Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacije sa IV JPP Samita_ Poljoprivreda_Tutin_Prijepolje_Nish_Kanjizaž_Doljevac

405 views

Published on

Na IV godišnjem JPP samitu održanom u hotelu Hyatt, 18. novembra 2013. godine, Niš, Zrenjanin, Raška, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Kanjiža i Doljevac predstavili su investitorima i javnosti projekte javno-privatnih partnerstava kojima bi u narednoj godini mogli da privuku najmanje 22 miliona evra investicija. Projektne ideje izabrane su za najbolje na konkursu u okviru projekta JPP kao razvojni potencijal, koji NALED sprovodi uz podršku USAID projekta održivog lokalnog razvoja.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacije sa IV JPP Samita_ Poljoprivreda_Tutin_Prijepolje_Nish_Kanjizaž_Doljevac

 1. 1. OPŠTINA PRIJEPOLJE AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva IZGRADNJA REGIONALNE HLADNJAČE Izradu akcionog plana podržali
 2. 2. Značaj projekta • komparativne prednosti opštine Prijepolje i Regiona u voćarstvu, posebno u proizvodnji malina, jabuka i šljiva. • U ovom trenutku u Opštini se voćarstvom bavi oko 1200 domaćinstava koja ukupno na oko 1500 hektara vočnjaka godišnje proizvode oko 1800 t voća. • Izgradnja regionalne hladnjače koja će se baviti prikupljanjem, čuvanjem i distribucijom poljoprivrednih proizvoda.
 3. 3. Osnovni elementi projekta • Realizacija projekta podrazumeva izgradnju infrastrukture, objekata i nabavku opreme za regionalnu hladnjaču kroz formu JPP bez elemenata koncesije • Obaveze opštine Prijepolje: obezbeĎenje potpuno infrastrukturno opremljene lokacije • Obaveze privatnog partnera: izgradnja objekta, nabavka potrebne opreme, organizacija operativnog funkcionisanja hladnjače
 4. 4. Tržište • Nabavno tržište – u prvoj godini planira se otkup i plasman oko 1800t voća, a kasnije oko 2600t • Tržište plasmana – voće s područja regiona se već sada plasira preko poznatih kupaca : “Master Frigo”, “Zenit”, “Es-Komerc”, “Zlatar plast”.
 5. 5. Nosioci realizacije projekta Opština Prijepolje Partner iz privatnog sektora
 6. 6. Izvori finansiranja očekivana struktura • Procenjena ukupna vrednost investicije je 177.9 miliona RSD (1.600.000 evra) Opština Opština (subvencije, donacije) Privatni partner • 12.4 miliona RSD (108.800 evra) • 60 miliona RSD (526.300 evra) • 105.6 miliona RSD (926.300 evra)
 7. 7. Očekivani finansijski rezultati (000 RSD) 2014 2015 269.300 401.480 401.480  Ukupni rashodi: 256.467 341.101 341.101 60.379 60.379  Ukupni prihodi:  Bruto dobit: 12.833 2016 (i na dalje)
 8. 8. Forma realizacije projekta • Institucionalno JPP (obavezno je osnivanje društva za posebne namere) • Važedi zakonski rok na koji se zaključuje javni ugovor najmanje 5 , a najduže 50 godina
 9. 9. Status dokumentacije Urađen urbanistički , idejni i glavni projekat u toku Slika: Pozicija lokacije namenjene Hladnjači
 10. 10. Hvala na pažnji! Kontakt Dragiša Rakonjac Rukovodilac odeljenja za privredu i finansije Opština Prijepolje 033 711 389, prijepolje.opstina@gmail.com
 11. 11. OPŠTINA KANJIŽA AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva POLJOPRIVREDNI LOGISTIČKODISTRIBUTIVNI CENTAR Izradu akcionog plana podržali
 12. 12. Zakonski okvir • Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/2011) • Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 124/2012), • Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/2011)
 13. 13. Model • Model javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije: • Javni partner: opština Kanjiža • Privatni partner: Investitor • Mogudnost učešda polјoprivrednih proizvođača po modelu “Veletržnica Beograd”, preko zadruga ili udruženja ovih proizvođača.
