Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaaliturva suomesta muutettaessa

120 views

Published on

Esittelyaineisto asumiseen perustuvasta sosiaaliturvasta Suomesta muutettaessa

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaaliturva suomesta muutettaessa

 1. 1. Asumiseen perustuva sosiaaliturva Suomesta muutettaessa Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus
 2. 2. Sisältö • Yleistä asumisperusteisesta sosiaaliturvasta • Suomesta muutto (EU- ja Eta-maat ja Sveitsi, sopimusmaat, muut maat) • Työntekijät • Perheenjäsenten asema • Etuuksien maksaminen ulkomaille • Paluu ulkomaan komennukselta ja etuudet palaamisen jälkeen • Menettely Suomesta muutettaessa 2
 3. 3. Kela Kansan- eläke Työttömyys Sairaus- ja vanhempai n-etuudet (rahaetuud et) Terveyden- hoito (korvaukset) Perustoimeen -tulotuki Perhe- etuudet 3 Yksityiset vakuutusyhtiöt, säätiöt, kassat, valtiokonttori Työeläkkeet Työtapaturma - ja ammattitauti- etuudet Kunnat Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulo -tuki Terveyde n-huolto Sosiaali - palvelut Työttömyys- kassat Asumiseen perustuvat etuudet Työskentelyyn perustuvat etuudet
 4. 4. Sosiaaliturva muuttotilanteissa: Mitä säädöksiä sovelletaan? • EU-lainsäädäntö (asetukset 883/2004, 987/2009, 1408/71 ja 574/72) • Työskentely määräävä kriteeri, joskus asuminen • Sosiaaliturvasopimukset • Sopimuksen laajuus vaihtelee sopimuksittain • Työskentely/asuminen määräävä, riippuu sopimuksesta • Kansallinen lainsäädäntömme • Soveltamisalalaki: Asuminen pääasiallinen, joskus työskentely • Sairasvakuutuslaki (+ Kelan kuntoutusetuudet): Asuminen/työskentely • Työttömyysturvalaki: Työskentely • Kotikuntalaki: Asuminen 4
 5. 5. Milloin Suomesta lähtevällä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan? Tilapäisesti ulkomailla oleskellessa • Alle vuodeksi ulkomaille lähtiessä • Poikkeus: jos toisessa EU-maassa töissä Erityistilanteissa (erityinen hakemus/ilmoitus) • Lähetetyt työntekijät • Opiskelijat • Suomen valtion virkamiehet • Yllä mainittujen perheenjäsenet Tiettyihin etuuksiin eräissä muissa tapauksissa • Jos edelleen Suomessa töissä tai saa edeltävään työskentelyyn liittyen vielä jotain rahaetuutta Suomesta • Suomi vastaa tietyissä tilanteissa sairaanhoidon kustannuksista 5
 6. 6. Suomesta muutto: Kansalliset säännökset
 7. 7. Soveltamisalalain piiriin kuuluvat etuudet: 1) Ryhmä • Lapsilisä** • Äitiysavustus • Yleinen asumistuki • Kansaneläke** • Perhe-eläke** • Vammaisetuuslain etuudet: • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki** • Alle 16-vuotiaan vammaistuki** • Eläkettä saavan hoitotuki** • Ruokavaliokorvaus 2) Ryhmä • Elatustuki * • Takuueläke * • Eläkkeensaajien asumistuki * • Rintamasotilaiden eläkelain etuudet * 7 * = Edellytetään tosiasiallista Suomessa asumista ** = EU:n sosiaaliturva-asetuksen piirissä
 8. 8. Suomesta muutto: Muut kuin EU-, Eta- ja sopimusmaat • Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (1573/93) eli soveltamisalalaki koskee: • Suomessa asuvia • Suomeen muuttavia ja Suomessa työskenteleviä • Suomesta muuttavia • Tilapäisesti ulkomailla olevia • Ulkomailla asuvia, joilla lain tai hakemuksen perusteella oikeus Suomen sosiaaliturvaan • Perheenjäseniä • Suomessa asuvia, joilla ei ole oikeutta sosiaaliturvaan 8
