Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaaliturva Suomeen muutettaessa

118 views

Published on

Esittelyaineistoasumiseen perustuvasta sosiaaliturvasta Suomeen muutettaessa

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaaliturva Suomeen muutettaessa

 1. 1. Asumiseen perustuva sosiaaliturva Suomeen muutettaessa Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus
 2. 2. Sisältö • Yleistä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta • Suomeen muutto (EU- ja Eta-maat ja Sveitsi, sopimusmaat, muut maat) • Työntekijät • Perheenjäsenten asema • Etuudet Suomeen muutettaessa • Menettely Suomeen muutettaessa 2
 3. 3. Kela Kansan- eläke Työttömyys Sairaus- ja vanhempain- etuudet (rahaetuudet) Terveyden- hoito (korvaukset) Perustoimeen- tulotuki Perhe- etuudet 3 Yksityiset vakuutusyhtiöt, säätiöt, kassat, valtiokonttori Työeläkkeet Työtapaturma- ja ammattitauti- etuudet Kunnat Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulo- tuki Terveyden- huolto Sosiaali- palvelut Työttömyys- kassat Asumiseen perustuvat etuudet Työskentelyyn perustuvat etuudet
 4. 4. Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen: Mitä säädöstä sovelletaan? • EU-lainsäädäntö (asetukset 883/2004, 987/2009, 1408/71 ja 574/72) • Työskentely määräävä kriteeri, joskus asuminen • Sosiaaliturvasopimukset • Sopimuksen laajuus vaihtelee sopimuksittain • Työskentely/asuminen määräävä, riippuu sopimuksesta • Kansallinen lainsäädäntö • Soveltamisalalaki: asuminen pääasiallinen, joskus työskentely • SVL (+ Kelan kuntoutusetuudet): asuminen/työskentely • TTL: työskentely • KotikuntaL: asuminen 4
 5. 5. Suomeen muutto: Kansalliset säädökset 5
 6. 6. Oikeus Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan Kansallinen lainsäädäntö • Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/93) eli soveltamisalalaki • Sairausvakuutuslaki • Työttömyysturvalaki • Kotikuntalaki 6
 7. 7. Soveltamisalalain piiriin kuuluvat etuudet 1) Ryhmä • Lapsilisä** • Äitiysavustus • Yleinen asumistuki • Kansaneläke** • Perhe-eläke** • Vammaisetuuslain etuudet: • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki** • Alle 16-vuotiaan vammaistuki** • Eläkettä saavan hoitotuki** • Ruokavaliokorvaus 2) Ryhmä • Elatustuki * • Takuueläke * • Eläkkeensaajien asumistuki* • Rintamasotilaiden eläkelain etuudet* 7 * = Edellytetään tosiasiallista Suomessa asumista ** = EU:n sosiaaliturva-asetuksen piirissä
 8. 8. Soveltamisalalain kattamat tilanteet • Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/93) eli soveltamisalalaki koskee: • Suomessa asuvia • Suomeen muuttavia ja Suomessa työskenteleviä • Suomesta muuttavia • Tilapäisesti ulkomailla olevia • Ulkomailla asuvia, joilla lain tai hakemuksen perusteella oikeus Suomen sosiaaliturvaan • Perheenjäseniä • Suomessa asuvia, joilla ei ole oikeutta sosiaaliturvaan 8
 9. 9. Milloin Suomeen tulevalla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan? Jos hän muuttaa vakinaisesti Suomeen asumaan • Muuton vakinaisuus tai tilapäisyys on tilanteen kokonaisarviointia . • Otetaan huomioon kaikki olosuhteet • Vakinainen asuminen määritellään Kelan toimeenpaneman sosiaaliturvan kannalta eri tavalla kuin esim. maistraattien tai verohallinnon puolella. Jos hän työskentelee Suomessa • Vaikka ei muuttaisi Suomeen vakinaisesti asumaan • Työskentelyn pituudesta riippuen eri määrä oikeuksia • Työskentelyn loppuessa sosiaaliturva säilyy vain erityistilanteissa. 9
 10. 10. Suomeen muutto: Muut kuin EU-, Eta- tai sopimusmaat Suomessa asuminen • Soveltamisalalain (1573/1993) 3 a §: ”Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan Suomeen muuttavaan henkilöön jo maahan tulosta alkaen, jos henkilön hänen olosuhteensa kokonaisuudessaan huomioon ottaen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan.” • Maassa asumisen tulee olla laillista • Mahdollisesti vaadittava oleskelulupa yleensä oltava vähintään vuodeksi 10
