SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
Вас вітає ДНЗ “Ягідка”Вас вітає ДНЗ “Ягідка”
РимарівськоїРимарівської
сільської радисільської ради
Гадяцького районуГадяцького району
Полтавської областіПолтавської області
Дитячий садок “Ягідка”Дитячий садок “Ягідка”
розпочав роботу в 1985 року.розпочав роботу в 1985 року.
Це сучасний дошкільнийЦе сучасний дошкільний
заклад, що дбає прозаклад, що дбає про
забезпечення права дітей назабезпечення права дітей на
здобуття дошкільної освіти,здобуття дошкільної освіти,
створення кожному малюковістворення кожному малюкові
рівних з його одноліткамирівних з його однолітками
умов для подальшогоумов для подальшого
навчання у школі, успішногонавчання у школі, успішного
особистісного розвитку.особистісного розвитку.
 ..
В дитячому садку функціонуєВ дитячому садку функціонує
1різновікова група. Розвивається,1різновікова група. Розвивається,
виховується, навчається 20 дітей.виховується, навчається 20 дітей.
Тепло, затишно і любо тут живетьсяТепло, затишно і любо тут живеться
малечі, бо працює тут вже понад 11малечі, бо працює тут вже понад 11
років творчий колектив, який всю душуроків творчий колектив, який всю душу
віддає дітям.віддає дітям.
 В «Ягідці» турбується про дітей 7 працівників:В «Ягідці» турбується про дітей 7 працівників:
2 вихователя, 1 музкерівник, 3 працівника обслуговуючого2 вихователя, 1 музкерівник, 3 працівника обслуговуючого
персоналу.персоналу.
До листопада 2016 р. очолювала колектив завідуюча ПавленкоДо листопада 2016 р. очолювала колектив завідуюча Павленко
Лідія Володимирівна. А з 02 листопада виконуючою обовЛідія Володимирівна. А з 02 листопада виконуючою обов’’язкиязки
завідуючоїзавідуючої призначена Дмитренко Лілія Анатоліївна.призначена Дмитренко Лілія Анатоліївна.
Педагогічне кредо:Педагогічне кредо:
"Любити дітей - по-"Любити дітей - по-
материнськи,материнськи,
       Виховувати - по-       Виховувати - по-
сухомлинськи,сухомлинськи,
           Працювати - з           Працювати - з
креативом,креативом,
            Відпочивати - з            Відпочивати - з
позитивом!"позитивом!"
Мета   діяльності  педагогічного Мета   діяльності  педагогічного 
колективу   ДНЗ:колективу   ДНЗ:
- Збереження і зміцнення фізичного, психічного і- Збереження і зміцнення фізичного, психічного і
духовного здоров`я дошкільників;духовного здоров`я дошкільників;
-Формування   у  дошкільників   цілісного   уявлення -Формування   у  дошкільників   цілісного   уявлення 
про  природу, предметне  довкілля,  суспільство, про  природу, предметне  довкілля,  суспільство, 
людей  та  культуру.людей  та  культуру.
- Створення   оптимальних  умов   для  розвитку   та  - Створення   оптимальних  умов   для  розвитку   та  
самореалізації дитини;  самореалізації дитини;  
Формування   основ  громадянськості  як  інтегрованої Формування   основ  громадянськості  як  інтегрованої 
якості  особистості.якості  особистості.
Педагогічний колектив дошкільного навчальногоПедагогічний колектив дошкільного навчального
закладу працює за  програмою розвитку дітейзакладу працює за  програмою розвитку дітей
дошкільного віку   “Українське дошкілля” тадошкільного віку   “Українське дошкілля” та
варіативними програмами.варіативними програмами.
Впровадження в життя особистісно- орієнтованоїВпровадження в життя особистісно- орієнтованої
моделі дошкільної освітимоделі дошкільної освіти вимагає від педагогавимагає від педагога
професійної зрілості, майстерності, високоїпрофесійної зрілості, майстерності, високої
культури праці, психологічної грамотності, томукультури праці, психологічної грамотності, тому
педагоги ДНЗ приділяють велику увагупедагоги ДНЗ приділяють велику увагу
самоосвіті та професійному росту.самоосвіті та професійному росту.
В ДНЗ «Ягідка» створено відповідні умови дляВ ДНЗ «Ягідка» створено відповідні умови для
дітей: затишна, естетично оформлені група,дітей: затишна, естетично оформлені група,
сучасні меблі та декорації, предметно-сучасні меблі та декорації, предметно-
розвивальне середовище, дидактичні матеріали,розвивальне середовище, дидактичні матеріали,
що дібрані за вимогами Базового компонентущо дібрані за вимогами Базового компоненту
дошкільної освіти в Україні та Програмидошкільної освіти в Україні та Програми
розвитку дитини дошкільного віку “Українськерозвитку дитини дошкільного віку “Українське
дошкілля”дошкілля”
Педагогічний колектив поглиблено працює надПедагогічний колектив поглиблено працює над
проблемою навчання дітей основам безпекипроблемою навчання дітей основам безпеки
Компетентність дітей з даної проблемиКомпетентність дітей з даної проблеми
формується на спеціальних заняттях, в ігровій таформується на спеціальних заняттях, в ігровій та
самостійній діяльності дітей.самостійній діяльності дітей.
Вихователі використовують різні форми роботи зВихователі використовують різні форми роботи з
дітьми для формування знань про особистудітьми для формування знань про особисту
безпеку, правила пожежної безпеки табезпеку, правила пожежної безпеки та
дорожнього руху.дорожнього руху.
Виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри,Виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри,
оформленей куточок безпеки.оформленей куточок безпеки.
ІнноваційнаІнноваційна
діяльністьдіяльність
