Kajian tindakan kpd3026

2,122 views

Published on

  • Be the first to comment

Kajian tindakan kpd3026

  1. 1. FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNANSEMESTER 2 SESI 2012/2013MANUSIAPROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PJJ)KPD 3026:PENGAJARAN, TEKNOLOGI dan PENAKSIRAN 2TAJUKDISEDIAKAN OLEHNAMA NO. MATRIKARMIAH BTE NASIRUDDIN D20121061724PUSAT PEMBELAJARAN: EL- S01(A122PJJ)NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. ZAHARI HASHIMTARIKH SERAH: 04MEI 2013PEMARKAHANKAJIAN TINDAKAN
  2. 2. Kajian TindakanTajuk :Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia MelaluiPenggunaan ICTNama Penyelidik :Armiah Binti NasiruddinNama Sekolah :Sekolah Kebangsaan Pekan Tenghilan,Peti Surat 594,89208 Tuaran, SabahBab 1 : Pendahuluan1.1 PengenalanRefleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu saya mengajar mata pelajaran BahasaMalaysia Tahun Enam. Adakalanya saya meminta supaya murid menggunakan buku teksserta buku latihan aktiviti dalam proses pengajaran saya. Apabila saya meminta murid-murid mengeluarkan buku teks atau buku latihan aktiviti, terdapat lima ke tujuh orangmurid tidak mengeluarkannya. Alasan yang diberi pelbagai,beg berat, terlupa susun jadualjuga tidak ketinggalan alasan buku hilang atau koyak. Pada saya, adakalanya alasan sepertibeg berat memang boleh diterima. Kerana, jika terdapat empat buah buku teks dan masing-masing mempunyai buku latihan aktiviti maka jumlah buku yang dibawa menjadi lapanbuah.Ini membebankan mereka terutama yang berjalan kaki atau berbasikal ke sekolah.Saya juga pernah meminta agar murid berkongsi buku dengan rakan mereka, tetapi ianyahanya mengganggu kelancaran proses pembelajaran yang dijalankan.Sebagai seorang guru, saya juga sedar buku-buku teks tidak boleh ditinggalkan di dalambilik darjah. Ini adalah kerana risiko untuk murid-murid kehilangan buku adalah lebihtinggi. Dalam usaha mengikuti perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, pihaksekolah tempat saya mengajar telah menyediakan makmal komputer yang akan digunakandalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kewujudan komputer sebenarnya bukanmenjadi satu masalah, Cuma jadual penggunaannya perlu diatur lebih awal.Sekiranya saya dapat berhubung dengan guru Penyelaras Bestari sekolah untuk mengaturjadual penggunaan komputer, mungkin masalah membawa buku teks dan buku latihan
  3. 3. aktiviti dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Saya tidak mahu proses pembelajaranterganggu dengan hanya alasan murid tidak membawa buku teks atau buku latihanaktiviti.Murid-murid saya ini adalah pelajar Tahun Satu.Saya tidak mahu mereka menjadimangsa atas kelemahan pengurusan saya sendiri.Penggunaan teknologi computer dalampengajaran saya sudah semestinya dapat meningkatkan profesionalisme saya sendiridisamping dapat menarik minat para pelajar saya untuk lebih memahami pengajaran yangdiberi.Peruntukan waktu yang terhad mengikut jadual hanya membolehkan saya mengajarperkara asas sahaja.Sedangkan, murid perlu diberi peluang dalam kelas untuk menerokamaklumat dan mengalami sendiri pengalaman menimba ilmu dengan menggunakanteknologi ICT.Saya boleh membina, menyediakan dan memuatnaik bahan pembelajaranyang lebih menarik untuk murid-murid saya.Tentu ianya lebih menarik dan dapatmengurangkan beban buku teks dan buku latihan aktiviti yang sering berlaku. Sayapercaya bahawa kesungguhan untuk melakukan sesuatu dan rasa tanggungjawab akanmembolehkan saya merealisasikan penggunaan ICT dalam bilik darjah.2 Fokus KajianSaya tidak dapat melaksanakan peringkat atau fasa eksplorasi maklumat yang dilakukanoleh murid disebabkan murid tidak membawa buku teks dan buku latihan aktiviti.OHPyang terdapat di sekolah juga seringkali menghadapi masalah.Meskipun objektif pelajaranboleh dicapai tetapi dari segi kualiti agak mengecewakan.Sesetengah murid ada yangdibendung rasa rendah diri kerana malu sekiranya mereka kerap bertanya apabila sukarmemahami pelajaran.2.1 Pengumpulan Data AwalMelalui tinjauan awal yang dibuat ke atas murid-murid dalam kelas yang saya ajar,saya dapati 14 dari 22 orang murid dalam kelas telah terdedah dengan penggunaankomputer di rumah. 14 orang murid saya ini juga memiliki facebook masinh-masing.Daripada temu bual awal yang dibuat, kesemua murid menyatakan rasa seronokyang mungkin diperolehi sekiranya dapat melibatkan diri dan diberi peluang belajarmelalui laman facebook.Dapatan awal ini menguatkan semangat saya untuk menggunakanteknologi TMK sebagai alat yang dapat membantu pengajaran dan pembelajaran.
