்ரச நனடமனப்ிரலச எனத்ுச பாகசக யவா ச டருச. 7 ்டவள்சகுச ுசித்்சகுச மசச பர் அ்நசனத பவற்ச்தசத்ச்ு: இிா ச டசராுச ஒிவசச அ்சாிுுச பாகசாபரசச . 8 அநிகரகுரச பாகலச்ிச, ்ரகயச்ிச ுபசறுச வஞசா்தசதரலச ானடதசத பாலசவுச ்ரிாுர், ிரெசகுச ஒி ெசதசதயிநசு இசச பசரிவி்சக புரழபபகிச்ச்பசபுாபு. 9 பம்ுச ாருசபாுச ஏசச பபினுபசபுாசச பச? யபிரனா்ிசி ுசிதனசுட்ச ப்ரடகு யவபபரசசறமலசனல; ஏபசசிலச அவிச உயிடசச இி்சகுசயபரயத அவிச தசு கடலச்னி எ்நசுுுாபரிச. 10 னவதசதகிச நர ா ச ட யநரனக அழ்சாபரிச; இசசனப்சக ிரெரவர் இிபசபவசச நரனி ாரவரச ச . 11 ஒி ுசிதச ச இபநசுுடசடரலச, அவச ச ஊிசநசு பாலசாுச பிராி்ிச, மி்யச்ிச, மழ்ச்ிச ஆாகவபசனபாச சதநசதிிதசு்ச ப்ரிசவரசச . 12 ஒிவசச ்டவனி ுடசுபச பிிநசு, அவ்னடக இிதகுச அவனசபச பனடதசதவசிடமிநசு ுலாாச பாலசவயத பபினுயச ச ஆிுசபுச. 13 அ்நசனதயக பரவதசதசச ஆிுசபுச, அனத உனடகவசச அிவிபசனபபச பபரழவரச ச ; ஆன்கரலச ்ிசதசதிச அவிச்ிசயுலச ுயசரதுரச இடிச்னி விவனழதசு, அவிச்னி நிிசமலுர்சாசரிச. 14 பபினும்ச் அிாிச்ிிசச சுசுராசயச்னி ஆா ச டவிச வழசதசத, அவிச்ள்சகபச பதலர் ாரநசதகாமிசிவிச்னி நினலநிறதசதசரிச. 15 பபினு்ிசி யதாயச்ிிச ச யவிச்னி்ச ்ிசதசதிச புயசா, அவிச்ிச இடதசதலச தரழசதசதபசபடசடவிச்னி நடசடரிச. 16 ்ிசதசதிச மபெரத்ிிச ச யதாயச்னி்ச ்ுழசதசு, பமயச ச அஸ ச தவரிுடசுுச அழதசதரிச. 17 அவிச அவிச்ிிலச சலனி்ச ப்ரா ச ுயபரகச அழதசதரிச; 18 ஆண்சகபச பபினுயகர, பபா ச ாிடுச பபநசதவிச்ள்சக்ச ய்ரபயுர ஏபசபடுலசனல. 19 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவிச்ிச நிாசாகுரச ுனத; ்டசடனி்னி மறபவிச்ிச ஏுரபசப்சுடக ுனத. 20 ாய்ரதிி்சகிசயி தனலவசர் இிபசபவசச ்ா ச ாிகுரசவச ச ; ்ிசதசதினடக பரிசனவயலச அவி்சகபச பகபசபுாபவிச்ளுச அபசபடதசதரசச . 21 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுதலச அத்ரிதசனதபச பபறவதபசக மசச யச பாலசாுச; 22 அவிச பாலசவநசதிர் இிநசதராுச ாிி, பபிிகவிர் இிநசதராுச ாிி, ஏனழகர் இிநசதராுச ாிி, அவிச்ளனடக ுானு ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுவயத.
