CSR Vodič

1,112 views

Published on

Prvo izdanje Vodiča za tumačenje i procenu ispunjenosti indikatora društvene odgovornosti nastalo je u okviru programa CSR certifikacije (CSR - Corporate Social Responsibility) koji je 2011. godine pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Smart Kolektivom i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF). Realizaciju ove inicijative omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije, koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).
Društvena odgovornost podrazumeva da kompanije vode računa o svom radnom, socijalnom i prirodnom okruženju i ostvaruju pozitivan uticaj na njega kroz svoje poslovanje i ponašanje, što je dugoročno gledano u interesu kako privrede tako i šire društvene zajednice. NALED je u saradnji s partnerima, uspostavio sveobuhvatnu listu kriterijuma i indikatora na osnovu kojih se može objektivno oceniti da li i u kojoj meri određena kompanija posluje društveno odgovorno. Razvoju metodologije prethodila je komparativna analiza ključnih indikatora društvene odgovornosti u 40 zemalja u razvoju.
Ovaj vodič sadrži detaljan i sveobuhvatan pregled indikatora koji opisuju različite aspekte društvene odgovornosti i konkretne
načine na koje se ona može ostvariti ili izmeriti, uz uvažavanje specifičnog socio-ekonomskog konteksta koji podrazumeva
poslovanje u Srbiji.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CSR Vodič

 1. 1. CSR Društveno odgovorna kompanija CSR Društveno odgov kompanijaCSR CSR CSR VOdIČDruštveno odgovorna kompanija Društveno odgovorna kompanija Tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 2. 2. 2 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 3. 3. CSR VOdIČTumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije NALED | SMart kolektiv 3
 4. 4. OBAVEŠTENJE O AUTORSKOM PRAVU CSR vodič - tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije, verzija 1 © 2012 Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i SMart kolektiv Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija www.naled-serbia.org SMart kolektiv Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd, Srbija www.smartkolektiv.org Sva prava zadržana. Izdavanje ovog vodiča omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC). Stavovi izneti u ovoj publikaciji predsta- vljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavove ISC-a, USAID-a ili Vlade SAD-a.4 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 5. 5. SadržajUVOD 6CSR CERTIFIKACIJA 7INDIKATORI 8I Korporativno upravljanje 10II Tržište 31III Radno okruženje 45IV Životna sredina 63V Lokalna zajednica 80O NALED-u 91 NALED | SMart kolektiv 5
 6. 6. Uvod Prvo izdanje Vodiča za tumačenje i procenu ispunjenosti indikatora društvene odgovornosti nastalo je u okviru programa CSR certifikacije (CSR - Corporate Social Responsibility) koji je 2011. godine pokrenula Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Smart Kolektivom i Balkanskim fondom za lokalne inicijative (BCIF). Realizaciju ove inicijative omogućila je Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kroz program Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva Srbije, koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC). Društvena odgovornost podrazumeva da kompanije vode računa o svom radnom, socijalnom i prirodnom okruženju i ostvaruju pozitivan uticaj na njega kroz svoje poslovanje i ponašanje, što je dugoročno gledano u interesu kako privrede tako i šire društve- ne zajednice. NALED je u saradnji s partnerima, uspostavio sveobuhvatnu listu kriterijuma i indikatora na osnovu kojih se mo- že objektivno oceniti da li i u kojoj meri određena kompanija posluje društveno odgovorno. Razvoju metodologije prethodila je komparativna analiza ključnih indikatora društvene odgovornosti u 40 zemalja u razvoju. Ovaj vodič sadrži detaljan i sveobuhvatan pregled indikatora koji opisuju različite aspekte društvene odgovornosti i konkretne načine na koje se ona može ostvariti ili izmeriti, uz uvažavanje specifičnog socio-ekonomskog konteksta koji podrazumeva poslovanje u Srbiji.6 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 7. 7. CSR CERTIFIKACIJACSR certifikacija uspostavlja prvi nacionalni standard društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Namenjena je svim kompa-nijama koje žele da unaprede svoje procedure i procese u skladu sa zakonskim i etičkim normama odgovornog poslovanja. Ciljcertifikacije je da prepozna i promoviše primere najbolje prakse, podstakne kompanije na odgovorno poslovanje, doprinesejačanju konkurentske pozicije domaće privrede i održivom razvoju.CSR certifikat predstavlja svojevrsnu garanciju za kupce, dobavljače i poslovne partnere da kompanija u potpunosti poslujeu skladu sa zakonom, domaćim i međunarodnim standardima i principima društvene odgovornosti. Kroz proces certifikacije,kompanije mogu ostvariti sledeće benefite:• Jačanje internih kapaciteta i primena najboljih CSR praksi• Jačanje imidža i reputacije u poslovnoj i široj javnosti• Unapređenje konkurentske pozicije na tržištu• Lakši pristup izvorima finansiranja• Unapređenje odnosa sa lokalnom zajednicom i javnom upravom evaluacija i preporuke primena preporuka priprema verifikacija proces recertifika- cija na dodela k god on d certifikata ine ve promocija NALED | SMart kolektiv 7
 8. 8. INDIKATORI U okviru programa CSR certifikacije identifikovano je ukupno 119 indikatora koji su grupisani u pet podjednako važnih oblasti: 1. Korporativno upravljanje – transparentan i etičan sistem vođenja i nadziranja kompanije 2. Tržište – fer odnos prema dobavljačima, konkurentima i kupcima 3. Radno okruženje – bezbedni i motivišući uslovi za rad 4. Životna sredina – minimizovanje negativnih uticaja na prirodno okruženje 5. Lokalna zajednica – podrška ekonomskom i društvenom razvoju lokalne zajednice Uslov za dobijanje certifikata je ispunjenost najmanje 75% relevantnih indikatora, pri čemu svi indikatori eliminacionog karakte- ra moraju biti u potpunosti ili delimično ispunjeni jer govore o fundamentalnim principima i praksama društvene odgovornosti. Ključnu ulogu pri proceni relevantnih indikatora za svaku kompaniju ima evaluator, koji u saradnji sa kompanijom prolazi kroz proces provere ispunjenosti indikatora, nakon čega verifikaciona komisija donosi konačnu odluku o dodeli certifikata. U okviru metodologije, za svaki indikator određeni su nivo važnosti, relevantnost, pokazatelji, definicije, mogući izvori dokumentacije i reference, kako bi se maksimalno olakšalo razumevanje i primena indikatora u praksi. Nivo važnosti se odnosi na značaj određenog indikatora. Nivo važnosti određen je u odnosu na značaj i/ili stepen razvijeno- sti koji neka tema ili praksa ima u kontekstu društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Postoje 4 nivoa važnosti: eliminacioni, vrlo uticajan, uticajan i dopunski, koji pri ocenjivanju kompaniji donose različit broj bodova. Svi indikatori eliminacionog nivoa važnosti moraju biti u potpunosti ili delimično ispunjeni da bi kompanija mogla da dobije certifikat. Relevantnost indikatora objašnjava zbog čega indikator, odnosno tema ili praksa koju tretira, čine sastavni deo metodologije CSR certifikacije. Pokazatelji pomažu kompaniji, evaluatorima i verifikatorima, da protumače da li je indikator za datu kompaniju ispunjen i u kojoj meri. Oni predstavljaju smernice, odnosno načine na koje kompanija može da ispuni određeni indikator, a ne konačnu listu mogućnosti. Definicije objašnjavaju pojedine pojmove koji su ključni za razumevanje indikatora. Mogući izvori dokumentacije ukazuju na na- čine na koje kompanija može dokazati ispunjenost indikatora. Oni predstavljaju predlog mogućih izvora, dok kompanija može dokazati ispunjenost indikatora i drugim relevantnim dokumentima kojima raspolaže. Reference predstavljaju spisak izvora ko- rišćenih pri razvijanju datog indikatora i svih njegovih elemenata.8 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 9. 