  4. 4. 2.2.1 Analisis Tinjauan MasalahMelalui kedua-dua kaedah pengumpulan data awal juga saya dapati adakalanya muridsengaja meninggalkan buku teks dan buku latihan aktiviti bagi mata pelajaran yang bukanteras.Buku-buku terlalu banyak untuk di bawa ke sekolah dan ini membebankan merekaterutama murid yang berjalan kaki.Jadual di bawah menunjukkan permasalahan yang berlaku.Bil Alasan meninggalkan buku teks dan buku latihan aktiviti Kekerapan1 Mengurangkan beban buku teks dan buku latihan aktiviti 17/222 Terlupa merujuk jadual pembelajaran kelas 15/223 Saiz beg yang kecil 10/224 Bukannya setiap hari menggunakan buku teks dan buku latihanaktiviti12/22Daripada data di atas, saya merumuskan bahawa semua permasalahan yang timbul dalampenggunaan buku teks dan buku latihan aktiviti berpunca daripada masalah murid itusendiri.Walau bagaimana pun, tindakan perlu diambil bagi memperbaiki keadaan agarmurid-murid saya tidak ketinggalan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.2.3 Skop KajianBlog, email dan facebook merupakan antara alat komunikasi yang boleh digunakandalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terdapat dalam internet. Kebanyakancapaian yang saya sebutkan ini adalah percuma. Selain berupaya untuk melakukanpenerokaan maklumat yang lebih luas, murid dijangka akan berasa seronok dengan konseppembelajaran interaktif serta tidak akan ketinggalan dengan perkembangan teknologipendidikan.Bill Gates (1999), dalam bukunya Business @ The Speed of Thought yang menyatakankomputer peribadi dapat mengubah kaedah pembelajaran tradisional yang memerlukanguru memberi arahan kepada pendekatan ‘hands on’ dan menggunakansepenuhnya sifatinkuiri yang ada dalam diri pelajar. Komputer peribadi membolehkan mereka menerokamaklumat mengikut kapasiti masing-masing.Holmes (1999), pula memberikan pandanganbahawa integrasi teknologi dalam P&P memerlukan guru yang bersedia dan fleksibeldalam menggunakan teknologi dalam kaedah pengajaran harian dengan mata pelajaranyang diajar.Sementara menurut Ovarec (2002), blog berfungsi sebagai cara untukmenggalakkan kolaborasi melalui perkongsian pautan sumber yang kemaskini. Menurut
  5. 5. Ovarec lagi, blog berfungsi sebagai jurnal atas talian yang boleh menggalakkan refleksiperibadi dan sebagai alat untuk murid meluahkan pendapat serta pandanganmereka.Dengan penggunaan teknologi ICT dalam pengajaran dan pembelajaranmembolehkan murid yang mempunyai sikap rendah diri belajar dengan lebih selesa tanpaperlu bertanya dengan didengari oleh rakan-rakan lain dalam kelas.Walaupun saya dapat mengesan beberapa isu yang dihadapi, saya hanyaakanfokuskan kajian ini kepada penggunaan blog, email dan facebook sebagai bahan bantupengajaran dan pembelajaran yang dapat mengurangkan beban beg dan buku-buku yangperlu dibawa ke sekolah.Murid-murid saya sering bertungkus lumus dengan aktiviti pembacaan dan penulisan tetapitidak menghayati aktiviti yang menggunakan buku teks.Saya dapati, masalah membaca danmenulis merupakan masalah yang agak meluas di sekolah tempat saya mengajar ini. Kajianyang akan saya lakukan mendorong saya mencari kaedah dan sokongan teknologi untukmembantu murid-murid saya. Saya percaya bahawa penggunaan TMK dalam prosespengajaran dan pembelajaran akan dapat meningkatkan keseronokan belajar selain dapatmengurangkan beban beg sekolah. Dan saya juga percaya bahawa penggunaan TMK/ICTakan dapat menambahbaik proses pengajaran saya serta pembelajaran murid.3 