 11. 11. Vakinaisen muuton perusteet: • Aiemmin asunut Suomessa vakinaisesti • Ulkomaalainen, jolla on suomalainen syntyperä • Pakolaisuus, suojelun tarve • Perheenjäsenten vakinainen asuminen täällä • Työsopimus (tai vastaava) Suomessa tehtävää työtä varten • Tutkimustyö (tutkijan oleskelulupa) • Muut siteet Suomeen Tilapäisen muuton perusteet • Vain opiskelutarkoituksessa tuleva • Turvapaikan hakija, kun hakemusta ei ole ratkaistu • Tilapäisen suojeluntarpeen vuoksi oleskeluluvan saanut =>Jos olosuhteet muuttuvat ja voidaan katsoa vakinaisesti Suomessa asuvaksi, voi olosuhteiden muutoksesta lähtien kuulua sosiaaliturvaan 11 Suomeen muutto: Muut kuin EU-, Eta- tai sopimusmaat
 12. 12. Suomeen muutto: Muut kuin EU-, Eta- tai sopimusmaat Työskentely Suomessa • Jollei katsota vakinaisesti Suomessa asuvaksi, sosiaaliturvaan voi kuulua työskentelyn perusteella • Edellytyksinä: • Vähintään 4 kk työsopimus • Työn täytettävä työskentelyn vähimmäisvaatimukset viikkotyöajan ja palkan suhteen • Oltava voimassaoleva työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa (ei koske EU- tai Eta- maiden tai Sveitsin kansalaisia) • Sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy yleensä työskentelyn päättyessä, jollei erityismääräyksiä
 13. 13. Suomeen muutto: Muut kuin EU-, Eta- tai sopimusmaat Sairausvakuutus & työttömyysturva • Etuuksien piiriin kuulumisesta säädetään ao. etuuslaeissa, ei soveltamisalalaissa • Sairausvakuutettu joko • Soveltamisalalain mukaisesti asuvana tai työskentelevänä • Sairausvakuutuslain perusteella yrittäjänä, jos yritystoimintaa vähintään 4 kk • Työttömyysturvalain piiriin työskentelyn alkaessa • HUOM: Etuuksien saaminen edellyttää vakinaista Suomessa asumista • EU-työntekijät: ei edellytetä Suomessa asumista (työttömyyspäiväraha) • Muut työntekijät: edellytyksenä vähintään 6 kk:n edeltävä työskentely ja oleskeluluvan voimassaolo. 13
 14. 14. Suomeen muutto: Muut kuin EU-, Eta- tai sopimusmaat Yhteenveto • Soveltamisalalain ja sairausvakuutuslain mukaiset etuudet: • Vakinainen muutto, tai • Tarkoitus työskennellä 4 kk:n ajan työskentelyn vähimmäisvaatimukset täyttävässä työssä • Työttömyysturvalain mukaiset etuudet: • Vakuutettu työskentelyn alusta, jos työssäoloehto karttuu • (Etuudet vain, jos Suomessa asuva) 14
 15. 15. Suomeen muutto: EU- ja Eta-maat ja Sveitsi 15
 16. 16. Suomeen muutto: EU- ja Eta-maat ja Sveitsi Työskentelymaaperiaate • Työntekijät • Työskentelymaan eli Suomen sosiaaliturva • Suomen määritelmät siitä, ketä pidetään ”työntekijänä” eri etuuksien suhteen • Lähetetyt työntekijät/virkamiehet • Lähtömaan sosiaaliturva • Tilapäinen oleskelu Suomessa (alle vuosi): oikeus sairaanhoitoon Suomessa (EHIC-kortti lähtömaasta) • Vakinainen asuminen Suomessa (yli vuosi): lomake E106/S1 antaa oikeuden sairaanhoitoon Suomessa (toimivaltaisesta valtiosta = maa, jonka sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu)  Lomakkeen rekisteröinti Kelassa  Kelasta Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa • Perheenjäsenet ja muut ei-aktiivit • Perheenjäsenten osalta asuinmaan sosiaaliturva: oikeus sosiaaliturvaan, jos asuu vakinaisesti Suomessa • Sairaanhoito ja perhe-etuudet asumisesta riippumatta toimivaltaisen valtion (= maa, jonka sosiaaliturvaan työntekijä kuuluu) kustannuksella 16
 17. 17. Suomeen muutto: EU- ja Eta-maat ja Sveitsi Suomen määritelmät • Työntekijä = henkilö, joka • on Suomessa työeläkevakuutettu – julkinen terveydenhuolto ja lasten kotihoidon tuki • Aikoo työskennellä Suomessa vähintään 4 kk siten, että työskentelyn vähimmäisvaatimukset täyttyvät (18 h/vko + palkka TES:n mukainen; jollei TES:iä => kokotyöaikapalkka vähintään 1 189 €/kk v. 2018) – Soveltamisalalain ja sairausvakuutuslain mukaiset etuudet • täyttää työssäoloehdon (+ on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun) – Työttömyyspäiväraha (oikeuden karttuminen) • Huom! Jos katsotaan, että muuttaa soveltamisalalain mukaisesti vakinaisesti asumaan Suomeen, voi olla laajemmat oikeudet etuuksiin 17
 18. 18. Suomeen muutto: Sosiaaliturvasopimusmaat 18