 • 10. 23 அ்விசி ஏனழனக இ்ழசவு ஏபசமனடகதலசல; பரவமிசி ுசிதனசபச பபிிதர்சகவுுச வாதகரசு அலசல. 24 பபிிக ுசிதிச்ளுச, நர தபத்ளுச, அத்ரிமிசிவிச்ளுச ுத்ச்பசபுவரிச்ிச; ஆசராுச ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவனசுட அவிச்ிிலச பபிிகவிச இலசனல. 25 ஞரசமிசி யவனல்ச்ரி்்சகாச சதநசதிுரசவிச்ிச யானவ பாகசவரிச்ிச; 26 உயச்ிச பதரழனலாச பாகசவதலச அதத ஞரசுச யவா ச டருச; உசு இ்ச்டசு்ச ்ரலதசதலச பபினு ப்ரிசிரயத. 27 துசனுபச பபினுபசபுதசத்ச ப்ரா ச ு, பிரடசட்சக ஆனாபசபுாபவனசுட, உனழதசு, எலசலரவபச்ாுச பபிகாபவசச யுலரசவச ச . 28 எசச ு்யச, உசச ஆதசுுரனவ ுசதசதரழசனுயலச ுானுபசபுதசத, அதசச ்ா ச ாிகதசதசச பட அதபசக ுிிகரனத ப்ரு. 29 தசச ஆதசுுரவ்சக ுயிரதுரகசபச பரவஞசபாகசாபவனச கரிச நிகரகபசபுதசுவரிச்ிச? தசச உயனி அவுத்சாபவனச கரிச ்சுசபா ச ணவரிச்ிச? 30 ஏனழ தசச தபனு்ச்ர் ுத்ச்பசபுாபரசச , பா்ச்ரிசச தசச பாலசவதசதபச்ர் ுத்ச்பசபுாபரசச . 31 வறனுயலச யுசசனு பபபசபவசச , பாலசவதசதலச எவசவியவர யுலச? ஐசவிிகதசதலச ுரசுபசபவச ச வறனுயலச எவசவிவ அத்ுர் இி்சாபரசச ? அத்தியிய் 11 1 ஞரசுச தரழசநசதவ்னடக தனலனக உகிசதசத, பபிிக ுசிதிச்ிினடயக உடச்ரி னவ்சாபு. 2 ஒி ுசிதனச அவச ச அழக்ச்ர்பச பரிரடசடரயத; ஒி ுசிதனச அவசு பவிிபசமப யதரபசபதசதபச்ர் பவற்ச்ரயத. 3 ஈ யபரசச பவபச்லச யதசர ச்கு; ஆசரலச அதசச பழுச இசினுகரச பபரிடச்ிிலச மதசசனுகரசு. 4 உசச்னடக ஆனடனக்ுச வஸ ச திதசனத்ுச க்தசு யுசசனுபரிரடசடரயத, ுிிகரனத்சகிிக நரிிலச உசசனச உகிசதசதரயத; 5 பல ிரெர்ச்ிச தனியலச அுிசநசதி்சாபரிச்ிச; ுபசறுச ஒியபருுச நினசதசதிரத ஒிவிச ாிரடதசனத அாிநசுிசிரிச. 6 பல வயனும்ச் ுசிதிச்ிச ம்வுச அவுரசபசபுதசதபசபடசடசிச; ுபசறுச ுிிகரனத்சகிிகவிச்ிச ுபசபவிச்ிிசச ன்்ிிலச ஒபசபனட்ச்பசபடசடசிச. 7 உா ச னுனக ஆிர்ுச மசச கபசபுச பாரலசலரயத: மதயலச மிிநசுப்ரிச, பபக ்டநசுப்ரிச. 8 ்ரிாதசனத்ச ய்டசபதபசக மசச பதலச பாரலசலரயத: ுசிதிச்ிிசச யபாசசசச நுுலச கற்சாடரயத. 9 உச்சக ாுசபநசதமலசலரத ுிகதசதலச ாா ச னடயடரயத; ுபசறுச பரு்ளடச ச நிகரகநசதிச்ச் யவா ச டருச. 10 எசச ு்யச, பல ுிகயச்ிிலச தனலயடரயத: நர அத்ுச தனலயடசடரலச, நர கபசபுபசபவசர் இி்ச்ுரடசடரகச. நர யச்ிச பசச பதரடிசநசதரலச, நர யச்ிச பபப ுரடசிிச்ிச, நர