 14. 14. Društvo posebne namene • Zajedničko preduzede: - Privatni partner (investitor i vedinski vlasnik); - Opština Kanjiža - (pravna pomod, organizator proizvodnje obezbeđenjem saveta diplomiranog inženjera polјoprivrede); - Primarni polјoprivredni proizvođači (njihova zadruga ili udruženje).
 15. 15. Vlasnička struktura u DPN-u • Javni partner: 49% (ukoliko ne učestvuju primarni polj. proizvođači) ili 24% (ukoliko učestvuju primarni polj. proizvođači sa 25%); • Polj. proizvoĎači: nenovčana ulaganja u vidu polјoprivrednih površina, mehanizacije, setvenog materijala, hemijskih sredstava za zaštitu bilјaka... • Privatni partner: 51% udela - nedostajuda finansijska sredstva.
 16. 16. Ulog opštine • - Građevinsko zemljište: 7,5 ha Pozicija: pored Koridor X i regionalnog puta R-119 Od graničnog prelaza (SRB-HU):5,5 km Pruga: 400m. Namena površine: GraĎevinsko zemljište Javna svojina PDR- IzraĎen
 17. 17. Ulog investitora Ulaganja:  Objekti i infrastruktura: 149 miliona RSD  Oprema: 64.7 miliona RSD  Obrtna sredstva 25 miliona RSD = 239 miliona RSD • Trafo stanica, Elektroenergetska i gasna mreža; • Deo vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije • Asfaltni kolovoz i asfaltirana površina za mašinski park • Ulazna rampa sa portirnicom • Vagarnica sa vagom • Objekat za pranje, sortiranje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda • Viljuškar, vaga, kombi
 18. 18. FINANSIJSKI Elementi izgradnje centra Osnovni finansijski elementi (plan) u 000 RSD Vrednost investicije - 288.351 - Osnovna sredstva - 263.271 - Obrtna sredstva - 25.080 Izvori finansiranja - 288.351 - Opština - Privatni partneri - Kredit - Ostalo - 49.104 - 239.247 -
 19. 19. TRŽIŠNA OPRAVDANOST I ODRŽIVOST PROJEKTA Tržište plasmana u naredne tri godine Rb Kupci 1 2 3 4 Merkator d.o.o. Veletržnica Beograd Opštinske institucije Ino-kupci Ukupno 2014 20% 25% 40% 15% 100% 2015 10% 25% 40% 25% 100% 2016 10% 25% 40% 25% 100%
 20. 20. Ekonomsko-finansijska opravdanost i održivost Ukupna investiciona ulaganja Iznos u 000 RSD 263.271 49.104 149.420 64.747 25.080 288.351 Ulaganja 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 Osnovna sredstva Zemlјište* Građevinski objekti Oprema Obrtna sredstva UKUPNO (1+2) Izvori finansiranja Izvor 1 2 3 4 Sopstvena sredstva Partneri Kredit Ostali izvori UKUPNO Iznos u 000 RSD 49.104 239.247 288.351
 21. 21. Ekonomsko-finansijska opravdanost i održivost Finansijski rezultat Rb Stavka/ godina 2014 u 000 RSD 2015 2016 1 Ukupni prihod 180.800 250.080 375.000 2 Ukupni rashodi 163.684 219.766 320.889 17.116 30.314 54.111 Dobit / gubitak (1-2)
 22. 22. PREGLED AKTIVNOSTI I DINAMIKA REALIZACIJE PROJEKTA • • • • • • • Izrada i odobravanje predloga projekta JPP Priprema nacrta javnog ugovora Objavljivanje javnog poziva za javnu nabavku Dodela javnog ugovora Zaključivanje javnog ugovora Osnivanje društva za posebne namene Pribavlјanje potrebnih dozvola: lokacijske i građevinske
 23. 23.        Izgradnja objekata Obuka radne snage Ažuriranje baze proizvođača Nabavka opreme Promocija i propagandne aktivnosti za privlačenje i osnaživanje proizvodnje UPRAVLJANJE JPP – pradenje rezultata, upravlјanje/održavanje imovine EX –POST Analiza i ocena uspešnosti implementacije Projekta