9. Lista eliminacionih indikatoraKorporativno upravljanje1. Kompanija ima transparentne procedure o izboru i radu odbora direktora2. Svi akcionari imaju jednak i pravovremen pristup relevantim informacijama o poslovanju kompanije3. Svi investitori imaju jednak i pravovremen pristup relevantim informacijama o poslovanju kompanije4. Kompanija ima Etički kodeks/Kodeks ponašanja sa kojim su upoznati svi zaposleni5. Podaci o strukturi vlasništva kompanije su javno dostupni6. Finansijski izveštaji kompanije su javno dostupni7. Informacije o sektorima u kojima kompanija posluje su javno dostupne8. Kompanija transparentno objavljuje na kojim tržištima posluje9. Kompanija je usvojila principe anti-monopolskog ponašanja i zaštite konkurencije, u skladu sa kojima posluje10. Društvena odgovornost i održivi razvoj inkorporirani su u misiju, viziju ili strategiju kompanije11. Kompanija ima definisane principe društvene odgovornostiTržište1. Kompanija adekvatno informiše potrošače (kupce)/klijente o svojim proizvodima/uslugama2. Kompanija ima posebnu službu/kanal komunikacije za primedbe i reklamacije potrošača (kupaca)/klijenataRadno okruženje1. Kompanija garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju2. Kompanija garantuje jednake mogućnosti za napredovanje3. Kompanija podržava pravo radnika na udruživanje4. Kompanija sprovodi adekvatne mere bezbednosti i zdravlja na raduŽivotna sredina1. Kompanija uzima u obzir uticaj na životnu sredinu pri donošenju strateških odluka2. Kompanija je definisala ključne aspekte životne sredine, u odnosu na delatnost/aktivnostLokalna zajednica1. Kompanija vrši procenu uticaja koje njeno poslovanje ima ili može imati na lokalnu zajednicu2. Prilikom donošenja strateških odluka, kompanija aktivno konsultuje stejkholdere3. Kompanija ima jasno definisane i transparentne procedure i pravila za dodelu novčanih donacija NALED | SMart kolektiv 9
 10. 10. korporativno upravljanje Korporativno upravljanje je sistem vođenja i nadziranja kompanija, odnosno skup mehanizama kroz koje kompanija funkcioniše kada je svojina odvojena od upravljanja . Korporativno upravljanje obezbeđuje strukturu kroz koju se definišu ciljevi kompanije, kao i načini ostvarivanja tih ciljeva i kontrole učinka. Dobro korporativno upravljanje obezbeđuje odgovorno ponašanje i poslovanje preduzeća, uz uzimanje u obzir interesa internih zainteresovanih strana (akcionari, menadžeri, zaposleni) i eksternih zainteresovanih strana (poverioci, regulatori, sindikati i ostali) prilikom donošenja odluka, kako bi se dostigao maksimalni nivo efikasnosti i profitabilnosti preduzeća. Veza korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti je višestruka i dvosmerna. S jedne strane, korporativno upravljanje je oblast koju bi sa stanovišta društvene odgovornosti stalno trebalo unapređivati kako bi se osigurala transparentnost, s dru- ge strane to je sredstvo putem kojeg se postiže sposobnost organizacije da društveno odgovorne prakse implementira u sve oblasti svog poslovanja. Efektivno upravljanje koje je u skladu sa društvenom odgovornošću preduzeća, trebalo bi da bude zasnovano na implementaciji principa odgovornosti, transparentnosti, etičkog ponašanja, uvažavanja interesa svih zainteresovanih strana i poštovanju pozi- tivnih zakonskih propisa. U kreiranju indikatora iz oblasti korporativnog upravljanja pošlo se od značaja poštovanja ovih principa, i nastojalo se ravnomerno obuhvatiti utvrđivanje stepena njihove primene. Indikatori su razvrstani prema četiri nivoa važnosti koji su u skladu sa trenutnim društveno-ekonomskim kontekstom poslovanja u Srbiji. Uzimajući u obzir značaj oblasti korporativnog upravljanja za društvenu odgovornost, u ovoj oblasti izdvojeno je 11 indikatora eliminacionog karaktera, 14 indikatora ima karakter vrlo uticajnih, 7 indikatora okarakterisano je kao uticajno, dok 4 indikatora imaju karakter dopunskih, ali ne manje značajnih, jer ispunjavanje ovih indikatora zapravo govori o primeni naprednih praksi.10 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 11. 11. Lista indikatora Oznaka Indikator Nivo važnosti Broj straneKU-1-E Kompanija ima transparentne procedure o izboru i radu odbora direktora eliminacioni 12KU-2-V Informacije o radu odbora direktora koje kompanija pruža javnosti su tačne, jasne i uravnotežene vrlo uticajan 12KU-3-V Nezavisnost članova odbora direktora je predmet stalnog praćenja vrlo uticajan 13KU-4-E Svi akcionari imaju jednak i pravovremen pristup relevantim informacijama o poslovanju kompanije eliminacioni 14KU-5-V Kompanija ima definisanu Politiku zaštite malih akcionara, ili drugi dokument kojim se reguliše ova oblast vrlo uticajan 14KU-6-V Postoji procedura i rok za odgovor na žalbe akcionara vrlo uticajan 15KU-7-E Svi investitori imaju jednak i pravovremen pristup relevantim informacijama o poslovanju kompanije eliminacioni 16KU-8-E Kompanija ima Etički kodeks/Kodeks ponašanja sa kojim su upoznati svi zaposleni eliminacioni 16KU-9-V Etički kodeks/Kodeks ponašanja je javno dostupan vrlo uticajan 17KU-10-E Podaci o strukturi vlasništva kompanije su javno dostupni eliminacioni 17KU-11-E Finansijski izveštaji kompanije su javno dostupni eliminacioni 18KU-12-E Informacije o sektorima u kojima kompanija posluje su javno dostupne eliminacioni 18KU-13-E Kompanija transparentno objavljuje na kojim tržištima posluje eliminacioni 18KU-14-V Kompanija ima definisanu Politiku o sukobu interesa, u skladu sa kojom posluje vrlo uticajan 19KU-15-E Kompanija je usvojila principe anti-monopolskog ponašanja i zaštite konkurencije, u skladu sa kojima posluje eliminacioni 20KU-16-U Kompanija transparentno i uravnoteženo objavljuje informacije o sporovima i žalbama u vezi sa zaštitom konkurencije uticajan 20KU-17-V Kompanija ima definisanu Politiku o antikorupciji, u skladu sa kojom posluje vrlo uticajan 21KU-18-V Kompanija ima odeljenje/radno mesto Interne revizije vrlo uticajan 22KU-19-U Kompanija ima jasno definisan sistem nagrađivanja za sve zaposlene uključujući i najviši nivo menadžmenta uticajan 22KU-20-U Kompanija ima procedure/odeljenje/poziciju za obezbeđivanje usaglašenosti poslova uticajan 23KU-21-D Kompanija objavljuje podatke o neusaglašenosti sa zakonima i propisima dopunski 23KU-22-V Kompanija primenjuje neki od standarda sistema menadžmenta: kvaliteta, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na vrlo uticajan 24 radu, bezbednosti hrane, sigurnosti informacija, itd.KU-23-V Kompanija ima strategiju upravljanja rizikom vrlo uticajan 24KU-24-E Društvena odgovornost i održivi razvoj inkorporirani su u misiju, viziju ili strategiju kompanije eliminacioni 25KU-25-E Kompanija ima definisane principe društvene odgovornosti eliminacioni 25KU-26-V Principi društvene odgovornosti su integrisani u poslovne ciljeve kompanije vrlo uticajan 25KU-27-V Među odgovornostima nekog od članova najvišeg nivoa menadžmenta je i društvena odgovornost kompanije vrlo uticajan 26KU-28-U Zaposleni su upoznati sa principima društvene odgovornosti uticajan 26KU-29-V U kompaniji postoji osoba zadužena za društvenu odgovornost vrlo uticajan 27KU-30-U U kompaniji postoji odeljenje/menadžerska pozicija zadužena za društvenu odgovornost uticajan 27KU-31-V Kompanija izveštava o održivosti/društvenoj odgovornosti vrlo uticajan 28KU-32-U Kompanija izveštava o održivosti/društvenoj odgovornosti prema utvrđenoj vremenskoj dinamici uticajan 28KU-33-U Kompanija izveštava o održivosti/društvenoj odgovornosti prema nekoj od međunarodno priznatih metodologija uticajan 29KU-34-D Izveštaji o održivosti/društvenoj odgovornosti su predmet nezavisne verifikacije dopunski 29KU-35-D Kompanija je član nekog od poslovnih udruženja koja promovišu društvenu odgovornost/održivi razvoj dopunski 30KU-36-D Kompanija ima mehanizme za praćenje indirektnog uticaja svog poslovanja dopunski 30 NALED | SMart kolektiv 11