யச்ிச தபசப ஓட தபசப்ச் ுரடசிிச்ிச. 11 உனழதசு, யவதனசபசபடசு, அவாிபசபடசு, ம்வுச பசசதயசாகவிச ஒிவிச இி்சாபரிச. 12 மா ச ுுச, புுவர்வுச, உது யதனவகர்வுச, தபனுகபசபவிர்வுச, ஏழசனு நிிுசபகவிர்வுச இி்சாபரிச. ஆசராுச ்ிசதசதினடக ்ா ச அவனச நசசனு்ச்ர்பச பரிசதசு, அவ்னடக தரழசவரச இடதசதயிநசு அவனச நினலநிறதசதகு. 13 ுச ச பதசதயிநசு தனலனக உகிசதசதசரிச; அதசரலச அனதபச பரிசதசத பலிச அவனிபச பரிசதசு ுகநசதசிச. 14 பாழனு்ுச ுச ச பமுச, வரழசவுச இபபசமுச, வறனு்ுச பாலசவமுச ஆா ச டவிரலச விாசச பச. 15 ஞரசமுச, அ்வுச, நிகரகபசபிுராதசனதபச பபச்க மிிதாுச ்ிசதசதிரலச உா ச டரயி்சாபு; 16 பரவமுச இிளுச பரு்யிரு யாிசநசு ஆிுசபுராச; 17 ்ிசதசதினடக விுச யதவப்சத்ிசிவிச்ிிடதசதலச நினலதசதி்சகுச, அவினடக தகவ எசச பபசசறுச பாழபசனப்ச ப்ரா ச ுவிுச. 18 தசச எாசாிி்சன்கராுச, ாிசளதலராுச ஐசவிிகவரசச ஆவரசச ; 19 அவிச: நரசச ஓகசபவுதசயதசச , இபசயபரு எசச பபரிடச்னிதச பதரடிசநசு ாரபசபுயவசச ; இசச்ுச, தச்சக எசசச யநிுச விுச எசசற அவி்சகதச பதிிகரு, யுாுச அவிச அனத ுபசபவிச்ிிடுச ுடசுுடசு இப்ச் யவா ச ுுச. 20 உுு உடசச பட்சன்யலச உறதகரயி, அதயல பதிிநசதவிரகச, உுு ாிினகயலச முனுகனடநசு இி. 21 பரு்ிிசச பாகலச்னி்ச ்ா ச ு ுக்ச்ரயத; ஆசரலச ்ிசதசதனி நுசப, உசு உனழபசபலச நினலதசதி: ஒி ஏனழனக ஐசவிிகசர்சகவு திபிசசற ்ிசதசதிிசச பரிசனவ்சக எிிதரச ்ரிிகுச. 22 ்ிசதசதினடக ஆசிசவரதுச யதவப்சதயச ச பலசிலச இி்சாபு, திபிசசற அவிச துச ஆசிசவரததசனத பாழ்ச்ாச பாகசதரிச.
 • 11. 23 எசச யானவகரலச எசசச லரபுச எசசற பாரலசலரயத? இசியுலச எச்சக எசசச நலசல ுிகயச்ிச ானட்சகுச? 24 மா ச ுுச பாரலசலரயத: எச்சகபச யபருுரசு, நினபகபச பபரிிச்ிச உிசிச, இசியுலச எச்சக எசசச தனு? 25 பாழபசபரச நரிிலச ுச ச பதசனத ுபதசதலச உா ச ு: ுச ச ப நரிிலச பாழனுயசச நினசவ இலசனல. 26 ுிாநரிிலச ஒி ுசித்்சக அவ்னடக வழ்ள்சக ஏபசப பலசிிபசபு ்ிசதசதி்சக எிிதரச ்ரிிகுச. 27 ஒி நரழன்யசச ுச ச புச ுசிதனச இச ச பதசனத ுப்ச்ாச பாகச்ுச: அவ்னடக மடுலச அவச ச பாகலச்ிச பவிிபசபுுச 28 ஒிவசச இபபசபதபசக மசச ஆசிசவத்ச்பசபடுலசனல; 29 எலசலரனி்ுச உசச வடசு்சகிச ுடசட்சப்ரா ச ு யபர்ரயத; வஞசா்்்சகபச பல ியலச்ிச உா ச ு. 