SlideShare a Scribd company logo

نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان

نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان ترجمۀ دکتر فریده مشایخ پست الکترونیکی: f.mashayekh.pedagogy@gmail.com

1 of 2
Download to read offline
‫مقاله‬
‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫تدریس‬ ‫فلسفه‬ ‫درباره‬ ‫چند‬ ‫نکاتی‬
54
‫دانش‬ ‫جامعۀ‬ ‫در‬
-
‫بنیان‬
‫د‬ ‫ترجمۀ‬
‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫کتر‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬
f.mashayekh.pedagogy@gmail.com
‫مقدمه‬
‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫تدریس‬ ‫فلسفه‬
–
‫سخت‬
‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬
‫افزار‬
-
‫تولیدات‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫تکوین‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬
‫ُن‬‫ب‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫انگاره‬
‫های‬
55
‫زبان‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫برنامه‬ ‫های‬
‫نو‬
‫سخت‬ ،‫یسی‬
‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬
،‫افزارها‬
‫اطالع‬
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫تکوینی‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫رسانی‬
‫به‬ ‫ضرورت‬ ‫این‬
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫ویژه‬
-
‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫چند‬ ‫نکاتی‬ ‫رعایت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ،‫یادگیری‬
:‫است‬
1
-
ّ‫د‬‫م‬
‫آم‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫رسان‬
ّ‫د‬‫م‬ ‫اگر‬ ،‫دشوار‬ ‫است‬ ‫امری‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫اده‬
‫خود‬ ‫رسان‬
‫د‬ ‫باید‬ ‫مدرس‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫نباشند‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیرنده‬
‫ب‬ ‫ر‬
‫در‬ ‫شرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پیوسته‬ ‫خود‬ ‫موضوعی‬ ‫دانش‬ ‫نمودن‬ ‫روز‬
‫کنفرانس‬
‫حرفه‬ ‫نشریات‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫کوشا‬ ،‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ،‫پژوهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫تکوین‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ،‫ای‬
‫به‬ .‫باشد‬
‫عبارت‬
ّ‫د‬‫م‬ ‫دیگر‬
‫ن‬ ‫است‬ ‫دانشمندی‬ ‫رس‬
.‫دانشجو‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫راهنمایی‬ ‫بلکه‬ ‫کرسی‬ ‫باالی‬ ‫ه‬
2
-
‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫بگیرند‬ ‫یاد‬ ‫چگونه‬ ‫بگیرند‬ ‫یاد‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫دانشجویان‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ .‫پذیرد‬
‫تجربه‬
‫چالش‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫درست‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫کردن‬
‫پیش‬ ‫های‬
‫امکا‬ ،‫رو‬
‫ن‬
‫دانشجو‬ .‫است‬ ‫پذیر‬
.‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫اندیشه‬ ‫انضباط‬ ‫و‬ ‫کوشی‬ ‫سخت‬ ،‫درونی‬ ‫انگیزش‬ ‫به‬ ‫بودن‬
‫به‬
‫موقعیت‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ،‫عالوه‬
‫مسئله‬ ‫های‬
‫ظرفیت‬ ‫امکان‬ ،‫ّرسان‬‫د‬‫م‬ ‫کشیدن‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ملموس‬
‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازی‬
.‫است‬ ‫دانشمند‬ ‫کارآموز‬ ‫یک‬ ‫دانشجو‬ .‫سازند‬
3
-
‫افراد‬ ‫تربیت‬ ‫اخالقی‬ ‫وظیفه‬ ‫ّرسان‬‫د‬‫م‬
‫حرفه‬
‫افراد‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫قوی‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫زیربنای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫صداقت‬ ‫با‬ ،‫ای‬
‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫پیچیدگی‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬
‫دانش‬ .‫نمایند‬ ‫مقابله‬ ،‫امروز‬ ‫افزاری‬
‫به‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫بدانند‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آموختگان‬
‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫توجه‬ ‫جزئیات‬
‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬
‫افزارها‬
-
‫ویژگی‬
‫چرخه‬ ‫های‬
،‫مستندسازی‬ ،‫آزمون‬ ،‫اجراء‬ ،‫طراحی‬
‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬
-
.‫نمایند‬ ‫رفتار‬
4
-
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬
-
‫زبان‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫مفاهیم‬ ‫ساختن‬ ‫هدف‬ ،‫یادگیری‬
‫برنامه‬ ‫های‬
‫چه‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫روز‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نویسی‬
‫نظر‬ ‫پایدار‬ ‫مفاهیم‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ،‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫روز‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ‫است‬ ‫الزم‬
‫فناوری‬ ‫ابزار‬ .‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫ی‬
‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫کهنه‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫ولی‬ ،‫شوند‬
54
www.cs.cofe.edu/manaris/?n=main.teachingphilosophy
55
paradigm
5
-
‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫رویکرد‬
56
.‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫باید‬ ‫را‬

