Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa

415 views

Published on

Asutko ulkomailla tai suunnitteletko muuttoa? - Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta

Kela, Eläketurvakeskus ja Verohallinto järjestivät tiistaina 27.8.2013 infotilaisuuden ulkosuomalaisten sosiaaliturvasta. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat ulkomaille muuttaneet tai muuttoa suunnittelevat työntekijät ja eläkeläiset.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa

 1. 1. Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa - Kelan infotilaisuus Tiina Kalske 27.8.2013
 2. 2. Hakija asuu Suomessa Eläkkeen hakeminen ulkomaita Eläketurvakeskus 2
 3. 3. Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija • Eläketurvakeskus välittää lakisääteisten eläkkeiden eläkehakemukset hakijan puolesta seuraaviin maihin: EU- ja ETA- maihin (ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsiin - myös Kroatia EU-maa 1.7.2013 alkaen Maihin, joiden kanssa Suomella on sosiaali- turvasopimus: USA, Kanada, Israel, Chile ja Australia (Australiassa vain asumisperusteinen eläke) - sopimus Intian kanssa tulossa, Japani ja Kiina kesken • Muiden maiden eläkkeet eläkkeenhakijan tulee hakea itse ko. maiden eläkelaitoksista (yhteystietoja: www.issa.int). • Myös sopimuseläkkeet haettava itse (Kelalta joihinkin apua). Eläketurvakeskus 3
 4. 4. Eläkkeen hakeminen ulkomailta Suomessa asuva eläkkeenhakija • Ulkomaan eläkettä haetaan samalla suomalaisella eläkehakemuslomakkeella kuin Suomenkin eläkettä. Lisäksi täytetään liite U, jossa luetellaan ulkomaan työskentely- ja asumisajat.  Hakemukseen tulisi liittää mahdollisuuksien mukaan ulkomaan vakuutusnumero(t), työtodistukset, palkka- kuitit ja muut mahdolliset tositteet työskentelystä.  Hakemuksen voi jättää samanaikaisesti Suomen eläkehakemuksen kanssa, jos ulkomaan eläke haetaan alkavaksi samasta ajankohdasta kuin Suomen eläke.  Jos ulkomaan eläkettä haetaan myöhemmästä ajankohdasta kuin Suomen eläkettä, hakemus voidaan jättää n. 6 kk ennen toivottua ulkomaan eläkkeen alkamisajankohtaa. Eläketurvakeskus 4
 5. 5. EU-eläkehakemusprosessi ● Yhteyslaitos laatii, kun kaikki päätökset saatu ● Kerrotaan hakemusprosessin lopputulos kootusti Eläketurvakeskus 5
 6. 6. Eläkehakemukset Suomesta ulkomaille Vuosi 2012 Top 10 Yhteensä 9 045 kpl Eläketurvakeskus 6
 7. 7. Ulkomailta Suomeen maksetut eläkkeet tilanne 31.12.2012 Maa Kpl Maa Kpl Ruotsi 45 856 Alankomaat 207 Viro 2 710 Austraalia 164 Saksa 1 832 Espanja 154 Norja 1 149 Itävalta 127 Iso-Britannia 785 Belgia 79 Sveitsi 559 Puola 77 Kanada 350 Italia 69 Tanska 226 Latvia 59 Ranska 214 Yhdysvallat 52 Ulkomailta maksettiin eläkkeitä n. 55.000 henkilölle. Muiden kuin luettelossa olevien maiden osuus kokonaismäärästä oli 365 kpl. Eläketurvakeskus 7
 8. 8. Hakija asuu ulkomailla Eläkkeen hakeminen Suomesta Eläketurvakeskus 8
 9. 9. Eläkkeen hakeminen Suomesta Ulkomailla asuva eläkkeenhakija • EU-, ETA- (+ Sveitsi) ja sosiaaliturvasopimusmaissa asuvan eläkkeenhakijan tulee jättää hakemus asuin- maansa vakuutuslaitokseen edelleen toimitettavaksi Suomeen. • Suomessa yhteyslaitoksena ulkomailla asuvien Suomen eläkettä koskevien eläkehakemusten osalta toimii Eläketurvakeskuksen sijaan Kelan ulkomaan yksikkö. • Hakemuksessa tulee mainita, haetaanko sekä työ- että kansaneläkettä ja mistä ajankohdasta alkaen eläkettä haetaan.  Suomen työeläkkeen voi hakea alkamaan 63-68 vuoden iässä, Kelan vanhuuseläkkeen 65 vuoden iässä. Eläketurvakeskus 9
 10. 10. Eläkkeen hakeminen Suomesta Ulkomailla asuva eläkkeenhakija • Muualla kuin EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimus- maassa asuva eläkkeenhakija voi lähettää Suomen kansallisen eläkehakemuksen Eläketurvakeskukseen, Kelaan tai omaan työeläkelaitokseensa. • Suomen kansallisia eläkehakemuslomakkeita saa mm. Eläketurvakeskuksesta ja Kelasta. Ne voi myös tulostaa näiden laitosten Internet-sivuilta: www.etk.fi tai www.kela.fi. • Suomen työeläkkeet maksetaan rajoituksetta kaikkiin maihin. Eläketurvakeskus 10
