Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cashless Case Challenge 2017 - Štediše

142 views

Published on

Prezentacija tima Štediše za Cashless Case Challenge 2017.

Cashless Case Challenge je studentsko takmičenje za najbolje ideje koje mogu da doprinesu razvoju bezgotovinskog društva u Srbiji. Takmičenje je organizovao NALED u saradnji sa Ministarstvom finansija u okviru nacionalne kampanje – Godina borbe protiv sive ekonomije. Organizaciju takmičenja su podržali kompanija Mastercard, Societe Generale banka, Fakultet organizacionih nauka i Case Study Club.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cashless Case Challenge 2017 - Štediše

 1. 1. TIM ŠTEDIŠE Uroš Lena Nemanja
 2. 2. Fokus grupa Anketa: • 106 ispitanika (Centralna Srbija) • 57% od 30 do 65 godina, a 38% od 18 do 30 godina • 63% je zaposleno 100% 100% 89% 85% Poseduje raču u banci Retko ili nikad e plaća bezgotovinski* 74% Češće i plaćalo bezgotovinski ako bi na taj ači ostvarili uštedu a eseč o plaća je raču a, putovanje ili iznos donirali u humanitarne svrhe (Anketa, NALED*)
 3. 3. Vaša d ev a ušteda Progra uštede Ušteda Putovanje po Srbiji Humanitarne svrhe S a je je raču a za struju Humanitarne svrhe Akumulirana ušteda
 4. 4. Ciljna grupa Roditelji „pu og g ezda“ Roditelji donose finansijske odluke • Sreten, 46 godina • Štedljiv, stal o se žali a visoke raču e • Dobrila, 37 godina • Najveće kupovi e obavlja vikendom u super arketu‚i plaća gotovinom • Voli porodič a putova ja S a je je raču a za struju Putovanja po Srbiji
 5. 5.  Banka poseduje bazu podataka sa mailovima i brojevima telefona korisnika  Pro otiv e poruke se šalju koris i i a pute SMS poruka i e-maila Promocija • Zaštit o li e - porodica Si đelić • Ključ e poruke: korišće je karti e je porodič a aktiv ost, korišće je karti e dopri osi eloj porodi i TV Radio Društve e reže NovineRadio Kanali komunikacije Direktna promocija
 6. 6. Kako fu kcio iše progra uštede Srete poseduje raču u banci Srete plaća bezgotovinski Tra sak ija se eleži i država ože da prati tok novca Određe i % PDV-a ide na posebnu stavku „Aku ulira a ušteda“ a tekuće raču u Sreten je zadovoljan e efiti a uštede i sve češće plaća ezgotovis ki Ostvaruje oguć ost troše ja uštede a putovanje po Srbiji, s a je je raču a za struju ili oguć ost do ira ja uštede u humanitarne svrhe 19% 30%
 7. 7. HVALA NA PAŽNJI! Pitanja? TIM ŠTEDIŠE
 8. 8. Ministarstvo finansija Narodna banka Srbije finansira plaća Banka potražuje Građa i EPS Ostvaruje uštedu Plaćarazliku uštedu • Država fi a sira, i a korist jer se s a juje pasiv a siva ekonomija • Ba ka i a korist jer se povećava roj tra sak ija plat i karti a a, a država fi a sira to poveća je • Građa i ostvaruje uštedu, i tako se stvara avika plaća ja karti o , či e esves o dopri osi smanjenju sive ekonomije
 9. 9. 2018 2019 Aktivnosti Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Ostvarivanje saradnje sa bankama Sprovođe je progra a uštede Pro o ija a društve i reža a Direktni marketing Promocija na TV-u Promocija na radio stanicama Promocija u novinama Vremenski okvir *Jeda ese ostavlje praza , ukoliko ude ekih žal i a zako .
 10. 10. Povećati proseča roj tra sak ija i udeo lič e potroš je do aći stva plat i karti a a u ukup oj potroš ji Iz osi proseč a lič a potroš ja do aći stva60 500 RSD 19% Udeo lič e potroš je do aći stva plat i karti a a u ukup oj potroš ji Iz osi vred ost proseč e tra sak ije platnom karticom u Srbiji Broj tra sak ija koji građa i proseč o godiš je o avi plat o karti o4 000 RSD 16 Analiza trenutnog stanja (RZS, NBS)
 11. 11. Efekti 0% 10% 20% 30% 40% Udeo ukup e lič e potroš je plat i karti a a u ukup oj potroš ji Pre progra a šted je i junior kartica Nakon programa šted je i ju ior karti a 0 10 20 30 40 Proseča godiš ji roj tra sak ija plat i karticama po osobi Pre progra a šted je i junior kartica Nakon programa šted je i ju ior karti a Smanjena pasivna siva ekonomija Program Junior kartica Progra uštede Plaća je karti a a od malih nogu Stvaranje navike plaća ja karti o Građa i otivisa i da plaćaju karti o

×