 12. 12. 1. Kompanija ima transparentne procedure o • Sednice odbora direktora se redovno održavaju uz aktivno izboru i radu odbora direktora učešće svih članova odbora Nivo važnosti - eliminacioni Definicije: Transparentnost se odnosi na otvorenost kompanije prema javno- Relevantnost: sti o prošlim, sadašnjim i budućim aktivnostima odbora direktora. Transparentnost procedura o izboru i radu najvišeg organa upravljanja u kompaniji od ključne je važnosti za dobro uprav- Mogući izvori dokumentacije: ljanje, smanjenje rizika i odvraćanje od potencijalnih neetičnih • Osnivački akt, član kojim se reguliše rad odbora direktora oblika ponašanja. • Dokument kojim se dokazuje postojanje propisane procedure za izbor članova odbora direktora Pokazatelji: • Dokument kojim se dokazuje da su akcionari bili upoznati sa • Broj članova odbora direktora i kriterijumi za njihov izbor svim relevantnim podacima kandidata za članstvo u odboru utvrđeni su osnivačkim aktom direktora: obaveštenje, dopis, zapisnik sa sednice itd. • Postoji jasno propisana procedura za izbor članova odbora • Dokument kojim se dokazuje da su manjinski akcionari uklju- direktora čeni u izbor kandidata za članstvo u odboru direktora: obave- • Akcionari raspolažu sa dovoljno informacija o predlože- štenje, dopis, zapisnik sa sednice itd. nim kandidatima, uključujući: osnovne biografske podatke • Dokument kojim se dokazuje periodična evaluacija kriteriju- o kandidatu, podatke o školskoj spremi i posebnim stručnim ma za članstvo u odboru direktora: izveštaj sa godišnje sedni- znanjima, podatke o radnom iskustvu, podatke o članstvu u ce, zapisnik itd. odborima direktora drugih privrednih društava, podatke o • Orijentacioni godišnji kalendar sednica odbora direktora dotadašnjem radu za društvo, ili u društvu, eventualne prepo- • Izveštaj o radu odbora direktora, za poslednje tri godine ruke, informacije o postojanju i prirodi odnosa kandidata sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurent- Reference: ske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva, po- 1. OECD Principles of Good governance, 2004. datke o eventualnom kažnjavanju za delo koje ga čini nedo- 2. Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze, 2008. stojnim za obavljanje funkcije člana odbora direktora 3. ICC, International Chamber of Commerce. • Manjinski akcionari uključeni su u proces donošenja odluke 4. Zakon o privrednim društvima, Službeni glasnik 36/2011. o izboru članova odbora direktora • Ispunjenost kriterijuma za članstvo u odboru direktora predmet je preispitivanja najmanje jednom godišnje u po- 2. Informacije o radu odbora direktora koje stupku razmatranja rezultata rada ovog organa kompanija pruža javnosti su tačne, jasne i uravnotežene • Odbor direktora podnosi Izveštaj o radu periodično, a najma- nje jednom godišnje Nivo važnosti - vrlo uticajan • Odbor direktora poslove iz svog delokruga obavlja prema ja- sno definisanim pisanim pravilima Relevantnost: • Odbor direktora najmanje jednom godišnje analizira i oce- Dostupnost informacija doprinosi boljem razumevanju poslo- njuje kvalitet i efikasnost svog rada i utvrđuje eventualne vanja kompanije od strane akcionara, investitora i drugih zainte- mere i aktivnosti za njegovo unapređenje resovanih strana, i predstavlja preduslov za donošenje odluka.12 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 13. 13. Pokazatelji: 3. Nezavisnost članova odbora direktora• Postoji jasna, pisana i javno dostupna Politika izveštavanja je predmet stalnog praćenja koja definiše principe pravila i procedure izveštavanja akcio- nara, nadležnih organa i javnosti Nivo važnosti - vrlo uticajan• Izveštavanje javnosti o svim relevantnim informacijama koje nisu opšte poznate je blagovremeno Relevantnost:• Podaci o članovima odbora direktora dostupni su javnosti na Kompanija mora osigurati mehanizme praćenja nezavisnosti internet stranici kompanije članova odbora direktora/direktora kako bi sprečila potencijalne• Osnovne karakteristike Politike nagrađivanja, konkretizacija situacije konflikta interesa. Politike nagrađivanja i posebna finansijska i nefinansijska pra- va i koristi koje su članovi odbora direktora ostvarili objavlju- Pokazatelji: ju se u okviru godišnjeg izveštaja • Kriterijumi nezavisnosti članova odbora direktora/direktora• Prilikom utvrdivanja informacija koje po svom značaju predmet su provere predstavljaju poslovne tajne naročito se vodi računa da takve • Nezavisnost članova odbora direktora predmet je evaluacije informacije ne smeju da uzrokuju pogrešnu informisanost godišnjeg izveštaja o radu odbora zainteresovanih strana • Kriterijumi nezavisnosti članova odbora direktora predmet su periodične evaluacije od strane interne revizijeDefinicije:Informisana odluka je odluka doneta na osnovu poznavanja Definicije:svih relevantnih informacija. Nezavisnost članova odbora direktora definisana je Zakonom oUravnoteženost se odnosi na odnos pozitivnih i negativnih privrednim društvima, član 392. (Sl. Glasnik br. 36/2011)informacija koje kompanija objavljuje.Blagovremeno izveštavanje javnosti podrazumeva objavljivanje Mogući izvori dokumentacije:informacija u najkraćem razumnom roku, kako bi se zaintereso- • Dokumenti kojim se utvrđuje ispunjenost kriterijumavanim stranama ostavilo dovoljno vremena za obaveštavanje i nezavisnosti članova odbora direktoraeventualnu reakciju. • Ocena nezavisnosti članova odbora direktora u okviru godišnjih izveštajaMogući izvori dokumentacije: • Mišljenje interne revizije/nadzornog odbora/organa• Politika izveštavanja usklađivanja• Politika nagrađivanja• Izveštaji o bitnim događajima u poslednje 3 godine Reference: 1. Zakon o privrednim društvima, Službeni glasnik 36/2011.Reference: 2. Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze, 2008.1. OECD Principles of Good governance, 2004.2. Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze, 2008. NALED | SMart kolektiv 13
 14. 14. 4. Svi akcionari imaju jednak i pravovremen Mogući izvori dokumentacije: pristup relevantim informacijama o poslovanju • Dokument kojim se propisuje način izveštavanja akcionara • Spisak kanala putem kojih se objavljuju izveštaji kompanije • Dokument kojim se dokazuje obaveštavanje akcionara – dopis, e-mejl, obaveštenje... Nivo važnosti - eliminacioni • Pregled izveštaja o bitnim događajima u poslednje 3 godine Relevantnost: Reference: Pouzdаne i prаvovremene informаcije povećаvаju poverenje 1. OECD Principles of Good governance, 2004. među donosiocimа odlukа u orgаnizаciji i omogućаvаju dа 2. ICC, International Chamber of Commerce. donose dobre poslovne odluke koje direktno utiču nа rаst i 3. Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze, 2008. profitаbilnost. Pokazatelji: • Postoji jasna, pisana i javno dostupna Politika izveštava- 5. Kompanija ima definisanu Politiku zaštite nja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja malih akcionara, ili drugi dokument kojim se akcionara reguliše ova oblast • Akcionari su upoznati sa svim opštim aktima i Politikom izve- štavanja Nivo važnosti - vrlo uticajan • Kompanija obaveštava akcionare o objavljivanju godišnjih i periodičnih izveštaja o poslovanju i finansijskim izveštaji- Relevantnost: ma koje su usvojili nadležni organi, s mišljenjem revizora Sa ciljem potpunijeg obaveštavanja akcionara o poslovanju društva • Akcionari su blagovremeno obavešteni o svim sednicama i i radu organa društva, Zakon o privrednim društvima utvrđuje upoznati sa agendom i lokacijom sastanka, kao i svim materi- pravo svakog akcionara na jednak i pravovremen pristup relevan- jalima potrebnim za sednicu tim informacijama o poslovanju kompanije. Jasno regulisanje kor- • Akcionari imaju pravo i mogućnost da postavljaju pitanja od- porativnog upravljanja i zaštita prava malih akcionara doprinose boru direktora i predlažu teme sednica da se u praksi izbegnu problemi i sukobi koji često dovode i do • Kompanija redovno obaveštava akcionare o bitnim događajima afera i nestabilnosti, što ne doprinosi razvoju akcionarstva. Definicije: Pokazatelji: Pod terminom svi akcionari podrazumevaju se svi postojeći • U kompaniji postoji pisana i javno dostupna Politika o zaštiti vlasnici akcionarskih prava, bez obzira na karakter akcija ko- malih akcionara, sa kojom su mali akcionari upoznati je poseduju. • Kompanija podržava formiranje klubova ili udruženja malih Pod jednakim pristupom informacijama podrazumeva se dis- akcionara tribucija informacija istog obima i kvaliteta i u isto vreme svim • Kompanija blagovremeno informiše male akcionare o redov- akcionarima. nim godišnjim skupštinama akcionara Pravovremen pristup informacijama podrazumeva distribuciju • Kompanija dostavlja malim akcionarima kopije poslednjeg bi- informacija u vremenskom roku najkasnije od 2 radna dana po lansa stanja i bilansa uspeha društva, kopije izveštaja odbora donošenju odluke, ili događaja. direktora ili izveštaja revizora i druge neophodne materijale14 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 15. 