Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istraživanje kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji

246 views

Published on

Kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji - U istraživanju
NALED-a i RAS-a su analizirani podaci o uslovima koje gradovi i opštine nude potencijalnim investitorima, politici naplate taksi i naknada, kvalitetu kadrova koji rade na privlačenju investicija, kao i aktivnosti na promociji lokalnih samouprava.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istraživanje kapaciteta za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji

 1. 1. 1 ISTRAŽIVANJE KAPACITETA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ U SRBIJI © 2018 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 2. 2. METODOLOGIJA 2 © 2015 Ipsos.
 3. 3. 3 METODOLOGIJA REALIZACIJA: ISTRAŽIVANJE JE SPROVEDENO U PERIODU JANUARA I FEBRUARA 2018. GODINE CILJNA POPULACIJA: JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI SRBIJE UZORAČKI OKVIR: LISTA SVIH JEDINICA LOKALNE SMOUPRAVE NA TERITORIJI SRBIJE VELIČINA UZORKA: 115 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE TIP ISTRAŽIVANJA: ONLINE + LICEM U LICE TRAJANJE UPITNIKA: PRIBLIŽNO 20 MINUTA
 4. 4. KAPACITETI LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA BAVLJENJE LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM 4 © 2015 Ipsos.
 5. 5. 5 88% 12% DA NE POSEDOVANJE KANCELARIJE ILI SLUŽBE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava ima Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj ili službu koja obavlja te poslove? 53% 24% 12% 5% 2% 5% U OKVIRU ODELJENJA ZA PRIVREDU KAO ODELJENJE KAO POSEBNA SLUŽBA KAO AGENCIJA PRI KABINETU GRADONAČELNIKA/PREDSEDNIKA OPŠTINE DRUGO Baza: Lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj ili službu koja obavlja te poslove (88% od ciljne populacije) Kako je Kancelarija za LER organizovana u Vašoj lokalnoj samoupravi?
 6. 6. 6 ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA ZAPOSLENIH U KANCELARIJAMA ZA LER Baza: Lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj ili službu koja obavlja te poslove (88% od ciljne populacije) Koliko ljudi u Vašoj Kancelariji za LER zna engleski jezik? Pod poznavanjem engleskog jezika se podrazumeva mogućnost pisanja i prezentovanja, tj. komunikacije) 30% 26% 26% 12% 7% TRI I VIŠE DVE OSOBE JEDNA OSOBA NIJEDNA OSOBA NE ZNA 82%
 7. 7. 7 POHAĐANJE OBUKA I UČESTVOVANJE U KONFERENCIJAMA Koliko zaposlenih unutar Vaše Kancelarije za LER je prošlo neku vrstu obuke ili učestvovalo na konferenciji od značaja za LER? Baza: Lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj ili službu koja obavlja te poslove (89% od ciljne populacije) 38% 37% 39% 52% 48% 41% 8% 10% 9% 2% 5% 11% 2017 2016 2015 Troje i više zaposlenih 1-2 zaposlenih Niko Ne zna
 8. 8. 8 OSNOVNE FUNKCIJE ZAPOSLENIH U KANCELARIJI ZA LER Baza: Lokalne samouprave koje imaju Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj ili službu koja obavlja te poslove (88% od ciljne populacije) Koja je osnovna funkcija zaposlenih u Kancelariji za LER u Vašoj lokalnoj samoupravi? 42% 27% 14% 6% 6% 5% 1% PRIPREMA PROJEKATA RAD SA POSTOJEĆOM PRIVREDOM PRIVLAČENJE NOVIH INVESTICIJA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROJEKATA STRATEŠKO PLANIRANJE PODRŠKA DRUGIM ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA Prvi odgovor
 9. 9. 9 UČESTALOST SASTANAKA IZMEĐU PREDSTAVNIKA KANCELARIJE ZA LER/OSOBE KOJA SE BAVI LER-OM I GRADONAČELNIKA/PREDSEDNIKA OPŠTINE Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Koliko puta mesečno se predstavnik Kancelarije za LER/osoba koja se bavi LERom sastaje sa gradonačelnikom/predsednikom opštine? 23% 19% 34% 1% 24% VIŠE OD 10 PUTA MESEČNO 6-10 PUTA MESEČNO DO 5 PUTA MESEČNO NIKADA SE NE SASTAJE NE ZNA
 10. 10. 10 SLUŽBA KOJA KOORDINIRA ODGOVARANJEM NA PISMA O NAMERAMA INVESTITORA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Koja služba u Vašoj lokalnoj samoupravi koordinira odgovaranjem na pisma o namerama investitora? 48% 41% 4% 6% 2% KABINET GRADONAČELNIKA/PREDSEDNIKA OPŠTINE KANCELARIJA ZA LER PR SLUŽBA NEKO DRUGI NE ZNA