в ДНЗ”Ягідка”в ДНЗ”Ягідка”Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Ягідка»Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Ягідка»
реалізується через експериментування нових технологій, в результаті якихреалізується через експериментування нових технологій, в результаті яких
підвищується ефективність роботи закладу. Процес реформування в освітіпідвищується ефективність роботи закладу. Процес реформування в освіті
спрямовує педагогів ДНЗ на формування творчої, ініціативної особистості.спрямовує педагогів ДНЗ на формування творчої, ініціативної особистості.
Основою проблемою на сьогодні є підготовка життєво-компетентноїОсновою проблемою на сьогодні є підготовка життєво-компетентної
дитини, а це значною мірою розв’язується за допомогою впровадженнядитини, а це значною мірою розв’язується за допомогою впровадження
інноваційних технологій.інноваційних технологій.
Інноваційна діяльність ДНЗ «Ягідка» спрямована на впровадження новітніхІнноваційна діяльність ДНЗ «Ягідка» спрямована на впровадження новітніх
педагогічних технологій навчання й виховання, розроблення нового зміступедагогічних технологій навчання й виховання, розроблення нового змісту
навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення.навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення.
Основою особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання вОсновою особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання в
дошкільному навчальному закладі є пріоритет індивідуальності,дошкільному навчальному закладі є пріоритет індивідуальності,
самоцінності, самобутності дитини та прогнозування головного результатусамоцінності, самобутності дитини та прогнозування головного результату
щодо формування пізнавальних здібностей на основі оволодіннящодо формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння
відповідними знаннями та уміннями.відповідними знаннями та уміннями.
виховноговиховного
процесу, спрямовує зусилля педагогів напроцесу, спрямовує зусилля педагогів на
створення кожнійстворення кожній
дитині сприятливих умов для оволодіння наукоюдитині сприятливих умов для оволодіння наукою
іі
мистецтвом життя. У зв’язку з цим педагогимистецтвом життя. У зв’язку з цим педагоги
ДНЗ “Ягідка”ДНЗ “Ягідка”
використовують спадщину В.О. Сухомлинського, який цікавовикористовують спадщину В.О. Сухомлинського, який цікаво
розробив проблему виховання допитливості, розумовихрозробив проблему виховання допитливості, розумових
здібностей, логічного мислення засобами природи.здібностей, логічного мислення засобами природи. Кожна зустрічКожна зустріч
дитини з природою використовуються на розуміння зв’язків,дитини з природою використовуються на розуміння зв’язків,
залежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все цезалежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все це
проводиться у грі, тому що гра, на думку Сухомлинського, є цяпроводиться у грі, тому що гра, на думку Сухомлинського, є ця
іскра, яка запалює вогник допитливості, без гри не може бутиіскра, яка запалює вогник допитливості, без гри не може бути
інтелектуального розвитку, морально-духовного громадянськогоінтелектуального розвитку, морально-духовного громадянського
виховання.виховання.
У роботі з дітьми педагоги закладу широко застосовують ідеїУ роботі з дітьми педагоги закладу широко застосовують ідеї
видатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокремавидатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокрема
ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де «…ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де «…
панують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідногопанують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідного
слова».слова».   ПозитивнимПозитивним   результатом використання педагогічноїрезультатом використання педагогічної
спадщини є укорінення в дітях стійкого патріотичного почуттяспадщини є укорінення в дітях стійкого патріотичного почуття
власної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібенвласної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібен
державі.державі. Педагоги ДНЗ також працюють над оновленням змістуПедагоги ДНЗ також працюють над оновленням змісту
патріотичного виховання.патріотичного виховання.
Праця – наймудрішийПраця – наймудріший
виховательвихователь
Здоров’язберігаючіЗдоров’язберігаючі
технологіїтехнології
     ВВ закладі широко застосовуються дихальна  закладі широко застосовуються дихальна 
гімнастика К.Бутейка, методика гімнастика К.Бутейка, методика 
 М. Єфименка, які сприяють підвищенню М. Єфименка, які сприяють підвищенню 
імунітету у дітей та профілактиці дитячих імунітету у дітей та профілактиці дитячих 
захворювань. Вихователі ДНЗ “Ягідка” широко захворювань. Вихователі ДНЗ “Ягідка” широко 
використовують оздоровчі технології: використовують оздоровчі технології: 
  пальчикову гімнастику, точковий масаж, пальчикову гімнастику, точковий масаж, 
гімнастику для очей, коригувальні доріжки для гімнастику для очей, коригувальні доріжки для 
профілактики пласкостопості, профілактики пласкостопості, 
вітамінотерапію, фітотерапію, вітамінотерапію, фітотерапію, 
кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію, кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію, 
пісочна терапіяпісочна терапія
КольоротерапіяКольоротерапія
СміхотерапіяСміхотерапія
КазкотерапіяКазкотерапія