«
‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ،‫باشد‬ ‫اثربخش‬ ،‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬
-
‫فرایند‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬
‫توانائی‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫نقش‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ،‫دانشجو‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
‫عنوان‬
‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫تفکر‬ ‫برانگیختن‬ ‫و‬ ،‫معنادار‬ ‫یادگیری‬ ‫تجربیات‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫یعنی‬ .‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬
‫واقع‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫طریق‬
( ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫ملموس‬ ‫ی‬
A.A.Gokhal.1992
)
57

‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬
‫انجام‬ ‫کالس‬ ‫دانشجویان‬ ‫تمامی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
‫غیراین‬ ‫در‬ .‫پذیرد‬
‫ضعیف‬ ‫دانشجویان‬ ،‫صورت‬
‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫اندیشیدن‬ ‫بدون‬ ‫تر‬
‫قوی‬ ‫دانشجوی‬
‫پ‬ ‫(سندرم‬ ‫تر‬
‫می‬ ‫متمایل‬ )‫بودن‬ ‫یرو‬
.‫گردند‬

‫می‬ ‫انجام‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫تکالیف‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬
‫گروه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫خواست‬ ‫باید‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ .‫پذیرد‬
‫های‬
2
‫تا‬
3
‫جهت‬ ‫در‬ ‫نفره‬
‫آن‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ‫برگزیده‬ ‫متون‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫پیگیری‬ ‫مانند‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫مشترک‬ ‫اهداف‬
.‫بپردازند‬
‫تک‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫انجام‬
‫به‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ،‫الیف‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشترک‬ ‫صورت‬
.‫کند‬

‫می‬ ‫دانشجویان‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫مفاهیم‬ ‫نگهداری‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬
‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫زیرا‬ .‫انجامد‬
،‫مشترک‬ ‫صورت‬
‫می‬ ‫متقابل‬ ‫احترام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ارتباطی‬ ‫موانع‬
.‫انجامد‬