 11. 11. 11 POSTOJANJE STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša opština/grad ima Strategiju lokalnog razvoja? 84% 14% 2% DA, IMA VAŽEĆU STRATEGIJU DA, IMA STRATEGIJU, ALI JE ONA ISTEKLA NE
 12. 12. 12 UČESTVOVANJE PRIVATNOG SEKTORA U STRATEŠKOM PLANIRANJU Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li je u Vašoj opštini/gradu privatni sektor učestvovao u strateškom planiranju? 72% 70% 57% 48% Putem posebno organizovanih skupova na kojima je diskutovan sadržaj buduće strategije Kroz telo posebno osnovano za pripremu strategije Kroz učešće u privrednom savetu, odnosno drugom stalnom telu koje okuplja predstavnike lokalne samouprave i privrede Putem ankete o stavovima privrede
 13. 13. 13 PROJEKTI U SARADNJI SA PRIVATNIM SEKTOROM U POSLEDNJE 3 GODINE Da li je Vaša Kancelarija za LER/osoba koja se bavi LERom pripremala ili realizovala projekte u saradnji sa privatnim sektorom u poslednje 3 godine? 43% 44% 13% DA NE NE ZNA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115)
 14. 14. POSLOVNI AMBIJENT 14 © 2015 Ipsos.
 15. 15. 15 ZNAČAJ RAZLIČITIH SEKTORA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE Baza: Ukupna ciljna populacija (N= 115) Koji sektor je, po Vašem mišljenju, trenutno najznačajniji za razvoj Vaše lokalne zajednice? Koji je drugi najznačajniji? A treći? 43% 21% 10% 7% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% Poljoprivredna/prehrambena industrija Metalopreradjivačka/ mašinska industrija Ugostiteljstvo/turizam Građevinska industrija Tekstilna industrija Trgovina Informaciono komunikacione tehnologije Hemijska industrija Industrija gume i plastike Zanatske usluge Farmaceutska industrija Drugo Ne znam NAJZNAČAJNIJI
 16. 16. 16 25% 66% 9% DA NE NE ZNA 83% 17% DA NE SPROVOĐENJE ANKETA I PREDUZIMANJE MERA PO REZULTATIMA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li je u prethodne dve godine Vaša lokalna samouprava sprovela anketu o stavovima privrede vezano za rad lokalne samouprave? Baza: Lokalne samouprave koje su sprovele anketu o stavovima privrede vezano za rad lokalne samouprave (25% od ciljne populacije) Da li je Vaša lokalna samouprava preduzela konkretne aktivnosti/mere na osnovu nalaza ankete?
 17. 17. 17 49% 9% 36% 6% DA NE JOŠ UVEK, ALI JE U FAZI FORMIRANJA NE NE ZNA POSTOJANJE PRIVREDNOG SAVETA I UČESTALOST SASTANAKA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša opština/grad ima formiran Privredni savet? Baza: Lokalne samouprave koje imaju formiran Privredni savet (50% od ciljne populacije) Koliko se često održavaju sastanci Privrednog saveta? 30% 33% 25% 12% 4 I VIŠE PUTA GODIŠNJE 2 DO 3 PUTA GODIŠNJE JEDNOM GODIŠNJE ILI REĐE NE ZNA
 18. 18. 18 PREGLED TEMA NA SEDNICAMA PRIVREDNOG SAVETA Baza: Lokalne samouprave koje imaju formiran Privredni savet (50% od ciljne populacije) O kojim temama se diskutuje na sednicama Privrednog saveta? 75% 54% 54% 47% 35% 12% GRADSKE/OPŠTINSKE MERE PODSTICAJA PRIVREDI/POLJOPRIVREDI I ZAPOŠLJAVANJU ADMINISTRATIVNE I KOMUNALNE TAKSE I NAKNADE PLAN BUDŽETA I PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA CENE I KVALITET KOMUNALNIH USLUGA PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA (URBANISTIČKI PLANOVI KOJI SE ODNOSE NA POSLOVNE/INDUSTRIJSKE ZONE) NE ZNA
 19. 19. 19 58% 9% 33% DA NE NE ZNA 65% 18% 14% 3% DA, REDOVNO DA, ALI SAMO PONEKAD NE NE ZNA UKLJUČENOST KANCELARIJE ZA LER U RAD PRIVREDNOG SAVETA I UTICAJ SAVETA NA ORGANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE Baza: Lokalne samouprave koje imaju formiran Privredni savet (50% od ciljne populacije) Da li su predstavnici Kancelarije za LER/osoba koja se bavi LERom prisutni na sastancima Privrednog saveta? Baza: Lokalne samouprave koje imaju formiran Privredni savet (50% od ciljne populacije) Da li su neke od sugestija/inicijativa Privrednog saveta uzete u obzir prilikom donošenja odluka organa jedinice lokalne samouprave?