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗПОВІДАННЮ ЗАМЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗПОВІДАННЮ ЗА
СХЕМАМИ (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ)СХЕМАМИ (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ)
Використання методикиВикористання методики
Карла Орфа наКарла Орфа на
музичних заняттяхмузичних заняттях
Інноваційна діяльність дошкільного закладуІнноваційна діяльність дошкільного закладу
Конструктивно-математичний розвиток дітейКонструктивно-математичний розвиток дітей
(палички Джорджа Кюізерена)(палички Джорджа Кюізерена)
Використання ТРВЗВикористання ТРВЗ
С. АльтшуллераС. Альтшуллера
 •    •        Це ключ до розвитку творчого мислення.Це ключ до розвитку творчого мислення.
 •      •      Це метод формування системного і діалектичного Це метод формування системного і діалектичного 
мислення.мислення.
 •      •      Це спосіб подолання навчальних проблем.Це спосіб подолання навчальних проблем.
Застосування інформаційних іЗастосування інформаційних і
комунікаційних технологійкомунікаційних технологій
в дошкільних установахв дошкільних установах
              Безглуздо заперечувати той факт, що сучасний світ значно Безглуздо заперечувати той факт, що сучасний світ значно 
відрізняється від часів молодості наших бабусь і дідусів, і відрізняється від часів молодості наших бабусь і дідусів, і 
навіть батьків. Сьогодні вже досить складно уявити собі, що навіть батьків. Сьогодні вже досить складно уявити собі, що 
ще в зовсім недалекому минулому не заходило й мови про те, ще в зовсім недалекому минулому не заходило й мови про те, 
щоб використовувати будь-які інноваційні технології в ДНЗ. щоб використовувати будь-які інноваційні технології в ДНЗ. 
Нині такими передовими технологіями, як комп'ютер, планшет Нині такими передовими технологіями, як комп'ютер, планшет 
або інтерактивна дошка не здивувати жодну дитину. або інтерактивна дошка не здивувати жодну дитину. 
Інформаційна ера диктує свої правила гри, ігнорувати які Інформаційна ера диктує свої правила гри, ігнорувати які 
неможливо. Переваги використання інформаційних технологій неможливо. Переваги використання інформаційних технологій 
у виховному процесі очевидні. Наприклад, завдяки у виховному процесі очевидні. Наприклад, завдяки 
захоплюючим програмами, розробленими з метою навчити захоплюючим програмами, розробленими з метою навчити 
дитину читання, математики, максимально розвинути його дитину читання, математики, максимально розвинути його 
пам'ять і логічне мислення, дошкільника вдається зацікавити і пам'ять і логічне мислення, дошкільника вдається зацікавити і 
прищепити йому любов до знань. Анімаційні комп'ютерні прищепити йому любов до знань. Анімаційні комп'ютерні 
картинки змушують малюка буквально примкнути до монітора картинки змушують малюка буквально примкнути до монітора 
і уважно спостерігати за подіями. Діти легко запам'ятовують і уважно спостерігати за подіями. Діти легко запам'ятовують 
нову інформацію, а потім обговорюють її в групі.нову інформацію, а потім обговорюють її в групі.
Робота з батькамиРобота з батьками
 Дошкільний навчальний заклад активно Дошкільний навчальний заклад активно 
співпрацює з батьками . Основні напрямки співпрацює з батьками . Основні напрямки 
роботи : - виховання усвідомленого роботи : - виховання усвідомленого 
батьківства в родинах; - формування у батьківства в родинах; - формування у 
батьків позитивних установок у спілкуванні з батьків позитивних установок у спілкуванні з 
дитиною; -надання фахової допомоги дитиною; -надання фахової допомоги 
батькам у вихованні та навчанні дітей; - батькам у вихованні та навчанні дітей; - 
включення батьків у заходи дошкільного включення батьків у заходи дошкільного 
закладу; - створення єдиного освітнього закладу; - створення єдиного освітнього 
простору в навчальному закладі та сім ’ ї.простору в навчальному закладі та сім ’ ї.
Виставки спільнихВиставки спільних
робіт батьків і дітейробіт батьків і дітей
Наші святаНаші святаНаші святаНаші свята
РезультативністьРезультативність
використаннявикористання
інноваційнихінноваційних
технологій:технологій: Підвищився рівень зацікавленості Підвищився рівень зацікавленості 
дітей до отримання знань;дітей до отримання знань;
 Розвивальна, виховна, навчальна Розвивальна, виховна, навчальна 
діяльність набула творчого характеру;діяльність набула творчого характеру;
 Виріс професійний рівень Виріс професійний рівень 
педагогічного персоналу, педагогічного персоналу, 
удосконалилася його фахова удосконалилася його фахова 
майстерністьмайстерність
Дитячий садок – друга домівка : тепла, затишна,Дитячий садок – друга домівка : тепла, затишна,
безпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячийбезпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячий
садок, щоб подарувати дітям радістьсадок, щоб подарувати дітям радість
спілкування, стати їх друзями і партнерами вспілкування, стати їх друзями і партнерами в
будь – яких справах, дати кожній дитині шансбудь – яких справах, дати кожній дитині шанс
розкритися, розвинути свої таланти. Л А С К А Врозкритися, розвинути свої таланти. Л А С К А В
О П Р О С И М О!О П Р О С И М О!
 Наша адреса:        Полтавська обл., Наша адреса:        Полтавська обл., 
Гадяцький р-он, с.Римарівка, Гадяцький р-он, с.Римарівка, 
вул.Соборна,63вул.Соборна,63

