Startup way

1,095
-1

Published on

تفکر استارتاپ
بایدها و نبایدهای استارتاپ برای موفقیت
ضرورت مصاحبه با مشتری
جلسات باز نرم افزاری تبریز

Published in: Business

Startup way

 1. 1. ‫تفکر استارتاپ‬ ‫جلسات باز نرم افزاری تبریز‬ ‫تهیه و ارائه : صمد کوشان‬
 2. 2. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫یک سازمان موقت است که هدف آن، جستجو برای پیدا کردن یک مدل‬ ‫کسبوکار قابل تکرار و گسترش و سودآور می باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 3. 3. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫یک سازمان موقت است که هدف آن، جستجو برای پیدا کردن یک مدل‬ ‫کسبوکار قابل تکرار و گسترش و سودآور می باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫ماموریت استارتاپ، جستجو برای یک مدل کسبوکار)‪ (Business Model‬است.‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 4. 4. ‫استارتاپ چیست؟‬ ‫یک سازمان موقت است که هدف آن، جستجو برای پیدا کردن یک مدل‬ ‫کسبوکار قابل تکرار و گسترش و سودآور می باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫ماموریت استارتاپ، جستجو برای یک مدل کسبوکار)‪ (Business Model‬است.‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫مدل کسبوکار یافت شده باید دارای شرایط زیر باشد:‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫● تکرار پذیر باشد )یعنی با یکبار معامله مشتری از چرخه ی کسب و کار خارج نشود(‬ ‫● قابل توسعه و گسترش باشد‬ ‫● و مطمئنا باید سود آور باشد ؛(‬ ‫ ً‬ ‫‪tosts.net‬‬
 5. 5. ‫آیا استارتاپ یک شرکت کوچک است؟‬ ‫>‬ ‫‪tosts.net‬‬
 6. 6. ‫آیا استارتاپ یک شرکت کوچک است؟‬ ‫در مدل کسبوکار شرکتها، موارد زیر کامال مشخص میباشند:‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫✔ مشتریان‬ ‫✔ مشکال ت مشتریان‬ ‫✔ ویژگیهای اصلی محصول‬ ‫اما استارتاپ هیچ یک از این موارد را ندارد و درواقع در جستجوی مشخص شدن این‬ ‫آ‌‬ ‫موارد است تا یک مدل کسب و کار قابل تکرار و توسعه پذیر و سودآور را پیدا نماید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 7. 7. ‫تفاوت استارتاپ با شرکت‬ ‫جستجو برای یک مدل کسب و کار به طور چشم گیری نیازمند قوانین، نقشه ی‬ ‫راه، مجموععه مهارته ا و ابزار متفاوتعی هسعت تعا ریسعک را کاهش داده و احتمال‬ ‫موفقیت را بهینه کند.‬ ‫مدل کسب و کار )‪ (Bussiness model‬دینامیکی بوده و از یک نقشه 9 قسمتی از‬ ‫المانهای ضروری شرکعت، تشکیعل شده اسعت و در اسعتارتاپها، بعه عنوان جایگزین‬ ‫مناسبی برای پلن کسب و کار )‪ (bussiness Plan‬استاتیک مورد استفاده قرار می‬ ‫گیرد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 8. 8. ‫مزایای استارتاپ‬ ‫استارتاپهای موفق معموال نسب به شرکتهای پایدار قابلیت گسترش بسیار بیشتری‬ ‫ ً‬ ‫دارند.‬ ‫استارتاپها با وجود سرمایهگذاری ناچیز، پتانسیل الزم برای رشد بسیار سریع را‬ ‫گ‌‬ ‫دارند.‬ ‫در عمعل در بیشتعر مواقعع، اسعتارتاپها برای شروع توسعط خود بنیانگذاران تأمین‬ ‫سرمایه میشوند.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 9. 9. ‫مدل سنتی معرفی محصول‬ Concept tosts.net Dev Testing Launch