 19. 19. Suomeen muutto: sosiaaliturvasopimusmaat • Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus: • Asetuksen 883/2004 lainvalintamääräyksiä sovelletaan Pohjoismaiden välillä liikkuviin • Perheenjäsenet ja muut ei-aktiivit: väestörekisteröinnin mukainen asuminen viimesijainen lainvalintaperuste, jos maat eivät pääse yhteisymmärrykseen asumisesta. • Muut sopimukset: • Sopimusten kattamilta osin mm. lähetetyt työntekijät säilyvät lähtömaan sosiaaliturvassa ja työntekijät kuuluvat työskentelymaan sosiaaliturvaan • Muilta osin (sopimuksen ulkopuoliset etuudet ja henkilöryhmät) määräytyy kuten sopimuksettomissa tilanteissa • Sopimukset: USA, Kanada, Quebec, Chile, Israel, Australia, Intia, Kiina ja Etelä-Korea 19
 20. 20. Suomeen muutto: Oikeus etuuksiin
 21. 21. Mitä etuuksia Suomeen muutettaessa tai Suomessa työskennellessä voi saada? Vakinaisesti muutettaessa • Kaikki samat etuudet kuin täällä jo asuvilla, samoin ehdoin ja saman suuruisina • Joissakin etuuksissa edellytetään täyttyneitä asumis- tai vakuutuskausia (esim. vanhempainpäivärahoissa 180 päivän edeltävä sairausvakuutuskausi) • EU-alueelta tulevan kohdalla otetaan huomioon toisessa maassa täyttyneet vakuutuskaudet Työskentelemään tuleva (ei vakinaisesti asumaan) • Oikeus etuuksiin työskentelynsä ajan (joissakin tilanteissa tietyt etuudet rajattu vähintään 6 kk työskenteleville), etuudet saman suuruisia kuin muille • EU-alueella yhteensovitussäännöt perhe-etuuksissa • Oikeus jatkuu tietyissä tapauksissa myös työttömäksi jäädessä 21
 22. 22. Suomeen muutto: oikeus etuuksiin • Oikeus julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa • Kotikunta Suomessa  Julkisen terveydenhuollon palvelut • Ei kotikuntaa Suomessa a) Tilapäinen oleskelu Suomessa: Lääketieteellisesti välttämätön hoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC). b) Työnteko Suomessa: Palvelut kuten henkilöllä, jolla on kotikunta Suomessa; Todistuksella oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. c) Toisessa valtiossa asuva henkilö, jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa: Palvelut kuten henkilöllä, jolla on kotikunta Suomessa; eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai Todistuksella oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. 22
 23. 23. Menettely Suomeen muutettaessa 23
 24. 24. Päätöksen antaminen (SovAL 12 §) • Kirjallinen valituskelpoinen päätös Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuulumisesta annetaan aina, kun • Suomeen muuttava hakee asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumista (verkossa www.kela.fi/asiointi tai lomakkeella Y 77) • Ulkomaille muutosta tai Suomeen paluusta saadaan tieto (poikkeuksena lomamatkat) • Nämä päätökset annetaan Kelan KV-keskuksesta (hakemukset jätetään kuitenkin verkossa Kelan asiointipalvelussa tai mihin tahansa Kelan toimistoon) • Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan (SAMU) ja edelleen vakuutusoikeuteen 24
 25. 25. Menettely Suomeen tultaessa Suomeen ensi kertaa tulevat Hakemus sosiaaliturvasta Kelaan (www.kela.fi/asiointi tai Y 77) • Kela-kortti • muutoksenhakumahdollisuus Etuushakemukset Kelaan (www.kela.fi/asiointi tai toimistossa) Suomeen palaavat A. Kuulunut ulkomailla ollessaan Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan  ilmoitus Kelaan paluusta B. Ei ole kuulunut Suomen as.per.sos.turvaan ulkomailla  hakemus Kelaan (www.kela.fi/asiointi tai Y 77)  Oikeus sosiaaliturvaan muuttopäivästä, jos vakinainen muutto/paluu • Poikkeus mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat sekä työttömyysturva  Oikeus osaan sosiaaliturvaan Suomessa työskentelyn ajan
 26. 26. Kelan verkkoasiointipalvelu • Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Hakemuksen liitteet voi lähettää sähköisesti • Asiointipalvelun etusivulta asiakas näkee: • Seuraavat ja edelliset maksut • Onko hakemus jo käsitelty tai ratkaistu • Muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä 26
 27. 27. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Kansainvälisten tilainteiden palvelunumerossa 020 634 0200 palvellaan ma–pe klo 8–16 • Jos palvelunumerossa on soittohetkellä jonoa, voi asiakas halutessaan jättää Kelan puhelinpalveluun soittopyynnön • Takaisinsoitto on asiakkaalle maksuton • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla maasta- ja maahanmuuton palvelunumeroon 27

×