More Related Content

What's hot

методичний файл
методичний файлметодичний файл
методичний файлAniram11
 
готовое портфолио
готовое портфолиоготовое портфолио
готовое портфолио530Olenka70
 
методичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботиметодичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботиyanaanya
 
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...Aniram11
 
презентація калениченко а.м.
презентація калениченко а.м.презентація калениченко а.м.
презентація калениченко а.м.oriflame27
 
презентація сергієнко в.с
презентація сергієнко в.спрезентація сергієнко в.с
презентація сергієнко в.сsergienkoval
 
тема завідуюча
тема завідуючатема завідуюча
тема завідуючаoriflame27
 
педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...
педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...
педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...Наталья Шевченко
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
ПортфоліоTeremock
 
презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10oriflame27
 
використання ейдетики днз №26
використання ейдетики днз №26використання ейдетики днз №26
використання ейдетики днз №26Irina Shkavero
 
презентация національно патріотичне вих в днз 6
презентация національно патріотичне вих в днз 6презентация національно патріотичне вих в днз 6
презентация національно патріотичне вих в днз 6gurtova
 
Українське дошкілля програма днз
Українське дошкілля  програма днзУкраїнське дошкілля  програма днз
Українське дошкілля програма днзyanaanya
 

What's hot (20)

Досвід ДНЗ № 428
Досвід ДНЗ № 428Досвід ДНЗ № 428
Досвід ДНЗ № 428
 
43
4343
43
 
методичний файл
методичний файлметодичний файл
методичний файл
 
готовое портфолио
готовое портфолиоготовое портфолио
готовое портфолио
 
методичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботиметодичні рекомендації днз , планування роботи
методичні рекомендації днз , планування роботи
 
іновації
іноваціїіновації
іновації
 
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...
ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ГАРМОНІЙНА АТМОСФЕРА МАРІЇ ...
 
презентація калениченко а.м.
презентація калениченко а.м.презентація калениченко а.м.
презентація калениченко а.м.
 
презентація сергієнко в.с
презентація сергієнко в.спрезентація сергієнко в.с
презентація сергієнко в.с
 
тема завідуюча
тема завідуючатема завідуюча
тема завідуюча
 
педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...
педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...
педрада «Розвиток образного мовлення, комунікативних здібностей самостійної м...
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
 
педрада.
педрада.педрада.
педрада.
 
презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10
 
Посібник
ПосібникПосібник
Посібник
 
використання ейдетики днз №26
використання ейдетики днз №26використання ейдетики днз №26
використання ейдетики днз №26
 
презентация національно патріотичне вих в днз 6
презентация національно патріотичне вих в днз 6презентация національно патріотичне вих в днз 6
презентация національно патріотичне вих в днз 6
 
Українське дошкілля програма днз
Українське дошкілля  програма днзУкраїнське дошкілля  програма днз
Українське дошкілля програма днз
 
Ранній вік
Ранній вікРанній вік
Ранній вік
 
новий державний стандарт
новий державний стандартновий державний стандарт
новий державний стандарт
 

Viewers also liked

Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346Natalya Markova
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення2berizka
 
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"Natalya Markova
 
лечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратахлечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратахNatalya Markova
 
презентация 1
презентация 1презентация 1
презентация 1Natalya Markova
 
мнемотехника презентация
мнемотехника презентациямнемотехника презентация
мнемотехника презентацияjulia_BERIZKA
 
"Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці""Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці"SadokZirochka1
 
Презентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвиткуПрезентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвиткуLiliya Dmutrenko
 
презентация
презентацияпрезентация
презентацияtruvativ
 
Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"
Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"
Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"kdnz_kalinka
 
Інновації вихователів Золочівського НВК
Інновації вихователів Золочівського НВКІнновації вихователів Золочівського НВК
Інновації вихователів Золочівського НВКНаталя Бучинська
 
AGREE: promoting agricultural entrepreneurship
AGREE: promoting agricultural entrepreneurshipAGREE: promoting agricultural entrepreneurship
AGREE: promoting agricultural entrepreneurshipAndrew Bartlett
 
мовленнєва компетентність
мовленнєва компетентністьмовленнєва компетентність
мовленнєва компетентністьpaginec
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяKatrin255
 
презентація школи
презентація школипрезентація школи
презентація школиnechystotel
 
використання ікт в дошкільному закладі
використання ікт в дошкільному закладівикористання ікт в дошкільному закладі
використання ікт в дошкільному закладіKatrin255
 
презентація вчитель року 2015
презентація вчитель року 2015презентація вчитель року 2015
презентація вчитель року 2015Nelya Kanevska
 

Viewers also liked (20)

Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346Інноваційні технології ДНЗ № 346
Інноваційні технології ДНЗ № 346
 
Розвиток мовлення
Розвиток мовленняРозвиток мовлення
Розвиток мовлення
 
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
Методика Г. Кандибура "Азбука успіху"
 
лечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратахлечение зрения детей на аппаратах
лечение зрения детей на аппаратах
 
презентация 1
презентация 1презентация 1
презентация 1
 
мнемотехника презентация
мнемотехника презентациямнемотехника презентация
мнемотехника презентация
 
"Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці""Презентація коректурні таблиці"
"Презентація коректурні таблиці"
 
ІКТ модель
ІКТ модель ІКТ модель
ІКТ модель
 
Презентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвиткуПрезентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвитку
 
методичні засади
методичні засадиметодичні засади
методичні засади
 
презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"
Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"
Методичний кабінет КДНЗ "Калинка"
 
Інновації вихователів Золочівського НВК
Інновації вихователів Золочівського НВКІнновації вихователів Золочівського НВК
Інновації вихователів Золочівського НВК
 
AGREE: promoting agricultural entrepreneurship
AGREE: promoting agricultural entrepreneurshipAGREE: promoting agricultural entrepreneurship
AGREE: promoting agricultural entrepreneurship
 
мовленнєва компетентність
мовленнєва компетентністьмовленнєва компетентність
мовленнєва компетентність
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
презентація школи
презентація школипрезентація школи
презентація школи
 
використання ікт в дошкільному закладі
використання ікт в дошкільному закладівикористання ікт в дошкільному закладі
використання ікт в дошкільному закладі
 