 24. 24. Hvala na pažnji Kontakt: Odeljenje za privredu (One Stop Shop kancelarija) Tel: +381 24 877 442 invest@kanjiza.rs
 25. 25. OPŠTINA DOLJEVAC AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva TRŽNO-PIJAČNI CENTAR PUKOVAC Izradu akcionog plana podržali
 26. 26. Opština Doljevac Broj stanovnika: 18 463 Površina: 121 km2 Površina poljoprivrednog zemljišta:97км2 Godišnja prozvodnja poljoprivrednih proizvoda: • Žitarice 26 000 tona • Povrde 15 000 tona • Grožđe 11 000 tona • Vode 7 500 tona
 27. 27. Ciljevi i značaj projekta • Cilјevi projekta: - povedanje konkurentnosti u regionu, - ekonomsko osnaživanje polјoprivrednih gazdinstava i formiranje polјoprivrednih kooperativa. - povedanje kapaciteta postojedih prerađivača • Značaj: - Podizanjem kapaciteta pijace i njenim osavremenjivanjem očekuje se otvaranje oko 100 novih radnih mesta
 28. 28. Ideja projekta • Osavremenjivanje postojede pijace natkrivanjem pijačnog prostora, • postavlјanje pijačnih tezgi otvorenog i zatvorenog tipa, • izgradnja lokala po obodu pijace, • izgradnja objekata za mlečnu pijacu, • izgradnja kafe-restorana i restorana za proslave.
 29. 29. Priprema projekta • Postojedi pijačni plato i unutrašnje pijačne saobradajnice su asfaltirane 2006. godine, • izgrađena je vodovodna i kanalizaciona mreža, • delimično obezbeđen pijačni inventar, • na lokaciji pijace nalazi se trafo-stanica, priklјučci za telefon, vodovod i kanalizaciju, • godine 2011. uređena je kompletna projektno-tehnička dokumentacija, • rešeni imovinsko-pravni odnosi, • izdata lokacijska i građevinska dozvola.
 30. 30. Osnovni podaci o projektu • • • • • • • Površina zemljišta: 12.102 m2 Vrednost zemljišta: oko 18,2 miliona dinara Vlasništvo: opština Doljevac Namena zemljišta: građevinsko Ukupna površina objekta:3.226,26 m2 Ukupan broj zaposlenih radnika:7 Udaljenost od državnog puta drugog reda 132 50m • Udaljenost od auto puta E75 – 2km
 31. 31. Struktura pojedinačnih usluga • Izdavanje prostora na pijačnom platou • Izdavanje prostora za prodaju mlečnih proizvoda • Parking prostor • Izdavanje lokala • Izdavanje bokseva za privremeni smeštaj robe • Izdavanje prostora za kabastu robu • Pružanje ugostitelјskih usluga
 32. 32. Finansijski podaci • Procenjena ukupna vrednost investicije -96. 7 miliona dinara (oko 850 hiljada evra) • Struktura finansiranja: - Opština: 9.0 miliona dinara (oko 80 hiljada evra) - Privatni partneri: 87.7 miliona dinara (770 hiljada evra) • Očekivani finansijski rezultati (000 RSD) 2014 • Ukupni prihodi - 10.102 • Ukupni rashodi - 6.577 • Bruto profit - 3.525 2015 2016 (itd) 12.876 6.600 6.276 14.650 6.700 7.950
 33. 33. Tržište • Nabavno tržište: Centar de opsluživati pre svega poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine i užeg regiona koji de posredstvom Centra plasirati svoje proizvode. Od sadašnjih 1,000 aktera, nakon punog aktiviranja Centra očekuje se porast njihovog broja na oko 6,000. • Tržište plasmana: poljoprivredni proizvodi de se posredstvom Centra plasirati na lokalno i uže regonalno tržište.