 20. 20. 20 OBJAVLJIVANJE PODATAKA O IZVRŠENJU BUDŽETA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava objavljuje podatke o izvršenju budžeta? 4% 24% 16% 44% 7% 6% Da, mesečno Da, kvartalno Da, polugodišnje Da, za prethodnu godinu Ne objavljuje Ne zna
 21. 21. 21 KONSULTOVANJE PRIVREDE O IZNOSIMA TAKSI/NAKNADA I PROMENE TAKSI/NAKNADA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava konsultuje privredu o planiranim iznosima taksi i naknada za narednu godinu? Da li je bilo promena u visini iznosa taksi/naknada u prethodne 3 godine? 39% 33% 28% DA NE NE ZNA 60%23% 17% DA NE NE ZNA
 22. 22. 22 25% 35% 1% 37% 2% DA, I RADI 24 SATA DNEVNO DA, ALI SAMO U RADNO VREME OPŠTINE, ODNOSNO JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA NE, ALI JE U IZRADI NE POSTOJI NE ZNA SISTEM 24/7 ZA PRIJEM ŽALBI, MOLBI, PRUŽANJA INFORMACIJA U VEZI SA KOMUNALNIM USLUGAMA? Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li u Vašoj opštini/gradu postoji sistem 24/7 za prijem žalbi, molbi, pružanja informacija građanima i poslovnom sektoru u vezi sa komunalnim uslugama?
 23. 23. 23 72% 23% 5% DA NE NE ZNA NEFINANSIJSKE MERE ZA PODRŠKU RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U POSLEDNJE DVE GODINE Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li je Vaša lokalna samouprava sprovela neku od nefinansijskih mera za podršku razvoja preduzetništva u poslednje dve godine? 77% 71% 59% 49% 45% 42% 37% 30% Podrška i savetovanje prilikom izrade biznis plana Informacije o državnim ili opštinskim programima finansijske i tehničke podrške i/ili pomoći privrednicima Trening, obuka i savetovanje za pokretanje poslovnih aktivnosti Podrška u uspostavljanju kontakata i povezivanju sa republičkim institucijama Priprema za investicione sajmove, konferencije i savetovanja Podrška prilikom promocije proizvoda i/ili usluga Obuke za pisanje projekata za konkurse nadležnih ministarstava i/ili EU fondove Konsultacije i savetovanja u vezi sa izmenama lokalnih propisa i procedura Baza: Lokalne samouprave koje su sprovele neku od finansijskih mera za podršku razvoja preduzetništva u poslednje dve godine (72% od ciljne populacije) Možete li navesti koje su to mere podrške sprovedene?
 24. 24. 24 PROGRAMI PODRŠKE LOKALNE SAMOUPRAVE LOKALNOJ PRIVREDI Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Koje programe podrške Vaša lokalna samouprava pruža lokalnoj privredi? 64% 64% 49% 52% 47% 47% 37% 22% 67% 66% 56% 51% 46% 48% 35% 25% 70% 68% 61% 55% 50% 50% 39% 31% Informisanje o postojećim konkursima i podršku privrednim društvima Subvencije za ulaganja u poljoprivredu Organizacija edukacija i programa obuka Finansijska podrška za samozapošljavanje i preduzetništvo Infrastrukturno opremanje lokacija za investitore Organizacija zajedničkih nastupa na sajmovima Obezbedjivanje zemljišta ili poslovnog prostora pod uslovima povoljnijim od tržišnih Subvencionisane kamatne stope 2015 2016 2017
 25. 25. POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE – BFC STANDARD 25 © 2015 Ipsos.