30 ுா ச டலச அனட்ச்பசபடசட ுிதசதனகபச யபரல, பபினு்ிசிவிச்ிிசச இதகுச; உிவ பரிசபசபவனசபச யபரல அவச ச உசச வழசாசசனகபச பரிசதசு்ச ப்ரா ச டி்சாபரச ச . 31 அவிச புயசா்ச ாட்சாபரிச, நசசனுனகதச தனுகர் ுரபசறாபரிச; 32 அ்சாசியசச தபசபபர் ்சலச குகலச எிிாபு: பரவமிசி ுசிதச ச இிதசததசதபச்ர்்ச ்ரதசதி்சாபரசச 33 கறுசம்ச்ரினச்ச ்வசி்யச்ிச; அவிச உயச்ிச மு நிிநசதி ்னபனக ப்ரா ச ு விரதபட்சக. 34 அநசநிகனச உசச வடசடபசகிச யாிசதசு்சப்ரிச, அவச ச உச்சக இனடயற பாகசு, உசச்னடக வடசடயிநசு உசசனச ுல்சாுுவரசச . அத்தியிய் 12 1 நர நசசனு பாகச்ுசயபரு அனத கரி்சக பாகசாபரகச எசச பனத அ்நசுப்ரிச; அதசரலச உசு நசசனு்ள்ச்ர் நர நசச ் ுபபசபுவரகச. 2 யதவப்சத்ிசி ுசித்்சக நசசனு பாகச, அதபசகபச பலசச ானட்சகுச; அவிிடமிநசு இலசனலபகசச பரலச, ம் உகிசநசதவிிடமிநசு. 3 எபசபபரழுுச தனுயலச ஆழசநசதிபசபவ்்சகுச, திசுுச பாகசகரதவ்்சகுச நசசனு விரு. 4 யதவப்சத்ிசி ுசித்்சக்ச ப்ருயச்ிச, பரு்சக உது பாகசகரதியச்ிச. 5 தரழசனு்ிசிவ்்சக நசசனு பாகச, ஆசரலச ுச ச ுரிச்ச்்்சக்ச ப்ரு்ச்ரயத: உசச பிரடசடனகதச துதசு, அவ்்சக்ச ப்ரு்ச்ரயத, அவச ச உசசனச அத்ுர்ச்ரதபட்சக; அவி்சக பாகசகபசபடசடு. 6 உசசசதுரசவிச பரு்னி பவற்சாபரிச, யதவப்சதகபசபவிச்ள்சகபச பழவரயசகவரிச, அவிச்ளனடக தா ச டனசயசச வயனுகரச நரள்சக எதிர் அவிச்னி்ச ்ரபசபரபசறவரிச. 7 நலசலவ்்சக்ச ப்ரு, பரு்சக உது பாகசகரயத. 8 பாழபசபலச நா ச பனச அ்க மடகரு: எதிினக ுச ச பதசதலச ுனபதசு னவ்ச் மடகரு. 9 ுசித்னடக பாழனுயலச பன்விச்ிச விநசுவரிச்ிச; 10 உசச ாதசுினவ ஒியபருுச நுசபரயத: இிுசம ுிபசபடபசபு யபரல அவ்னடக பபரலசலரபசம. 11 அவச ச தசசனசதச தரழசதசத, கசிநசு யபரசராுச, அவனச்ச க்தசு்ச ்வசுர்வுச ெர்சாினதகர்வுச இி, நர ஒி ்ா ச ாரடனகதச ுனடதசதனதபச யபரல அவ்்சக இிபசபரகச, அவ்னடக ுி மபச்ாுச ுனட்ச்பசபடுலசனல எசச பனத நர அ்வரகச. 12 அவச ச உசசனச்ச ்ுழசதசு, உசச இடதசதலச எழநசு நிபச்ரதபட்சக, அவனச உசசசிடதசதலச நிறதசதரயத; அவச ச உசச இி்சன்யலச அுி மபசபடரதபட்சக, அவச ச உசச வலு ப்ச்தசதலச உடச்ரிவுச யவா ச டருச, ்னடசயலச நர எசச வரிசதசனத்னி நினசதசு, அதயல கதசதபசபுவரகச. 13 