Objektif UmumUmumnya kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah penerokaan maklumatyang berpunca daripada keengganan murid membawa buku teks dan buku latihan aktivitike sekolah dengan alas an beban buku yang agak berat. Sebagai pilihan, email danfacebook akan digunakan sebagai gentian kepada buku teks dan buku latihan aktiviti selaindaripada ciri-ciri yang lebih menarik, interaktif dan kemaskini.3.1Objektif Khusus● Meningkatkan minat murid menggunakan teknologi komputer dan komunikasi untukmengakses maklumat tentang perkara yang dipelajari.● Menambahbaik amalan lazim penggunaan buku teks dan buku latihan kepadapenggunaankomputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.● Memperkayakan murid dengan maklumat yang mudah didapati dari internet.● Menggalakkan proses pembelajaran berlaku bukan saja di dalam bilik darjah tetapi jugadi luar bilik darjah.Kepentingan Kajian
  6. 6. Dari segi amalan bekerja saya, penggunaan TMK/ICT akan dapat membantumenambahbaik strategi, pendekatan dan kaedah pengajaran dalam bilik darjah. Sayamungkin akan menghadapi masalah tetapi masalah bukanlah merupakan perkara yangdapat melemahkan saya sebagai seorang guru. Sebaliknya, masalah yang akan saya hadapilebih merupakan peluang untuk saya membuat penambahbaikan terhadap amalan bekerjasaya. Selain itu, penggunaan TMK/ICT ini juga untuk meningkatkan pembelajaran murid-murid saya.Batasan KajianKajian yang dilakukan ini mengambil masa kurang dari seminggu, lantaran batasanwaktu yang wujud serta bebanan tugasyang lain, namun secara khususnya saya cuba untukusaha menyiapkan sedaya yang mungkin. Sebenarnya saya amat memerlukan sokongandan pandangan rakan sekerja serta pihak pengurusan sekolah. Oleh itu saya akanmemastikan untuk mendapatkan pandangan kedua daripada orang lain agar saya dapatmelihat isu ini dengan lebih mendalam lagi.RumusanBagi saya, penyelidikan ini sangat perlu dijalankan memandangkan penggunaan teknologimaklumat dalam pengajaran dan pembelajaran sangat menarik serta menyeronokkan.Murid akan dapat meningkatkan motivasi belajar selain menungkatkan kemahiran dalampenggunaan ICT. Murid juga tidak perlu lagi sering terbeban oleh beban beg yang berat kesekolah. Kerjasama dan sokongan daripada pihak pengurusan sekolah amat diharapkanterutamanya dalam menggalakkan murid untuk mula berani bertindak menggunakanteknologi sebagai alat pembelajaran yang berkesan dan bukan hanya sekadar untukdijadikan tapak perbualan kosong sahaja.Sebagai seorang guru yang ingin menggalakkanmurid menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, saya sendiri telah menyediakanblog mata pelajaran yang saya ajar beserta maklumat pelajaran yang bakal saya masukkankelak. Ianya boleh dicapai pada bila-bila masa sahaja dihttp://armiahskpekantenghilan.blogspot.com/p/bahan-pembelajaran.htmlSaya berpuas hati dengan apa yang saya rancangkan dan sangat berharap agar kajian inidapat dilaksanakan secepat mungkin seperti yang telah dijadualkan.Metodologi Kajian
