Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

патологія імунної системи

6,527 views

Published on

Кафедра патологічної фізіології НМУ ім. О.О.Богомольця

Published in: Education
 • Be the first to comment

патологія імунної системи

 1. 1. Механізми імунного захисту: презентація антигенів, клітинний та гуморальний імунітет Лектор – Досенко Віктор Євгенович, д.м.н., професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 2. 2. Імунітет (лат. immunis – звільнення від сплати) – резистентність організму до інфекційних захворювань Імунна система – система, що підтримує антигенний гомеостаз в організмі
 3. 3. Ілля Ілліч Мечніков
 4. 4. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011 "or his discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity" Ralph M. Steinman
 5. 5. Субтипи дендритних клітин – майстрів презентацій
 6. 6. СD - cluster of differentiation
 7. 7. 1-й ешелон На кордоні ГуморальніКлітинні МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУПАТОГЕН Т-лімфоцит γδ IgA Плазмоцит ІМУННИЙ ЗАХИСТ
 8. 8. 1-й ешелон На кордоні ГуморальніКлітинні МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ 2-й ешелон 3-й ешелон 4-й ешелон Порушив кордон У тканинах організму Всередині клітин ПАТОГЕН Т-лімфоцит γδ IgA Т-хелпер 2 IgE Т-хелпер 17 Т-кілер IgG IgMМон Нт Т-хелпер 1 Плазмоцит Плазмоцит Плазмоцит Цитокіни Ео + комплемент ІМУННИЙ ЗАХИСТ
 9. 9. ПОЗАКЛІТИННІ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННІ облігатні факультативні - бактерії стафілококи стрептококи пневмококи менінгококи * гонококи * шигели клостридії та ін. - гриби кандида криптококи та ін. - віруси усі - рикетсії усі - хламідії усі - протозоа токсоплазми лейшманії та ін. - бактерії мікобактерії сальмонели бруцели та ін. - гриби кокцидоміцети гістоплазми та ін. - протозоа плазмодії трипаносоми пневмоцисти та ін. Збудники інфекційних захворювань
 10. 10. Фагоцитоз позаклітинного мікроба
 11. 11. Головний комплекс гістосумісності –Головний комплекс гістосумісності – major histocompatibility complexmajor histocompatibility complex (MHC, HLA)(MHC, HLA)
 12. 12. АНТИГЕН-ЗВ`ЯЗУЮЧА ЗАСУВА МНС
 13. 13. www.ncbi.nlm.nih.gov/mhc
 14. 14. Презентація антигенівПрезентація антигенів позаклітинногопозаклітинного паразитапаразита
 15. 15. Презентація антигенів вПрезентація антигенів в MHC IMHC IІІ класукласу
 16. 16. Презентація антигенівПрезентація антигенів внутрішньоклітинноговнутрішньоклітинного паразитапаразита
 17. 17. ЗАВАНТАЖЕННЯ АНТИГЕНУ В МНС І
 18. 18. ВІРУСИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АНТИГЕНІВ В МНС І
 19. 19. Стратегії боротьби із позаклітинними абоСтратегії боротьби із позаклітинними або внутрішньоклітинними інфекційними агентамивнутрішньоклітинними інфекційними агентами ПЛАЗМОЦИТ ЧИ ЛІМФОЦИТ?ПЛАЗМОЦИТ ЧИ ЛІМФОЦИТ? ГУМОРАЛЬНИЙ ЧИ КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ?ГУМОРАЛЬНИЙ ЧИ КЛІТИННИЙ ІМУНІТЕТ?
 20. 20. Формування мембран-атакуючого комплексу
 21. 21. Механізми клітинної цитотоксичності
 22. 22. АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР – СПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ (рецептори антигенів)СИСТЕМИ (рецептори антигенів)
 23. 23. АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР –АНТИТІЛА ТА Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР – СПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇСПЕЦИФІЧНІ МОЛЕКУЛИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ (рецептори антигенів)СИСТЕМИ (рецептори антигенів)
 24. 24. РЕАРАНЖИРУВАННЯРЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬ ІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІДІМУНОГЛОБУЛІНИ, ПІД ЧАС АНТИГЕННОЇЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ В-СТИМУЛЯЦІЇ В- ЛІМФОЦИТІВЛІМФОЦИТІВ
 25. 25. МЕХАНІЗММЕХАНІЗМ СОМАТИЧНОЇСОМАТИЧНОЇ РЕКОМБІНАЦІЇРЕКОМБІНАЦІЇ
 26. 26. Кількість можливих комбінацій Т-клітинного рецептору – 3 х 1022 Якщо припустити, що 99% рецепторів будуть реагувати із власними антигенами, то лишиться 3 х 1020 комбінацій! РЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬРЕАРАНЖИРУВАННЯ ГЕНІВ, ЩО КОДУЮТЬ Т-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР, ПІДТ-КЛІТИННИЙ РЕЦЕПТОР, ПІД ЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Т-ЧАС АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ Т- ЛІМФОЦИТІВЛІМФОЦИТІВ
 27. 27. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМАПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМА RagRag--ПРОТЕЇНІВПРОТЕЇНІВ ((RRecombinationecombination aactivatingctivating ggene)ene)
 28. 28. АНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВАНТИГЕННА СТИМУЛЯЦІЯ В-ЛІМФОЦИТІВ ПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇПІДВИЩУЄ ЕКСПРЕСІЮ ІНДУЦИБЕЛЬНОЇ ЦИТИДИН-ДЕЗАМІНАЗИЦИТИДИН-ДЕЗАМІНАЗИ
 29. 29. Антигенна стимуляція спричинюєАнтигенна стимуляція спричинює бласттрансформацію лімфоцитів та їх швидкубласттрансформацію лімфоцитів та їх швидку проліфераціюпроліферацію
 30. 30. Тимус (від грец. θυμός – душа) – центральнийТимус (від грец. θυμός – душа) – центральний орган імунної системиорган імунної системи
 31. 31. 9090% лімфоцитів, що прийшли на навчання до% лімфоцитів, що прийшли на навчання до тимусу гинуть шляхом апоптозутимусу гинуть шляхом апоптозу
 32. 32. ПОЗИТИВНА ТА НЕГАТИВНА СЕЛЕКЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ В ТИМУСІПОЗИТИВНА ТА НЕГАТИВНА СЕЛЕКЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ В ТИМУСІ
 33. 33. Тимопротеасома и її роль у позитивнійТимопротеасома и її роль у позитивній селекції Т-лімфоцитівселекції Т-лімфоцитів ““Нарізка” унікальнНарізка” унікальних тимічних пептидів, щоих тимічних пептидів, що не утворюються в інших тканинах організмуне утворюються в інших тканинах організму
 34. 34. ПОЗИТИВНА ТА НЕГАТИВНА СЕЛЕКЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ В ТИМУСІПОЗИТИВНА ТА НЕГАТИВНА СЕЛЕКЦІЯ ЛІМФОЦИТІВ В ТИМУСІ
 35. 35. АУТОІМУННИЙ РЕГУЛЯТОР (AIRE) – транскрипційний фактор, що дозволяє тимусу експресувати практично усі тканино-специфічні аутоантигени (tissue-specific self-antigens)
 36. 36. Механізми підтримання імунологічної толерантності

×