பருசபசரலச ்ட்ச்பசபடசட வச்ிசச முுச அலசலு ்ரடசு மி்யச்ிச பநியசா வியவரிச முுச கரிச இியசகவரிச்ிச? 14 அபசபடபகசச பரலச, ஒி பருயடுச பாசசற, அவ்டயசுடதச தசச பரவயச்ிரலச தடசுபசபடசடவ்்சக கரிச இியசகவரிச? 15 ச்ு ்ரலுச அவிச உசச்டசச இிபசபரிச, ஆசரலச நர ுழதச பதரடயசாசரலச, அவச ச தருத்ச் ுரடசடரசச . 16 பன்வசச தசச உது்ிரலச இசினுகர்பச யபசாபரச ச , ஆசரலச அவச ச இதகதசதலச உசசனச எபசபட்ச கழயலச திசளவு எசசற ்பசபனச பாகசாபரசச : அவச ச ்ா ச ்ிரலச அழாபரசச , ஆசரலச அவச ச வரகசபசம ானடதசதரலச, அவச ச இிதசததசதரலச திபசதகனடக ுரடசடரசச . 17 உச்சகதச ுச ச புச யநிசநசதரலச, மதயலச அவனச அயசய் ்ா ச டனடவரகச; அவச ச உச்சக உது பாகசவதர் நடதசதராுச, உசசனச்ச கனபுதபசபபசக உடசபுதசுவரசச . 18 அவச ச தனலனக ஆடசட, ன்தடசட, அத்ுச ாசாசபசபரச ச , தசச ம்தசனத ுரபச்்சப்ரிசவரச ச . அத்தியிய் 13 1 சிதனகதச பதருாபவசச அதசரலச தடசுபசபுவரச ச ; பபினு்ிசிவயசரு
 • 12. ுடசுபவப்ரிசபவச ச அவனசபச யபரசச பவசரவரசச . 2 நர உயயிரடி்சகுசயபரு உசச ா்சத்சக யுலச உசசனசாச சு்ச்ரயத; உயச்னி ுட வயனுகரச ுபசறுச பாலசவநசதிரச ஒிவிடசச எநசத உபனவ்ுச னவதசு்ச ப்ரிசிரதிச்ிச: ஏபசசிலச ப்டசடனக்ுச ுா ச பரனசனக்ுச எவசவரற ஒசச பர்ாச பாகசவு? ஒசசற ுபசபவி்சக எதிர் அட்ச்பசபடசடரலச, அு ம்நசுுுுச. 3 ஐசவிிகவரசச அநிகரகுச பாகசதரசச , ஆசராுச அவச ச பகமறதசுாபரச ச ; 4 நர அவ்னடக லரபதசதபச்ர் இிநசதரலச, அவச ச உசசனசபச பகசச புதசுவரசச ; 5 உசசசிடுச ஏயத்ுச இிநசதரலச, அவச ச உசச யசரு வரழசவரச ச : ஆுச, அவச ச உசசனச பவறனுகர்சகவரசச , அதபச்ர் விதசதபசபட ுரடசடரசச . 6 அவச ச உச்சகதச யதனவயிநசதரலச, அவச ச உசசனச ஏுரபச், உசசனசபச பரிசதசு மசசசன்தசு, உசச யுலச நுசப்சன் னவபசபரச ச ; அவச ச உசசசிடுச யநிசனுகர்பச யபசவரசச , உச்சக எசசச யவா ச ுுச? 7 அவச ச உசசனச இிா ச ு அலசலு மசசற மனப ்ரகனவதசு, ்னடசயலச உசசனசபச பரிசதசு ஏிசுர்ாச சிிபசபரச ச , அவச ச உசசனச்ச ன்ுடசு, உசசனசபச பரிசதசுதச தனலனக ஆடசுவரிச. 8 உசு ்ிிபசபலச நர ஏுரநசு வழசதசதபசபடரதபட்சக எாசாிி்சன்கரயி. 9 நர ஒி வயனும்ச் ுசிதசரலச அனழ்ச்பசபடசடரலச, நர ுலாுு, யுாுச அவச ச உசசனச அனழபசபரசச . 