 34. 34. Forma realizacije JPP projekta Moguda forma realizacije projekta JPP: Institucionalno JPP bez elemenata koncesije (obavezno je osnivanje društva za posebne namene) Obaveze partnera: • Opština: obezbeđenje lokacije sa pratedim dozvolama i njeno infrastrukturno opremanje • Privatni partner: Investiranje u izgradnju planiranih objekata i potrebnu opremu , a zatim i obavljanje planiranih aktivnosti Centra i operativno upravljanje
 35. 35. Kontakt Predsednik/Mayor: Goran Ljubid Tel: 018/810-054 Fax: 018/810-055 Email: opstina@opstinadoljevac.rs sodoljevac@ninet.rs
 36. 36. Opština Tutin AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva SAKUPLJANЈE, OTKUP I PRERADA ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA Izradu akcionog plana podržali
 37. 37. Opština Tutin PRIKAZ PROJEKTA Opština Tutin spada među opštine u Srbiji sa najvišom prosečnom nadmorskom visinom (iznad 1.000 metara) i raspolaže ogromnim prirodnim resursima u šumskim plodovima, lekovitom bilјu i raznim vrstama čajeva. Treba dodati i činjenicu da u prečniku od 100 km ne postoji ni jedan zagađivač životne sredine. Za sada otkup i preprodaju pomenutih resursa vrše samo pojedini nakupci bez organizovanja planskog otkupa i proizvodnje gotovih proizvoda za tržište. Planskim organizovanjem sakuplјanja, otkupa i prerade pomenutih resursa se mogu postidi izuzetni rezultati (stvaranje novih prihoda i zapošlјavanje) uz relativno mala ulaganja. a postigao bi se izuzetno pozitivan uticaj na privredni razvoj opštine Tutin. Stav je opštinske uprave da je optimalan način realizacije ovog projekta uspostavlјanje javno-privatnog partnerstva, pri čemu bi privatni partner bio nosilac projekta. Opština planira da u realizaciji ovog projekta, učestvuje sa zemlјištem odnosno odgovarajudim lokacijama na zelenim pijacama za otkup sirovina (npr. šumskih plodova i lekovitog bilјa), dok bi sa druge strane privatni partner bio zadužen za organizovanje otkupa i proizvodnju, što podrazumeva i nabavku opreme odnosno izgradnjz neophodnih objekata za pokretanje proizvodnje
 38. 38. Opština Tutin CILЈ PROJEKTA je valorizovanje komparativnih prednosti opštine Tutin u proizvodnji zdrave hrane na bazi šumskih plodova, čajeva i lekovitog bilјa a samim tim smanjenje nezaposlenosti, što de se realizovati: -- upošlјavanjem nezaposlenog stanovništva iz ruralnih područja Opštine na sakuplјanju lekovitog bilјa i šumskih plodova, - organizovanjem otkupa sakuplјenog lekovitog bilјe i šumskih plodova, -- postizanjem što bolјe otkupne cene za lekovito bilјe i šumske plodove, -- podizanjem pogona za preradu lekovitog bilјa i šumskih plodova u Tutinu, -- zapošlјavanjem novih radnika u pogonu za preradu sirovine.