 9. 9. Suomesta muutto: Muut kuin EU-, Eta- ja sopimusmaat Oikeus sosiaaliturvaan Suomesta muutettaessa • Kansalaisuudesta riippumatta sovelletaan soveltamisalalakia (4 §): • Muutto alle vuodeksi (tilapäinen muutto) • Asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuuluminen ulkomailla oleskelun ajan • Muutto yli vuodeksi (vakinainen muutto) • Asumisperusteinen sosiaaliturva päättyy maasta muuttoon • Jos toistuvasti ulkomailla tilapäisiä (=alle vuoden) jaksoja, voi kuulua asumisperusteiseen sosiaaliturvaan vain, jos edelleen vakinaisesti Suomessa asuva ja kiinteät siteet Suomeen 9
 10. 10. Suomesta muutto: Muut kuin EU-, Eta- ja sopimusmaat Kuuluminen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan hakemuksen perusteella (soveltamisalalaki 7 §) • Asuu Suomessa tai kuuluu sosiaaliturvaan työn tai opintojen alkaessa + kiinteät siteet Suomeen • Ulkomailla yli vuoden 1. Suomalaisen työnantajan ulkomaille lähettämänä 2. Suomalaisen työnantajan ulkomailla palvelukseensa ottama työntekijä 3. Päätoimiset opiskelijat ja tutkijat, apurahansaajat – Kohdat 1–2 pätevät ainoastaan muuton tapahtuessa muuhun kuin EU-, Eta- tai sosiaaliturvasopimusmaahan – Kohta 3. myös EU-, Eta- tai sosiaaliturvasopimusmaahan 10
 11. 11. Suomesta muutto: Muut kuin EU-, Eta- ja sopimusmaat Mukana seuraavat perheenjäsenet • Sosiaaliturvan piirissä 5 tai 7 §:n mukaan tai kv-sopimuksen perusteella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan henkilön mukana ulkomailla olevat samassa taloudessa asuvat • Avo- tai aviopuoliso • Rekisteröidyn parisuhteen puoliso • Alle 18-vuotiaat lapset • Paitsi jos: – oman yli 4 kk jatkuvan työn perusteella kuuluu asemamaan sosiaaliturvaan, tai – muutoin olosuhteiden perusteella on kiinteämpiä siteitä vieraaseen valtioon kuin Suomeen 11
 12. 12. Suomesta muutto: Muut kuin EU-, Eta- ja sopimusmaat Kuuluminen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan hakemuksen perusteella Kiinteät siteet (7 a §) • Henkilön tilanteen kokonaisvaltainen tarkastelu • Suomessa asuttu aika • Työskentelymaassa asuttu aika • Perhesiteet • Suomalainen työnantaja • Toistuva oleskelu Suomessa • Asumisjärjestelyt • Työeläketurva Suomessa 12
 13. 13. Suomesta muutto: EU- ja Eta-maat ja Sveitsi
 14. 14. Suomesta muutto: EU- ja Eta-maat ja Sveitsi • Sovelletaan EU-asetusta 883/2004 • Työntekijät • pääsääntönä työskentelymaan sosiaaliturva • Lähetetyt työntekijät • Lähtömaan sosiaaliturva (A1) • Oikeus sairaanhoitoon työskentelymaassa (EHIC-kortti tai hoito-oikeustodistus S1) • Perheenjäsenet ja muut ei-aktiivit • Yleensä kuuluvat asuinvaltion sosiaaliturvan piiriin: Onko Suomessa asuva soveltamisalalain mukaan? Tai toisessa EU-maassa asuva ko. maan lain mukaan? • Poikkeuksena tilanne, jossa perheenjäsen saa työntekoonsa perustuvaa etuutta Suomesta (esim. vanhempainpäivärahat) • Asumisesta huolimatta perheenjäsenillä on oikeus 883:n perusteella sairaanhoitoon ja perhe- etuuksiin työntekijän toimivaltaisesta valtiosta • Asetuksen soveltamisalan ulkopuoliset tilanteet ratkeavat kansallisten säännösten mukaan 14
 15. 15. Suomesta muutto: Sosiaaliturvasopimusmaat
 16. 16. Suomesta muutto: Sosiaaliturvasopimusmaat • USA, Kanada, Kanadan Quebec, Chile, Israel, Australia ja Intia (+ Sveitsi) • Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus • Saksa, Espanja, Kreikka, Luxemburg, Yhdistynyt Kuningaskunta, Itävalta ja Viro • Merkitys lähes poistunut • Sairaanhoitosopimus Australian kanssa • Sopimusten sisältö ja niiden vaikutus etuuksiin vaihtelee • Sopimuksen soveltamisalan ulkopuoliset tilanteet ratkeavat kansallisten säännösten mukaan eli samoin kuin ns. kolmansien maiden tilanteessa (mm. soveltamisalalaki) 16
 17. 17. Suomesta muutto Oikeus etuuksiin