10 நர திுசபபச யபர்ரதபட அவச ச யுலச அழதசதரயத; நர ுபநசுுடரதபட பதரனலுலச நிபச்ரயத. 11 யபாசசலச அவி்சகாச ாுுர் இி்ச் யவா ச டருச, அவினடக பல வரிசதசனத்னி நுசபரதிச்ிச; ஏபசசச பரலச, அவிச உயச்னிபச பல வரிசதசனத்ிரலச யாரதபசபரிச, உயச்னிபச பரிசதசு சிிதசதரலச உயச்ிச ி்சகயச்ிச பவிிவிுச. 12 ஆசரலச, அவிச ப்ரூிுர் உசச வரிசதசனத்னி அு்சா னவபசபரிச; 13 ்வசி்யச்ிச, ்வசுர் இியச்ிச, ஏபசசச பரலச நர யச்ிச ்ுழச்ச்பசபுுச அபரகதசதலச நட்சாகிச்ிச; 14 உசச வரழசநரிச மழவுுச ஆா ச டவனி யநச, உுு இிடசசபசம்ச்ர் அவனி்ச ுபசபு. 15 ஒவசபவரி மி்முச தசச ுரதிியக யநச்சாபு, ஒவசபவரி ுசித்ுச தசச அகலரனச யநச்சாபு. 16 எலசலர ுருசாமுச இசதசதச ச பட ஒசச ்னாாசச பச, ஒி ுசிதச ச தசச ுிபசபதசுடசச ஒடசட்சப்ரிசவரசச . 17 ஓநரகச ஆடசு்சகடசட்டசச எசசச ுடசுபவ ப்ரா ச டு? எசயவ பதகசவ்தசுடசச பரு. 18 னைசருபசகுச நரகச்சகுச எசசச உடசச பரு உிசிு? பா்ச்ரிிச்ள்சகுச ஏனழ்ள்சகுச இனடயக எசசச ாுரதரசுச? 19 ்ரடசு்ச ்ழனத வசரநசதிதசதலச சயச்தசதபசக இனிகரகுச: பாலசவநசதிச்ிச ஏனழ்னிதச தசசறுுாபரிச்ிச. 20 பபினு்ிசிவிச்ிச ுசதசதரழசனுனக பவறபசபு யபரல, பா்ச்ரிிச ஏனழ்னி பவற்சாபரிச. 21 ுழதச பதரடயசகுச பாலசவநசதசச தசச நா ச பிச்ிரலச த்சாபசபட்ச்பசபுாபரசச ; 22 ஐசவிிகவரசச வழசநசதரலச, அவ்்சகபச பல உதுகரிிச்ிச இி்சாபரிச்ிச; அவிச மதசதாரயதசதசுர்பச யபசசரிச, அவி்சக இடமலசனல. 23 ஐசவிிகவரசச யபசுசயபரு, அவசவசச தசச நர்சன்பச படதசு, பரிச, அவச ச பாரலசவனத யு்யச்ிச வனி உகிசதசுாபரிச்ிச; அவச ச துுர்சரலச, அவனச வழசதசத உதவவரிச்ிச. 24 பரவுச இலசலரதவ்்சகாச பாலசவுச நலசலு, ுச ச ுரிச்ச்ிிச ச வரயலச வறனு பபரலசலரது. 25 ு்ி்னடக இிதகுச அவச ச ம்தசனத ுரபசறுச, அு நசசனுகர் இிநசதராுச தனுகர் இிநசதராுச ாிி, ுாழசாசசகரச இதகுச ுாழசாசசகரச ம்தசனத உா ச டர்சகுச. 26 ுாழசாசசகரச ம்யு பாழபசமடச ச இி்சகுச இதகதசதச ச அனடகரிுச; ுபசறுச உவனு்னி்ச ்ா ச ுபடபசபு ுசதச ச யாரிசவ திுச உனழபசம. அத்தியிய் 14 1 வரகரலச நழவருலச, திிரச பரவயச்ிரலச கதசதபசபடரத ுசிதச ச பர்சாகவரசச . 2 எவ்னடக ுசாரடசச அவனச்ச ்ா ச ட்ச்ருாுச, ்ிசதசதி்சகிசிரச நுசப்சன்னக ுடசு ுல்ருாுச இி்சாபரயசர அவச ச பர்சாகவரசச . 