 10. 10. ‫دانش قبلی را فراموش کنید‬ ‫‪tosts.net‬‬
 11. 11. ‫دانش قبلی را فراموش کنید‬ ‫تمامی تجربیا ت و دانشی که در سالیان سال کار در شرکتهای تجاری داشتهاید را‬ ‫آ‌‬ ‫فراموش نمایید!‬ ‫تفکر استارتاپ با شرکتهای پایدار فرق دارد، تفکر ایستا و تکراری شرکتها را فراموش‬ ‫کنید و با تفکر دینامیک استارتاپ آشنا شوید.‬ ‫فراموش نکنید : جستجو برای یک مدل کسب و کار به طور کامال مشخصی نیازمند‬ ‫ ً‬ ‫قوانین، نقشه ی راه )‪ ، (roadmap‬مجموعه مهارتها و ابزار متفاوتی می باشد‬ ‫تا احتمال موفقیت را بهینه سازد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 12. 12. ‫داستان ‪WebVan‬‬ ‫در سال 9991 ، پروژه ی ‪ webvan‬با یک ایده ی ناب با 008 میلیون دالر سرمایه‬ ‫اولیه شروع به کار کرد. ایده این بود که به مردم امکان بدهد به جای خرید از مغازه به‬ ‫صور ت آنالین سفارش دهند، و در همان روز و در ساعت مورد نظر سفارش خود را‬ ‫تحویل بگیرند.‬ ‫ایده ی این پروژه چنان بدون نقص به نظر میرسید که حتی توانست از سیلکون ولی‬ ‫نیز سرمایه جذب کند و تقریبا تمامی مراحل پیادهسازی و بازاریابی آن به طور کامل و‬ ‫آ‌‬ ‫بدون ایراد انجام شد. وب ون آنقدر بعه موفقیعت خود ایمان داشعت کعه رقیب خود‬ ‫‪ HomeGrocer.com‬را نیز خرید!‬ ‫اما این پروژه به سختی توانست 42 ماه دوام آورد و اعالم ورشکستی کرد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 13. 13. ‫شروع استارتاپ‬ ‫‪tosts.net‬‬
 14. 14. ‫شروع استارتاپ‬ ‫در اولیعن روز اسعتارتاپ یعک نوع آوری برپایعه ی ایمان و اعتقاد اسعت کعه براساس‬ ‫حدسیات و فرضیات بنا نهاده شده است.‬ ‫برای موفقیت، باید در اولین فرصت این فرضیا ت را به واقعیتها تبدیل کنید و اینکار‬ ‫بوسیله ی صحبت کردن و تعامل با مشتری صور ت می پذیرد.‬ ‫مشتریان خود را بیشتر بشناسید و مشکال ت و نیازهای آنها را پیدا کنید و حدسیاتی‬ ‫آ‌‬ ‫که صحیح نبودهاند، را تغییر دهید.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 15. 15. ‫از ساختمان برو بیرون!!!‬ ‫هیچ واقعیتی در اتاق کار شما وجود ندارد، همه ی این ایدهها، حدسیاتی برپایه ی‬ ‫آ‌‬ ‫فرضیا ت میباشند. اگر بدنبال حقایق و واقعیا ت هستید، از ساختمان خارج شوید!‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 16. 16. ‫از ساختمان برو بیرون!!!‬ ‫تقریبا هیچ استارتاپی به دلیل کمبود تکنولوژی شکست نمی خورد، تمامی آنها به‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫خاطر نبود مشتری با شکست مواجه میشوند.‬ ‫آ‌‬ ‫پس به ایده ی اولیه بسنده نکنید، آنها فقط حدسیا ت شما براساس فرضیاتتان می‬ ‫آ‌‬ ‫باشند. آنها را بوسیله ی مصاحبه با مشتری به حقایق و واقعیا ت تبدیل کنید.‬ ‫آ‌‬ ‫بدست آوردن درک عمیق از نیازهای مشتری و ترکیب این دانش با مهندسی اجایل به‬ ‫طور چشمگیری درصد موفقیت محصول جدید را افزایش می دهد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 17. 17. ‫من میدانم مشتری چی میخواد!