презентація вчитель року 2015
презентація вчитель року 2015презентація вчитель року 2015
презентація вчитель року 2015
 
Syllabus Regulacion Contable
Syllabus Regulacion ContableSyllabus Regulacion Contable
Syllabus Regulacion Contable
 

Similar to ДНЗ "Ягідка"

римарівка днз
римарівка днзримарівка днз
римарівка днзTamara Emec
 
римарівка днз
римарівка днзримарівка днз
римарівка днзTamara Emec
 
презентация герасименко
презентация  герасименкопрезентация  герасименко
презентация герасименкоTamara Emec
 
Презентація вихователя методиста днз
Презентація вихователя методиста днзПрезентація вихователя методиста днз
Презентація вихователя методиста днзVsimPPT
 
м. жданівка виставка 2013
м. жданівка виставка 2013м. жданівка виставка 2013
м. жданівка виставка 2013zhdmiskvo
 
Фотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рік
Фотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рікФотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рік
Фотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рікOleg Pokotylo
 
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...frolovamarina
 
батьківська конференція на базі КДНЗ №255
батьківська конференція на базі КДНЗ №255батьківська конференція на базі КДНЗ №255
батьківська конференція на базі КДНЗ №255kdnz255
 
презентация краева
презентация краевапрезентация краева
презентация краеваtamaraivanova
 
Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10
Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10
Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10Olga Vignanets
 
презентация гр 3
презентация гр 3презентация гр 3
презентация гр 3UrovaE
 
Усмішка
УсмішкаУсмішка
УсмішкаDidjen
 
Рогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвитку
Рогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвиткуРогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвитку
Рогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвиткуLikarinfund
 
презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10oriflame27
 
презентація дениші школа
презентація дениші школапрезентація дениші школа
презентація дениші школаdenyshi123
 

Similar to ДНЗ "Ягідка" (20)

римарівка днз
римарівка днзримарівка днз
римарівка днз
 
римарівка днз
римарівка днзримарівка днз
римарівка днз
 
презентация герасименко
презентация  герасименкопрезентация  герасименко
презентация герасименко
 
Презентація вихователя методиста днз
Презентація вихователя методиста днзПрезентація вихователя методиста днз
Презентація вихователя методиста днз
 
м. жданівка виставка 2013
м. жданівка виставка 2013м. жданівка виставка 2013
м. жданівка виставка 2013
 
Фотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рік
Фотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рікФотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рік
Фотозвіт про роботу ДНЗ № 89 "Дивосвіт" м.Києва за 2012 рік
 
400
400400
400
 
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
Гурткова робота – важлива частина освітнього процесу сучасного дошкільного з...
 
батьківська конференція на базі КДНЗ №255
батьківська конференція на базі КДНЗ №255батьківська конференція на базі КДНЗ №255
батьківська конференція на базі КДНЗ №255
 
презентация краева
презентация краевапрезентация краева
презентация краева
 
днз №6
днз №6днз №6
днз №6
 
Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10
Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10
Модель виховної роботи Коломийської ЗОШ І-ІІ ст. №10
 
презентация гр 3
презентация гр 3презентация гр 3
презентация гр 3
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1
 
Усмішка
УсмішкаУсмішка
Усмішка
 
Рогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвитку
Рогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвиткуРогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвитку
Рогатинський інтернат. Івано-Франківська область. Програма розвитку
 
осень 2014
осень 2014осень 2014
осень 2014
 
презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10презентация калениченко алли днз № 10
презентация калениченко алли днз № 10
 
презентація дениші школа
презентація дениші школапрезентація дениші школа
презентація дениші школа
 
М.Галка. Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського район...
М.Галка. Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського район...М.Галка. Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського район...
М.Галка. Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості Солом’янського район...
 

More from Liliya Dmutrenko

Наш другий дім
Наш другий дімНаш другий дім
Наш другий дімLiliya Dmutrenko
 
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівнаднз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена ГригорівнаLiliya Dmutrenko
 
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...Liliya Dmutrenko
 
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...Liliya Dmutrenko
 
Нормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батькамиНормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батькамиLiliya Dmutrenko
 
Формування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейLiliya Dmutrenko
 
співпраця днз і родини
співпраця днз і родиниспівпраця днз і родини
співпраця днз і родиниLiliya Dmutrenko
 
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/рДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/рLiliya Dmutrenko
 

More from Liliya Dmutrenko (8)

Наш другий дім
Наш другий дімНаш другий дім
Наш другий дім
 
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівнаднз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
 
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
 
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
 
Нормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батькамиНормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батьками
 
Формування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітей
 
співпраця днз і родини
співпраця днз і родиниспівпраця днз і родини
співпраця днз і родини
 
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/рДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
 

Recently uploaded

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціschool_inform72
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfssuserd1824d
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfschool_inform72
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfAleksSaf
 
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdfГра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdfnalesywes
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Adriana Himinets
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціAleksSaf
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціAleksSaf
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Adriana Himinets
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...AleksSaf
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...tetiana1958
 
Парагвай
ПарагвайПарагвай
ПарагвайCupCakeDoo
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціAleksSaf
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура ІндіїCupCakeDoo
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікschool_inform72
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfschool_inform72
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікschool_inform72
 

Recently uploaded (20)

Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 роціІнформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
Інформація щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році
 
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdfПортфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
Портфоліо Кравченко Тетяна Феодосіївна.pdf
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2021-2022 н.р..pdf
 
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdfНаказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
Наказ про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників.pdf
 
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdfГра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
Гра слів як перекладацька проблема. Вірич Ліза-2.pdf
 
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
Біографія Рея Дуґласа Бредбері (1920–2012)
 
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
07.04.2024.docx07.04.2024.docx07.04.2024.docx
 
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному роціПро результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
Про результати атестації педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році
 
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
205 років драми І. Котляревського «Наталка Полтавка» (1819)
 
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
Віртуальна книжкова виставка «Сільські території: стратегічні напрями розвитку»
 
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 роціПро проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
Про проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році
 
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
Рей Бредбері "Усмішка". Презентація (6 клас)
 
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
Про проведення атестації педагогічних працівників, які підлягають позачергові...
 