15. • Kompanija omogućuje malim akcionarima da ostvare svoje i strane akcionare. Efikasna pravna zaštita akcionara u slučaju pravo učešća, glasanja i odlučivanja na skupštini akcionara, kršenja njihovih prava implicira etičku odgovornost i transpa- srazmerno njihovom udelu rentnost kompanije, a ujedno povećava i vrednost akcija.• Mali akcionari mogu da šalju svoje predloge na skupštinu ak- cionara Pokazatelji: • U kompaniji postoje jasno definisana i lako dostupna pravila,Definicija: procedure ili Politika, koji regulišu pravo akcionara na žalbuMali akcionari su vlasnici akcija (delova kapitala) akcionarskih • Akcionari su informisani o svojim pravima na žalbu, ro-društava. Njihov pojedinačni udeo u vlasništvu kapitala ovih kovima i drugim mogućnostima u slučaju kršenja njiho-privrednih subjekata najčešće ne prelazi 1%, pa stoga samostal- vih pravano gotovo da ne mogu da utiču na vođenje poslovne politike • U kompaniji postoji efikasan način za dobijanje pravne zaštitedruštva. Zbog ovoga se često dešava da se mali akcionari udru- za akcionare, uz razumne troškove i bez preteranog odlaganjažuju u interesne grupe, radi zajedničkog nastupa na skupština- • U kompaniji postoji efikasan mehanizam/telo koje u predviđenomma društva i lakšeg ostvarivanja svojih interesa. roku procenjuje osnovanost žalbi akcionara i odgovara na njihManjinski akcionari, iako ne poseduju kontrolni paket akcija, • U kompaniji postoji efikasan način za rešavanje sporova (me-mogu imati vlasništvo nad značajnim delom akcija nekog pre- dijacija ili druga alternativna rešenja)duzeća, te biti vrlo uticajni u odlučivanju. • Kompanija redovno izveštava o zakonskim i administrativ- nim postupcima protiv njenog rukovodstva i članova odbora,Mogući izvori dokumentacije: koji su pokrenuti od strane akcionara• Politika zaštite malih akcionara u pisanom obliku• Izveštaji sa godišnjih skupština akcionara Definicija:• Dokument kojim se dokazuje informisanje malih akcionara i nji- / hovo učešće na skupštini – dopis, e-mail, obaveštenje, izveštaj Mogući izvori dokumentacije:Reference: • Politika jednakih prava akcionara, Statut kompanije, Pravila i1. Komisija za hartije od vrednosti, Srbija. procedure, Principi korporativnog upravljanja i drugi doku-2. Poslovno udruženje berzanskih posrednika i Beogradska berza. menti kojima se definišu prava i procedure za žalbe akcionara3. PKS, Privredna komora Srbije. • Izveštaji sa skupštine akcionara i evidencija odbora direktora4. OECD Principles of Corporate Governance, 2004. • Evidencija pravnog sektora Reference:6. Postoji procedura i rok za odgovor 1. The WB Group and the Global Corporate Governance Forum. 2. OECD Principles of Corporate Governance, 2004.na žalbe akcionaraNivo važnosti - vrlo uticajanRelevantnost:Okvir korporativnog upravljanja bi trebalo da obezbedi ravno-pravan tretman svih akcionara, uključujući manjinske, većinske NALED | SMart kolektiv 15
 16. 16. 7. Svi investitori imaju jednak i pravovremen pristup Mogući izvori dokumentacije: relevantim informacijama o poslovanju kompanije • Dokument koji sadrži Politiku izveštavanja javnosti, deo koji se odnosi na investitore Nivo važnosti - eliminacioni • Dokaz da su godišnji i periodični izveštaji javno objavljeni i dostupni javnosti Relevantnost: • Dokaz o vremenskoj usklađenosti distribuiranja informacija Investitori zasnivaju donošenje odluka na informacijama od značaja za investicionu odluku kojima raspolažu. Kompanija mora osigurati investitorima pristup svim relevantnim informacijama od značaja za do- Reference: nošenje investicione odluke. 1. OECD Principles of Good governance, 2004. 2. ICC, International Chamber of Commerce. Pokazatelji: 3. Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze, 2008. • Postoji jasna, pisana i javno dostupna Politika izveštavanja ko- ja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja javnosti • Politikom izveštavanja je definisan karakter poverljivih infor- 8. Kompanija ima Etički kodeks/Kodeks macija, pri čemu poverljive informacije ne smeju da budu takve ponašanja sa kojim su upoznati svi zaposleni da uzrokuju pogrešnu informisanost investitora o finansijskom i pravnom položaju preduzeća Nivo važnosti - eliminacioni • Postoji jasno definisana procedura za lica koja poseduju akcije kompanije i u trgovanju hartijama od vrednosti imaju karakter Relevantnost: insajdera (u skladu sa politikom o sukobu interesa) Upoznavanje svih zaposlenih sa očekivanjima kompanije u po- • Godišnji i periodični izveštaji o poslovanju i finansijski gledu ponašanja i etičkih normi doprinosi stvaranju zdrave kor- izveštaji koje su usvojili organi, s mišljenjem revizora, dostu- porativne kulture i odvraća od potencijalnih neetičkih oblika pni su investitorima ponašanja. • Izveštajem o bitnim događajima blagovremeno se objavljuju in- formacije i promene koje mogu uticati na investicione odluke Pokazatelji: • Kompanija je donela Kodeks ponašanja ili Etički kodeks Definicije: • Postoji procedura kojom se svaki novozaposleni upoznaje sa Pod terminom svi investitori podrazumevaju se institucionalni Kodeksom i privatni investitori. • Postoji odredba ugovora o radu kojim se definiše obaveza za- Pod jednakim pristupom informacijama podrazumeva se dis- poslenog da poštuje Kodeks tribucija informacija istog obima i kvaliteta svim investitorima. • Kodeks je lako dostupan zaposlenima na veb-sajtu ili intrane- Pravovremen pristup informacijama podrazumeva distribuciju tu kompanije informacija odmah, odnosno u najkraćem vremenskom roku. • Postoji organ koji kontroliše usklađenost i poštovanje Kodeksa Minimum relevantnih informacija od značaja za donošenje • Nepoštovanje pravila iznetih u Kodeksu se sankcioniše investicione odluke podrazumeva informacije koje se odnose na finansijsko stanje, rezultate, vlasničku i upravljačku strukturu Definicije: kompanije. Kodeks ponašanja/Etički kodeks je set etičkih i profesionalnih principa, kao i očekivanog ponašanja zaposlenih u kompaniji.16 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 17. 17. Mogući izvori dokumentacije: Reference:• Kodeks ponašanja/Etički kodeks 1. GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011.• Dokaz da je zaposleni upoznat sa Kodeksom, član ugovora o 2. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2000. radu, predat i potpisan primerak Kodeksa i dr.• Primeri slučajeva sankcionisanja koja su nastupila usled ne- poštovanja Kodeksa 10. Podaci o strukturi vlasništva kompanije su javno dostupniReference:/ Nivo važnosti - eliminacioni Relevantnost:9. Etički kodeks/Kodeks ponašanja je javno dostupan Transparentni podaci o postojećoj strukturi vlasništva pred- stavljaju osnovu za odlučivanje u poslovnim odnosima, i kaoNivo važnosti - vrlo uticajan takvi, trebalo bi da budu lako dostupni svim zainteresovanim stranama.Relevantnost: Po stupanju na snagu Etičkog kodeksa, obavezaje kompanije da omogući njegovu dostupnost, čime se uvažava Pokazatelji:načelo javne dostupnosti dokumenata preduzeća/organizacija, • Kompanija transparentno objavljuje u okviru svog godišnjegodnosno načelo njihove transparentnosti. Etičkim kodeksima izveštaja i/ili na svom veb-sajtu podatke o strukturi vlasništvase definišu vrednosti i na njima zasnovana ponašanja, uspostav- i to prema: vrsti akcija u posedu, tipu akcionara (institucio-lja viši nivo etike u preduzećima i radnim organizacijama, takva nalni ili privatni), povezanošću sa drugim pravnim licima, ot-ponašanja koja se od zaposlenih i njihovih rukovodioca očeku- kupljenim sopstvenim akcijama, promenama u sopstvenomju ili ona koja se neće tolerisati. Etičkim kodeksom se utvrđuju kapitalunorme i uverenja organizacije, a time se utvrđuje namera da se • Kompanija obaveštava javnost o bitnim promenama u stru-podstakne poželjan model razmišljanja. Formalizovana putem kuri vlasništvaetičkih kodeksa, etika postaje institucionalizovana. Definicije:Pokazatelji: Vlasništvo se odnosi na učešće u osnovnom kapitalu kompanije. • Etički kodeks je dostupan na sajtu kompanije • Etički kodeks je dostupan zaposlenima na internom portalu Mogući izvori dokumentacije: kompanije • Godišnji izveštaj o poslovanju i/ili drugi javno dostupan do- • Etički kodeks je istaknut na vidnom mestu unutar kompanije kument u kome je navedena vlasnička struktura • Izveštaji o bitnim događajima koji se odnose na značajnijeDefinicije: promene osnovnog kapitala, kao i otkup sopstvenih akcija/ • Godišnji izveštaj o promenama na kapitalu • Stranica veb-sajta na kojoj su izveštaji dostupni javnostiMogući izvori dokumentacije:• Etički kodeks/Kodeks ponašanja, u pisanom ili elektronskom Reference: obliku / NALED | SMart kolektiv 17