 26. 26. 26 BFC SEE STANDARD PO MERI PRIVREDE • BFC SEE je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u jugoistočnoj Evropi pružaju privrednicima i potencijalnim investitorima • Razvijen je 2012. kao prvi zajednički standard i pečat kvaliteta za lokalne samouprave u regionu JIE, na osnovu uspešnog programa certifikacije koji je NALED inicijalno osmislio i sprovodio u Srbiji • BFC SEE predstavlja mehanizam za evaluaciju koji obuhvata 10 univerzalnih kriterijuma i 67 indikatora za procenu lokalnih politika i kapaciteta za ekonomski razvoj • Na lokalnom nivou, program pruža jasne smernice opštinama o tome kako da kreiraju dobru poslovnu klimu, u skladu sa standardima u drugim opštinama regiona JIE • Na regionalnom nivou, program mapira lokacija sa najvećim potencijalom za razvoj i privlačenje investicija i omogućava podizanje konukrentnosti opština i uopšte regiona • Više od 90 lokalnih samouprava iz regiona pristupile su BFC SEE Programu – 44 su certifikovane kao sredine sa povoljnim poslovnim okruženjem BiH: Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Bosanska Krupa, Goražde, Gradačac, Gradiška, Doboj, Zenica, Jablanica, Laktaši, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Novi Grad Sarajevo, Posušje, Prijedor, Sanski Most, Tešanj, Teslić i Žepče Hrvatska: Bjelovar, Cres, Crikvenica, Grubišno Polje, Ivanec, Jastrebarsko, Kostrena, Labin i Pleternica Makedonija: Bogdanci, Gazi Baba, Ilinden, Skoplje, Štip, Strumica i Veles Srbija: Leskovac, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Ruma, Šabac, Sombor i Stara Pazova
 27. 27. 27 BFC SEE STANDARD PO MERI PRIVREDE • BFC SEE certifikat dodeljuje se opštinama koje ispune 75% zahteva definisanih u sledećih 10 kriterijuma: 1. Održiva strategija lokalnog razvoja 2. Funkcionalna Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (LEDO) 3. Partnerski odnos sa privatnim sektorom 4. Efikasan sistem izdavanja građeviskih dozvola 5. Ažuran ekonomski profil i elektroske baze podataka 6. Proaktivan pristup promociji investicija i destinacijskom marketingu 7. Predvidivi troškovi poslovanja i odgovorno upravljanje finansijama 8. Dostupnost radne snage i usklađenost njihovih veština sa potrebama privrede 9. Podsticajne politike i mere podrške preduzetništvu i sektoru MSP 10. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge
 28. 28. 28
 29. 29. 29 BFC SEE KLJUČNI REZULTATI • Više od 90 lokalnih samouprava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije unapređuju svoje poslovno okruženje i do 70% kroz BFC SEE program certifikacije. • Uslovi za poslovanje u gradovima i opštinama certifikovanim po BFC SEE standardu su 76% bolji nego u ostalim lokalnim samoupravama prema istraživanju “tajnog kupca”. • Financial Times je uvrstio gotovo 40% certifikovanih opština i gradova na listu najboljih investicionih destinacija u Evropi (fDi Cities of the Future). • 90% certifikovanih gradova i opština u regionu smatra da je posedovanje certifikata o povoljnom poslovnom okruženju i BFC SEE pečata kvaliteta korisno ili veoma korisno. • 20 institucija i organizacija iz 5 zemalja učestvuje u BFC SEE mreži i tako doprinosi jačanju regionalne saradnje i razmene • BFC SEE mreža je razvila regionalne strukture i ojačala kapacitete 450+ službenika lokalnih samouprava, konsultanata i evaluatora iz regiona JIE, koji su prošli obuku o standardima povoljnog poslovnog okruženja i certifikaciji. • BFC SEE mreža je inspirisala nove regionalne inicijative i sprovela projekte u vrednosti većoj od 2 miliona € uz podršku ključnih međunarodnih institucija kao što su GIZ, SDC, USAID, SIDA, RCC i Svetska banka