  7. 7. Pemerhatian PenuhSaya akan melakukan pemerhatian penuh di mana saya sendiri akan terlibat sebagaiguru yang memberi arahan kepada murid untuk menggunakan blog guru semasa sayamengajar di dalam bilik darjah. Dengan menggunakan diari untuk mencatat maklumat,saya akan memerhati dan mencatatkan isu-isu tentang penggunaan blog untuk muridmeneroka maklumat semasa mereka belajar.Temu BualMana-mana murid akan dipilih sebagai wakil kumpulan untuk temu bual. Sekiranyaahli lain ingin mengemukakan pandangan mereka, kesemua pandangan mereka akandiambil kira dan akan direkodkan. Temu bual hanya akan menyentuh beberapa aspektertentu sahaja iaitu:1. Adakah murid lebih berminat untuk belajar dengan sokongan blog guru, email danfacebook?2. Adakah murid dapat maklumat yang jelas dan mudah difahami tentang pelajaran?Sekiranya tidak, mengapa?3. Apakah masalah yang dihadapi ketika menggunakan blog guru semasa menerokamaklumat pelajaran? Apakah cadangan murid untuk atasi masalah yang timbul?4. Adakah amalan menggunakan blog dapat membantu masalah membawa beban begyang berat ke sekolah?5. Adakah murid mengakses blog guru selain daripada melakukannya di dalam bilikdarjah?DokumenCatatan yang dibuat di dalam buku nota murid akan diambil sebagai dokumen untukmenentukan kesahihan maklumatyang diperolehi. Maklumat tersebut akan dibuatperbandingan dengan maklumat yang terkandung di dalam buku teks dari aspek sejauhmana murid telah mendapat maklumat lanjutan.Borang RefleksiBorang refleksi pembelajaran murid dibina dan digunakan untuk membolehkan muridmencatatkan refleksi pembelajaran mereka. Contoh borang refleksi;
  8. 8. Bil Pernyataan1 Bagaimana dan apakah yang telah saya pelajari pada hari ini?2 Bagaimana perasaan saya ketika belajar tajuk ini?3 Adakah saya belajar secara berkumpulan?4 Apakah pembelajaran saya pada hari ini amat berkesan?5 Apakah yang bole diperbaiki dalam pelajaran akan datang?6 Adakah saya telah mencapai matlamat pembelajaran bermakna?7 Adakah rakan-rakan bekerja sebagai satu pasukan?Jadual PelaksanaanBil Aktiviti/Tindakan Tarikh Pelaksanaan1 Mencatatkan asas tentang masalah/isu dan mengumpul data 17 April 20132 Menulis proposal 19 April 20133 Merancang tindakan 22 April 20134 Melaksanakan aktiviti 24 April 20135 Refleksi, perbincangan serta analisis data 26 April 20136 Melaksana aktiviti/ tindakan ke-27 Penilaian dan refleksi kajian8 Menulis laporan kajian9 Membentangkan hasil kajianRumusanIntegrasi ICT dalam P&P merupakan perkara yang penting dan memerlukan sokongansertausaha yang bersungguh-sungguh di antara pemimpin sekolah, guru, pelajar dansemuapihak. Sekolah tidak ada pilihan lain melainkan menerima perubahan danfenomena ICTserta guru-guru perlu cepat menguasai ilmu dan ketrampilan ICT untuk diterapkan didalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu penglibatan pemimpin sekolahdalam membina polisi, pelan pembangunan ICT dan sokonganterhadap programpembangunan staf adalah menjadi teras utama. Sokongan dansumbangan pihak luar harusdilihat sebagai satu peluang untuk memantapkan penggunaan ICT dalam proses pengajarandan pembelajaran. Dan meskipun dapatan kajian menunjukkan kaedah yang digunakanbagi meningkatkan pencapaian murid dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia melalui
  9. 9. penggunaan ICT belum menampakkan perubahan besar lantaran jangka masa kajian hanyaberlaku dalam tempoh masa kurang dari seminggu, namun murid-murid begitu teruja dancukup berminat mengalami sendiri cara pembelajaran melalui penggunaan ICT.BibliografiAkhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin (2011).Pengantar Penyelidikan Tindakan dalamPenyelidikan Pendidikan.Puchong.Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.http://www.academia.edu/528136/Integrasi_Teknologi_Maklumat_dan_Komunikasi_Dalam_Pengajaran_dan_Pembelajaranhttp://www.slideshare.net/yatijun/laporan-kajian-tindakan-bahasa-melayu-4926977

×