3 ்ஞசா்்சக பாலசவுச அிவிபசபரசு அலசல: பபரபரனு ப்ரா ச டவசச பாதசனத எசசச பாகசக யவா ச ுுச? 4 தசச ஆதசுுரனவ ஏுரபச்ாச யா்ிி்சாபவச ச ுபசபவிச்ள்ச்ர்ாச யா்ிி்சாபரசச , அவச ச தசச பபரினி்ச ்லவிுர்ாச பாலவழபசபரசச . 5 தச்சகதசதரயச தனு பாகசபவச ச கரி்சக நசசனு பாகசவரச ச ? அவச ச தசச பபரிிிலச ுாழசாசச ப்ரிசி ுரடசடரசச . 6 தசசனசபச பபரபரனு ப்ரிசபவனச ுட்ச ப்டசடவச ச இலசனல; இு அவ்னடக அ்சாிுதசதபசகபச பிதபலசரகுச. 7 நசசனு பாகசதரலச, ுிபசபமலசலருலச பாகசாபரிச; ்னடசயலச அவச ச தசச அ்சாிுதசனத அ்ுபசபரசச . 8 பபரபரனு ப்ரா ச டவ்்சக்ச ்ா ச ப்டசடு; அவிச ம்தசனததச திபசப, ுசிதிச்னி இ்ழசாபரிச.
 • 13. 9 யபிரனா ப்ரா ச டவசிச ச ்ா ச தசச பயசாசரலச திபசதகனடவதலசனல; ுச ச ுரிச்ச்்னடக அ்சாிுுச அவச ச ஆதசுுரனவ வபா ச ுயபரகுச. 10 பபரலசலரத ்ா ச அவ்னடக அபசபதசதச ச மு பபரபரனு ப்ரிசாபு; 11 எசச ு்யச, உசச தபனு்சக ஏபசப உச்சக நசசனு பாகசு, ஆா ச டவி்சக உிிக ்ராி்சன்னகாச பாாதசு. 12 ுிாுச விவதபசக நர ா ச ட ்ரலுச இி்ச்ரு எசச பனத்ுச, ்லசலனபயச ச உடசச பட்சன் உச்சக்ச ்ரடசடபசபடுலசனல எசச பனத்ுச நினசுலச னவ்யச்ிச. 13 நர இபபசபதபசக மசச உசச நா ச ப்்சக நசசனு பாகச, உசச தபனு்சக ஏபசப உசச ன்னக நர டசட அவ்்சக்ச ப்ரு. 14 நலசல நரனிபச பபச் உயச்னி ஏுரபச்்ச ப்ரிசிரதிச்ிச; 15 உசு யவதனசனக நர யவபபரிவ்்சக ுடசுுடுரடசடரகர? உயச்ிச உனழபசம சடசு மலுச பிி்ச்பசபுுர? 16 ப்ரு, வரயசா, உசச ஆதசுுரனவபச பிிசதசதபசபுதசு; ஏபசசிலச ்லசலனபயலச இசிகவபசனபதச யதுவு இலசனல. 17 ா்ல ுருசாமுச வஸ ச திதசனதபசயபரலபச பனழகதராபு; 18 அடிசநசத ுிதசதசச பாசனா இனல்னிபச யபரல, சல ுழுச, சல விிுச; ுருசாமுச இிதசதமமிசி தனலமனப்ுச அபசபடதசதரசச , ஒசசற மடவனடாபு, ுபசபபரசசற பப்சாபு. 19 ஒவசபவரி யவனல்ுச ப்டசுபசயபரகச அழநசுயபரகுச; 20 ஞரசதசயதரயட நலசலனவ்னியக தகரசிதசு, பிிசதசதுரசனவ்னி தசச மதசதயசரலச யகரச்சாப ு்ிசச பர்சாகவரசச . 21 அவளனடக வழ்னிதச தசச இிதகதசதலச எா ச ணாபவசச அவளனடக இி்சகயச்னி்ுச மிிநசுப்ரிசவரசச . 22 அவனிபச பசச பதரடிசநசு பாலச, அவிச வழ்ிிலச புயசாயி. 23 அவிு ெசசசலச்ள்சகிச நனழபவசச அவிச ்தவ்ள்சகுச பாுாரகசபசபரச ச . 