‫اول‬ ‫شروع‬ ‫با‬
‫برنامه‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫ین‬
‫برنامه‬ ‫تکالیف‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫نویسی‬
‫گذاردن‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫برای‬ ،‫مشترک‬ ‫نویسی‬
‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫پویایی‬
.‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫دانشجویان‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬
6
-
‫جستجو‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
-
‫محور‬
58
‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬
‫می‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫رهبری‬ ‫محور‬ ‫جستجو‬ ‫یادگیری‬
‫و‬ ‫دهد‬
‫برنامه‬ ‫به‬ ‫لی‬
‫نیاز‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫ریزی‬
‫برنامه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دانشجویان‬ ‫ولی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ساختار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫مباحث‬ .‫دارد‬
‫با‬ ‫ریزی‬
‫می‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫همکاری‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬
.‫پردازند‬
7
-
‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫تا‬ ‫بکوشند‬ ‫باید‬ ‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫ّرسان‬‫د‬‫م‬
‫ها‬
‫تکلیف‬ ‫طرح‬ ،‫متن‬ ‫مطالعه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬
.‫بگذارند‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫دانشجویان‬ ‫با‬ ،‫دوره‬ ‫مباحث‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
8
-
.‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
‫م‬ ‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫سقراطی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫فرصت‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬
‫ی‬
‫طرح‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬
‫پرسش‬
‫پاسخ‬ ‫تا‬ ،‫رساند‬ ‫یاری‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫متناسب‬ ‫های‬
‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬
،‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ .‫بیابند‬ ‫خود‬ ‫جویند‬
‫می‬ ‫متعجب‬ ‫دانشجویان‬
‫می‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫شوند‬
‫دانسته‬
.‫نمایند‬ ‫مستدل‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫بازنمایی‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫اند‬
‫ب‬ ‫استاندارد‬ ‫تا‬ ‫کوشید‬ ‫باید‬ ،‫خاتمه‬ ‫در‬
‫بهره‬ ‫تا‬ ‫کوشید‬ ‫باید‬ ‫گوناگون‬ ‫طرق‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫دانشجویان‬ ‫االی‬
‫حس‬ ‫از‬ ‫مندی‬
‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫ظرفیت‬ ‫باید‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ .‫گردد‬ ‫حاصل‬ ،‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬
‫هدف‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داشت‬
‫ظرفیت‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫درس‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬
.‫نمود‬ ‫سازی‬
‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬
‫دانش‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫رایانه‬
-
‫شکل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بنیان‬
‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫دهی‬
،‫رایانه‬ ‫صالحیت‬ ‫با‬ ‫آموختگان‬
‫اولویت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫خدمت‬ ‫خود‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬
‫دولت‬ .‫آید‬
‫برای‬ ‫ها‬
‫چابک‬
‫پ‬ ‫توسعه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫سازی‬
‫یاددهی‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ایدار‬
-
‫برای‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬
.‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫تحقق‬
56
Collaborative Learning
57
Gokhal A.A. "Collaborative Learning Enhances Critical Thinking" Journal of Technology Ed.7(1), Fall 1995.
58
Inquiery- based Learning

Recommended

تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری Dr. Farideh Mashayekh
 
دامن کلوش
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوشsimakade
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیDr. Farideh Mashayekh
 
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعآموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایع
آموزش کارآمد علم ارگونومی در برنامه مطالعه مهندسی صنایعSiamak H. Mehrabani
 
کارگاه آزمون سازی
  کارگاه آزمون سازی  کارگاه آزمون سازی
کارگاه آزمون سازیmjanatifar
 
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
 

More Related Content

Similar to نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
Student managing
Student managingStudent managing
Student managingneginrmn
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
 
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline Eisa Rezaei
 
Mentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Educationmansoor masjedi
 
آموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئلهآموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئلهMostafa Ghadamyari
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...Dr. Farideh Mashayekh
 
Teaching for understanding
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understandingSonia Balegh
 
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیtarasad
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیsomayeh mehrabi
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیPEDAGOGY.IR
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفa_za_z
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهPEDAGOGY.IR
 

Similar to نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان (20)

(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
Student managing
Student managingStudent managing
Student managing
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
 
Mentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Education
 
Km in project based com
Km in project based comKm in project based com
Km in project based com
 
آموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئلهآموزش بر مبنای حل مسئله
آموزش بر مبنای حل مسئله
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
 
برنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) در پیوند با سواد اطلا...
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
Teaching for understanding
Teaching for understandingTeaching for understanding
Teaching for understanding
 
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
 
یادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتییادگیری تیمی رقابتی
یادگیری تیمی رقابتی
 
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگیپیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
پیشنهاداتی برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی
 
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهیارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
ارزشیابی مستمر و کاربرد آن در بهبود کیفیت یادگیری در آموزش دانشگاهی
 
مدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریفمدل های برنامه درسی و تعاریف
مدل های برنامه درسی و تعاریف
 