 30. 30. 30 BFC SEE OPŠTINE I GRADOVI • Poseduju dugoročnu viziju i Strategiju razvoja u kojoj su jasno definisali konkurentne sektore koje žele da razvijaju • Imaju funkcionalnu Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj koja vodi brigu o razvoju privrede i realizaciji investicija, sa kadrovima koji su prošli odgovarajuće obuke i govore strane jezike • Neguju stalni dijalog s privredom i sve su formirale Privredni savet u okviru kojeg rešavaju otvorena pitanja s lokalnim kompanijama i preduzetnicima • Imaju efikasniju komunikaciju s građanima i privredom kroz razvijeni sistem za prijem žalbi i pružanje informacija • Dobijaju četiri ili više pisama zainteresovanosti za investiranje što je slučaj u tek trećini nesertifikovanih • Opštine sa BFC sertifikatom su u proseku privukle sedam investicija, a one koje nisu prošle sertifikaciju tek 3,3 (primer vojvođanskih opština)
 31. 31. 31 77% 19% 4% DA NE NE ZNA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE – BFC STANDARD Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li ste upoznati sa regionalnim programom Certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi – BFC SEE? 67% 28% 3% 1% BILO BI VEOMA KORISNO BILO BI DONEKLE KORISNO NE BI BILO PREVIŠE KORISNO NE ZNA Baza: Lokalne samouprave koje su upoznate sa BFC SEE programom (77% od ciljne populacije) Koliko bi, po Vašem mišljenju, bilo korisno da Vaša opština/grad prođe kroz ovakav Program?
 32. 32. 32 KRITERIJUMI VAŽNI ZA RAZVOJ OPŠTINE KAKO BI BILA NA USLUZI PRIVREDI Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Molim Vas da ocenite koliko su, po Vašem mišljenju, sledeći kriterijumi važni za razvoj opštine kako bi ona bila na usluzi privredi. Molim Vas da koristite skalu od 1 do 5, gde 1 znači nimalo važno, a 5 veoma važno. 92% 91% 87% 86% 84% 82% 77% 74% 72% 70% Efikasan sistem za izdavanje građevinskih dozvola Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge Strateški pristup lokalnom ekonomskom razvoju Odeljenje specijalizovano za pružanje podrške privredi (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj - LER) Podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa u skladu sa potrebama privrede Pružanje podrške preduzetništvu i razvoju malih i srednjih preduzeća kroz definisani set mera i programa Raspolaganje bazama podataka značajnih za privredu Vođenje transparentne i podsticajne politike lokalnih taksi i nameta Posedovanje relevantnih informacije o uslovima poslovanja na vebsajtu i promovisanje poslovnih mogućnosti Sarađivanje i neposredno komuniciranje sa lokalnom privredom (Privredni savet) Veoma važno
 33. 33. PROMOCIJA INVESTICIJA 33 © 2015 Ipsos.
 34. 34. 34 ALATI ZA PROMOCIJU INVESTICIONIH POTENCIJALA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Koje alate Vaša lokalna samouprava koristi za promociju investicionih potencijala? 68% 64% 59% 37% 36% 16% 5% 7% 3% 1% WEB SAJT LOKALNE SAMOUPRAVE (ODELJAK NAMENJEN PRIVREDI) SAJMOVI INVESTICIONE BROŠURE SARADNJA/REDOVNI SASTANCI SA RAS I RAV DIREKTNO TARGETIRANJE INVESTITORA INVESTICIONE MISIJE ADVERTAJZING/REKLAMNE KAMPANJE OSTALO NIŠTA OD NAVEDENOG NE ZNA
 35. 35. 35 57% 41% 2% DA NE NE ZNA PROMOTIVNI MATERIJAL O INVESTICIONIM POSLOVANJIMA NA ENGLESKOM JEZIKU Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava ima ažuriran promotivni materijal o investicionim potencijalima na engleskom jeziku? 24% 20% 15% 21% 18% 2% Mesec dana ili manje Između mesec dana i tri meseca Između tri i šest meseci Između šest meseci i godinu dana Više od godinu dana Ne zna Baza: Lokalne samouprave koje imaju ažuriran promotivni materijal o investicionim potencijalima na engleskom jeziku (57% od ciljne populacije) Koliko vremena je prošlo od poslednjeg ažuriranja promotivnog materijala?