 39. 39. Opština Tutin OSNOVNI PODACI O PROJEKTU Projektom je previđeno organizovano sakuplјanje, otkup i preradu sakuplјenog lekovitog bilјa i šumskih plodova u Tutinu. Opština Tutin je u saradnji sa Zemlјoradničkom zadrugom Tutin obezbedila lokacije za otkup u svih pet mesnih centara kao i u gradu Tutinu, kako bi se izašlo u susret stanovništvu koje se bavi sakuplјanjem lekovitog bilјa i šumskih plodova da na najlakši način i uz minimalne troškove dopreme sakuplјene plodove do kupaca. Otkupni punktovi de biti organizovani na mesnim pijacama, jednom nedelјno i to u danima kada su i pijace otvorene.
 40. 40. Opština Tutin DELATNOST FIRME Osnovna delatnost novoformiranog preduzeda de dakle biti sakuplјanje, otkup i prerada šumskih plodova i lekovitog bilјa. Očekivane količine sakuplјenog lekovitog bilјa i šumskih plodova u prve tri godine poslovanja Firme de imati trend rasta: od 33t (2014.) do 94t (2016.). Ukupne količine i očekivana struktura proizvoda prikazana je u Tabeli 1.
 41. 41. Opština Tutin Tabela 1: Količina i struktura proizvodnje Proizvodi/ Rb usluge 1 2 3 4 5 6. 7. 8. 2014 količina u kg Razne vrste čajeva Šipurak Kleka Pečurke Borovnica Lešnik Jagoda Šumsko vode 1.000 10.000 5.000 2.000 1.000 2.000 2.000 10.000 UKUPNO 33.000 % 3.0% 30.3% 15.2% 6.1% 3.0% 6.1% 6.1% -0.3% 100.0 % 2015 količina % u kg 5.000 20.000 10.000 4.000 1.500 3.000 2.500 15.000 8.2% 32.8% 16.4% 6.6% 2.5% 4.9% 4.1% 24.6% 2016 količin % a u kg 10.000 30.000 20.000 5.000 2.000 4.000 3.000 20.000 10.6% 31.9% 21.3% 5.3% 2.1% 4.3% 3.2% 21.3% 61.000 100.0% 94.000 100.0%
 42. 42. Opština Tutin Ukupna vrednost sakuplјenih plodova u 2014. bi iznosila oko 22 miliona dinara, da bi taj iznos narastao na 68,2 miliona u 2016. (Tabela 2). 2014 Proizvodi 1 Čajevi 2 000 RSD 2015 % 000 RSD % Šipurak 8.000 36.0% 3 Kleka 4.500 20.3% 9.000 20.8% 4 5 6. 7. Pečurke Borovnica Lešnik Jagoda Šumsko vode (kruška i jabuka, šlјiva) 2.800 800 1.400 1.200 12.6% 3.6% 6.3% 5.4% 5.600 1.200 2.100 1.500 12.9% 2.8% 4.9% 3.5% 18.000 7.000 1.600 2.800 1.800 2.750 12.4% 4.125 9.5% 5.500 8.1% 22.200 100.0% 43.275 100.0% 68.200 100.0% Ukupno 37.0% 7.500 % 3.4% 16.000 8.7% 000 RSD 750 8. 3.750 2016 24.000 11.0% 35.2% 26.4% 10.3% 2.3% 4.1% 2.6%
 43. 43. Opština Tutin ZEMLjIŠTE Lokaciju sa potrebnim zemlјištem u površino od 10.000 m2 obezbedide opština Tutin. Ukoliko privatni partner raspolaže sa svojom lokacijom postoji opcija da on ponudi odgovarajudu lokaciju i odgovarajudi poslovni prostor. Tabela 3: Pregled zemlјišta u vlasništvu Opštine Vrednost ove lokacije je, u skladu sa aktuelnim tržišnim cenama, procenjena na oko 1 milion dinara (Tabela 3.). Zemlјište po nameni 1. Građevinsko 2. Polјoprivredno Površina u m2 Vrednost RSD 10.000 1.000.000
 44. 44. Opština Tutin -INFRASTRUKTURA Na lokacijama koje obezbeđuje opština Tutin, postoji sva potrebna infrastruktura: put, voda, struja, telefon, internet veza. Prostor sa istim uslovima može ponuditi i privatni partner.