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
Архітектура музею хлібопекарських виробів. Огляд світових брендів «музей при ...
 
Парагвай
ПарагвайПарагвай
Парагвай
 
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 роціПро створення складу атестаційної комісії в 2024 році
Про створення складу атестаційної комісії в 2024 році
 
Архітектура Індії
Архітектура ІндіїАрхітектура Індії
Архітектура Індії
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2021 рік
 
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdfШтатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
Штатний розпис Криворізької гімназії № 72 на 2023-2024.pdf
 
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рікКошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
Кошторис Криворізької гімназії № 72 на 2024 рік
 

ДНЗ "Ягідка"

 • 1. Вас вітає ДНЗ “Ягідка”Вас вітає ДНЗ “Ягідка” РимарівськоїРимарівської сільської радисільської ради Гадяцького районуГадяцького району Полтавської областіПолтавської області
 • 2. Дитячий садок “Ягідка”Дитячий садок “Ягідка” розпочав роботу в 1985 року.розпочав роботу в 1985 року. Це сучасний дошкільнийЦе сучасний дошкільний заклад, що дбає прозаклад, що дбає про забезпечення права дітей назабезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти,здобуття дошкільної освіти, створення кожному малюковістворення кожному малюкові рівних з його одноліткамирівних з його однолітками умов для подальшогоумов для подальшого навчання у школі, успішногонавчання у школі, успішного особистісного розвитку.особистісного розвитку.  ..
 • 3. В дитячому садку функціонуєВ дитячому садку функціонує 1різновікова група. Розвивається,1різновікова група. Розвивається, виховується, навчається 20 дітей.виховується, навчається 20 дітей. Тепло, затишно і любо тут живетьсяТепло, затишно і любо тут живеться малечі, бо працює тут вже понад 11малечі, бо працює тут вже понад 11 років творчий колектив, який всю душуроків творчий колектив, який всю душу віддає дітям.віддає дітям.
 • 4.  В «Ягідці» турбується про дітей 7 працівників:В «Ягідці» турбується про дітей 7 працівників: 2 вихователя, 1 музкерівник, 3 працівника обслуговуючого2 вихователя, 1 музкерівник, 3 працівника обслуговуючого персоналу.персоналу. До листопада 2016 р. очолювала колектив завідуюча ПавленкоДо листопада 2016 р. очолювала колектив завідуюча Павленко Лідія Володимирівна. А з 02 листопада виконуючою обовЛідія Володимирівна. А з 02 листопада виконуючою обов’’язкиязки завідуючоїзавідуючої призначена Дмитренко Лілія Анатоліївна.призначена Дмитренко Лілія Анатоліївна.
 • 5. Педагогічне кредо:Педагогічне кредо: "Любити дітей - по-"Любити дітей - по- материнськи,материнськи,        Виховувати - по-       Виховувати - по- сухомлинськи,сухомлинськи,            Працювати - з           Працювати - з креативом,креативом,             Відпочивати - з            Відпочивати - з позитивом!"позитивом!"
 • 6. Мета   діяльності  педагогічного Мета   діяльності  педагогічного  колективу   ДНЗ:колективу   ДНЗ: - Збереження і зміцнення фізичного, психічного і- Збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дошкільників;духовного здоров`я дошкільників; -Формування   у  дошкільників   цілісного   уявлення -Формування   у  дошкільників   цілісного   уявлення  про  природу, предметне  довкілля,  суспільство, про  природу, предметне  довкілля,  суспільство,  людей  та  культуру.людей  та  культуру. - Створення   оптимальних  умов   для  розвитку   та  - Створення   оптимальних  умов   для  розвитку   та   самореалізації дитини;  самореалізації дитини;   Формування   основ  громадянськості  як  інтегрованої Формування   основ  громадянськості  як  інтегрованої  якості  особистості.якості  особистості. Педагогічний колектив дошкільного навчальногоПедагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює за  програмою розвитку дітейзакладу працює за  програмою розвитку дітей дошкільного віку   “Українське дошкілля” тадошкільного віку   “Українське дошкілля” та варіативними програмами.варіативними програмами.
 • 7. Впровадження в життя особистісно- орієнтованоїВпровадження в життя особистісно- орієнтованої моделі дошкільної освітимоделі дошкільної освіти вимагає від педагогавимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високоїпрофесійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, томукультури праці, психологічної грамотності, тому педагоги ДНЗ приділяють велику увагупедагоги ДНЗ приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.самоосвіті та професійному росту.
 • 8. В ДНЗ «Ягідка» створено відповідні умови дляВ ДНЗ «Ягідка» створено відповідні умови для дітей: затишна, естетично оформлені група,дітей: затишна, естетично оформлені група, сучасні меблі та декорації, предметно-сучасні меблі та декорації, предметно- розвивальне середовище, дидактичні матеріали,розвивальне середовище, дидактичні матеріали, що дібрані за вимогами Базового компонентущо дібрані за вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та Програмидошкільної освіти в Україні та Програми розвитку дитини дошкільного віку “Українськерозвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”дошкілля”
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12. Педагогічний колектив поглиблено працює надПедагогічний колектив поглиблено працює над проблемою навчання дітей основам безпекипроблемою навчання дітей основам безпеки Компетентність дітей з даної проблемиКомпетентність дітей з даної проблеми формується на спеціальних заняттях, в ігровій таформується на спеціальних заняттях, в ігровій та самостійній діяльності дітей.самостійній діяльності дітей. Вихователі використовують різні форми роботи зВихователі використовують різні форми роботи з дітьми для формування знань про особистудітьми для формування знань про особисту безпеку, правила пожежної безпеки табезпеку, правила пожежної безпеки та дорожнього руху.дорожнього руху. Виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри,Виготовлені дидактичні та розвиваючі ігри, оформленей куточок безпеки.оформленей куточок безпеки.