 18. 18. 11. Finansijski izveštaji kompanije su javno bi trebalo da bude upoznata sa svim poslovnim aktivnostima dostupni kompanije, kako bi stekla celovitu sliku o njenom poslovanju. Nivo važnosti - eliminacioni Pokazatelji: 1. Kompanija uključuje u svoje poslovne izveštaje informacije Relevantnost: o svim sektorima u kojima posluje Pored zakonske obaveze objavljivanja godišnjih izveštaja o po- 2. Kompanija objavljuje informacije o vlasništvu i pravima od- slovanju, kompanija omogućava svim zainteresovanim strana- lučivanja u drugim povezanim licima ma da do ovih informacija dolaze lako. 3. Informacije o svim sektorima poslovanja dostupne su na veb-sajtu kompanije Pokazatelji: • Kompanija objavljuje finansijske izveštaje o poslovanju na Definicije: svom veb-sajtu / • Kompanija upućuje zainteresovane strane na to gde se finan- sijski izveštaji mogu pronaći Mogući izvori dokumentacije: • Godišnji poslovni izveštaj Definicije: • Stranica veb-sajta na kojoj se nalaze informacije o kompaniji Pod finansijskim izveštajima podrazumevaju se: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o prome- Reference: nama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje. / Mogući izvori dokumentacije: • Stranica veb-sajta na kojoj su izveštaji dostupni javnosti 13. Kompanija transparentno objavljuje na kojim • Druga dokumentacija koja ukazuje na dostupnost izveštaja tržištima posluje Reference: Nivo važnosti - eliminacioni / Relevantnost: Objavljivanje informacija o prisustvu kompanije na različi- 12. Informacije o sektorima u kojima kompanija tim tržištima omogućava pravovremene, potpune i tačne in- posluje su javno dostupne formacije o internacionalnom karakteru poslovanja kompani- je, omogućavajući dostupnost i proveru informacija o ponudi Nivo važnosti - eliminacioni proizvoda i usluga na tim tržištima, kao i pružanje svim zain- teresovanim stranama informacija od značaja za procenu razli- Relevantnost: čitih interesa kompanije kada je u pitanju poslovanje na ino- Diversifikacija poslovnih aktivnosti je u skladu sa smanjenjem stranim tržištima, a koje bi trebalo da se odvija uz poštovanje poslovnih rizika, međutim poslovanje u nekim sektorima zah- propisa, međunarodnih standarda i u skladu sa dobrim poslov- teva veću pažnju javnosti nego drugih. U tom smislu, javnost nim običajima.18 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 19. 19. Pokazatelji: Pokazatelji: • Kompanija objavljuje na kojim tržištima posluje u svom go- • Kompanija je usvojila Politiku o sukobu interesa u pisanom dišnjem izveštaju obliku • Kompanija objavljuje na kojim tržištima posluje na svom veb- • Politika o sukobu interesa je lako dostupna svim zaposlenima sajtu u kompaniji • Kompanija objavljuje imena brendova i zaštićenih robnih • Pravila ponašanja koja se odnose na izbegavanje sukoba inte- marki prisutnih na različitim tržištima na svom veb-sajtu resa obavezna su za organe upravljanja, direktore, kao i za sve • Kompanija objavljuje informacije o povezanim licima na ino- zaposlene u kompaniji stranim tržištima i svojim pravima odlučivanja u njima • U kompaniji postoji efikasan mehanizam putem kojeg zapo- sleni mogu da ukažu na postojanje situacija ili transakcija kojeDefinicije: bi mo¬gle da dovedu do sukoba interesa (osoba ili telo zadu-Za potrebe ovog dokumenta pod terminom tržište podrazume- ženo za ispitivanje ovakvih prijava i rešavanje sukoba, ukolikovaće se ekonomske celine posebnih karakteristika, bez obzira do njih dodje itd.)na političku suverenost. • Zaposleni u kompaniji jasno su obavešteni na koji način i ko- me mogu da prijave ukoliko sumnjaju na postojanje sluča-Mogući izvori dokumentacije: jeva sukoba interesa, i ohrabreni su od strane kompanije da to čine• Izveštaj o poslovanju, deo koji se odnosi na geografsku pri- • Zaposleni u kompaniji jasno su obavešteni na koji način i sutnost kome mogu da prijave ukoliko sumnjaju da su i sami uklju-• Stranica na veb-sajtu kompanije na kojoj su objavljene infor- čeni u neki upitan dogovor ili transakciju koja se može sma- macije o poslovanju kompanije na različitim tržištima trati su¬kobom interesa, i ohrabreni su od strane kompanije da to čineReference:/ Definicije: Sukobi interesa javljaju se zbog suprotstavljenih ličnih i or- ganizacionih interesa, a da bi se oni izbegli, zaposleni moraju14. Kompanija ima definisanu Politiku o sukobu da budu u stanju da razdvoje svoje privatne interese od po- slovnih ugovora koje sklapaju, a organizacije moraju da izbe-interesa, u skladu sa kojom posluje gavaju sukobe interesa prilikom davanja roba i usluga.Nivo važnosti - vrlo uticajan Mogući izvori dokumentacije: • Politika o sukobu interesa u pisanom ili elektronskom oblikuRelevantnost: • Dokazi o obaveštavanju zaposlenih o načinu prijavljivanjaZaštita interesa kompanije, akcionara i šire javnosti predstav- sumnje na sukob interesa (npr. interni oglasi, dopisi itd.)lja jednu od izraženih tendencija u privatnom sektoru, koja je • Informacije pravnog sektora o postojanju sukoba interesa uusmerena na očuvanje integriteta u poslovanju. Kompanija de- kompaniji, ukoliko ih je bilofiniše jasna etička pravila i zahteva savestan odnos prema poslu, • Izveštaj o korporativnom upravljanju, Izveštaj o poslovanju,koji podrazumeva izbegavanje situacija u kojima se lični interes Izveštaj o održivostisukobljava sa interesom kompanije. NALED | SMart kolektiv 19
 20. 20. Reference: Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, zloupotrebom dominan- 1. GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011. tnog položaja naročito se smatra: 2. OECD Conflict of Interest Tools Program. 1) Neposredno ili posredno nametanje nepravične kupovne ili 3. OECD Principles of Corporate Governance, 2004. prodajne cene ili drugih nepravičnih uslova poslovanja; 2) Ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja; 3) Primenjivanje nejednakih uslova poslovanja na iste poslove 15. Kompanija je usvojila principe sa različitim učesnicima na tržištu, čime se pojedini učesni- ci na tržištu dovode u nepovoljniji položaj u odnosu na kon- anti-monopolskog ponašanja i zaštite kurente; konkurencije, u skladu sa kojima posluje 4) Uslovljavanje zaključenja ugovora time da druga strana pri- hvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgo- Nivo važnosti - eliminacioni vačkim običajima nisu u vezi sa predmetom ugovora. Relevantnost: Mogući izvori dokumentacije: Monopolsko ponašanje na tržištu može da utiče na odluke po- • Anti-monopolska politika ili Politika o lojalnoj konkurenciji trošača i njihov izbor pri kupovini, na cene i druge fakore koji su • Etički kodeks ključni za efikasno funkcionisanje tržišne privrede. Bez delotvor- • Poslovnik i drugi dokumenti kojima se uređuje poštovanje ne konkurencije između tržišnih subjekata nema efikasne alokaci- slobodne konkurencije na tržištu je resursa, porasta društvenog blagostanja, kao ni održivog rasta. • Evidencija pravne službe • Javna evidencija Komisije za zaštitu konkurencije Republike Pokazatelji: Srbije • Kompanija je usvojila Anti-monopolsku politiku ili Politiku lojalne konkurencije Reference: • Protiv kompanije ne postoji dokazana krivica usled zloupo- 1. GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011. treba dominatnog položaja na tržištu 2. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2000. • Protiv kompanije ne postoji dokazana krivica za sklapanje 3. Komisija za zaštitu konkurencije, Beograd. sporazuma sa drugim tržišnim učesnicima, kojima se bitno 4. Zakon o zaštiti konkurencije, Sl. glasnik RS”, broj 51/09 sprečava, ograničava ili narušava konkurencija • Kompanija ne praktikuje nekorektne biznis prakse (fiksiranje cena, podizanje barijera u određenom sektoru, koordiranje ponude itd.) 16. Kompanija transparentno i uravnoteženo Definicije: objavljuje informacije o sporovima i žalbama Monopolske prakse podrazumevaju aktivnosti kompanije ili u vezi sa zaštitom konkurencije njenih zaposlenih u dosluhu sa potencijalnim konkurentima, koje dovode do podizanja barijera u određenom sektoru, nefer Nivo važnosti - uticajan biznis praksi, zloupotrebe tržišne pozicije, kartela, anti-konku- rentskih spajanja, fiksiranja cena, koordiranja ponude i drugih Relevantnost: radnji u cilju ograničavanja efekata konkurencije na tržištu. Zaštita konkurencije je važno sredstvo koje danas stoji na ras- polaganju državama u izgradnji i zaštiti slobodne konkuren- cije, i kojim se definišu zabranjene tržišne prakse i propisuju20 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 21. 21. kazne za nepoštovanje zakona. Pravne odluke koje proizilaze 17. Kompanija ima definisanu Politiku oiz ove situacije mogu da nose značajan rizik prekida tržišnih antikorupciji, u skladu sa kojom poslujeaktivnosti i/ili kaznene mere, a transparentnim izveštavanjemo svojim aktivnostima u ovoj oblasti, kompanija nadilazi zako- Nivo važnosti - vrlo uticajannom definisane obaveze. Relevantnost:Pokazatelji: U širem kontekstu, korupcija doprinosi siromaštvu u zemljama u • Kompanija transparentno i redovno informiše javnost o spo- tranziciji, oštećenju životne sredine, zloupotrebi ljudskih prava i rovima i žalbama vezanim za zaštitu konkurencije u kojima zloupotrebi demokratije, kao i podrivanju vladavine prava. U tom učestvuje smislu, pred kompanije su postavljeni sve veći zahtevi koji dola- • Kompanija izveštava javnost o ishodima takvih aktivnosti, ze od tržišta, međunarodnih standarda i stejkholdera, da pokažu odlukama ili presudama koje se odnose na kompaniju svoju privrženost integritetu i dobrim poslovnim praksama. • Kompanija poštuje sankcije, kaznene mere ili novčane kazne propisane zakonom u slučaju povrede prava konkurencije, re- Pokazatelji: guliše svoje obaveze u datom roku i o tome informiše javnost • Kompanija je usvojila Politiku o antikorupciji u pisanom obliku • Kompanija sprovodi analizu rizika od korupcije u okviruDefinicije: kompanijePravo konkurencije predstavlja skup propisa koji bi trebalo da • Kao važan deo sistema za borbu protiv korupcije, kompanijaobezbede da se konkurencija ne narušava na način kojim se ima pravila i procedure informisanja i obuke zaposlenih, ko-umanjuje društveno blagostanje. jima se podiže svest zaposlenih o opasnostima koruptivnihTransparentnost se odnosi na spremnost kompanije da javnost aktivnosti i sprečavaju budući slučajevi korupcijeobaveštava na jasan, tačan, pravovremen, iskren i potpun način. • U kompaniji postoji efikasan mehanizam koji omogućava za-Uravnoteženost predstavlja odnos pozitivnih i negativnih in- poslenima da prijave slučajeve korupcijeformacija koje kompanija objavljuje. • Zaposleni su jasno obavešteni na koji način i kome mogu da prijave sumnju na slučajeve korupcije, i ohrabreni od straneMogući izvori dokumentacije: kompanije da to čine• Informacije i evidencija pravnog odeljenja i javne evidencije • Kompanija sprovodi konkretne aktivnosti sa ciljem ograniča-• Izveštaj o poslovanju, Izveštaj o održivosti ili drugi izveštaji, vanja izloženosti izvorima korupcije i smanjenja rizika od no- saopštenja za javnost itd, putem kojih se javnost informiše o vih slučajeva (sankcije i druge kazne za koruptivne aktivnosti) sporovima i žalbama u kojima kompanija učestvuje, usled ne- poštovanja prava konkurencije Definicije: U političkoj i pravnoj teoriji se pod pojmom korupcije uglav-Reference: nom podrazumeva zloupotreba poverenog ovlašćenja, radi1. GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011. sticanja lične koristi, uz sukobe interesa i nepotizam kao pra-2. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Revision teće pojave. Ona obuhvata ponudu i prijem bilo kakvog po- 2000. klona, pozajmice, nagrade i drugih nadoknada, kao podsticaj3. Komisija za zaštitu konkurencije, Beograd. da se stupi u nelegalnu, nepoštenu aktivnost ili prekrši pove- renje u poslovanju kompanije. NALED | SMart kolektiv 21
 22. 22. Ovde spadaju, pored poklona u novcu, i druge vrste poklona • Postoji nadzorni odbor koji se sastoji najmanje od tri nezavi- (besplatna roba, putovanja, lične usluge itd.) kojima se ostva- sna člana ruje moralni pritisak na osobu koja ih je primila. Definicije: Mogući izvori dokumentacije: Ovlašćeni interni revizor je lice koje ima odgovarajuće profesi- • Politika o antikorupciji u pisanom obliku onalno zvanje stečeno u skladu sa Zakonom o Računovodstvu • Dokazi o obaveštavanju zaposlenih o načinu prijavljivanja i reviziji. sumnje na slučajeve korupcije (npr. interni oglasi, dopisi itd.) Mogući izvori dokumentacije: • Izveštaji o obukama zaposlenih na temu korupcije, analize ri- • Organizaciona šema kompanije zika za korupciju unutar kompanije • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta • Evidencija pravnog sektora o zabeleženim slučajevima korup- • Izveštaji i mišljenja internog revizora o verodostojnosti i pot- tivnih aktivnosti u kojima je učestvovala kompanija (njeni za- punosti finansijskih izveštaja, obaveštavanju akcionara, uskla- posleni, poslovni partneri, preduzimači itd.) i internim disci- đenošću sa kodeksom ponašanja i sl. plinskim merama Reference: Reference: 1. Zakon o računovodstvu i reviziji RS, 2010. 1. GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011. 2. Inter-American Convention Against Corruption, 1996. 3. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public 19. Kompanija ima jasno definisan sistem Officials in International Business Transactions, 1997. nagrađivanja za sve zaposlene uključujući i najviši 4. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2000. 5. United Nations Convention Against Corruption, 2003. nivo menadžmenta Nivo važnosti - uticajan 18. Kompanija ima odeljenje/radno mesto Relevantnost: Interne revizije Transparentna, konkurentna, fer i odgovorna politika nagra- đivanja članova odbora direktora, kao i izvršnog nivoa menad- Nivo važnosti - vrlo uticajan žmenta ima motivacioni karakter, usmeravajući njihove napore ka ostvarenju ciljeva kompanije i odvraćajući od potencijalnih Relevantnost: oblika neetičkog ponašanja i netransparetnih i neopravdanih Interna revizija doprinosi jačanju poverenja između kompani­je i isplata. Neophodni preduslov za odgovornu politiku nagrađi- javnosti, pruža uverenja da su finansijski izveštaji kompanije sa- vanja je postojanje objektivnog i utemeljenog sistema procene činjeni u skladu sa opšteprihvaćenim propisima i standardima, radnog učinka. kao i sa planovima, aktima i odlukama same kompanije. Pokazatelji: Pokazatelji: • Postoji Politika nagrađivanja u pisanom obliku • Postoji radno mesto internog revizora u sistematizaciji radnih • Akcionari i Odbor direktora imaju priliku da diskutuju o mesta organizacije ovom pitanju i utiču na njeno formiranje22 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 23. 23. • U kompaniji postoji sistem procene radnog učinka koji se do- kako bi se izbegli ozbiljni reputacijski rizici i dodatni troškovi. sledno i redovno primenjuje • Politika nagrađivanja je predmet periodične ocene i anali- Pokazatelji: ze, i s tim u vezi, usklađivanja sa potrebama, mogućnostima i • Postoji posebna procedura/odeljenje/pozicija u okviru kom- interesima društva, te promenama drugih opredeljujućih kri- panije koja obezbeđuje usaglašenosti poslova terijuma • Poslovi usklađivanja delegirani su odeljenju interne kontro- le ili revizijeDefinicije:Nagrađivanje zaposlenih odnosi se na direktne materijalne Definicije:oblike nagrađivanja (npr. bonusi, pokloni), indirektne materi- Usklađivanje predstavlja upravljanje procesima kroz koje sejalne oblike nagrađivanja (npr. ulaganja u obuke, studijska pu- identifikuju različiti zahtevi sadržani u zakonima, podzakon-tovanja, slobodni dani), kao i na nematerijalne oblike nagrađi- skim aktima, ugovorima, strategijama i politikama, procenju-vanja (npr. priznanja). je nivo njihove usaglašenosti, procenjunju rizici i potencijalni troškovi nepoštovanja, određuju prioriteti i korektivne akcijeMogući izvori dokumentacije: koje se smatraju neophodnim.