‬ ‫د‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 18. 18. ‫من میدانم مشتری چی میخواد!‬ ‫د‌‬ ‫باور اشتباهی که بیشتر استارتاپها داشته و هنوز هم دارند و باعث می شود تا محصولی‬ ‫آ‌‬ ‫کامل و پر از ویژگی را بسازند که مشتری آنرا نمیخواهد و نبود مشتری یعنی شکست!‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫غیر از موارد نادر که شما، خبره و متخصص آن موضوع و ناحیه ی کاری باشید، تقریبا‬ ‫درهمه ی موارد، فقط میتوانید حدس بزنید: مشتری کیست، چه مشکلی دارد و مدل‬ ‫آ‌‬ ‫کسب و کار قابل تکرار و توسعه و سود آور چه میتواند باشد.‬ ‫آ‌‬ ‫تعریف، طراحی و پیادهسازی یک محصول پر از ویژگی، کاری است که شرکتها با‬ ‫آ‌‬ ‫مشتریان و کسب و کار معلوم انجام میدهند. آن طرز فکر را فراموش کنید. استارتاپها‬ ‫آ‌‬ ‫اینطور عمل نمیکنند!‬ ‫گ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 19. 19. ‫تمرکز برروی تاریخ انتشار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 20. 20. ‫تمرکز برروی تاریخ انتشار‬ ‫در شرکتهای پایدار، بخش فنی، فروش، بازاریابی و … برروی تاریخ انتشار غیر قابل‬ ‫تغییر و بسیار مهمی تمرکز دارند، و هرکار دیگری غیر از تولید، به عنوان کار غیر‬ ‫ضروری شناخته می شود.‬ ‫زمانبندی نسخه های آلفا، بتا و نسخه نهایی نیز برروی رفع باگ تمرکز دارند و نه‬ ‫تغییر و بهبود محصول!‬ ‫در نتیجه مجالی برای بررسی و بهبود مدل کسب و کار وجود ندارد.‬ ‫در استارتاپها ویژگیهای اصلی و مورد نیاز مشتری مشخص نیست، پس خودتان را با‬ ‫این زمانبندی ها محدود نکنید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 21. 21. ‫انجامش بده و سریع تمومش کن!‬ ‫‪tosts.net‬‬
 22. 22. ‫انجامش بده و سریع تمومش کن!‬ ‫شرکتها اینگونه عمل میکنند! زیرا مشتریان، مشکال ت و ویژگیهای اصلی مورد نیاز‬ ‫آ‌‬ ‫محصولشان کامال واضح و مشخص است.‬ ‫ ً‬ ‫اما استارتاپها نیازمند این هستند که در حالت‬ ‫جستجو عمل کنند و هریک از فرضیا ت اولیه‬ ‫خودشان را تست و از طریق اعتبارسنجی اثبا ت‬ ‫نمایند. آنها از نتیجه ی هر تست یاد میگیرند‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫و فرضیا ت خود را تصعحیح میکنند و دوباره‬ ‫آ‌‬ ‫تست میکنند تا به یک مدل کسب و کار قابل‬ ‫آ‌‬ ‫تکرار و گسترش پذیر و سودآور برسند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 23. 23. ‫نکته ی کلیدی‬ ‫‪tosts.net‬‬
 24. 24. ‫نکته ی کلیدی‬ ‫هر استارتاپ موفقی میداند که‬ ‫آ‌‬ ‫در برابر مشتری همیشه، حرکت‬ ‫دو قدم بعه جلعو و یعک قدم به‬ ‫عقعب عامعل موفقیعت می باشد.‬ ‫قابلیت یادگیری از قدمهای‬ ‫اشتباه یعک اسعتارتاپ موفق را‬ ‫متمایز می کند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 25. 25. ‫عناوین شغلی سنتی‬ ‫بیشتر استارتاپها به سادگی عناوین شغلی را از شرکتهای پایدار قرض می گیرند‬ ‫‪tosts.net‬‬