 11. 11. Suomesta ulkomaille maksetut eläkkeet tilanne 31.12.2012 Maat TOP 6 kpl TOP 4 € Vanhuus- eläke, kpl Työkyvyt- tömyyselä- ke, kpl Kaikki, kpl Keskimääräinen eläke, €/kk Ruotsi 40 962 4 674 46 452 197 Espanja 2 231 421 2 721 1 935 Saksa 2 308 112 2 543 280 Australia 2 022 20 2 065 296 Yhdysvallat 1 145 14 1 213 645 Kanada 938 11 1 008 323 Marokko 39 3 44 3 612 Portugali 106 6 120 2 019 Espanja 2 231 421 2 721 1 935 Luxemburg 18 - 18 1 615 Eläketurvakeskus 11
 12. 12. Yleistä eläkkeen hakemisesta Eläketurvakeskus 12
 13. 13. Työskentelyyn vai asumiseen perustuva ulkomaan eläke • Eläke perustuu työskentelyyn ja/tai asumiseen Eläkettä ulkomailta saa yleensä vain siellä tapahtuneen työskentelyn perusteella. Pelkän asumisen perusteella eläkettä voi saada Pohjoismaista, Alankomaista, Kanadasta, Australiasta ja Israelista. Työskentelystä riippumatonta, täydentävää vähimmäisturvan takaavaa eläkettä ei yleensä makseta ulkomailta Suomeen. Eläketurvakeskus 13
 14. 14. Eläkehakemukseen liittyvät lisätiedustelut • Yhteyslaitos voi lähettää lisätiedusteluja eläkkeen- hakijalle esimerkiksi koskien o työskentelyä/asumista/opiskelua tai perhesuhteita o haluttua eläkkeen alkamisaikaa o pankkitilitietoja. Kyselyihin on hyvä vastata heti. Vastaamatta jättäminen voi johtaa eläkehakemuksen hylkäämiseen. • Eläkkeen myöntämisen jälkeen yhteyslaitos edellyttää usein eläkkeensaajalta elossa olon todistamista vuosittain. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa eläkkeen lakkauttamiseen. Eläketurvakeskus 14
 15. 15. EU-vanhuuseläkehakemuksen käsittely- aikoja eräissä EU-maissa 2011 (v. 2012 tietoja ei saatavilla) Eläketurvakeskus 15
 16. 16. Eläkepäätös EU-/ETA-eläkeasiassa • Ulkomaan eläkelaitos lähettää eläkepäätöksensä suoraan hakijalle. – Eläkkeen myöntäminen perustuu kunkin maan omaan eläkelainsäädäntöön. – Mahdollinen valitus hakijan tulee tehdä suoraan päätöksen antaneelle ulkomaan eläkelaitokselle. • Eläketurvakeskus ei tee eläkepäätöksiä eikä voi vaikuttaa niihin. – Suomen eläkelaitokset ja ulkomaan laitokset tekevät eläkepäätökset itsenäisesti oman lainsäädäntönsä mukaan. • Eläketurvakeskus tekee päätösten yhteenvedon kaikista hakemukseen liittyvistä eläkepäätöksistä. – Hakija voi pyytää tarkistusta yhteenvedon jälkeen, jos hänen mielestään EU-maiden päätöksillä on kielteinen yhteisvaikutus hänen eläkeoikeuteensa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Eläketurvakeskus 16
 17. 17. Kooste siitä, mistä ja miten eläke maailmalta saadaan • Suomessa asuvat eläkkeenhakijat – ETK lähettää viran puolesta eläkehakemukset EU- ja sosiaaliturva- sopimusmaihin (vain lakisääteiset, ei sopimuseläkkeitä). – Ei-sopimusmaasta henkilön haettava itse; ETK:lta yhteystietoja. • EU/ETA-maissa asuvat (esim. Saksa) – Jokaisessa maassa on yhteyslaitos, joka toimittaa hakemukset toisiin EU-maihin (vrt. ETK); myös Suomen eläke tätä kautta. – Jos ao. maalla sosiaaliturvasopimuksia, apua myös näiden maiden eläkkeiden hakemiseen. • Sosiaaliturvasopimusmaissa asuvat (esim. Australia) – Suomen eläkkeen voi hakea yhdyslaitoksen kautta. • Muualla asuvat (esim. Japani) – Suomen eläke tulee hakea itse Suomen kansallisella lomakkeella. – Jos ao. maalla sosiaaliturvasopimuksia, apua todennäköisesti myös näiden maiden eläkkeiden hakemiseen. Eläketurvakeskus 17
 18. 18. Yhteystiedot Suomenkielinen palvelunumero: 029 411 2818 Ruotsinkielinen palvelunumero: 029 411 2815 Sähköposti: um-elakeasiat@etk.fi Internet: www.etk.fi www.tyoelake.fi www.arbetspension.fi Eläketurvakeskus Ulkomaiset eläkeasiat 00065 ELÄKETURVAKESKUS Eläketurvakeskus 18

×