• Politika nagrađivanja• Zapisnik sa sednice na kojoj je usvojena politika nagrađivanja Mogući izvori dokumentacije:• Evidencija sektora ljudskih resursa o primeni procene radnog • Organizaciona šema kompanije učinka i nagrađivanju • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mestaReference: Reference:1.OECD Principles of Corporate Governance, 2004. 1. Open Compliance and Ethics Group.2.Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze, 2008. 2. Sarbanes-Oxley Act, 2002.20. Kompanija ima procedure/odeljenje/poziciju 21. Kompanija objavljuje podatke oza obezbeđivanje usaglašenosti poslova neusaglašenosti sa zakonima i propisimaNivo važnosti - uticajan Nivo važnosti - dopunskiRelevantnost: Relevantnost:Shvaćeno u širem smislu, usklađivanje predstavlja jedan od naj- Objavljivanje podataka o neusaglašenosti sa zakonima i propisi-važnijh mehanizama efikasnog upravljanja. Uloga tog mehaniz- ma u skladu je sa ujednačenim plasmanom pozitivnih i negativ-ma nije samo da obezbedi poštovanje zakona, već i da promovi- nih informacija o kompaniji, te istinitim i transparentnim infor-še visoke etičke standarde organizacije na putu ka dugoročnom misanjem svih zainteresovanih strana. Pored toga, ukazivanjemprosperitetu, sačuva i konstantno unapređuje vrednosti orga- na eventualno postojanje međusobne neusaglašenosti različi-nizacije. Promenljivo okruženje zahteva mehanizme koji u naj- tih propisa, kompanija, najčešće kroz učešće u radu sektorskihkraćem roku mogu da odgovore na prilagođavanje regulator- udruženja, doprinosi razvoju povoljnijeg poslovnog okruženja.nim odredbama, izbegavanje dupliranja poslova i procedura, NALED | SMart kolektiv 23
 24. 24. Pokazatelji: Mogući izvori dokumentacije: • Kompanija u okviru svojih godišnih izveštaja objavljuje po- • Certifikati ili Izjava odgovorne osobe o usklađenosti procesa datke o usaglašenosti, odnosno neusaglašenosti, kao i razloge sa standardom tih odstupanja • Kompanija objavljuje podatake o neusaglašenosti i preduze- Reference: tim merama da se neusaglašenost otkloni u svakom pojedi- / načnom slučaju Definicije: 23. Kompanija ima strategiju upravljanja rizikom / Nivo važnosti - vrlo uticajan Mogući izvori dokumentacije: •Godišnji izveštaj o poslovanju Relevantnost: •Saopštenja kompanije Upravljanje rizikom jedna je od ključnih odlika dobrog upravlja- nja. Više rukovodstvo mora da ima uvid ne samo u svakodnevne Reference: rizike sa kojima se kompanija suočava, već i u potencijalne du- / goročne izvore rizika, a sve sa ciljem smanjenja većih negativnih uticaja na poslovanje kompanije i njene stejkholdere. 22. Kompanija primenjuje neki od standarda Pokazatelji: sistema menadžmenta: kvaliteta, zaštite životne • Glavni rizici su identifikovani i periodično se vrši njihovo pre- ispitivanje sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, • Postoji plan upravljanja rizicima, kao i njihova gradacija u bezbednosti hrane, sigurnosti informacija, itd. skladu sa prioritetima kompanije • Postoji dvosmeran sistem izveštavanja o praćenim rizicima i s Nivo važnosti - vrlo uticajan druge strane odobravanje akcija od strane menadžmenta ko- jima se na njih utiče Relevantnost: • Postoje unapred definisane procedure kao odgovor na poten- Primena standarda sistema kvaliteta menadžmenta govori o cijalne rizike strateškom opredeljenju kompanije da kontinuirano unapređuje po- slovne prakse po pitanju bezbednosti, sigurnosti i kvaliteta, povećava- Definicije: jući poverenje svih zainteresovanih strana u poslovanje kompanije. Upravljanje rizikom (risk management) definiše se kao sistemat- ska primena menadžerskih politika, procedura i prakse, s ciljem Pokazatelji: identifikacije, analize, procene, pristupa i nadzora rizika. Obim • Kompanija poseduje navedene certifikate ili u svemu postupa procedura i politika razlikovaće se u zavisnosti od vrste kompanije u skladu sa međunarodnim propisanim standardima i tolerancije na rizik, a najvažnije je da kompanija usvoji optimal- nu kombinaciju mehanizama i procedura putem kojih će upravlja- Definicije: ti rizicima, bez nepotrebnih administrativnih opterećenja. /24 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 25. 25. Mogući izvori dokumentacije: 25. Kompanija ima definisane principe• Plan upravljanja rizikom društvene odgovornosti• Izveštaj o proceni rizika• Lista prioritetnih rizika Nivo važnosti - eliminacioni• Izveštaj o monitoringu rizika Relevantnost:Reference: Definisanje principa društvene odgovornosti govori o ozbilj-/ nosti pristupa kompanije ovoj oblasti i pruža jasne smernice za operacionalizaciju i praćenje rezultata u oblastima na koje se kompanija obavezala.24. Društvena odgovornost i održivi razvojinkorporirani su u misiju, viziju ili strategiju kompanije Pokazatelji: • Postoji poseban dokument usvojen na najvišem nivou kom-Nivo važnosti - eliminacioni panije kojim su definisani principi društvene odgovornostiRelevantnost Definicije:Uključivanjem principa održivog razvoja i društveno odgovor- Principi društvene odgovornosti odnose se na određivanje pri-nog poslovanja u strateške dokumente kompanije ističe se važ- oriteta odgovarajućih društvenih ciljeva i tema, a u skladu sanost ovih pitanja za kompaniju i šalje poruka sa najvišeg nivoa strateškim poslovnim ciljevima kompanije.o dugoročnoj posvećenosti i pravcima razvoja. Mogući izvori dokumentacije:Pokazatelji: • Principi društvene odgovornosti u pisanom obliku (npr.• Misija i/ili vizija kompanije sadrži formulaciju koja ukazuje ili Strategije društvene odgovornosti) uključuje principe održivog razvoja i društvene odgovornosti• U Strategiji kompanije posebno su definisana pitanja koja se Reference: odnose na održivost i/ili društvenu odgovornost /Definicije:/ 26. Principi društvene odgovornosti su integrisani u poslovne ciljeve kompanijeMogući izvori dokumentacije:• Dokument koji sadrži misiju i viziju kompanije Nivo važnosti - vrlo uticajan• Dugoročna Strategija poslovanja - delovi koji se odnose na društvenu odgovornost/održivi razvoj, ili Strategija društve- Relevantnost: ne odgovornosti/održivog razvoja Pun efekat društveno odgovornih aktivnosti, u smislu povećanja konkurentske prednosti kompanije, kao i dobrobiti za zajednicu,Reference: postiže se pažljivim izborom odgovarajućih društvenih ciljeva i ini-/ cijativa i njihovim usklađivanjem sa poslovnim ciljevima kompanije. NALED | SMart kolektiv 25
 26. 26. Društveno angažovanje usklađeno sa poslovnom delatnošću svedo- Pokazatelji: či o trajnom i sistematskom opredeljenju kompanije za društvenu • Članovi odbora direktora i menadžmenta su obavešteni o odgovornost. pravcu društveno odgovornog delovanja kompanije, osnov- nim vrednostima i principima društvene odgovornosti (pu- Pokazatelji: tem mail-ova, konferencija ili sastanaka itd.) • Poslovni ciljevi definisani su tako da uzimaju u obzir principe • Pitanja društvene odgovornosti kompanije nalaze se u opisu društvene odgovornosti koje je kompanija usvojila posla nekog od predstavnika najviših upravljačkih tela (direk- • Ciljevi povezani sa sferama društvene odgovornosti (npr. tor, članovi odbora direktora itd.) zdravlje i bezbednost na radu, razvoj zaposlenih, zaštita život- • Direktor i/ili članovi odbora direktora angažovani su na inter- ne sredine itd.) sastavni su deo poslovnih ciljeva kompanije noj i eksternoj promociji društveno odgovornog poslovanja Definicije: Definicija: / / Mogući izvori dokumentacije: Mogući izvori dokumentacije: • Strategija društveno odgovornog poslovanja • Upravljačka i organizaciona šema kompanije • Izveštaj o održivosti/društvenoj odgovornosti, Izveštaj o kor- • Etički kodeks, Kodeks ponašanja porativnom upravljanju • Principi korporativnog upravljanja, Izveštaj o korporativnom • Drugi strateški dokumenti kompanije upravljanju, Izveštaj o održivosti • Dokumenti, kanali i mehanizmi putem kojih