 26. 26. ‫عناوین شغلی سنتی‬ ‫اینها شغلهایی هستند که در سازمانهایی مطرح میشوند که مدل کسب و کار معلومی‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫را اجرا می کنند. مثال عنوان شغلی فروش به تیمی اطالق میشود که بطور تکراری یک‬ ‫آ‌‬ ‫ ً‬ ‫محصول مشخص را به گروهی از مشتریان کامال شناخته شده با پرزنتیشن ها و قیمت و‬ ‫ ً‬ ‫وضعیت استانداردی به فروش میرساند.‬ ‫آ‌‬ ‫استارتاپ بیشتر این المانها را‬ ‫ندارد و درواقعع استارتاپ در‬ ‫آ‌‬ ‫جس عتجوی پیدا کردن این‬ ‫ع‬ ‫المانها است.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 27. 27. ‫مدل کسب و کار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 28. 28. ‫مدل کسب و کار‬ ‫پلعن کسعب و کار، ایستا‬ ‫میباشد و دینامیکی الزم‬ ‫آ‌‬ ‫برای استارتاپها را ندارد،‬ ‫بعه همیعن دلیعل به جای‬ ‫آعن از بوم مدل کسب و‬ ‫کار )‪Business model‬‬ ‫‪ (Canvas‬استفاده نمایید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 29. 29. ‫مدل کسب و کار‬ ‫یک بوم مدل‬ ‫کسب و کار،‬ ‫جریان بین‬ ‫اجزای کلیدی‬ ‫یعک شرکت را‬ ‫توصیف میکند.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 30. 30. ‫مدل کسب و کار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 31. 31. ‫مثالی از بوم مدل کسب و کار‬ ‫‪tosts.net‬‬
 32. 32. ‫محصول جهان شمول‬ ‫شرکتها محصوالتشان را با ویژگیهای الزم برای تمامی مشتریان ممکن، تجهیز میکنند.‬ ‫آ‌‬ ‫این تفکر که بخواهیم تمامی مشتریان موجود در دامنه ی کاری خود را پوشش دهیم،‬ ‫در مورد شرکتها منطقی است.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 33. 33. ‫محصول جهان شمول‬ ‫برای استارتاپها تولید محصول برای پوشش تمامی مشتریان یک حماقت است!‬ ‫‪tosts.net‬‬
 34. 34. ‫محصول جهان شمول‬ ‫هیچ استارتاپی نمیتواند یک‬ ‫آ‌‬ ‫محصعول بعا ویژگیهای راضی‬ ‫کننده برای تمامعی طیف‬ ‫مشتریانش تولید نماید، و یا‬ ‫سالها طول میکشد تا چنین‬ ‫آ‌‬ ‫محصولی را تولید نماید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 35. 35. ‫محصول جهان شمول‬ ‫در واقع ، استارتاپهای‬ ‫موفق، توسعه محصول‬ ‫را بعا تمرکز برروی‬ ‫گروه کوچکی از‬ ‫مشتریان که پیدا‬ ‫نموده اند، پیادهسازی‬ ‫آ‌‬ ‫می کنند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 36. 36. ‫مهارتهای ضروری استارتاپ‬ ‫استخدام افرادی با عناوین شغلی صحیح اما مهارتهای اشتباه منجر به بروز مشکل میشود.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 37. 37. ‫مهارتهای ضروری استارتاپ‬ ‫استارتاپ نیازمند افرادی است که با تغییرا ت، هرج و مرج و یادگرفتن از شکستها‬ ‫سازگار باشند و از کارکردن در شرایط ریسکی و غیرپایدار، بدون حتی یک نقشه ی‬ ‫راه مشخص، مشکلی نداشته باشند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 38. 38. ‫مهارتهای ضروری استارتاپ‬ ‫آنقدر چابک باشند‬ ‫کعه بتواند بدون‬ ‫گالیه و شکوه،‬ ‫خود را با تغییرا ت‬ ‫روزانععه تطبیق‬ ‫دهند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 39. 39. ‫شکست غیر قابل اجتناب است‬ ‫در جستجوی مدل کسب و کار، شکست بخش الینفک پروسه میباشد، آشفته نشوید!‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 40. 