 18. 18. Suomesta muutto: Oikeus etuuksiin Asumisperusteiset etuudet ulkomailla • Jatketaan jo maksussa olevien maksamista, myönnetään uusia etuuksia hakemuksesta • Etuuden määrä: laissa säädetyt kiinteät määrät ja tuloista riippuvat etuudet (päivärahat + vakuutuspalkka; maksetaan työnantajalle, jos oikeus palkkaan) • Ei oikeutta ulkomailla: • Lastenhoidon tuet (kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä osittainen hoitoraha) – Poikkeus: EU- ja Eta-maihin lasten kotihoidon tuki • Työttömyysetuudet (työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki) – Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana, jos työnhaku Suomessa voimassa – EU- ja Eta-maat: 3 kk:n työnhaku, jos on oikeus työttömyyspäivärahaan – työssäoloehtoon vaikuttava työskentely • Kansaneläke ja perhe-eläke yli vuoden ajalta – Poikkeus: EU- ja Eta-maat ja sosiaaliturvasopimusmaat 18
 19. 19. Oikeus sairaanhoitoon tilapäisen ulkomailla oleskelun aikana • Oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon Suomen myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla muissa EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä • Pohjoismaissa voi osoittaa oikeuden myös passilla tai henkilötodistuksella • Isossa Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa voi osoittaa oikeuden myös passilla • Oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon Australiassa passilla ja Kela-kortilla  Hoito tulisi saada kohdemaan asiakasmaksun hinnalla  Jos asiakas on maksanut hoidosta enemmän kuin pelkän asiakasmaksun, hän voi hakea jälkikäteen Kelasta korvausta lomakkeella SV 128 19
 20. 20. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) • Suomessa sairausvakuutetulle henkilölle tai henkilölle, jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa • Kortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelun aikana kohdemaan asiakasmaksun hinnalla • Korttia voi hakea Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi, puhelimitse 020 692 203 tai Kelan toimistossa lomakkeella SV 193 • Suomen myöntämän kortin voimassaoloaika kaksi vuotta 20
 21. 21. Oikeus sairaanhoitoon vakinaisen ulkomailla oleskelun aikana EU- tai Eta-maat tai Sveitsi • Hoito asuinmaassa • Asiakkaalla saattaa olla oikeus saada sairaanhoitoa paikallisen asiakasmaksun hinnalla Suomen kustantamana (=Suomi vastaa sairaanhoidon kustannuksista) • Hoidon saamiseksi pitää yleensä rekisteröityä asuinmaan sairausvakuutuslaitoksessa • Kela myöntää rekisteröitymistä varten hoito-oikeustodistuksen S1, esim. – ulkomailla asuville suomalaiseläkkeensaajille ja perheenjäsenille – Suomesta ulkomaille lähetetyille työntekijöille ja perheenjäsenille • Hoito Suomessa • Jos asiakkaalla on kotikunta Suomessa: Oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin asiakasmaksun hinnalla • Jos Suomi vastaa ulkomailla asuvan asiakkaan sairaanhoitokustannuksista: Oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin asiakasmaksun hinnalla – suomalaiseläkkeensaajat: eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti – muut: Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa • Ulkomailla asuvalla asiakkaalla on oikeus saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia, jos Suomi vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista 21
 22. 22. Suomeen paluu A. Kuulunut ulkomailla ollessaan Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan  ilmoitus Kelaan paluusta, ei katkosta sosiaaliturvaan B. Ei ole kuulunut Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ulkomailla ollessaan  hakemus Kelaan (www.kela.fi/asiointi tai lomake Y 77) • oikeus sosiaaliturvaan muuttopäivästä, jos vakinainen paluu • poikkeus mm. äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat 22