24 அவிச வடசடபசக அிாலச தயசாயிபசபவசச அவளனடக சவிச்ிிலச ஒி மிச ்டசட யவா ச ுுச. 25 அவச ச அவள்சக அிாலச தசச ுடரிதசனத அனுதசு, நலசலனவ்ிச இி்சகுச தயசகமடதசதலச தயசகவரசச . 26 அவச ச தசச பிசனி்னி அவிச அனட்ச்லதசதச ச கழச னவதசு, அவளனடக ானி்ிிசச கழச தயசகவரசச . 27 அவிரலச அவச ச பவபசபதசதரலச மடபசபடசு, அவளனடக ுானுயலச வராுரயிபசபரசச . அத்தியிய் 15 1 ்ிசதசதி்சகபச பகபசபுாபவசச நசசனு பாகசவரச ச , நிகரகபசபிுராதசனத அ்நசதவச ச அவனிபச பபறவரசச . 2 அவிச அவனசதச தரகர்ாச ாநசததசு, ்சசசிபச பபா ச னா ுாநசத ுனசுகர் ஏபசற்ச ப்ரிசவரிச. 3 அ்ுசச அபசபதசதரலச அவ்்சக உாவிிபசபரிச; 4 அவச ச அவிசயுலச தயசாயிபசபரசச , அனா்ச்பசபடுரடசடரசச ; அவனி நுசப, கழபசபுனடக ுரடசடரசச . 5 அவிச அவனச அவ்னடக அகலரி்சக யுலர் உகிசதசத, ானபயசச நுுயல அவச ச வரனகதச தபபசபரிச. 6 அவச ச ுாழசாசசனக்ுச ுாழசாசசயசச ாிரடதசனத்ுச ்ா ச டனடவரசச , அவிச அவ்்சக நிதசதக நருதசனதாச சதநசதிிபசபரிச. 7 ஆசரலச மடசடரிச்ிச அவனி அனடக ுரடசடரிச்ிச, பரு்ிச அவனி்ச ்ரா ுரடசடரிச்ிச. 8 அவிச பபினு்சக பவக பதரனலுலச இி்சாபரிச, பபரகசகிச்ிரலச அவனி நினசுலச ப்ரிசி மடகரு. 9 ுத பருயச ச வரயலச யதரசச பரு, ஏபசசச பரலச அு ்ிசதசதிரலச அவ்்சக அ்பசபபசபடுலசனல. 10 ஏபசசச பரலச, ஞரசதசதரலச ம்ழசாசச பாரலசலபசபுுச, ்ிசதசதிச அனதாச பாழ்ச்ாச பாகசவரிச. 11 ஆா ச டவிரயலயக நரசச வழசநசயதச ச எசசற பாரலசலரயத; ஏபசசிலச, அவிச பவறபசபனத நர பாகசக்சுடரு. 12 அவச ச எசசனசதச தவ்னழதசுுடசடரசச எசசற நர பாரலசலரயத; 13 ்ிசதசதிச எலசலர அிவிபசம்னி்ுச பவற்சாபரிச; ்டவள்சகபச பகநசதவிச்ிச அனத ுிுசமவதலசனல. 14 அவயி ஆதமதலச ு்ினச உா ச டர்சா, அவ்னடக ஆயலரானசயச ச ன்யலச அவனச ுடசுுடசடரிச; 15 நர யச்ிச ுிுசபசரலச, ்டசடனி்னி்ச ்னடபசபட்ச்வுச, ஏபசற்சப்ரிசிதசத்ச் உா ச னுதசதசசனுனக நினபயவபசபவுச. 16 அவிச பநிபசனப்ுச தா ச ாரனி்ுச உு்சக மசச பர் னவதசதி்சாபரிச: நர ுிுசபசரலச உசச ன்னக நர டசு. 17 ுசித்்சக மசச பர் வரழசவுச ுிாமுச இி்சாபு; அவிச ுிுசமாபரிர எசச பு அவி்சக வழயச்பசபுுச. 18 ்ிசதசதினடக ஞரசுச பபிிு, அவிச வலசலனு்ிசிவிச, எலசலரவபசனப்ுச பரிச்சாபரிச. 19 அவி்சகபச பகபசபுாபவிச்ிசயுலச அவினடக ்ா ச ்ிச இி்சாபு, அவிச