40. ‫شکست غیر قابل اجتناب است‬ ‫در شرکعت شکسعت زمانی اتفاق‬ ‫میافتد که یک شخص کار خود‬ ‫آ‌‬ ‫را درست انجام نداده باشد، ولی‬ ‫در استارتاپ شما درحال جستجو‬ ‫هستید و نه اجرا ! و تنها راه پیدا‬ ‫کردن راه درست امتحان انواع‬ ‫راههای منجر به شکست است.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 41. 41. ‫شکست غیر قابل اجتناب است‬ ‫وب ون، چون به پلن کسب و کار تست نشده ی خود ایمان و اطمینان کامل داشت،‬ ‫در طی حیا ت خود با مشاهدهی مشکال ت فروش به جای تغییر پلن کسب و کار،‬ ‫آ‌‬ ‫کارمندان اجرایی خود را اخراج و جایگزین میکرد.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 42. 42. ‫)‪MVP(minimum viable product‬‬ ‫در ابتدای استارتاپ، شما تنها یک تصوری نسبت به مشکل و محصول نهایی و راه حل‬ ‫آن دارید، اما مطمئن نیستید که این تصور صحیح است و یا نه و از ابتدا فقط یک‬ ‫توهم بوده است!‬ ‫‪tosts.net‬‬
 43. 43. ‫)‪MVP(minimum viable product‬‬ ‫برای تست فرضیا ت‬ ‫مدل کسب و کار،‬ ‫محصعععولی با‬ ‫کمترین ویژگیهای‬ ‫مورد قبول مشتری‬ ‫را بسازید.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 44. 44. ‫)‪MVP(minimum viable product‬‬ ‫برای کسب و کارهای مبتنی بر وب/موبایل، توسعه ی محصولی با کمترین ویژگیهای‬ ‫مورد قبول مشتری، سعریع انجام میشود و زمان مورد نیاز برای ارزیابعی و تست‬ ‫آ‌‬ ‫حدسیا ت اولیه را کاهش میدهد.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 45. 45. ‫در خرج کردن عجله نکنید!‬ ‫در شرکتها پلن کسب و کار، پیشبینی فروش و مدل معرفی محصول، باعث بروز این‬ ‫آ‌‬ ‫تفکر میشود که هر قدمی که استارتاپها برمی دارند بیوقفه و به طور هموار به قدم‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫دیگر منتهی می شود. این طرز تفکر، مجالی برای خطا ، یادگیری و تکرار و یا‬ ‫ارزیابی فیدبک مشتریان باقی نمی گذارد.‬ ‫در استارتاپها استخدام و خرج کردن پول تنها باید بعد از اینکه بازاریابی و فروش به‬ ‫مرحله ی قابل پیشبینی، قابل تکرار و قابل توسعه رسید، شتاب یابد.‬ ‫آ‌‬ ‫‪tosts.net‬‬
 46. 46. ‫دلیل شکست ‪WebVan‬‬ ‫این قانون که از مزیت انحصاری بازار استفاده کرده و فور ًا بزرگ شوید، باعث شد تا وب‬ ‫ون با سرعت بسیار زیادی خودش را توسعه دهد، تا جاییکه چندماه قبل از اعالم‬ ‫ورشکسعتگی، بعا هدف گسعترش بیشتعر، قراردادی بعه مبلعغ یعک میلیارد دالر ب ا یک‬ ‫شرکت مهندسی برای ساخت انبار در 62 شهر دیگر امضا نمود.‬ ‫ایدهی آن کمی از زمان خود جلوتر بود. اینترنت کامال فراگیر نشده بود و مردم ترجیح‬ ‫ ً‬ ‫آ‌‬ ‫میدادند به طور سنتی از مغازه خرید کنند و هنوز به خرید آنالین اعتماد نداشتند.‬ ‫آ‌‬ ‫برنامهریزی اشتباه: قبل از اینکه سودی کسب کند، اقدام به جذب سرمایه و گسترش‬ ‫آ‌‬ ‫مناطق تحت پوشش خود کرد.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 47. 47. ‫دلیل شکست ‪WebVan‬‬ ‫باور به موفقیت و تمرکز بر توسعه ی بیشتر، مانع شد تا وب ون از خود بپرسد:‬ ‫مشتریان کجا هستند، چه مشکلی دارند و چه چیزی احتیاج دارند.‬ ‫اسعتخدام مدیرانعی کعه هیچکدام تجربعه ی انبارداری موادغذایعی فاسعد شدنی را‬ ‫نداشتهاند.