 23. 23. Suomesta muutto: Menettely
 24. 24. Päätöksen antaminen (SovAL 12 §) – yli vuodeksi ulkomaille lähtevät • Haetaan päätöstä Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi tai lomake Y 38) • Hakemus tehtävä vuoden kuluessa ulkomaille siirtymisestä / edellisen päätöksen loppumisesta • Päätös annetaan työskentely- tai opiskeluajaksi, mutta enintään 5 vuodeksi kerrallaan • Päätöstä voidaan jatkaa enintään viisi vuotta, jos edelleen kiinteät siteet Suomeen • Kymmenen vuoden jälkeen uusi päätös vain, kun oleskellut Suomessa vähintään vuoden • Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja edelleen vakuutusoikeuteen 24
 25. 25. Päätöksen antaminen (SovAL 12 §) – muut tilanteet • Kirjallinen valituskelpoinen päätös Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuulumisesta annetaan myös aina, kun • Ulkomaille muutosta tai Suomeen paluusta saadaan tieto (poikkeuksena lomamatkat) • Suomeen muuttava hakee asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuulumista (verkossa www.kela.fi/asiointi tai lomake Y 77)  nämä päätökset annetaan Kelan KV-keskuksesta (hakemukset jätetään verkossa Kelan asiointipalvelussa tai mihin tahansa toimistoon) • Päätöksestä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja edelleen vakuutusoikeuteen 25
 26. 26. Työnjako: Mihin yhteyttä milloinkin? • Eläketurvakeskus: työeläkkeet • EU- ja sosiaaliturvasopimusasioissa: – Lainvalintalomakkeiden (A1) antaminen/vastaanotto – Yhteyslaitos, Suomessa asuvat eläkkeenhakijat eli hakemus-, vakuutusaika- ja päätöstietojen välittäminen eläkeasiain ratkaisemiseen osallistuvien laitosten välillä • Kela: Asumisperusteinen sosiaaliturva • EU- ja sosiaaliturvasopimusasioissa: – Yhdyslaitos, ulkomailla asuvat eläkkeenhakijat – Sairaanhoitolomakkeiden ja eurooppalaisen sairaanhoitokortin antaminen, muut etuudet • Muissa asioissa: - Päätökset asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta, etuudet 26
 27. 27. Menettely Suomesta lähdettäessä • EU- ja Eta-maat ja sopimusmaat (mm. lähetetyt työntekijät) • todistus ETK:sta • Sairaanhoitotodistus/eurooppalainen sh-kortti ja etuudet Kelasta • Päätös Kelasta viran puolesta. • EU- ja Eta-maat ja sopimusmaat (perheenjäsenet, opiskelijat) • Hakemuksesta (www.kela.fi/asiointi tai Y 38) päätös ja etuudet Kelasta • EU- ja Eta-maat ja sopimusmaat (muut, esim. tavallinen työntekijä) • Ilmoitus Kelaan lähdöstä, päätös ja etuudet Kelasta • Ei-sopimusmaat (lähetetyt työntekijät, perheenjäsenet, opiskelijat) • Hakemuksesta (www.kela.fi/asiointi tai Y 38) päätös ja etuudet Kelasta • Paluusta Suomeen pitää aina ilmoittaa Kelaan 27
 28. 28. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Kansainvälisten asioiden keskus (KV-keskus) palvelee kaikkia Suomeen tai ulkomaille muuttavia ja muissa kansainvälisissä tilanteissa olevia asiakkaita. • Kansainväliset tilanteet 020 634 0200 (Ulkomailta +358 20 634 0200) Numerossa palvellaan suomeksi ja englanniksi • Ruotsiksi palvellaan numerossa 020 634 0300 (Ulkomailta +358 20 634 0300) • Numeroissa palvellaan arkisin klo 8–16. • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Varaa aika Kelan asiakaspalveluun täällä. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla maasta- ja maahanmuuton palvelunumeroon tai lähimmässä Kelan palvelupisteessä tai toimistossa 28

×