 • 13.
 • 14. ІнноваційнаІнноваційна діяльністьдіяльність в ДНЗ”Ягідка”в ДНЗ”Ягідка”Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Ягідка»Інноваційна діяльність у дошкільному навчальному закладі «Ягідка» реалізується через експериментування нових технологій, в результаті якихреалізується через експериментування нових технологій, в результаті яких підвищується ефективність роботи закладу. Процес реформування в освітіпідвищується ефективність роботи закладу. Процес реформування в освіті спрямовує педагогів ДНЗ на формування творчої, ініціативної особистості.спрямовує педагогів ДНЗ на формування творчої, ініціативної особистості. Основою проблемою на сьогодні є підготовка життєво-компетентноїОсновою проблемою на сьогодні є підготовка життєво-компетентної дитини, а це значною мірою розв’язується за допомогою впровадженнядитини, а це значною мірою розв’язується за допомогою впровадження інноваційних технологій.інноваційних технологій. Інноваційна діяльність ДНЗ «Ягідка» спрямована на впровадження новітніхІнноваційна діяльність ДНЗ «Ягідка» спрямована на впровадження новітніх педагогічних технологій навчання й виховання, розроблення нового зміступедагогічних технологій навчання й виховання, розроблення нового змісту навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення.навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення. Основою особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання вОсновою особистісно-орієнтованої системи навчання та виховання в дошкільному навчальному закладі є пріоритет індивідуальності,дошкільному навчальному закладі є пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини та прогнозування головного результатусамоцінності, самобутності дитини та прогнозування головного результату щодо формування пізнавальних здібностей на основі оволодіннящодо формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та уміннями.відповідними знаннями та уміннями.
 • 15. виховноговиховного процесу, спрямовує зусилля педагогів напроцесу, спрямовує зусилля педагогів на створення кожнійстворення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння наукоюдитині сприятливих умов для оволодіння наукою іі мистецтвом життя. У зв’язку з цим педагогимистецтвом життя. У зв’язку з цим педагоги ДНЗ “Ягідка”ДНЗ “Ягідка” використовують спадщину В.О. Сухомлинського, який цікавовикористовують спадщину В.О. Сухомлинського, який цікаво розробив проблему виховання допитливості, розумовихрозробив проблему виховання допитливості, розумових здібностей, логічного мислення засобами природи.здібностей, логічного мислення засобами природи. Кожна зустрічКожна зустріч дитини з природою використовуються на розуміння зв’язків,дитини з природою використовуються на розуміння зв’язків, залежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все цезалежностей між явищами, вмінням розмірковувати. І все це проводиться у грі, тому що гра, на думку Сухомлинського, є цяпроводиться у грі, тому що гра, на думку Сухомлинського, є ця іскра, яка запалює вогник допитливості, без гри не може бутиіскра, яка запалює вогник допитливості, без гри не може бути інтелектуального розвитку, морально-духовного громадянськогоінтелектуального розвитку, морально-духовного громадянського виховання.виховання. У роботі з дітьми педагоги закладу широко застосовують ідеїУ роботі з дітьми педагоги закладу широко застосовують ідеї видатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокремавидатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокрема ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де «…ідею створення освітнього закладу як осередку культури, де «… панують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідногопанують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідного слова».слова».   ПозитивнимПозитивним   результатом використання педагогічноїрезультатом використання педагогічної спадщини є укорінення в дітях стійкого патріотичного почуттяспадщини є укорінення в дітях стійкого патріотичного почуття власної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібенвласної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібен державі.державі. Педагоги ДНЗ також працюють над оновленням змістуПедагоги ДНЗ також працюють над оновленням змісту патріотичного виховання.патріотичного виховання.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Праця – наймудрішийПраця – наймудріший виховательвихователь
 • 20. Здоров’язберігаючіЗдоров’язберігаючі технологіїтехнології      ВВ закладі широко застосовуються дихальна  закладі широко застосовуються дихальна  гімнастика К.Бутейка, методика гімнастика К.Бутейка, методика   М. Єфименка, які сприяють підвищенню М. Єфименка, які сприяють підвищенню  імунітету у дітей та профілактиці дитячих імунітету у дітей та профілактиці дитячих  захворювань. Вихователі ДНЗ “Ягідка” широко захворювань. Вихователі ДНЗ “Ягідка” широко  використовують оздоровчі технології: використовують оздоровчі технології:    пальчикову гімнастику, точковий масаж, пальчикову гімнастику, точковий масаж,  гімнастику для очей, коригувальні доріжки для гімнастику для очей, коригувальні доріжки для  профілактики пласкостопості, профілактики пласкостопості,  вітамінотерапію, фітотерапію, вітамінотерапію, фітотерапію,  кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію, кольоротерапію, арт-терапію, казкотерапію,  пісочна терапіяпісочна терапія