‬ ‫آ‌‬ ‫اسعتخدام مدیرانعی کعه در کسعب و کار قبلعی خود کامال موفعق بودهانعد!‬ ‫آ‌ ع‬ ‫ع‬ ‫ ً‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫آمازون این اشتباه را تکرار نکرد و برای هدایت ‪ AmazonFresh‬چهار نفر از مدیران‬ ‫ارشد وب ون را استخدام نمود که سالها اشتباها ت خود را آنالیز و بررسی نموده بودند.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 48. 48. ‫‪Customer Development‬‬ ‫بیشتر استارتاپها فاقد پروسه ی ساختارمند برای تست حدسیا ت مدل کسب و کار‬ ‫خود می باشند.‬ ‫برای مهندسی استارتاپ، چهار مرحله توسط استیو بلنک )‪ (Steve Blank‬معرفی و‬ ‫توسعه داده شده است که با عنوان توسعه ی مشتری )‪(Customer Development‬‬ ‫شناخته میشود:‬ ‫آ‌‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫کاوش مشتری‬ ‫اعتبارسنجی مشتری‬ ‫ایجاد مشتری‬ ‫ساخت شرکت‬ ‫‪tosts.net‬‬
 49. 49. Customer Development tosts.net
 50. 50. ‫کاوش مشتری‬ ‫‪Customer Discovery‬‬ ‫در ابتدا ایده ی بنیانگذاران را دریافت و در قالب یک سری از مدلهای کسب و کار فرضیه‬ ‫ای قرار می دهیم.‬ ‫سعپس روشعی را توسعه‬ ‫میدهیم تا بتوانیم عکس‬ ‫آ‌‬ ‫العملهای مشتری را تست‬ ‫نموده و این فرضیا ت را به‬ ‫واقعیا ت تبدیل نماییم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 51. 51. ‫اعتبارسنجی مشتری‬ ‫‪Customer Validation‬‬ ‫در این مرحله تست میکنیم که آیا مدل کسب و کار بدست آمده از مرحله ی اول‬ ‫آ‌‬ ‫قابل تکرار و گسترش میباشد یا نه! در صورتی که جواب بررسی منفی باشد به‬ ‫آ‌‬ ‫مرحله ی اول برمیگردیم و این چرخه را آنقدر تکرار میکنیم تا به یک مدل کسب و‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌ آ‌‬ ‫کار قابل تکرار و توسعه برسیم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 52. 52. ‫‪Customer Creation‬‬ ‫ایجاد مشتری‬ ‫شروع اجرا می باشد. نیاز کاربر نهایی را میسازیم و آن محصول را از طریق کانال‬ ‫آ‌‬ ‫فروش برای گسترش کسب و کار رهسپار میکنیم و این چرخه را آنقدر تکرار میکنیم‬ ‫آ‌‬ ‫آ‌‬ ‫تا به یک مدل کسب و کار قابل تکرار و توسعه برسیم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 53. 53. ‫‪Company-Building‬‬ ‫ساخت شرکت‬ ‫سازمان را از یک استارتاپ به یک شرکت انتقال میدهیم که تمرکز این شرکت برروی‬ ‫آ‌‬ ‫حالت اجرا می باشد.‬ ‫از تمرکز برروی جستجو در استارتاپ به تمرکز برروی پیادهسازی و اجرا در شرکت‬ ‫گ‌‬ ‫انتقال می یابیم.‬ ‫‪tosts.net‬‬
 54. 54. ‫مباحث آینده‬ ‫در جلسا ت آینده در مورد موارد زیر بیشتر بحث خواهیم نمود:‬ ‫✔‬ ‫✔‬ ‫کاوش مشتری‬ ‫اعتبارسنجی مشتری‬ ‫‪tosts.net‬‬
 55. 55. Good Luck! tosts.net
 56. 56. ‫منابع برای مطالعه ی بیشتر‬ The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company (2012) Steve Blank, Bob Dorf K&S Ranch Press The Lean Startup (2011) Eric Ries CROWN BUSINESS, New York Running Lean, Second Edition (2012) Ash Maurya O'Reilly tosts.net
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×