 45. 45. Opština Tutin -OPREMA I TEHNOLOGIJA • • • • • • • • • • • • • Potrebna oprema koju treba nabaviti je: Mašine za pakovanje rinfuznih proizvoda, Mašina za pakovanje jedinačnih proizvoda (50, 100, 200 grama), Mašina za mlevenje čajeva, Mašina za mlevenje bobičastog bilјa, Sušara (tunel traka), Hladnjača, Mašine za kalibraciju, Mašine za pakovanje filter vredica (za čajeve), Radna odeda, Kalibrirane vage za precizno merenje, Vage za merenje pri otkupu za velike težine do 200 kg, radni stolovi i drugo. U tabeli 5 prikazana je lista potrebne opreme.
 46. 46. Opština Tutin Tabela 5: Pregled najznačajnije opreme/ proizvodnih linija Rb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Naziv opreme/linije; Tip – model Mašina za pakovanje čaja u filter kesice bez konca Mašina za sečenje voda i povrda na kriške deblјine od 2-5 mm Mašina za celofaniranje kutijica za čaj Mašina za pakovanje rinfuza, poluautomatske 2,3,5 kg (dozerka) Mašina za pakovanje poluautomatska 50, 100, 200 gr (dozerka) Duplikator 80 l sa mešačem Zatvaračica za kese sa datumom (mesec i godina) Mašina sa termoskuplјajudom folijom za džambo pakovanje Pasirka za vode i povrde sa 2 sita po izboru Mikser za mešanje vodnih čajeva pre pakovanja Dva motorna vozila UKUPNO Vrednost RSD 513.000 136.800 570.000 228.000 399.000 136.800 17.100 285.000 171.000 171.000 2.000.000 4.627.700
 47. 47. Opština Tutin Tabela 13: Finansijski rezultat. ostvarivade se dobit koji de se kretati od 2,5 do 7,6 miliona dinara. 1 Ukupni prihod 22.200.000 43.275.000 68.200.000 2 Ukupni rashodi 19.712.770 38.426.582 60.559.050 2.487.230 4.848.418 7.640.950 Dobit / gubitak (1-2) Konačno, u Tabeli 13. prikazan je finansijski rezultat Firme. On de biti pozitivan, tj. ostvarivade se dobit koji de se kretati od 2,5 do 7,6 miliona dinara
 48. 48. Hvala na pažnji! Kontakt Bajram Aljovid Načelnik odeljenja za privredu i LER Opština Tutin 020 811 111, kabinet@tutin.rs
 49. 49. Grad Niš AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva PROIZVODNO EDUKATIVNI VINOGRADARSKI DOM Izradu akcionog plana podržali
 50. 50. Tradicija vinogradarstva Niša
 51. 51. Tradicija vinogradarstva Niša
 52. 52. Proizvodno edukativni vinogradaski dom Inicijativa: Grad Niš u saradnji sa lokalnim vinogradarima i Centrom za vinogradarstvo – Niš Cilj: podsticanje proizvodnje i prerade vina, edukcija vinogradara, dostizanje evropskih standarda, podsticanje turizma Resursi: 20 mil rodnih čokota, 15 hiljada tona grožđa godišnje Vinogradarski dom: dve organizaciono - poslovne celine Edukaciona celina Proizvodno-tehnološka celina
 53. 53. Ekonomsko-finansijska opravdanost i održivost projekta
 54. 54. Investicije u Projekat Osnovna sredstva 66.700.000 Građevinski objekti 26.230.000 Oprema 38.300.000 Druga osnovna sredstva (projektno -tehnička dokumentacija i sl.) 2.170.000 Obrtna sredstva 13.300.000 UKUPNO 80.000.000 Napomena: Grad Niš, Uprava za polјoprivredu i razvoj sela je u pripremnom periodu izradila projektno - tehničku dokumentaciju, tehnološki projekat, i finansirala prvu fazu izgradnje Centra u ukupnom iznosu od 4.170.000 dinara.