se članovi naj- Reference: viših upravljačkih tela u kompaniji informišu o vrednostima i 1.GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011. principima društvene odgovornosti 2.OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2000. • Izveštaji sa sastanaka odbora direktora Reference: 27. Među odgovornostima nekog od članova najvišeg / menadžmenta je i društvena odgovornost kompanije Nivo važnosti - vrlo uticajan 28. Zaposleni su upoznati sa principima društvene odgovornosti Relevantnost: Samo strateški pristup društvenoj odgovornosti može biti efi- Nivo važnosti - uticajan kasan, a to znači da je podjednako važan na svim upravljač- kim nivoima u organizacionoj strukturi u kompaniji. Podizanje Relevantnost: društvene odgovornosti na nivo najvišeg menadžmenta svedo- Kompanije posvećene društveno odgovornom poslovanju tre- či o nastojanju da se društvena odgovornost ne posmatra kao balo bi da posebnu pažnju poklanjaju promociji korporativnih periferna funkcija u kompaniji. vrednosti prema svojim zaposlenima, pomažući im da pre sve- ga razumeju i aktivno se uključe, u poboljšanje društvenog am- bijenta, kao deo kompanije ili pojedinačno.26 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 27. 27. Pokazatelji: Pokazatelji:• Principi društvene odgovornosti su lako dostupni na sajtu • U kompaniji postoji osoba u čijem se opisu posla nalaze i nad- kompanije ležnosti koje se odnose na društvenu odgovornost• Kompanija putem internih kanala komunikacije promoviše principe društvene odgovornosti Definicija:• Principi društvene odgovornosti su dostupni zaposlenima na / internom portalu kompanije• Kompanija upoznaje i upućuje novozaposlene na principe Mogući izvori dokumentacije: društvene odgovornosti • Organizaciona struktura kompanije• Kompanija održava edukacije kojima upoznaje zaposlene sa • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Principima ili pojedinačnim projektima • Dopis, dokument o opisu posla, potpisan od strane najvišeg• Kompanija podstiče zaposlene da učestvuju u društveno od- menadžmenta govornim projektima i aktivnostima koje sprovodi • Izveštaj o korporativnom upravljanju, Izveštaj o održivostiDefinicije: Reference:/ /Mogući izvori dokumentacije:• Obaveštenja, dopisi koji upoznaju zaposlene sa principima druš- 30. U kompaniji postoji odeljenje/menadžerska tvene odgovornosti ili ih pozivaju da učestvuju u aktivnostima pozicija zadužena za društvenu odgovornost• Izveštaji o održanim edukacijama• Izveštaji o društvenoj odgovornosti Nivo važnosti - uticajanReference: Relevantnost:/ Postojanje posebnog odeljenja za društvenu odgovornost/odr- živost ili pozicije na menadžerskom nivou isključivo za ovu oblast, ukazuje na napredni nivo integrisanosti društveno od-29. U kompaniji postoji osoba zadužena za govornih praksi u poslovanje i strategiju kompanije.društvenu odgovornost Pokazatelji:Nivo važnosti - vrlo uticajan • U kompaniji postoji zasebna pozicija za društvenu odgovor- nost na menadžment nivou: menadžer za društveno odgovor-Relevantnost: no poslovanje, direktor Fondacije itd.Aktivan pristup i razvijene poslovne strategije usmerene na • U kompaniji postoji zaseban sektor za društvenu odgovor-pitanja društveno odgovornog poslovanja, ogledaju se, izme- nost: odnosi za zajednicom, sektor održivosti itd.đu ostalog, u jasno definisanim opisima poslova zaposlenih,koji su za ovu temu zaduženi u delimičnom ili punom rad- Definicija:nom vremenu. / NALED | SMart kolektiv 27
 28. 28. Mogući izvori dokumentacije: Reference: • Organizaciona struktura kompanije 1. GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011. • Pravilnik o organizcaiji i sistematizaciji radnih mesta • Dopis, dokument o opisu posla, potpisan od strane najvišeg menadžmenta 32. Kompanija izveštava o održivosti/društvenoj • Izveštaj o korporativnom upravljanju, Izveštaj o održivosti odgovornosti prema utvrđenoj vremenskoj dinamici Reference: Nivo važnosti - uticajan / Relevantnost: Pored toga što izveštava o održivosti/društvenoj odgovornosti, 31. Kompanija izveštava o održivosti/društvenoj od posebnog značaja za sve zainteresovane strane je redovno i odgovornosti blagovremeno izveštavanje koje prati određenu vremensku di- namiku, najčešće godišnju, čime se ostvaruje kontinuitet u in- Nivo važnosti - vrlo uticajan formisanju javnosti, transparentnost i posvećenost praćenju i merenju ostvarenih rezultata. Relevantnost: Izveštavanje dovodi do poboljšavanja rezultata u ostvarivanju cilje- Pokazatelji: va održivog razvoja, omogućavajući kompanijama da mere, prate i • Kompanija publikuje Izveštaje o održivosti/društvenoj odgo- unapređuju svoje performanse u konkretnim oblastima i sve zain- vornosti na godišnjem ili dvogodišnjem nivou teresovane strane informišu o napretku u ispunjavanju tih ciljeva. • Kompanija objavljuje izveštaje blagovremeno, ostavljajući mogućnost reakcije svim zainteresovanim stranama Pokazatelji: • Kompanija sakuplja, analizira podatke i izveštava o pitanjima Definicije: održivog razvoja / • Kompanija objavljuje Izveštaj o održivosti/društvenoj odgo- vornosti Mogući izvori dokumentacije: • Kompanija ima posebnu sekciju na svom veb-sajtu posveće- •Poslednjih nekoliko izveštaja o održivosti/društvenoj odgo- nu ovoj oblasti vornosti Definicije: Reference: Izveštaj o održivosti/društvenoj odgovornosti je izveštaj koji / daje informacije o ekonomskim, ekološkim I društvenim per- formansama kompanije. Mogući izvori dokumentacije: • Izveštaj o održivosti / Izveštaj o društvenoj odgovornosti • Deo godišnjeg izveštaja koji se odnosi na društvenu odgovor- nost/održivi razvoj28 CSR vodič | tumačenje i procena ispunjenosti indikatora CSR certifikacije
 29. 29. 33. Kompanija izveštava o održivosti/društvenoj Mogući izvori dokumentacije:odgovornosti prema nekoj od međunarodno •Izveštaj o održivosti/društvenoj odgovornostipriznatih metodologija Reference: 1.GRI Reporting Guidelines and Key Indicators, 2011.Nivo važnosti - uticajan 2.The AA1000 AccountAbility Principles.Relevantnost:Izveštavanje po nekoj od međunarodno priznatih metodologi-ja jača poverenje investitora, klijenata, potrošača, zaposlenih i 34. Izveštaji o održivosti/društvenoj odgovornostiostalih zainteresovanih strana, utičući na poboljšanje reputa- su predmet nezavisne verifikacijecije kompanije i omogućavajući uporedivost i komunikacijudruštvene odgovornosti po standardizovanom okviru kako na Nivo važnosti - dopunskinacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Relevantnost:Pokazatelji: Verifikacija izveštaja od strane nezavisne treće strane dopri-• Izveštaj je pripremljen u skladu sa GRI G.3 smernicama nosi većem kredibilitetu informacija sadržanim u izvešta-• Izveštaj je pripremljen u skladu sa standardima AA1000 ju, pružajući razumna uveravanja da su informacije iznete (2008) u izveštaju tačne, kao i preporuke o uočenim jakim i slabim stranama izveštaja.Definicije:GRI G.3 sastoji se od principa i indikatora kojima su defi- Pokazatelji:nisani okviri za sadržaj i kvalitet izveštaja iz oblasti odživog • Kompanija je angažovala nezavisnog verifikatorarazvoja. GRI je najrasprostranjeniji okvir za izveštavanje u • Angažovanje je u skladu sa međunarodno priznatim standar-oblasti održivog razvoja na svetu, koji je poverenje i kredi- dima o pregledubilitet stekao primenjujući sveobuhvatni multistejkholder • Verifikator je dao svoju procenu i mišljenje o Izveštajupristup u definisanju principa i pravila izveštavanja, ostav-ljajući istovremeno dovoljno slobode kompanijama da in- Definicije:formacije u izveštaju predstave shodno svojim specifičnim /poslovnim sistemima.AA1000 (2008) je međunarodno priznat set principa koji omo- Mogući izvori dokumentacije:gućava kompanijama da uobliče i struktuiraju razumevanje, • Izveštaj o ograničenom pregledu Izveštaja o održivosti/ mi-upravljanje, administraciju, implementaciju, procenu i komu- šljenje nezavisnog verifikatoranikaciju odgovornosti kompanije. Ključni principi definisaniovim standardima su relevatnost prikazanih informacija, potpu- Reference:nost informacija, načini reagovanja kompanije na očekivanja za- /interesovanih grupa, uporedivost i blagovremenost podataka. NALED | SMart kolektiv 29

×