 36. 36. 36 PISMA O NAMERAMA INVESTITORA UPUĆENA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Koliko pisama o namerama investitora je Vaša lokalna samouprava dobila: 24% 30% 8% 38% 30% 25% 10% 35% 36% 32% 4% 29% ČETIRI I VIŠE PISAMA JEDNO DO TRI PISMA NIJEDNO PISMO NE ZNA 2015 2016 2017
 37. 37. 37 INDUSTRIJSKO/POSLOVNE ZONE Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava raspolaže slobodnim lokacijama u industrijskoj/poslovnoj zoni? 83% 79% 71% 66% 37% 14% 10% 2% VODA SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA - PUTEVI KANALIZACIJA TELEKOMUNIKACIJE GAS TOPLOVOD NIŠTA OD NAVEDENOG NE ZNA Šta od navedenog poseduje industrijska/poslovna zona u Vašoj opštini / gradu? 83% 14% 3% DA NE NE ZNA
 38. 38. 38 BROJ REALIZOVANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U POSLEDNJIH 5 GODINA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Molim Vas da navedete ukupan broj realizovanih direktnih investicija u Vašoj opštini/gradu u poslednjih 5 godina. 13% 20% 24% 10% 33% PREKO 10 INVESTICIJA 4 DO 10 INVESTICIJA DO TRI INVESTICIJE NIJEDNA INVESTICIJA NE ZNA
 39. 39. 39 46% 47% 7% DA NE NE ZNA RASPOLAGANJE PODACIMA O NEZAPOSLENIMA I POTREBAMA POSLODAVACA ZA ODREĐENIM PROFILIMA Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava raspolaže podacima o broju i kvalifikacionoj strukturi nezaposlenih na svojoj teritoriji? 86% 12% 2% DA NE NE ZNA Da li Vaša lokalna samouprava raspolaže podacima o potrebama poslodavaca za određenim obrazovnim i stručnim profilima?
 40. 40. SARADNJA SA INSTITUCIJAMA 40 © 2015 Ipsos.
 41. 41. 41 83% 10% 7% DA NE NE ZNA SARADNJA SA RAZVOJNOM AGENCIJOM SRBIJE Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li Vaša lokalna samouprava sarađuje sa Razvojnom agencijom Srbije? 31% 65% 1% 1% 2% ODLIČNO UGLAVNOM DOBRO UGLAVNOM LOŠE VEOMA LOŠE NE ZNA Baza: Lokalne samouprave koje sarađuju sa Razvojnom agencijom Srbije (83% od ciljne populacije) Kako biste ocenili Vašu saradnju sa Razvojnom agencijom Srbije?
 42. 42. 42 78% 18% 4% DA NE NE ZNA 93% 4% 3% DA NE NE ZNA UPOZNATOST SA AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE I SARADNJA SA NJOM Baza: Ukupna ciljna populacija (N=115) Da li smatrate da je Vaša Kancelarija za LER/osoba koja se bavi LERom u dovoljnoj meri upoznata sa aktivnostima i projektima koje sprovode regionalne razvojne agencije? Da li Vaša lokalna samouprava sarađuje sa regionalnim razvojnim agencijama?
 43. 43. 43 46% 51% 1% 2% ODLIČNO UGLAVNOM DOBRO UGLAVNOM LOŠE NE ZNAM SARADNJA SA REGIONALNOM RAZVOJNOM AGENCIJOM Baza: Lokalne samouprave koje sarađuju sa Razvojnom agencijom Srbije (93% od ciljne populacije) Molim Vas da navedete koje od sledećih oblika saradnje ostvarujete sa regionalnim razvojnim agencijama? 75% 74% 69% 56% 52% 29% 27% Obuke Apliciranje i sprovodjenje zajedničkih projekata Podrška privrednicima Konsultovanje povodom donošenja strateških dokumenata Redovni sastanci Sprovodjenje istraživanja i analiza Kreiranje baza podataka Kako biste ocenili saradnju Vaše lokalne samouprave sa regionalnim razvojnim agencijama?

×