Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

More from Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD)(20)

Advertisement

Naar een collectieplan op nationaal niveau

 1. Gezamenlijk collectieplan, een toelichting & één thema VVBAD, 27 september 2016 Theo Bijvoet , theo.bijvoet@kb.nl
 2. Collectieplan Context van het gezamenlijk collectieplan? • een nieuwe bibliotheekwet in NL: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (WSOB) • 2015 inwerkingtreding • waarom een nieuwe bibliotheekwet?  onvoldoende samenhang  definiëren van publieke waarden en functies bibliotheekwerk  regelen van de landelijke digitale bibliotheek
 3. Wat regelt de WSOB? • publieke waarden & functies • verdeling van rollen & verantwoordelijkheden • bibliotheekstelsel als netwerk met verplichtingen • stelseltaken (algemene & specifieke) • KB verbonden met OB-domein als centrale speler via stelseltaken Collectieplan
 4. WSOB (art. 8 & 10) • eens in de 4 jaar stelt de KB een collectieplan vast voor het netwerk • vaststellen in overeenstemming met OB- veld • kader voor collectiebeleid • samenhang bewerkstelligen • deelnemers netwerk voeren collectiebeleid op grond van collectieplan
 5. collectieplan Doel van het collectieplan? • klanten/gebruikers/burgers hebben maximaal baat bij gezamenlijke collecties > collectiekracht van het netwerk is optimaal • landelijke collectie-organisatie meer samenhangend • het collectiebeleid ook meer kostenefficiënt georganiseerd • maatschappelijk rendement vergroot
 6. Aard collectieplan? • gemeenschappelijk kader voor collectievorming en –beheer (alle media, fysiek & digitaal) • afspraken & normen • collectie-autonomie wordt gerespecteerd • borging representativiteit en pluriformiteit • collectie-organisatie • relatie met 3 overheidslagen
 7. collectieplan Hoe pakt de KB het aan? • zorgvuldig proces & tijdige communicatie • gesprekstafel (input, toetsing, draagvlak) • gesprekken met stakeholders & specialisten • respecteren relevante kaders & adviezen • eind september bespreking concept in netwerkoverleg • verdere validatie • vaststelling door KB • uitvoeringsagenda en communicatietraject • tijdige evaluatie van versie 1.0
 8. collectieplan Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2. Inleiding (WSOB-context, overig beleid, uitgangspunten) 3. Collectiebeleid in het netwerk: algemeen (strategische visie, ontwikkelingen) per laag (lokale bibliotheken, PLUS-, CDR, POI’s, KB)
 9. collectieplan Inhoudsopgave (2) 4. Bijzondere thema’s en collecties: fysiek-digitaal, audiovisueel, aangepast lezen, bladmuziek, jeugd, bijzondere collecties 5. Geheel van afspraken & normen en verder 6. Bijlagen
 10. collectieplan Afspraken en normen 2 soorten afspraken •direct uitvoerbare, b.v. de 95% norm en 99,9 % norm •procesafspraken: PLUSbibliotheken & interbibliothecair leenverkeer
 11. collectieplan Eén thema
 12. collectieplan Interbibliothecair leenverkeer (beleid) belangrijk instrument: •niet elke bibliotheek hoeft elke boek/alle media te hebben (efficiency) •elk lid heeft toegang tot de gezamenlijke collecties (klantpropositie) •toegangspoort tot alle gangbare en minder gangbare informatie & cultuur (cultuurpolitiek) WSOB > verantwoordelijkheid van provincies (binnen en tussen)
 13. collectieplan Interbibliothecair leenverkeer (praktijk) •gevarieerde praktijk (decentraal stelsel!) •klantvriendelijkheid is een issue •transparantie kan beter (kosten ook?)
 14. ILS landschap NLILS landschap NL 45 ILS installaties45 ILS installaties bicatWisebicatWise V-SmartV-Smart ConcertoConcerto ClientrixClientrix BrocadeBrocade Juli 2016
 15. collectieplan Interbibliothecair leenverkeer & collectieplan • WSOB is summier over IBL • landelijk en uniform kader wenselijk & noodzakelijk • meer een regiekwestie dan een logistiek vraagstuk • collectieplan > procesafspraak, met KB-coördinatie Gezamenlijke inspanning van het hele bibliotheeknetwerk
 16. Vragen?
Advertisement