 • 21.
 • 25. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗПОВІДАННЮ ЗАМЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РОЗПОВІДАННЮ ЗА СХЕМАМИ (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ)СХЕМАМИ (авт. О. БІЛАН. К. КРУТІЙ)
 • 26. Використання методикиВикористання методики Карла Орфа наКарла Орфа на музичних заняттяхмузичних заняттях
 • 27. Інноваційна діяльність дошкільного закладуІнноваційна діяльність дошкільного закладу Конструктивно-математичний розвиток дітейКонструктивно-математичний розвиток дітей (палички Джорджа Кюізерена)(палички Джорджа Кюізерена)
 • 28. Використання ТРВЗВикористання ТРВЗ С. АльтшуллераС. Альтшуллера  •    •        Це ключ до розвитку творчого мислення.Це ключ до розвитку творчого мислення.  •      •      Це метод формування системного і діалектичного Це метод формування системного і діалектичного  мислення.мислення.  •      •      Це спосіб подолання навчальних проблем.Це спосіб подолання навчальних проблем.
 • 29. Застосування інформаційних іЗастосування інформаційних і комунікаційних технологійкомунікаційних технологій в дошкільних установахв дошкільних установах               Безглуздо заперечувати той факт, що сучасний світ значно Безглуздо заперечувати той факт, що сучасний світ значно  відрізняється від часів молодості наших бабусь і дідусів, і відрізняється від часів молодості наших бабусь і дідусів, і  навіть батьків. Сьогодні вже досить складно уявити собі, що навіть батьків. Сьогодні вже досить складно уявити собі, що  ще в зовсім недалекому минулому не заходило й мови про те, ще в зовсім недалекому минулому не заходило й мови про те,  щоб використовувати будь-які інноваційні технології в ДНЗ. щоб використовувати будь-які інноваційні технології в ДНЗ.  Нині такими передовими технологіями, як комп'ютер, планшет Нині такими передовими технологіями, як комп'ютер, планшет  або інтерактивна дошка не здивувати жодну дитину. або інтерактивна дошка не здивувати жодну дитину.  Інформаційна ера диктує свої правила гри, ігнорувати які Інформаційна ера диктує свої правила гри, ігнорувати які  неможливо. Переваги використання інформаційних технологій неможливо. Переваги використання інформаційних технологій  у виховному процесі очевидні. Наприклад, завдяки у виховному процесі очевидні. Наприклад, завдяки  захоплюючим програмами, розробленими з метою навчити захоплюючим програмами, розробленими з метою навчити  дитину читання, математики, максимально розвинути його дитину читання, математики, максимально розвинути його  пам'ять і логічне мислення, дошкільника вдається зацікавити і пам'ять і логічне мислення, дошкільника вдається зацікавити і  прищепити йому любов до знань. Анімаційні комп'ютерні прищепити йому любов до знань. Анімаційні комп'ютерні  картинки змушують малюка буквально примкнути до монітора картинки змушують малюка буквально примкнути до монітора  і уважно спостерігати за подіями. Діти легко запам'ятовують і уважно спостерігати за подіями. Діти легко запам'ятовують  нову інформацію, а потім обговорюють її в групі.нову інформацію, а потім обговорюють її в групі.
 • 30.
 • 31. Робота з батькамиРобота з батьками  Дошкільний навчальний заклад активно Дошкільний навчальний заклад активно  співпрацює з батьками . Основні напрямки співпрацює з батьками . Основні напрямки  роботи : - виховання усвідомленого роботи : - виховання усвідомленого  батьківства в родинах; - формування у батьківства в родинах; - формування у  батьків позитивних установок у спілкуванні з батьків позитивних установок у спілкуванні з  дитиною; -надання фахової допомоги дитиною; -надання фахової допомоги  батькам у вихованні та навчанні дітей; - батькам у вихованні та навчанні дітей; -  включення батьків у заходи дошкільного включення батьків у заходи дошкільного  закладу; - створення єдиного освітнього закладу; - створення єдиного освітнього  простору в навчальному закладі та сім ’ ї.простору в навчальному закладі та сім ’ ї.
 • 32.
 • 33. Виставки спільнихВиставки спільних робіт батьків і дітейробіт батьків і дітей
 • 34. Наші святаНаші святаНаші святаНаші свята
 • 35. РезультативністьРезультативність використаннявикористання інноваційнихінноваційних технологій:технологій: Підвищився рівень зацікавленості Підвищився рівень зацікавленості  дітей до отримання знань;дітей до отримання знань;  Розвивальна, виховна, навчальна Розвивальна, виховна, навчальна  діяльність набула творчого характеру;діяльність набула творчого характеру;  Виріс професійний рівень Виріс професійний рівень  педагогічного персоналу, педагогічного персоналу,  удосконалилася його фахова удосконалилася його фахова  майстерністьмайстерність
 • 36. Дитячий садок – друга домівка : тепла, затишна,Дитячий садок – друга домівка : тепла, затишна, безпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячийбезпечна. Ми, дорослі, приходимо в дитячий садок, щоб подарувати дітям радістьсадок, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їх друзями і партнерами вспілкування, стати їх друзями і партнерами в будь – яких справах, дати кожній дитині шансбудь – яких справах, дати кожній дитині шанс розкритися, розвинути свої таланти. Л А С К А Врозкритися, розвинути свої таланти. Л А С К А В О П Р О С И М О!О П Р О С И М О!  Наша адреса:        Полтавська обл., Наша адреса:        Полтавська обл.,  Гадяцький р-он, с.Римарівка, Гадяцький р-он, с.Римарівка,  вул.Соборна,63вул.Соборна,63