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
 
Kalami
KalamiKalami
Kalami
 

More from Dr. Farideh Mashayekh

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريDr. Farideh Mashayekh
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیDr. Farideh Mashayekh
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Dr. Farideh Mashayekh
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...Dr. Farideh Mashayekh
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)Dr. Farideh Mashayekh
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...Dr. Farideh Mashayekh
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملDr. Farideh Mashayekh
 

More from Dr. Farideh Mashayekh (10)

شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيريشناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
شناخت گرايي و الزامات آن در ياددهي - يادگيري
 
FMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdfFMB-ArticlesCollection21.pdf
FMB-ArticlesCollection21.pdf
 
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانیمروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
مروری کوتاه بر برخی روندهای کارآفرینی در مقیاس جهانی
 
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
Rousseau: « le Copernic de la pédagogie » et le pionnier de la pédagogie nouv...
 
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
 
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
چالش مفهوم میان رشته‌ای در آموزش عالی و پژوهش کنفرانس بین‌المللی دانشگاهی فرا...
 
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
چه کسی از اخلاق رایانشی سود می‌برد؟ (با تاکید بر شهرهای هوشمند)
 
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20... چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
چهل و ششمین اجلاس اقتصادی جهان(داووس) انقلاب صنعتی چهارم (اجلاس سالانه، 20...
 
حقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتالحقوق بشر دیجیتال
حقوق بشر دیجیتال
 
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عملدومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
دومین کنگره جهانی منابع آموزشی باز برای آموزش با کیفیت از تعهد تا عمل
 

نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان

 • 1. ‫مقاله‬ ‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫تدریس‬ ‫فلسفه‬ ‫درباره‬ ‫چند‬ ‫نکاتی‬ 54 ‫دانش‬ ‫جامعۀ‬ ‫در‬ - ‫بنیان‬ ‫د‬ ‫ترجمۀ‬ ‫مشایخ‬ ‫فریده‬ ‫کتر‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ f.mashayekh.pedagogy@gmail.com ‫مقدمه‬ ‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫تدریس‬ ‫فلسفه‬ – ‫سخت‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫افزار‬ - ‫تولیدات‬ ‫سریع‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫تکوین‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫ُن‬‫ب‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫انگاره‬ ‫های‬ 55 ‫زبان‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫نو‬ ‫سخت‬ ،‫یسی‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ،‫افزارها‬ ‫اطالع‬ .‫است‬ ‫یافته‬ ‫ضرورت‬ ‫تکوینی‬ ‫روند‬ ‫این‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫به‬ ‫ضرورت‬ ‫این‬ ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ - ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫چند‬ ‫نکاتی‬ ‫رعایت‬ ‫مستلزم‬ ‫یادگیرنده‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ،‫یادگیری‬ :‫است‬ 1 - ّ‫د‬‫م‬ ‫آم‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫رسان‬ ّ‫د‬‫م‬ ‫اگر‬ ،‫دشوار‬ ‫است‬ ‫امری‬ ‫این‬ .‫سازند‬ ‫اده‬ ‫خود‬ ‫رسان‬ ‫د‬ ‫باید‬ ‫مدرس‬ ،‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫نباشند‬ ‫مداوم‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پیوسته‬ ‫خود‬ ‫موضوعی‬ ‫دانش‬ ‫نمودن‬ ‫روز‬ ‫کنفرانس‬ ‫حرفه‬ ‫نشریات‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کوشا‬ ،‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫عرضه‬ ،‫پژوهش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫موضوع‬ ‫تکوین‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ،‫ای‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫عبارت‬ ّ‫د‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫ن‬ ‫است‬ ‫دانشمندی‬ ‫رس‬ .‫دانشجو‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫راهنمایی‬ ‫بلکه‬ ‫کرسی‬ ‫باالی‬ ‫ه‬ 2 - ‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫امر‬ ‫این‬ .‫بگیرند‬ ‫یاد‬ ‫چگونه‬ ‫بگیرند‬ ‫یاد‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫دانشجویان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بلکه‬ .‫پذیرد‬ ‫تجربه‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫درست‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫کردن‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫امکا‬ ،‫رو‬ ‫ن‬ ‫دانشجو‬ .‫است‬ ‫پذیر‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫اندیشه‬ ‫انضباط‬ ‫و‬ ‫کوشی‬ ‫سخت‬ ،‫درونی‬ ‫انگیزش‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫به‬ ‫موقعیت‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ،‫عالوه‬ ‫مسئله‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫امکان‬ ،‫ّرسان‬‫د‬‫م‬ ‫کشیدن‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ملموس‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازی‬ .‫است‬ ‫دانشمند‬ ‫کارآموز‬ ‫یک‬ ‫دانشجو‬ .‫سازند‬ 3 - ‫افراد‬ ‫تربیت‬ ‫اخالقی‬ ‫وظیفه‬ ‫ّرسان‬‫د‬‫م‬ ‫حرفه‬ ‫افراد‬ ‫این‬ .‫دارند‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫قوی‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫زیربنای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫صداقت‬ ‫با‬ ،‫ای‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫پیچیدگی‬ ‫با‬ ‫بتوانند‬ ‫باید‬ ‫دانش‬ .‫نمایند‬ ‫مقابله‬ ،‫امروز‬ ‫افزاری‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫چگونه‬ ‫بدانند‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫آموختگان‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫توجه‬ ‫جزئیات‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫افزارها‬ - ‫ویژگی‬ ‫چرخه‬ ‫های‬ ،‫مستندسازی‬ ،‫آزمون‬ ،‫اجراء‬ ،‫طراحی‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ - .‫نمایند‬ ‫رفتار‬ 4 - ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ - ‫زبان‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫مفاهیم‬ ‫ساختن‬ ‫هدف‬ ،‫یادگیری‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫روز‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫نظر‬ ‫پایدار‬ ‫مفاهیم‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫ولی‬ ،‫شوند‬ ‫آشنا‬ ‫روز‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫فناوری‬ ‫ابزار‬ .‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫کهنه‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پایدار‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫ولی‬ ،‫شوند‬ 54 www.cs.cofe.edu/manaris/?n=main.teachingphilosophy 55 paradigm
 • 2. 5 - ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫رویکرد‬ 56 .‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫تدریس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شناخت‬ ‫باید‬ ‫را‬  « ‫یاددهی‬ ‫فرایند‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ،‫باشد‬ ‫اثربخش‬ ،‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ - ‫فرایند‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫توانائی‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫نقش‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫مدنظر‬ ،‫دانشجو‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫عنوان‬ ‫از‬ ‫دانشجویان‬ ‫تفکر‬ ‫برانگیختن‬ ‫و‬ ،‫معنادار‬ ‫یادگیری‬ ‫تجربیات‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫خلق‬ ‫یعنی‬ .