 55. 55. Struktura finansiranja
 56. 56. Očekivana dobit Ukupan prihod 67.100.000 Ukupan rashod 47.493.000 Dobitak 19.607.000 Finansijski rezultat se odnosi na period od dve godine (2014. i 2015. godina)
 57. 57. Odnosi između partnera • Oblik ulaganja- javno-privatno partnerstvo (JPP) bez elemenata koncesije, u kome bi partneri preuzeli konkretne obaveze, i to: • Grad Niš obezbeđuje zemljište, objekat (zgrada bivše osnovne škole u selu Kamenica) i realizaciju I faze projekta koja obuhvata delimičnu rekonstrukciju objekta i nabavku dela opreme za preradu grožđa. Grad je u ove namene ved uložio 3,75 miliona dinara. • Privatni partner ulagade u II fazu projekta, koja obuhvata završetak adaptacije objekta i nabavku nedostajude tehnološke opreme za preradu grožđa, organizuje dalje aktivnosti i upravlja Domom.
 58. 58. . • U 100 g svežeg grožđa sadržano je 69 kcal ili 288 kJ energije, 0,72 g proteina, 0,16 g masti, 18,10 g ugljenih hidrata, 0,9 g dijetetskih vlakana i 15,48 g šedera. • Izvor vitamina C (11 mg, što je 14% preporučenog dnevnog unosa). • Sadrži fosfornu kiselinu, sve B vitamine, osim B12, koji su važni za izmenu ugljenih hidrata i povoljni uticaj na nervni sistem. • Bobice grožđa sadrže magnezijum, mangan i kalijum
 59. 59. ZDRAVSTVENI ZNAČAJ GROŽĐA • • • • • • • • • Diuretik Protiv starenja Prevencija kancera Prevencija srčanog udara Snižava krvni pritisak Protiv upala Najači antioksidans Podržava regeneraciju mišida Povedava dobar holesterol
 60. 60. Visokovredan izvor fitohemikalija bioflavonoida • Resveratrol predstavlja najjači antioksidans pronađen u prirodi čije je delovanje jače 1000% od ostalih poznatih antioksidanata. • Resveratrol deluje protiv raka, usporava rast delija raka a istovremeno ima sposobnost obnavljanja zdravih delija (9-18%). • Istraživanja su pokazala da efikasnost kod raka dojke iznosi 43-47%, raka jetre 3748%, raka želuca 34%. • Resveratrol deluje kod postojedih tumora a takođe i kod predmalignih stanja. • On je snažno sredstvo detoksifikacije (posebno jetre) i razlaže mnoge ksenobiotike (lekovi, pesticidi, alkohol...).
 61. 61. • Kvercetin se smatra za jedan od najjačih protiv tumorskih materija, zaustavlja rak u početnoj fazi, zaustavlja oštedenja u delijama (mutaciju gena) koje inicira tumor i zaustavlja širenje tumorskih delija (metastaze). • Antocijanidi i proantocijanidi (OPC) poznati su kao snažni vaskularni zaštitnici koji imaju sposobnost spajanja i jačanja kolagena (vezivnog tkiva) u krvnim žilama, tetivama, ligamentima i kostima. Oni podstiču dobru cirkulaciju i deluju terapeutski na proširene vene, fragilne kapilare i hemeroide. Dobro deluju i protiv osteoporoze.
 62. 62. HVALA NA PAŽNJI Ivan Pavlovid Uprava za poljoprivredu I razvoj sela Grada Niša Kej Mike Paligorida 18a, Niš Теl: +381 18 505 698 Faks +381 18 290 243 E-mail: Ivan.Pavlovic@gu.ni.rs Web-site: www.niskoselo.com;

×