‫است‬ ‫یادگیری‬ ‫کننده‬ ‫تسهیل‬ ‫واقع‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫طریق‬ ( ‫پیرامون‬ ‫جهان‬ ‫ملموس‬ ‫ی‬ A.A.Gokhal.1992 ) 57  ‫مهارت‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫انجام‬ ‫کالس‬ ‫دانشجویان‬ ‫تمامی‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫غیراین‬ ‫در‬ .‫پذیرد‬ ‫ضعیف‬ ‫دانشجویان‬ ،‫صورت‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫به‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫اندیشیدن‬ ‫بدون‬ ‫تر‬ ‫قوی‬ ‫دانشجوی‬ ‫پ‬ ‫(سندرم‬ ‫تر‬ ‫می‬ ‫متمایل‬ )‫بودن‬ ‫یرو‬ .‫گردند‬  ‫می‬ ‫انجام‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫تکالیف‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫خواست‬ ‫باید‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ .‫پذیرد‬ ‫های‬ 2 ‫تا‬ 3 ‫جهت‬ ‫در‬ ‫نفره‬ ‫آن‬ ‫نقد‬ ‫به‬ ‫برگزیده‬ ‫متون‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برانگیز‬ ‫چالش‬ ‫الگوریتم‬ ‫یک‬ ‫پیگیری‬ ‫مانند‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫مشترک‬ ‫اهداف‬ .‫بپردازند‬ ‫تک‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫مفاهیم‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫به‬ ،‫الیف‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫مشترک‬ ‫صورت‬ .‫کند‬  ‫می‬ ‫دانشجویان‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫مفاهیم‬ ‫نگهداری‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫همیاری‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫زیرا‬ .‫انجامد‬ ،‫مشترک‬ ‫صورت‬ ‫می‬ ‫متقابل‬ ‫احترام‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ارتباطی‬ ‫موانع‬ .‫انجامد‬  ‫اول‬ ‫شروع‬ ‫با‬ ‫برنامه‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫ین‬ ‫برنامه‬ ‫تکالیف‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫نویسی‬ ‫گذاردن‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫برای‬ ،‫مشترک‬ ‫نویسی‬ ‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫گروه‬ ‫پویایی‬ .‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫دانشجویان‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ 6 - ‫جستجو‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ - ‫محور‬ 58 ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫دانشجو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ ‫رهبری‬ ‫محور‬ ‫جستجو‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫لی‬ ‫نیاز‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دانشجویان‬ ‫ولی‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫ساختار‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شده‬ ‫طرح‬ ‫مباحث‬ .‫دارد‬ ‫با‬ ‫ریزی‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫همکاری‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ .‫پردازند‬ 7 - ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫تا‬ ‫بکوشند‬ ‫باید‬ ‫رایانه‬ ‫علم‬ ‫ّرسان‬‫د‬‫م‬ ‫ها‬ ‫تکلیف‬ ‫طرح‬ ،‫متن‬ ‫مطالعه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درس‬ ‫کالس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ی‬ .‫بگذارند‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫دانشجویان‬ ‫با‬ ،‫دوره‬ ‫مباحث‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ 8 - .‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫ّرس‬‫د‬‫م‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫موارد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ .‫سقراطی‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫طرح‬ ‫با‬ ‫دانشجویان‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫فرصت‬ ‫ساختن‬ ‫فراهم‬ ‫ی‬ ‫طرح‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫پرسش‬ ‫پاسخ‬ ‫تا‬ ،‫رساند‬ ‫یاری‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ،‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ .‫بیابند‬ ‫خود‬ ‫جویند‬ ‫می‬ ‫متعجب‬ ‫دانشجویان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫دانسته‬ .‫نمایند‬ ‫مستدل‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫بازنمایی‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫ب‬ ‫استاندارد‬ ‫تا‬ ‫کوشید‬ ‫باید‬ ،‫خاتمه‬ ‫در‬ ‫بهره‬ ‫تا‬ ‫کوشید‬ ‫باید‬ ‫گوناگون‬ ‫طرق‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫دانشجویان‬ ‫االی‬ ‫حس‬ ‫از‬ ‫مندی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دانشجویان‬ ‫ظرفیت‬ ‫باید‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫خالقیت‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫تکالیف‬ ‫انجام‬ .‫گردد‬ ‫حاصل‬ ،‫تکالیف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫هدف‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫ظرفیت‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫درس‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یادگیری‬ ‫های‬ .‫نمود‬ ‫سازی‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ - ‫شکل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بنیان‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ،‫رایانه‬ ‫صالحیت‬ ‫با‬ ‫آموختگان‬ ‫اولویت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫خدمت‬ ‫خود‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫راهبردی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ .‫آید‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫چابک‬ ‫پ‬ ‫توسعه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫مدیریت‬ ‫نظام‬ ‫سازی‬ ‫یاددهی‬ ‫علم‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫میان‬ ‫پیوند‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ایدار‬ - ‫برای‬ ‫را‬ ‫یادگیری‬ .‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ،‫آموزش‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫تحقق‬ 56 Collaborative Learning 57 Gokhal A.A. "Collaborative Learning Enhances Critical Thinking" Journal of Technology Ed.7(1), Fall 1995. 58 Inquiery- based Learning